Het nieuws van den dag

1255 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 25 Juli. Het nieuws van den dag. Konsultiert 24 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zc7rn31m7r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bertteste Tàareann Wr 178 ! céntlemen par numméï' Brussel, Zaterdag 25 jull 1814 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENS les maanden • 4 Iraak. * Pek jaab, 8 franï, Voor HoUand » • 11 — Voor de andore landen van het postverbond » . S O — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16, Brussel TBLEFOON A 171 DÂGBLÂD Gestieht door Jan HU YGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGÎNGEN Zandstraat, 6, Brnssel Tinr.Tsunrra a r7Q4.fi AANKONDIGINGEN : evraagdc en aangebodan plaaîson. Gewone,perkleineregel,,, 33 6. ie week. .60 c. 's Zondags. 75 c. ld.,'s Zondags :40o. voor 2 groote regels. .... tu . eren regel meer : 30 c. jH de week; 2° blaâz" Per regel. . 2 fr. en 3 fr. 40 c. 's Zondags. Rechterliike herstell., n'resel 2 fr. Gespansien toestana in Servie Een ultimatum De nota, welke Oostenrijk donderdag avôniâ om 6 ure, aan het servisch gouvernement te Belgrado heei't doen overhandigen is, gelijk wij deden voorzien een echb ultimatum. Wij laten er den bekst rail volgen: Dçn 31 meert 1909 heefb de koninklijke gezant van Servië te Weenen aan het kei-aerlijk en koninklijk gouvernement de volgende verklaringen gedaan over de onderrichtingen die hij van het servisch gouvernement ont~ vaogen had: « Servië erkent dat het i'oor het volbracht ,feib tegenover Bosnië. niet in lijne reehten gekrenkt was en zich bijgevolg jal schikken volgens de besluiten welke de mogendhetïen zullen nemen, krachtens het ar-tikel 25 van het verdnag1 van Berlijn. Servie stemt berzelfdertijd in met de raadge-vingen der groote mogendheden en verbiadt tiofi vaarwel te zeggen aan de houding van piotest-atie en verzet, welke het sedert octo-ber Éatstleden heeft. Iîet verbindt zich daarenboven 00k zijne polibiek tegenover Ocs-tenrgk-Iîong'arië te wijzigen en er voortoan mee in goede betrekkingen te leven._.» D? geschiedenis dezer laatsbe jaren en in 't bijzonder de droevige gebenrbenis van 26 tiuni laatstleden hebben in Servië het besbaan Wezen van eene verdoken beweging om een deel van Ôoetenrijk-Hongarië van het koningdom af t© trekken. Deze beweging, die on-dur de oogen der servische regeering ontstaan is heeft langs dezen kant der senische grens eoaa reeks moorden en aanslagen voor ge-\ volg gehad. Verre van zijne verbintenissen, in de verklaringen van 31 meerb 1909 aang(v gaan, na te komen, heeft het servisch gouver-aement niet-s geda&n om deze beweging te I onderdrakken. Het hesfc het misdadig weîken toegelaten van geheime maat^chappijen en boûden, de buitensporige baal der pers, de ; verheerlijking der 'daders van den aanslag. de deelneming van officiers en beambten aar oproerige bewegingen. Het heeft eene propa-; gajidia toegelaten in het openbaar onderwijs, Het heeft eindeHjk aile betoogingen geduld. den haat. der servische bevolking" tegec I het koningdiom en de verachting zijner in-I stellingen aanwakkerden. Dit dnlden, waaraan het koningdom zich ( hêîfï plichtig gemaakt, heeft zich nog ver-I toond op net oogenblik datl door do gebeur-| teiiissen vçun 28 juni de schrikkelijke gevol-| goa Grvan aioh ïn gaaisch ds -\vereld deden gevoelen. De aanslag van Sei-ajevo Hit de bekentenissen van de daders van <3on aanslag van den 28 juni tie Serajevc I blijkt zegfc de nota, dat de misdaad voor-! bereid v.-erd te Belgriaido en dat de moorde-I oaars de wapens en bommen, waarvan zi' I zich bcdiend hebben, kregen van officiers | en beambfcm van Karodna Gbvana. Het zen-[ dea van de moordenaaxs en humie wapens îiaor Bosnie werd ingericht en verwezenlijkt ooor de overheden dar servische grens. ! Ba uitslag-en van het onderzoek laten het [ keiKerlijk en koninklijk gouvernement! ïiict toc j 1105 langer het gsjduld te hebben, dat hel geduxende jaren getoond heeft ton opzichtt va,n de bewagingen, die te Belgrado hur middenpunti hebben en thans hurme -vverking uanx Oostenrijk-Hongarië hebben overgebraôht Het keizerlyk gouv-ernement heeft inifegendeel 0J5 plicht aan deze boweging1, die een be-stendj» gei'aar i? voor het koningdom eer I pinde ta stellen. Om bot dit doel te geraker riet het zioh verplicht van het servisch gouvernement de uitdrukkelijke verzekering fe wschen dat het deze gevaarlijka propaganda lie ankel voor doel heeft grondgebieden, dit san Hongarië tloahooren, van het konin°don: aï ta trekken. j Eeae pSecîitige vcrMa?îag Oostenrijk diafc lieel krachtdadig optreedl wscht dat het servisch gouvernement op hel eerstia blad van aijn officieel dagblad, de vol-genda verklaring zal afkondigen: ' Het koninklijk servisch gouvernement ver-oordeeit de propaganda, tegen Oostenrijlc-Hon-B®,nà gericht, 't is te zecgen de beweging die toot doel n«aft van het oostenrijksch-hon-^aarsch koningdom grondgebieden af te ruk-«en. Het. betre'urt 00k g-raotelijks de gevolgen ^er misdadige beweging. Het servisch gou-I LWQeP:leilt hetreurt dat servische officiers er ambten deelgenomen hebben aaai die pTO-P®ganda en de vriendschappelijke betrekking, "elka het serviscn gouvernement in zijne verklaring van 31 meert 1909 belooîd hac » 213lien onderhouaen, in gevaar hebbex ïebrachfc. Het servisch gouvernement dat aile pcginE J mmenging in da lotsbestemming van 'fc i< jeiijk welk gedeelte van Oostenrijk-Hongarië k«rt en verwerpt, aanziet het als zijr Kucût de officiera en da beambten, aJsooi m bevclking te waarschuwen dat he . grootste strengheia zal optreden t-egei ' Fersoonj <Jie zich nog !aan dergelijko feitei _r,, Phehtig maken en al zijne macht za! g-oruiken om za te onderdrukken. verklaring zal te gelijlcer tijd door eent Von ' ^^IMteit den koning", te: nnis gebracht worden von het legor ei léger iQ hafc oificieel orgaan van hei Nog al veeleischend !2M Daarmea ig Oostenrijk echter nog niet te amvl11; , 0'e's°ht nog veel meer en zelfi eel dat het ta betwijfelen valt of Servit ?sr aan vo^oen- Do afkondiging der hoo-aangehaalde verklaring zou er nog kunner SieK „maar Oostenrijk eischt dat he' hor■ inlf-udscha onderzoeken zou mogei van° eischt 00k de ontbindint W maatso^aPP'jen> de aanhouding van ze q Pe^onen en nog meer ander dingen. den ï 0ÛZe ^zers er aiQ-1 een geclacht zou 8isohenToe£eaal1 htea ^ hi®r d' De eiscaen Heti koninklijk servisch gouvernement moet zich verbinden : 1. Aile bladen af te schaffen die den haat Itiegen en het misprijzen van Oostenrijk aaai-■wakkeren en •wiaarvan de algemeene strekking' 'tlegen de gebeelheid van het grondgebied ge-richt is. 2. Seffens over te gaian totl de ontbinding va,n den bondv Narodnja Obrana en al dezes propagandamiddelen (te verbeuxen; hetzelfde te doen voor de andere ser(rische maatschap-pijen die zich aan propaganda t'egen Oostenrijk overleveren. Het koninklijk gouvernement zal de noodige maatregelen nemen opdab de onibonden maatschappijen hunne werkzaam-heid niet meer zouden kunnen voortzetten onder een anderen naam of vorm. 3. Onverwijld uit. het openbaar onderwijs in Servië te verwijdaren al wat dienti of zou kunnen dienen om de propaganda tegen Oostenrijk-Hongarië ajan te vuren. 4. Uit den krijgsdienst en het beheer in 't aligemeen al de officiers en beambten te verwijderen, die plichtig zijn aan ptopaganda tcgen Oostenrijk en wier namen het oosten-rijksch gouvernement aan het servisch zal meedeielen. 5. In Servië de medewerking aan te nemen van het oostemrijksch gouvernement voor het afschaffen der beweging tegen het keizerrijk. 6. Een rechtcrlijk onderzoek te openen tegen de partijgangers der samenzwering van 28 juni, die zich nog' op servisch grondgefbied be-vinden en de afgeveerdigden van Oostenrijk t-oa ta late® aan die opsporingen deel te nemen. 7. Seffens over te gaan tôt de aanhouding van den kommandant Voijn Tankosic en van den staatsbediende Melan Ciganovic, volgens de uitslagen van het onderzoek van Serajevo in den aanslag betrokken. 8. Door aile middels de hulp der servische overheid te beletten in het ongeoorloofd ver-voer van wapens en ontploffing3tuigen over de grens en de beambten van diensfc aan de da grens te Schabatz en te Loznica^ beticht de daders der misdaad van Serajevo geholpen te hobben, af te stellen en streng te straffen. 9. H&b oostenrijksch gouvernement uitleg te geven over de niet te verrechtveerdigen woor-den door licoge servische beambten na den aanslag zoowel in den vreemde als in Servië zelf, uitgesproken t,e hebben. 10. Onvexwijkl het oostenrijksch gouverne^ ment ta verwittig'en over de uitvoering der maatregels, in da vorigo punten bevat. De besc!ml§%iiigeii Aan da nota is een schrift vast, waarop de feiten vermeld staan. ten laste van de be-doolda sea-vische beambten ontdekt. Wij laten h,et in zijn geheel volgen: Het onderzoek dror de rechtbank van Serajevo tegen Gavrilo Prinzip en consoorten ingesteld, als dader en medeplîchtige van do mocrd den 28 juni door lien gepleegd, heeft tôt de volgendo bestatigingen geleid: lo Eene samenzwering, die voor doel had den aartshertog ÎTans-i'erdinand tijdens zijn verblijf te Serajevo te vermoorden, werd te 1 Belgrado gesmeed door Gavrilo Prinzip, Me-deljeo Cabrinovic, de genaamde Cabrinovic : en Xrifke Grabez, met de medewerking van Vaijn Tankosic. 2o Da zes bommen en de vier brownings, also<-'k do schietvoorraad, waarmede de kwaad-doeners hunnen aanslag pleegden, werd en te ■ Belgrado aan Prinzip, Cabrinovic en Grabez goleverd door den genaamden Milun Ciganovic en den kommandant Vaijn Tenkosic. 3o De bommen waren grenaten om met de lhand te werpen en kwamen voort van de ^«fdeeling van het servisch leger, dat zich te Krajujevac bevindfc. 4-0 Om het wclgelukken van den aanslag te verzekeren, leerde Ciganovic aan Prinzip, Gra-, bez en Cabrinovic hoe zij zich van de gre-, naten moesten bedienen en in het bosch, nabii het schietplein van Topochidar leerde hij Prinzip en Crabez me'tl den browning schifjten. Om Prinzip-, Cabrinovic en Grabez. ; toie te laten hunne bommen en wapens over ; de grens te krijgen, werd door Ciganovic een bijzondeï en geheim stelsel van smokkelarij Pngericht. Volgens deze inrichting zou da inbrenging in Bosnië-Herzegowina van de kwaaddoeners en hunne wapens door de grens-kapiteins Schabats ei> Popovic en door den douanier Rudivoj Gi-abic, van Loznica met de hulp van bijzonderen ingerieihb zijn. De IsËrak Se Weenen HetJ antwoord op de oostenrijksche nota of liever op heb ultimatum moetl voor heden zateidag avond, zes ure, te Weenen toekomen. Do indruk welke de nota te Weenen gemaakb heeft, kan men zich gemakkelijk inbeelclen. • Ben woord is op aller lippen ; de oorlog. 1 Oosbenz'ijk wil ongetwijl'eld de feiten van Serajevo klaar spinnen en daarom wil het dat Servië bukt of berst. Niets schijnt in st-aab hen te beletten tpt het uiterste te gaan. Te Berlijn Ta Berlijn heeft de oostenrijksche nota een diepen indruk gemaakt door zijn gebiedenden t boon. Elkeen beschouwt er den toestand als L zeer erg. In eenige kringen, die anders nogal goed ingelioht zijn, zegt men dat Duitschland niet geraadpleegd werd voor het opstellen , der nota. Men voegt erbij dat Duibschland - al heb mogelijke zal doen om heb geschil tus-t schen Oostenrijk en Servië be beperken. Komt-; leene andere mogendheid tusschen dan zal heb niet nalaten zijn bondgenoob ter hulp te snel>ên. Heï drieverbond l'akkoord ? j Men verzekerb langs eenen anderen kant . dab Diuibschland en Italië hunne goedkeuring hadden verleend aan de nota. | De duitsche officiers zouden deze lala,tst'e daigen maar verlof gçkregen hebben op voor-' wajarde dab zij aile mogelijke maatregelen p zouden nemen om bij heb eerste telegrafisch | bericht onmiddellijk naar hunne posten terug te keeren. Te Belgrado s In Servië zelf maakb men zich 00k geen de minute illusie over de ereheid van den lioestand, doch .fevens schijnt men bot ailes beislofen. < Men zoiu zich alan de ergste gebeurbenissen verwiachitten. De a,rchieven zouden reeds uit Belgrado verwijderd zijn. De oostenrijksche bladen worden fel ver-kocht. Men idnikt er de hoop in uitJ dat Servië spoedig de eischen zon aa-nnemen van Oostenrijk om al zoo nieb te doen vermoeden diatl het 'b akkoord was meb de daders. Heb valb te -iieezen dab die hoop ij'del is. Servië wil wel diti vermoeden wegnemen maar nieb aan al d'e ges'belde eischen vol-doen.De mogendheden verwîttigd Da minisbeT der hongaarsche verdediging, baron Hazat, die in verlof was be Carlsbad, is onmiddellijk naar Budapesb teruggekeerd. Do gezanten van Oostenrijk-Hongarië in Duitschland, Frankrijk, E.ngeland, Italië, Tur-kije, kregen donderdag bevel de regeeringen dezer landen te verwittigen en beknopt den inhoud der nota mee be deelen. Bij de verklaring, die zij moesten afleggen, was eene kleine verreehbveerdiging gevoegd van Oostenrijk's fclaenswijze. In Rusland De nota van Oostenrijk aàn Servië heefb een diepen indruk gemaakb te St-Petersburg. De ministerràad werd voor donderdag namiddag,. 2 ure, bijeengeroepen om den internationalen toestand te onderzoeken. In de Oostenrljksclifi Hamer Tijdens de zitlt'ing der Kam-er van volksf-verbegenwoordigers, die tôt middernacht duurde, heefb graaf Jules Andrassy verklaarc dalb hij er van af zag hab gouvernement te ondervragen zoolang de buitènlandsche kri-sis niet opgelost is. Da voorzibber van der ministorraad graaf Tisza verklaarde dat de toestand erg was en ailes in 'b werk moest g'esiteld worden om de parbijen zooveel mo-gelijk te doen samenwerken om de krisis op ba îossen. y HIER EN DAAR Verjaardagf. — De koningin, die geborer is te Possenliofen, în Beieren, den 25 juli 1876, wardt heden zaterdag 38 jaar oud. Tei gelegenheicl van dien verjaai-dag, die in fa-milio zal gevierd worden in het lcasteel van Sjaeken, zullen ae troepen van het gamizoeii zondagdiensb hebben en in groot uniform uitgaan. Dio vaderlandsche vlag zial aan de îcazemen geheschen worden. BIijd9 intrede. — Heb programma dei blijde intrede onzer vorsten te Aerlen, is nu bepaald vastg^steld, 11a het bezoek van den burgemeester dier stad aan den groot-mnarsohalk van het Hof. De groote gebeurtenis van lifen dag zal zijn het défilé van 9,000 man troepen, in veldtenue, op de Leo-poldsplaats.HH. MM. zullen, den 30 augusti, uit Brussel vertrekken ten 8 ure ; aankomst in de statie van Aerlen, ten 11 ure 40. Terugkeer naar de hoofdst.-ad, rond 6 1/2 ure 's avonds. De eerewacht zal geleverd worden door de lansiers. Na hun bezoek aan de tentoonstel-ling, zullen de koning en de koningin de volkswijken doortrekken en er rechtstreeks in aanraking komen met de werkersbevol-king.Priesterwijding1. — Mgr De Wachter, bisschop van Dionysias en hulpbisschop van IMechelen, zal heden zaterdag morgend, ten 7 ure, de priesterwijding toedienen aan 23 lovieten missionarissen, in het Heiligdoçi van van O. L. Vrouw van Gratie, te Scheut. Ket « Heldenîonda ». — Donderdag heeft liet bestuur van het Carnegiefonds eene ver-gadering gehouden, onder heb voorzitterschap van M. Berryer, minister van binnenlandsche zaken, en bijgewoond door verscheidene hoog-geplaatsta personen. Da kommissie heeft de hulj) hernie.uwd die vroeger reeds toegekend werd aan verscheidene « helden, > 01 aan hunne families. Verder heeft zij nog een vijftiental feiten ondesrzocht, waarover zij een gunstig oordeel velde. Aan drie wedawen, waarvan eene zes minderjarige kinderen heeft, werd een pensioen verleend. 2e maken zich dik! — De algemeene raad van heb progressisbisoh Verbond, die wel vier man en nen peerdenkop vertegen-woordigb, is bijeen gekomen om den politieken toestand te bespreken. Er werd besloten onmiddellijk bij de opening der Kamer de grond-wetsherziening te eischen! Die kerels denken waaraohtig dat de regeering hen ziet staan! Of hebben ze die beslissing genomen uit lc-uter genoegen van zich eens dik te kunnen maken? Als ze maar niet varen lijk den op-gel)lazen kikvorsoh ! De zeevaartuitbreidingen van Antwer pen. — M. Helleputte, minister van open-biare werken, ontving vrijdag te Antwerper do burgemeesters van Oorderen, van Wilman donck en van Austruweel. De grondgebiadei dier gemeenten zijn grootendeels begrepen il de zeevaartuitbreidingen van heb Noorden var Antwerpen. De minister heefb stellig belooft dat geene eene der drie gemeenten zal ver dwijnen. Er zullen grondafstanden en ver gioedingen zijn, die al de belangen kunnei bevredigen. Een nieuw plan zal opgemaak en ibinnen lcort aan de belanghebbend.e gemeen ten onderworpen worden. Rechtstreekscïie vorbinding. — Sederi eenige dagen is België rechtstreeks met Congt verbonden, bij middel van een telegrafischer kabel. Do te'egrammen, die van Antwerper naar Banana verzo-nden worden, zullen duf voortaan niet meer langs fransch-Congo o: lanffs An^olla moeten a-estunrd worden. Het H. Sakramentscongre te Lourdes De damenvergaderîng De vergiadering der damen van den Boze krans had donderdag namiddag om 2 u plaats en werd talrijk bijgewoond. Mgr Chesnelong nain het eerst het woor Hij wenschte de vrouwen geluk over do on wikkeling van het ras ender lichamelijk o zicht en betreurdte dat men geen breed plaats geschonken heefb aan de ontiwikkelii onder godsdienstig opzicht. Thans schijnt m< overal sport en gymnastiek op de eereplaa te houden ; daartegen dient ingegaan te wc den en meer en meer zou de vrouw ha-ri tijd moeten besteden om de schoone le Onzer Moeder de H. -Kerk te doorgronde Mgr Odelin sprak over de verschijningen Lourdes en over de vermenigvuldiging d mirakels. De gravin de Saint-Laurent beha delde een onderwerp da,b in den tegenwoc digen tijd niet genoeg kan overwogen wc den en met heb verslag van Mgr Chesneloi goed kan samengaan. Zij besprak of liev bepaalde den roi der moeder in de euch ristische opvoeding der kinderen en der jo gelingen. De algemeene vergadering Om 4 ure, w'erd op heb plein voor biasiliek, in tegenwooidigheid van talrijke pi laten, do algemeene vergadering gehoude Miinstens 20,000 personen van "allô land verdrongen er zich. Mgr Gauthier, coadjutor te Montréal, lo# de do cdelmoedigheid van Fraînkrijk. Dûar g"af hij een overzicht van de christene g schiedenis van Canada en om te eindig bracht hij huld© aan den grondwettelijk standregel door Engeland aan Canada £ schonken. Mgr Gtiilibert hield eene diepdoordacli tonsjraak over do regeering van christ in do maatschappij. Zijn kra-chtig en wi sprekend woord lokte meermaals de toeji chingen uit der aanwezigen. Mjgr Poletti, bisschop van Turino, spr over de regionalo congi'essen in Italie. M. Bouxaissa,, advokaati in Canada:, zeg dab hij als zoon van Erankrijk, aan zij Moedea- huldo brachti. M. de duitisohe raadsheer Muller Hobt sprak over de vredo tusschen de vollcere Laia.t( on3 vereenigd wezen, zegde hij eint gend, en (dab heb gebed ons heb groots goedi der wereld, de vrede, bekome. Voor de kinders 's Middags had de H. P. Durand voor grofc eene vergadering gehouden voor de ki ders. Bond de 3000 kleinen hadden aan di oproop bean'twoord. De E. P. Durand wisb h' in eene gemoedelijke tlaal heb nub en de nioc zakelijkheid der veelvuldige Communie 1 te leggen. Doch watl de vreugde dier kindorscha tien toppunt bracht was heb bezoek van d kardinaal-legaat, die elk hunner een kle aandenken schonk. Een indrukwekkend scbouwspel Om 7 ure 's avonds had de H. Sakramenl processie plaats. Do legaat, de kardinaa de aartsbisschop, de bisschoppen en de prit ters namen er aa.n cljeei. De stoeb trok groots en indrulcwekkend te midden eener ha,a.g v 40s000 mgetegen personen. Om 9 ure war al de lraizen verlicht en bood de stad e bcovcrachtig uit-zicht. De IjjEikkelprocessie begaf zich langzaiam na het Caîvaxiehuis waar het Credo' gezong werd, terwijl bengaalsche vuren een rood of groenen schijn over de aanwezigen wierpe lu de belgîsefce aldeelmg De eerste vergadering der belgische t deelingl werd donderdag morgend va-n 9 t 11 lire gehouden. Ongeveer 250 personen, wae tusschen Mgr Heylen, 3Igr de Croy en Z. E. II. kanunnik Tharcisius woonden bij. M. de baron Snoy gai verslag over h werk van Fuyb en de H. Sacramentsbo den. M. Janaarb handelde over de inrichti: der eucharistische dagen. Over deze twee pu ten volgde eene drukke bespreking, waara. Mgr Heylen, kanunnjk Van den " Gheyn M. de baron do Tranoy deel namen. Mgr Croy wijdde vervolgens breedvoerig uit oa heb werk der retretten in het dekenaat B( gen, waiarna M. de volksvertegenwoordig Po-ncolct verslag gaf over de eucharistisc werken van Luxcmtaurg. Die aanspraalc v M. Pi.ncelc-t werd- herhaalde malen door ha-r geklap onderbroken. Bfe Z. E. II. kanunnik Vand'en Ghevn 1 dank'to Mgr Heylen de medewerking bekom te hebben van M. Ponoeleb en had 00k e woord van gelukwensching over vioor d verslaggever. Na den zegen van Mgr Heylen ging de v giadering uit een. ^ Staatkîindig Overziclil ENGELAND Donderdag morgend, om 11 ure 30, v gaderde de conferencie in het paleis v Buckingam. M. Asquith kwam het eerste I om 11 ure 15 en was korts nadien gevol vlan de andere leden der conferencie. T wijl heb volk de aankomsb der afgeveerd den afwachtte, sprong eene euffraget ne den ingang. Een policieagent zet-te haar a< terna en kon haar spoedig vastkrijgen. suffrag'et was gevallen en al zoo kostte 1 nieb veel moeite om ,haar te overmees^er De conferencie liep, oml 1 uur 25 ten ein> M. Asquith werd bij aijn vertrek door menigte geestdriftig toegejnicht. Vrijdag morgend bm 11 ure, vergadei do conferencie opnieuw. De zitt-ing werd 12 ure 10 geheven. Eiaiarna werd er officieel aangekondigd < de conferencie van heb < ;hoihe-rule » geë riiVd -ulaq en men tint-, o-pen nif«ln«- raa.EE. Mn Bamnetsraad ïs bgeengeroepen on» de zaak te onderzoeken. ALBANIË Mi. Ztgr&phos heeft in de dagbladen VaiS Athenen eene meedeeling doeû verschijn,en^ waarin ge-zegd wordt dab de onderzoeken'j te Koritza gedaan, bewezen hebben dab t^-i dons de bezebting 1 dier sted niemand ver-tnoord werd en geen enkel huis in brandi gesteken. De hollandsche officiers hadden denl nacht van 25 juni, dus' voor de komsb den troepen, de stad reeds verlaten. 1 De gezanten dea- groote mogendheden & Durazzo hebben besloben voor heb oogenblik geen antwoord be geven aan de oproei^ lingen. Da brlef dezer laatbten is aan dea koning overhandigd. Dteze is van oordeel dat} men de ops'tandelingen maar moefc aan val-len. Men wachb de aankomsb af van de ru-meensche vrijwilligers. RUMEN1Ë Ondanks de overeenkoiiistl Hie tusschen Bulgarie en Rumenië is tob stand gekomen, dureni de gTensvoorvallen maar immer vocurb. RoncH 9 ure 's avonds riep een bulgaarsche kapi-tein de rumeensche boschwachbers nabij dea posb nr 11 te zamen en sprak hun over he# verlangen van beide landen in vrede te leven. Elene halve uur later werdi 8e schildv/achK van^ een bulgaarschen posti aangerand1. Da kapi'tein verscheen onmiddellijk, maar werdl 'op vuurschotien onthaald). Vrijdag! morgend werden bulgaarsche grens-Avachters aangevallben door eene patroeljg van drie rumeensche solda,ten. Geweerscho-ben werden gewisaeld en een bulgaarsch gren»« ■wachter werd gewond. RBSLANB _ Eene afveerdiging russische boeren vaai| Iûasnoe-Selo is don président der franschal republiek een aidres en terzelfdert-ijd broodl en zoufe gaan aanbieden. De président be-< dankte in 'b fransch. Zijne koa'be aanspraahj werd door den gouverneur der provincie Sbi Petcrsbuxg vertaald. M. Poincaré heeft 1.00Q roobels geschonken voor de armen der ge-* meente . MEXICO Donderd'ag werd door den gouverneur vaJi het bondsdisti-ikb in naam ^n «len presideiijti C'axbajal aangekondigd dat woensdag een wài penstilstand gesloten was en dat o-nmiddellijlij in gansch de republiek aile vijandelijkhedenj g'estaakt werden. De gouverneur voegde erbij), dat overal onderbandelingen aan tien jganp^ zijn en men aan elKeen voldoetting hooptj te geven. De groodslagen der onderhanden ling bieden een voile waarborgi voor ieden een. — Voor of na het sluiten van den wa.pen* stilatiand, men weet heb nieb goed, hebbeni de zapatisben en de regeeringsbroepen, op enkele kilometers van Mexico slag geleverd'^ In de hcofdstad heerscht zekere onrustj tusschen de vreemdelingen, doch men oor-i deelt dab do regeeringstroepen daar in voIh doende getal zijn om de oi^LQ te handhaven^ De Nationale feesten te Brussel - Volgens aioude brusselsche gewoonte heeftj koning' Albert donaerdag namiddag d^n einidi pvijskamp bijgev.'oond van den kaatsbaiwed* strijd van Brussel, die ter gelegenheid deE nationale feesten ingericht werd, Dte besta klaatsbaiclubs van het land namen er deelj aan, en de eindprijskamp moesb geleverd wor-( den tusschen Carnières-Mbrlanwelz çn Binche, Deze prijskamp had plaats op den Groobea Za,vel. Honderden nieuwsgierigen verdrongen zich àchter de Nadarbarreelen, welke hefc bal-plein afsloten. Tegen de Minervafontein vanl don Grooten Zavel was de koninklijke tribaua opgetimmerd. De prijskamp begon ten 3 uire. Binche b8* haalde spoedig het voordeel en won vies speleni, terwijl Caa-nières er ma,ar een won< Doch Carnières speelde in 'b (vervolg zoo goed^ da.t beide clubs ten 5 ure gelijk stonden metj elk 5 spelen. Ten 5 ure werd de kornst des konings aangekondigd. Heb spel werd opgeschorst. Teif 5 ure 10 kwamen drie hofkoetsen aa-ngeredea. In de esrste bevonden zich de koning ii( groob uniform van luiterDanb-generaal, de heiM bog van Briaband en de graaf van Vlaanderoî* (prinsen Leopold en Karel). In de overig« koetsen bevond zioh heb gevolg des konings^ graaf Jan de Merode, grootanaarsohalk vaa» heb Hof; generaal Jungblubh; generaal MaegJ luitenant-kolonel de Jonghe d'Ardoye ; coms mandant du Boy de Blicquy; lcapitein Pru* Id'homm en graaf Gu,y d'(Xilferemenb. ' De koning en de prinsen werden ontvango# door MM. L. Colson, voorzibber van den in< richtenden kaatsbalclub en de leden van hett besbuur. De nieuwsgierigen juiehten den ko-' ning en de prinsen geestdriftig boe. De konina vroeg inlichtingen over den toestand van heq spel en deed zich de spelers voorstellen. EiJ werd dan een roomer cha-mpagne geledigd!, De prinsen' namen een roomer vasb en vroe-gen aan hun vader of zij mochten drinken, Op een nauwelijks merkbaar teeken van deq vorst begrepen de i>rinsen da,b zij eens even-tjes de lippen aan den roomer mochten bren* gen, en zetten dan heb glas berug op hett bord. De koning tikte meb de best,uurleden( van den club en de spelers en ledigden den roomer op ieders gezondheid. ■ Dan lierbegon heb spel, waarin Carnières de overwinning behaa,lde. De spelers warea als uitzinnig van vreiigde, cLmsten en sproin-gen en omhelsden elkander. Prins Karel vi'oegj aan zijn vader of hij eenige kaatsballen mocht meenemen om er thuis mede te spelen. Do koning bracht dit verzoek over aan den voor* zitber van den club, die Seffens zorgde voou de volbrenging van dezen prinsengril. De koning wenschte de overwinnaars geluËj en overhandigdo hun den zilveren kaatsbal^ De vors'b. sprak nog eene poos met overwinnaars en overwonueuen en keerde dan rniaB het oaleis terii".

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het nieuws van den dag gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brussel von 1885 bis 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume