Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

280 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1970, 01 Januar. Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd. Konsultiert 25 Februar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dn3zs2pm1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3e JAARGÀîVfï Bijîage aan « Averbode's Weekblad» 28 Juni NUMMER 26 HET SHERMAN-JOZEFSBLAADJE Vœrdekatholiekè ■ i ii mmmm—mmm ^ PRAATJES VAN HEEROOM. Het Eucharistisch Congres. Over eenige weken, lieve kinderen, zal er weerom een « Eucharistisch Congres » plaats hebben. Ge weet allen wat dat is, nietwaar ? « Congres » beteekent : vergadering, bijeen-komst ; en « eucharistisch » wil zooveel zeg-gen als « ter eere van het H. Sakrament des Altaars » . Een Eucharistisch Congres is dus een plechtigheid, waar velen bijeenkomen om het allerheiligste Sakrament te vereeren. Elk jaar heeft er zoo'n bijeenkomst of congres plaats. Verleden jaar op het eiland Malta ; het jaar te voren te Weenen, in Oostenrijk; in vroegere jaren ook al eens in ons vaderland : te Antwerpen, te Brus-sel, te Namen enz. Dit jaar nu zal men vergaderen te Lourdes, dat stadje in Zuid-Frankrijk, waar O. L. Vrouw eens aan Bernadette, een kind als jullie, verschenen is, waar zij zooveel gebeden verhoort en zooveel zieken geneest, vooral als men daar processie houdt met het H. Sakrament. In de maand Juli dus (van 22 tôt 26) zullen duizenden en nog duizenden katho-lieke menschen naar Lourdes gaan, naar het Congres ter eere van het H. Sakrament. Uit aile landen en streken der wereld zullen bedevaarders toestroomen, om aldaar aan Onzen Heer Jezus-Christus, die de menschen toch zoo liefheeft en nochtans door zoovelen niet eens erkend, ja zelfs veracht en gehaat wordt, in zijn H. Sakrament wat liefde en dank en vereering te brengen. Is dat niet schoon, lieve kin-deren ? En zoudt ge niet willen meewer-ken, om dat feest, die openbare liefdebe-tuigingaan Jezus, die ook zoo van de kin-deren houdt, te doen gelukken ? Jawel, hé ? Maar hoe kunt ge dat wel ? Lourdes is verre, en aan het Congres deelnemen, zullen er niet velen onder 11. Zoudt ge tenminste allen niet willen meebidden voor het welslagen van het Congres ? op-dat O. L. Heer ailes, wat er voor zijn eer zal gedaan worden te Lourdes en over heel de katholieke werçld in die dagen, zou zegenen en laten vruchten dragen ? Kijk, hier hebt ge een gebedje, dat ge dagelijks kondt lezen : a O Jezus, Voedsel onzer zielen, gelief het aan-staande Eucharistisch Congres volop te laten gelukken. Aanvaard de plechtige hulde, welke men er U zal brengen ; zegen de werken, beslissingen en wenschen ervan, en ontvlam de harten van pries-ters en geloovigen, van ouders en kinderen, opdat de veelvuldige en dagelijksche Communie altijd meer moge in zwang komen en het Rijk van Jezus-Christus overal erkend worden.» (Telkënmale 100 dagen aflaat.) — O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons ! (300 dagen aflaat.) O. L. Heer kan aan het gebed der kinderen niet weerstaan, en zoo zult ge door uw gebed veel, heel veel bijgedragen hebben om Jezus te doen liefhebben in zijn H. Sakrament. Wie van u zou daar aan niet willen mee-helpen ? Heeroom.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Averbode von 1912 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort