Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes

1757 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 September. Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8c9r20sf3d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 5. "Met toelaling der militaire overheid. September 1917. HET SOETE WAESLAND f; , Kosteioos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Sleun le zenden aan : HEUDRIK HEYMA'N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre De Heilige Hulde. Het verschijnen van ons trontblad îs eene levende hulde aan al de onzeggelijk groote opofferingen door onze jongens van het « Land van Waas » gebracht op het altaar van het Vaderland. Het werd ten overvloede gezegd en geschre-ven en men zal het nooit genoeg kunnen her-halen : zij zijn het overwaard dat ailes worde gedaan wat mogelijk is om hun zoo hard, zoo zwaar, zoo eentonig en gevaarvol loopg'raafle-ven te verzachten en te beliehten met den troost van het nader brengen tôt de beminde geboortestreek en al de geliefden die er op ons wachten. Ons werk is een liefdedaad en de overtal-rijke brieven die wij nog dagelijksch van ons Waassche makkers ontvangen bewijzen ons op roerende wijze, dat zij het wel aldus be-grijpen.Maar ons werk moet ook zijn, en vooial, een heilige huldedaad aan onze Waassche makkers, gevallen of gestorven in 's lands-dienst. Zij zijn de heilige relequiën met wiens gedachtenis ons eens vrijgevochten Waasland zijne kinderen zegenen zal... Zoo hunne ver-hakkelde en vaneengescheurde lichamen rus-ten in den heiligen grond van West-Vlaande-ren's Yzerstreek, hunne zielen zullen ons ver-gezellen naar den geliefden geboortegrond, en hunne gedachtenis moet gansch ons vernieuwd vredeieven doorademen en doorgeuren. Zoo- veel schoone jeugd ten offer gebracht ! Wat een rantsoen toch voor de vrijkooping ! Maar, dat zweren wij toch, niet waar makkers, - en wij behooren met ons practisch Ylaamsch karakter niet lot de woordenkramers, — dat zweren wij toch, dat wij hunne gedachtenis zullen hoog ophouden en zullen verheerlijken even als de H. Kerk zijne martelaren verheer-hjkt en aanroept !... Wanneer in 1918 de triomfstoet van Waasland te Sint-Niklaas zal uitgaan onder de jubé! kreten onzer weenende vrouwen snikken-de vaders en moeders, wanneer wij zelf tôt in de ziel onlroerd en weenend als kinderen zullen stappen achter onze vaandels en muzieken, dan zullen wij, bij het wegsterven der feestto-nen, in 't stilte vergaderen om de « Heilige hulde » aan onze gesneuvelden voorteberei-den...Die heilige hulde zal een bedevaart zijn naar een kerkhof waar wij onze kinderen zullen heenleiden en zullen doen neerknielen met de woorden. « Dit is het gedenkteeken, mijn kind, opgericht ter eere van hen wiens bloed ons vrijkocht. » Dan zullen wij mannen van den grooten oorlog ons hoofd afwenden, want weenen doet pijn voor een man, in tegen-woordigheid van een kind. En toch, wie zou het ons kunnen ten kwade duiden dat wij weenen zullen over u, mijn duurbare gesneuvelde makkers, gij de heilige martelaars van ons « Soete Wciaslancl » ? Hendrik Heyman.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land van Waes gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Sainte-Adresse von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume