Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

1865 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 24 Oktober. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kh0dv1dd00/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Strooibiljet. voor familiepleegzusters van het midden-komiteit der Vrouwenmedewerking aan de Hulpverleening aan onze Oorlogsver-minkten en hun Nabestaanden. De „Vrouwenmedewerking aan onze Oorlogsverminkten en hun Nabestaanden" is ingedeeld bij de provinciale en bij de daarvan afhangende arrondissements- en stedelijke inrich-tingen voor oorlogshulpverleening; z.ij is gehecht aan de ter plaatse bestaande kommissie voor oorlogshulpverleening en heeft daardoor deel aan de voordeelen, welke door raad en daadwerkelijke hulp van wege de bedoelde inrichting voor oorlogshulpverleening verstrekt kunnen worden. Buitendien heeft het „Middenkomiteit der Vrouwenmedewerking" de belofte van medehulp en medewerking beko-men uit de kringen der groote lief-dadige inrichtingen van Pruisen: Van het Rood Kruis, van de Vader-landsche vrouwenvereeniging, van de Evangelische vrouwenhulp, van den Duitschen vrouwenbond, van den Evangelischen en den Katholieken Vrouwenbond, van de „Karitas" en al haar vertakkingen, van de Joodsche lief-dadigheidsbeoefening, van de Duitsche Vereeniging tôt Weldadigheid en Zorg voor de Heimat, van de Berlijner Stedelijke Zending, van den Natio-nalen Vrouwendienst, van de Sociale Hulpverleening aan Ziekenhuizen, van de Vereeniging tôt bescherming der moeders e. m. Uit deze vereenigingen hebben zich ^eschoolde krachten welwillend tôt nedewerking bereid verklaard. Vrij-ivillige aanbiedingen buiten deze vereenigingen werden dankbaar aange-nomen.De roi der hulpverleening omvat: 1. Hulpverleening in de lazaretten, 2. Hulpverleening in de huisgezinnen. Familiehulp. Voor de hulp in de huisgezinnen heeft let middenkomiteit zich in de eerste ?laats tôt die vrouwen en inrichtingen *ewend, welke reeds op onbaatzuch-ige wijze binnen hun vroegere ver-;enigingswerkzaamheid liefdedienst ge-)leegd hebben, en getracht hun toe-;temming ook tôt dezen liefdedienst te rerwerven. Alleen dan, wanneer zulke oestemming om verschillende redenen îiet kon verkregen worden, wordt ian eene andere bezetting der plaats jedacht. Door inlichting der familieleden om-rent de pensioenen, toelagen en nieuwe *ewinmogelijkheden der oorlogsver-ninkten, moet de meestal gezonken noed der familie!|eden op kristelijken :n ethischen grondslag opgewekt en rerlevendigd worden ; eveneens door mendelijk toespreken en door uitleg Merkblatt fur Familienfiirsorgerinnen des Zentral-komitees der Frauenmitarbeit an der Fiirsorge fur unsere Kriegsbeschâdigten und ihre Angehôrigen. Die „Frauenmitarbeit an der Fiirsorge fur unsere Kriegsbeschâdigten und ihre Angehôrigen" istdenProvinzial-und den von diesen ausgehenden Kreis-und stâdtischen Kriegsfûrsorge-Organi-sationen angegliedert; sie fiigt sich dem an dem jeweiligen Orte befindlichen Kriegsfiirsorge-AusschuB ein und nimmt dafiir an den Vergiinstigungen teil, welche durch Rat und tatsachliche Hilfe seitens der betreffenden Kriegs-fiirsorge-Organisation ihr zugewendet werden kônnen. AuBerdem hat das „Zentralkomitee der Frauenmitarbeit" die Zusage der Mithilfe und Mitarbeit aus den Kreisen der groBen Wohlfahrts- und Wohltâtig-keits-Organisationen PreuBens erhalten: Vom RotenKreuz, vomVaterlândischen Frauenverein, von der Evangelischen Frauenhilfe, vom Deutschen Frauenbund, vom Evangelischen und vom Katho-lischen Frauenbund, von der Caritas in ail ihren Verzweigungen, von der Jtidischen Wohlfahrts- und Wohl-tâtigkeitspflege, vom Deutschen Verein fur Wohlfahrts- und Heimatpflege, von der Berliner Stadtmission, vom Natio-nalen Frauendienst, von der Sozialen Krankenhausfiirsorge, von der Zentrale fur private Fiirsorge, vom Mutterschutz-verein u. a. m. Aus diesen Vereinigungen haben sich in dankenswerter Weisegeschulte Krâfte fur unsere Mitarbeit zur Verfiigung gestellt. Freiwillige Krâfte auBerhalb dieser Vereine sind mit Dank ange-nommen worden. Die Aufgabe der Fiirsorge betrifft: 1. Fiirsorge in den Lazaretten. 2. Fiirsorge in den Familien. Fainilienfûrsorge. Fur die Familienfiirsorge hat sich das Zentralkomitee in erster Linie an diejenigen Frauen und Organisationen gewandt, welche bereits in selbstloser Weise innerhalb ihrer friiheren Vereins-tâtigkeit Liebesdienste ausgefiihrt haben, und ihre Zusage auch fur diesen Liebes-dienst zu gewinnen versucht. Nur wenn eine solche Zusage aus verschiedenen Griinden nicht geschehen konnte, wird an eineNeubesetzung der Fiirsorgestelle gedacht. Durch Belehrung der Familienange-hôrigen iiber die Renten, Zulagen und neuen Erwerbsverhâltnisse der Kriegsbeschâdigten, durch gutes Zureden und Aufklârung iiber Wesen, Art und Be-schaffung der Prothesen (kiinstliche Glieder), durch Mitteilung ailes dessen, was die Fiirsorgerin in den bekannten Biichern: 1. „Kriegskruppelfiirsorge" von Prof. Dr. Biesalski (Preis 35 Pf.), Verlag von Leopold VoB, Leipzig und Avis aux Dames de Charité des Comité Centraux de la Collaboration des Femmes à l'Assistance des Invalides de la guerre et de leurs proches. „La collaboration des femmes à l'assistance des invalides de la guerre et de leurs proches" se rattache aux organisations provinciales d'assistance des invalides de la guerre et des arrondissements qui en ressortent et à celles de la ville. Elle se confond avec le comité d'assistance de l'endroit c'est pour quoi elle a part aux avantages qui pourront lui être accordés par l'organisation en question, soit en conseils ou en secours d'autre nature. En sus, le Comité Central de la collaborations de femmes a reçu l'autorisation à sa coopération des grandes organisations de bienfaisance de Prusse: De la Croix Rouge, de la Société Nationale des Femmes, de la Société Evangélique de secours des femmes. De l'Alliance des Femmes Allemandes, de l'Alliance des Femmes évangéliques et catholiques, de la „Caritas" dans tous ses embranchements. De l'Assistance de Bienfaisance juive, de l'Association Nationale Allemande de Bienfaisance, de la Mission Urbaine Berlinoise, du Service Nationale de la femme, de l'Association des Hôpitaux, du Siège de l'Assistance privée, de l'Association pour la Protection des mères etc. Des personnes compétentes de ces sociétés se sont mises à notre disposition pour la collaboration, ainsi que d'autres n'appartenant pas à ces associations et cela, d'une manière vraiment digne de reconnaissance. La mission de l'assistance a pour but: I. l'assistance dans les ambulances. II. l'assistance dans les familles. Assistance des Familles. Pour l'assistance des familles, le comité central s'est adressé en premier lieu aux femmes et aux organisations qui, d'une manière tout désintéressée, avaient déjà fait leurs preuves au préalable en matière de charité et il a essayé d'obtenir leur consentement à la participation à cette oeuvre. Ce nest que, dans le cas où, pour différentes raisons, une telle autorisation ne peut être accordée qu'on s'occupe de la reconstitution d'une nouvelle assistance. Il faut tenter par tous les m oyens de relever le courage, souvent bien déprimé des parents des invalides, et de le ranimer en s'appuyant sur des principes chrétiens et moraux. On pourra arriver à son but en éclairant les membres de la famille sur tout ce qui concerne les rentes, les surpayes et les nouvelles conditions économiques de l'invalide, en leur prodiguant des encouragements et des instructions sur l'espèce et la composition des prothèses (membres artificiels), en leur donnant Nr. 22 Het Rood Kruis. Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume