Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1187 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1r6n010s7h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad, voorloopig te Parfis, 3, Place des Deux-Éeas, 3 — Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- « Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr« OP HET WE8TERFBONT A/WW\ > Vijandelijke nederlaag in de Aisne en in Champagne «. gHevige artilleriefeedrijviglieicl op hee! het front Op il October was het wedar merke-lijk verbeterd, het was heel en al opge-klaard en diensvolgens kon de artillerie goed werk yerrichten. De Britten hebben met welgelukken de vijandelijke stellingen beschoten, alsook de iverbindingen en de achterste zonen van de Duitschers. De Duitsche artillerie was min bedrijvig. Tijdens de laatste 24 uren hebben de Britten nog 77 gevangenen genomen. Er grepen geen voetvolkverrichtin" gen plaats. Op 10 October was het weder niet gunstig en de vliegdienst was slechts bedrijvig in het begin van den morgen en in den avond. De Britsche vliegers namen deze stonden te baat om te beschieten, fo-to's op te nemen en eenige bommen uit te werpen op kantonnementen en ba-rakken, alsook op eene vijandelijke plaats waar grof geschut stond. Drie Duitsche vliegtuigen werden neergehaald en twee werden genood-zaakt i a ontredderden staat neer te dalen. Vier Britsche vliegers worden ver- Jnist. DE TOESTAND la VIaanderen was de artillerie-be-drivigheid weerom zeer hevig. De Duitschë balterijen beschoten met aile geweld de nieuwe Engelsche stel-lingen ten westen van Passchendaele en voornainelijk het klèin gehucht Griin, dat een vooruitgeschoven post is der Bondgenooten, op een afstand van 500 meters van het dorp, dat thans zoo befaamd is. Onze bondgenooten verrichten goed werk met hun tegen-batterijen. Het is echter spijtig dat het laatste tempeest in den nacht deze geweldige pogingen is komen stuiten, en dat ook te dien ssevolge het voetvolk in de modder #een verrichtingen kon ondernemen. Anderzijds heeft het leger, onder bevel van generaal Anthoine, dat zich bevond tusschen Draaibank en de rivier Breenbeek, met aile gemak een Duit-schen aanval afgeslagen, die gericht was tegen zijn stellingen, tusschen de twee hofsteden van de Victoire en Pa-pegoed.De artillerie-bedrijvigheid was, zooals naar gewoonte, hevig, ten noorden van de Aisne en in Champagne, in de sek-tors van Vauxaillon, van Epine de Chevregny en de hoogte van Mesnil. Op den rechteroever van de Maas hebben de beschietingen ook voortdurend plaats gegrepen. Er waren geen voetvolkverrichtingen. FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Tijdens den nacht greep er hevige wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid plaats. Er werden ook talrijke Duitsche pogingen in het werk gesteld op ver-scheidene punten van het front. Wij hebben een vijandelijken aanval afgeslagen ten westen van Cerny; en ten gevolge van verrichtingen, die wij ondernamen ten noord-oosten van de hoeve Moisy, zijn wij er in gelukt gevangenen te nemen. Een aanval, die ondernomen werd door de Duitschers, ten westen van Maisons de Champagne, alsook drie vijandelijke aanvalspogingen in de itreek Souain-Auberive, zijn mislukt. . Op en rechteroever van de Maas, is j de artillerie-bedrijvigheid voortdurend hevig in de streek van Bezonvaux. BRITSGH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC i Het Britsch legerbericht van den na- 1 tiddag meldt dat de Britsche troepen 1 ezen morgen, rond 5,25 uur, ten oos- c 1er» van leperen, een aanval hebben 1 Mdernomen, op een frontlengte van 10 < folometers. S De regen valt onophoudelijk, doch ( indanks deze slechte voorwaarden, t vordt de vooruitgang voortgezet. ÛE ONTMOEDICINC \ VAN DE DUITSCHERS De berichtgever van de « Morning < Post op het front meldt : U In de streek van Poelcappella en Rouhulst, heben de Britten twee Duit- I fte afdeelingen verrast, c Volgens de verklaringen van de gevangenen, werden de regimenten, die de versche vijandelijke troepen uit-maakten en die van Argonne kwamen, in autobussen uit Roesselaere wegge-voerd, in den nacht, naar de vuurlijn ten zuiden van het bosch van Hout-hulst.De troepen die zij kwamen aflossen waren ten uiterste afgemat. Na onophoudelijk beschoten geweest te zijn, hadden zij in water en modder moeten slapen, en een groot getal soldaten waren ziek; zij verhaastten zich zoo zeer deze plaatsen te verlaten, dat zij zelfs den moed niet hadden aan dezen die hen kwamen vervangen, de noodige inlichtingen te geven. Deze versche troepen kwamen op de eerste lijn rond 3 uur des morgens; ^ij kenden niets van de ligging der ge-vechtsstreek, noch van de voorposten, noch van de stellingen der Britsche troepen, die zich rechtover hen bevon-den. Het is grootendeels ten gevolge van deze onwetendheid dat de nederlaag zoo groot is geweest. LUCHTVAART 268 DUITSCHE VLIEGTUIGEN VERNIETIGD IN SEPTEMBER Londen, 12 October. — Een Duitsch .bericht heeft gemeld dat gedurende d^ maand September, de verliezen van de Bondgenooten gestegen zijn tôt een getal van 22 kabelballons. en 3Ï4 vliegtuigen, terwijl de Duitschers slechts 82 vliegtuigen zouden verloren hebben en r> kabelballons; de « Daily Chroni-cle » antwoordt daarop dat volgens de Britsche berichten 150 Duitsche vliegtuigen neergehaald werden in de maand September en 118 gepoodzaakt waren in ontredderden toestand neer te dalen. De bulletijns stellen vast dat 126 Britsche vliegtuigen vermist werden. HET GEDACHT VAN HINDENBURC OVER ENGELAND Amsterdam, 12 October. — In een snelbericht, dat gericht werd aan de Nationale Duitsche Handelskamer, heeft maarschalk Hind/snburg beves-tigd : « Duitschland is een sterke macht geworden door zijne nijverbeid en zijn handel. De nijd van Engeland heeft ons gedwongen de wapens ter hand te nemen en heeft voor ons de deur van den Internationalen Handel gesloten, doch thans zal Engeland de gevolgen dragen van zijn handelwijze, tôt dat het gansch vernietigd weze ! » " - * 1 -^wwvx ■ ' EN BULGARE JE GIS WMÎE 51FII Londen, 12 October. — Men meldt uit Amsterdam aan de «Times» dat de kei-zer te Sofia op 11 October toegekomen is. Men weet dat een conferentie moest plaats grijpen van de vier staatsoversten op aanvraag van den koning van Bulgarie, die waarborgen eisohte van wege Duitschland. ■ ■ 'WVWV 1 '■« IN BEZET BELCIE User dan 699 miijsen gestolen door do Ouitscliers Amsterdam, 12 October. — Tijdens de laatste weken hebben de Duitschers in België zich meester gemaakt van aJ de toevertrouwde sommen aan de bankftn door Franschen, Engelschen, Russen Roemeniërs en Po-rtugeezen. Zij hebben al het getd, al de gangbare titels die zij, gestolen hadden, naar de Duitsche bank cvergebracht, met bevel deze waarden te vopgen bij de zevende oorlogsleening. De Duitschers bebben zich m©ester gemaakt door deze nieuwe dieverij van oOC miljoen frank. Uit vreeze voor wederwraak hebben de Duitschers aan de Amerikaansche toevertrouwde ponden niet durven raken. Voor hun zesde leening hadden de Duitschers reeds een miljard gestolen in de Nationale Bank van België. V00E SOLDATEN : EN VLUCHTELINGEN DE VERGOEDING AAN DE OUDERS Een onzer geabonneerden — in Frankrijk verblijvend — schrijft ons : « Ik heb drie zoons onder de wapens; de oudsle is sedert het begin van den * oorlog op het front. De vergoeding van 1.25 fr. per dag werd mij sedert Januari 1917 regelmatig uitbetaald, ingevolge . eene aanvraag, die ik in December 1916 ; had gedaan. In Avgustus 1917 werd de - uitbetaling plotseling gescliorst en se-, a'ertdien krijg ik niets meer. » Ahjn tweede zoon is bij het leger i sedert Februari 1917. In Maart vroeg ik - om de vergoeding te ontvangen. Ik heb viermaal aan mijne aanvraag herinnerd i en ik ontvang niets. » Hetzelfde geldt voor mijn derden , zoon, die sedert 1 Juli in een onderrich-i Hngskamp is. Vragen op vragen aan het - ministerie van binnenlandsche zaken • blijven onbeantwoord....n 5 ! GENSUUR . Mogen wij ons er ' nogmaals over verwonderen dat zoovele l honderden vluchtelingen reeds te klagen ' hadden niet alleen over het uitblijven > van de vergoedingen waarop zij recht ! hebben, maar ook over het onbeant-vjoord laten van hun brieven. Indien : het de papiernood is, wel, laten ze dan zorgen dat. de vergoedingen regelmatig worden uitbetaald. Dan moet er niet ge-schreven en niet geantzvoord worden en zal men vele ontevredenheid vermijden, die — we moeten het wel zeggen — zeer natuurlijk is. GAMMA. L. v. R. D. B. — Voor het oogenblik kunnen wij — eilaas — niet aan uw ver-langen voldoen : oorlogsmeters zijn niet gemakkelijk meer te vinden. J. T. O. A. Roesselaere. — Gij hebt ten voile recht op die vergoedingen. Richt eene aanvraag tôt den minister van binnenlandsche zaken te Sainte-Adresse, Le Havre (S.-I.) voor die van uw zoon. Wij hopen dat gij gelukkiger zult zijn dan vele anderen en antwoorrl ontvangen. M. V. — Zelfde antwoord a.ls L. V. R. hierboven. Mme R. V. Sermaize. — De Fransche wet ontslaat u de pacht te betalen, indien gij de hoeve niet uitbaat. Het gevraagde adres is : «L'Œuvre des Flamands », 181, ruq de Gharonne, Paris. ■ -^VVWV ■' ■ ■ 1 ■ SPORT WEELRIJDEN IN HET PRINSENPARK Voor de laatste maal, dit seizoen, zul-len de poorten van de renbaan van Auteuil geopend worden morgen, Zon-dag. Het bestuur der vermaarde velo- : droom heeft eene groote koers op touw gezet waaraan al de groote kampioenen zuillen deelnemen. De 100 kieometers- : koers per ploegen zal inderdaad de vol-gende renners vereenigen : Darragon-Berthet; Thys-Juseret; Deruyter-Suter Rousseau-Walthour; Ali Neffati-Vanden-hove; Lorain-Noël; Trante-Verkeyn; Me- ' nager-Lemay; Chéret-Requis; Thuau-Masson; H. Barthelemy-Gagnet; Pail-lard-Derenne; Choque-Garapezzi; Colin- ■ Germann en Veillet-Baggi. Deze reeks ; renners bevat meest populaire en de i meest schitterende namen. De vereeniging zal aanvangen met eene stayerskoers van 25 kilometers ach-ter zware motors met Henry Fossieir, ' Larrue en Bétemps. De koersen zullen beginnen om 2 u. INTERIM ; ■ii ■ ■■ «•yirvwi» ■ —■ ■ «SAPAN EN DE OORLOG i " î 50 schepea > voor de Bondjienoolea ; i Een snelbericht uit Washington meldt dat Japan er in toestemt aan de i Bondgenooten 50 schepen te leveren, - die tezaam een tonmaat zullen hebben . van 400,000. s Anderzijds zullen de Vereenijde-Sta-. ten het noodige staal leveren voor het vervaardigen dezer schepen. : Rond Brugge | EENIGE FEITEN (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Hier onder geef ik u eenige feiten dis ' het leven schetsen in eene gemeente van - het omliggende van Brugge : Elk eigenaar van hennen moet zijne | hennen tôt de laatste toe, doen inschrij-'t ven. Wekelijks moet men per hen twee eiers leveren. Heeft men per week geene ; twee eiers per hen, heeft men boet voor . elke ei boneden de twee geleverd, bet-. gene het geval is in den wintertijd. Al de geiten worden opgeëischt. Do arme lied en, clie niets anders hebben , dan hunne geit. en melk om de kleinen . te bezorgen, moeten toch hunne geit af-| staan. Eene arme vrouw smeekt hare , geit te mogen behouden omdat haar kind doodziek is. Niets te doen. De sol-daat antwoordt met een «snaken beet»: ' «Het kind moet maar kreveeren.» De boeiren moeten tôt deen laatsten druppel melk inleveren bij de Duitsche melkerij, zij bekomen geen gram boter terug. Wordt men bevonden eene halve liter melk behouden te hebben voor het huishouden : groote boet : 100, 500 mark. Onder zekere voorwaarden bekomt men de toelating een zwijn te slachten; ■ nauwelijks is het zwijn geslacht : op-cischinig van 10, 20, 30 kilo vleesch; na eenige weken nieuwe opeisching, later wanneer op de gemeente bijna geen vleesch meer te vinden is, nieuwe op-1 eiscling van meer vleesch dan er nog over is. De hoeveelheid vleesch wordt niet ingebracht, om reden dat zij er niet meer is. Gevolge : De g-emeente krijgt 10,000 mark boet. De gemeente betaali niet, omdat zij over geen geld beschikt. Tien boeren welke men denkt geld te hebben, moeten elk 1000 mark betaleii. Daat'v'.ii weigeren te betalen, neemt men zonder betaling, koeien tôt eene waard-e van i500-2000 frank. De gemeenten en de bijzonderen' krijgen zware boeten voor nietige redenen : b.v. : Een klein boerLje met 0 kinders wordt bevonden met 50 kilos aardappels welke hij vol-strekt noodig had, voor zijn huishouden; hij bekomt 300 mark boet. Een bericht wordt uitgeplakt : Elk zwijn, dat vcrkocht wordt, of ware het maar een dag oud, moet door den ver-kooper aangegeven worden ; «van den kooper» woTdt in het bericht geene mel-ding gemaakt. De verkooper geeft het verken aan, de kooper niet, omdat het in het bericht niet vermeld is. De kooper die een vigge gekocht heeft, nadat de verkooper het aangegeven had, krijgt 70 mark boet. Hij reklameeTt, dat het niet voorgeschre-ven is; niets te doen, hij moet de boet betalen en dan wordt aanigeplakt dat de kooper ook moet de aangift doen. De uurwerken van de openbare ge-bouwen moeten eene uuir vooruit gezet zijn. Vooraleer het bericht aaingeplakt is, of het bestuur verwittigd, 100 mark boet omdat de horlogie niet vooruit gezet is. Bevel wordt gegeven een inventaris te maken van meubels, beddegoed enz. Eene huisvrouw vraagt dat men bij de opeisching het onmisbaar beddegoed zou daar laten. Zij krijgt als antwoord : «Gij moet maar op de planken slapen, wij zullen bet toch al pakken. De 50,000,000 fr. die België maandelijks be-taalt, zijn onvoldoende.» De Duitschers doen eene opeisching van aardappelen en laten er duizenden kilos vervriezen. De boeren moeten, zon- ■ der betaling, andere leveren in plaats van de vervrozene. De boeren moeten zwijnen kweeken voor de opeisehingen. Welnu, men kan ! geene zwijnen kweeken met water. Men 1 moet roggemeel, of afge.room.de melk of aardappelen hebben. Op strenge straf- 1 fer. verbo'den, daar van iets te geven. 1 Een boer wordt bevonden in het ver-kenseten drie aardappels ingemengd te hebben, omdat zij vervrozen of rot wa- : ren : 300 mark boet. Ziedaar eenige feiten, men zou er dui-zende van dien aard kunnen aanhalen. * ■ ■WM/W ' '■ IN PERU Genegeaheid jtgeas de Bondgenooten Het agentschap Reuter meldt dat Paru vrijen toegang verleent in zijne havens aan de Britsche oorlogsschepen. De Britsche regeering heeft haren dank uitgedrukt, vermits Peru daardoor een blijk van çenegenheid heeft gegeven jegens Groot-Brittamë en de Bondée" nooten. Het vtrljf ru ia $mm km in taM Het heette, dat het ex-keizerlijke paar van Rusland per specialen trein naar hun nieuwe verblijfplaats was overge-bracht. In zoover is dit onjuist, aange-zien Tobolsk niet aan een spoorweg is gelegen. De groote Trans-Siberische lijn loopt er een eind vandaan, — van-daar de achteruitgang in belangrijk-heid der stad. Men bereikt Tobolsk te water; de stad ligt aan de rivier, zoodat ëen boot-reis van ongeveer vijf dagen noodig is om de bestemming te bereikeh. De weg er heen gaat van Moskou naar Nijni-Novgorod, over de\Wolga tôt Perm, dan over het Oeral-gebergte, per trein tôt Tioemen, en verder de Irtisjrivier af. Op een afstand gezien maakt de stad dan we! een flinken indruk; bij nadere beschouwing valt echter deze indruk bitter tegen. De voornaamste straat, voorzien van het boven-aangeduide pla-veisel, leidt naar het hoogere gedeelte, waar de citadel gebouwd staat. Ziehier het verblijf van den ex-czaar aller Russen ! Een oud, smerig gebouw, grauw ge-pleisterd, ombouwd door verschillende vervallen regeerings-gebouwtjes, en daarnevens, natuurlijk, de in geen Rus-sische of Siberische stad ontbre"kende kathedraal, gekroond met den pompeu" sen gouden koepel. Dit is d eeenige pracht en heerlijk-heid van Tobolsk. Men leze de schets van Harry de Windt's pen, zooals hij, staande voor een der vensters dezer citadel, sedert tôt. keizerlijk balling-verblijf verheven, !.een blik op de stad beneden sloeg : « Een stad des doods, in meer dan éé n opzicht, dank zij de on se zon de lie:-ging aan de rivier, ook als gevoîg van dedn uitgestorven indruk, welke Tobolsk maak!. De zomer is er nog de dragelijkste tijd, al is het er dan smerig en modderig. Maar zelfs in dezen tijd ziet men de stad omlaag liggen als omgeven door kwaadaardige dampen, opstijgende uit de moerassen en poe-leln rondom. Boven de stad bijna voortdurend grijze lage wolken. En tusschen dezen bedompten hemel en den laag bij den grond kruipende mist, warrelen de muskieten bij dic-hte zwermen. 's Winters kan het er vree-eelijk koud zijn, tegelijk weer onge-zond dampig, zoodat Tobolsk een kli-maat vertoont. dat men eigenlijk in geen der andere groote steden van Si-berië aantreft, als bijvoorbeeld Ir-koetsk of Wladiwostok. » Tôt zoover de beschrijving van deze, overigens vrijwel onbekende Siberische stad, nu plotseling bekend geworden door de aanwezigheid van den ont-troonden Russischen czaar. « In den stijl »?schijnt deze keizer"] ar Hjke verbanning waarlijk wel te zijn* ar Harry de Windt geeft het volgenda e- beeld van de stad, welke werd aange* e- wezen door de Voorloopige Russischa is regeering als woonplaats voor den ex* ie czaar. n- Tobolsk is op ongeveer 2,400 kilo-k- meter van Moskou gelegen. In vergelijking met het ballingsoord le — den naam dragende van Sredni-kow it- Iymsk — is Tobolsk een liefelijke is plaats ! Inderdaad is Tobolsk echter ;g een treurige Siberische stad, waarvan ii- versahillende ballingen erkennen, dafi i, zij eigenlijk. dan nog maar liever in dô in Siberische steppen hun straf elijten,-n* dan in deze mistroostige stad. De geschiedenis van Tobolsk is dé .d volgende : re Indertijd een bloeiende plaats, welke k den eerenaam droeg van hoofdstad t, van Siberië. De provincie Tobolsk is a- acht maal zoo groot als heel Groot-Bri* e, tannië; ze wordt bewoond door Russen* Tartaren, verder door Ostiakken en Sa-ir mojeden. Voor het uitbreken van den oorlog werd het inwonertal der stad e- geschat op 30,000 zielen, daaronder een, le betrekkelijk groot aantal Duitschers, n die handelden in lederwaren en andere s- belangrijke producten der streek . le Het is een door en door vuile stad< i" Vooetpaden bestaan er slechts in den vorm van planken op dwarsbalkjee. t- Ieder, die door Russische plattelands-steden, of Siberische plaatsen reisde,-[e kent een dergelijken vorm van bestra-jr ting. De planken worden vettig, rot«. rt tend; ze buigen door en steken neer in' i, modderpoelen; ze zijn zuinig smal, zoo* dat men elkaar nauwelijks passeeren; n als ze eenmaal los liggen, worden ze niet meer aan elkaar gespijkerd. En n dan maakt- élit een onaangenaani rom-y melend geluid, dat den geheelen dag, le ook een deel van den nacht aanhoudt. 3- Tobolsk heeft als eenige vërsiering n een zuil, staande op een verlaten en ls doodsch pleintje, een sooris van obelisK i, met het opschrift : « Aan Yermak ». 3- Deze Yermak was, zooals de kennera a van Russische geschiedenis zich herin-n neren, een ruw krijgsman van drie n eeuwen terug, die met een troep kozak" t, ken westelijk Siberië veroverde op eea e veel grootere strijdmacht van Tarta-;- ren. î- Tobolsk geldt tegenwoordig als een' i- der ongezondste steden van Siberië, n welk land op zich zûelf beschouwd i- geen ongezond klimaat heeft. Het riool. •- stelsel schijnt wel erbarmelijk slechî in deze stad van 30,000 zielen; boven-dien ligt ze omringd door moerassen* e welke hun ongezonde geuren dagelijka n naar de stad zenden. Het is er steeds i- dampig, vochtig en het riekt er kwa-lijk, als in een slecht verluchten kel« ■" J der. AMEREKA EN DE OORLOG 03 welgelukte oogst Men seint uit New-York. — Ziehier de bevestigingen van de Regeering aan-gaande den oogst : Het koren heeft wei-nig opgebracht, doch de Spaansche tar-we, de gerst en de tarwe hebben prach-tige uitslagen opgeleverd; zij brengen ongeveer 160 miiljoen hectoliters meer op, dan in 1915, dat reeds als een jaar van groote vruchtbaarheid gerekend werd. Deze vier voortbreng-sels zullen 270 miljoen hectoliters meer opbrengen dan in 1916. De Amerikanen hebben reeds de gewoonte het meel te vervangen door maïs en tarwe. Het is nu te weten of men in Europa deze verandering zal willen aanvaarden. De Vereenigde Sta-ten zouden nochtans groote stocks Spaansche tarwe kunnen verzenden. ■ Wl— IN HOLLAND Over de zevenste leeniog ko Dgilscbiaod Amsterdam, 12 October. — Uitgezon-derd de «Telegraaf» en eenige zeldzame dagbladen van Amsterdam, kondigt de Hollandsohe pers drie maal per week verscheidene notas aan ten voordeele van de zevende geldleening van Duitschland.Het bijzonderste socialistisch daglbad van Holland «Het Volk» is genoodzaakt geweest ten gevolge van de hevige ver-ontwaardiging van zijne lezers aankon-disingen niet langer meer in te lassc-hen. IN RUSLAND 0e nieuwe regeering Petrograd, 12 October. — De nieuwa regeering heeft een bericht gegeven dat) meldt dat het volk thans verantwoorde^ lijk is voor zijn daden, sedert het be* stuur in zijn handen is, en dat het volli kortelings zal vertegenwoordigd zijn op een conferentie van de Bondgenooten. De Russische regeering zal aile mid« dclen gebruiken ten einde de zaak der bondgenooten te ondersteunen, het land te verdedigen en zich te verzetten tegen aile vijandelijke pogingen van andere naties en aile vijandelijke troepen ui(j Rusland te verjagen. OU N . I «WVWV- ■■ « W @11 MIMMEI Ons boeiend mengelwerk « Het kinê; met den Helm » loopt ten einda. Binnen enkele dagen beginnen wij met een nieuw verhaai van Renier Snieders, dat onze lezers ongetwijfeld' even vee! bsSang zal inboezemen. de Eut vm Warije Mph Een kieurrijk, afwisselend, geschietf» kundig verhaai uit de zestiende eeuw, begint binnen enkele dagen in « Hel Vaderland ». Willers onze lezers in het binneniand het regelmatig kunnen volgen, is he! nu tijd om een abonnement te nemen, Leest en doet uw vrienden lezen : DE HUT VAN WARTJE NULPH | £àe JAARGANG, Nr 704. ZATERBAG, Ï3 OCTOBER iôlf. JL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume