Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1586 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85n5c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HET VADERLAND Groote ^ id." " bij overeenkomst Belgisch dagblad, voorloopig te Farijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 DïïïtoS«8e°',°°rger<!f0",,eer' LEO VAN GOETHEM, Directeur Russen tegen Russon BURGEROORLOG Zegevieren de Kozakken ? ffnaMithiii1 iâiVu m lîiÂÂÀA iX_îUv^->«Rî«Î»— -, I Wij konden gister «og in onze laatste beriahten de aanmoodigende tijding ■edeéeeïen, do^r de Britsche vlootover-ÎK'id ontvangen, dat de kozakken Tsar-koïe-Selo hadden bemachtigd en dat Kerensky's intocht in Petrograd, met de tirouw gebleven troepen elk oogen Jjik. konden worden verwaoht. ■ Varadaag kcnteai nieuwe tijdiingen "de jnkeening sterken, die wi|j een paar dagen geleden uitspraken, dat in Rusland ailes mogelijk is en dat er nu best, dank aan de muiterij, een man kan ge-wnden worden met een ijzeren vuist, die1 alïes weer in orde brengt. B Men zegt iinderdaad dat generaal Kornilof, die te Mohilew zat opgeslc-ten, is kunnen ontsnappen en dat hij Ren werkdadig deeâ zal nemen aan de iegenomwentelmg. Anderzijds wordt iernomen dat de hoofdman van de kozakken, gteneraal Kaledine, terug in zijn ambt is aangesteld. Men zal zieh •herinneren dat Kaledine, pairtijganger: •van ordie en tucht, den bondgenooten trouw en genegein door het voorloopig bewind werd afgezet om voldoening te geven aan de extremisten. I Intusschen zitten de Leninisten ni et erg gerust m Petrograd. Zij beschikken naar het sehijnt nâet over levensmidde-len en het personeel van de verschillende roinisteries, die zij nu willen behee-ren, heeft zijn post verlaten. Zij zullen dus al hae-l moeilijk kunnen «regeer-reû». En zij schijnen het te begrijpen. Zij komen inderdaad reeds terug op sommige maatregelen, welke zij in den roes van hun gemakkeli jk behaalde ze-ppraal, hadden getroffen. I Zoo werden drie onder de voormalige m misters, die aangehouden werden, jreeds terug in vrijheid gesteld. Hopen 'de maximalisten al dus hun nabi je over-iwinnaars gunstiger te stem men ? I Hoe het ook weze, zij 'moeten bange îiren doormaken... Volgens sommige berichten, door de Engelsche dagbladen, en namelijk door ■en «Times» ontvangên, schijnt Ke-jfensky niet zoo heel zeker t© mogen lij'n dîat de tegenomwenteling ten zij -hen gunste zal keeren. | Wel trekken de kozakken gereedelijk bp teçen de maximalisten, maar niets laat toe te veronderstellen, dat zij, eens de orde weer hersteld, de teugels van het bewind weer zullen willen zien toe-vertrouwen aan de zwakke handen van Kerensky. [ Met recht en reden wellicht wen-schen zij Ruslands belang^n toe tè ver-trou wen aan iemand die haindelen wil. Aan een man en niet aan een spreek-machien...G. | ZAL HÉT LEGER HERLEVEM ? De berichtgevea* van de «World» [New-York) seint het ten minute uit Petrograd aan zijn blad. « Indien er zieh in Duitschland gee-n.e omwenteling voordoet, zegt hij, zal het ïlussisèh tegçf herleven. Bij de sol-daten heerscht de warmste vaderlands-[iefde.! » De leiders van de revolutionnaii'eh rerbeirgen de vrees nâet dat er in het binnemand «en kcningsgezinde bgwc-ïing zou kunnen ontstaan. Kerensky's >ptredçn maakt hen Ottg-erust. Men zegt iat hij pet auto naar Pskow is gereden sm het bevel te nemen over de troepen rM het ffoitt, die tegen de maximalis-:en zijn. ; Het meerendeel der kozakken strijd n de voîkswijken tegen de zoogénaam-ie wftoodt WafhteJi». Er zijn een hbn-ierdtal dooden. r^len ziet, na de leâing van het voor-îaande dat .zieh dfie • verschillende •troomifigen Voofdoen : de gemàtigcle revolutionnairen uit de eerste dagen, ?ndeï wie een gedeelte niet méer over Kerensky wiî hooren spreken, dan dp partijgangera van Kerensky en ten slot-te de extremisten, door de Duitsehe Bgënten Lenine en Trotskv (Bronstein) Qangevoerd]. DE MAXIMALISTEN ZENDEN TROEPEN UIT Petrograd, H November.— Va.ndaag, «*oeg in den morgen heeft men aan de ^ Baltiekstatie de troepen ingescheept,die ?ich moeten verzetten tegen dein op- [ ïiarsch van de gereegingstroepen uit -jatchina. i HET GEVECHT OM HET KREMLIN Londen, 12 November. — Vreemd- ] soortige geruchten beireiken, ons uit Moskou. De <cRousskoie Slovo» meldt, heden avond, dat een gedeelte van de troepem van het garmzoen trouw is gebleven aan de rtgeering. Dan greep een gevecht plaats tusschen deze troepen en de maximalisten. Deze werden versla-geïi en terug het Kremlin ingejaagd, y/aar zij thans belegerd werden. [Het Kremlin is de welbekendè ves-ting van Moskou, dat zelf de eerste ver-hiijfplaats was van de Czaren. Binnen in de vesting bevindt zieh het oud pa-leis der Czaren met de vermaarde klok, die 165,000 kilogram weegt. Kremlin is het Russiseh woord voor vesting]. DE DUITSGHE ONTSCHEPING IN FINLAND NIET BEVESTIGD Uit Kopenhagen wordt gemeldt : Verschillende dagbladen logenstral-fen dat Duitsehe troepen in Finland ontscheept zijn. Uit Stockholm : Men logenstraft dat de Duitsehers op het eiland Aland ont-scheepten.DE VEREENIGDE-STATEN EN RUSLAND Londen, 12 November. — Men seint uic New-York aan de «Times» : De staatsgreep van de maximalisten zal hoegenaamd geene verandenng âanbrengen in de houding van de Ver-eenigde Staten tegenover Rusland. ! Amerika bli if t besloten ai te do eh wat mogelijk is om Rusland op economisch gebied herop te beuren. I De kontrakten die met behulp van de voorsohotten van de Ve/renigde Staten gesloten werden voor den aankoop van kleerstcffen en schoenen voor de bur-gerbevolking, zuîlen uitgevoerd worden.Nieuwe béstellingen, waarvan het be-drag de 100 miljoen dollars over-schrijdt, zullen deze week nog getee-kend worden met de Amerikaansche spoorwegmaatsehappijen teneinde Rusland met materiaal te voorzien. EEN D5RE0T0RIUM !N FINLAND Kelsin$îor5, 10 November. — De L'anddag heeft op vooirstel van zijn bu-reel en oordeelende dat het voorloopig bewind in ■Rusland niet meeir bestaat, met 106 ste'mmen tegen 90 de samen-Steliing besloten van een directorium van drie leden, die voorloopig in Finland zullen regeeren. KALEDSNE DIGTATOR Uit Petrograd wordt gemeldt : De borirhten uit het gewest van den Don bevestigen dat generaal Kaledine tijdelijk het bewind in handen heeft gehomen voor gansch het land van de kozakken. Men zegt dat Kaledine, met de toe-s'temming van de kozakken, het opper- ; gezag zoli op zieh nemen voor geheel Rusland en dat Kcfniloff hem steunt. [Wij heririneren er hier nogmaals • aan dat de berichten Uit Petrograd ver- S zonden, dus onder cënsuiir van de maximalisten, otider aile voorbehtiud moe- 1 te?..- worden aangenomen], 1 4/WWW - . t Onze kmsknms in ftederfand \ i Door het toedoen van onzen consul, c graaf de Villegas de Saint-Pierre en 1 :>nder lict voorzitterschap van den lieer 1 Ôaard, conservator van het stedelijk 1 muséum van Amsterdam, werd onlangs ^ te Maastricht eene tentoonstelling van f Belgische kunstgewrochten geopend. ' Tal van onze kunstenaars, schilders, S graveerders, teekenaars en beeldhou- c wei*s hebben ijvervol dên oproep van c het inrichtingskomiteit beantwoord en hunnë gewrochten gezonden. 1 Onder hen, heeft de Nederlandsche 1 pors met veel lof gewaagd over Théo c Van Rysselberghe, L. Frédéric, V. Gil- s soul, Mej. Montigny, Guilbert, Pau- î lus, Degouve de Nunques, Marcette, 5-Struys, Ganneel, Is. Opsomer, F. 1 Smeers, Delaunois, De Bruycker, c Knopff, Uytterschout, Chotiau, De Roo- 1 ver, Seghers, Fr. Willlems, Donnay, r Wytsman, Van Holder, Mej uffers Mar- z l'otte en Boch, Blieck, Van Tongerloo, r Mets, Holst, Kennedy, Geudens, Celos, c jouweloos, Vierm, Posenaer, Patoux, s Baltus, H. Cassiers, Brouwers, wijlen c Rik Wouters, G. Samuel, J. Lagae, c Braecke, Rau, enz. c OP HET WESTEBFBONT WWVt ' ■' I ■ In Vlaanderen en in de Maasstreek artilleriebedrijvigheid DE TOESTAND Ten oûsten van Lens werd op 11 No-vernber, een vijandelijke aanval afge-slagen door de Britten. Op het gevechtsfront hebben deze de veroverde stellingen ingericht. Het weder was ongunstig voor de vliege.rs, en toch hebben zij pogingen ingespannen om de vijandelijke voet-volktroepen te beschieten. De artillerie-bedrijvigheid heeft ins-gelijks goede uitslagôn opgeleverd. Al de Britsche vliegèrs, die gepoogd , heben in de vijandelijke lijnen binnen te dringen zijn, ongedeerd, terugge- , keerd. Op het Fransch-Britsch front is de krijgstoestand niet erg veranderd. In Vlaanderen hebben de Britten, op '12 November, tengevolge van het ongunstig weder, hun vooruitgang niet kunnen voortzetten, ten noord-oosten van Passchendaele. Zij rîchten de ver- ! overde streek voortdurend in. i Op het Fransch front worden alleen-i- îijlt eenige raids ondernomen, in Woë-!- vre en ten noord-westen van Reims. De Duitschers hebben echter met e hevigheid de Fransche stellingen van Hartmannswillerkopf beschoten. De e uitslagen waren in aile geval niet ten n voordeele van den vijand. FRAMSGH LEGERBERSCKT VAN DEN NAMIDDAG Op het front van fost boscli Le Ghau-me-Bezonvaux, was de artiiîene-bedrïj-1 /ighefd voortdurend hevig tijdens den nacht. Op het overige gedeelte vîvh het front B was de nacht ka!ni. BRITSGH LEGERBEOIGHT j VAN DEN NAMIDDAG i Bu i tan de wederzijdsshs artillerie-foe-- drijvigheid, die plaats gegrepen heeft is er niets belangrijks aan te kondigen. De feehandeling der krijgsgevangenen t in Duitsçhland 1 HET KSMP VAN VŒRDENER-MOOR Dit kamp is te midri^n van een uit-t gestrekt moeras gslcg . , het « Grossesr i Moor », in lr1 arj-ondissement Osha-briick. Daar, zooals overal elders, is e het eerste wat men opmerkt, als men in i het kamp aankomt, den on verrai j delij-i ken folterpaal. Men moest een weg aan- - leggen om het kamp met het dorp Voer- - den te verbinden. Het was het eerste werk waar men ons aanzette; men kan - zieh voorstéllen wat dat is, zoo een - Weg, d\vars door een diep moeras hé en, - aan te leggen. 3 Na dagen lang in het water te hebben " gearbeid om de slooten te delven die langs de baan moesten Ioopen, moest men weken lang, maanden lang zand aanvoeren in de zware kruiwagens die diep in den onvasten bodem weg zon-ken. Vervolgens waren het de werken ' voor het uitdroogen van de moerassen. ' Bevel was gegeven 15 loopende meters sloot op een halven dag te delven. Als 1 dat werk niet af was werd de achter-blijver verplicht nog na de opgelegde Werkuren te arbeiden. In den zomer hadden de gevangenen veel van de muggen te lijden. Gansche wolken van deze onuitstaartbare ge-| vleugelde insekten kwamen op hen ! neer. Er waren ook veel adders; hun | lengte wisselde af tusschen 0.50 m en 1.10 m. Des. zomers begon het werk om half zes en eindigde des middags, om te 1 uur te herbeginnen, en duurde voort tôt 8' uur, half negen en soms 9 uur, als het weer klaar genoeg was en de werk-plaats niet te zeer van het kamp ver-wijderd. Ziehier wat de gevangenen verplicht waren te doen, op het einde van de maand Maart 1916 : Eerst een marsch van drie kwartiers. ' Op de plaats aangekomen, Werden de gevangenen in ploegen van vier man : verdeeld. Iedere ploeg droeg een paar ; riggeîs voor smalspoor, van hun dwarsliggers voorzien. Met dezen last ' moest men een tocht van 6 kilometers uitvoeren, door de rrtoerassen heen, waarbij men bijna voortdurend door < het water moest, om hem op den in < aanbouw zijndén weg neer te leggen. 1 Deze tocht moest tweemaal des mor- < gens, en tweemaal des namiddags ge- ; daan worden, met een zwaren last op i de schouders. 1 Duitsehe onderofficieren wandelden i langs de kolon, met de karwats in de £ hand en ranselden onmeedogênd de ongelukkigen af die niet snel genoeg a stapten. ïk ben in den nacht van 1 op t 2 Maart 1916, in dat kamp aangekomen, 1 komende van Oberhode, met ongeveer 1 70 landgenooten. Den 2°, des naiïiid- j dags, deed de commandant van het 1 kamp ons naar de werkplaats voeren 1 met de anderen. Een makker, die te e zwak was, .had zijn ploeg verplicht de s riggels neer te leggen. Een onderoffi- c cier van het escorte trad voorUit en ran- z Séide bovenarms met zijne karwats den j ongelukkige af. Dat ziende, bleven al a de nieuwegekomenen staan en weiger- \ den weer or» marsoh te gaan. Onder tus schen stap ik vooruit naar dien bruut en verklaar hem dat de eerste maal dat hij nog om 't even wie zal slaan, al de 70 nieuwelingen in opstand zullen komen en dat hun voorbeeld door al de* anderen zal nagevolgd worden. Ziende dat deze bedreiging hem vrees inboezemde, maakte ik er van gebruik om te eischen dat men de ploegen zou verdubbelen, 't is te zeggen dat er twee ploegen zouden aangesteld worden, zoo-dat iedere ploeg om beurten 5 minuten -1png zou dragen. Dit werd voorloopig toegestaand. Den volgenden morgen weigerden een dertigtal man allen arbeid. Ik be-hoorde tôt dat groepje. Van dat oogen-blik af begon het dresseeren. Want zoo kan men de behandeling wel noemen die de Moffen ons deden ondergaan. Dat dresseeren bestond er in ons te doln exerceeren van 6 uur 's morgens tôt 7 uur 's avonds, met één uur rust 's middags. De feldwebel, die ons com- < mandeerde, deed ons op stormpas voor- 1 uit snellen en op zijn bevel moesten 1 wij ons plat op den buik laten neer- ^ vallen. i Schildwachten stonden overal rond- 1 om ons om dengene die zieh niet snel genoeg liet neervallen met kolfslagen af te ranselen. Deze oefening werd in eene overstroomde weide gedaan en de ! Mof commandeerde steeds « liggen » : als wij midden in de waterplassen 1 stonden. Vier Franschen en twee En- ^ gelschen hernamen het werk na twee dagen. Dit dresseeren duurde tôt 19 ' Maart; toen werden wij naar het tucht-kamp van Lichtenhorst gestuurd. 1 Ziehier nu een voorbeeld van de ,C « kultuur » der Moffrikaansche genees- ' heeren. Een Fransch soldaat, B..., had \ een geweerkogel in de zij de. Daar de { geneesheeren hem in het begin niet : hadden willen uithalen, was de wonde 1 gesloten. Deze kogei veranderde echter c van plaats en B... hekloeg er zieh over. Degene dien de gevangenen beenhou-wer van Voerdener-Moor noemden (de burgerlijke geneesheer) besloot den ko- c gel uit te halen. Men moet denken dat K deze geneesheer zelfs geen operatie- c mes bezdt, want hij bediende zieh van een scheermes om den kogel uit te ha-len. Na de operatie legde hij op de 1 wonde een pleister van zink oxyde en § ontslœg den man van twee dagen ar-beid ! d V In dit kamp werden de mannen zeer ^ dikwijls voor straf aan den paal gebon- v den. Om de str'af nog erger te maken, was de paal een weinig gebogen. De ge-vange/ien hadden niêt de minste ont-spanning; zij moesten van 's Maandags ^ rr/orgens tôt Zaterdags avonds arbeiden. 2 Des Zondags morgens was er algemee- 0 ne kuisch; des namiddags, inspectie en ^ stortbad. , e. Al wat ik hier vertel kan bevestigd b worden door ontsnapten en gerapa- d trieerden die in dat kamp zijn geweest. Franschen, Engelschen en Beîgen heb- p ben er verbleven en moeten er nu nog li zijn. Heel hun leven zullen zij zieh het peloton herinneren, dat voor devies had « Lijden zonder Zwakheid », dat achttien dagen lang de scherpe dres-suur zoo flink doorstond en waarvan de aanvoerder, een lancier met vollen zwarten baard, zoo menigmaal op het B punt stond vermoord te worden, ter- k wijl hij de rechten van zijn makkers gi verdedigde. te Maurice V... vi NIEUWS UIT BEZET BELGIE f>QOR HET LAND IN HET DUITSGH LEGER INGELIilFD De Duitschers gaan maar uitzinnig voort met de voorschriften van het vol-kenrecht over het hoofd te zien. Zoo kregen onze landgenooten l.Jaak Van de Beeok; 2. Pieter Vain de Beeck; 3. Jan Ramaeckers; 4. Lambrecht Ra-maeckers; 5. Theodor Ramaeckers; 6. Lauirenz Janssen,woonachtig te Keulen-Ehrenfeld voor den oorlog en in het begin van den oorlog,, in Maart 1917 bevel van de Duitsehe overheid het Duitsehe legar te gaan vervoegen; sindsdien werden talrijke Belgen metterdaad inge-lijfd. Voomoemde Belgen hadden hun-nen militairen dienst in België gedaan; zij teekenen door bemiddeling van den Spaanschen consul verzet tegen de on-wettigheid hunner inlijving. Dit verzet kon niet baten. And&rzijcls had een Luiksch mijn-werker, Jan L., 30 jaar oud, gehuwd en familievader, afkomstig van Duitsehe oiMèrs, de Belgische nationaliteit verkozen toen de tijd om zijn wapen-dienst te vervullen aankwam. Na de overv/eldiging in België gebleven,werd hij den 14 Juli 1915 aangehouden en met geweld in het Duitsch legeir inge-lijifd.Den 18 Juli bevond hij zieh in het rekrutendepot, 2e remontebatterij, 128e regim., te Goblenz. Zes weken nadien werd hij bij de 4e compani'e van het-ztlfde regiment geplaatst. Den 17 November werd hij n'aar het (Russisch front te Illusch, bij Dunaburg, gezonden en trof daar op dezeifde wijze in-gielijfde Belgen aan. Een dezer, Joris Frédéric, van J em-eppe-aan - d e- M aa ?, werd te Dunaburg gedood. Daags na-dien, 18 November, werd Jan L., naar het veldhospitaal gebracht en acliter j het front gestuurd. Sindsdien wist hij te ontsnappen en een onzijdig land te bereiken. âiïêJW&EPEÈf SGHAT ONTDËKT (Eigen bericht van het « Vaderland ») Gravers, die in den omtrek van het kèrkhof aan het werk waren, hebben een groote hoeveelheid koopwaren ont-dekt die daar verborgen waren. Men denkt dat zij voortkomen van diefstal-len, gepleegd tijdens het bombarde-men van 1914, toen de stad bijna ge-heei verlaten was. HET LEVEN BORGERHOUT Het menschlievend werk der Kinder- : zorg staat onder de bescherming der Damen P. Deakers, Fr. Mertens, E. 1 Vrints, G. Paternotte en J. Van der Eist. ; —• Ailes is verschrikkelijk duur. Bo-ter, aan 25 frank den kilo; zeep, 18 tôt j 20 fr. den kilo (de wasch komt bijge- j volg zeer duur); koffie de minste 25 fr. den kilo;; een pakje bitterpeeën fr. 1.25; . vet, 20 fr.; vleesch, 10 tôt 18 fr. den kil. 3 Als er eens wit brood te krijgen is, kost het 2 fr.; boonen 7 tôt 8 fr. den kil.; kruidnoot, 45 fr.; laurier, 6 tôt 7 fr.; 1 patatbloem, 17 fr.; pudding, 20 fr. de I doos. ' I m berghem 1 De diamant kost het dubbel van voor J den oorlog; « klateersel » 18 fr., en « boord » 22 fr. het kâraat. En toch 1 wordt er nog tameîijk veel gewerky. ( 't Is de kleine burgerij die 't meeste j lijdt door de schaarschheid der îevens- ' middelen. Het werkvolk wordt goed geholpen door de steunkomiteiten. Het brood is van slechte hoedanigheid, daar de zemelen in de bloem moeten blij- f ven. Er wordt veel van den buiten in ; de stad gesmokkeld, maar wie gepakt ^ wordt : straf. v MET LEVEN IN BOUWEL h Het leven is hier tameîijk normaal. j; Het Voedingkomiteit werkt regelmatTg : 250 gram bloem per dag. soep voor de ondersteunden en de schoolkinderen. h Het getal rantsoenen bedraagt 650, op K sene bevollking van 950 inwoners. Een v bijzor.dere hulde die ht gebracht aan ?■ den secre'aris, de heer Keersmakers. h De vergoeding van fr. i .25 en fr. 0.50 g 3er kind wordt regelmatig aan de fami- ? ie onzer soldatén uitbetaald. v p F M /l É2M » DE GENEESKUNDîGE DIENST w IN BRUSSEL l Sedert eenigen tijd bestaât er te d Brussel een ernstig gebrek aan genees- d cundig personeel. In de burgerlijke v. ■•asthuizen zijn er veel arbeidskrachten te e kort. Deze toestand is toe te schrij- rr ren aan het feit dat bij het begin van st den veldtocht veel jonge geneesheeren en kandidaat-geneesheeren bij het Bel-gischleger vrerden ingelijfd. Een gedeelte van deze bevindt zieh aan den IJzer, terwijl de anderen zieh bij de krijgsgevangenen bevinden. Het gods-huizenbestuur heeft een beroep op de geneesheeren gedaan, opdat deze hun zorgen aan de duizende zieke en zwak-ke personen zouden verleenen. De noôd is zeer dringend omdat het gebrek aan levensmidelen veel men-schen tôt een gemakkelijke prooi voor de besmettelijke ziekten maakt. OÛS T'WIMM m^REN VUANDELUKE VLIEGTUIGEN VÊRNIELD TE CENT Den Zaterdag, 29 September, hebben Verbondene vliegers een Duitschen tiein bestookt. Deze kwam van Bru^^e en- reed naar Gent-Sint-Pieters. Hij bestond uit veertig wagens, aile met soldatén gevuld. Toen de frein nabij de Snepbrug was, waar de lijn tusschen Drongen en Gent de Leie kruist-, ver-scheen een vliegtuig. De vlieger wierp twee bommen. De eene trof den trein en de tweed sloeg in den weg met het gevolg dat de trein ontspoorde. 't Was een ontzettend tooneel. Men hoorde ge-roep, gekerm en gesehreeuw. Er zijn veel dooden en gewonden onder de militairen. Nadat ze waren weggevoerd, bevool men de mehschen uit de omge-ving den weg te herstellen. Dag en nacht moesten ze doorwerken. Vrijdag 28, Zaterdag en Zondag 30 September hadden hevige aanvallen op het vliegplein en het station van Sint-Denijs-Westrem plaats. Eenige loodsen en een aantal vliegtuigen werden ver-nield. Op het kamp van Gontrode, ten zuid-oosten van Gent, over de Schelde, vielen vijf en twintig bommen. Zondag avond werd het groot rangeerstation van Meirelbeke, bij Gent, geheël door bommen ontredderd. DE STATIE VAN EEGLOO VERWOEST «Le Courrier de la Meuse» verneemt dat de statie van Eeoloo totaal dootr bommen van een verbondén vliegtuig verwoest is. WËS7* WL&M MÊ2E&EN HET LEVEN TE SSEGHEM De heer notaris Van de Moortele, met medehulp van eenige begoede burg(*»s, heeft eene kliniek gesticht voor de kin-deren onzer soldatén. Onlangs werd dit liefdadig werk uitgebreid tôt Emel-:ghem en Cachtem. — Vele families hebben de stad verlaten en zijn te Brussel en omstreken gevestigd. — Al de brouwers moeten brou wen bij Carpeniier en de drukkers drukken bij Dooms. — De krijgsbakkerij is in het fabriek Desmedt ingericht. Bij Adam, worden kanonnen hersteld. Onlangs had men al de machienwerkers opgeëiseht. Pros-per Dekeirsgieter en een andere, die geweigerd hebben te werken, werden gdurende eene maand opgesloten. m*11 ■ » » <» m ■- -tvvww in 1 1. niiiMgr Da kâûtaiiïSÉiiâ ia Bîlgiê Belgie is een van de landen waar de kunst om kant te vervaardigen dé grootste verhoudingen heeft aangenô-men; van af het begin van den oorlog daci:' men er aan de belangen te vrij-waren en van de kantwerkstersbevol-king en van de kantnijverheid zelve, waarin Hare Majestedt Koningin Elisabeth altijd veel belang heeft gesteld. In 1915 werd dus te Parijs een zeer1 belangrijk kantoor voor Belgischen kant gesticht, dat dooF twee scholen Van kant voorzien wordt : De kant-îchool te Sèvres, in 1915 gesticht naar het model van het weeshuis te Poperm-ghe; de andere te Saint-Que-n en be-îtuufd door eene kloosterlinge, die rroeger les gaf in de normaalschool te Brussel. 105 teerlingen bezoesken de «chool. Het kantoor verschaft tegen-woordig werk aan een gfoot getal kant-werkslers. Het werk heeft thans zoo'n jitbreiding genomen, dat het zeker >3 lat, bij de vredesslniting, het gevaar iat eene zoo svmpa'hieke nijverheid /an wege de verschrikkeliike gebeur-enissen zal geloopen hebben, zal ver-neden zijn en de geloden schade her* !teMi ï Sde JAARGANCj Nr 733. P1NSDAC, 1"3 NOVEMBER ïftTt,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume