Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1000 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 28 Januar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xk84j0cd4f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I Lie JAARCANC, Nr 964. ZATEQDAQ, 16 NOVEMBER 1918. HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, iroorloaplg te Parijs, 3? Place des Deux-Êcus, 3 LEO YÂN GftfëTiÙBIK, INreetew* Het nummer t 10 centiem Per maand (vooruitbetaald) : Franfcrfjlc" 1.75 £h Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Vragen van den dag BEVOORRADiNG Wij scwnden er reeds eenige op in eer r0orgaande artikel. Er zijn er zoavee; jât ai onze ministers niet te veel zuller îebben aan vier en twintig uren in eer la" om ze aile op te lossen. Maar onze ninisters — die van morgep — zullen n hun range® een flink stél tell en, zoc mien wij, van de mannen, die, viei aar lang in b&zet België, met de klein-le midd'elen de grootste moeilijkhederi ebben weten op te lossen. Van hunne ijde zal het niet aan ijver, aan toewij-irio aan werkkraeht ontbreken. 2ij, die België wisten te bevoorraden uogôed al s't ging, toen het van de gan-;he wereid was afgeslpten, zullen Bel-le runm weten te bevoorraden, nu al e havens van de wereid openstaan. rc ? dat is hun zaak. Iemand, die goed rerken wil, moet men niet op de vin-?rs zien. En nieimand zal kritiek uit-■fenen op wegen noc-h middelen, in-ieii het doel maar bereikt wordt. Uit versehillende plaatsen van bevrijd elgië, waar wij met nieuwe leze'rs. met «1 nieuwe lezers nieuwe vrienden onnen, vraagt men ons om een woord-te doen opdat men de bevoorradmg o spcedig rnogelijk en zoo ruim moge-k herinrichte. Pleiten die menschen voor hun eigen jel of voor hun eigen buik ? G een vesfcie van. Die menschen zouden aan , soldaten, bloedverwanten en vrien-die zij ten hunnent ontvangen, een ein bijgerechtje willen oipdisschen.die ngens wat schadeloos stellen voor het 0 lange ontberen van aile lekkernijeu. e menschen zouden zoo spoedig œo-lijk hunne bloedverwanten en vrien-ti, die nog in 't buitenland verblijven, m terugkeeren en zij weten dat dit îi rnogelijk is, zoolang de bevooria-ig niet voldoende is verzekerd. En al wilden die menschen pleiten or zich zelven en voor vrouw en kin-ren, voor vriend en maag, wie zou 't n fcwalijk nemen ? iebhen zij vier j,aar lang niet ailes ïiist ? iVij vertrouwçn dat de mannen, die zorg aullen op zich nemen het la ni bevoorraden niet zullen vergeten aan se groote bondgenooten hunne betoâ- 1 te herinoeren om België te helpen. ar wordt gesproken over bevoorra-i? van Duitschland opdat Duitsch-d tôt de orde wederkeere en in staat ze ons de geleden schade te vergo.e-î.lest zoo. Maar eerst oompje en dan Qpjes kinderen. Eerst de Belgen en î de moffen. De rollen werden lang loeg andersom gehotudien. Laten zij 'er dan dat een kind bij ons nog hon-lijde, herkauwen wat zij bij ons. >ben gestolen, -n mogen wij, ten slotte, aan ieg.j-t, die het land zullen bevoorraden, gen de private bevoorraders in 't oog îouden, die van de eerste verwamng den willen gebruik maken om goçd-►pgekochte appelen voor diure citr«;e-i te verkoopen. Geen profijtenzoekers Allen voor één en één voor allen. DEMOBIL8SATIE [et strekt der regeering tôt eer dat zij minste reeds gedacht heeft op hot. •r huiszenden van de soldaten, die : lanarsten en den hardsten «d^ienst-&»- klopten, dien ooit soldatén ken- 1 vorige nummer s van «Het Vader-heeft men kunnen lezen hoe de laten va,n den oorlog gaandeweg, ge-elijk zullen vervangen worden door iwe soldaten, door soldaten van den le. wgst^vaaj-schiinlij k en redelijk ge--s zal men die aflossing volgens erdom en klas doen plaats grijpen. laar bestaat er geen midldel om nu onmiddellijk de vaders van vijf, zes, açht en negen kinderen naar hu j »ntierj ? ijna twee jaar lang hebben wij er ïewezen dat in geerj enkel leger va-s van vijf e-n meer kinderem to vin-waren, tenzij bij ons. >'ij vroesren dat men ook de Belgischo ers van tolrijke srezinn.en van dierist vrijstellen. Missrhien heeft men ons aanhoord omdat men niet wist of niênsfhen werk en eten zouden vin-in Prankrijk. Daar waren veel d;n-. die men niet wist, waar men ze en moest. 'aar nu ! Nu kttnnen die menschen. r hms: die zullen wel werk \nnden ^oor hun talrijke kroost kunnen zor ^ij twijfeiîen er met aan of daar zaî ^ei' onze Kamerledep, die in bczefc 2je bleven, wel iemand srevondfa en ïTiet een hart om onze vraag ter ^?de plafi'-- âver te maken. demopiiisàtie moet geleideliik'se- ' beuren.Daar zijn wij het volkomen eei:; mêe en men rijdit niet ver met den wa gen voor de paarden te sparyien. Maar die vaders van vele kinderen, tcch allen tôt oude klassen toebehoo-rend, kan men missen, onmiddell^'l? missen. Laat men ze dan naar huis, zenden. Dat zal hun voldoening en aan de an-deren 'îoop geven. Wij hebben een groot aantal namen van vaders van vijf en meer kinderen in een dossier vergaderd. Daar zijn ei niet zooveel dat hunne oinmiddell:jke wegzending het Belgisch leger met on-Hergans zou bec^e^jgten, 'bijaldien de 1 Duitsohers... Maar de duivel van de Duitsc-hers is dood... Dus ! LEO VAN GOETHEM IN AFWACHTING VAN 'S KEIZERS LOT Londen, 14 November. — Men leest m de « Evening News » : « De Keizer zal maar tijdelijk in Holland blijven. Zijn lot zal £Vîregeld worden door een groot tribunaal van de Bondgenooten ; de Brlteeibe afdeeling van ' deze recht/bank is reeds samen?-> steld. Deze, afdeeling zal het deel in de verantwooiid:Ql:jkh;e--d voor misdad-ïn te land, ter zee en in de lucht gep'e^'d, vastotellen, van de vijandelîjke soldaten en officieren, de leden van den staf en andere personaliteiten inbegrepen. De verbonden regeeringen voorzien ernstige m'Oeilijkheden indien de Keizer met een Hollandsc-h sohip zou pogen te vlu^Utea aaar de Holkuidscho ko-Ionien.HOE DE KROOMPRINZ HERKENO WEED Maastricht, 12 November. De ge.we-zen Kpoonprinz vergezeld door de ma-joors von Mulder, von Moeller, Içapi-t tein Zobeli-a en eenige dienstboden en ; chauffeurs is to Spa aangekomen, van waar h:j na z: in troepen te hebben vaar-wel g-ezagd per auto vertrok langs cm-wegen, ten einde m-uitende troepen te vennijden. Op de grens hieîden Hol-landsche grenswachten hem staan.. Al de reizigers -waren gewapend ; zij moesten hun wapenen afle>ggen ; hei is dan dat de gewezen Kroonprinz her-kend werd en naar den gouverneur ge-leid te Maestrich-t, in afwachting van nlichtingen uit' den Haag nopens zijn bepaalde bestemming. A Amsterdam, 14 November. De zoon van den Kroonjrinz werd door vliegers opgepikt ^n in verzelkerde bewaring ge-bracht.In tegenstelling met vea-schillende te-legrammen is de Keizerin nog steeds te Potsdam alsook de ex-kroonprinzessin. De ex-ke:zerin heeft de nieuwe regeering bcdankt 3voor de beschermings-maatregelen nopens haar familie geno-men.DE EX-KEIZER WANDELT Amerongen, 14 November. — Graaf Wilhelm von Hohenzollern, graaf Ben-tincik en verscheiden offlcieren hebben in de omstreken van Amerongen è«n automobieltoertie gedaan van twee uur lang. Een fotograaf die hem heeft gekieikt, . zegt dat de boos-wicht er eer blij u:^ ziet. Hij werd zwakjes toegejuicht ! — . Hoe is 't. rnogelijk. ?... — Maar ook uit-. i gejouwd. DE VERWORPEN KEÏZER STRENC BEWAAKT Ik verneem van bevoegde Hollandsc-he overtheid dat men 't akkoord is. geraakt-over de Hnterneering van den ex-ke:zer n Holland- De regeering heeft nauwkeiu'ige en t strenge bevelen gegeven opdat hij in het kasteel van Amerongen geïntenne&rd [ worde, waar h.ij wordt beschermd, eerst door een peloton gendarmen, dan door en breede gracht en eindelijk door een •terke ring ircepen. WWVW — JLM, Ket Vredescongres VOQRAFCSAANDELUKE 3Sfî. Sonninov Italiaansch en Balfour, Eng&lsch afgevaardigde, zijn Dondev-dag te Parijs aangekomen. Ministers-presidenten Lloyd George , (Engeland) on Orlando (Italie) zullen Irnnen weinige dagen volgen. De onderhandeliiigen gaan beginnçu om de vrcdesbesprekjngen voor te be-reiden. j • 'S Koningsfeest DE BELCISCHE VADERLANDSLIE-l/EMDE BEÏOOG1NG VAN 17 NOVEMBER IN DEN TRGCADERO Voor/de derde maal, sinds haar be-aiaan, richt de «Association Générale Belge», eene vaderlandslievende plech-tigheid in te Parijs, ter gelegenheid van het naamfeest van H.H. M.M. den Ko-ning en de Konmgin der Belgen. Dit jaar, in de omg-eving der overwinning, zal deze betooging een nog indrukwek-kender karakter hebben dan de vorige jaren en al de Belgen zullen willen te-genwoordig zijn, om de geestdrift, die in aile harten blaakt, lucht te geven. De hoogste Belgische ovei'heden zul-îen aanwezig zij,n. De plechtigheid is on der de bescherming geplaatst van den heer Gooreman, président van den mini sterraad, van den luitenant-gegenaal De Çeuninck, minister van Oorlog^ en van Z. E. baron de Gaiffier d'I-Iestroy, sevolmachtigd gezant van Z. M. den Ivoning der Belgen, te Parijs,. Onder de redenaars zal men den uit-stekendon deken der advokatenorde van Parijs, de heer Henri Robert, aan wie men den titel van vriend van België zou mng-en toekennen, te hooren krijgen. De heer Henri Robert, zal, met zijn hoog gezag en zijn schitterend talent, het gevoelen van Frankrijk uitdrukken voor België en zi j ne indrukken laten kcnneiû van zijne reis door het bevrijde geibied, dat hij dezer da,gen zal bezoe-ken. Hat kunstgedeelte zal op de hoog-te zijn van het belang der plechtigheid. \\'ij zullen er eene der beste militairo mv.ziç'kec hooren, eene symfonie, zan-gers en koren van de I. M. I. O. te Port-Ville? en welgekcnde artisten. Eindçlijk zal men een merkwaardi-gen film te zien krijgen, speciaal bereid voor de ornstandigheid door den cine-madienst van het Belgisch leger, en waarvan de titel reeds het belang en de* aetualiteit toont : Het Belgisch leger in den slag. — Zijne overwinningen. — Het Belgisch bevrijd gebied. — De intrede van H.K. M.M. in de steden van VlaaHderen. » De plaatsen mogen voorbehouden v. orden, zonder verhooging, van ai den Maandag 11 November, in het bureei van de G. B., 47, rue Vivienne (lo verdi-td) ; bij Durand, 4, Place de la Madeleine ; l'Aeence des Théâtres, 58, Avenue de l'Opéra en in den Trocadéro. O iV Zondag, 17 November aanstaande, zal de Belgische Zending van Parijs pleçh-tig 's Konings feçst vi&ren. Om 11 uur, solemneel Te Deum in de Belgische kerk, rue de Charon^e, 181, bijgewoond door de Legatie van Koning Albert en de verfcegenwoordigers van al de Verbonden Gezantsc-happen en Le-gaties.De muziek van de «Garde Républicaine» verleçnt haar medewerking en de groote Belgische baryton, M. Noté, van de Opéra zingt de Brabançonne van de Zegepraaî. Geen Belg die dit leest of hij zegt het voort aan onze landgenooten. Geen Reig, di'"> het. weet of hij komt Zondag ge-tooid met Belgische en Verbonden kieu-ren zijn liefde uiten voor Voirst en Va-deiiand, God danken voor de overwinning en bidden voor een heerlijke toe-koattst van ons vrij, edel en dierbaar Land. TE LOMDEN Londen, 15 November. — Vandaag werd ter gelegenheid van het feest vah Koning Albeii een plschtig « Te Deum » gezortg-en :-n de katihedr-aal van West-mi,n$i.er. Ivardinaal Bourne sprak eene fijne rede uit, waarna Mgr Dewaehter, hulpbisschop van Mechelen, den zegeh' gaf. Het muzieikkorps van het 7e linieregi-meni luisterde- de plechtigheid op, die door b:-j de vierduizend Belgen werd bijgewoond. Eene fondhaling werd gedaan ten voordeele dQ- R^'ische krijge-gc vangenen in Duitschland. TE SASNTE»ADSE3^E Voor de laatiste maal werd te Saînte-Adresee '§ Konings feeat gevicrd met 63n, groçt aan het vaandelr in hijwezen van Ministère Helieputte, Goblet d'AU viella en Poullet en van admi^aal Di-delot.Redevoeringen werden uikesproken door generaal Deruette en door Minis-ter Poullet. — 4VU1V « I Eogelselii il Brosse) Uit Vlaancîeren wordt gesamel aan Reiiieraagenîsobajî dat Briische troepan Yrijdag morgen Brusse! zijn bïnsi&nge-[trokksn. Zij werden door de bevoîking {jeestdriftïg ontvangen. De val der kronen HET CROOT-HERTOGDOM HESSEN Heseen, volgens de bevolking, i'i ,285,000 inwoners), de zesde in de verbonden Duitsche staten, is een van de strekep die de bondgenooten gaan bezetten. De hoofdstad Darmstadt, zal een bondgenooten-garnizoen krijgen. De be-zeiting van Mainz zal het grootste ge-deelta van het hertogdiom Nassau be-grijpen en van de grootste finantiestad van Duitschland, Franckfort op de M ein, Het is een zeer rijke streek, dank zij den Rijn en de Mein. Over deze twee wateren liggen prachtige bruggen. HET CROOT-HERTOGDOM BADEN De vijf de van de Duitsche staten vol-gen de bevolking (2,150,000 inwoners), 'is. republiek geword&n. Dit groot hertog-dom is een lange smalle strook terran langs den Rijn, van aan het meer van Constanz tôt aan de grens van Hessen, dus 350 kilometers lang. De bondgenoo-zuilen d t gebied niet bezetten, maar door den veroverden Elzas ligt Baden onder onze onmiddellijke bewaking en de onzijdige strook op den rechteroever van den B.ijn maakt Karlsruhe en de forteresse van Estein, die den stroom beheersoht tusschen Bazel en Mulhau-sen, onschadeiijk. HET GROOT-HERTOGDOM > SAKS EN MEIN^NGEN Een eenvoudig hertogdom in Thurirr gen, (28Q.000 inwonôrs). EEN KONING ZOEK Amsterdam, 14 November. — Men meldt uit Munchen dat de gewezen koning onvindbaar is. DE PRUISiSOHE BIS90H0PPEN VAN SWETZ EN STRAATSBURG WEG ? Rome, 14 November. — De geestelijke correspondent van de «Resto del Carli-no» schnjft dat de bisschoppeh van Metz en van Straatsburg, beiden van Pndsische nationaliteit hun bisschoppe-lijken stoel zullen moeten verlaten. DE REP'JBLIEK TE WEENEN Amsterdam, 15 November. — Volgens tij-dingen uit Weenen werd de Oosien-rijkache Republiefe vandaag, Vrijdag, uitgeroefen. —r ■ .-AWWV ^ ... . ■ n De mtvoering van den wapen$tilstand INTREDE TE METZ EN TE STRAATSBURG Maandag moeten de eera'e Fransche troepen Metz b-szetten, maar nog maar enkel de troepen en het persooneel van de bezatting zal in de stad mogen. De officieele intrede zal eerst later plaats grijpen, onmiddellijk gevolgd door die te Straatsburg- OP ZEE (Officieel). — De kruiser « Amiral-Aube » onder bevel van kapitein Petit, heeft van Brest koers gezet naar de Firfeh of Forlh waar hij zich met twee torpedobooten onder de orders zal stellen van adœiraal Grassot, Fransçh afgevaardigde bij de intergeallieerde com-miiâsie, belast met het doen uitvoeren van den wapenstilstand op zee met DuitscMand. TREKKEN AF De Duitschers ontruimen snel he| be-zette gebied. Gansoh den dag trekken er fcran5.porten door Belig'ië en buxemburg naar Duitschland, over den Rijn. • Den 2un November moeten aile Duitsche troepen het bezette gebied verlaten hebben of ze worden gevangen geno-men.Volgens de voorwaarden van deh wapenstilstand moesten de Duitschers al de mijnen met uurwerkregeling die zij §elsr^d hehben, aanwijzen. Dit is. ge-. schied. Fransche en Duitgohe oificiar-en ort-d^phandelsn nopens de overlevering van het artillerismaterieel en vliegtuigen. Binnen een tie.ntal dagen zullen de d-uikbcoten in bezit genomen worden door de hondgenooten. De Duitsche ge-vo-lmachtigden zijn reeds op weg aan bc>ord van den kruiser «Kœnigsberg^ ; zij zullen de Britso'ne a,fgevaardigden ontmocten en met hen de wijze van af-Jevering van de schepen zullen vaststel-len.Do ge\rangenen zullen uit Duitschland terug worden gevoerd met Duitsche lo-koniotipven en Genc \skundigo dicî^ten w-oFden ;ngôi'ioht om te onder-zoeken of de terugkeerenden geen ziek-i tekiemen nieebren.gen. Meer nieuws over den opstand te Brussel Uit Brugge wçrd 14 November ge-meld : Voilledige bijzonderheden over de er-ge tooneelen, die te Brussel drie dagen lang plaats grepen, heeft men tôt dus-ver nog niet ontvangen. Uit ernstiige inlichtingen, in Holland aangekomen, bl:jkt dat het wel dege-lijk een opstand was van de Duitsche soldaten in Brussel, die het uitbreken van de omwenteling hadden vemomen- Het was, naar het •schijnt, op 11 November 's morgens dat de toestand het ergst was. Rond negen uur kon de plaatselijke bevelheibber een:ge troepen bijeenkrijgen, die trouw geb'leven waren aan het keizerlij'k regiem. Deze troepen poogden de orde te herstellen. In de strate n werd met geweren en mi-traljeuzen geschoten, Een tijd lang hadden de keizerlijke troepen de overhand, maar rond den middag, werden de muiters door afdee-kntg&n matrozen en groepen Xutomitral-jeuzen gesteund meester. In den na-middag was gansch de stad in de maeht van de aanhangers der Duitsche repu-bliek.Een groot aantal offlcieren werden door de soldaten afgamaakt. Drie onder hon, die met een auto trachtten te vluch-ten werden door de muitere opgehan-Igen. Enlkelç offlcieren gelukiten erin burgerkleeren machtig te worden en zoo te ontkomen. Inwoners van Brussel werden door Duitsche kogels geiroffen. Men hoopt dat zij weinig talrijk zijn. Op 11 November 's avonds scheen de kalmte terugigekeerd. Nog werden, in den loop van den nacht, schoten gewis-seld, maar 's morgens had de stad haar gewoon uitzicht h9rnomen. Sommigi? telegrammen (door « Het Vaderland » gister reeds medegedeeld) verzeikeren dat zich des avonds ander-maal wanordelijkiheden voordeden bij de Nooreb'tatie, maar verdere bijzonderheden desaangaande werden niet meer ontvangen. j Volgens de laatst ontvangen berich-ten, scheen de çtad nagenoeg teenemaal door de Duitsçherç ontruimd. Prachtig bevlagd, verwaçhtte zij, in algemeene blijdgchap de aankomst van de bevrij-ders.*** Maandag morgen werd in Brussel door de Dwitschers. geplunderd, name-Hjk in versohiliende magazijnen in de Nieuwsîraat, Dinsdag kv^men vier bur-gère sn ees^ige soîciaten in eena bank binnsn om den kassier te dwingen zijn geld af te geven, In tien nacht van Dinsdag op Woens-dag îHwrden de troebelen nog voort. ASSOHE VERWOEST VoorsSesr af te trekken. hebben de Duitsche s&Sd-aten de gemeente Assohe, iua&shsn Gent en B russe! verwoest. is Daags te voren hadden zij groote hoçveelhsden aikool gekragen. Zij hadden zieh bedronken. Zij deden een munitiedepot springen en phjneierden wat zij konden. WWV"i Voor onze gevaiigenen Gister, Vrijdag, werd te Spa eçne in-ternatiiona^ conferentie gehouden, die zich bezig hield met den teryjgkeçr dçr krijgsgevangenen. Dit vraagstuk, dat zoovele familiën varnbe-lang't, zal, naar wij denken, nog >eber opgeloat worden dan men gehoopt had. Ailes gaat in het werk gesteld worden '-dat zij zoo spoedig rnogelijk terug-'ceeren.^ , WWW —r — Folen wordt één en richt zich in De Polen ontwapenen de Duitschers te Warsfhau en zenden ze naar Duitschland terug Men meldt de samenstelling van en Poolsehe regeoring en de opening van onderhandelingon voor doel l\eb-b?nd cen overeenkomst tusschen Polen, 'kranië en OosteHjk Galieië. Eindelijk beikennen de Duitsche ra .Uoielegrammen dat de Polon van Poson ;i Opp&r-B;lexv'i vv an t?-.2*n de Du"-sche Qverlîe^ching. J De Omwenteling in Duitschland KOMT ER ORDE ? Door eene proclamatie maakt de nieuwe Duitsche regeering haar programma van binnenlandsche hervormingen be-kend.Dit programma voorziet algemeen rechtstreeksch geheim stemreçht! met evenredige vertegemwoordiging voor de personen van de twee geslachten boven de twintig jaar. De datym voor de verkiezingen voor de toekomende grondwetbereidende ter-wordèn.Zou de huidige regeering nog onge-rust zijn over de gisting in de arbeiders-miiddens. De oproep, dien zij gericht heeft tôt de platte.landbevolking om door haar gesteund te worden bij het beschermen vr>» het privaat eigendom verrechtvaardigt deze veronderstelling. TERUG NAAR DE ORDE Uit Annemasse (Zwitsersche grens) wordt gemeld : De binnenlandsche toestand schijnt te verbeteren in Duitschland. Sedert de woelingen van Zaterdag en Zondag hebben de dingen, in velerlei opzicht, eene geordende wending genomen. Het leven gaat omirent weer zijn gewonen gang. Men bereidt zich voor op de ontbinding van het leger- Het vroegere regeering'spe.risoneel wer^ op zijn post behouden en r&gelt de han-gende zaken. Maar alleen de socialisten van de meerderheid schijnen werkelijk handelend op te treden. Vele leden van de socialistiscihe min-derheid houden zich op het achterplan om te trachten, langs de onzijdigen om, eene verzachting te verkrijgen van de voorwaarden van den wapenstilstand. OMWENTEL5NG OP ZSJN PRU5SISCH Basel, 15 November. — In het « Ççr-linor Tageblatt » beschrijft- Theode? Wolf aldus de straten van Berlijn tij-dens de eerste dagen van de omwenteling : ' -i « Gister nog zag men de gr.ijze auto's van de offiçieten elkander opvolgen in de straten en op de pleinen. De4 politie-mans hielden zic-h sttijf recihtop lijik gui ten. Eene reusachtige militaire in-richtiing beheerschte ailes. Nu bestaat daar niets meer van. « Bij den aanblik van Berlijn, dewn eersten nam,iddag van de omwenteling,' denken velen aan de tafereelen van da oude schilders der Fransc-he Omwente-lrng. De revolutie vierde hare zegepraak Sto&ten arbeiders, soldaten en vrouwen trokiken voorbij, met de inrichters naast de rangen. Soldaten en burgers, liepe& met geweren op den schouder. » LIE3KNE0KT IN POT^DAM Eene talrijke menigte is naar hat Kei-zerlijk kasteel van Potsdam getrokken, waar de wacht zich, zonder weerstan^l te bieden, overgaf. Plotseling ging een venster open. Fî5îr zelfde venster, vanwaar, bij de oorlt^s^ verkiaring, Wilhelm zijn beruohte reda aan het volk uitsprak. Nu was h^î A onlangs vrijgesteide socialistisohe lei-der, Liebknecht, die aan het venster verseneen. Hij sprak over den val van de Hohenzollerns. Daarna deed hij de roode vlag hijsc-hen, onder h&t gejuVi van het volk. AANBEVEL5NG AAN DE VLO#T Uit Kopenhagen : Volgens een telegram uit Beyl'ijo» heeft de Duitsoh^ regeering bij cte vleot-overheid aangedrongen opdat de buchi geëerbied:gd worde en de orde en het recht om te straffen behpuden blijven. De bevelen van de opper-offleieren moe-■ ten stipt uitgevoerd worden. Geene schade mag toegeljracht worden aan de schepen of aan de krij.gs-:nrichtingen en d® overheden moeten ib'jdragen tôt het uitvoeren der voorwaarden van den wapsusUlstand,» ?oo-d.ai de vrede niet vsa'traagd, wordç. lTâtcte^^nuut PRES'JBENT WSLSON KOMT OVER ïn de diplomatisc'he mickteris meent men te weten dat prosàdenit Wiloon b&-paald beslist heeft naar Europa over te komen om deel te nemen aan de vpedes.-conferenîie.Kst Duitsch panirerschip « W«c.^sa-, |a*R >. (i^i.OOO ton) is dOOi" d« WUiîWS ge» ioipedfisrd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume