Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

299 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 November. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n00zp3x195/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

BORGERHOUT, 2 NOVEMBER 1918 10 Centiemen Nr 44, 11* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allbs in te zenden vôôr Donderdag middag — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — Weelil>ïntl voor Wlaamsche en Algemeene Belangen Bureel en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den regel Alleenhandel en j ; Samenwerking j Tijdens den oorlog heeft de voedselvoor- \ < ziening zonderlinge uitslagen opgeleverd. | In tegenstelling met de samenwerking, j kwam de alleenhandel tôt stand, maar in j plaats van daardoor ailes goedkooper en < betere hoedanigheid van waren te bekomen, j was dit juist het tegendeel : ailes was duur en slecht en de verbruikers waren het slachtoffer. * * * De samenwerking was tijdens den vrede tôt haar hoogste toppunt gekomen, ten nadeele van den bijzonderen handel en van eerbiedwaardige en noodzakelijke levensbelangen. Maar die samenwerking J had ten minste ten doel, aan de leden j allerhande waren te verschaffen aan j goedkoope prijzen en tevens hen deel-achtig te maken in de algemeene winsten. j Bovendien wierd er gezorgd, dat de | koopwaren van goede hoedanigheid g waren, zoodat geheel de bewerking een drijdubbel profijt opleverde. * * * Dit is een bewijs dat de zaken in goede en bevoegde handen waren en dat er tevens een streng toezicht uitgeoefend wierd. Dit kan men niet zeggen van den alleenhandel, ol 't « monopolie », door komiteiten en gemeentebesturen op wille-keurige wijze bemachtigd, alhoewel deze nogtans over aile middelen beschikten ; om de leveringen zoo voordeelig mogelijk 1 te doen. De samenwerking had nog te s kampen met mededinging of concurrentie ; en met meer andere moeielijkheden, ; terwijl de gemeentelijke of komiteitelijke j alleenhandel de prijzen kon neerdrukken. * * * Dit is echter dikwijls het tegenover-gestelde geweest. De prijzen wierden nutteloos omhoog gedreven, de aankoopen veelal slecht en ordeloos gedaan zoodat de uitslag niet anders dan nadeelig kon ; wezen voor de burgers, alsmede voor komiteiten en gemeentebesturen. Het zou heel leerrijk zijn te vernemen, tôt welke miscijferingen en verliezen dit ailes heeft aanleiding gegeven, en of de burgers niet eene tweede maal zullen moeten boeten voor het slecht beheer van dien alleen- j handel. * * * Het eerste jaar van den oorlog was die ordeloosheid en dit gebrek aan vooruit- j zicht nog aan te nemen. Ailes was over-rompeld en van de meet al in te richten. j Maar eens dat de eerste moeielijkheden overwonnen waren en er gelegenheid was j geweest een bevoegder personeel aan te j stellen, had die ordeloosheid moeten \ verdwijnen. Ongelukkiglijk: is dit in vele plaatsen het geval niet geweest ; men is daar voortgegaan met een slecht en onbevoegd beheer, zoodat de schade hier en daar honderdduizenden en zelfs mil-joenen bedraagt. * * * De tijd zal komen dat over dit ailes strenge rekening zal moeten gegeven worden. ,De ordeloosheid is eene ver-zwaring der verantwoordelijkheid, en de aanhoudendheid der misbruiken die men had kunnen verhinderen of uitroeien, maakt de plichtigheid grooter. Er is hier gehandeld met de openbare gelden en dit eischt een goed nazicht en een eerlijk gebruik. * * * Bij het intreden van den vrede zal die alleenhandel moeten verdwijnen, vermits hij geene goede uitslagen heeft opgeleverd en niet tôt eene noodzakelijkheid kan aangewend worden. Bij zijn ontstaan heette het, dat hij den woeker der win-keliers zou beteugelen, hetgeen onder zekere opzichten wel noodig was. Maar eindelijk deed hij nagenoeg hetzelfde werk, in strijd met zijne opvatting en met het algemeen belang. ★ * * Na hem zal weer de samenwerking komen, met al hare gebreken en met haren uitsluitingsgeest, maar in aile geval beter dan de ambtelijke of officieele alleenhandel. De samenwerking is in de zeden gedrongen, zoodanig dat in steden en groote gemeenten met uitsluitelijk samengewerkt viordt tusschen de bevol-king in 't algemeen, maar ook tusschen kleinere kringen. * * * Deze laatste jaren hadden de burgers van verschillende buitengemeenten elk eenen bond op hun eigen en bevoordeelden enkel hunne dorpsgenooten. Zij kwamen hier om werk of fortuin te zoeken, en begonnen eerst en vooral de burgers te benadeelen, die hun arbeid oi kalandisie gunden. Zoo deden ook de staats- en s mdere bedienden : zij zorgden slechts roor zich zelven en benadeelden de aelastingbetalers die in hun bestaan noesten voorzien. Die strekkingen zullen 1 ienkelijk niet meer geduld worden, want net algemeen belang gaat vôôr ailes. J. L. DE TOESTAiD HIER EN ELDEBS BELGIB. — De prijzen der eetwaren dalen merkelijk. Tooh zijn er nog vele woekerprijzen die behouden blijven. Naarmate de verbruikers aile ij aankoopen staken die zij kunnen missen, althaas ( tijdelijk, zullen de woekeraars wel moeten toegeven 3 of meer en meer verlitzen. — Tusschen de vrijgelaten Belgische burgers, te S Antwerpen aangekomen, waren er die men niet n meer meende terug te zien. Ook was de vreugde groot in hunnen familie- en vriendenkring wanneer zij daar OLverwachts verschenen. NEDERLAND. — Het getal Fransche vluchtelin. gen die naar Nederland worden gezonden, is vry aanzienlijk. Bij hunnen tocht door België, blijven zij hier en daar in gemeenten vernachten en trekken dan verder op. Allerhande voorhistorische rijtuigen staan te hunnen dienste. Bij gebrek aan paarden, komen de ezels, sinds vele jaren buiten de mode geraakt, terug in dienst. Huune wa-arde i's ook groot. Vroeger kostte zulk een beestje 80 of 90 fr., nu geeft men er 3X00 fr. voor indien het een goed en geoefend looper is. Dit vertelde ons een boerken van Aarschot, die er in 't geheel niet ezelachtig uit zag. Langs Aarschot komen de mneste vluchtelingen, om zich langs Limburg naar Nederland te begeven. — De voedselnood is in Nederland nog altijd groot, meer bij gebrek aan goede regeling dan aan te kort. De komiteiten en overheden die voor de inrichting en verdeeling moeten zorgen, laten daar insgelijks veel te wenschen. — De Spaansche ziekte heescht in Nederland zeer erg. Verscheidene gemeenten hebben hunne scholen moeten sluiten. In andere landen waar deze ziekte insgelijks baas speelt, werden schouwburgen,- ciné-ma's en andere lokalen gesloten, omdat de bijeen-hooping van personen deze ziekte bevordert en meer besmettend maakt. De ziekte is vrij hevig maar duurt niet lang. Toch moeten vele lijders het met den dood bekoopen. —o— AMERIKA. — De scheepvaart zal na den oorlog denkelijk gebrek hebben aan scheeps- ot zeekapiteins. Ameiika alleen zal er voor zijne handelsvloot 4,000 noodig hebben. Die zijn zoo gauw niet te vinden, want scheepskapiteins van lange omvaart moeten moeielijke en uit.gebreide studies doen. Van de bekwaarnheid van die kapiteins hangt ook veel af. Niet alleen de waarde van de vracht van een schip die soms miljoenen vertegenwoordigen, liggen in hunne handen, maar ook honderden menschenlevens. De scheepvaart zal bovendien na den oorlog vele gevaren opleveren, door de talrijke drijvende mijnen en wrakken van in den grond geboorde of vergane schepen. Na den oorlog tusschen Rusland en Japan, nu eenige jaren geleden, heefc dit insgelijks aanleiding gegeven tôt vele scheepsrampen. DUITSCHLAND. — De Grondwetsherziening wordt gezwind doorgedreven, wel wat driftig, volgens sommigen, voor zulk eene ernstige hervor-ming in de binnenlandsche toestanden. Vervolgens wordt er nog naar gestreefd, door de tusschenkomst van Wilson een eervollen vrede voor Duitschland te kunnen bekomen. Maar intusschen gaat het vechten op de fronten voort, en dit eischt nog duizenden slachtoffers. Zeden en Gezondheid Het is opœerkelijk dat vele menschen het minst luisteren naar goede raadgevingen, die huofdzakelijk hunne eigen gezondheid ten doel hebben of moeten beschermen. Dit bemerkt men het best en meest op 't gebied der zeden en der welvoegl'jkheid. Onder opzicbt van wat men verstaat door slechte zeden, die de eerbaarïieid en de onschuld te niet doen, is het nadeel zoo groot en ingrjj-pend, dat velen hunne loszinnigheid moeten uit-boeien met de dood of een ellendig leven van allerhande kwalen, die zij ongelukkiglijk ook op hunne kinderen doen overgaan. De gasthuizen l'ggen vol van zulke schuldige en onschuldige slachtoffers dier verregaanae onzedelijkheid, in strijd met aile natuurlijke en menschelijke wetten. Aan zulk een soort lieden is gewoonlijk weinig of niets te doen, om hen bet verkeerde en gevaarlijke liunner handelwijze te doen inzien. * * Op een ander gebied, waar de zedeiykheid enkel te lijden heeft onder opziclit van welvoeg-lijkheid, zijn de nadeelen niet minder groot, bijzonder in dit seizoen of jaargetijde. Wij bedoelen de bloote halsen en borsten van vrouwen, slavinnen eener onzinnige mode. Duizenden moeten dit met allerhande kwalen bekoopen, soms ook met den dood. Nu de Spaauscue ziekte zoo besmettend heerscht, kiest zij hare eerste slachtoffers by dit soort liedeo, die zich aan aile lichamelijke gevaren bloot stellen om te kunnen pronken als modepoppen. En 't is niet uitsluitelijk bij de lichtzinnige soort, dat die verkeerde handelwijze aange-troffen wordt, maar ook bij kerkvolk, zoodanig dat in vele parochiekerken een bericht is aan-geplakt, meldende dat het onbetamelijk is zich in dis kleederdracht tôt de Tafel des Heeren te begeven. . Maar al die opwekkingen tôt zedelijkheid en welvoeglijkheid maken weinig indruk, omdat het gezond verstand bij de menigte meer en meer te niet gaat. Dit gezond verstand wordt vervangen door waanwijsheid, gesteund op pronkzucht en liederlijkheid. . Het gevolg is dat niet alleen het gezond verstand verdwijnt, maar ook de gezondheid des lichaams. Het ergste is dan nog, dat zij alleen hunne eigen slechte daden niet uit te boeten hebben, maar dat ook anderen er het slachtoffer van worden, zooals in lijden van besmettelijke ziekten, al zijn het voorloopig slechts Spaansche of andere griepen. Wordt er weinig naar goede raadgevingen geluistsrd, toch is het noodig deze nu en dan te herhalen, opdat toch enkelen tôt inkeer zouden komen. Dit is eene gewetens- en volksplicht waaraan wij thans hebben voldaan. Hildebrand VEEL WERK Na den oorlog zal er veel werk uit te voeren zijn, niet enkel door handarbeid, maar ook door wetgevende krachten. Vele wetten immers zijn tijdens den oorlog niet volledig uitvoerbaar geweest en zullen na den oorlog terug op 't getouw moeten gezet •worden. Hier te lande zal het bijzonder de wet op 't verplicht onderwijs zijn, die volledig tôt haar recht moet komen. Het is echter te vreczen dat er geene onder-wijzers en onderwijzeressen in voldoende getal zullen wezen om als zoogezegde leerkrachten de wet volledig te kunnen uit voeren. Dit getal zal moeten aangevuld worden door min geschoolde lieden, zoodat de deugdelijkheid van 't onderwijs er merkelijk zal door lijden. Een tweede gebrek zal de opvoeding zijn. Deze laatste jaren liet de opvoeding bij het onder wij zend personeel nog al veel te wenschen.Vele onderwijzers en onderwijzeressen hadden zelven geene goede opvoediDg genoten en deden weinig of geene moeite om dit gebrek door wilskracht en zelfonderricht aan te vullen. Vele onderwijzers waren zelfs aan den drank verslaafd en gaven hoegenaamd geene goede voorbeelden. Het onderwijzerspersoneel zou nogtans een uitmuntend korps moeten zijn niet alleen om een goed onderwijs te geven, maar ook om een goede opvoeding toe te passen, waardoor de ruwheid en losbandigheid van 't volk in de kiem kon versmoord worden. 't Is immers door de goede opvoeding of opleiding der kinderen dat allerhande goede uitslagen te bereiken zijn door 't uitroeien van allerhande gebreken en ondeugden. De verantwoordelijkheid van onderwijzers en onderwijzeressen is op dit gebied zeer groot, maar ook dit der gemeentebesturen die de noodige benoemingen moeten doen. De herbergpolitiek diende op dit gebied hoegenaamd niet in aanmerkiDg te komen, maar wel het belang van 't onderwijs, het belang der kinderen, het belang der beschaving. Door een deftig onderwjjzend personeel zijn goede uitslagen te bekomen om de zoo zeer betrachte betere opvoediag en betere levens-wij/.e van 't mindere volk te bereiken. Orde en rust, de twee beste steunpilaren der openbare welvaart, zijn er het best door te winnen. * * * Ook in andere openbare diensten diende dezelfde stelregel toegepast te worden. Er wordt maar al te veel geklaagd over de onbeleefdheid, de ruwheid en meer andere beleedigende houding door openbare bedienden tegenover het volk. betoond. Dit ook zou moeten eindigen. Bij hen ook zou nevens de noodige bekwaarnheid, een onmisbare goede opvoeding een der voorwaarden hunner benoeming en aanstelling moeten zijn. Hier ook dient de herbergpolitiek verbannen te worden, zoo niet is er weinig goeds te ver-wachten voor de betere beschaving of levens-wijze van het volk. Hildebrand A.ffeoi)<lerlijke nummers van bet •> Vlaamach Heelal » zl)n te bekomen ten onzen bureele, Cai-notplctats 6K« Borgerbout WEKELIJKSCH VERSLAG Borgerbout St-NIklaas Gelijk voorgaande jaren openen wij ander-maal eene inschrijvingslijst voor het Sint-Niklaasfeest der zieke kinderen in 't Gasthuis. Wij hopen dat het dit jaar een vredefeest zal mogen wezen. Wij rekenen op de mildda-digheid onzer lezers, die onuitputtelijk is wanneer het betreft ongelukkige kleinen te helpen en te troosten. Fr. 20.00 Gemeentelijke Magazljnen Aypelstraat 39 Van A tôt en met 9 November a) Door bemiddeling van de winheliers : Suiker. — Een rantsoen van 750 gram per per-soon tegen fr. 2.31. Het rantsoen is samengesteld uit 520 gram broodsuiker en 230 gram bruin poedersuiker. Waschpoeder Solvay. — 345 gram per persoon tegen fr. 0.35 voor de maanden November en Decem-ber 1918, en Januari 1919. b) In het Gemeentelijh Magazijn der Appelstraat : in ruil van bons Bezems. — Tegen fr. 0.40 het stuk. Chloorkalk (bleekpoeder). — Een rantsoen van 250 gram per persoon tegen den prijs van fr. 0.18. Gei'ookte tong. — Een rantsoen van 50 gr, per persoon tegen den prijs van fr. 1.50. Grits (van boonen). — 100 gram aan fr. 0.60. Extra-Koffîesurrogaat. — 250 gr., tegen fr. 2. —. Opschikzeep. — Tegen fr. 4.— het stuk. Rupdsvet, — In rantsoenen van 50 gr. tegen den prijs van fr. 1.—, zoover de voorraad strekt. Gezinnen van 1 tôt 3 leden bekomen 1 rantsoen. « 4 6 « 2 « 7 9 .. 3 « « 10 en naeer leden 4 « De bedeeling van rundsvet zal beginnen met rant-soenboekje nr 4801. De personen welke niet zouden kunnen bediend worden, zullen later, naar gelang de aankomsten, aan de beurt komen. Waschpoeder Goliath. — 250 gr. aan fr. 0.35. Waschzeep. — 250 gram tegen fr. 1.60. Zout. — 5 kg. per gezin aan fr. 0.35 den kg. Dienstregeling als volgt : Maandag voor de rantsoenboekjes 1 tôt 2400 Dinsdag » » 2401 4800 Woensdag » » 4801 7200 Donderdag » » 7201 9600 Vrijdag » » 9601 12000 Zaturdag « 12001 tôt einde. (Vluchtelingen) Bestendige verkoop van : AZIJN. — Tegen fr. 3.50 den liter. BEZEMS. — Tegen fr. 0.40 het stuk. DROGE ERWTEN. — Een rantsoen van 400 gram per persoon tegen fr. 1.80 per rantsoen. EIEREN. — Tegen fr, 1.40 het stuk. Kaarsen. — 1.25 fr. tôt 3 fr. volgens groott». Lederen schoennestels. — Aan fr. 1.10. Opneemdoeken. — Aan den prijs van fr. 6.50. Opschikzeep. — Aan fr. 4.00 't stuk. Saai. — 0.50 fr. het kaartje. Waschpoeder Cristal. — 250 gr. tegen fr. 1.85. Waschpoeder Goliath. — 250 gr. tegen fr. 0.35. Waschzeep. — 250 gr. tegen fr. 1.60 het rantsoen. Zeildoeken kinderpantoffels. Vilten en Hout»n zolen. — Aan uiterst voordeelige prijzeh. Al deze artikelen kunnen afgehaald worden aile loerhdagen van 9 tôt 3 torenuur. De dienstregeling volgens nummer van het rantsoenboekje geldt niet voor deze koopwaren. De betaling geschiedt in 't magazijn op het oogenblik der afname. V eevoeder Te bekomen in het Gemeentelijke Magazijn KATTENBERGSTRAAT65,op Maandag 11 November, van 9 tôt 3 torenuur : HAVERAFVAL. — Aan fr 0.80 per kgr. VLEESCHMEEL (voeder voor honden en kiekens). — Aan fr. 0.85 per kgr. IVationnul Komitelt voor IIulp en Voedlng, Ledeganchstraat, (Isolectra) Rantsoenen voor dubbele week van 4 tôt 17 November 1918 300 gr. Boonan fr. 0.50 300 gr. Vet fr. 1.50 De Fransche uitgewekenen kunnen hunne rantsoenen ontvangen den eersten Zaturdag van elke dubbel week. VISCHMARKT VAN ANTWERPEN Dinsdag 5 November van 9 tôt 4 T. TJ., voor de bewoners van Borgerhout, inbegrepen de uitgewekenen. Verkoop van : HARING 250 gr. per persoon aan fr. 0.75 MAYONNAISE SAUS 250 gr. per gezin van 1 tôt 4 persone'n fr. 0.60 500 gr. 5 tôt 8 enz. Verders opgélegde groenten aan verschillende prijzen. .■■m Bemeiting der Froitboomen Wij beweren geenszins iets nieuws te zeggen, waa-aeer wij herinneren dat de eerste regel van elke beschouwing is : aan de planten het voedsel te geven. dat zij vereischen en bijgevolg aan den grond terug te geven wat de planten er uit opgenomen hebben. Verleden jaar hebben veel pereboomen eenen over-vloedigen oogst gegeven en niemand zal durven beweren, dat zij daardoor niet uit den grond eene grootere hoeveelheid voedsel hebben getrokken, Men zal dus aan die boomen meer mest toedienen en het zal goed wezen er van nu af, aan te denken. Men zal eene niet al te diepe greppel maken bovea de vezelwortels. die het verst van den stam liggen. In deze greppels kan men beir gieten, of mestaarde of zeer goed half verteerd stalmest ingraven. Het is gedurende de winterrust dat men aan de planten het noodige moet geven om hunnen groei en hunne vruchtbaarheid te onderhouden. Al de orga-nische meststoffen : bloed, beir, mestaarde (compost) stalmest geven goede uitslagen. Men vergete niet, dat eene overmaat van stikstofhoudende vetten meer schadelijk dan noodig kan zijn. Wat de wijngaarden betreft, die ons aile jaren overvloed geven, deze vragen vooral phosphaten en potaschzouten. Na een goeden oogst zal men hem de eene of andere phosphoorzure stof toedienen in fijne poeier, zooals superphosphaat, metaalslakken, overphosphoorzure kalk ; potasch door kaïniet, chloor-potasch en houtasch. 1 tôt 2 kg. dezer stoffen opgelost in beir of alleen in den grond ingewerkt, zal voldoende zijn voor eenen wijngaard, waarvan de ranken 10. v m. oppervlakt* beslaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Borgerhout von 1878 bis 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume