Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1168 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 30 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v40js9jm3x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3<Sè JAARGANG, Nr T2i. ~ DIN5ÛÂC. 30 OCTOBEIR 1917 HET VADERLAND Kleîae aankbtïdigingcn : 1 fr. per regel Groote id. bij ovcreenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformcer-dcn kosteloos. .■ » »»■ n h .u, ^ Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hat nummer ; 5 centieru (Front en Fraû&rijk)< 18 ceatieM (andere landes). Per taaaad (vooruilbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engêlind"2 sh. EoUand 1 gld. 25. Elders 3.09 fr. OP HET WESTERFRONT H MWW ■■...n.j.M ,!■„ h vollen dai Min le lelgen tu *® m * » n! s Vooruitgang in Vlaanderen a, I Vijandelijke nederlaag te Saint-Quentin en op de Maas Tusschen den Uzer en net over- 1 stroomde land, nog slechts in verbin- - ■ émg met den beganen -grond langs een ■ smallô lândtong, door het dorp Mer- I ckem beheerscht, lag een uitsprong' i B dien een Duitsch bataljon opdracht had ; H gçkregen te behouden tôt het uiterste i j De Duifechers hebben den uitsprong 1 [ niet beliouden. En , de kanonnen, die ! I voorheen de, Belgische loopgraven bij i fi Diksrauiden met ijzer en staal en stik- j I gas overdekten* staan nu een lîeel ein'd : | açhteruit, waar ze niet zooveel kwaad ' meer kunnen aanrichten. I Vrijdag morgen, rond èlî uùr in vol- i i îen klaarlichten ddg dus, trolîkén Bel- ] H gisohe elementen jnet booten naar deri 1 1 noord-westelijken oevér van het meer i I door de overstrooming gevomid. 't W&s een lrarde taa'k. 't Was een < wondere taa'k. En daar was heel wat ■ j beleid noodig.en heel wat handigheid j [ otû ze tob-een gelukkig eindô te vœren. j Een enkel Duitsch machiengeweer kon den tocht doen mislukken en .den uit- ] B sprong in de lianden laten van den vij- 1 and." Mèxï" liep gevaar op ondiepe plaat- < [I sesn te blijven steken in het slijk. 1 Niettemin slaagde de onderneming ten voile en door Fransche eleménten j 1g bijgestaan, veroverden onze soldaten [ À Merckem en Luyghem en twintig vier-kanto kilometers van 'ons grondgebied. } Onze "t-Fo^pen met tfer Fi-girrabhéïf fie- g Hreigen nu het woud van Houthulst langs het westen te overvleugelen: g, -Kon dit gelukken, dan zouden.de t Duitschers'wel verpiicht worden hunne r lijnen merkelijk açhteruit te sc-huiven, t rnjsschien wel de kust prijs te geven. Wij brengen hulde aan onze dappere j _ solda ten, die de verjaring van den eer" j sten IJzerslag vieren met ons een nieu- , \ve overwinning te sehenken en nieuwe j 1 hoop. I Drie jaar geleden vroeg men hun nog j acht. en veertig uren uit te h ou den. Zij, c staan er nu nog altijd en nog als ovez- r winnaars. t Op 28 October hebben de Belgieelie r en de Éransche troepsn met welgeluk-ken hun verrichtingen ondernomen ten . Roortlen van Merckem. Do Franschen r hebben het dorp Luyghem veroverd en J. gansch heti fechiereflatïd Merckem is v "tbans in het brait der Bondgenooten. g jHet getal gevangenen is nogrnaals go-:etegen. s Op het 'évechtsfront, is! de artille-j6 rie-bedrijvâgheid der beidô îegers voort- ^ dirrend hevig. De Duitsehe batteri j en ^ zijn, ten zuiden van Len§, meer bedrij-rig geweest dan naar gewoonte. v Op 27 October hebben talrijke Fran-j „ sciie alsook Duitsehe vliegers verrieh* tiagen ondernomen tot in den avond. J De Franschen hebben den vij and met m ■ ïîmzenden kogels beschoten op eene hoogte van 30 tot 300 meters. Er wer- d den 29 bommen van zwaar kaliber op li — het vliegplein van Abeele uitge-vrorpen. h î De barakementen ten oosten van Lens s werden met 120 bommen beschoten, » en, 124 bommen werden uitgeworpen t< op andeTe stellingen van het gevechts- g l(l front. g Bij het vallen van den avond hebben 8e ransehô naGhtsmaldeelen de beschie- d ting voortgezet en meer dan 4 ton bom" ri ^ Rien uitgeworpen op zeven vijandelijke C 1(n vKegpleinen en op drie belangrijke sta* t\ et tien. Er omtstonden talrijke ontploffin-a. gen in de statiën en op de wegen. Een e] tmn werd in brand gestoken. De vijan- a -r rlelijke vliegere waren zeer werkzaam ; £ zij vielen verscheidene malen de Fran->n scke besehietingsvliegtuigen aan ; deze ir geluktén er niettemin in hun punten te 3> bereiken. Jf Tijdens. luehtgevechten werden elî 'c ,n Buiteche vliegtuigen neergehaald en Vl et teven waren genoodzaakt neder te da- G: n. len in ohtredderden etaat. Negen Fransche vlâegers. worden ■rt Vermist. te te DET0ESTAND B ^ De tôestand op het front van de Aisne r« blijft dezelfde, doch aldus zal het niet lang duren. De vijand heeft gepoogd te weer- g( [rt slaan aan den rechterkant van de J® Fransche irroepen en hij heeft een ster- ! ten aanval ondernomen, die gericht ^'erd tegen de hoeve Froidmont, die de fransdaen veroverd itabben. Ziiu aan*. val werd alspoedig afgeslagén en er iverderi talrijke gevangenen genomen. In Vlaanderen, heeft het Fransche egor onder het bevel van generaal An-.hoine, met de medewerking van Eel-fischè troepen, op de linkerzijde, be-angrijke verrichtingen ondernomen; :ij veroverden het dorp Luyghem en îefc schiereiland Merckem, zooals wij reeds meldden. Dit schiereiland bestaat lit een stuk grond van meer dan een nijl vierkant, afgebakend door den fJzèr, op de hoogt'e van Ivnocke, teri vesten - en ten oosten door de over-àtroomde landen, rond het. meer van Blanckaert. Terwijl de Franschen angs het zuiden. kwamen, kwamen de 3elgen per boot langs het noord-wes" en. Deze verrieh ting, die met wij s beleid mdemomen werd, vormeerdert • den vooruitgang der Bondgenooten rond het josoii van Houthulst en maakt den rlank van het Belgisch léger vrij. Melden wij nog dat de Diijtschers op let front' van Verdun, mrsluktep in lun pogingen, die zij aanwenden teti linde op den reehterkant van de Maas îun vijand aan te vallen. De- Franschen blijven volmoedig. FrîANSOH LEQEftBERiCHT VAN DEN NAMIDDAG fn België was de ai'tiljerie<bedrijvig< leid tamefijk jîsvtg ten na«!«den van Sraaibank. Ten suid-oosten van Saint-Quentin lebben wij een aanval ondemoman en geveige van denwelke wij gevange-len namen en een machîengewees" ver->verden.Op heî front van de Aisne is de artil-erie-beds-ijvïgheid voortdurend tame-ijk hevig in den sektor ten noorden mn Vaudesson en ïn de streek van iurtebise. Onze afdeelingen zijn in de luitsche !©opgraven binnengedrongen a Argonne en op den linkeroever van le Maas, heeft de vijandelijke artillerie rtet hevigheid onze stellingen bescho-en op het front van het besch Le Chaa. rie-lozonvaux. Er greep een aanval plaats. De vijand ;e3ukts er niet in in onze lijnen bïn-icn to dringen, tenzij op een punt, ten >oorden van het beech der Oaurières, /aar hij pest gevat heeft ep een grond-ebied van ongevees* 500 meters. Ten gevolge van een tegenaanval, die poedig nadien ondernomen werd, her-verden wij het greotste gedeelte van et bezet grondgebied. Wij namen rijgsgevangenen. In het besch van Apremont heeft een ijandelijke peging tegen een onzer osten. geen uitslag gegeven. BRITSQH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Wij hebben een aanval ondernomen ie gericht werd tegen de vijandelijke >opgraven, reehtover Waasten. Wij ebbén Duitsehe verkenners ïn de treek van Reutei verjaagd. Tijdens de verrichtingen van gister, sn neorden van Merckem, hebben Bel-en een Duitschen post ver«vard en 2i evangenen genomen. fn het begin van den nacht, hebben e Belgische troepen een welgeîukten iid ondernomen ten noorden van îksmuiden, 23 gevangenen genomen t een machiengeweer veroverd. i.. i.. «i n -■ *,■-«> kricht aan onze lezers Teneinde vertraging te vermijden en ïn onze versc'iillende diensten noode-os werk te sparen worden onze lezers -iendelijk verzocht aile brieven aan-mndo de Abennemsnten, Aankondigingen, Verkoop richten aan dit adres : en Heer Beheerder van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (Ier) Aile andere brîeven en mededeelin->n aan dit adres : M. Léo Van Goethem Directeur van het dagblad « Het Vaderland » iîj Place des Deux-Ecus, Paris Duitsehe laster DE ZOOGEZEGDE SLEOHTE BEHAN- DELINGEN VAN DE DUITS0HERS IN O0ST-AFRIKA D«®R DE BEL-CEN.Ondanks al da logenslraîfingcn en de stellige bewiizen, waardoor de Belgische rege&ring ai de lasterpraatjes te niet heeft gedaan; dio de Duitsehe pers verspreid had over de zocgezagdc slech-fcé hehandelingen wellie de Duitschers zouderi te lijden hebben gehad bij de intrede van de Belgische troepen te Ta-bora, blijven de Duitsehe bladen hun lasterpraafcjes volhouden. Zoo verkon-digt het Berlijner dagblad «Die TagJi-che Rundschau», onder aodea'o in haar avondblad van 2.9 September een lang artikel, getiteld c Duitsehe vrouweïi in Oost-Afrika« en gesehreven door een Oost-Afrikaner, waar in wij- weer een praehtige heschrijving aantreffen van de gruwelen die de Bels'en zouden be-dreveu, hebben. Iioor maar cens : « Zij (de soldaten van het inlandeche Kongo-leger) rukten Tafcrora binnen op 19 September- 1916 en namen er, zoe-wel in de gasthuizen als in de stelling zelf een ' getal vrouwan, kinderem, en Duitsehe niet' strijdende gevangen. Onder al deze gevangenen van de Belgen, waren er, zeker geen twee die nie|; ziek waren. Men kan zich geen denkbeeld vormen van wat deze m*al der zwarte horden in de stad was. Huis voor huis werd door deze wilden bezocht. Ailes wat vernield, geplunderd of wegge-haald kon worden, werd het dap ook. De zwarte vrauwan en jonge meisjes werden op afschuwelijke wjize mis-handeld, van ailes bercofd en in slà-vernij weggeyoerd. Een zeker getal on-schutdige negers werden ter dood ge-bra&ht; verscheidene > kleine kinderen werdrn door de. christen.. Kongoleezen -Opgeg'eien. in de wonixigEn vaa._ûi'xe blanke vrouwen stortten deze horden naar binnen, stak-n en pUinde'rdeit ailes, zonder dat hun. aanvoerdeirs dit ock maar œnigszins traciittein te belet-tên. Het is te verwondereh dat geen van onze vrouwen het slaclitoffer van die zwarte duivels . werd. Ook? {werd de plaats dagen lang verwoest, tot dat er nâets meer te plunderein of te varwoes-ten ovèrbleef; toen eerst konden de aan-voerders hun bendén tot wat betere ge-voelens terug brengen. Do blanke vrouwen die gevangen genomen waren, werden in een kamp opgeslbten onder de bewaking van do zwarten; wat een vernederen was van het blanke ras in het oog der zwarten.» Als men van al dat vernieien îeest, zou men eer geneigd zijn te denken aan Lsuven, Dînant of Dendermonde. Doch terwijl al deze verwoestingen iu ons eâgen land, helaas, maar al te bloe-dige waarheid zijn, hebben wij hier sleohtS te doen met praatjes voor den vaak, waar in de tegenstr i jdighede n en overdrijvingen, iedereen in 't oog sprin-gen. Zij geven ons gesn hoogen dunk ' van het kritisch vemuft, zoomin van degene die ze gelœven als van degsnû ' die er geloof aan heohten. Dooh al deze mooie uitvindingen worde» mooi w«ersp*roken door nie-mand dan door een Dnitse-her zelf. Wie zou inderdaad beter kunnen weten wat er te Tabora eigenlijk is voorgevallen, dan de sekretaris van de Duiitsche re-geesring zelve, (ie genaamde Otto We-ber, op het oogenblik van de inname der stad, distrikshoofd van Tabora. Ziehier wat deze ovei* de inneming \*an Tabora vertelt. De verklaring, in het Duitsch opgesteld, is door hem eigmhandig onderteekend. e Ik bevond mij bij het begin van den oorlog te Tabora en ik ben daar voortdurend gebleven. Persobnlijk heb ik mij niet te bekla,g®n gehad over de Belgische troepen bij hun intocht ip Tabora. Toch houd ik er aan, als dis-triktshooM, te zeggen dat er mij klaeh-ten toegekonien zijn over het gedrag van de Belgische troepen te Tabora, en j>ersoonlijk heb ik de besohadigingen Éunmen vaststelleai, die er aan het huis van mevrouw Horn gedaan waren.Men heeft mij ook verteld dat er een been houwerij zou gepîundei'd zijn door de 1 ta! i an en, op den dag dat de Belgen Tabora binnen rukten, maar ik heb dit feifc niet kunnen nazien. In een ander huis werd het rasterwerk dat den tu in omgeeft, met bajonetsteken verscheurd. Ik kan niet bevestigen dat de fedten die mij werden vermeld door de Belgi-sf^he soldaten bedreven werden, maar het is mij ne overtuiging. Al deze feiten werden ter kennis gobracht van generaal Tombeur door de zorgen van den heer Brandes. Na een paar dagen was avérai weer de kalmte hors tel d.» Ziedaar dus, vclgens de verklaringen ran ean Duitsch ambtenaar zelf, ailes ex bii de ixinemina van Tabora door de Belgen is voorgwallen; ziedaar ailes wat er overblijft van de ellenlan-ge gruwelverhalen, van al de moord en brandgeschiedenissen, waarmee de Duitsehe dagbladen, maanden en ma an den lang om den tuin ge-leid hebben. Op deze wijze werden de Belgische soldaten belasterd en zoo tracht men, in de weinige onzijdige landen die er nog overblijven, stem-nirng te wekken. baav 'blijft inderdaad, in den dubbe-len zin van 'het woord, niet veel meer over van die arme kinderkens, die vol-gens het verhaal van' do «Ttagliche Rundschau», zoo wreed door de wilden verslohden werden. En dat ailes is heel wat anders dan datgene, waaraan de Duitsehe troepen zich in ons vaderland hebben schuldig gemaakt : te Lsuven, te Aerschot, An-denne, Dendennonde en op zooveel andere plaatsen meer. Doch daar zwijgt het Duitsehe blad voorzkhtig over. Pie ter PENN. »■*■!wwi ".itWlt1"1 > "■■■♦ ■ " ' ■■■ IN SPANJE li eisuwa liuisîer-Vsorzitter Madrid, 29 October. — M. Sanchez de Toca is officieël gelast eeworden met het vormen van een kab'i-iet. *■- —-OWIl» ZeelieflenlDStaatsdienst REGHTVAÂKDîGHEID EN V60RZICHTICHE1D Wij hebben een paar nieuwe brieven ontvangen, die ditmaal de laatste puntjes op de-laatste i's^zetten, brieven niet feiteii en met cijfér's. De beide brieven bevatten ook aanduidingeh, die - i j voor geen geld ter wereld, ruéSt-baar aouden wiilen rnaken, rnaar die ons zouden hebben overtuigd — indien het nog noodig was geweest —* dat de lierziéning van den loonstandaard der Belgische zeélieden in, Staatsdienst in het vuur, ligt en geen uitstel lijden kan. In vorigo artikels wezen wij op de belangèn van vrouwen en kinderen, vrouwen en vele kinderen, wij legden den vingér op den gevoelskant van de zaak. Nu moeten wij den vinger leg-gen op den pràktischen kant van de zaak, niet voor ons land alleen, maar voor de verdediging van de gemeen" schappelijke zaak van al do bondge-nooten. Eenieder die het Britsche syndicalisme kent, dat niet verpolitiekerd is Iijk 't onze, weet dat de Britsche ar- : beidei's niet zoo gemakkelijk te leiden! zijn als de onze, dat ze niet laten j pitsen aan hun loonen, dat ze geen mededingers aan lageren prijs dul" den en dat ze voet bij s tek weten te ; houden, ondanks allen en ondanks ailes. Moet men niet vreezen dat de Britsche zeelieden, indien de lage loonstan" daard op de Belgische sehepen hun ©i-gen loonstandaard kwam beïnvloeden, naar middelen zouden kunnen uitzien, die niet vrij van gevaren zijn ? Eenie" der, die het Britsche syndicalisme kent, is hier een goed verstaander en kan het met een half woord best stellen... Reeds van Augustus 1914 af kregen de Britsche stokers een loon van 9.10 pond, uitbetaald en om de zes maand een vest, een baai en een broek. Zonder te reketrfen dat van het begin van den duikbootoorlog af het bedrag van de pensioenen werd herzien en ver-meerderd.Bij de Belgische marine is 't heele* maal anders; we' hebben slechts aan den ondertitel van ons eerste artikel t© herinneren : tien kinderen en vier frank daags. Zou de achtbare heer minister van zeewezen geen onder de zeelieden van zijn département of beter nog eene af-vaardiging kunnen ontvangen? Indien de mannen — hetgeen wij niet in het minst betwijîelen — vrijmoedig spre-ken, zal de heer minister vernemen, dat er niet enkel onder de zeelieden, Britten en Belgen, die samenvaren en elkaar zeer goed verstaan, ontevreden-heid broeit maar ook wat anders. Wat anders dat kan en dat moet ver-meden worden. Dit ailes schijnt wellicht zeer alge-meen en vaag, maar het herlezen van een verklaring, die Havelock Wilson, op de internationale zeeliedenconferen" tie, op 20 Augustus 1917, te Londen af-legde — het ministerie van zeewezen moet die verklaring beter kenîien dan wij — zal genofg klaarlieid brengen in de zaak. 't Is om niet enkel een kweBtie meer van rechtvaardigheid, maar een zaak van voorzichtigheid. V. V. Qi VOOR SOLDATEN EN VLUCHTELINGEN Daar zou clten dag een heel blac nooclig zijn om al de belangrijke vra gen te behandelen die ons worden me degcdeeld. Maar, eilaas ! V papier is zoo dmt en vermits ion dan toch maar twet biadzijden hebben, moeten wij zorgei dat het nieuivs toch ook niet inlirimpt Vandaag zouden tue wel cens aan d, bevoegde overheid zoillen vragen of e. niets kan gedaan worden voor onze krijgsgevangenen, die met zware ver ivondingen èf met ongeneeslijke ziek ten uit de Duitsehe kampen onlslaget werdèn en nu geen deel meer kunnen nemen aan den strijd. In het Fransch léger hebben ze we eene oplossing gevonden. Al wie m een zekeren tijd — een maand minsten: als we het goed voor hebben — onge schikt wordt voor den dienst, krijg een bijzonder erkemùngsleeken, da aan degenen die deden wat ze kondei en zoo lang ze konden de onaange ndamîicid vermijdt genomen te wor den voor hetgeen zij niet zijn. Kan men het zelf de systeem niet in voercn bij ons ? We weten vjtl dat e. zooveel le doen is, rnaar men kan toef nobit goed te veel doen en de toepas sing hiervan zou zoo tveinig papier a vergen. Als ge hoort wat het leven is in Diiit sche kampen,' zoudt ge wel geneige zijn voor ieder van onze gevangenei een eereieekcn te vragen. Maar zoo v?> gaal hun ùesc/ieiden verlan g en zelf-niet. Voorioopig tenminsle. Wat zij icrillen is enlcel een uitioen dig teeken dat bewijsen.zou dat ze vooi hun IW&I hebben gele.den vjat ze konden lijden en dikwijls meer. •• vermi-ûtkfà d-tmqi voor iedereei het glorherijk bemijs van zijne dapper htid. Maar %mt zondt ge denken indier, ge met de lering uit een kamp terûg Invaami en een slonnnerik u spolia■ chend vroeg : « En wat hebt gij vooi utv land gedaan ? » 7 Is nu nog tijd en 7 «s nu noodio mn iets voor onze krijgsgevangenen lt doen. GAMMA. VÔOR EEN ACCORDEON Om het akkordeon te vervangen dal een van onze soldaten van zijn kleine soldij had gekocht en dat bij een bombardement. vernield lOerd, hebben we nu al Vorigo lijsten fr 21.00 Du jardin, Le Havre » 2.00 Familie Van Doorne, Gaen » 3.00 Mme Comptaert, Casai » i.00 Ken» Vanbrabanfc, Caen » 1.00 Arthur Verbeke, Mendon Fleuny » 1-00 Familie Moons, 'Aubervil-liers » 2.50 Totaal fr. 31.50 Nog een weinig en wij zijn er. We verwachten de bijdragen van 50 centie- rrien. Vele kleintjes maken een groot. * * Léon L. D. 241. — Tracht van uw commandant te verkrijgen dat hij eene sanvraag van u doorzende aan den minister. Met uw goeden dienst zal het wel lukken. Maurice V. in D. 72. — Uw zuster heeft geen reeht, het moeten bloedver-wanten zijn in opgaande lijn, ouders, grootouders b. v. Of is uw zuster rtiin-derjarig ? Gij zelf moogt de vergoeding niet ontvangen. Jules M. />. 239. — Eilaas, onmoge-iijk voor het oogenblik. We kennen nîemand ofsclïoon wij ook al voor an-deren gezocht, hebben. Polidore S. D, 54. — Nader adres is or/s niet bekend. Misschiei) vernemen wij er wel meer over. Dan vindfc gij het in «Het Vaderland». Frans D, zeeman U. 8:5. — Uw echte stiel zoa u wat anders passen dan bran-kardier spelcn. Ileb nog wat geduld. Mogelijk vragen z® er iveer binnen eenigen tijd, naar wij hoorden. Emile V. d. V. ond.off. D. 291. — Ife! gevraagde wordt u morgen toegezon-: den. G. —Il ■ m m ■■ > TTTT.ii—iri.. ■ »*m ■■■».^ 13 kefeckeiis m Uessefaere Het; plan van Haîg vercmtmsi zèar ds Duitsohers. Koortsachtig neemt men maar steeds maatregelen om dô linies voor Kortrijk en Roesselaero te verster-lien eu de troepen op geta.1 te houden. Met deernis ziet men knapen aanruk"'-ken, na onvoldoande aefening door heè veldreorutondepot van Gent afgeleverd. j Met lien marcheeren herkwirden op,-onder wis velen, die hoopten nooît og een siagveld te moeten komon. Haig werkt systcanatisch on zijn vor-1 deringen hebben niet meer 't kaa-akietf " van 'een loopgraaf nemen en wear o|jg«' " yen. De Duitschers ontveinzen 't zicli niet, dat hij Roesselaere bedreigt en daarmee een voornamen verbirtdings-' " weg. Voor dien opmarsch werd ni&t 1 kozen de sLrook la,ngs de kust- en de • moerassige weidestreek van Ghisteî-1 Vladloo naar Brugge, maar de h&u-veîstreêk van, midden-Vlaanderen, heti ; slagveld der vroegere Ceuwen. Del " spoorwegknbop Roesselaere ligt reada ' onder het vuur der verbondenen en er-1 ger is '6 nog voor de Duitseliers, nu' 1 Braodseinde in lianden der Britten is. Genkeld wordt, dat de Engelschen vâTï ' hier uit duidelijk Brugge kunnen zien, maar dat konden ze reeds den gan-; schen oorlog van den Kenunelberg aï. ' Ze zien echter nu veel meer. Voor hâra ' liggen Thorhont en Roesselaere en vaiï '• de laatste- stad scheidt hen alleen â& '■ geringe hoogten Droogenbroodhoek en " lvciberg. Van Broodseinde loopt dé ' weg naar Moorslede, vij f kilometers vtrder, waar de Duitschers een onder* ' g ronds station hebben gemaakt. HVo haaren nu ook veel \an strijd! : om Gheluvèlt. Dit dorp ligt op den: ' weg van leperen-Meenea, voorbij ' heti : bekendo Hctoge. In de nabijheid is de Koeienberg, en is die in handen den ; Britten, dan richt-ën deze hun marine» gesehut gemaklcelijk op den spoorweg-knoop Kortrijk, daar voor heu in de laagte, een punt, waarvan men het ge-' wioht begrijpt, als mm weet, dat zîcbi hier de lijnen van Gent-Roesselaere^ ' Mœnen-Moeakrœn, Rijsêl - Doornik* Ronsse-Brussel zioh vereâiigen. N« be-' skijkfc het gescl'.ut van Nieuwpoort de kust t&t Oosfeende en dat van leperenf ' de lijn - - ieperen-Si.ad.-a-GOTluuutrcli-' Thorhout, de lijn Diksïmiliden-'Liehter-' velde, dié van T-herhoui op Roesselaere ' van Kortrijk naar Meeneâ en Werviki ' en deze van Ieperen-Moorslede Plaé" sendaele-lloesselaere. Blijft de kust dô kop eener flësch, dan wordt ~ de halg meer vernauwd en dat is juist in - d» richting Roesselaere.Voor dat doel moeti Roesselaere opgeofferd worden. Dat ge-l)curt reeds en het is 't nieuws, dat ons diep ontroerclè, toen we hesden midda^ vernamen, dat nii ook de laatste be-woners heen zijn en de stad niet alleeiï weer in do omgeving van het station en de gasfabriek, maar ook in het, hari en andere wij Icen afbrokkelt. Bur^er-» huizen vallen, fahrieken storten m el-» ■kaar en hooge schouwen, dio al vatï verre een gansch bosch schenen te vormen, ploffen neer. : "V TJx' De bevolking is zeer verspreid. Zîe» ken eii gebrekkigen bevinden zieh iri groot gietal te Sohellebelle, ten ooatei* van Gent. Dan zijn er Rœsselaerenaara te Gent, in de omgeving van Oudenaar-de, in Waasland, rcsndoni Brussel'en lar Hasselt en Sint-Truiden in Limburg. En deze woorden uit do kroniek va ri 1580, zijn weer waarheid geworden ~ : Roesselaei'e wierd overvallen en de in* woners werden met groote droefheidl met pack en de sack, wijf ende kinderen op de vlucht gejaagd. » En zoo weten we dat we Roesselaere niet meer terug zullen zien. Roesselaero is een der oudste steden van Vlaanderen en zag Noormannen, Fransoho koningen, Vlaamsche hoofdmannen, vorsten van Engeland, Villeroy, Mari-borough en Napoléon biîjRen zijn mu-ren, terwijl Lodewijk XVIII er op zijn vlucht naar Gent) van paarden vernis-selde. 't Was zoo 'n welvarende, vreed-zamc en ijvere stad, prachtig gelegen in het hart van West-Vlaanderen en die îtgging in de vlakte van Babilie* beek, Cbllievijverbeek, DuiyelSbeek, St-Amandsfceek, Klauwaertsbeek, Krom-beek en Manuel, op bijna gehjken af-stand van Ieperen, Diksmuidên,' Thor-hout, Tliielt en Kortrijk aan spoor en landwegen is nu van 't grootste strate-gische belang. mm m Dienslwsigeraars [Vavofy) Ida, Marcel, geboren fe Oedelérn, den 16 Januari 1896, gehuisvest te Oedelero* verblij vende te Sluis (Holland). ■ Janssens, Karel, geboren te Brugge, deden 17 September 1896, gehuisvest te Brugge verblijvende te Sluis (Holland). Lazoen, Benedictus, gd»ren te Mal-degem, den 8 Augustus 1894, gehuisvest te Maldegem verblijvende te Oost-burg (Holland). Lenoir, Alfred, geboren te Brugge,, den 2 Meï 1895, gehuisvest te Brugge^ verhUiveiide te Ooslburg (Holland)»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume