Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1198 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 Januar. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 31 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z893k4q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : yoor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Farys, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nommer t 5 centiem (Front en Frankrijk). id ceoliem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fir. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 ft-. ''ONZE VREDE" Bel# laat den Paus zijn voorinaarden kennen ■I I JGister avond moest te Rome in den i Osservatore Romano, het blad van hel Vatikaan onderstaande nota verschij-'nen, die door Korang Alberts regeering aan den Heiligen Stoel werd overge-pfïpiaakt.' Wij zijn zoo gelukkig den tekst er van tiû,7i de Vlamingen, voot aile andere bla-den, te kunnen bekend maken. m Eens le meer zal er uit blijken dat België het er niet op aanlegt om den oorlog, die aan ons land werd opgedrongen, te doen voortduren. I Eens te meer zal de gansche wereld tich er van kunnen overtuigen dat de vrede. dien wij vragen, dien wij eischen, dat de eenige vrede, dien wij kunnen aknnemcn, die vrede is, die rechtvaar-dig en billijk moet genoemd w or den in al de landen, waar de woorden nog hun eckten zin, hunne echte beteekenis hebben.1* Eens te meer zal al wie lezen kan, lien vit dezen telcst dat wij geen plan-nen koesteren die anderen ten nadeel strekken, maar dat wij enkel er om be-dacht zijn den vrede te verkrijgen, die an\ land weer opbouwt, die de wonden heelt, welke kunnen geheeld worden, die s ût tranen droogt die kunnen zoorden ge-: droogd. / ^mOnze vrede is een vrede van gematiod- I|WîY/, maar een vrede van voorzichtig-tnevl ook en hier drukken wij aan onzen wijzen, aan onzen dapperen Korùng on-Iïct. diepen dank vit, omdat hij, waar ' I hij nu sprak om le antwoorden aan den mertegenwoordiger van het hoogste ze-dqlijk gezag in deze wereld, woorden t Mat te vinden, die getuigen van zijn be-I zorgdheid om aan onze kinderen de gru-Wpekri, die wij Icenden, le vermijden. ■ Wij drukken aan Zijne Majesteit Al-Btri 7, Koning van België, onzen diepen mank uit omdat hij de woorden wist le ïbinden, voor dewelke Duitschland niet Btnger het stilzwijgen kan bewaren. ■ Omdat hij dit ultimatum aan Berliin tond : ofv>el België" s voorwaarden aan- ■me/i, België's biUijke voorwaarden of-fpel rondicit bekennen dat Duitsckland ien kamp voortzet om 't onrecht te doen mgevieren. If», meer nog dam. na Wilsons rede is | het moord aan de Duitschcrs. mZijne Ueiligheid de Paiis, die Bel gif s j techlen meer dan ééns erkende, zal zich nu een oordeel lamnen vormen over 11uiiscldands opnalting van wat recht en onrecht is. ■De Koning heeft gesproken. ■ De beurt is aan den keizer nu I LEO VAN GOETHEM. ■Uit Le Havre wordt in dato 23 Januari gemeld : ■Koning- Albert heeft op 24 December aan Zijne Heiligheid den Paus, in «ntwoord op den Pauselijken vredesbrief van 1 Auguste 1917, ©en© nota doen ge-wvrden, waarvan de tekst, die thans eerst wereldkundie wordt gemaakt als volgt luidt : Zeer Heilige Vader, Bk heb met levendige belangstelling rne^ sympathie kennis genomen van ) 0ôri °mze<ndbrief, door (Jwe Heiligheid 1 Augustus laatstleden, aan de hoof-"fen van de oorlogvoerende landen toe-| ^ponden. Ik heb mij verhaast dien om-^■idbrief te onderwerpen aan mijne re-■frins;, die hem met de ernstigste en ■rbiedigste aandacht in studie heeft ge-•men.■Het besluit van deze studie wferd ver-Va; i'n ôe-ne nota, die ik gelukkig ben ■n Uwe Hedlighedd over te maken. Bk si uit mij aan bij de wenseben van Heiligen Stoel opdat een rechtvaar-K en duurzame vrede spoedig een stelle aan het leed waaronder de 'ftisc.hheid gebukt gaat, waaraan het ^PjÇisoh volk, zoo hard beproefd, vooral Bot. Ik bid Uwe Heiligheid de uitdruk-te aanvaaiden van mijn kiniderlijke n «l'biedvolle toegenegenheid. (get.) ALBERT, | I Konimg van België, 1 I Mneren, 27 Decerobipor 1917. i i WAT WIJ WILLEN De nota zegt . ) Zoodra zij den omzendbrief ontving - dien Z. H. op 1 Augustus 1917 liet ge-worden aan al de hoofden van d© oor- j. logvoerende natiën, heeft 's Konings re-. geering zonder verwijl geantwoord dat zij met den grootsten eerbied de voor-stellen zou instudeeren, door dezen omzendbrief in zoo'n verhevetn taal uiteen-gezet.Terzelfdertijd wil 's Konings regee-, ring haar diepe dankbaarheid uitdruk-ken voor het gansch bijzonder belang ' dat de Heilige Stoel aan den dag legt ' tegenover de Belgische natie en waar-1 voor dit document een nieuw en een ~ kostbaar bewijs lever t. l Van de eerste woorden af in zijn om-. zendbrief, heeft Z. H. zorg gedragen erae strikte onpartijdigheid' na te leven tegenover al de oorlogvoerenden. Zoo'n ' bezorgdheid hecht nog meer waarde aan het oordeel door Z. H. uitgebraoht, waar zij besluit dat België teenemaal zijne volledige onafhankelijkheid moet we-der krijgen en dat, zooals eene openbare verklaring van den Kardinaal Staatsse-kretaris zegde, de Heilige Stoel België's recht erkent op herstel van schade en oorlogskosten. Reeds had de Heilige Vader, in zijne aanspraak in het Consistorie van 22 Ja-nuari 1915, voor de gansche wereld, plechLig verklaard dat hij het onrecht brandmerkte en hij had aan de Belgi-sohe regeering de verzekermg gegeven dat hij met deze afkeuring rchtstreeks den mval in België had bedoeld. De eerlijke lieden, in aile landen, zullen zich er over verheugen met de Belgische regeering dat het ipnrecht, waarvan België het slaohtoffer werd, ] aangeklaagd werd en do noodzakelijk- • heid van vergoedmg uitgeroepen door het hoogste zedelijk gezag der Kristen-heid, dat waaikzaam blijft om te mid- i den van de hartstoohten van de men- * sohen, te midden van hun strijd, met te - laten vergeten wat goed is en wat l kwaad. 1 Onder den indruk van die dankbaarheid en denkend ook op d© talnjke : stappen door den Heiligen Vader aan-gewend ten voordeele van zoovele Bel-; gen, slachtoffers van 's vijands geweld-t daden, heeft 's konings regeering de . mogelijkheid ingezien in de mate van j haar vermogen bij te dragen tôt het ver-vullen van het tweevoudige verlangen, m den Pauselijken omzendbrief tôt uiting gekomen : het einde van dezen oorlog bespoedigen en den wederkeer van dergelijk onheiî onmogelijk te maken door het aannemen van waarbor-gen, die den zegepraal van het recht over de kracht moeten verzekeren. Reeds in het begin van de maand Sep-! tember, heeft 's konings regeering aan Zijne Heiligheid bericht dat het haar onmogelijk was haar besluit mede le i deelen aangaande de voorstellen van ! den omzendbrief totdat de mogendhe-den, in oorlog met België, op duidelijke wijze hare oorlogsdoeleïnden zouden hebben laten kennen. De regeering voegde er aan toe dat, in elk geval, België zich niet zou uitspreken over de ! algemeene vredesvoorwaarden en over het hernemen van de betrefckingen tus-schen Staten, tenzij er volledige over-eenstemming met de mogendheden, die zijne onafhankelijkheid waarborgden, en die, haar verbintenissen gestand, naast België stem in den Ikamp voor 't Recht. Sedert 's Konings regeering deze hare zienswijze aan Zijn© Heiligheid deed kennen, is de toestand niet gewijzigd geworden. Desniettemin maakt België graag van de gelegenhedd gebruik om voor het aansehijn van d© gansche we-' reld te herhalen, wat het, bijna ©en jaar geleden, aan desn voorzitter van d© Ver-eenigde Staten schreef : s « Voor het Duitsche ultimatum, was België's eenig verlangen in goed© ver-standhouding te blijven met al zijn na-buren. Met ©en nauwgezette eeriijkheid leefd© het al d© verpliohtingen na van zijn! onzijdighedd. Hoe wral het dooor titschland beloond voor het vertrou n aan dien grooten nabuur getoond?. lien ©r ©en land is dat het recht heof te zeggen dat het de wajpens opnarr zijn bestaan te verdedigen, dan i: inex voorzeker België. Ons land weneoh barsbochtelijk dat er een einde kom< aan het ongehoorde leed van zijn be volking, maar het kan slechts een vredf aanvaarden, die terzelfdertijd met -bil lij'ke veiigoedinig, zekerheid en waarbor gen brenge voor de toekomst. Ongeschondenheid van het Belgisct grondgebied — in 't moederland lijk ir de koloniën —, onveorwaardelijke er onbeperkte onafhankelijkheid op poli tiek, economisch en militair gebied herstel van de geleden schade, waarborj tegen den wederkeer van den aanva van 1914, Dit blijven de onwrikbar< voorwaarden voor een rechtvaardiger i vrede, voor wat België betreft. Elke schikking welike deze voorwaar rlden zou mis kennen, zou de grondvester . zelve van het recht aanraken, vermit; t het dan, voor de toekomst, zou vas i staan dat, op internationaal gebied, d< 3 schending van het recht eene bron var t voordeel worden :kan en aan den plegei 3 van die schending een recht verleent - dat hij tevoren niet bezat. " Sedert een jaar heeft 's Konings re geering de voorwaarden uiteengezel waaraan zij hier herinnert. Sinds dier stemde de Reichistag een zoogenaamder ' vredeswensch. De kanseliers en de mi 1 nisters van buitenlandsehe zaken hebbei ' elkander opgevolgd in het Duitsche rijk " Pas g»leden6nog hebben de Middenrijkei ' notas ui-tgegeven, als antwoord op der j omzendbrief van Zijne Heiligheid. Nooi' ' werd er een woord uitgesproken, nooi 3 werd er een regel geschreven die duide ' lijk de onwrikbare rechten van Belgit erkende, welke door den Heiligen S toe - voorbdurend openlijk werden erkend. De onderhmndeiingen van Brest-Litowsk IIETS1EER TE IEIWACITEI VAI BE ONDERHANDELIHGEI Een Maximalistisch mémorandum legt het Duitsch annexionisme bloot Petrograd, 22 Januari. — Een mémorandum over de onderhandelingen van Brest-Litowsk stedt vàst dat deza het in-zicht van het Duitsche impérialisme hebben bestatigd al het bezette grondgebied te behouden met de gevraagde waarborgen te weigeren nopens hunne ontruiming. Het is dus een Duitsch laeh-spel te spreken over de vrije omtwikke-ling der volkeren. De Duitschers worden in dit mémorandum beschuldigd kapitalistische in-zichten te hebben «venais Lloyd George, Wilson en andere imperialisten. Onder de drukking van hét volk, zoo wordt er verder in gezegd, heeft de Reiohstag zich uitgesproken voor een vredo zonder grondaanhechting, het-geen de regeering heeft aangenomen. Von Kuhlmann heeft ailes in 't werk gesteld om, onder demokratische voor-wendsels, grondaanhechtingen te doen. Hij hoopte dat d© Russische afgevaar-digden, deze afwijking niet opmerkend. tustschen de princiepen in den Reichstag uitgedrukt en den landhonger van de Duitsche overheden, hem zou geholpen hebben aan de betrokken bevolkingen de echte dœleinden van den Duitsehen vrede te verbergen. De Russische afvaar-d'iging heeft het eoht karakter van de Duitsche pogingan vastgesteld en zal ze wereldkundig maken. Op het oogenblik iis d© Russische Re-volutie onmachtig de annexionnisten te verdrijven, doch zij weigert hunne brutale verlan gen s te verbergen onder den schijn der démocratie. Het inzicht der kapitalisten ontdekt zijnde, «blijft er niet meer te verhopen van de onderhandelingen». UKRANIE EN DE VREDE De Ukranische Reipublièk heeft den steun verkregen van d© vloofc der Zwar-te Zee, die Ukranië als onafhankelijken staat erkent. Oostenrijk schijnt minder betvredigd te zijn dan Duitschland door de onder-handeJingen m©t Ukranië ©n daar de vrijheidsbond van Ukranië zijn zetel van Weenen naar Berlijn verplaatst, besluit men dat de jonge republiek zich op Duitschland tegen Oostenrijk zal steiu-nen, welke eenige eischen op Zaid-Rus-sisch Polen steunt. EENE BESLISSENDE ONDERVINDING Petrograd, 23 Januari. — De Bolche-viksche bladen schijnen het mislukken der onderhandelingen van/ Brest-Litowsk te voorzien en verklaren dat het eenig profijt uit deze onderhandelingen getrokken, het be wijzen is van de Duitsche annexatie-inzichten. De bladen «Pravda» en «Isvestia» val-len de dubbelzînnige politiek van von Kuhlmann aan. Volgens de Russische regeering meldt-, ontsprong de groote werkstaking voor den vrede, te Weenen, Uit de aangenomen houding der Mid-denrijken te Brest-Litowsk. WAT HET RUSSISCH FRONT GEWORDEN IS Amsterdam, 23 Januari. — De «Vos-sische Zeitung» zegt dat de toestand op het oosterfront zoo erbarmelijk is dat er geen Kwestie meer is van een sterk Rus- i- sisch front. Ten gevolge van het aan-n zienlijk getal wegloopers, zijn er uitge- - breide sektors, die Soms 200 kil. berei-e ken, waar de Duitschers geen enkelen vi j and meer zien. e Een belangrijk oorlogsmateriaal werd é van het front teruggelrokken gedurende - do laatste weken. Doch het grootste ge- - deelte ligt onder de sneeuw begraveh, namelijk kanons van groot kaliber, to- '- taal verlaten. De bevoorrading van het i- Russisoh front in schietvoorraad1 is bij-i, na gansch gestaakt. Over de gansche uitgestrektheid der 0 lijnen ziet men Russen, die hunn© paar-e den verwisselen tegen alïerlei produk-ri ten. De Roemeensche troepen alleen, zoo vervolgt het Duitsche blad, behouden < eene vijandelijke houding, zonder noch- - tans de overeenkomsten van- den wapen- • stilstand te verbreken. DE POLITIEK « IN KLAREN DAG » PetTograd, 23 Januari. — De maxima-p listen hebben 17 Januari de daglbaden : n -<\'olya Naroda», !Dien», «Vietchernye n Viemia», «Echo», «Capote Grise» en het 1 Hoemeensohe blad «Verraad» opge-!_ ichorst. e 's Anderendaags werd het verschijnen 5 van verscheidene groote Russische bladen verboden. DAT ONTBRAK ER NOG! e Een telegram uit Rusland meldt dat - de raad der kommissarissen voor het 1 volk besloten heeft al de Roemeniërs, m Petrograd of in de provincie verblij-vend, te doen aanhouden. DE BOLCHEVIGKS HOUDEN TWEE ROEMEENSCHE KAMERLEDEN EN VERSCHEIDENE OFFIÇIEREN AAN Jassy, 23 Januari. — In den nacht van • 3/16 Januari werden twee Roemeensche i kamerleden en verscheidene officieren met verlof, die zich naar Odessa bega-3 ven, in d© statie van Kichinew (Bessa-'• rabije), door de Russische overhedien e aangehouden; de Roemeniërs werden i gehoond, bedreigd en totaal uitgeplun-t derd. 3 Na gedurende verscheidene uren ge- - vangen te zijn gebleven, werden zij ver-'<■ plicht na&r Jassy terug te keersn. Twee dagen te voren had hetzeîfde Russisch revolutionnair komiteit bevoor-radingstransporten, bestemd voor de Russische solda ten in Rœmenië tegen-^ gehouden. De Roemeensche overheden moesten onmiddellijk maatregelen tref-f fen om de Russische troepen van het i noodige te voorzien om de wanorde en de plundering van deze uitgehongerde troepen te voorkomen. DE BRITSCHE REGEERING , EN DE RUSSISCHE SCHULD 3 Londen, 23 Januari. — De kanselier 3 van de schatkist verkîaart dat de som-men waarvan de Britsche regeering den iast zal dragen, ten gevoige der Russische gebeurtenissen, 7,515,000 pond zullen beloopen voor de handelseffekten e.i 10,000.000 pond voor de Russische schatkistbons. Hij voegt er aan tœ dat d© verant-> woordelijkheid van de Russische regee-r ring en van de Russische banken onaan- - geroerd blijft. OP HET WESTEBFBOKT De Britten breiden hun front uit ten Zuid-Oosten van St-Quentin de Frmchen slaaa een vijaadelijkea aan va! af nabij Weuwpoorl • «n De legerberichten van gister namid-dag brengen ons verrassdngen mede : De Britten melden ontmoetingen tus- schen Engelschen en Duitschers ten zuid-westen van Saint-Quentin, sektor die, zooals men weet, tôt in den laatsten tijd, door de Fransdhen werd bezet. Het Fransch legerbericht meldt, terzelfdertijd, een geveoht tusschen Fran-schen en Duitschers nabij de Belgieohe kust waar d© Britten vroeger de loop-graven verdedigden. Er is dus iets nieuws gebeurd waar-over wij op het oogenblik nog niet veel kunnen zeggen, doch dat zich gemak-feelijk laat raden. Zou men dan eindelijk de troepen van de bondgenooten versmelten en dus tôt nog meer samenwerking komen ? FRANSGH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC in België zijn de Duitschers er in g» , iukt, ten gevolge van een machtigen , overval, die voorafgegaan werd door een t hevige beschieting, post te vatten in een vooruitgesohoven loopgraaf ten oosten van Nieuwpoort'Stad. Hevige artilleriebedrijvigheid in - streek van Avocourt. i BRITSCH LEGERBERICHT DE TOESTAND En den loop der geveohten tussehen ' onze troepen, detachementen en ver-kenners, die dezen nacht geleverd werden ten zuid-westen van Saint-Quentin, verloren wij drie mannen. i Eene vijandelijke overvalspoging op t onze posten, ten zuiden van La Basséei werd verijdeld. ALSOF HET VREDE WAS.... II vom 546 ÏB,D00FEMT7EBE1 De dievea met een gestolen tazi wsg In oorlogstijd zou men in de dagbla-den geen rubrieken verwachten ziooals bovenstaande. Men zou denken, dat aile menschen — ook diegenen, die vro©ger al eens met de rechlers hadden af te rekenen — hun stoutmoedigheid, hun durf, hun vindingrij'kheid, al hunne eigenschappen, nu zouden ten dienste stellen vah het groote doel : den oorlog tôt een voorspoedig eind te brengen. Misgerekend. Zoo wat in aile landen vindt men nog kerels, die meer dan naar de overwinning, naar het bezit trachten van hun buurmans vermogen. In Frankrijk ook. Voornamelij'k sedert de krijgsoverheden sommige « indivi-duën » als in het leger ongewenscht, weer, «naar sêshter » zonden, in zooge-naamde « strafdepots », waaruit soonmi-gen wel weten los te komen. Gister nog brachten de poHtieverela-gen het verhaal van een stoutmoedigen aanslag, in vollen dag, te Montrouge, een der volkrijkste voorsteden van Pa-rijs gepleegd. Zi©hier hoe twee bandieten een be-diende 70,000 frank afhandig maakten en er met een inssjelijks gestolen taxi-auto van door gingen. Op regelmatig vastgestelde dagen wordt in een cinemazaal van de Grand-rue in Montrouge de vergoeding uitbe-taald aan de gezinnen van gemobiliseer-de soldaten. De regeeringsontvanger, met die zorg belast, laat dan 's morgens door een van zijn bedienden de benoo-digde som naar bedoeld lokaal dragen en kort daarna vangt de uitbetaling aan. Eergister moest er weer betaald worden. Een bediende begaf zich rond ne-gen uur op weg, vergezeld door eenige soldaten vàn den hulpdienst. De afstand tussehen de ontvangerij en den cinéma bedraagt hoogstens vijf minuten. D© Grand'rue, die trouwens tameliik smal is, bescihrijft op zeker punt oen bocht, zoodat men ^n het een eind van de straat niet zien kan wat in het ander eind gebeurd. De bediende was dus op weg met om zijn schouder den riem Van een lederen geldzak, waarin de 70,000 frank in ban'kbriefjes van twintig, tien on vijf frank. Hij werd, op korten afstand sre-volgd door de soldaten, di© een tafel, stoelen en zoo meer mêebrachten. Een roode taxi-auto, nummer 33-70-1, waarvan de ruiten met dagbladen be-plakt waren, om de inzittenden te ver bergen, stond sedert geraimen tijd, stil voor nummer 24 van de straat. Op het j oogenblik. dat de bediende zijn bureel verliet, hoorde een voorbijganger dati een jongmensch, in kaki-overjas en die bij 't portier van den auto wachtte, aan den chauffeur zegde : — Daar is hij. Ge feunt beginnen. De auto reed zachtjes voort, den be-Hî«orde volgend. En toen deze on de hoogte was gekomen van het huis nr 18 (de cinéma draagt nr 10) sprong heè jongmensch op den gelddrager toe, sneed den riem van den zak over en sprong met zijn buit den auto in, die. dan in voile vaart in de richting van de route d'Orléans snorde en verdween. Een der soldaten, die den bediende van verre volgden en die, wegens den bocht van de straat, te laat zagen wat er was voorgevallen, liep den auto na, roepend : « Houdt den dief ! », maar te vergeefs. Aan het slachtoffer bleef nog enkel de kans over dat eene aankladht' bij de politie de dieven en hun buifr deed ontdekken. OOK DE « TAXI » WAS GESTOLEN Dit was echter voorloopig een magere kans. Want de dieven schijnen niet aan hun proefstuik te zijn, of, als het hun proefstuk is, blijken ze erg doortrapt voor beginnelingen. Want, op den poli-tiepost vernam de bestolen bediende dat de « taxi-auto », die zoo wel te pas was gekomen bij den aanslag, ook gestolen was. De motorwagen was rond half acht uit een « garage » in de rue du Ruisseau weggereden en reeds voor negen uren in de rue Dejean aan zijn « chauf-fur » ontfutseld. De bandieten waren dus fijn op de hoogte van de gewoonten van dien chauffeur en van die van de bedienden der rijksontvangerij te Montrouge. Zij, moesten eveneens securer de ligging van de plaaten kennen, waar zij hun' slagen wilden slaan en hadden voor-' ziehtïg-heidshalve twe© verschillende tooneelen gekozen voor hun dubbele on-derneming : één ten noorden van Parija en één ten zuiden. Hun weg kon trouwens een tijdlang gevolgd worden, na het ontvreemden van geldzak, Langs de route d'Orléans> bereikten zij de rue Barbès, dan Arcuei! en Villejuif. En hier raakt men h«n' spoor bijster. > WAT DE BEDIENDE ZEGT Een Fransch reporter, die den bestolen bediende te zien lkreeg,vertelt dat hij1' een vluchteling is uit Fumay, in de: Fransche Ardennen, nabij onae provin-' cie Namen. De man was ginder rijks-. ontvanger. Hij deelde het votgende mede over zijn avontuur : — 't Was juist 9uur en tien toen tic uit de ontvanyerij wegging. Mijn geldzak droeg ik boven op mijn overjas. Ik zag een auto, die tmagjes langsheen het voetpad reed, enige passen voor me uit. Op een dertig meters voor het lofeaal, waar ik h een moest, reed de auto mii' voorbij. Het portier ging open. Een man stapte uit en plotselang voelde ik ftiij den nek grijpen. Ik werd duidelijik ge-waar dat mijn aanvaller den riem van mijn geldzak oversneed. Toen kon iK' me omwenden en had tijd genoeg om té zien dat de man den geldzalk, bij den riem, over den grond, meêsleurde. Dan sprong hij in den auto, die in allerijT' langs de rue de Bagneux verdween. Ik riep om hulp. Te vergeefs. De dieven waren weg. PLAATSGEBREK VERPLICHT ONS HET VERVOLG VAN ONS MENCELWERK TOT MORGEN TE VERS«VHUFVEM ■ sde JAARGANG, Nr 807. DONDERDAC, 24 JANUARI 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume