Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1411 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 14 Juni. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 31 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sx6445js59/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■m* JAARCANC, Nr 811 ' VRIJDAG, 15 JUNI 19% HET VADERLAND jyeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. i Belgisch dagblad, vooFloopîg te Parijs, 39 Place des Deux~ËcMS, S LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front erî Frankrijk)» 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 tt. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 2o. Eîders S.00 fh «et offensief, 1^.1..Il VtVW .11 ^ e kansen blijvèn pecf sfâasi - ■ ' ■ ....... ■Het legerbcricht van Donderdag na-Hdrîag is, evenals dat van Donderdag ■r, :. wel van aard om voort vertrou-mnin te boezemen aan de bondgenoo- r BTcii noorden van het woiud van Vil-Ile hCotterets is de toestand nagenoeg Kleven wat hij Woensdag was en zoo-■ het legerberidht van gister hamid-» hem aangeeft. De vijand wordt, tij-Ejk tenminste opgèhouden en het Ι jnt wel alsof hij. de noodwendigheid jfoelt even uit te blazen na de kracht-■anning van de laatste dàgèn. H)e Franschen hebben grand moeten |i 5 geven" van hun vooruitgeschown beri, maar dat is bij elken stoot on-rnijdelijk. En Zij ,schijnen zich nu [lïun bijzonderste verdedigingsstelling [bevinden. * * * Gaat de vijand zijne beweging herne-[n ? Dit zou niemand, tenzij mis lien de opperbevelhebber met zeker-ld kunnen zeggen. Maar, in elk geval lien de Duiteohers opnieuw beiginnen (stooten, dan zal het zeker ni et zijn it de vijf legerafdeeïingen, die Woens-£ door het vuur van de Franschen pemaal ontredderd werden. Van die f afdeelingen waren er twee volko-jn versch in den strijd. Sedert het of-(Ejeî van 21 Maart hadden zij niet.s m te doen gekregen. Dit feit mag wel [meld worden, want het schijnt twee Igen aan te wijzen in zijnè strategï-le reserve moet putten en ten tweede [ de versche afdeelingen, waarover 1 beschikt, dezelfde gevechtswaarde t bezitten als degene die tôt dusver : tien strijd geworpen werden. iterisdag hebben de Duitschers an-paal hun winst in terrein zeer duur ( fl menschenlevens: betaald. De vijan-J rs,rs-. « delijke bevelhebber moet zich er zelf rekenschap 'van gegeven hèbben, daar hij zijne offensieve beweging onder-brak.*V Men-zou dus kunnen besluiten dat de krachten van de Duitschers al aan het afnemen zijn. Dit wil hoegenaamd niet zeggen dat de Duitsche troepen geen vorderingen meer zullen kunnen ma-ken, maar dat zij, uit hun krachtin-sparming dezelfde voordeelen niet lialen als bij hunne aanvallen op de Somme, ep. de Aisne en op de Oise. r + 1 » * Aan de zij de der bondgenooten inte-gendeel blijven de uitslagen aan de krachtinspanninig geilij'k. De plaatselijke winsten door de Franschen behaald be-wijzen dit. De tegenaanvallen van onze bondgenooten worden krachtiger en sneller uitgevoerd. Op de rivier Matz, schijnt de sîag tôt een stilstaan te komen. Indien dit be-vestigd wordt, zal het Duitsche offen-sief op dit gedeelte van het front maar vier dagen geduiurd hebben. r* 1 c * Onze lezers zullen uit het legerbericht vernemen dat de Amerikaansche troepen al flink de hand aan het werk hebben geslagen. Den dag dat deze frissche scldaten talrijk genoeg zullen zijn — ilke maand komen er tweehonderd iuizend aan — zal de kans spoedig tee-îemaal ter: onzen voordeele 'keeren. Al wat men nu moet doeiî is vertrou-»ven op het weerstandsvermogen van )nze bondgenooten. A. B. Voor den na oorloc I lieliprtÉ io Beîp I îoor îijïiM oorlog W''i hebben in Het Vaderland reeds ■er dan een artikel ffewijd aan de magstukken van den na-oorlog in Bel- Werscheidene van die arlikelen wer-Bt ons bereidwilligr ingezonden door V'' lezers en vrienden. Wolgend artikel dat, volgens de schrij. B ons belooft het eerste is van eene waarin namelijk zal onderzochl Bffoi op welke wi'jze men na het slui-B van den vrede duiz<ende ivinstge-B^e belrekkingen zullen kunnen ver-mlt worden aan de verminkten en B de soldatcn, zal door onze lezers Mj Mangstelling gelezen worden. p B'O hopen met den schrijver dat de-F", die de verantwootdelijkheid dra-B voor Uclgi&s heropricktingr na den B%, rekening zullen houden met de ■®%n, die aldus door belangrstellen-B worden vovruitgezet. B zal mij niet ophouiden aan het tij d-B voor den oorlog, maar ik houd er Bhtans aan te herinnneren da't ik in B1 Engeland, Frankrijk en ons België B*i%de omtrent het g root gevaar B i lands veiligheid liep ; ik trok de B^cht van het volk en de regeefders Bj^n Duitschen bespiedingsdienst in ■ noteluijverheid, op het loon gewon-B^'r de Duitschers in België en dat ■r ^8n vierhonderd millioen beliep. B('is slechts sinds korten tijd dat H®wijk zich inrioht. Ik zou gielukkig B'"lijn land dit vôoiibeeld te zien ■fui en ik zaL[ rlo vrucht mijner B' °n;dervinding ajanbrengén. In- : B, (v;i] er toe komen onze meerder-B 0 vérkrijgçn en dé groote Duitsche Bm^ r"e z,*c^ Zwitserland voor- . I1® af t€ weren, zullen wij kunnen K1';11; ^a,t België na den oorlog een J B-'!ç van vcorspoed zal intt'eden I hotêlnijverhèid de heropbou-1 dér openbare geldmiddelen ■ | overgedragen naar Amerika l(]ills '{fll8 toekornen indien we van Bifei kunnen in- ■ pn j'®4' een Belgisoh perso-B . ^-odern comfort te bezorgen ; : Ki'ik\'TV00r s°h' .î nt het mij noodza- ■ , programma zonder ver-V pàssen 7 I lnri^efut'ende den c:rlog , tmS van een komiteit te ie 2. Onmiddellijke sçhepping van eene hotelnijverheidsschool ; 3. De Belgische ouders en vluchtelin-gen in Frankrijk en Engeland bezorgd om de toekomst hunner kinderen, hier-omirent inlichten ; 4. In het Ieger de nijveraars van voor den oorlog uatzoeken, de ordonnansen en koks van het leger verwittigen dat er hun duizenden winstgevende posten zullen voorbehouden worden, lietgeen zal tœlaten het gebrek aan per-soneel, dat op het eerste zicht schijpt te heerschen, te keer te gaan. Voor den sia-oorlog ' 1. Instelling van den maatschappelij-ken zetel te Brussel en opening der Bcl-gische school van le Havre in dezelfde stad ; 2. Schcppàng te Antwerpen, Gent, Luik van nieuwe afdeelingen met hare scholen ; 3. Afschaffing van aile maatsc-hap-P'ijen, welke Du i t.se h zijn en !tegenr woordig bestaan in bezet België; ■i. Schepping vân een syndikaat der hotelhonders. Dit syndikaat zou voor eersten plicht hebben aile plaatsingsmaatschappijen, die voor- en gedurende den oorlog 90 p. 11. vreemd personeel zouden geplaatst hebben^ aan te klagen. (Het in beslag tiemen der boeken, vragen en zien of Tiijne verklaring gegrond is). 5. Toepassing door het syndikaat van 3en wetgeving gelijkvormig aan degene h Frankrijk ingevoerd. Niemand, indien hij> /geen 'Belgisch aurger is en van Belgische afkomst, of Durger en afkomstig uit een verbonden and, çn indien hij geen bewijzen eege-,'en heeft van rechtzînnigheid, zal in België een hôtel kunnen bezitWi, com-ïianditeeren of bésturen. Uitzondering tal kunnen toegestaan worden ten voor-leele der genaturaliseerden van vijan-ielijke afkomst tôt over meer dan 20 iaar opklimmend en die sindsdien de naodige waarborgen van rechtzinni^-îeid gegeven hebben. Dat tijdveï-loop sai vermindérd worden tôt tien jaar wor degénen die zullen gediend heb-ien in de légers der verbondenen, (ge-rechtstreek). In dit geval zooals in dat 1er vreemdelingen afkomstig uit de ver-oondene landen, zal er een Belg met ef- ' 'cetieve macht toegevœgd worden aan îet bestuur, waarvoor hij redelijk ver- ' mtwoordelijk zal staan. De kapitalen zullen Belgisoh of verbonden zijn, en er zal gsen enkele af- ] ivijking van deze volstrekte regelen ge-luld worden. ] Leopold JURISSE Z 220 2eGio ] - ; ... ^ « HET VADERLAND » VOOR ONZE VERWONDEN EN ÛEINTERNEERDE^ i? m» w nui Wij geven fiieronder een tweede lijs van giften, ontvangen van vrienden e» iezers, die ons wiiien helpen om voor dagelijks een zeker santal nummer: van ons biad aan onze soldatcn in di gasthuizen en aan onze in Z^vitserianc geïnternecrde krijgsgevangenen te zen den. Tôt Siier.toe hebben wij zelf de kostei van die verzendingen gedragen, doeh d( inkrimping van onze middeîen tenge vo!ge van deft steeds tsenemenden pa niernood, dwingt ons nu beroep te doe» op de hufpvaardighSïCi van oare tczcis Aile giften, hoe gering ook, zijn wel kom en op voorhand danken wij d< milde gevers uit.naam van onzo ver wortde soldaten en van onze gevangener in Zwitserland. Do omstandigheden worden, naarmatî Eiet einde van den oorlog nadert, mess en meer ernstig. Zult gij niets deen opdat ook onze verwonden en onze geïnterneerde soi daten ,dSe zich op hun al te geringe sol dij geen dagblad kunnen aanschaffer en die de vreemde bladen niet kunner îezen, op de hoogte kunnen blijven var den toestand ? Hebt gij veel, geeft vee!. Kebt gij weinig, geeft weinig. Maar geeft toGh iets... * * Vele lezers zenden ons hunne bijdra-ge met spreuken en wenschen verge-zelid. Dit is ons zeer aangenaam, maar rechtuit hebben we even gaarne dat zij ons verofloven hun naam en hun adres ei* bij te voegen. De verwonden en de geïnterneerden mogen wel weten wie er iets over heeft voor hen. TWEEDE LIJST Overdracht.... 509.75 Camille Tilleman, Teleghem.. 0.75 Aug. Covemaeker, Orly 2.00 Naamloos, Oissel 2.00 Ch. De Kinder, Z. 105 1.00 Wie geeft wat hij heeft 2.50 Mevr. S., bij de betaling van haar abonnement 2.00 Een Vlaamsch officier./. 10.00 Iemand, die « Het Vaderland » zal blijven lezen 5.00 Wij kunnen niet genoeg doen voor onze jongéns -4.50 Opdat « Het Vaderland » zou voortgaan met veel sport te geven 2.50 Uit een hoekje van Engeland.. 5.00 Veel beschimpte Hollanders.. 10.00 Een minister 25.00 Een iniddenstander 4.00 Van mijne soldij (een soldaat, die hoopt dat gij hem zult kunnen doen betalen] 1.00 Een groep Vlaamsche soldaten van het echte front, die volle-dig 't akkoord zijn met « Het Vaderland » 15.00 Liever een dooie Belg dan een levende Duitscher 2.00 Een dankbare zeernan en eeni- ge kameraden , 20.00 Twee Vlaamsche vertalers in het leger 6.00 Opdat onze hospitaalsoidij zou verhoogd worden 1.00 Li€ve « Ilet Vaderland » 5.00 Een vader van ze3 kinderen op het front — 1.00 Mietje B., uit Gent : Weg met de activisten 2.00 [k heb er iets voor over 3.0$ Èen Sinjoor, wiens huis afge- brand is — 1.00 Een soldaat, een korporaal en een sergeant, drie vrienden.. 3.00 \Vanneer gaat «Het Vaderland» naar België t.... 2.00 Ze hadden mij ailes verteld over « Het Vaderland », Ik heb het gelezen. En ik blijf het lezen (samen) i.50 3ravo, omdat gij altijd gereed zijt voor de soldaten 3.00 fçr herinnering aan mijn be- zoek bij u 2.00 3mdat, gij mij den weg gewe-zen hebt om zonder kosten geld naar België te zenden.. 1.00 rloud maar moed, ge hebt nog meer vrienden dan ge denkt 1.50 Sen% bediende van het ministe- rie van landbouw 4.50 ïen giot bij zijn oorlcgskruid 1.00 ^*■ i.a..., ^ Dankbare mannen uit het land van Waes 10.00 Een gewezen socialist-interna- tionalist 2.00 Waarom sticht gij van nu af geen bond voor de kleine handelaars, die moeten ge- holpen worden ? 3.00 Omdat ik mijn laatste verlof- reis niet heb moeten befealen 1.00 Sportliefhebbers op het front.. 4.00 Sportliefhebbers op het front.. 4.00 De twaalf apostelen uit de Noorderkempen 12.00 Voor uw goed werk 20.00 1 Uit dank voor een bewezen dienst 5.00 1 Id. id 3.00 i Een verwonde in het hospitaal { van Valloires 1.00 1 Naamloos, De Panne 20.00 Ben kloù'sterling aalmoezenier aan het front. ' 10.00 "Sm u te ÏÏeTpen uwe-gedachten te verspreiden 100.00 Omdat gij de soldaten niet voor niet wilt doen vechten 5.00 Een Waalsch soldaat, die Vlaamsch leert 4^75 Zijn twee Vlaamsche Ieermees- tens 7.50 Een vluchteling, voor de derde i maal 2.00 J Dank voor eene kostelooze op- •name in uw blad 5.00 1 Rondhaling in de 2° D. A...,. 12.50 '> Leve « Het Vaderland ....... 4.00 Levé minister de Broqueville.. 2.00 ^ Waarom geen minister van d© 1 vluchtelingen ? 12.00 * Opdat ons verlof zoo spoedig e 1 mogelijk zou opengaan.... 5.00 j Korporaal Van D îo.oo Een spoorwegbediende 3.75 * Met driç^ën één 6.00 < Opdat de regeering ons voor- 6 S •beeld zou volgen 5.00 ^ Bfeiaalt de soldaten 2.50 S Een Vlaming, die niet altijd ' . met u 't akkoord was 20.00 ~ Koeveel ministers hebben wij.. "3.00 5 Vier jaar aan vijf frank per S dag geeft 7.500 frank 1.00 ? Omdat ik Vlaming ben 5.00 3 Voor onze twee frank per ver- 3 lofdig,. Henri M., piot *2.00 3 Naamloos Le Havre 10.00 3 Vijf Westvlaam^che vluchte- 3 bngen 5.00 3 Al betalen ze mij mijne alloca- 0 3 tie niet 10.00 3 V:er soldaten, tezamen 2.00 3 Als alleman zooveel doet als ik • 2.00 Een gevonden briefje voor onze I verwonden «5.00 r Ee nsoldaat die een paar pinten minder heeft gedronken 1.00 De man met den éénen arpi-. 3.50 Merci.voor « Het Vaderland » iemand die geholpen werd.. *2.50 Eene oude kennis 10.00 Uit Calais _ 5.00 ■ Nooit gedacht 7.50 ^ Naamloos, Parijs 3.00 Een me.dewe.rker 20.00 Uit danikbaarheid voor « Het • Vaderland » 12.00 ° Vluchtelingen in Angers 4.00 Hier zijn mijn vijf frank 5.00 a Een soldaat die aile dagen uw 11 blad leest ' 150 Voor onze verwonden en geïn- ' temeerden gaarne gegeven.. 12.00 Naamloos 3.00 t Leve « Het Vaderland » en zijn ( goede strijd (tweede gift) 5.00 Uit dankbaarheid g.50 Strijd moedig voort, gij wordt gjéâteund 10.00 Totaal frank.. 1.100.00 n ç — ■ ■' 1 wvu — l Bericht bm onze lezers 1 _ d Teneinde vertragîng te vermijden en ' aan onze verschillende diensten' noodc< r !eos werk te sparen worden onze lezers '■ vriendeiijk verzochî a!!e brieven aan- i'. gaande de 1 Abonnementen, Aankondigingen, ^ Verkoop (è richten aan dit idres : „ 5 Den Heer Beheerde? van het dagblad « Hst Vaderland » à 3, Place des Deux-Ecus, b Paris (j«j Allé as-idere brieven en mededeelin. £ gen aan dit adres : n ® M. Léo Van Coethem. j: Directeur van het dagblad i, « Het Vaderland » ^ 3, Place des Deux-Ecus, Paris (l«) ^ e leest v OP de tweede bladzijde s) de laatste berichten o VAN DEN nacjht la HET SPORT TOURS-PARIJS 248 klLOMETERS WIELRIdDEN Na Parijs-Tours heeft l'« Auto » Tours-Parijs op touw gezet. De vermaarde baankoers zal Zondag 16 Juni gereden worden. Onder de ingeschrevenen vindt men bijna al de baanrijders die Parijs-Tours aflegden. Sérès, de Welgekende Fransche stayer, zal ook van de ploeg zijn en wij hopen dat hij, aan zijn te-genstrevers zal toonen dat hij .hun op de ba.an waardig is. Zieihier de lijst der ingeschrevenen : 1. Charles Mantelet (Dammartin-en- Goëlîe). 2. Georges Sérès (Parijs). 3. André Noël (Parijs). 4. Paul DuBoc (Rouen). 5. René Vandenhove (Parijs). 6. Lucien Cazalis (Genève, Zwitserl.) 7. Léon Bouladoux (Orléans). 8. René Savina (Ploaré). 9. Jules Cotra (Gette). 10. Robert Alech (Parijs). 11. Georges Pasche (Lausanne, Zwitser land.) L2. Alfred Mercier (Rijssel). 13. Marcel Cobillot (Parijs). 14. José Orduna (Madrid, Spanje). 15. Jules Brohan (Guérande). LG. Lucien Pattey (Zwitserland.) 17. Eugène Collin (Romemay). 18. André Dehen (Parijs). 19. René, Chassot (Enghien-les-Bains). 10. Marcel Lecroulant (Parijs). ïi. Robert Asse (Vannes). 12. Albert Tourat (Parijs). Î3. Charles Kippert (Parijs). Î4. Alfred Steux (Dottignies, België). io. Jules Masselis (Meenen, België). ?0. Armand Lemee (Parijs). 17. Emile Ledran (Sèvres). Î8. Victor Florent (Ramberville). 29. Alexis Michiels (Brussel, België). 50. Léopold La porte (Tulle). 51. Léon Bregnard (Bonfôl, Zwitserl.) 52. Henri Boucher (Parijs). 53. Albert Credeville (Viibert). 54. Victor Pelletier (Parijs). 55. René Gagnet (Parijs). 56. Honoré Barthélémy (Parijs). 57. Henri Pelissier (Parijs). 58. Charles Juseret (België). 59. Philippe Thys (Brussel, België). De aankomst zal plaats hebben in het Prinsenpark waar nog twee pistronden noeten afgelegd worden. IN HET PRINSENPARK AANKOMST VAN TOURS-PARIJS Zooals wij hooger meldden is het op le 668 meter van Auteuil dat de baan-coers Toui-s-Parijs eindigt. In afwachting van de aankomst der )aanrijders zullen de volgende koersen gereden woi-den. De « Grand Essai », eerste handicap ichter tandems tijdens den oorlog — n 3 reeksen van 10 kilometer. Oscar Egg, scratohman, geeft 166 me ter voor aan Cornet, 333 m. aan Mamiee en 500 m. aan Lemay. Elke rijder zal 5 ploegen gaïïgmâkeîS, te zijner beschikking hebben om de 10 af te leggen . De «Match de Vitesse », in drie rèêk» sen van 1.333 meter (2 ronden), tusschen Ellegaard, Perchicot en Schilies. De « Prix des Fleurs », op 10 kil. met optelling der punten. > De « Handicap du 1/4 de Mille), in ze3 reeksen en één finaal. Eindelijk de « Course Populaire », troostingskoers op 5 kil., voorbehouden' aan de niet geklasseerden van deîi: « Prix de Fleurs » en den handicap. Dit programma! en bijzonderlijk de aankomst der baankoers zal vOorzeke» vele sportsmen naar den velodroom vàs Auteuil lokken. ^ in enqeland Te Londen. — Het groote weldadig-heidsfeest, door de Italiaansc.h© kolonie te Londen ingericht, heeft nogmaalâ de waarde onzer landgenooten bevestigd. Onze « poilus » klopten in iedere reeks hunne bondgenooten, Italianen, Engeîschen en Australiërs. Ziehier de uitslagen ; Op Zaterdag 18 Mei, 2 mijlenkoèïS 1. Henri Van Lerberghe (Belg); 2. Jules Van Hevel (Belg); 3. Eugène Degrendele (Belg);, 4. A. H. Hughes (Engelschman» voot het leger opgeroepen); ' 5. I. C. Flack, van Paddington A. Op Maandag 20 Mei, 5 mijlenkoers : 1. Jules Van Hevel (Belg); 2. A. H. Hills (Engel^&hman); '3. F. G. Stevens (Engelschman); 4. Richardson (Australiër) ; 5. Henri Vanlerberghe (Belg, geval* Ien toen hij 100 m. voorsprong had). Een Belgische sportdag is in voorbe-reiding voor 21 Juli. Wij hopen er onze bijzonderste fij-ders-soldaten te ontmoeten. !N DUITSOHLAND (ter documentatie) Te Berlijn-Treptow, 50 kil, ûchter molors : f . 1. Pawke, in 45 m. 46 s. 2. Appelhans; 3. Rudeî; 4. Scheiling, Handicap met tandems op 2.000 m- i 1. Hausler-Abraham (20 m.); 2. Tetz- laff-Dahneke (130 m.); 3. Schulz-Beth. ke (70 m.); Scratch op 1.200 meter : 1. Rabe; 2. Kops; 3.Dahnké; 4. Millier.Te Leipzig, 100 kil. achter motors~"m 2 reeksen : 1. Stellbrinck; 2. Wieweralle ; 3. Bauer; 4. Przijrembel. Scratch op 1.000 meter in 5 reeksen : 1. Lorenz, 15 ounten; 2. Rutt, 14 p.; 3. Schrage; 4. Wegener; 5. Tadervals. BOKSEN Onze kampiden Jules Lenaers heeft Zaterdag 1.1. te Marseille, Eugène Stu- • ber geklopt. Deze laatste gaf den strijd op bij den 2n round; hij kloeg over een© kwetsing aan den schouder. INTERIM II. * NIEUWS UIT BEZET BELGIE — wv DOOR HET LAND duitsche besluiten Volgens besluit van den algemee-îen gouverneur worden de gemeenten inds 15 Mei j.l. verplicht boter en melk e leveren, op de plaatsen door de Duit-clie overheid aangeduid. De te leveren loeveelheid wordt bepaald door den Verwaltungschef» eu den «Zivilkom-nissar».De struffen voorzien in geval van wei-;ering zijn : 20,000 mark boete en (of) 5 aren gevang hoogstens, alsmede de in-teslagneming van de boter en de melk. — Een ander bèsluit, van 25 April, -oorziet eene bijzondere belasting op e suiker, de beet- en suikerstroop, van 0 to 300 fr. volgens de bestemming. — De genaamde von Welser, «chef er Abteiïung fur Handel und Gewer-e», besloot te Brussel, den 11 Mei 1918: « Van af den 21 Mei 1918, wordt het ebruik van tafellinnen (tafellakens n servetten) verboden op het grondge-ied van het algemeen gouvernement, 1 de handelshuizen of inrictingen an openbaar belang, waar personen >geeren, of waar eetwaren worden ver- ocht. zooals in hôtels, gemeubelde ho- ;ls, kosthuizen, restaurants, estaminets n koffiehuizen. enderpemingen van ervoer per water, clubs en kringen, matoria en huizen voor horstellenden, p voe d i n g sge s t ic h t-^ n_ kost- ?holen, enz • i LANDBOUWONDERRICHT IN BRUSSEL - De stad Brussel heeft in het Jubelpark eene praktische landbouwschool ingericht voor de gemeenteecholen. In de oude parken worden nu aardappelen ge-plant door de leerlingen. Mest en plant-goed worden er aangebracht door wêrk-lieden der stad. DE BEVOORRADINC IN de hoofstad De stad Brussel heeft als volgt de mi-nima hoeveelheden vastgesteld, voor de eetmalen in de Brusselsche restaurants, de burgerskantienen, de eetzalen Elisabeth en de moederkantienen, aile wer-ken die de stad geldelijk steunt. Vleesch 65 gr., 't zij ongeveer 45 gr. na het bereiden (of een ei). Meelbevattende eetwaren: 60 gr. vier-maal dit gewichtgevend voor de rijst, en tweemaal voor boonen, en kleine ' erwten (of rutabagas, 200 gr. onge-kookt, of 450 gr. gekookt). Groenten : 100 gr., 't zij 75 gr. gekookt.Dr.iemaal per week zal een eetmaal gegèven worden met vleesch, tweemaal met een ei, en tweemaal zonder vleesah en zonder et. Deze laatste eetmaJen zullen samengesteld zijn uit 350 gr. meelbevattende voedstoffen, 100 gr. onga-, kookt .gewogen en ongeveer 200 gr, "dt-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume