Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

755 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wm13n21w40/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I JAARGANG, Nr ^69» VRIJDAG. 52 NOVEMBER WlB. HET VADERLAND pleine aaukondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Bel§!sch dagWad, fosri®gp!f te Patfs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN eOBPHBM, WreeèefflP Het nummer î 10 cenuem Per tnaand (vooruitbetaald) : Frac&rijk ' 1-75 tt "Éngeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 £r« ■ Dr Soif wil ons een vodje papier opsolferen I pe akte van wapenstilstand' is, hoop ■ en al, twaalf dagen oud, I Indien men Dr. Soif, keiZerlijk minis- ■ fer van buitenlandsohe zaken voor de ■ Duitsche «revolutionnairen» liet begaan, ■ zouden er geen twaalf dagen meôr ver- ■ iwpen of die akte was een vodje papier, ■ zoowel als de akte, waardoor Duitsoh-Biand, i,n den verleden tijd, België's on- ■ zijdigiieâd waarborgde. I Toen de Duitsûhe onderhandelaars I yoor den wapenstilstand bij maarsehalk ■ Foch aankwamen, met het gepinhelm-H de hoo-fd op de borst, werd het hun dui- ■ (jelijk gomaakt dat de bondgenooten den Blùikeroever van den Rijn zouden bezet-l{.n om zich tegen een gebeurlijke her-■neming van de vijandelijkheden vanwe- ■ :e de Duitsohers te vrii waren. I: De Duitschers stemden toe en teeken-Bjen, wel begrijpend wat bezetting zeg- ■ ?en'wilde : toeziciht en geibruik voor den ■ Èœetter 0ver en van spoor- en waiter- ■ weger recht voor den bezetter om de I roortbrenigst van mijnen en uitbatingen ■ van \ll-en aard te zijnen voordeele aan ■ te wenden; recht voor den bezetter nog ■ sm, zoo noodig, die ha,nd te leggen op de ■ inkomsten van tolwezen en balasting. De Duitsohers konden er op rekenen ■ dat die bezetting, toeh ook door de ■ kracht der wapenen verkregen, heel wat ■ zac-hter zou zijn da.n hnn eiigen bezetting ■ van België en van Noord-Frankrijk. Nog H het duizendste .gedeelte van het leed, dat ■ met hun bezetting gepaard ging, zou- ■ den de bewoners van de Rijngewestea ■ niet kennen. I En nog is 't te veel. Dr. Soif heeft een ■draadloos teiegram uitgezonden aan de ■regeeringen der 'bondgenooten om ta ■ vragen dat de akte va.n wapenstilstand ■zou aangevuld worden en uitgelegd. I Aangevuld met verzaohtende omstan- ■ iigheden voor de Duitsohers; uitgelegd I len voordeele van de Duitsohers. I Al de delfstoffen van het Saarbekken, ■ fan Thionville (Diedenhofen) van Mul- ■ hausen zau Dr. Soif voor zijne landge- ■ nooten willen hehouden, zoowel als de ■ opbrengst van «Duitsche» toltarieven in ■ EIzas-Lotharingen en in Luxemburg. I In plaats van een vrede die betaalt, ■ die de geleden sohade herstelt, die tegen I toekomende aanvallen waarborgt, wil ■ Dr. Soif ons een vodje papier opsolfe- ■ ren, waarmêe nog geen tien Belgen hun ■ pijp zouden kunnen aansteken. I Met draad of zonder draad, moeten ■ de Duitsche smeekbeden om verzach-■tende omstandigheden, om toegeeflijk-■heid ons koud laten. I Wie zegt ons dat het Macedonisch ■ mengsel van vroegeje kèizerdienaars, ■maarsc-halken en staatssecretarissen met ■meerderheidssacialisten en met Bolsje-Bwikisch getinte Liebkneehten een regee-I ring zal kunnen tôt stand brengen, die Ikan instaan voor de betaling van onze ■ oorlogsrekening. I Hebben is hebben en krijgen is de ■ kunst. Eens de linkeroever van den Rijn Im ons bezit, kunnen we zien, maar een H vogsel in Keulen is 'beter dan tien in Ber- ■ Niet sollen, Dr. Soif. I Maar betalen. LEO VAN GSETKEW. I P-S. — De Hollanders gaan goerl.Een Hfrunner mi.nisters verklaarde zonder Hfood worden van achaamte of oranje ■van spijt dat Holland teenemaal onmach-■'g was om iets te doen tegen de Duit-Hsche weigloopers. Maar om onze geïn-B'îrneerden te weenhouSen in zijne B'.ampen, die, lijk Zeist, wel eens schiet-■velden waren voor Duitschers in Hol-Blandsche soldaten verkleed, daar is 't ■fiiet onmaehtig voor. ■ Om ons in 1839 gestolen provinciën te B'œthouden en de vrijheid van de Sch.el- ■ f'e, daar is 't niet onmaohtig voor. I Zooails van de Duitschers, eischen wij ■ i~echt van Holland. L. V. G. ■ HET GOEDE VOOftBEELD ■ VAN LANCASKIRE ■ Londen, 21 November. — Men meldt ■ lit Manchester aan de «Daily Tele- ■ Sraph» ; I Het graafschap Lancashire heeft be-■sloten dat de door de Duitschers ver-■JPoeste gewesten den voorrang zullen ■hebben van de levering van werktuigen ■ yoor de weeifnijverheid. Het heeft het I ;rht P®1" honderd van het ge- ■ anrke&rd materieel te leveiren aan dt ■ e'pische en Fransche weverijen, een ■ ' «m gedeelte van het vernieawd m i- I eTeî aan ®tn®ei^anc^> nog klainer I 1 83,11 onzijdigen en niets aan I "e Duitsoha». Wiîsoa en de VrciescofîJereKlic i Uit New-York : p De berichtgever te Washington van de • «Associated Press» meldt dat de demo-cratische senators, die Dinsdag avond q twee uur lang met président Wilson on-! (ierhandelden, het Wit Huis verlaten >1 hebben onder den indruk dat président . Wilson voornemeris is in Emropa te blij- . L'. ven totdat het grootste gedeelte der werk-t. zaamheden van de vredesconferentie is afge'loopen. ,s OVEHAL TEGEL'JK K i- De «Associated Press» zegt nog dat i- p résidé,nt Wilson het inzicht heeft, tij-q dens zijne afwezigheid uit de Vereenig- > de Staten, zijn ambt als voorzitter foch •- volledig te blijven waarnemen. Hji zal met Washington in verbinding blijven per draadloozen telegraaf, zoo-l- lang hij ifi zee is. Van Europa uit zal hij telegraaf-kabels en, zoo noodig, spe-n ciale postbooten te zijner beschikking •- hebben. e In Frankrijk zal de président zijn n ambt uitoefenen in het Amerikaanseh n gezantschap te-Parijs. Hij zal zich daar g (va.n hetzelfde voorrecht genietenid als e destijds de Belgische regeering te Sainte-Adresse), op Amerikaanseh grondge-n bied bevinden. Ind'en hij Londen of e andere hoofdsteden moest bezoeken, zou it hij eveneens zijn intrek nemen in de g Amerikaansohe gezantschappen. • r n v ^ .WWW ■ ■ r l- ALGEMEENE STAK3NG IN a PORTUGAL n e Londen, 21 November. — Uit Vailën-,a lia wordt geseind dat men uit Lissabon d | verneemt dat op 18 November algemee-ne werkstaking is uitgebroken in Portu-i- gai. d Aile verbindirtgen zijn afgesneden. -WWW l- UIT BF5USSEL iu ^ Sedert de aankomst van de gendar-men en de Belgische trœpen en nu de £ laatste Dïïîîscher uit de hoofds.tad" is, ^ heerscht er kalmite. De veiligheidsdienst doet nu een noodigen opkuisch. De te-3_ ruigkeer van burgemeester Max ontsitak n geestdrift in de harten die nog s£eeds grooter wordt. n De Briusselsche dagbladen van voor den oorlog zien weer het licht. Zoo le-zen wij reeds de « Soir », « La Dernière Heure », « Le XXe Siècle », « La Libre k Belgique », die « Le Patriote » vervangit, i een nieuw confrater « La Presse » en « L'Indépendance ». De stad is gansdh çevlagd en in feest-dos om de blijde intrede te vieren van re onze Vorsten, die heden Vrijdag, om ^ 2 uur mœt plaats grijpen en pracnitig zal zijn. [6 vwvw GEKEIMZINNIGE ONTPLOFFING r- Lausanne, 21 November. — De « Gazette de Lausanne » verneemt op 20 November uit Amsterdam dat Maandag-avond om tien uur een geVveldige ont-ploffing heeft plaats gehad aan de Hol-n landsch-Belgische grens, in de buurt 'r van Hamonlt. ie Men is het niet eens over de oorzaak > van deze ontploffing. Honderd-v'ijftig i- dooden en g!eik,wieitëten werden reetàs > naar het hospitaal te Budel (Holland) overgebracht. t- Hollandsche militairen werden ge-l- wond ; zes hpnderd Hollandsche solda-'t ten werden naar Hamont gezonden met het Hollandsch Roode-Kruis om de ^ sladhtoffers hulp te brengen. 1- ■ ■■ — ij DE ITALSANEN Rome, 21 November. — Dinsdag heb-^ ben de Italiaansche trœpen op vijan-delijk gebied overal de lijn bereikt door den wapenstilstand vastgesteld. J_... ..—-WWW i . ~lt e. DE FIÎ4SCKE KU3T DOOR RUSSiSOHE SGHEPEN BESCHCTEN e- —• r- Uit Kopenhagen wordt gemeld dat d« ;n « Politlken » uit'Helsingfors verneemt : ïn Een geweldige beschieting werd' et Woensdag uit Kronstadt gericht op Vi-e- likalla (?) op de Finsche kust, door dr:e it Russische oorlogschepen met de rotxfë >11 vlag in top. De beschieting duurde drie 1 i- jur. De Flhsche regeering heeft, u~t er vrees voor vijandelijikheden, de ont-m ruiming bevolen van de distrikten aan die Russische grens. DE OPMARSCH VAN ONZE TROEPEN — Officicel Belgisch bes-ichî. — Op 20 November, bereikten !icht© elementen 3 van onze troepen de steden Turnhcut e n Herenthals. j Geene wijziging op het overîge gedeeîte van de lijn, die langs Pvlechelen, . Viîvcorden en BrusseS Jaopt. i in Luxembus-g bereikten de Franschen Neufchâteau. HET NIEUWE MINISTERIE Elke dag brengt nieuw e berichten mede over de samenstelling van het mi-nisterie, dat de regeering uit Sainte-Adresse moet vervangen. Uit iBrussel wordt ni dato 19 November ge'meld : Vrijdag zal de nieuwe regeerinig zich aan de Kamers voorstellein. Zij zal waar-schijnlijk als volgt samengesteld zijn : Kilholieken : Delacroix, voorzitterschap en geldwe-zen.Renkin, spoorwegen. de Broqueville, binnenlandgche zaken. i Vandevyvere, landbouw. Jaspar, kunsten en wetenschappen. Haj'nngnfes, econcmiscihe betrekkin-' gcn. Liberalen : ) : Janson of Masson, oorlog. Hymans, buitenlandsohe zaken. Franck, koloniën. Socialisten : Anseele, openbare werken. Vandevelde, rechtswezen. Wauters, nijverheidswerkon ,en be-voorrading.Coppieters, onder-secretaris voor open-i bare werken. Het programma van het nieuw minis-terie omvat de volgende punten : Algemeen stemrecht op een en twin-tig jaar, na zes rnaand verblijf ; verkie-zingen zoo spoedig mogelijk, waar-schijnlijk in Mei. De herziening van de grondwet zal zooveel mogeilijk beepoe-digd worden. Afschaffimg van artikel 310 Van het strafwetboek (inbreuk op ^ de vrijheid van den arbeid) ; inrichting ! van eene Vlaamsche Hoogeschool, maar ! geleidelijk door de uitbreiding van som-1 mige leergangen in de hoogeschool van ' Gent ne met inaohtneming van het J tijdsbestek voor die uitbreiding noodig ; het vraagstuk van het vrouwenstem-, recht blijft open, maar is niet opgelost. De zending van deze regeering zal waar-; schijnlijk afloopen met de aanstaande i verkiezingen, die, naar men denkt, wij- m zigingen zullen aa,nbrengen in de verte li- genwoordiging van de verschillendf 'e- partijen. AT^NKOUDÎNGEN Te ' Brussel werden eenige handTan g8rs van de Duitschers aangehoudfen. *. Er zijn Vîaminigen en Walen onder die aan'de verduitsche bladen « La Bel gique », « Le Bruxellois » en « De Tijd : 'e~ meêwerMen of ambten hadden waarge nomen Tn de Duitsche adminisit-ratie Etiward Goremans, George Bevernage 'n- George Meysmans, Hendrik Jacobs Pierre Grimbenghs, Ray Nyst, Andp Moressée, Aimé Hutt, Ghesquière, Rîei n~ jens, Herremans, Gelen, OktaaJ A, Ste ghers (Free Fritz), Haerynck, Ghislain en Wilhelm Vogél. ***• De volksvertegenwoordigers Augus tevns en Henderickx, beschuldigd va) versitandlhouding met den vijand, het ben de vlucht genomen- iA- * c * * De Koning doet vandaag Vrijdag zijn ,n_ intrêde in Brussel aan het hoofd vai twee Belgische legerafdeelingen en vai i's" een detachement van de Verbondei u-0€.pen. m- i©- Het stadsbestuur van Briussel heef ir- Dinsdag namiddag bloemen doen neei de legigen op het KerMiof van Evere, op d >e- graven van de Belgische soldaten, daai tél na op de graven van 41 personen onde op de Duitsche bezetting doodgeschoten e: ng namel'ijk van Miss Cavell. ar Men voorziet de oprichting van ee: m- gedenkteeken aan Miss Cavell. ™ "NBESLAGNE1VI3NG ? ! Het Parlklet '.n Brussel doet de perse m" nen opzoeken die tijdens de bezettin st. met den vijand hebben gehandeld. Me 3r- heeft reeds veTe koopwaren inbeslagg( de nomen, namelijk op 18 November voo ij- meer dan een millioen. ""VWVVV '' " '"ii" De braild in de Erusselsche staties Me,a meldt uit Brussel aajn Havas : De brand in de Zuidstatieen in de sta-tie van Schaerbeek duurde gawseh Maan-dagnachi voort. Telkens weer grepen nieuwe ontploffingen plaats. In dein voormididag nam de brand af. De schade is onberekembaar : de ma-ohienhallen en een groot aantal wagen; werden vernield; aanzienlijke stocks koopwaren werden vernietigd. Er zijn talrijke slaohtoffers. Honder-den huizen werden besohadigd en moes-ten door de bevolking ontruimd worden ; op verscheidene kilometer in het ronde werden al de ruiten gebroken. Het schijnt vastgesteld dat de brand gesticht werd door de laatste Duitsche soldaten. De Noordstatie is ongesohon-dçn.Voor hun vertrek hebben de Duitschers de barakken van het vliegveld in brand gestoken. Men was het vuur spoedig meester. Het parket heeft de wapens en muni t-ies, door de Duitschers verkocht, in be-slag doen nemeji. *** De nieuw-verscihenen «Etoile belges deelt mede dat- een landbouwer uit Evere een Duitschen wielrijder het vuur heeft zien leggen aan een spoorwagen. Ongetwijfeld deed hij een Bickford-rI'ouw ôntvlammen, want ean half uur later greep de eerste ontploffing plaats. BELANGRhJKE ONTDEKKINGEN Men meldt dat de politie belangrijke omLdekk:ngen heeft gedaan in verband met de ontploffingen, welke Zondag te Bruissel plaats grepen. Nabij de v-ern i^lde spoi>rwagens vond men brandpastillen en verscheidene ki-logram Kordietlonten. Toen men planken oplichtte, ontdelk-te men kuilen met stroovgevuld. Tevens raapte men vijzen op om uurwerkbom-men te regelen, die de ontploffingen op een gestelden tijd moesteri veroorzaken. OOK !N HENEGOU>WEN * In Henegouwen hebben de Duitschers verscheidene munitietreinen doen sprin-gen. Bijna gansch het dorp Jamioulx werd vernield. Er zijn slactotoffers. LEVENSPRiJZEN TE BRUSSEL " «"1 ■ 1 " 1 1— t Ziehier eenige prijzen van levensar-tikelen thans te Brussel gevraagd Botec, 25 tôt 30 frank het kilo ; melk (slechts voor zieken en kinderen) 1 fr- 75 de liter ; vet, 15 fr. het kilogr. ; eieren, i 2 tôt 2 fr. 75 stuk ; opgelegde eieren, 1 frank 80 stuk ; koffie, 50 fr. het kg. ; suikerui, 6 fr. 50 ; koloniale waren. on-;b'etaalbare prijzen, zoo goed als onvind-baar ; vleesch, 10 tôt 12 fr. het kg. . ko-len 275 tôt 300 fr. de 1,000 kgr: ; nieuwe schoenen 250 fr. het paar ; stoffen en liinwaad. onbetaalbare prijzen ; olijf- olis, 80 fr. de liter ; toiletzeep, 4 tôt 6 frank het stuk ; bruin zeep, 12 fr- het kilo. Deze prijzen zullen waarschijnlijk zak-ken zoohaast als de spoorwegen zullen hersteld zijn en de bevoorrading gere-geld.Er is voorraad genoag om de Belgische bevolking te bevoorraden tôt Nieuw jaar. De aankomst van waren gaat geregeld door. Het reitionaal komi-teit voor bevoorrading heeft de .noodigs voorzorgen genomen. De nantsoenen zullen binnenkort waarschijnlijk vermeer-derd worden^ DE UITVOERING VAN DEN WAPENSTILSTAND Te Amsterdam wordt uit Hamburg vernomen : De «Weserzeitung» zegt dat het uit-voerendi komiteit mêedeelt dat, volgens de voorwaarden van den wapenstilstand, vijandelijlke machten mogelijk Wil-helmshaven zullen bezetten en andere n vlootbasissen, teneinde toezicht uit te oefenen over de Duitsche zeemacht. Het komiteit verzoekt de bevolking in die plaatsen kalm te blijven en zich te onthouden van aile uitdaging. Het voegt erbij dat personen en private eigendommen niets hebben te vreèzen. e DE OVERGAVE VAN DE VLO©T VOLCENS DE DUITSCHERS t_ Uit Berlijn wordt over Basel vernomen : ", Schout-bij-nacht Meurer, die de on-1- derhandëlinig<;n van den wapenstilstand » op zee moest leiden met den Britsohen 3" admiraal Beatty heeft de-zen op 15 No-'• vember ontmoet te Rosyth, bij de Schot-sche kust. Eene afvaardiging van de 3; matrozen der hooge zeevloot vergezeldt [6 schout-bij-nacht Meurer. ' Admiraal Beatty weigerde de afge-3" vaardigdein van de matrozen te ontvan-gen, daar deze leden zijn van eene regeering, die niet als wettig erkend is dooi de Engelsche regeering. Op 16 Novem-5- ber 's avonds werd de akte bepaald ge n teekend. y De Britsche admiraal verklaarde zicî: bereid af te zien van het recht om df vestingen in de Baltische zee te bezetten, op voorwaarde dat de Duitschen ie cnmiddellijk zouden beginnen met he ^ wegnemen der mijnen. n DE iNLEVERING VAN DE EERSTE GROOTE DU5TSCHE SGHEPEÏ' ft Londen, 21 November. — De oçperbe r- velhebber van de groote zeevloot meld le dat hij dezen ochttend in voeling is ge r. komen met de eerste groote eemheid vai jr de Duitsche hoojge-zeevloot, die zicl n ikwam laten interneeren. DE VACANTIESIN HOLLAND DEN KEIZER iVSOE ? Londen. 21 November. — Uit Amsterdam wordt aan de « Daily Express > gemeld : Groote hoeveelheden voorraad van al len aard, door de twee treins van der Keizer naar Holland medegebracht, zijr thans in het kasteel van Amerénger a an genomen. Dat Wilhelm II al die eetwaren sa menhoopte, verwekt groote verontwaar diging bij de Hollanders die sedert lanj ontberingen kennen. In de révolutionnaire middens -in Am siterdam vraagt men dat de gewezen kei | zer over de grens zou gezet worden- Ve len zeggen dat hij, op het gunstige oo genblik, naar Duitschland zal terug keeren. De « Telegraaf »' zegt dat spéciale tele : foon en telegraafdraden het kasteel vai Amerongen met Amsterdam verbinden : Zoo kan de gewezen keizer, wanneei hiij wil op groote afstanden telefoneerei ; en telegrafeeren. De familie van graaf Bentinck, den ei genaar van het kasteel van Amerongen schijnt niet erg gesteld op een langduri< . verblijf van den ex-keizer. Zij houdt e: sterk aan dat eenieder weet dat zij hen i slechts ontvangen heeft op verzoek vai de Hollandsche regeering. HET BEDRAG VAN ZIJN VERMOGEÏ Uit Amsterdam : De « Rheiniische und Westfalischi ; Zeitung » zegt dat het vermogen vai den gewezen keizer in Pruisen bestaa uit drie en tachtig eigendommen ei , twintig millioen mark tegen vier en hai per honderd geplaatst. DE PASTORIJ VAN DEN KROONPRSNS Londen, 21 November. — Volgens eei i talegram uit Amsterdam aan de « Ex ■ change Telegraph » zou de gewezei duitsche kroonprins zich vestigen op he . eiland Wieringen, in het Noordelijk ge • deelfce van de luiderzee. Eene ledig i staande pastorij werd onlangs gehuurc - in het dorpje Oosterland, in het Noorde? j van dit bijna verlaten eiland. Een schij . heeft er een a groote hoeveeelheid meu - belen heengbracht, biIiaartza.T.1 en bad kamer inbegrepen. ■ M nniT«nuAM! D Ds eoîûaien naar fierliîD V I- - 1 . . - 5 De Spiondienst behouden 3 M. Charles Tower, berichtgever van - de « Daily Mail » seinde uit den Haag e volgend teiegram, dat lijk aile telegram-e men uit Holland fel vertraagd werd : De Duitsche dagbladen staan vol met 3 treffende beschrijvingen van de wanor* t de, die in het Duitsche léger ontstaan is ' na den wapenstilstand. De troepen ren-nen huiswaaris. Volgens de « Koelnische Volkszeitung » willen vele soldaten naar Berlijn om de revolutie te zien, In benden aankomend. eer dan in ge-^ ordende groepen, braken de mannen al ( d9 opgestelde wachtlijnen door, zij trok-ken clen Rijn over en maakten zich meester van de gereçdstaande treins, waarmede zij het binnenland instoom-d den^ Zij verplichtten de machinisten n hun weg te veranderen, en te reizen met )_ mannen ineengepakt op de daken van de ^ wagens. 6 De Hamburgsche bladen zeggen dat 0 het vreeselijk gesteld is met de treins die van den Rijn te Bremen aankomen. Al-le.s waar maar een man kan opstaan of 1_ aanhangen is beeet door twee, drie man. Wanneer de treins door de tunnels rij-ir den, blijven de gevolgen van die wanor-de niet uit : .mannen worden van de da-ken van de wagens weggeslagen en .ge-dood of doodelijk gekwetst. 1 De « Wezer Zeitung » geeft verslag 9 over den dood bij ongeluk van verschei-^ dene dozijnen soldaten tusschen Aken en Dusseldorf, dat er vier of vijf per trein door de tunnel g<|vvelven worâen weggeveegd is een aïïedaagsch voorval geworden. ;,j Het blad voegt erbij dat in Duitschland nu dezelfde tooneelen plaats grij-> pen als bij de Russen, toen de zer front instortte, en waarover de Duitschers e- zich destijds zoozeer verheugden. ,n h DE GEHEIME DIENST Herbert Bailey seint uit Metz aan de _ « Daily Mail » : Ik heb u reeds gesproken over den DAmerikaan - M. Charles Bunchanan Sherman, die sedert 1914 in Duitschland, meermaals in aanraking met verscheidene révolutionnaire leiders in Berlijn, Hamburg, Keulen, Coblentz en r- Karlsruhe. Hij was het die me vertelde » hoe de Duitsche vloot bevel ^reeg d© Britsche vloot te gaan aanvallen en hoe j dit bevel, het sein was voor den op stand der matrozen. . Nu vertelde hij mij hoe hij. terwijî ; hij wachtte op zijne reispas, eene sa-n menspraak afluisterde tusschen twee ambtenaren, vertegenwoordigers van de a~ socialistische meerderheid. Deze sàmemspraak overtuigde hem er-l° van, dat in strijd met aile schijnbare wijzigingen, de Duitsche spionnendienst J1" in zijn geheel zal behouden blijven- In 1 feite hebben, in de openbare diensten e" in Berlijn, al de ambtenaren van het Keizerlijk regiem, maar eenvoudig te zeggen dat zij de bevelen van de raden zullen nakomen om hunne plaatsen te e" behouden. Dit schijnt te bewijzen dat er Ln geene grondige verandering zal plaats n' grijpen in Duitschland. f1 De socialist Haase zal, naar M. Sher-?n man meent, de leuding van het bewind 3- in handen krijgen. V1" M. Sherman hielp de Duitschers de revolutie beginnen. In Karlsruhe hield hij zelf oproerige redevoeringen en stafe er hij een handje toe om eene kazerne in m te nemen. Ten slotte werd hij bang dat in men zou ontdekken dat hij een Ameri-kaan was. Hij hield zich schuil totdat hij met de verloste gevangenen den treirt kon nemen naar Metz. BIJ DEN KEIZER HADDEN ZE m NIETS TE KORT Te Kopenhagen verneemt men uit Berlijn dat een ontzaglijke voorraad le-vensmiddelen ontdekt werd in het kei-zërlijk paleis te Berlijn. Volgens berekening was er, aan v» desprijzen zelfs voor verscheidene mil* lioenen marken. i LAATSTE MINUUT :e- ' g- Londen, 21 November. — Officieeî. — rd De oppe rbevelhehbe r van de groote ?n vloot heeft dezen morgen om half tien ip het eerste en bij'zonders'te gedeelte ont* u- moet van de Duitsche hooge-aeevloot, d- die zich kwam overgeven om g«ïnter« nfiprrl te worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Le Havre von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume