Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

987 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 25 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d50ft8fq8r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I 3de JAARCAMG, Nr 942. ZATERDAG, 13 APRIL 19ÏS- HET VADERLAND Klcine aauxondigingen : i ir. per regei Groote id. Wj overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, Yoorloopig te Parijs, 3, Place des Deux~Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en FrankrijkX 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. EDgeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 fr. Wanneer misschreef zich Keizer Karel ? In 1917 vond hij België's en Frankrijks eischen gegrond n 1918 wil hij Duitschland helpen |>e lezers van «Het Vaderiand» wer-op de hoogte gehouden van het di-nafeoh offensief — als men het zoo men mag — dat tussehen FranH-en de bondgenooten eenerzijds en tenrijk en zijne medefoampers an-rijds is ontstaan. i ons nummer van gister reeds deei-wij mede dat de Fransohe regeering e officieele nota uitgiaf, die aan de sche wereld toelaat een klaren blik jerpen in het spel — in het dubbel ipel — van onze vijanden. Een paar woordjes om eenieders ge-leugen weer op te frisschen zullen niet jeneroaal nutteloos wezem : Graaf Czernin, de Oostenrijksehe mister van buitenlandsche zaken gaf het ierst aanleid'ing tôt de moeiilijkheden. Kj eene ontvangst van den Weenschen iadsraad verklaart hij, ofschoon hem iiemand daarnaar heeft gevraagd, dat 'rankrijk kort voor het offensief in 't i-esten Oostenrijk met vredesaanzoeken s komen lastig vallen. De pers maakt iet feit ook in Frankrijk bekernd en de 'ransche minister-president Clemenceau iwoordt kortaî maar beslist : «Graaf iernin liegt. » [Dan komt Oostenrijk af met een eer-fe «onthulling» : «in Zwitserland wer-Bti, op Frankrijks aanvraag, vredes-itîprekingen aangeknoopt tussehen een penri-jksch edelman en een Fransch jlafoffieier». M. Clemenceau antwoordt Hs uitvoeriger maar niet min beslist, aan graaf Czernin herinnerend' dat niet tlleen die Oostenrijksehe edelman het jérst bij Frantorijik met vredespraatjes |as afgekomen, maar dat ook nog een jeei hoogerstaande Oostenrijksch per-ionaadje het vredesolijftakje in Frank-lijks schoot had willen werpen. ; Graaf Czernin liegt door, hopend dat ir in zijn eigen land en in de Middeik iijken tenminste wel iets van zou over-llijven.- 't Was de keizer van Oostenrijk ici!, bepaalt M. Clemenceau. [Graaf Czernin liegt nog en meer : «jn keizer verzekert zijn Duitschen col-fe, Wilhelm II, per telefoon, dat hij |or de prwincien van het Duitsche |jk,-d. w. z. voor het behoudi van El-Ks-Lotharingen, strijdt zooals hij voor % eigen landen zou strijden. [Dat werd te straf en M. Clemenceau plde uit zijn archieven een eigenhan-%en brief van keizer Karel I van Oos-®ijk, gedagteekend van 31 Maart en die eens en vooral de Oosten-fijksohe leugens dooddoet. t Is uit dien brief dat wij gister, in Pé laatste berichten, de bijzonderste paatsen aangaven, die, namelijk, welke phtstrccks op België beitrek hebben, pnt de keizer van Oostenrijk erkendt* Net alleen dat Frankrijk in voile redit Mspraak mooht maken op het bezit |,an Blzas-Lotharingen, maar ook : j < Wat België betreft, het moet volle-in zijne soevereineteit hersteld wor-'•n en zijn Afrikaansche bezittingen 5'isch behouden zonder dat in geenen lt6le zijn recht verminderd wordt om Wgoe-ding te vorderen voor de schade "'hetgeleden heeft. » "f^keizer was nog even toegevend N" Servie. Dat land ook wilde hij her-tlten en het zelfs begiftigen met iets _ « de Serviërs sedert zoolang vragc d : J' wtweg naar de zec. Alleen wensch-keizer dat. de Servi sche regeering a|' ook een stokje zou sbeken voor de ^ 'i-Oosfenrijksche propaganda van rémige Slavische politieke groepen. Was al suifeer en zeem in den brief, 5 trouwëns aanvirtg met wijdloopen-joftuigingen voor Frankrij.k en die L®Sde met de welsprekendste wen-en voor een spoedigen vvereldvrede. (T.- * -Was nu bestemmeling van Lt brief. want men kan wel denken S| ® keizer van Oostenrijk niet recht- kehto ^ reS slioo f rl e n van j r. ~J:'tef:nooten in 'briefwisseling is ? I Vo ' ^ onze soldaten-lezers zijn er [|s , er ^ie hem kennen : prins Six-hid5 50ur^°n-Parma> broeder van L ^ourbon-Parma^.htgenoote van ^ienri]kschen keizer. Prinses 200 heette de keizerin vroeger is .W^neii Êar& g^ne- genheid voor haar oorspronkehjk land, Frankrijk niet weg. FI are broeders de-den nog' beter : zoodra de oorlog uit-brak meldden zij zich bij de Franscho krijgsoverheid aan om dienst te nemen. Doeh het geibruik in de Fransohe Repu-bliek wil niet dat afstammelingen van de vorstenhuizen, die in Frankrijk re-geerden in het Fransche leger dienen, in het moederland althans. Prins Sixtus en zijn broeder werden dan als vrijwil-ligers.gieweigerd en stelden zich ter be-schikkmg van het Roode Ivruis. Zij wilden nog meer doen. En zij de-den meer. Zij verkregen de gunst bij het Belgisch leger te worden ingelij.fd en wij komden ze zelf zien bij een van onze batterijen artillerie. Sedertdien kon Prins Sixtus toch zij eigen vaderiand dienen : hij bevindt zich voor het oogenblik al S vlieger-offi-cier in Ma-rokko. Maar komen wij op den brief van Karel I terug. De Oostenrijksehe keizer, die dit ailes aan zijn schconbroeder, Prins Sixtus, schreef, vroeg aan dezen Frankrijk en Engeland op bescheiden wijze over die voorwaarden in te lich-ten en dan om hun oordeel te vragen. «' Teneinde, zôgde de keizer, om al-dus het terrein voor te bereiden voor de officieele besprekingen, die tôt algemeen voldoende uitslagen zouden kunnen lei-den. » f ' ♦ * Nu verzekert de Oostenrijksehe keizer, zooals wij hooger zegden, dat hij nooit Duitschlands recht op Elzas-Lotharin-gen heeft willen betwisten en dat daar geen ander bewijs voor noodig is dan het feit dat de Oostenrijksehe kanonnen thans naast de Duitsche kanonnen op het westerfront in lijn staan. Een groote verandering dus in de houding' van keizer Karel sedert vorig jaar. Verandering die sommiigen wen-schen uit te leggen door de wij ziging in den algeaneenen to«stand : verledeai jaar, toen de brief geschreven werd, voelde Oostenrijk de Italiaatlsche be-dreiging aan den lijve en van Rusland kon toen nog een krijgsaictie worden verwacht. Oostenrijk wilde zich uit het spel terugtrekken eer het te laiat was. Anderen meenen dat van 't begin af aan Duitschland op de hoogte was van Oostenrijks handelingen, zelfs dat Ber-lijn dit middel had uitgevonden om verdeeldheid te zaaien ondetr de bondgenooten. Degenen die deze meening aankleven wij zen op het feit dat »noch Italië nooh Roemenië in den brief ge: noemd werden. Nog anderen... maar waarom aan al die uiteçnloopende en persoonlijke ge-dachten meer belang heohtein dan ze verdienen ? De volgende dagein, de volgende uren wellicht zullen in die dingen ■ zooveel klaarte brengen als men maar Wenschen kan. Keizer Karel heeft zich in een moeilijk geval laten verwikkelen.Komt hij er weer uit ? Het eenige wat door ons Belgén dient or:t.houden te worden is dat, in vollen oorlog, "cen van onze tegënstanders ons recht erkend heeft op volledige onaf-hankelijkheid, op herstel van al de ge-leden schade. Den dag van de- vredesbesprekingen zal dit wel eens te berde mogen komen. A. Si | ~— WAAAA\i - De obussen, die het monster, dat « dik'ke Bertha » heet, uitbraakt, hebben het toch vooral op de zwakiken en kleinen gemunt. Op Goeden Vrijdag zaa'it het de dood in ee-n schare geiloovigen vreedzaam knielend voor het altaar van den God van zachtmoedigheid; gisteren zocht een van die moord.tuigen in een kinderkrib-be onschuldige slachtoffers. De geest van de laffe moordenaars is waarlijk in hun inonsterkanon gevaren. Het totale cijfer der slachtoffers i? volgens het officieel bericht : 1 dooden en 18 gewonden. De vijand ging voort met Parijs te besohieten den 12 April. Er zijn twee dooden en twaalf ge-■wonden. ÛproepYoor'slanflsflieDSt UHUEP V Donderdag vergaderde de minister-raad in Sainte-Adresse. De oproep onder de wapens van groep vijf werd beslist. Groep vijf omvat, zooals men weet, de gehuwde mannen van 30 tôt 35 jaar. De datum van den oproep werd nog niet vastgesteld. Dit zal eerst gebeuren na het onderzoek van den toestand der mannen, die uitstel venkregen, zooals onlangs bij koninklijk besluit werd voorgeschreven. De Vlamingen tegen het Aktivisme ai Wi.j, geven hienia een lijst van steden g. 3n dorpen in het bezet gebiëd, die aan f, ion Duitschen rijksba.nselier, von Hert- j-j ling, een protest zonden, dat door de ûremeenteraadsleden en door de bijzon- , ierste ingezetenen werd onderteekeind. J De lijst der steden en gemeenten is I' 3p verre na. niet volledig — slechts dît ; 3nkele plaatsen in de provincie Antwer- pen kon dit protest het buite'nland be- -reiken — en met de uitzonderlijke moeàlijkheid van de briefwisseling is dit te begrijpen. Men weet ook dat de Duitschers strenge straffen uitvaardig- IJ rien tegen de gemeenteraden die zich SI met de bespreking van hot aktivisme zouden inlaten. Wij geven onderstaande lijst dus een- voudig als document, daarbij wel doen- ^ :1e opmerken dat zij., voor elk dorp, ^ ooodzakelijk niet al de notabiliteiten ^ bevat, die het gedrïjf van den «Raad j ran Via anderen» afkeuren. 0(. De tekst van het protest luidde nage- tioeg : . v. Excellentic, Door eene meedeeling den 19 Januan ; 1918 verschenen, heeft de zoogenaamde 3< :tRaad van Vlaanderen» de onafbanke- [ijkheid van de Vlaamsche gouwen uit- 'J ?eroepen, daad die dient gelijk gesteld met de splitsing van ons Vaderiand in twee staten en die onze grondwet met vi le voeten t-reedt. er Terzelfdertijd heeft eene afvaardiging m vran den «Raad van Vlaanderen» be- H' weerd bij den Herr Dr. Wallraf, seore- ^ luris van state in het Ministerie van ze Binneiilandsohe Zaken dat deze raad V£ zich op den Vlaamschen Volkswil îteunt. re Getrouw aan de grondwet, aan onzen vr Koning en aan de eenheid van het Bel- la ?isch Vaderiand, teekenen wij kracht- iadig protest aan tegen deze houding w m deze aantijgingen. Ter bevestiging vf mzer gevoelens sturen wij u dezen pro- ci est brief. jn De z. g. «Raad van Vlaanderen» is m ien korps dat zich heeft aangesteld bui- in en onze wetten en instellingen. Onze v< sevolking is het in ''t geheel niet eens ni net hem en wij betwisten aan dien ge Raad aile recht om zich uit te geven als d? >ns land en ons Vlaamsoh volk verte- ak renwoorciigende. Wat onze bevolking ac l'erlangt is een zoo spoedig mogelijk jo aerstel van ons vrij land, van het één m onverdeelbare België, dat zijne bin- ^ icnlandsche aangelegenheden, de taal- z6 \westie er in begrepen, zal regelen zon- se, 1er vreemde tusschenkomst. ^ m Sl.-Amands-Puers . va Henry Stalley, handelaar; Frans Ta!- fjVi ey, broiiwer; Constant Talley, hande- vc aar; Vve De Kock; D. Vïnck; J. D. (ja 3'Hondt; J. Heymans ; J. Scumillion ; 7an Stappen ; Famaey Joseph ; G. Lan- j.. luyt, onderpastcor; Brandi, onderpas- oor ; B. Senrens , IL Sarens ; L. Pce- fe ers ; J. Van Stappen ; J. Van Ninnen; ^ Ve. Boa-aert ; Billon Frans ; Brosens 5," lean ; De Bock Pierre ; Van Nosck ,rj feaa ; Wwe De Clercq ; Macharis 1 jouis , Van Battel J. ; Willaorts Fl. ; De Clercq Fritz. ; Pamaey L. ; Mam- rney L. ; De Clercq L. ; Van Kercho- ^ /en J., pastoor ; Vaelemans, aannemer ;n voorzitter van het plàatselijk komi- "f1 eit ; D. Pauwels, geneeslieer ; Daele- r't; nans, aannemer ; F. Bohes ; Peeters ?r.' ; Van Sanheis : L. Van Nieuwen- love ; A. Van Hemelryk ; J. Pauwéîs ; 7,0 "••h. De Wjnter ; Iloosemont Louis ; E. ™ Vugustinen ; E. Walschap ; A. Roels ; ^ "r. De Leeuw ; G. Wachter ; Ch. khokkaerts ; Corten St. ; Lejon G. ; ge j. Geners ; Fr. Augustin ; B. Van den 33 iede ; A. De Jonghç ; A. De Winfcer ; Vlev. Louis Aerts ; Fr. Maes ; Jacobs va ; F. L. De Smedt ; A. De Decker ; de fan Daelemans ; G. De Leeuw ; Em. cij Vindey; Th. Geeraert; B. Belemans. 88 (Wordt vervolgd), lw. Onze Moniale Manp EEN NIEUWE BOND In vergadering van 2 April hebben de "den van den « Belgischen Kolonialen ^ring», in Le Havre, bij eenparigheid esloten een bond te stichten met het oel de Belgische belangen in Afrika te erdedigen. Geen nieuw doel beoogende, aange-ien voornoemde kring reeds in zijn rogramma van voor den oorlog de ver-ediging der "Belgische koloniale belan-en ingeschreven had, is deze nieuwe biahting slechts een taik der Belgische oloniale vereeniging. Voornoemde kring doet eenen war-len oproep aan allen die verlangen ich rond hem te scharen en zooals vroe-er het vaderlahdslievend doel van de-en nieuwen bond te steunen. De bijtredingen worden ontvangen oor den voorzitter van den «Belgischen iolonialen Kring », Taverne Guillaume 'ell, boulevard de Strasbourg, 100, Le îavre. Reeds van héden af wortdt de nieuwe ond gesteund' door den heer minister an Koloniën en mocht hij de bijt-re-ing van hooggeplaatste personen ont-angen. IN ENCELAND Huwelijken in oorlogstijd Uit de statistieken over 1916 voor En-jeland en Wales blijkt, dat de huwelij-sen met vier vijf den zijn vermipderd in vergelijking met 1915, toen het huwe-jjkscijfer bijzonder hoog was. Het ver-;lag wijst op de moeilijkheden door den oorlog gesehapen bij het vast stellen der oevol-kingscijfers. De getallen, die men i^aststelt, zijn niet anders en kunnen riet anders zijn dan ruwe schattingen. Daar deze schattingen, behalve voor ge-joorte en huwelij'k, slechts voor de bur-jerlijke bevolking gelden, heeft men het iienstnemen in deze statistieken gelijk resteld met emigratie. Men schat de burgerlijke bevolking ■vin Engeland en Wales in 1916 op 34 ;n half millioen zielen, 15 millioen nannen en 10 i'2 millioen vrouwen. 3et aantal voltrokken huwelijken, in 1916, was 279, 846, d. i. 1^,9 per dui-isnd of 0,6 minder dan in de tien jaren /an het tijdvak 1901-1910. De huwelijkscijfers voor mannen wa-•en in 1916 49,5 per duizend en voor /rouwen 41 per duizend. Dit zijn de aagste cij fers, die oodt bereikt zîjn. Merkwaardig is, dat het buitenge-voon liooge huwelijkscijfer in 1915, ge-•oligd is door een bu.itengewoon laag •i j fer in 1916. Opmerkelijk is ook, dat n het eerste kwariaal van 1916 veel neer huwelijken werêfen gealoten, dan n het overeewkomstig kwartaal van het rorige jaar. Dergelijke hevige schom-nelingen zijn ongétwijfeld het directe çevolg van den oorlog en het scihijnt, lat in 1917 de toestand reeds minder ibnormaal is. In 1916 was dan ook een iaan'zienlijike stàjging van het aantal orage weduwen, dat hertrouwde. Als het gevolg van den oorlo? moet îet aantal weduwen beneden de 30 jaar ;eer zijn toegenomen. De huwelijkskan-en van jonge meisjes zijn om twee re-lenen verminderd, ten eerste waren er ninder huwbare mannen, tengevolge 'an de verliezen van den oorlog en ten weedë meer huwbare vrouwen tenge--olge van den dood van geîhuw'de sol-laten.In verhouding tôt de geheele bevoi-cing was het geboortecij fer 20 per dui-end. De aohteruitgang. van de ceboor-en, die met den oorlog hand in hand raat, was slechts 12 p. h., terwijl in )ui±schland de daling in 1P15 en 1916 Op. h. bedroeg. Er waren 277,303 meer geboorten dan •tçrfgevallen.. Het aantal dooden bij de Cngelsche troepen en de troepen uit Vales, zegt het verslag, moet lager ge-veest zijn dan 277,303 en derhalve is le toeneming van de bevolking voortge-aan. De Duitsche statistieken melden .330,000 sterfgevallen in 1916, blij'kbaar ;ond§i- rekening te houden met sterfge-rallen tengevolge van den oorlog. Daar-ëgenover staan 1.103.000 ,geboorten. De Hongaarsr.he cij fers zijn voor sterf-■evallen niet te ■ velde 528.657 tegen 133.551 geboorten. \ In Engeland werden 508.217 sterfge-'allen geboekt, waarvan 71646 van kin- l leren beneden het jaar, wat het laagste ijfer is dat men ooit heeft opgeteekend. : 18 bekende 100-jarigen stierwn, onder vie 70 vrouwen waren. " L HET OFFENSIEF Reserven op het Hoorderfront Het werd hier gister in « Het Vaderiand » gezegd : het ziet er wel uit of Duitschland, vooraleer de Amerikaan-sche medewerking de balans bepaald naar onze zij de doet overfièHêh, zijn be-slissenden slag wil thuis halen. De toestand is ernstig en ofschoon ons vertrouwen in den afloop der krijgsver-riohtingen onverzwakt blijft, belet ons dit niet de feiten onder de oogen te zien. Wat gebeurde er lot nog toe ? Eerste bedrijf : Op 21 Maart begint de groote Duitsche aanval, die het 5° Engelsche leger van zijn beste strijd-krachten berooft en de Duitschers op een vijftiental kilometers van Amiens af brengt : belangrijke spoorwegen vallen in het onmiddellijk bereik van de Duitsche artillerie. Tweede bedrijf : Op 9 April vallen de Duitschers aan tussehen Givenchy en Armentières met beperkte troepen-machten, maar zij verkrijgen een uit-slag, dien zij weten te benuttigen. Hin-denburg beschikt over een dicht spoor-net, dat hem toelaat reserven vooruit te werpen op het gansche front van Givenchy tôt' zuidelij'k van Yper. Gister, 12 April, was de artillerie bedrijvig ten noorden van Yper tôt bij Passchen-daele. : s Het wordt een groote veldslag in het Noorden en niets zegt ons dat de strijd voor Amiens rnorgen of overmorgen niet opnieuw begint. Niets zegt ons dat er jevens op een ander punt nog geen nïeûwe verrichting ondernomen wordt. Wat de vijand onbetwisbaar beoogt is de vernietiging van de Belgische en Britsche legers. Hij wil de Franschen dwingen in drie, vier dagen hun reserven te vers!ijten met rechts en links de gapingen aan te vullen. De correspondent van de- « Daily Chronicle » op het front legt dit op een zeer overtuigende wijze uik Er dient nog bijgevoegd dat de vijand, wanneer hij op den linkervleugel van de Britten inbeukt, eene hulp vindt in het feit dat zijne kanonnen op zekere Fransche spoorwegen. het snel vervoer kunnen verhinderen van troepen naar heï noorden, van steenkolen naar het eui-den.i • 1 « 4 Eergister deed Hindenburg zijn troepen verwoed aan vallen aan beide zij-, den van Armentières. Voor die stormloopen werd het front ten noorden van Bethune afgebakend door de vaart van de Lawe, keerde dan naar het noord-oosten, langsSheen de Leie, in de richting van Armentières. Verder liep de lijn hooger op naar het' noorden langs de lijn Ploegsteert-Mees-sen-Wijtscihaete.Op de Lawe werden de Duitsche aan» vallen afgeslagen en de tegenaaiwallen der bondgenooten werden met goedeft uitslag bekroond. In de stree'k van de Leie vocht men tussehen Estaire's, dat op de rivier ligt i en Steenwerck op de Becque, op 8 kilometers ten westen van Armentières. De Engelsche lijn werd onmiddellijk ten noorden van die punten ingedrukt. Zij moet dus eene holte vormen over de Leie vormen en weer Oostwaarts terug-komen naar het front van Ploegsteert. De vijand maakte enkele vorderingen tussehen Ploegsteert en Yper. Daar de-den zich de bijzonderete aanvallen voor te Wijtschaete en te Holilebeke. Zij werden teenemaal afgeslagen met aanzieh-lijike verliezen voor den vijand. Dus, op 11 April, zagen wij Het noor-, derfront in 't midden doorbuigen. In het gewest van Amiens was de ar* tilleriestrijd bijzonder hevig en de Franschen haddeft in den sëetor van Noyon twee aanvallen te doorstaan. Zij werden afgeslagen. Volgens de verkta-ringen der krijgsgevangenen wil de vijand nog steeds Amiens innemen. In afwachting doet zijne'artillerie al wat ze kan om de stad af te zonderen. Een correspondent doet.opmerken da/8 de vijand geen loopgraven graaft. ■ »! ! *1 » De toestand is ernstig. Maar wij hebben tegenwicht : de reserven zijn .nagenoeg ongeschonden, de geest van onze troepen staat boven allen lof en de legerleiding is volstrekt één. NIEUWS UIT BEZET BELGIE DOOR HET LAND OM HET LEGER TE VERVOEGEN Op 17 Maart 1.1. werd te Maastricht, in de tegenwoordigheid van den kon-sul van België' door d'en E. H. Voisin een mis gelezen voor de nagedachtenis van drie jonge landgenooten die als hel-den geviallen zijn: De heeren Delcourt, van Visé, van Herstal, en Hubert Vryens, van Canne. Beide eerste zijn in bijzonder treffende omstandigheden gevallen.. Vol verlangen om zich bij onze dappere soilda-ten te voegen, wilden deze jonge mannen van nauwelijks 17 jaar oud', Holland bereiken, door in de nabijheid vah Visé over de Maas te zwemmen, waar de stroom, door den laatsten regentoe-voer fel gezwollen was. Zij weirden door de wateren mede gesleept en de Iijken van deze helden konden eerst verscheidene dagen na de ramp terug gevonden worden. De derde van deze dajppere jongens stierf als slachtofer van een ongeval op het oogenblik dat hij de boot ging né-men die hem naar hier voeren moest. Arme kinderen ! hoe waardig zijn zij niet in onze oogen. Hun herinnering zal, op den dag der overwinning, in ons geheugen vereenigd blijven met de her-denking van allen die, van Luik tôt aan den ÏJzer, hun bloed voor het vaderiand, op het slagveld veirgoten hebben. DE VOEDINGSDSENSTEN VOOR DE KINDEREN Het gètâl kinderen dat er onder-steund wordt door het werk «Het Drop-je Melk» in de 705 plaatsen waar dit werkzaam is, bedraagt. 91,411. De toe-lagen van de openbare overheid over-treffen de 6 miljoen, voor deze diensten alleen. De moeder-kantienen zijn werkzaam in 358 plaatsen en hebben reeds 13,708 zoogende-moeders ondersteund en 4,981 zwangerë vrouwen, 't is te zeggen een totaai van 18,689 personen. De toelagen voor dezen dienst bekomen bedragen 2 miljoen. De kant-ienen voor zwakke kinderen, die in 379 gemeenten béstaan, hebben v tôt heden 87,973 kinderen toegelaten en de geldelijke tusschenkomst van de openbare macht, bedraagt 3 miljoen en half. De scihoolmaaltijden werden in 1,981 gemeenten ingesteld. De huMige uitgft-ve overtreft 23 miljoen. Het gefcal kinderen, toegelaten tôt de sctioolmaaliij-den, is 1,100,690. De voedmgskonimissie voor de kinderen zal hare diensten1 nog verder • breiden. BTC A nAfJT SGHOENWINKEL GEPLUNDERD In het schoenmagazijn van de wedu-we D., Zonder Zorgstraat, te Brussel, werd binnengëbroken. Een honderdta! paar mans-, vrouwen- en kinderschoe-nen werden gestolen, evenals een aan-. tal andere voorwerpen. UIT THIENEN DOODELIJK ONGEVAL (Verschenen 29-3-1918) De sneltrein van lialf zes des avondâ welke den reehtstreekschen dienst doet ttisschen Brussel en Luik verooraaakte te Overihespen een sohromelij'k ongeval. Een voerman van Laer trok met zijn zwaar gespan, geladen met een teunelijk langen Kanadabiwm langs de tramlijn Het trekidier, en jonge os, sprong bij het naderen van den a&nstoomenden buurttrain op zJjde. De boom botste tegen de lokomotief. Er volgde natuurfijt een geweld,ige tcgense.hek, zoodat de «n-gelultkige gespanleider, do«r den boom getroffen, zeer ruw weggeslençerd en in een deerniswekkenden toestand op-geraapt werd met gebroken ann, doo deliijike inwendige kneuzingen en bloe-dige wonden aan het hoofd. De sneltrein stopte. Een inzittende reiziger-geneesheer, diende het slaehtof-fej' de- eerste zorgen toe, hetwelk naar1 eene naburige hoeve gedragen werd. Zijn toestand verergerde dermate dat. men het noodig achtte den ongelukki-gen werkman na een dag nist, naar het hospitaal van Thienen over te brengen. Tijdens die overvoering gaf hij den geest. Dit treurig ongeval dompelt een arme weduwe met drie kinderkens in den diepsten rouw.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume