Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

262 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 September. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b27pn8zj5m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

laarcancp, m"s»?i , ' MA*NDAC,T£) StPT^MïH W. HET VADERLAND çipîne aankondigingen : 1 fr. per regel rroote id- b:J overeenkomst pienstaanbiedingen : voor gereformeer- , (jen kosteloos. Belgisch dagèlad, vooriMpjg te farijjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN 6©ETHEM, Dipeetew r ,s: \ _ Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijky 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijlj 1.75 tt. \ Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elilers 3.00 ïr.'- ÙL BELGISCHE OVERW OVERWINNING 0P HET, BR1TSCH FRONT merijk gaat vallee qestadige vorderingen op het front lemerijk nemen stilaan ook het ,/(/ aan van een belangnjke over- mg. jtheidshalvfi en om onze lezers zoo iig mogelijk over al de belangnjke ttiemssen van deze dagen in te m, rnoest Het Vaderladn zich gis ter ie-palen de uiterste punten aan te i door de Britten bereikt. m al die punten rond Kamerijk i op mnderÀ dan drie kilometer van d af. het algemeen gevoelen — met goed-ng van de Censuur uitgesproken iat Kamerijk gaat vallen. n stippe ook nog aan dat sedert tg morgen op het Britsche front i zestienduizend Duitschers gevan-mmen werden. 8ritsch lecerbericht VAN DEN NAMIDDAC tehe en Amerikaansche troepen in Zondag morgen om tien minu-oor zes uur aanjgevajllen ten noord-b van Saint-Quentin. 1 geve&ht wordt verwoed voortge-ji gansch het front van Saint-Quen-it aan de Scarpe- endag grepen verbitterde gevech-ilaats op de hoogten. ten zuid-wes-'an Gamelien en van de « Welsh-ien ». tdag môrgen vroëg hernamen wij privai in dezen sector. Wij vorder-m namen gevangenen. erdag avond hebben -wij, te Mar-ons bruggehoofd verbreed op den lijken oever van de Schelde eTi, bij vijandelijiken tegenaanval, gevan-p genomen. er nôôrdwaarts hebben de Engel-marine-troepen post gevat ten oos-an de Schelde, tegenover Containg. ji noorden van de baan Bapaume-prijlk hebbr/n de Canadeesche troe-zich meester gemaakt van het ver-bstelsel, onider den naam van lijn ping-Massières bekend. Zij vorder-ui noordelijike richting tôt Sailly. gelsehe troepen hebben de inne-voltooid van Aubenc-heul-au-Bac p Palluel. Het gevecht duurt voort «eux. (j troïklken de rivier Trinquis over Inabijheid va,n Sailly-en-Ostrevent. Sert 27 dezer namen6 de Britsche ta meer dan zestienduizend gevan-n,duitsch moreel zakt meer EN MEER sterdam, 28 September. — Luite-Momel von Osten Saksen stelt zich ! «Reinische» en «Westfaelische» in de weer om den wankelen-poed van het Duitsche volk op te in. hebben niet te kiezen, zegt hij; moeten veohten tôt den dood otf de feg lijden.» fe aile hoop op de zegepraal moet niet worderi vaarivel gezegd. Onze toestand is sterk niettegenstaan-? fflBerderheid van den vij and. fen maarsohalk Foch aanhoudend °P het wes ter front is dit omdat hij piteche onderzeeërs vreest. » pterë woorden van de duitsche bladen "Gazet van Frankfort« : 1 toestand is in zijn geheel ernstig ^ Middenrijken ©n het concen-offensief is nog niet op haar hoog-women.* "Berliner Tageblatt» : Ji Par^errientaire kringen van Bercent men dat de toestand ernstig . °orzakô van de gebeurtenissen in pije. | ''Lokal Anzeiger» : i^stand wordt niet zwart ingezien e We is ernstig. ■ britsch lece'r&ericht l van den nacht L.^^^ ^gerberîeht was niet aan-bij het ter pers gaan. ! tweede bladzijde \ ^ws uit bezet Belgtë j OP HET BELCiSGH FRONT DIKSMUIDEN GENOMEN En 't begint nog maar... Onze soldaten zetten mcor spoed. bi het uitvoeren van de verrichting, die d Fransehe dagbladen ecii «sohitterend Belgische overwinniaig» r.oemen dan d apstellers van het legerbericiht bij he besc-hrijvôn van deze schitterende ovei winning. Gelukkig Met de brokkelingen die van de tafe vielen van verschi^lende uitheemsch Qieuwsagentschappen, met enkele in lichtingen ingev/onnen bij menschen,di beter ingelioht worden dan de Belgisch pers, konden de opstellers van «Het Va Jerland» gister reeds aan onze lezers d îerst-e uitslagen melden van ons offen sief. Maar we moesten tôt na den midd&i wachten, gister, om den volledigen teks te krijgen van het legerbericht. Het i waar dat die tekst. de bijzonderste, plaat innam in de kolommen van de Parij ;cbe avondbladen, dat die tekst door d prkoopers werd aangeprezen om d weinige aarzelende Zondagsmenschen t Dvertuigen dat ze voor hun twee «sous R'cît lezenswaardigs zouden krijgen. He ^3 waar dat die tekst, wellioht ander /erloren tusschen de belangrijkste arti keîeh van de groote morgenpers, nu aai ie Belgen het leeuwenaandeel — hu; [■echtmatig aandeel — verzekerde van d ilgemeene belangstelling. Laten we dus niet te bitter klagen We hebben, in groote trekken, van gis ;Cr af reeds kunnen zeggen wat onz soldaten deden. Op het kaartje dat we vandaag gevei ?n met den tekst van de laatst ingeko Tien beriehten, zullen onze lezers zicl jemakkelijk een derilcbeeld kunnen vor nen van de befceekenis van ons offensief Een Fransch krijgskritiek ,zegt dat d Duitschers Diksmuiden ontruimen, da Dp sommige punten de vordering ach iilomet-er diepte heeft en dat de gevan renen de vierduizend heel wat overtref 'en. En 't is maar een begin. a. b. DE VËRKREGEN UITSLAGEN Op 21 Sepiemfoei", bij het krieken var Jen dag, is hej Beîgisch îeger ten aan ,'a! overgsgaart tegen de Duitsche stei ingen tusschen Diksmuiden en he loorden van iGpsr. De aanvai ving aan met eene gewei Jige arîillerievoQrbereiding, die ver icheidene uren duurde, en waaraas' laast Beigische batterijen, Britsche er :ransche batterijen deelnamen. Sche jen van de Britsche vloot beschoten in niddels de kustverdediging van der j vijand, alsmede gevoeiige punten op zij-3 ne verbindtngsSijn. ® Na deze voorbereiding iiepen ons j voetvolk en het Britsche voetvolk aan onzen rechterfJank storm, tegen de sterk ingerichte Duitsche steîlingen. In moed wedijverend, namen onze 1 troepen de gansehe eerste vijandelijke b iïjrs- Eehs deze iijn overschreden, trok-. ken onze sofdaten, zondsr verpoozen, 2 ©P tegen de breeds vijandeiijke lijn, die b vooral uitmuntte door hare sterke in-- richting. a Gndanks den vijandeiijken weer- * stand en de Sevendige tegenaanvalien, namelijk aan beide zijdan van den ^ spoorweg leper-Staden, bsmashtigde 1 ons voetvclk nagenoeg gânsch het woud ® van Houthulst, door de Duitschers 3 uiterst sterk verdedigd. Daarenboven " maakten onze soldaten zich meester over l al het terrein aan deze zijde van V/ou-: men, Pierkenshoek, Schaetbaîle en ^ Broodseinde gelegen. t De vordering foedraagt ongeveer 6 kî-3 iometer in de diepte. Taîrijke gevangenen werden naar ons 1 achterfront gebracht. De Belgen alleen 1 namen er vierduizend. Kanonnen, die 3 nog niet konden worden opgeteld, vie-len in de handen van onze soldaten. On-; der meer eene volledige batterij van 150 '' met kanonniers en materieel en twee 3 zware stukken. Daarenboven maakten ^ onze soldaten een aanzienlijke hoeveel-heid materieel buit. ! De talrijks lijken, die het slagveld . overdekken, getuigen van de belang-. rijkheid der Duitsche verliezen. y t KOE HET OFFENSIEF VERLIEP ^ De artillerievoorbereiding bsgon om haif drie 's morgens. Om half zes on-dernamen de Beîgen dsn aanvai nabij den vijver Blankaert, ten zuiden van Seper. Om haif elf was de gasrsche eerste îijn in de handen van de onzen, ondanks den vijandeiijken weerstand en het uiterst ongunstig weder. Dan narrs de artillerie nieuwe steîlingen, waarna de troepen tegen de tweede Duitsche lijn optrokken. Om een uur 's namiddags breidde zich het gevecht noordwaarts uit, werd op zeer bevre-digende wijze voortgezet en liep uit op de inneming van het woud van Houthulst.Meer zuidwaarts vieïen de Britsche troepen aan, in verbinding met de Belgen en namen Polygoon-bosch, Mole-naersberg en de uithoeken van Geîu-velt. ©p dat oogenbîik hadtfcn de Bel! gen rseds over de tweeduizend gevangenen genomen en taîrijke kanonnen. wekel!«!ksch BELGISCH LEGER-BERICHTLe Havre, 28 September. — In de af-geloopen week heeft de vijand gepoogd ons de vroeger g&wonnen loopgraven af te nemen ten noorden van Kippe en bij Weidendrift; zijn aanvallen mislukten. Daar waar de vijand voet had gekre-gen, werd hij door onze tegenaanvallen verjaagd. Verscheidene gevangenen bleven in onze handen gedurende deze werkin-gen.Onze patroeljen zijn zeer bedfrijvig ge-weest tusschen den Blanckaert en St-Juliaan en hebben gevangenen geno-men.1 Tamelijk hevige artilleriewenkingen ■ bij Nieuwpoort, Dixmuide, alsook op ■ het front Kippe-St-Juliaan. c ' Niektegenstaande het zeer ongunstig weer hebben onz;e vliegers taîrijke ■ vluchten ondernomen; verscheidene vijandelijke tuigen werdan genoopt ont- i redderd te dalen in hun lsjnen. r/wee i werden vlammend naar b'eneden ge- • s&hoten ; een daarvan door luitenant ■ Coppens, die zijn 31e overwinning be-i haalde. POELCAPELLE CENOMEN OP WEG NAAR ROESELAERE Londen, 29 September. — Volgens een ijding te Londen ontvangen, hebben-le Belgen en de Britten Poelcapelle ge-îomen. De gemiddelde diepte van de ordtering op de geheelheid van het? ront is twee tôt drie mijlen groot. Wij "allen de hoogte van Passohendaele angs achter aan en ru!kken op in de ichting van Rœsselaere. ÎE PRESIDENT VAN DE FRANSOHE REPUELSEK AAN ONZEN KONING De Président van de Fransehe Repu-)Iiek zond volgend telegram aan Z M. len Koning : « Op het oogenbîik dat op aile punten -an het front •brandpunten van bedrij-•igheid ontvlammen en de Verbonden roepen in vuur wedijveren voor het of-'ensief, heeft het Belgisch leger, trouw Lan de gemeene zaak, de eer willen heb-jen riiim aandeel te nemen in den aan-ïïDonden slag. « Het heeft in enkele uren schitterende litslagen bekomen en gansch een streek 'an het nationaal gebied bevrijd. Uwe 'kîajesteit die in de sombere uren nooit ian. de rechtvaardigheid heeft getwiij-eld, en die aan allen het voorbeeld heeft jegeven van volhardingen vastheid, kan m de dagsrad van de zegepraal zien ichten over den onverdeelbaren grond :an de Belgische Vlaanders en van Wal-onië. » Ik verzoek U, Hare Majesteit de Ko-lingin en U, mijne levendige felicita-iën en mijne warmste wenschen te àaii-raarden.Get. : Raymond Poincaré. DE BELGISCHE TROEPEN HEBBEN 2ISTEREN ZONDAG HUNNE AAN-/ALLEN MET BIJVÂL VOORTGEZET HET DORP ZARREN WERD GENO-vleN NA EEN SCHITTERENDE AAN-/AL. DIKSMUIDEN IS HEDEN IN ON-JE HANDEN GEVALLEN". IN DEN WOND VAN ZATERDAG WERDEN WOUMEN, CLERCKEN, VIJFWEGEN EN WEST-ROOSEBEKE GENOMEN \LSOOK PASSOHENDAELE. HET BOSCH VAN HOUTHULST IS 2ANSCH GEZUIVERD. OP HET FRANSCH FRONT Belangrijke vorderingen FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMSDDAG Ten noorden van de Aisne werd de ijand voort achtervolgd ; in den loop ran den nacht bezetten wij het woud -an Pinon en bereikten de Ailette, in dit ?ewest evenals ten Oosten van Cihavi-paon.Op het front Osted-Qhavonne, biedt lé vijand hardnekkig weerstarud aan >nze opmikkende troepen. Op het front van Champagne werden le hevige tegenaanvallen gister door den ri j and ondernomen, aile gebroiken. Onze troepen hebben hunne vordering lernomen, namelijk ten noord-oo>sten ?an Grateuil, waar zij de hfogten van Bellevue bemachtigden. FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NACHT Ten zuiden van Saint-Quentin hebben >nze troeepn het front Urvillers-Cérizy langevallën. Na een hardnekkigen vijandeiijken te-jenstand, werd hij uit deze twee dorpen rerjaagd die in ons bezit zijn. Wij zijn >ver de baan Saint-Quentin-La Fère ge-ot heden geteld. ;omen. Vijfhonderd gevangenen werden Tusischen de Ai'ette en de Aisne, zijn vij twee kilometer gevorderd weers-;ijden, de Chemin des Dames en heb->en Pargny-Filain, Filain en Assel be-Op het front van Champagne hebben vij belangrijke uitslagen verkregen. Wij hebben Bouconville genomen en nze steîlingen verbreed ten noorden ran dit dorp, ten westen hebben wij ons neester gemaakt van Guvelet. Ten noor-ien namen wij Séchault en zijn twee àlometer gevorderd in de richting van ïhallerange. Meer ten westen hebben vij Ardeuil, Montfauxelles en Vieux 'enomen en zijn aan de boorden van -ire. Links zijn wij in Ste-Marie-à-Py etreden. BULGARIJE EN DE VREDE wvw- V # ROEMENIE ROERT Tnrkije wekt Bnitschland's oorost i i mm ' De toestand betrekkelijk Bulgarije"s vredesaanvraag wordt op voorzichtige zoo niet afdoende wi]ze geschetst door deze nolat gister, Zondag, vanwege het Fransch ministerie van buitenlandsche zaken aan de dagbladen bezorgd : Daar tegenstrijdige en gedeeltelijk on-iuiste beriehten aangaande de gebeurte1-nissen met Bulgarije de ronde doen in Frankrijk en in den vreemde, blijkt het noodig de feiten juist aan te geven. Geene enkele diplomatiache bespre-king is voor het oogenbîik aan den gang mot Bulgarije en bijgevolg werd' aan Bulgarije nog geene enkele politieke voorwaarde geste Id. Eene aanvraag om wapenstilstand, ge-beurlijk tôt vredesonderhandelingen kunnende leiden, werd gedaan door den bevelhebber van het Bulgaarsehe leger; deze bevelhebber bood aan onderlhande-iaars af te vaardigen bij generaal Fran-chet d'Esperey. De aanvoerder van het Oo>stersche leger heeft zich er bij bepaald te ant-woorden : 1) dat de krijgsverrichtingen in geen go val kunnen worden gestaakt vooraleer een niaïuwkeuirige overeenkomst gesloten is aangaande de vaorwaarden van dien wapenstilstand. 2) dat zij bereid was gemachtigde af-gevaardigden van de Bulgaarsehe regee-ring te ontvangen, die zich voor de front-lijn moesten aanmelden, onder bescher-ming van de witte vlag der onderhande-iaars.Deze voorwaarden werden door generaal Franchet d'Esperey onderworpen aan de regeeringen der bondgenooten ; die ze hebben goedgefceurd. Zij zijn van uitsluitend militairen aard en strekken tôt het vo-lledig waarborgen van de veiligheid van de vrijheid om te handelen van de verbonden légers in het Oosten, alsmede tôt verzekeren van de r.oodige waarborgen voor de verdere ont-wikkeling van de gebeurlijke onderhan-delingen.Buiten hetgeen voorafgaat is ailes wat er gezegd wordt over den politieken en cuplomatischen toestand met Bulgarije onjuist of voorbar-ig. Een nieuw feit heeft zich voorgedaan. De Bulgaarsehe afgevaardigden, met name M. Liaptsjef, miinister van geld-wezen, generaal Loekof, aanvoerder van het tweede leger en M. Radef, gewezen minister, zijn Zaterdag avond in Salo-r.'iki aangekomen, om de voorwaarden van den wapenstilstand te bespreken. Generaal Franchet d'Esperey ontvangt lien Zondag. BULGARIJE WIL AFBREKEN MET DE MSDDENRIilKEN New-York, 29 September. — Uit Washington wordt gemeldt : ' De beirichtgever van de «Associated Press « verneemt dat M. Stephen Pana-relof, gezant van Bulgarije in Washington, de meenng heeft uitgedrukt dat Bulgarije geen deel meer neemt aan den oorlog en dat het besloten is te verzaken aan zijn bondgenootsohap met Duitsch-land en Oostenrijk. [Men weet dat Amerika en Bulgarije niet met elkaar in oorlog zijn en dat beide landen nog gezanten hebben in de icederzijdsche hoofdsteden. Red. «Fa-derland»j.EENE BULGAARSCHE BEKENTENIS Uit Beriijn verneemt men in Basel (Zwitserland) : Het Bulgaarsehe gezantschap in Beriijn deelt mede dat de grootste kaimte mogelijk in Sofia, de hoofdstad van Buî-garije, heerscht, en dat de onderhande-lingen met. de Bondgenooten haar gang gaah. ZE WiSTEN HET WEER IN DUITSGHLAND Volgens het «Volksrecht» (Zurich) wi?t de Duitsche regeering sedert lang wat, er in Sofia braeide. Men herinnert zioli dat de Duitsche staatslieden, in hun jongste rodevoeringen, geen woord repron ever Bulgarije. 't Is niet voor niets dat de kor.ingin vax- Beieren en van Saksen den leatsten t.jd naar. Sofia reisden.-> EN ZE VREEZEN VOOR TURKUW Het «Volksrecht» zegt dat de toastamî in Turkije op zijn minst zoa ernstig i$ al? de toestand in Bulgarie en dat de-i zelfde oorzaken weldra dezelfde gevol-> gen zullen brengen in het Turkscbe rijk, DE BEROERING BIJ DE TURKEN Rome, 29 September. — De «Agenziai Libéra» verneemt uit Zurich dat de Duitn sche opperbevelhebber in Turkije, generaal Liman von Sanders in allerijl n-aan Duitschland is teruggekeerd, tengevolgô van eene militaire crisis, die in Turkije is uiitgebroken. Terwiii de Duitsohe aanvoerder naan Beriijn werd teruggeroepen, werd' de Turksche generaal Sjenval Pasja afgezet. v'erscheid&ne Turksche generaal s en Duitsche officieren — die in het Turksche leger dienden — zouden voor een krijgsraad worden gedaagd. ROEMENIE HERLEEFT De beriehten, die zelfs over DuitscJî" land en Oostenrijk, uit Roemehië t#ko-men, laten voorzien dat gebeurtenisseiï van het hoogste geiwicht op handen zijn in Roemenië. De uitvoering van het «Duitsche» vre« destractaat van Boekarest schijnt ernstig; bedreigd. De landelijke bevolking ver-' neemt met geestdrift de bijvallen der! bondgenooten en bieden openlijk weer-si and aan de Duitsche en Oostenrijkscha bezetting. Men meldt dat de Duitschers een be* gin hebben gemaakt met het terugtrek-ken van hunne bezettingistroepen. Hetl is ongetwijfeld daar dat men de nui aani Bulgarije beloofde hulptroepen gaaï zoeken. Naar het schijnt verhuizen d» burgerlijke Duitsche overiheden uit Bo&« l;arest met hare arc-hieven. IN MACEDONIE SERVISCH LEGERBERICHT Op 27 September be'haalden wij nieuwe bijvallen. Onze troepen, d'en vijand: verjaigend, bevinden zich ten noorden van Veles. Groote branden worden waargeno-men in de omstreken van Skobje Ufl-kub).Volgens eene ronde schatting, heeft het Servi sche leger alleen tôt hiertoe 160 kanonnen genomen, de loopgraafstuikH ken niet medegerekend. (In den namiddag werd ons, ondêrs voorbehoud, beficht dat Uskub gevallea was- Red. Vad.) OOSTERSCH LEGERBERICHT Wij hebben ons meester gemaakt valrS Brod, de hoogfen ten noorden van Bes* na en de stad Oohrida. De Servische legers hebben terrein ge* wonnen in de richting van Ushub, Kit' manovo en Kustendil. De Servische raiJ ter i j is aan de Bulgaarsehe grens. Britsche-Grieksohe troepen vorderenfi ten noorden van Strûemitza in de ric^-; ting van Pehcevo en vorderen naar $8-, trich. ' Meer dan 350 kanonnen * werden fo|s heden genomen. ITALIAANSCH LECERBERICHT VAN MACEDONIE Albanie. — Gedurende geduï-fde vef-keriningen in de vallei van de Janica-ri-.' vier èn in de streek bezuiden Bérat, heb-ben onze detachementen levendige ge< veehten aangegaan tegen de voorposteH en slaagden erin ze omver te werpen en namen daarbij 3 offioieren en 52 m an gevangen. IN PALESTINE Nog 5000 gevangenen Londen, 29 September. —' Tén ooéterî van de Jordaan heeft generaal AUéribu nog 5000 gevangenen genomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume