Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1666 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 12 Juli. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9s1kh0g32r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

t„,«»H6»ng,wr839: _ vrudiko, ïs too ïm. HET VADERLAND Kleine aa; kondigingeo : 1 fr. per regel ^ . j,j# bij qwereentomst pîenstaanbiedingen : voor gereformeer- den kosteloos. Belgïsch dagblad, voorloepig te Parijs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer t 5 centiem (Front en Frankrijk)C 10 centiem (andere-landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 fr« Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr.' | Vol)R ONZE SOLDATEN TERUGKEER TOT HET BURGERLEVEN ■■ et Land kan er enkel bij winner de soldaten zoo spoedig rnogeliji Lerkkring weervinden, (lie hun pas! fehaagt, die hen in staat stelt vooi ze]{ en' voor hun gezin een ruirri be L te vinden. fv j mogen, zonder er bij stil te blij Iwel vragen aa<n al wie wil en kar Snken, of de orde, de rust in het l^nci zouden gediend worden door de wigheid in stad en dorp Van -dui-en mannen, Twee lijnen gecensureerd omdal ien slotte, de eeraigen zouden zijn bij den oorlog zooveel verloren [ Zes lijnen gecensureerd die niet alleen de irichting- van het Land onmogelijk in zou, maar die door het eigen, [dsch gezag niet zou kunnen om-|en worden, Drie lijnen gecensureerd van België aan liet, grootste ar zou blootstellen. pe, welke Belg, kan zoo iets wen- [eJke Belg wensciit niet integendeel België zich, na den oorlog, in inner-ipeis en vrede, weer sterke om ziijn [s te hernemen onder de natiën van tereld ? ' Ondanks dien vromen ich, ondanks den goeden wil van [, zal er, jammer genoeg, toch ge-jeri gekrakeel zijn bij ons, lijk over-En dit is een voldoende reden om jf en gekrakeel te vermijden, waar-ue heroplevende schermutselingeri Ihen de wederzijdsche kiezers onder pier één, nùmmer twt.'e, n arrimer |en wellicht, nummer vier en num-prijf, maar spiegelgevechtjes zouden ar het Land kan niet enkel orde st winnen bij een spoedigen terug-;?an de soldaten tôt een ruim be-. Het Land kan er voorspoed bij en en welstand. jj zuilen niet afgaan op het gezag fep spreekwoord : «wie zijn sehul-fctaalt, vermeerdert zijn vermogen.» 'is wat beters te zeggen : de voor-3 ran een land sîaat in rechtstreék-werhouding met den voorspoed van [burgers. De welstand van een land S som, is het totaal van den wel-I van zijne burgers. Een land put biiddelen uit de middelen van zij-jurgers. Hoe wilt gij dat, een land jelen bezitte indien zijno burgers tniddeld zijn ? Een land moet. be-Sgen heffen — we zirllen het zien bel en na den oorlog —, maar hoe m dat een land belastlngen heffe, 1er geen belastingbetalers zijn of [belastingibetalers genoeg ? Waar |ij dat een Land belastingen inné, f? belastingen om te leven, indien w duizenden burgers de middele-.i om genoeg te winnen om zelf te ÎMôn kome niet zeggen dat het pléël der soldaten geen belas-tetalers waren. Indien zij het niet kunnen zij het worden. Zij vra-fcts beters dan het te worden, want fou beteekenen dat ze ten minste Sastbaars van hun eigen bezitten. 'an, zou men eens nagaan hoeveel lenstanders, er onder de soldaten en hoeveel arbeiders, die een eigen hadden, belastbaar goed dus ? ® hier de plaats nièt om veel'te'zeg-Dver een manier van belasting, die | best zouden doen n.a. den oorlog lns toe te passen, de belasting op pomen, die het voordeel heeft zui-p zijn en èerlijk, den mindere te È;' zooals den meerdere, maar niet tels het vroeger met ons belasting-oing — den mindere bander dan leerdere te si aan. za' volstaan hier aan te stippen ® 'oillijke, rechtvaardige bêlas-het inkomen het aantal belas-aanmerkelijk zou vermeer-F Maar dan nog moet men den ga-, soldaten de middelen aan de S®6 n om bij te dragen tôt de las ten 0S behoud. Men mag ze niet Weelen — omdat ze door den oor-/ en geld en arbeidsvaardigheid M — om voor eeuwig en altijd [ „ln^ere, behoeftige k lasse te vor-Lf soldaten in de gelegenheid lu' ri"rn te verdienen, geeft i jieuw gereedsohap, een nieuwen | .meuAvekoopwaar, nieuwe klan-I J Julien hun eigen welstand wei j L ren en met liefde, in verhouding Lj u,komen, bij dragen tôt het on-Lïan het Land, tôt den welstand r*. Land. t 11 ^apitaiisten, er zijn bankin- [II : steilingen — daar waren er te weinig ; bij ons — die het beste van hun winst ; hierin vinden : zij zoeken en ontdekken ■ mensehen, die eerlijk zijn, kunnen wer- ■ ken en wiilen werken, verstand hebben van dit of dat bedrijf, maar geen geld ■ om te beginnen. De kapitalist, de bank geeft een voorschot, opent een krediet. De. andere werkt, slaagt negen en ne- : gentig keer op honderd in zijn onder-neming. Wie wint er bij ? Aile twee. Het Land moet tegenover de gewezen soldaten dezolfde roi vervullen als de , kapitalist, de bankinstelling tegenover hun «gecommanditeerde». Met dit ver-schiL alléén : De soldaten hebben, gedurende den oorlog, den imtrest van het voorgescho-ten geld dubbel en dik betaald. Zij hebben, met hun leven te pand te stellen voor 's Lands redding en behoud, kapi-taal en intrest ruim teruggegeven. Het-geen niet wegneemt dat ze, wanneer hun een behoorlij'k bestaan zal verze-kerd wezen, zij met genoegen vàn hun inkomen een ietsje per honderd voor 't Land zuilen over hebben, op voo> waarde dat het iatsje per honderd op hen niet al te zwaar weegt in vergelij-king met het ietsje per honderd dat de rijike zou betalen. Van officiëele zijde zijn aan de soldaten genoeg loftuigingen toegezwaaid geworden opdat men veronderstellen moge dat het officiëele kapitaal, dat de officiëele bankinstelling, dat het Land genoeg vertrouwen heeft in de soldaten, in hun ernst, in hun eerlijkiheid, in hun werkverenogen. Genoeg vertrouwen om verzekerd te wezen dat deze geldbeleg-ging —- die, laten wij het niet vergeten, maar een flauw bewijs van dankbaar-heid is — den Lande zelf zal ten goede komen. Een land is rijk, waar weinig armoede heerscht... ♦ A '• * Wij spreken hier over de soldaten, voor de soldaten. Welke soldaten ? Het antwoord op deze vraag is best te geven met eene andere vraag : . Wel'ke sold'jten hebben gedurende al de jaren van den^ooiiog hun loon, hun tijd, hun werkmiddelen en hun arbeidsvaardigheid verloren ? Moet men. met de angstvalligheid van een pancfjesbeïeener, gaan napluizen wie er zooveel of zooveel uren in eerste lijn doorbracht? Moet men gaan nare-kenen hoelang de mannen van de eerste lijn op rust gingen ? Moet men al de « rapports journaliers » gaan opslaan om te zien hoeveel dagen die of die kom-panis voor of aehber « kilometer zooveel » aan 't werk of aan 't « exercee-ren » was? Men heeft — ongelooflijk en onaan-neemlijlk genoeg — dit pandjesbelee-nersprinciep toegepast bij het toekennen van de gevechtsvergoeding. Wie is er mêe tevreden geweest ? De soldaten die werkelijk strijders zijn? Lang niet, want die vroegen niet om met « rust » te gaan, waar ze geen recht meer hadden op vergoed'ing. De soldaten, die de loopgraven in munitie bevoorraden ? Evenmin, want als die een half ùur te kort hadden, volgens het houten règlement, kregen ze ndets. De oude soldaten, van de werkersgroepen, wien sommige officiëelen v/el schijnen te verwijten — lijk een slecht patroon — da3 ze te oud zijn? Die zijn zeker niet tevreden en niemand zal' het hun kwalijk nemen. Andere categoriën van soldaten nog, die in de frontzone werkzaam zijn, op de plaats zijn waar ze zijn wegens ouder-dom of gezondiieidsLoestand, zijn die tevreden ? Zoomin aïs de andere. Men moet dus niet herbeginnen met tôt de zevende decimaal het recht uit te rekenen van dezen of genen soldaat op tegemoet-koming van den Staat, geldelij-ke tegemoetkoming voor den terugkeer tôt het burgerleven. Bijzondere vergoe-dingen, bijzondere eerbewijzen moeten den eersten, den besten soldaat. den werkelijken loopgraafman be-loonen en onderscheidcn. Maar hier moet geen verschil gemaakt worden : de echtc- . loopgraafmannen zouden het aan hunne ! oudere makkers niet benijden, indien { zij ook de middelen kregen om weer ! burgers, fatsoenlijke burgers t© wor- ! den. Te meer, daar de meesten dier ou- ' dere mannen zware familielasten dra- , gen en zonder geldelijkën steun die las-ten na den oorlog « .niet » zuilen kun- , nen te boven komen. Hier, en in hetgeen volgt spreken we ( dus over « al » de soldaten, voor « al » j de soldaten. ] LEO VAN GOETHEM. , De Kweekschool van Meester Pips door FRITZ FRANCKEN — Hadden de studenten nu toch wee gelacben I 't Gebeurde bij Paljas. Voor de le reeds hadden ze de samenzwering gt smeed en waren ze overeengekomen, o; klokslag vijf uur, na 't einde van {beiiaardsliedje, allen onder hun lésst naar te kruipen. Gansch de week eigenlijk hadden l 't ventje gekoejeneerd doch den «clou van hun iudasserij bereikten ze in dt ze les van cosmographie. Achter een plaasteren wereldbol oi eerend onfcketende Paljas de verschi lende winden die over den aardkloc loeien. Maar de leerlingen die alleen be lang stelden in het briesje dat door d 'momkruinen der " speelplaats buiteld bleven onverschillig tegenover mistral foehn en cora, solano, sirocco, simoei khamsin en harmattan. Ze zouden im mers toch nooit in die exotieke gewes ten doceeren ! Daarenboven ze verbeid den met ongeduld den eersten klepel slag van den beiaard. En eindelijk bim ! bam ! bom !... 't zat er op, d klokken zongen het volksdeuntje dat e zelfs eenigen binnensmonds begeleidden Laat de rokjes zwaaien... Paljas, naarstig gebogen over ziji handboek en vechtend tegen zijn win den keek niet eens op. De een voor, d. andere na, links rechts, voorzijds, acli terwaarts, omzichtig, grinnikend lietei de spuiters zich van het lage bankjjie glijden en verstopten ze ziqjii onder dêi bak van hun lessenaar, geruchteloos koesies. Die abnormale stilte verontrustta Pal jas. Hij hief het hoofd op en — nou was dat een mirakel ? — hij sermoond< voor leege banken ! Een dobbel doziii korels verdwijnen echter zoo maar nie spoorloos en na de eerste verbazing bor relde er uit de ondergrondsche diepter van Paljas' gemoed een plotselinge woe de naar boven die hem bijna de kee toekneep en enkel bezwaarlijk zou t( bedaren wezen. — Skeeren ! bulderde hij, Skeeren Geen stem beantwoordde zijn gebie denden uitroep. — Skeeren ' Gelach orgelde, gedempt. Wanhopiger tierde Paljas : — Skeeren ! ik beveel u... Stilte. En top in die stilte, heiligschen nend, onwelvoeglijk, uitdagend, kort er scherp, als een bazuinstoot, een... wind waarover Paljas nog geen woord gerepl h ad. Toen sprong Paljas van de trede alsoi de hemel krakend op zijn hoofd instort-te Een zilverig slijmdraadje blikkerde langs zijn bevende kin en van den schoP tuimelde de plaasteren aardbol aar schervels ten gronde. Een luide, kram penzwangere lach borst los en deed de .neergehurkte bengels krinkelen var pijn en plezier, aanstekelijk. Einde raad, scharrelde Paljas Fonskc pt.^naekers bij een pand der jas er trok hem van onder zijn schuilplaat; te voorschijn. Met het gezicht van iemand die niel begrijpt wat men van hem wil bekeek Fonske den verbolgen professor. Paljas wipte soepel als een roofdier van de* eene banik naar de andere, bnieschend. Een voor een, ernstig, piepten de jon-genskoppen over het lessenaarsblad. — Ge zijt... ge zijt... raaskalde Paljas. band'ie... (hij slok het woord terug in), k Zal u allemaal zéro zetten en Skeer bestuurder over uw schandelijk gedrag inlichten. Wat... (zet u recht Rombouts). Mij, een professor met (de hand voo" uw moncl weg, Stevens), zes diploma'? voor den aap (zwijg Skeer Cloetensf; reor den aap hou... Lap !. Daar viel er plots èen in be-swijming. Drie kerels schoten ter hulp — De Schutter ! riepen ze, vol ontzet-ting. Paljas bleef in zijn aanspraak ste-^en.— Hij is dood ! — Hoe bleek ! — Hij gaat zijn pijp uitkloppen. — Hij apemt nog. — De Schutter ! De Schutter ! Foàiïke |Steenacfcers die nevens De îchutter gezeten was en 't fijne van t îpelletie vermoedde loerde met prettigo xjgjes naar Paljas. Deze wist niet wat lanvangen. Hulpeloos, "bezag hij zijn mbliek dat vol ontroering de phasen ,-kn dit verrasâende drama scheen te ,-olgen... Op de punten der voeten sloop Paljas îader. Hij zag De Schutter daar liggen >p den naakten vloer, stijf, roerloos, de Kigen toe, vest en hemdkraag lasgc enoopt. Wateyne, Van Dam en Meule-nans gluurden met verstarde tronies laar bun neersebliksemden makker. VIII r — Vensters toe, riep er èen. — Open ' s — Toe ! — Open ! j — Tœ ; t Paljas snauwde : — Open ! • En dan, zenuwachtig Wateyne tei â zijde duwend die met een rooden zak „ doek over De Schutter's aangeziclil . wuifde : — Op zij Skeer. Lucht... — Is 'm dood, vrœg een sombert . stem. t. — Hij staarft. zei Van Dam. Paljas knielde naast De Schutter 3 V^ngstig loterde hij : 3 — Skeer De/Schutter ? Skeer ! Zijn stem beefde. \ — Skeer. De Schut'ter opende de oogen. Hij fik - scerde Meulemans. — Ts 't al wat beter ? vroeg Fonske •-+ Skeer, weifelde Paljas opnieuw. ; over De Schutter's gelaat hangend. Of 3 de ellebogen steunend, rondgapend r schijnbaar nog buiten kennis, mompel : do De Schutter flegmatiek : — Wie ligt er hier met zijn riekender i adem over mij ? Paljas sprong recht als had een kaak-3 slag hem getroffen. Ten overmate van . ramp, proestte "De Schutter het uit, on-i bedaarlijk en genezen. | ■— Buiten, Skeer 1 Buiten ! bulderde i Paljas. Ik zet u zéro ! De Schutter ver-. trok onder een triomfboog van kruis-blikken,-Paljas vervolgde : î — Mijn les is gegeven. Ge zult tegen s Zaterdag leeren van (bladerend in zijn i boeïk) het IIIe Hoofdatuk van « Hemel en t Aardë ». Naar 't bord Skeër... Van Droo- - genbroeck... i Voor hij rechtstond vroeg Van Droo- - genbroeck aan zijn gebu'ur : 1 — Wat moeten we kennen vandaag 1 ) — Tast nu mijn zakken af. — 't Relief der aardkorst, fluisterde ! Gils. Nauwelijks aan 't bord, zei Paljas, op den punt van zijn potlood bijtend : — Waar ligt het Hymalaïa-gebergte ? Van DroogenbroecTi overwoog. — Het Hymalaïa-gebergte ligt... ligt... Paljas belufkte hem als de overste . van een executiepeloton. * i — ... ligt, tusschen twee vafteien. — In wel-k land ? blafte Paljas. ; — ... in, in, in... Een ruwe hand stiet de deur der klas open. Nog maar even had Paljas Pieter Breughels gestalte gezien of hij wierp ; zich op zijn boekentaschje en trippelde ; heen, schuw als een muisje voor een gelaarsden kater . FRITZ FRANCKEN. (Wordl vervolgd). » —wwv%. « —«» IN GROOT-BRETANJE De kwesîia der vreemdeflngeti Londen, 11 Juli. — Vandaag moet de i eerste minister, M. Lloyd George tus-i sebenkomen in het débat dat reeds ver-scheidene dagen in het Lagerhuis aan den gang is en zeggen welke maatrege-len de regeering denkt te tr'effen in zak*e de vele vreemdelingen van vijandelij-ken oorsprong, die nog in het Vereenigd Koninkrijk in vrijheid verblijven. Sir Henry Dalziel heeft verklaard : « Het publiek zal geen halve maatre-gelen dulden. Gansch het land eischt dat al de vreemdelingen, welke ook hun rang en stand wezen, in de onmogelijk-heid gesteld worden om kwaad te doen. Het meerendeel der Duitschers en Oos-tenrijkers, die m de laatstc jaren. in Engeland genaturaliseerd werden, moè-ten onder onze vijanden worden ge-teld. » WWW- ■ — IN HOLLAND Been vet meer voor Dultscftiand londen, 11 Juli. — Men meldt uit .Amsterdam : Volgens de «Tclegraaf» hebben de bondgenooten ooriof gegeven om het Hollandsche stoomschip «Norddam», dat naar Indië vertrekt, weer naar Holland te laten terugkeeren, op voorwaar-dê dat de Hollandsche uitvoer van vet naar Duitschland worde stopgezet. Kaas wordt niet onder de rubriek «vet» be-grepen."Het rantsoen vet werd in Holland van 250 gram od i75 eram o-ehrar.ht. HET SPORT 1 ■ <■ 'f •!' •!' <t> *< WIELRIJDEN IN HET PRINSENPARK Le Grand Prix du 14 juillet Daar er, dit jaar, slechts ééne groote , internationale snelheidskoers heeft plaats gegrepen, zal Zondag aanstaande, . ter gelegenheid van het Fransche nationale feest, de « Grand Prix du 14 Juillet » gereden worden in zes reefcsen, , drie herkansingen, drie halve finaien en één finaal van twee ronden. De vermaarde sprinters Dupuy, Elle-gaard, Pouchois, Schilles, Sergent, H. Martin, enz., zuilen er aan deel nemen. Een der bijzonderste koersen van de « meeting » is ook de match Deruyter-Sérès. Onze kampioen, voor wien dit een heroptreden is, zal twee koersen, van 10 kil. en 10 mijlen achter tandems, met de Fransche staver betwisten. De « Grande Course de Tandems » in , één reeks van 2.000 m. tusschen acht tandems, waaronder Dupuy-Pouchois, | Ellegaard-H. Martin, Sergent-Schilles, Deschamp-Siméonie, enz. De « Prix des Comingmen » op 20 kil. achter zware motors tusschen drie nieu-we stayers : Miçhiels, de welgekende Brusselsche baanrenner ; Lemay, over-winnaar van de « Grand Essai » en Veil-let.De « Prix des Etrangers », handicap op 800 m. voorbehouden aan de vreemdelingen en waarin de Belgen Charlier, Dupont ; de Italianen Carapezzi, Polle-dri ; de Zwitzers Matter, gebroeders Groslimond, de bijzonderste mededin-gers zuilen zijn. De « Course de Primes » op vier kilo- ï meter voorbehouden aan de niet geklas- s seerde renners van de « Grand Prix du 14 Juillet », zuilen dit puik programma g volledigen. DE GROOTE BAANKOERSEN \ PARIJS-LE MANS e (230 kilometers) r De derde groote baankoers van het 6 jaar, zal Zondag 14 Juil, gereden worden. 41 renners zijn er voor ingeschre- 1 ven. De bijzonderste zijn Lemée, Barthe- F lemy, Mantelet, Cazalis, Gobillot en de o Belgen : Thys, Juseret, Steux en Dejon- 1 ghe. . i Ziehier de lijst der ingeschrevenen t 1. Thys (België) ; " ■ - ■ 2. Juseret (Parijs) ; 3. Lemée (Parijs) ; 4^ Barthélémy (Parijs) ; 5. Michieils (België) ; 6. Gagnet (Parijs) ; 7. Muller (Parijs) ;; 8. Pasche (Zwitserland) ; .9 Miscopain (Parijs) ;; 10. Florent (Rambervillers) ; 11. Meurou (Parijs) ; 12. Mantelet (Dammartin-en-Goëlle) ; 13. Gobillot (Parijs) ; 14. Vandedrynek (België) ; 15. Maréchal (Le Mans) ; 16. Bordas (Parijs) ; 17. Thomas (Kamerijk) ; 18. Hendrychse (België) ; 19. Stochelinck (België) ; > 20. Billy (Nantes) ; 21. Germain (Les Lilas) ; ; :■ 22. Jaquet (Billancourt) ; 23. Charpentier (Sartrouville) ; 24. Patthey (Parijs) ;. ,25. Ledran (Sèvres) ; 26 Pélissier (Parijs) ; 27. Cazalis (Zwitserland) ; 28. Fritscher (Parijs) ; 29. Dejonghe (België) ; 30. Cardinal (Parijs) ; 31. Tourat (Parijs) ; 32. Dehen (Parijs) ; 33. Orduna (Spanje) ; 34. Huret (Parijs) ; 35. Asse (Vannes) ; 36. Noël (Parijs) ; 37. Boucher (Parijs) ; . 38. De Grendele (België) ; 39. Laporte (Tulle) ; 40. Pelletier (Gennevilliers) ; 41. Steux (België). - TE LYON De koersen, welke Zondag laatstledei* ilaats grepen, gaven de volgende uit- laeen ; , v Finaal der snelheidskoers : 1. Elle» aard ; 2. Bertrand : 3. Rousseau. Achtervolgingskoers in twee reeksen an 10 kil. tusschen Thys tegen Michiels' n Carré, zich aflossende. — Eerster eeks : Carré-Michiels haJen Thys in, na-m. 27 s. Tweede reeks : Carré-Michiels halen 'hys in, na 7 m. 33 s. 40 kil. op Amçrikaansche wijze : 1. iousseau-Bertrand ; 2. Boisselet-Carré, p één wiel ; 3. Ellegaard-Michiels op 12 lengte ; Thys-Ciocca en de andere loegen op één ronde. INTERIM II IN DUITSCHLAND Zij kennesi Âmcrika's pogiog Tôt hiertoe hadden de Duitsche dag-bladen verbod gekregen over de kracht-inspanning van de Vereenigde Staten tegen de Middenrijken te spreken. Het « Berliner Tageblatt » zegt inder-daad in een hoofdartïke] dat op de vijf miljoen man, die Amerika aan de Bondgenooten beloofd heeft, er reeds twee miljoen geilicht zijn én naar de kampen gezonden, waar zij ijverig tôt den wa-penhandel worden opgeleid. Dit nieuws zal het Duitsche mdreel-wel-n-iet veel verbeteren. En een troosi zuilen de Duitschers niet vinden in het feit dat hetzelfde blad, om den slechten 1 indru'k van zijn nièuws ietwat weg te ; nemen, zegt dat er een crisis in de Ame-rikaansche fabtiekvoorîBrengst uit zal volgen. Maar — op het « Berliner Tage- | blatt » moeten ze wel weten hoe men een dagblad maakt méî de Censuur — ^ wellicht staat er die tweede bewering maar bij om de eerste toe te laten door het oog van de schaar van den Censor te kruipen. DE KANSELIER GAAT SPREKEN Bern, Il Juli. — Tijdens de bespre- l king van de oorlogskredieten, die van- \ dtutg in voile commissie van den Duit- s schen Rijksdag moet plaats grijpen, zal f de kanselier, naar de « Vossische Zei- 2 tung « meldt, het woord nemen om den r pol'itie-ken toestand tv;e te lichten en c Duitschlands oorlogsdoeleinden nader te c bepalen. c Anderzijds vemeemt de « Germa- ■" nia » dat de socialisten van de meerder-heid, ondanks de verîîlaring on langs door Scheidemann afgelegd, besloten hebben de oorlogscredieten te stemmen. (Men ziet het., er is met de Duitsche socialisten bïpaald niets te -doen en on- z ze eigen socialisten zuilen maar best doen met het voorbeeld te volgen van de v Britsche gesyndikeerde zeelieden. die f niets met de Duitschers meer gemeen v wiilen hebben. — Red. « Va d« ri and »). f: Kieows uit België t ■■ ^ DUITSCHE BENOEMING G. J. De Roy, lakenha.ndelaar, is dooi} [le Duitschers tôt burgemeester der ge- ' meente Merchtem benoemd. OOS TV LA A HOEREN VOOR DE VERMINKTEN TE CENT De beroepsschool voor oorlogsver-minkten telt thans 52 leerlingen. Er is daarenboven een aanzienlijk ge-ial verminkten (37) die en voldoende seroepsopleiding genoten hebben. maar lie' onderwijsleergangen van aile gra-len volgen vanaf de leergangen in het' itheneum tôt aan de scholen van vol-va.sse.nen.Zeikeren onder hen (15) leggen zich oe op artistieke studiën. Reeds 105 verminkten hebben een îormale bezigheid gevonden. ' . WEST • VLA A M DER EN EEN KAAI INGESTORT TE KORTRIJK Langs de nieuwe beddin^ dër kleine jeie is men bezig een aanzienlijke hoe-eelheid kolen te lossën en aldaar op te •tapelen. Sedert eenige dagen had men eeds bemerkit dat de kaaimuur aan het akken was en dat hij hoe langer hoe neer scheurde en voorover helde. Don. lerdag, 6 Juni, is de zware kaaimuur p eene lengte van 30 meters in de bed-Ling der kleine Leie gevallen. Er zijn een slachtoffers te betrèuren. W LUXEMBURG VLEESCHPRIJZEN Ziehier eenige prijzen van het vleeSth r het groot kweekmidden van hel wij h, in de Ardennen, te Bastenaeken : Verkensribben, 20 tôt 22 fr. per kilo; ersch spek, 32 fr.; gezouten spek, 35 r.; gerookte hesp, 30 fr.; gerookte rorst, 35 fr.; schaapvleesch, 22 tôt 24 •ank

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume