Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1175 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Juni. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 31 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9w08w3978w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■ ^ jaATTOANS, Nr m. DÎÎ4BDAC, VOUNM91S. j HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Graoie iJ. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voqr gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Éeus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Bet namcrer ; 5 centiem (Fronî en Frankrijk). 10 cenliem (andere lauden). Per maand (vôoruitbetaaîd) : Frankrijk 1.75 fR, Engeland 2 sh. MoUand 1 gid. 25. Elders «î.ôO fr. I HET OFFEMSIEF IDe vijand lijdt zware verliezen en bekomt magere uitslagen H Zuiiiler in een onwijs optimisme te ■^rvallen, inag men zeggentîat.de uitsla kén van (}en strijd' tôt nog toe voldoen-"aozijn voor de bondgettooten. Du vijand ii er in gelukt zeker-ô vorderingen te 1 maken. die onze lezers op bovensiaancle kaarij-ê gemakkelijk zullen kunnen voî-[ agi, maar hij heeft- ap> verre na niet v&ï-Ifejôa wat hij in rechte rooeht hopen., ! waar hij zoo zonder tellen mannen siaehtofferde. ; Voor een- begin van ©en fcweede offen-sief zijrt- de uitslagen, die de Duitsehers tôt nog toe verkregen, weinig bemoedi-gend, en ongetwijfeld zullen velen in ÔnitschlaPd nu zeggen wat de « Frank-farter Zeitung» een paar dagen deed op-merken, namelijk dat indien men de vitan-ielijke bjnen niet ineens. kan in-ifirukkon, de aanvaller gevaur loopt saine ltrachtdadigheid te verliezen, voorsl • indien hij meer mannen kwijtspeelt dan (te behaafde voordéelen. waard zijn. r C * A Wij h&bben de gelegenheid gehad cm 1 ki nnis te nemea van een hericht over feu strijd orn tien uur 's morgens. Bit . fcetrteiij en het legerberkM van den na-mkiciag- zijn eenieder komen sterken in zijn vertrouwee. In de riehting van 1 Conrcelles heeft de vijand eene hevige dmkkiag beproefd. Te vergeefs. Courcelles îs in de handen van de Franschen ! gfbleven. In de riehting van Ville wier- , pert DuitscbeE» eveneena zware mas- ' sas ift den sfcrijd. Op dat pont konden . | zij de zuidelijke grens van Ville niet: ; oversehrijden. en op dat punt voorname-lijk s4j» hunue verliezen bulten aile ver- J hou<ii»g met de® behaaklen uitslaç. ' Indien men in bet algemeen de bij dit «nieuw offensief verkregen voordeelen ' vergelijkt bij de uitslagen, die de Du il sehers, bij hun vorige aanvallen in het-zriide tijdverloop vesrkïegen, moet men wel erkennen dat dit offensief, tenmiri-: ste tôt nog t©e een teleurstelHng moet zijn voof de Duitscbers. En bunne ka-| nonnen zijn nog niet ver genoeg orn Pa-ïijs te beschiéten. À I De verliezen van den vijand wairen gister bijzonder aanzienlijk. Men kan I iiiet- genoeg aandringen op het gewicht ^ van de verliezen, die ver de gemiddelde | verliezen overtreffen do or de Duitsehers '•ij de voorgaando oîfensieven onder- Igaan. : Getuigenissen, die men wel voor ge-loofwaardig moet houden, zeggen dat 1 "ooifc een dag lijk die van gister aan de puitschers zooveel mannen kostte. Op .. ^ventien legerafdetlingen, die naar het , sebijnt gister avond in den strijd ge-U'orpeij. werden, meesten er op^ ziju . pinst vijf van bet front worden teriig-'P-tTOkkfn, uit boolde van de verliezen, ^ dMij hadden dc^rstaan. fussahen Montdidier en le Frétoy na- j ttiôlijk werden de I-Jui tsche massas die ] lt'i aanval. optrokken tegen de Fransche ^llinsfûn iangshee& den spoorweg Montdidier-Ijassignv, letterlijk neerge- , maaid, Meer ?<u.idwaart'Sv in de ricbting van ^ns-sur-Matz werden twee bat>al- ( JSïis door ons flankvuur uitgedund, het-$wi tWn vijancWli jken stoot overigens , ; %tte. ' .j [ ;• ira de Duitsehers hun geweldigo i I^'Herievoo-rbereiding begonnen, lieten ' ''' '''ransehe kanonniers, zooals wij gis- . ' zpgdfen, ook bunne stukken ge- I ^iit we;rken. H'un vuur was hoogst .< Kr de laatete voorbereidin- u': v;tf> den vijand werden er zeer docr I ;chinderd, bij zoo-ver dat op sommige ►li.nten de stoottroepen de vertrekplaat-èv niei ko.nden bereiken, die hun wa-en aangew-ezen geworden. Deze sto&t-roepen konden eerst veel later tussoben-'£'ide komen en voor zij in bet gevecht '■aren, warenzij reeds deerlijk heproeW worden. ô « Deze strijd ziet er uit lijk een herbe-innen van de dageh van Verdun. De roonpriiis zit met het leven van zij ne oldaten evènveel in als de Fransche mirai jeurs zelve. In kolon per vieren wor-en de «feldgrauen» ten stormloop ge-onden en neergevèld. Indien het afloopt lijk voor Verdun, 3 beter. A' Minister Cooreman Ziehier eenige bijzon.derheden over M. Cooreman, die zooals- men weat geroe-pen werd om M. de Braque ville als minist-er-president op te voLge.n. i M. Cooreman is berkoimsï'tig uit Gept en 63 jaar oud. Hij, sAïKieerde in do pacbten aan de 1 univeçsiteit van Gent. . [ Hij speelde vroeg een politieke roi. ' De beer Cooreman heefît aile mogel-ij- ' ke eerbewij.zen genoten in zake politiek: • Hij was achtereenvolgens gemeente-raactelid, lid van den provincialen raad, velksiverfeegenwoordiger, minister van Nijveriteid en Arbeid; einttelijk voorzit-ter der Kamer, waartoo Mj gebracbt werd door de eenstemmige gun.st van gansch de Kamer van VolksveFtegen-wosrdigefs.Enkele j-arerî voor den oorlog veriiet de heer Cooreman de politiek, en wijdde zich aan zaken; zijn vertrek werd door elkeen betreurd. Zeer ijverig, gaf de beer Cooreman, sinds 't be§in van den veà'dtecbt, al zij-nen tijd aan oorlogswerken. Hij huldig-: de-bet werk van cic officielle Kommissie van onderzoek in, over het schenden van het volkenrecht in België en het Werk ;der krijgsgevangenen in Duitschland, dat; hij voûrzat; hij was insgelijks voor-.zitter van de beroepskoinmissie, gesticht door het besluit-wet dat de Belgen on- | der de wapens riep. M. Cooreman, die in vele kringen met sympathie wordt hegroet, zaL zich eer-vol weten te kwijten van de zwan-e taak, die hij op zieh beeft willen nemen. ; r«— .... Oe dood van een heîd Een dapper en edel soldaat van onze choone zaak komt te sneiwelen onder 1 ri.- Duitsclie kogels. Hij heet Piefcer Ho- i •erliofcte, gewezen sergeant-inajoor van ict 5e itriieregimeH-t, eedste klerk van- de . iefdadigbeidskolonifi van Reckheim. Hii werd te Charleroi terecbtgesteld-'. Daags voor zime dood verl'eenden de kiitseherà hem 10 minuten onderhoud net zijTien vader. e Niets kwam zijne wilskraeht vermin-ieren. Hij wist dat zijn verzoek om ge-uide, aan den keizer gericht door zijne riende.n, verworpen was en dat het aatste uur naderde. Maar de dood verschrikte hem niet. « Vader », zegde hij, «wees niet be-iroefd, want ik ga mijn leven offeren oor mijnen Koning en voor mijn land.» Hij viel, zooals een beld uit de onde ijden. Hij weig-erde zich te laten blind-oeken en c'ommandeerde zelf het vuur. De vijand braeht- hulde aan zijnen on-embaren moed, bij zoover dat de feld- NIEUWS UIT BEZET BELGIE ANTWERPEN BRAND TE GHEEL Onlangs werden op- een Zaterda avond de drie zonen van Jan Huysman den pachter der Poyelhoef,die elk afzo derlijk in een bijgebouw der hoef ve nachten, bijna gelijktijdig gewekt do; eenen stikkenden rook en het geloei v<i vlammen. Het gebouw dat tevens t» paardstal dient, stond in vollen brani Het heeffc maar enkele oogenblikken g scheeld, of aile drij h ad den den doc in het vuur gevonden; een voo.ral, Loui beeft bet sîechU aan zijn geestestege; waordigheid te danken, dat hij er h l^yen van afbraeht. De eerste gedac'b der drij broeders wass, de twee paarck die in het brarsdende gebouw stoade te redden, wat niet sonder moeite. g lukte. Daarna stem den zij voor de kei of'wel den inhond van het brandend- g bouw zooveel mogelijk in veiligheid brengen, of het huis, dat sleehts eeni£ me ter s van den brand stond en dat er; ?tig bedreigd was. voor het vuur te vri waren. Zij besloten tôt dit laatste, ii ten brandeu wat branaue en beklommt in hun nachtge>vaad het dak, waaraa het vuur zich reeds had medegedeeh Met sellier bovenmensehelijke kïaebtii spanrwng en dank de flinke hulp der g. buren, gelukten zij erin bet begin va bfaixd té bkrssçhen. Louis liep tùevb tamelijk ernstige brandwonden aan c beenett op. Middelerwijl verteerden c vlammen de paardenrfal, een gebou van wel 70 vierk. meters oppervîakte,e ook de daarnaast staande scliuur, d minstens 200 vierk.m. basiaat. Van beic gebouwen blijven enkel de geblakerc muren over. Geheel de inhoud, bestaaî de uit ongeveer 4000 krtes strooi, £QC kilos booi, eene partij; aardappeîen e hnver al hef- landbouw.geïief, <b'ij feà ren, vier ploegen, vier eggen, de dorscl machicn t,n andere werktuigen, schk al het paardsgetuig', is verloren. Een drachtige zeug 'is^aak in de vlamme omgekomen. De schade is voor den lanc botiwer dan oo-k zeer groot,- Men bée geenerîei gissing^ omtrent de oorzaa der ramp. BSZMMJk.WfS* BAWmETERf4 HÔHO DE HOOFD-STADOnbekendan zijn 's naahts in de boe; derij van M. Jozef V., fce Eyseringer bianengeite&ngen.Zij hebben den wach bond vergiftigd, drij koeien en eenen. c gestolen.. Fwee kerels zijn ontmoet o rien Bei'gensteenweg, tusschen het Wi> en $kft-Fieters-Leeui\y, met de gestote beesten. Eenige uren nadien, sloeg d pojitie van Anderlecht eenen heelen m< vleesch geladen wagen aan, dat vaaa d drij koeien en den os voortkwam. H-vleescb was door twee Brusselsche heei bouwers opgekeebt. De politie beeft ee naarstig onderzoek i-ngesteld om de di< ven zoo gauw mogelijk te kuimen va ten. 3ÀND1ETENSTREEK IN- BRABAN Bij M. Plas'key, landbouwer te Ram; donck, kwamen kerels, die beweeirde bot de politie te behooren en met een huiszoeking gelast te zijn. De zoon Pla; key had den vorigen dag juist eene aax ziemlijke eom gefd getr'okken. De lanc tVWVfc —^ v bouiwer overhandigde zijne si eu tel 3 aai do zoogezegde. politieagenten. Dezei r doorzoohten aile meubelen en bemach ' tigden eene som van 14,000 frank, welk V zij, volgens hun beweren, aan hunnei r overste gingen toonen. Zji dwongei jf zelfs den zoon van den pachter hen naa r Londerzeel te vergezellen. 'j Onderweg kwamen nog drie ander j1 kerels bij de vateche poiltiemannen.Toei Zij ver van aile woning warén verwij 'ri derd, wierpen zij den zoon Plaskey tei s gronde, overlaadde hem met sl-agen ei heten hem bewusteloos liggen. Daaroj team ganaêh de bende met haren buit d- , ' vlucht. i.e -1 EEN VALSCHE POLITSEASENT ^ Dinsdag nantiddag1, hebben zich twe ^ kerels aangeboden bij M. Dethiège, o] y den Leuvenseben steenweg te Sobaai beek,zeggendé tôt de politie te behooren Op het toonen van een val se h papier ^ dat M. Dethiège zelf niet kon lezen, lie I 'îij hen, binnentreden. De twee kerels be ; 'gonnen de huiszoeking en toen ze we; ^ waren, bemerkts Mme. Dethiège, da n veïzameling juweelen gestoleî , was. Zij diende eeno kiacbt in bij di y politie en een onderzoek werd geopend j. Maar Woensdag, rond den niiddag ^ ^ag zij eenen der kerels ergens binnen jLr tï'aan to&n zij over den Leuvenscbei | dcenweg ^tapte.Onmkldellijk ging Mnv Dethiège eenen politiebeambte veïwitti vvàke. seffens zie.h ter plaats begai , ,Op het aie ht van on.zen politieagent nan 'r le schelm bever de vîucht, maar bi, c verr| korts nadien in de Waterbouwkun \ ^'straat aangehouden. Het is d@ ge aaamde .los. Passe, wonende insgelijk! p cïen Leuvenseben steenweg. Hij wei l rtfe zi jn maat bekend te maken er , vei'd Qpgesîoîen. c DîEFSTAt VAM 4Q0.000. FRANK n Onlangs werd ia de bu-reelan van d< 1- maaSschappi j der Houiilières Unies, fe; fS ; Wiliy, «en bijzonder stontafteedige <Jtéf k stal gepteegd. : Vier kerels-, wetke men denkt vat iBrussel of uit dc-n omtrek te zijn geko ;men, drongen in het bureel waar d( brandkast der maatseh'appij staat. Zi. overvielen de-a naeMwaker en s-leurder hein naav eenen der kekk-rs, waar zi, , hem opsMen. f' - Vervolgens riefetteïi zij bunne pog.in ,, :gen tegen de brandkast, die zij wister „ ! o®en t» kriigen, door bij m.iddel van #sr ^ btjzonder tuig gaten rond- bel sloi te bo n ren. De bandieten lédigden den koffer p die eene som van ongeveer 400,000 franl inhield»; deze bestond uit briefjes var e '50, 20, 2 en 1* mark- en moest dienen on de loonen der werkliedeii van al de kooîputten te betelen. n De naehtwaker heeft verkl'aard, da' hij door de scbelmen gansch onverwaeh l is verrast geworden en het alarm slecht; ma hun vertrek kon.srsven; hij heeft ge hoord, dat zij Fransch spraken met ster r ken Brusselscben tongTal. M. Lemaitre, bandelsbestuurder dei n maatsebappij, heeft onmiddellijk de po ô litie van Gilly en deze van Brussel ver ;- wittigd, doch van de brutale brandkast i- dieven werd tôt beden nog geen spooi l- [gevonden. I! iEII si aiMs mmmi • Vroeger, den Zaterdag voor den le Mei, schoot de Gilde der Brusselsche Boogschuiters den vogel, geplaatst bo-ven de «Grosse Tour» in den Wol-ineerscn, op den vosti ngswal tusse lier de Naamsche- en lialle-poo^rt. Al de gondsmeden waren verpiiebt de sehie-tmg bij te wonen, op- straf van boete, De overwinnaar gaf eene waarborg vooi tte hal-skecting, die bij te dragen kreeg. van den anderen kant, kreeg bij e€i" çouden florijn als vergoeding voor de litgaven, noodzakelijk gemaakt door zijne a trio-mf. webel, die den vader te Charlerei ont vingt den dag na de tereehtsteliing, zea:-:k: : Mein Herr, Sie koennen stolz sein rnt lhren Sahn (MijnheeT, gij moogt fier zijn over uwen zoon !) De gewezen sergeant-majoor Hoger-heijde was gehuwd en vader van fami-lie. Hij offerde'al zijne genegenheid o|: voor het vaderland. Zijn naam zal in gouden letters pr.ijken in het- Boek de.ï irlorie. *s Anderendaags greep eene processit plaats en een groot banket sloot deze twee feestdagen. Dit gebeurde «in den ouden tijd». La ter vçT'gacierde de «Gilde der Brusselsche Boogschutters» in haar lokaalen noodig-de ter zitting den eenen of anderen aan zienlij-ken persoon. Leopold II en Koning Albert aanvaard . den graag de se uitnoodigingen, gedi rende dewelke een goed glas geuzei lambik werd gedronken. Daarna bego . 'de schieti-ng. Burgemeester Max was al'tijd tegen . woordig bij; deze volksvëreen-igingên.die eerst ophielden te bestaan and s den oor log. Van af 1914 werden zij niet meei , gevierd; maar in 4918 heeft eene vader (land;>cbe betooging dit feitebjk gebrniîî ; vervangen. . Den Zaberdag, 27 April, om 3 uur 's ^namiddags, vergadej?den de schutters h 'hun oud lokaal en defileerden voorbi, de portretten van den Koning, kardi naal Mercier en borgemeester Max. Er werd geene redevoering ■gegevei; noebeen woord gesproken, maar, alhoe-wel stilzwijgend, was deze vergaderina van lieden van allen ouderdom en uil aile maatsehappebjke rangea, zeêv wel-sprekend en roerend; allen toonden eec bewonderenswaardig gevoeien van vuri-ge vaderlandsliefde. Het was tezelver-tijd eenvoudig en grootsch. HET SPORT 1,1 v v v *as» WiELRIJDE^ î 1 IN HET PRINSENPARK ; Het kampioenscliap der baanrijders î ——— 1 Dit kampioenschap werd Zondag op de 666 meter van Auteuil betwist en be-1 haalde, zooals het programma het be-1 loofde, een uitstekenden -bijval. ^ Voor velen was de overwinning van 3 Mantelet eene greote yerrassing. « Op bet einde der koers meenden meni-g;> loescbouwers dat onze landgenoot .Philip Thijs overwinnaar wasT wij zelf 3 , verkeerden in dezelfde gedacbte,daar hij ' den eindsprint won, doch de kommissa-.rissen der koers kadden hem, zonder • verwittiging gedektasseerd, daar hij bij > ieder bandongeval, bet graspark over-^ gestoken was em van fiets le verande-" ,ren, in plaats de pistronde voort af te S .leggen. - . Dit voorval braeht cntevredenlieid te-1 weeg, doch onnoodig er op aan te drin-: ,gen, de kommissarissen verklaarden • dat "hij derizelfdcn weg niet had afge- > . legd als zijne tegensirevers. Pélissier was niet in zijnene gewonen 1 vorm, daar bij- zich niet heeft kunnen î oefenen. Godivier beeft, niet-tegenstaan- - de de bandongevallen, geioond dat hij • -zijn tegenstrevers waardig was. Hij i werd fel teegejuicht, zooals hij het ver-i diende. Masselis, op het uiterste oogen- ■ blik geroepen oui Ijerlhei te vervangen, - verdedigde z-ieb moedig. Van de twee î andere- koersen-, dis bet programma aan- - viileteu, Avas d& «■ Coupe des- Tandems » i :de bijzonderste. De plosg Deschajnps- Siméônie beaïÊT om niet te vera-raderen, nogmaal Iç-raebten getoond. Ziéhier de techniâclie uitslagen : De « Coupe des tandems » Se/akh op 1.333 meter (2 ronden) De reeksea werden gevronnen door 'Beschamps-Siméonie; If. îWânager-Poî-, fe<iri (junior); Fërrin-e-Ohassot em Char-iier-Môrel.Finaâi : 1. Beschamps-Siméonie; 2. Charlief-iviorel ; 3. Perrine-Cbassot; 1 1 4. H. Ménager-Polledri (junior), op-gebouden.Tijd : 2 m. 31 s. »/5. | i Laatste 200 m. : tl sec. 4/5. Prem'tekoers Op 4.000 meter (6 ronden) De premiën werden gewonnen door 1 Resspn, Lorrain, Dupont, Chardon en J Veillet. Eind^remie : 1. Trouvé; 2. Lorain; 3. Le Bars. Tijd : 5 m. 32 s. 3/5. Laatste 200 m. : il s. 3/5. > ' Het Kampioenschap der Baanrijders " Op .400 kil. (156 ronden), aebter gang-makers per fiefs 1. Mantelet, in 2 u. 27 m. 5 sec. 2/5. 2. Pélissier, op i wiel. 3. Godivier, op i ronde. 4. Thijs, op 1 ronde (gedeklasseerd). 5. Masselis, «ç. 11 ronden. De feoers De eerste rondes werden in gewonen ' gang afgeleg'i. Bij de 4e ronde beeft Thijs bandbreuk. Aanstonds loopt bij eene ander rijwiel halen, doe;h verliest [.-350 meter; hij berneemt den strijd en ! beeft bij de t4e ronde 100 meter i-nge-haal'd.De 10 kit. in 10 m. 39 s. 3;5 door Pélissier.' ; Thij;s acbtervoigt nog en aan de 18* rem.de is hij rnaar 150 meter meer aebter. Masselis wordt gedubbekt (24e von-1 !de). * De 20 kil. if» 2& in. b3 s. g/5 door Godivier.1 j Op dit oogenblik ©ntenapl Godivier 'en tijdens 4 ronden grijpt een hevige ' -strijd- plaato. Tbi.js gelukt. erin — niet ' zonder moeite — bet peloton in te halen. Hij werd fel toegejuicht. Pélissier, iThijs en Mantelet zijn nu tezamen met ; 120 ineter voorsprong op Godivier. Jfte- 30 kil. in 40 m. 27 s. 4/5 (record) door Pélissier. K-ori daarop beeft Thijs weeierom •bandongeval en loopt een ander rijAviel nemen, zooals bij bij den- aanvang der koers- deed. Hij herneemt, met denzeK-den moed. zijne achtervolging. In tus-1 sch-en ver}ie,st' Masselis een 2° ronde. Nu heeft Godivier bandbreuk; geiukkiglijk is het juist op het pun't waar zijn ver- ■ zorger met een ander rijwiel gereed staat. Hij berneemt op het oogenblik clat Pélissier en Mantelet voorbiîriiden. TVTV'f" Bij de 58e ronde beeft, Thijs voor <df 3" maal bandongeval. Hij ontmoedig zich niet en loopt spoedig van fiets ver anderen. De 40 kil. in 54 m. 24 s. t'5 (reconS door Pélissier. Bij de 63? ronde zijn Godivier, Mante let en Pélissier zonder gangmakers om dat do vermoeidbeid zich begini te later gevoeien. Masselis verliest een 3e ronde In bet uur werden 44 kil. 50 m. afge kgd (record door Pélissier). Bij de 73e rondg, tost Thijs zijn gang maker en haalt, wederem na een hevi ge kraehiinspanning, het peloton in. Hi wordt. overvloedig teegejuicbt. Half koei*s. — De 50 kil. in 1 u. 8 m 32 s. 2/5 (record). Thijs aan den kop. D< gang wordî vertraaga tijdens 9 ronden Eenskkps ontsnapt Thijs en. zijne tegen st-revers halcr. hem met veal moeite in 8ij d^ 8S° ronde heeft Godivier op nieuw bandbreuk, juist aan de lijn Masselis verbes» nog 1 rende. De 60 kil. in 1 u. 25 m. 36 $. (reçorc door Thijs). Godivier -.c-htervolgt zij ru t8genstrev&i°s. De winu, die opgekomei is, bindert de rijders. Masselis verbes een 5e ronde. In 1 u. 1/2 zijn G4 kil. m. afge legd (record door Pélissier\. De 70 kil, in 1 u. 37 m. 37 s. dooi Pélissier. Godivier achtervolgt nog al tijd; hij i; çochtans op 500 meter van het peloton Bij de 117° ronde is Godivier verplieh van rijwiel fe Veranderen in de tegen -overgesteldé lijn. fïij verliest 1 ronde alsook Masselis die- nu ganseh buiter vorm, ronde op ronde verliest (hij i; nu op 10 ronden). De 80 kil. in 1 u. 52 m. 19 s. 3/5 doo; Pélissier. In de 2 uren : 84 kil. 925 m. Er wordt nu t rager gereden dan ir he,t begin; daarom worden de record'; a .«-i n er ne,e.,,sréhaald. iSr zij n veù gangroakefs &p de pist. - Dé 80 kil. in 1 n. 52 m. 19 s. 3/5 doo; Pélissier. Masselis is nu op 12 ronden. Vijf ron den voor het einde verdwijpen de gang ipakera. Godivier stijgt af bij cle 14? ronde. Thijs, Pélissier en Mantelet, ex leen leggen de overbliivende ronden af fîe bel kondigt de laatste ronde aan. Dt drie, tegenstrevers ri'jd?" traa$, zooal; echte « sprinters ». Thijs saelt eeng klaps vooruit. en rliegt eerste de ll|j; voorbij van «ïicht bij gevolgd door Man tele.t en Pélissier. De laatsfe 200 m. in 15 s. 2/q. INTERIM II Nota. — Ziekte van onzen gewoner Intérim —• sport-rédacteur — zal ons eer tijdje verplkbten — vrezen wij — de uitslagen van de greote matehen in de Parijzer renbanen met een dag vertra ging te geven. Onze levers zullen even wel opmer<ken d^k o^ae sport-pubriel-even uitgebreid blijft en dat Wij, voo] zooveel de omstandigbedsn, toelaten, dt sporlgebeurtenissen van overal blijver bij houelen. P.ed Vaderland. 1 wmmu ■ ——*VWWVV V.'■ ■ .mt.n les a^îi-Duilicbe §! beloogiïi^ in Luxcrr burg Zooals hunne broedars uit B&lgiscti Luxemburg, bieden de Luxemburgefa van het Groot-He-rtogdon> eenen prachti< ge-ti moreelen tegenstand aan de over-v/ekligers var. hua iaad. INviatig dui-' zend verbruikgrs maakten, den 5 Mei j.!. te Es eh en te Luxemburg, van eene betooging' tegen bet kostei-ijk leven, eén ikalni en indrukwekkend betf^>g tegen de Duitsehers. Den IG Met, door eene spontané en eenparige stemming, ged'urendo de af-wezigbeid der regeering, proiesteerden de Kamer van V&iksvertegenwoordiigers, niet, zooals de beze'tter het zou hebbeii gewôrvscbe, kw de laxiste Engelscbe ■ boas barcfemeî^ôK, Biaa* tegen hH in t»f-téiij s^elîen door oe Duit's.<-hers van ai weerkabonnen rend d<p boofd^td. | '< Andere;werd peu En?e4sebe ik-wnstdair ingeriebt, in het «Athénée». Men sj3ec1de een draina van Shakespeare, na hetwelk de menigte, opeens recht-staande, God save the King aanhief er tweemaa! herhaalde. Het is onmogeliik 'een sehooner volksantwoord in te beel-. den, tegeî> de Duitsche poginge-n van op-stand der meenfng. tegen cfe Engelseèen. Enkele dagen vroegerr had eene beteo-îging van Belgisebei kunst, de vooretel-ling van Qlc-mer le Simple, van Viktor Vrenls- en Juul 1>lucre, eene gel&geri-heid gegeven aan bet volk, om zijn gevoeien s van vriendscbap nil te tlrukken voor de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume