Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

308 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 14 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xw47p8vv60/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■jAARCANG, Nr 920. WOENSDAG, 2 OCTOBER lyiî, HET VADERLAND ILin&,aankoîîd;gingen : 1 îr- per regel r ici. bij overeenkomst JJiaanbiedingea : voor gereformeer-Hen kosteloos. Belgisch dagMad» voorkeyig le Parije, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Bfreetewp Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijkjf* 10 centiem (andere laadenj. Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijl» 1.75 fr. Euyeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. £lders 3.00 £r« pALESTINA ikilem.van Oamascus eHS de laatate tijdingen zouden epen van generaal Allenby nog op 4 kilometer van Damascus lîmascus is de hoofdstad in Sy- fransche ruiterij rukt langs de n de Middellandsche Zee op naar th. URKSGH LEGER CEEFT ZICH OVER ro NIEUWE CEVANCENEN len, 30 September. — De noord-iche bewesing van onze ruiterij en serde auio's, vertrokk-en uit de van Tiberios of uit die van Deraa înden dàg van den 29n voortgezet. sterke troep begrijpend de ele-i der Turksche bezetting van den ispoorweg, tusschen Amman en heeft zich overgegeven aan de sta-i Ziza, op 17 kilometer ten zuiden mraan. r de commandant van deze troep art telde zij 10,000 man en maak-I uit van het tweede legerkorps J4' Turksch leger. MACEDONIE IERVISCH LEGERBERICHT Servisch legerberieht van 30 Sep-r nieuwe vorderingen meldend in eek ten Noorden van Istip bij de irsche grens bevestigd de inne-van Us'kib door de Fransche rui-n voegifc erbij : e inwonners van de ingenomen I zeggen dat de Bulgaarsche sol-hun offîcieren vermoordden, die filden belettçn te vluchten. 1RIEKSCH LEGERBERICHT [officieel Grieksch legerberieht van t1 September meldt de overmeeste-van een bergpas en vordering in irgen ten Noord-Westen van Pri-Op den rechtervleugel op Bul-ih grondgebied gingen de Grieken ijks vooruit ten Noorden en ten i van de Bulgaarsche stad Stroe-, kanonnen en materieel buit ma- ifop de tweede bladzijde hlgarije's overgave nieuws uit bezet Bélgië nnneringen uit Kongo IN GROOT-BRETANJE Bonar Law den Belgischen bijval verbazend <fen, 30 September. — Minister Law vandaag te Londen sprekend legenheid van de campagne voor liogisbesparingen, zegde tôt den iren toestand overgaand : :i't 16 Juli hebben de Bri Lâche n 1000 vierkante mijlen terrein T(t, 250 dorpen, en duizenden ge-nen genomen. ^Igen hebben in den loofj van de ' laatste dagen verbazenden bijval fcnheid van leiding doet zich niet °P het westerfront voelen, maar P aile fronten. ^g&loopen week was de wonder-1 van gansch den oorlog en ook an de wereldgescfiiedenis. ll'i kwam het keerpunt van den ; Duitsehers hadden schikkin-ÏWoiiien voor het groot offensief "ampagne van 15n Juli. Maar-o °"h kende hun plannen nauw-j-en in plaats van zijn troepen sa-^trekken vlak voor de aanvallen-plaatst hij zijn reserven op "teivleugel van het leger dat aan-°ntnam zoo het initiatief aan den dezen dag tôt heden, volgden L'Wlnningen op elkander steeds in pîsngroeiende. Voor gansch de vijand slag na slag en geen L aatlval der bondgenooten of hij welslagen bekroond. OP HET BELGISCH FRONT Komen.Waeslen.Ledegem genomen roeselaere en meenen in brand De goede vrienden, die, niet. zonde cfticieele betrelckingen, ons willen schc de/oos stellen voor het gémis van ht steeds te laat verzonden Belgisch legei bericht, hebben ons gister de innemin van Roeselaere doen melden. « Inneming » is een ivat te sterk terrn — voor de eerste acht en veerti uren tenminste — om de verrichting t bctitelen van het Belgisch leger en va\ de Britsche troepen, die onder konin Alberts bevel strijden. Op het oogenblilc dat wij deze regele schrijven, is Roeselaere langs het nooi den overvleugeld : het is te zeggen, de de val van Albrecht Radenbachs gebooi testad niet lang kan wtblijven. Onze troepen zien Roesselaere. Zij zij• bezig met Roesselaere te nemen. En zal niet lang duren of men zal officiet de verovering van de stad viogen me, den. A. B. r VAN DlKSMUiDEN TOT DE LEIE ,t Ons leger heeft, te samen met d .. Britsche troepen aan Ivoning Albert toe g vertrouwd, zijn vordering voortgezet. Tusschen het noordelijke uiteinde vas 3 Diksmuiden en het bosch van Ploes rJ steert, nabij de Leie, besehreef het fron e voor dezen een bijna rechte lijn. Op di n oogenbkk is cr op dit front een uii ? sprong waar te nemen van meer da 55 kilometer lengte, van Diksmuide n tôt tegen Kortemarck, dan afzaikkend ~ naar Roeselaere (de overvleugelin, waarvan hooger sprake is) en dan naa de Leie-boorden. ri In het Noorden hadden onze legers d t keuze tusschen twee verrichtingen n •l hunne vordering. Ofwel konden zij d Duitsche legers tusschen Diksmuiden e de zee in den rug aanvallen. Ofwel kor den zij hunne vordering doorzetten in Oostelij'ke richting. e Ons leg'erbevel heeft den opmarsch in " Oostelijke richting verkozen. De inneming van Staden bewijst dat de hoogte, i op dewelke de Duitsehers hadden kun-■- nen weerstaan, een heel eind rechts t overschreden werd. ^ Het leger van generaal Plumer be-- vinjT'zich bij Meenen en overvteugelt 1 de Leie. Dit wil niet zeggen dat de Leie 1 werd overschreden. Maar dat wil zeg-e gen, dat degene die over de daar door = de Leie beschreven bocht komt, Piijssel r beheerscht. Ten zuiden van Rijssel, te Arleux-en-e Gohelle, bevinden zich de Britten juist a op een steliling, die eveneens Rijissel be-e heer$cht. Hetgeen beteekent dat Rijssel a zoowel langs het zuiden als langs het i- Noorden overvleugeld is. Diksmuiden deor de Selgen genomei Het Ixet Stadhuis riifhi a. 5» Cliché « Excelsior » HET GEVEGHT IN MOORSLEDE Een berichtigever van Havas' agent schap op het Belgisch front, telegra feert : De nieuwe eenheden trekken al zin gend ten strijde. Moorslede werd huis na huis bemees terd. Bijzonder bloedige gevechten gr€ pen plaats nabij de statie, die herhaal de malen van de handen van de Duil schers naar de handen van de Belgei overging. De vijandelijke vliegtuigen zijn o' sommige oogenblikken onze troepen kc men beschieten, om den toe stand te hei stellen. Zij werden ten slotte verjaag' door onze legers en de Belgen bleve: meester over het dorp. De Belgisclie vliegers overvlogen on ophoudel'ijk het vijandelijk voetvolk. Voor ons zien wij Roeselaere ligger Van uit onzen waarnemirugspost gezier schijnt de stad niet al te erg beschadigi ^ te zijn. DE GENOMEN KANONNEN Gister morgend mocht men schrij ven : « In twee dag'en tijds namen de Be] gen drie honderd kanonnen ; de Britte: zeven-en-negentig. » Dit omvat al de zware artillerie vai de duinen tôt aan den Yser. ROESELAERE BEREIKT Ludendorffheeft de reserven waarc ver hij beschikte, in lijn gesteld. Di belet niet dat de Belgen hun opmarscl zegevierend voortzetten. Fransche troepen, die aan de verricb ting door Koning Albert geleid kwamei ■ deelnemen namen het verdedigingsste! sel voor Cortemarck en vorderden in d richting van Thourout. De stad Roeselaere, ruim overvleu geld langs hei Neorden en langs he Zuiden, werd in heî v/ssten foere:!-; door ds PeJgische koSonnen, van de baai van Staden vertrokken. Meer Zuidwaarts, overschreden d Belgen Dadizeele en bereikten de ovei zij de van den spoorweg ten Oosten vai Pannemolen. Het leger van generaal Plumer voi dert snel in de richting van Meenen De lijn van de Leie werd doorgebrokei te Waasten en te Komen en bereikt t Wervick. Rijssel, Robaais en Toerkoen je worden aldus omsingeld. DE GEESTDRIFT ONZER MANNEN De geestdrift der Belgische soldaten die Vlaanderen aan 't bevrijden zijn, i bewonderenswaardig. Zij snellen al zin- - gend ten strijde met wapperende vlag- - gen. Zij overwinnen al de moeilijkhe-den en hindernissen, waarmede zij te - kampen hebben : regen, slijk, gebrek aan berijbare |{/egen, het vuur van de - artillerie en van de machienegeweren. - Niets houdt hun tegen. Zij gaan recht - voor zich uit, de meest befaamde Duit-sche afdeelingen terugslaande. i De Belgische inlichtingdienst had ver-niomen dat het 100° Saksisch voetvolks-d regiment tegen de Belgen in lijn was i- gesteld. Nu moet men weten dat dit 100e ■- Saksisch regiment juist datgene is, dat, 3 in 1914, Dinant piatbrandde en plun-i derde en 800 onschuldige burgers ter dood bracht. Men ziet van hier hoe de - Belgische soldaten hunne weerwraak namen. Overal werden de Saiksers gemeten , met de maat, waarmede zij hadden ge-j meten : in Zonnebeke, in Diksmuiden, in Moorslede, in Merckem, bij den Blankaert, in het woud van Houthulst (Diksmuiden werd omsingeld en de - Duitsche achterhoeden werden in de pan gehakt nabij het stadhuis). Het bosch van Houthulst werd omsin-i geld maar de uithoeiken van dit bosch werden nog verdedigd door machiene-i geweren en vlammenwerpers. De Belgische granaatwerpers werden deze tui-gen meester en daarna vond men, onder de eeuwenoude boomen van het vrij- - bosch een buitengewone verzameling t kanonnen met verre draagikracht : i scheeps-stukken, houwitsers van 280, 240, 150 en 100, aangevoerd uit Kame- - rijik en van elders. Onmiddellijlk werden 1 dé kanonrien in de tegenovergestelde - richting gepunteerd en de obussen, die - de Belgen hadden moeten verpletteren, begeleidden nu den overijlden aftocht • van de Duitsehers. t De Belgische artillerie verrichtte won-t deren. t Daar waren haast geen wegen en de weinige doorgangen, waarover men be- 2 schikte, waren zoodanig doordrenkt - door den regen. dat de kanonnen erin i wegzonken. Niettemin hielden onze ka- non'niers bijna gelijken tred met het - voetvolk.... Men vermeldt eene Belgische batterij, i die eene hoogte bereikte en op minder 3 dan 500 meters eene Duitsche batterij - te.genover zich in slagorde vond staan. Een tweegevecht ontstond, waarbij de Belgen de overhand behielden. , HET TWEEDE BRITSCHE LEGER s Het tweede Britsche leger, dat onder Koning Albert strijdt, bleef volkomen 2 in voeling met het Belgische leger. Generaal Plumers leger nam 97 kanonnen en 4000 krijgsgevangenen. Een van zij ne afdeelingen deed een marsch van elf ki-lometers. Een van zijne brigade-gene-raals trok Geluvelt binnen op een paard, dat men op de Duitsehers had veroverd. EN GEEN TANKS Dit allés werd bereikt zonder de. me-dewerking van de tanks, die in reserve werden gehouden. Het is waar dat het terrein te slecht was om de tanks in lijn te stellen. VOOR MEENEN Londen, Ie oktober. — Reuters agent-schap verneemt dat de Belgische-En-gelsche troepen Gheluwe genomen hebben en zich op min dan twee kilometers van Meenen bevinden. NIEUWE VORDERINGEN Nieuwe vordering in de richting van Hooglede en Roeselaere. Ten zuiden van deze stad namen de Britten Ledegem. Onze lijn gaat nu langs het noorden tôt het zuiden van den spoorweg Diks-muidan-Zarren, docr Staden, de wester-boorden van Roeselaere, de foaan van Roeselaere naar Meenen, Sint-Pieter, 8 kilometer ten zuiden van Roeselaere, dan 1 kilometer oostelijk van Dadizeele, aan de westerboorden van Gheluwe, langsheen de Leie tôt Wervick en Deu-leman, waar de Britsche troepen Ko-men-noord en Waesten hebben genomen.Roeselaere en Meenen staan in brand. De richting van Thourout-Thïelt-Qent is reeds fel door ons bedresgd. De vijandelijke tegenstand wordt hardnekkiger. ' en.veNoord EEN TELEGRAM VAN KONING GEORGE VAN GROOT-BRE-TANJE AAN KONING ALBERTLonden, Ie Oktober. — De Koning heeft volgend telegram gezonden aan Koning Albert : « Ik wensch U hartelijk geluk met de zegepraal behaald door de samengestelde legers van Uwe dappere soldaten en van de troepen van mijn tweede leger, onder Uw opperbevel en dank aan dewe?-ke den vijand verjaagd werd uit zijne stellingen op het Belgisch grondgebied en van den heiligen grond waar zooveel menschenlevens roemrijk werden op-geofferd.(Get.) : GEORCE. n OP HET WESTERFRONT SAINT-QUENTIN GENOMEN —— « ^ — Britsche vorderinqen rond Kameriik-St-Ouentii BRITSCH LEGERBERICHT ^ VAN DEN NAMIDDAG ts Gister namiddag werd onze aanval ten noorden van St.-Quentin voortgezet ^ -en onze troepen hebben Levergies geno-jj. men na lievige geveohten in de buurt van dit dorp. Meer noordelijk kwamen wij vooruit "r in de richting van Juvoncourt en over-\ meesterden wij Vendhuille. Engelsche en Kanadeesche troepen omsingelen Kamerijk en hebben gistei Proville en Thiiloy genomen, spijts een sterken weerstand van den vijand. e" De vijand heeft Kamerijk in brand el gestoken. Dezen oehtend werd het gevecht her-nomen ten noorden van St.-Quentin en : in den sektor van Kamerijk. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG 1 Onze opmarsch werd dezen morgen hervat tusschen de Aisne en de Vesle. Onze troepen in Champagne hun aanvallen voortzettend, hebben hun bijval van gister avond volledigd. Op onze rechterzijde gingen wij aan-merkelijk vooruit in de Aisne-vallei en veroverden wij Binarville en Condé-les-Autry.Wij hebben talrijke- gevangenen genomen en een aanzienlijke hoeveelheid materieel buiit gemaakt ; namelijk meei clan 200 wagonnetjes voor 60 centimeter-spcor en veel wagons voor gewoor spoor. De gevangenen sedert 26 Septembei ' tusschen de Suippe en Argonne geva' c-vertreffen het cijfer 13,000. In hetzelfde tijdsbestek vielen rneei - dan 300 kanonnen waaronder vele var in zwaar kaliber, in onze handen. e- ^ . n VAN KAMERIJK TOT ST-QUENTIN ie Tusschen Kamerijk en St.-Quentir ;i- wordt de slag hardnekkig voortgezet ii e- de omstreken van de Hindenburglij n in Deze lijn die Kamerijk dekt op een klei Ld ne tien kilometer ten zuid-westen var de stad zakte van daar af naar het zui den nu den eenen dan den anderei Scheldeoever volgend, daarna zich rich e" fend lancs het Scheldekanaal wat haai ten noorden van Saint-Quentin eei e bocht deed maken naar het westen. Dezt |n bocht is overschreden. Thorigny, da zich ongeveer op de Hindenburglijn be vindt, is genomen. Le Tronquoy dat ver it- der, op de baan van Bohain ligt-, ook. n- Een weinig meer naar het noorden ii b- het, midden van het slagveld vallen d< rs Britten een met het kanaal evenwijdig* hoogte aan die zich ten zuiden van 1< Catelet veriheft. Le Catelet moet daa: onitrent overvleugeld zijn door de ver tn overing van de hoogten bij Gouy (op d< Schelde). le Tusschen le Catelet en Kamerijk waj er een sektor waar noch de Schekk in roch de Hindenburglijn bereikt waren s- Thans is dit een gedane zaak. r- Aan den an deren kant van Villers m Guislain en tôt aan Crevecœur dat tei 8 zuiden van Kamerijk ligt,staan de Bond e, genooten langs de waterlijn. e, Ten zuiden van le Catelet gingen d< e, Britten dwars over de Hindenburgli j r u. vooruit, dit wil vermoedelijk zeggen da o- zij aan beide zijden van de Hindenburg o- lijn van het zuiden naar het noorder vooruit rukten. ^ VOORBIJ DE HINDENBURGLIJN e. Een Havasagent seint van het Britsel-front den 30n September : Gister in den dag werd de Hinden Lurglijn bijna overal aangetast voor he front van het vierde Britsche leger : Ten westen van het kanaal van St. Quentin ten zuiden van Bellicourt to voorbij Bellengîlise. )g Het kanaal zelf werd door de Britter m overschreden die 's middags reeds vij: kilometer aan den overkant aan 't vech ie ten waren. le m VAN ST QUENTIN TOT LA FERE n" Op het front van het leger Debeney tusschen St.-Quentin en La Fère word: ie niets gemeld sedert de uiterste tegen ,(J aanvallen van verleden nacht. Een re sultaat i3 verkregen : de verbindinger P" tusschen St.-Quentin en La Fère zijn af gesneden en St.-Quentin is tarifs het zui rJnn rvArûT'vIpnP'AlH ■ VAN DE AILETTE TOT DE AISNC1 Ten noorden van de Aisne, rukt Man» gin op naar het oosten tusschen de Ailette en de Aisne. Ostel is reeds achter den rug; de Italianen zijn te Soupir geko* men, dat op de Aisne ligt op twee kilo* meter van Chavonne. OP 9 KILOMETERS VAN LAON Generaal Mangin staat nu op 9 kilch meter van Laon. Hij beheerscht en flan-* keert ganech de Ailettevallei, en staat dwars over den Chemin des Dames. Da vijand kan niet meer weerstaan op dô Ailette. VAN DE AISNE TOT REIMS Generaal Bertholet valt aan in noordelijke .richting in verbinding met ge^ reraal Mangin. De lijn van de door hem genomen dorpen bevindt zich tusschen de, Vesle en de Aisne in het linkergedeel-* te van het slagveld Reims-Soissons.Onzçi régimenten naderen daar de Aisne. VAN DE SUIPPE TOT ARGONNE In Champagne gaat de rechtervleugeï van generaal Gouraud voorwaarts en vc>rmt een punt op Vouziers gericht. Na: de inneming van Marvaux is dit punt verlengd geworden tôt voor Monthoi3 dat zich op de hoogte van Challeranga bevindt, op 13 kilometer van het ver* trekpunt. Tusschen dit punt en de Suippe ma-t ; ken de voorgenoemde stellingen de lijni recht. Links zijn wij 3 kilometer ten noorden van Somme-Py. De inneming van Condé-les-Autry erl , van Binarville beteekent een uithreiding van den hoek naar rechts, naar de Ar-t ' gonne. . OP 1 KILOMETER VAN M0NTH0I9 1 I)e correspondent van de «Associated Press» seint aan de «New-York Herald»; De troepen van generaal Gouraud zij dezen narniddag nog slechts een Idiome* 1 ter ten zuiden van Monthois. 1 VAN ARGONNE TOT AAN DE MAAS Rechts van Gouraud werken de Ame" ■ rikaansohe troepen van Cameron en i Liggett. Het laatste Amerikaansch be* - richit geeft geen nadere bepaling nopena 1 de b&zette stellingen. DUITSCHE BEKENTENIS [ Bazel, Ie oktober. — De « FranikfuN ter Zeitung » schrijft : ^ « De vijand heeft in Argonne de mt* slagen niet verkregen die hij beoogrfe, maar men kan het belang niet looche-nen van de uitslagen die hij bekomen ! heeft. » > FRANSCH LEGERBERICHT 5 VAN DEN NACHT ; Onze troepen zijn in Saint-Quentin gei» ? treden tôt aan de vaart. Ten zuiden zijiï . wij in de Hindenburglijn tôt twee kilo-; meter ongeveer ten oosten van Gauchy. De Duitsehers zijn in aftocht op gansch ; de lijn de Aisne en Reims. Wij bezettetn ; Maizv, Concevreux, Meurival, Ventelay, Bouvencourt, Trigny, Chenay, Merfy, Saint-Thierry. Vanaf gisteren 2,100 ge-. vangenen geteld, twintigtal lianonnea ! waaronder 10 zware. Rechts hebben wij in de vallei van de Aisne, Autry, het bosch van Autry en ; Vaux-les-Mourrons, 5 kilometer tenf i noorden van Rouconville genomen. I Meer ten westen bmchten wij onze - lijnen tôt een kilometer ten zuiden vanl i Liry en zijn in het bosch van Orfeuil ten zuid-oosten van deze plaats. Talrijke gevangenen genomen, kanonnen en een be* langrijk materieel. l BRiTSCH LEGERBER5CHT VAN DEN NACHT De verrichtingen werden met welV : gelukken voortgezet op het front SainUj Quentin-Kameri j k. Op het uiterste rechts hebben wij eene i belangrijke vordering gedaan op de hoogten ten oosten van Levergies. t Meer ten noorden hebben wij voet ge-» ' kregen in Joncourt, de verdedigingswer* • ken genomen, het dorp Estrées en dent' vijand verjaagd van de hoogten ten zui< den van Catelet. „ ,Wij zijn \ooruitgedrongen ten oosterï van Tifloy (voorgeborchte ten noorden^ ; van Kamerijk) en in de omstreken van; . Blécourt. * Gedurende de maanden Augustus* September hebben wij een totaal van 123,168 gevangenen genomen, waaron-der 2,783 offîcieren en ongeveer 1,400? kanonnen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume