Het Vlaamsche nieuws

667 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 27 November 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4rc16/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

; ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor een maand 1.75 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 18.00 Aile klachten nopena oaregelmatig-liedcri in de besteffing der postaborme-memten zijn UITSLUITEND te rich-ten aan het BISTELLEND POST-BUREEL, en niet aan het beheer van het blad. | MAANDAG H NOTEMBER 1318 PRIJS 16 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JAARfiANC - Nr 3Q5 I Het Vlaamsche Nieuws I Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hooîdopsteller Rai VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogieeraar Alb. VAN DEN BRANDE AANKONDiaiNGEN : Aankondiuijjcii, pei re^el ... 0.75 Staanieuws i<i. ... 1.26 i- uianaoelc berichien 1.60 DoodaDerichc 6.00 Elkte medtwerker is persoonlij k verantwoorae. ij k voor zijn sçhrij-ven, en bindt met h<ael ut redaktie. RËDAKTIfi, BtUEEft EN AAAhUADlulÀQbN : 73, SI=«ÎAJYOJÛ5MÀJRKT ! ANTWERPEN I >.i ti.gwjttu iiiii—jrnwiimr t— * Dawapenscborsingian beidEzijden van het iront DE DUITSCHE KOERIER NOG NIET AANGEKOMEN. — SOLDATEN-RADEN IN HET FRANSCHE LEGER. — DE ENGELSCHE VLOOT VOERT DE ROODE VLAG. — DE TOESTAND IN ITALIE. Hamburg, 9 November. — Het « Hamburger Fr.emdienblatt » meldt : De voor-waarden van den wapenstilstaind zijn aan deze zijde van de linies nog niet aange-komeni. Een Duitsche koer-er zou deze voorwaarden overbrengen. Toen hij echter de Unie wi'de over'steken, schîjnt dat daar in denomtrek, waar hij zich bevond, een munitiedepot in de lucht is gevlogen. Daa.rop dachten de Franschen, dat van Duitsche zijde geschoten werd en zij L'feten den koerier niet door. Men weet Ln het Duitsche hoofdkwart.'er niet waar hij zich op het oogenblik be-vindf. Het is echter de vraag of dat zijd uifblijven voldacinde verklaart. De korrespondent van het « Hamburger Fremdenblatt » gaat voort : Zooevon verneem ik, dat Hintze, zcoals uit het Duiitsche hoofdkwartier ge-rneld wordt, te Berlijii aangekomen is. Hij bericht : Achter het Framsche front zijn ongeveer dezelfde toestanden als in Duitschlandi. Het schijnt ook, dat de soldaten aan. het front reeds aan beide zijden.dus aan Duitsche en Framsche zijde, het sJuiten van der>. wapenstilstand in handen genomen hebben. Als bevestigd wordt, dat ook iin het Fransche leger de macht reeds in handen der soldatenraden is overgegaan, zulien de voorwaarden van Clemenceau en Foch in het gèheel niet meer worden ovarhand.igd. Dp wapenstilstand zou geheel vanzelf ùntreden. Ook op de Engelsche vloot zouden de manschappen reeds de macht aan zich ge-trokken hebben, zooals op enkele plaatson wordt beweerd. De waarheid daairvan heeft men echter nog niet kunnen onderzoeken. Een feit is echtor, dat de soldaten van het Italiaansche leger op eigen houtje, naar huis gaan en dat de macht van hun leidiers ten eimde is. OFFICIEELE BERICHTEN Van Duitsche zijde DUITSCH AVÔNDBERICHT Beriijn, Zaterdag 9 November. — Officiel : , Op het Westelijk front ©en kaime dag. DUITSCH LEGERBERICîlT Westelijk gevechlsterrcm Beriijn, Zondag 10 November. — Officieel : 1 Tuascken de Schrlde en de Maas is de vijand gisteren onze bewegingen over Ronse—Leuze—Saint-Ghislaîn— Maubeuge—Frelon en over de Ormon-ne bewesten Charleville gevolgd. Op de Oostelijke Maashoogten en in de vlakte van W oeuvre werd en herhaalde overvalspogingen van de Amerikanen afgewezen. ¥an Frâfiset!» zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zaterdag 9 Novpmber. Officieel : De Fransche troepan, hun opmarsch vervolgende, zijn, in den loop van den dag op sommiige punten. 15 km. vooraitgeko-men. Op hun linkerv'eiugel hebben hun afdeelingen ruiterij de Belgische grens averschredexi, de EXuitsche achterhoeden overhoop werpende, gevangenen maken-de, zich meester makend van kanonnen en een aanzienliijke hoeveelheid materieel, o. a. va veTscheidem spoortrenen.. Gla« geon, Fournîtes, Hirson, Anor en Saint-Michel zijn door de Franschen bezet. Hun trœpen zetten de vervolging voo-r- bij deze plaatsen voort op de aJgemeene linie Momigiues — dm Noordelijken zoom van het bosch van St-Michel — Macquenoise-Forge PhiLppe. Meer ten Oosten hebben de Franschen, na den overgang van de Thon on van de Ambe te hebben geforoeerd en de hoog-vlakte tem Noorden varai deze twee rivie^-ren ondanks den krachtigen tegenstand der Duitschers te hebben genomen, Si» gny-le»Petit vermeesterd, dat zij ver voor-bij zijn. De F ranschen. hebbm. den spoorweg bercikt van Mézières naar Hirson en het dorp Wagny ten Zuiden van Maubert Fontaine. Op hun rechter\-1 eugel leunen de Franschen aan tegen de Sarmonne. Zij hebben Mézières en Mohon aangetast en omsingeld! en. zijn de Maas meer naar het Oostan blj de hoogte van Lûmes over-gestoken,¥iss Eiipls€à« zijd$ WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Zaterdag 9 November. — Officiel : Het fort Maubeuge is genomen door de 'garde en de 62e divisie. Onze troepen hebben goede vorderingen gemaakt ten. Zuiden van dje stad en zijn een goed eind weegs ten Oosten, van den stnaatweg van Avesnes naar Maubeuge. Tusschen Maubeuge en het kanaa] van Bergen naar Condé duurt onze opmarsch eveneens voort. Tusschen de Schelde en het kanaa] van Autsing diringen wij voor-uit in de rich.ting Peruwelz. Ten Noorden van Doornik hebben wij ons bij Herinnes en Berghem op den OosteLijken Schelde-oever genesteld- TELEGRAMMEN De toestand.in Oostenrijk-Hongarij De Beieren. j!n Innsbriick Innsbriick, 9 Nov. — In den loop de dagen zijn in Innsbriick Beiersche troepei ter sterkte .eener divisie aangekomen, die ii verschillende gebouwen in de stad werdei ondergebracht. Talrijke treinen zijn naa het Zuiden vertrokken. Geen Duitsche troepen in Eger Eger, 9 Nov. — De berichten over eei zoogenaamd binnenrukken van Duitsch. troepen in het Egergebied zijn volkomen il strijd met de feiten. Noch Beiersche, nocl Saksische troepen zijn het Egergebied bin nengerukt. Ook heeft geen bijeentrekkei van troepen aan de grenzen plaats gehad. In Vorarlberg Innsbriick, 9 Nov. — Uit Bregenz word gemeld, dat de toestand in Vorarlberg vol komen normaal is. Het leven gaat rustig ei ordelijk voort. Plunderingen of opstootje hebben nergens plaats. De Lands(*aad heef de zaken van de landsregeering overgeno men. De Duitsch-Oostinrijksche grens ges'ioten Weenen, 9 Nov. — Het Duitsch-Oosten rijksche legerwezen maakt het volgende be kend : Volgens van het keizerlijk Duitsche kon sulaat-generaal ingekomen mededeeling, i heden de grens tusschen Duitsch-Oostenrij j. / • en het Duitsche rijk voor reizigersverkeer zonder uitzondering gesloteh. Karolyi teruggekeerd Boedapest, 9 Nov. — Mini s te r-p resi den t Karolyi is hier gisteren teruggekeerd. Gisteren kwam de ministerraad bijeen. Het bolsjewisme in Zwitserland Genève, 9 November. — In Zwitser-i laipd zijn groote bolsjewi&tiische onlusten. uitgebroken. De bladten verschijnen. niet J meer. 1 Bazel, 9 Nov,ember. — Hedenmorgen, " 7 uur, zijn de kartellen der stedelijke air-1 beiders de stakLng begonnen. De trann rijdt hiet. De stad is donker. Bazel, 9 November. — Wij vernemien : in de 6 km. van Bazel vefwijderde voor-stad RLebrn klinkt trom.mela'arm. Dat be-teekent de mob'iiisatie van het geheele Zwitsersche leger. Ziirich, 9 November. — De sociaal-demokraten van de kantonmaadsektie hebben in den kantonraad de volgende moti,e aangenomen : De regeerrngsiraden worden uitgenoo-digd bij den bondsraad cfe noodige stap-" pen te doen, opdat het bevel tôt oproepen " der militafren onmiddellijk wordt aangenomen. Onderteekend in opdracht van het " bestuur der sociaal-demokratische kan-5 tonsektie : G. Former, Dr. Schmitt, Karl k Schneider, Fran» Bickel. Aan het Vlaamsche Volk ! ,l<wi de vioeders, vaders en opvoeders van het geliejde Vlaanderen. Het rad van den onverbiddelijken ooriog wentelt nog sieeds voort, rriaar boven de met blood gedrenkte velden glijden stilaan de stralen der opgaande vredeszon. In die warreling van passie, naat en dood meegesleurd, heett Vlaanderen geleden, zijn zonen jopgeofterd, dte tranen zijner vrouwen en de schoonheid zijner landouwen. Maar ; nog meer heeft het verloren : in het schrille licht van den nieuwen dag bevindL zii.h onze stam, zonder gemeenschappelijk ideaai, zonder onderling vertrouwen en eendrachtig samenwerken. Wanneer wij bij aile andere nationaliteiten 1 een streven zagen naar eigendommelijkheid, • een middenpunt zoekend procès tôt beveili-ging van den landaard, zoo hebben we tijdens < den oorlog de Vlamingen elkaar zien bekam-pen met een heftigheid die zij nooit tegen * weikdanigen uitheemschen vijand hadden aangewend. Passieven en aktieven, uitwijke- ' lingen en Vlamingen onder Duitsch beheer, • beredeneerden en hartstochtelijken streden om den voorrang, winstzoekers slopen in 1 iedere partij,' onvercschilligen zagen enkel ' het stoffelijk belang en zoo werd het vorige ' kamp verdeeld, vrienden tegen elkaar opge- * hitst, betrekkingen vergald, verdachtmaking : weelderig gezaaid en aldus vermoordde ons * volk stilaan zich zelf, verlaochende zijn leidiers, verwaarloosde zijn belangen en vertrap- 1 pelde de eenige bloemen die hier nog opge-schoten waren, buiten het bereik der vreemde verdrukking. Arm volk ! Arm Vlaanderen ! We kunnen die geschillen begrijpen, waar ' ons onmondig volk een oordeel moest ve'len, dat door zooveel verschillende faktc-ren, door ' temperament, traditiezucht, doorzicht, prak-tischen zin, idealisme, wanhoop, berusting, ^ conventionnalisme beïnvloed werd en door toevallige lotsomstandigheden en militaire c gebeurtenissen zijn eindbekrachtiging of zijn v veroordeeling zou erlangen. Maar straks luwt de oorlogswind en zal ^ er een ander licht op de hervormingen val- . len, die deels tijdens den oorlog werden uit-gevoerd. Zulien we dan nog verdeeld staan tegenover weikdanigen vijand ook, die enkel ^ azen kan op oneenigheid en tweedraçht? Gedurende deze vier verschrikkelijke jaren hebben sommigen in den storm willen ^ bouwen. Moet hun werk tôt den grond vernieid en ^ hun gave-ii versmeten worden? Eerbied voor die leiders, zfe hebben rust, vriendenschaar, belrekking en toekomst opgeofferd om hun idealen te verwezenlijken. Als Europa aan vernietiging dacht,spraken zij van den herop-bouw van ons volk, in het tragische uur van deZen wereldoorlog lieten zij de nooden der Vlamingen zien, hun lijden en verzuchtingen werden door hen aangeklaagd en tevens het ^ geloof verkondigd in de heropstanding van den geliefden stam. ^ Er waren onder hun en hun volgelingen oprechten, er waren er minder gewenschten, ^ die zondigden uit gémis aan praktischen zin, uit winsbejag, uit vreemde sympathiën. Hun woorden en daden vonden niet immer weerklank in ons gemoed, en meermaals ^ bekroop ons de lust deze fouten in het open- ^ baar te laken en onze afkeuring uit te spre-ken over handelingen die, op zijn zachtst uitgedrukt, onbehendig waren. We deden het ^ na de reis van de afgevaardigden van den v Raad van Vlaanderen naar Beriijn, maar s ondervonden toen dat onze veroordeeling door ''' de tegenpartij werd uitgebaat als de verloo- ^ chening van de Vlaamsche zaak in haar z geheel. Wij deden het later niet meer. Wij meenden dat bij een groeiproces menigmaal bijgewassen ontstaan die een woekerkarak-ter dragen, maar dat het gevaarlijk kon zijn v deze te vroeg te snoeien, vooraleer de moeder- r plant sterk genoçg is. In ons hart bewaarden ^ we echter ons ideaai, rein en ongeschonden, en het meerendeel onzer vrienden leed en v streed ( voor Vlaanderen, voor Vlaanderen 0 alléén. En dat we onwrikbaar onzen gang gingen en doof b'.even voor die verleiding eener mogelijke afscheiding, onstond niet 0 alleen uit het besef van de louterende kracht ° van den tijd, maar ook uit het- inzicht dat het Vlaamsche beginsel groeide en een be-paald konkreten vorm aannam. s Want dat moet men toch als de grootste b verdienste aan het aktivisme toekennen, dat n het een lijn van ontwikkeling trok, een vorm I aan onbepaalde voorstellingen gaf, een sa- h .menhang in sociale verhoudingen afteekende, v waarvan we ons vroeger geen rekenschap v gaven. Het verstoffelijkte onze nevelachtige n verzuchtingen. Het bouwde in een paar jaren b op wat anders in tientallen van jaren onder r het parlementaire regiem zou verwezenlijkt ^ worden. ' L)e Vlaamsche Hoogeschool, de inrichting , an de vlaaiashce minisieries, de wetten o>j Je i..a. in het oadei'wijs, heel du ^rvoiscu 3et>cLiren, heel dezt opbloei van vervuide iioomen, van dit omlijnd idee weik iedereen îu moest tfikennen als tôt de mogelijkheden .e behooren, zij deden ons inzien dat langs iaar de vveg is tôt redding van Vlaanderen .n het Staaisverband België en dat de ontwikkeling van ons land er geenszins door Jestremd kon woiden. Intusschen dient men vooral te begrijpen deze beweging op het laatste oogenblik riet Vlaamsche volk zou komen schokken en ■vellicht redden. Wij Vlamingen hebben altijd uit goedzak-iigheid gezondigd. We brachten immer |aarne een offer aan de eischen van het pu-jlieke leven. De taal van het huisgezin scheen >ns niet bedreigd hoewel we in den omgang ,aak een andere spraken. Maar dagbladen >n boeken, het gerecht, de bedienden van janken en van staatsdiensten, de kelners in coffiehuizen, de militaire onderrichtingen .telden ons immer hooger eischen, deden ons >lozen voor het Vlaasmch, dat verbannen verd naar het huisgezin en de niet officieele ;emeenzame gesprekken. De school hielp >ns aan de middelen om onze taal te verlagen ■n uit te roeien. Vlamingen, in het huisgezin is uwe taal >ok niet meer veilig. Vaders kennen nog ,'laamsch en Fransch, kinderen verstaan nog Vlaainsch maar spreken het niet, klein-cinderen kennen het niet meer. Ons volk terft en wij zien het niet ! Zoo is Brussel verloren, zoo volgen de oorsteden. Het is verloren en meteen zijn aal, zijn waarde, zijn karakter, zijn innig-ieid. Men ent geen twee beschavingen, geen wee levensopvattingen op elkaar. Aldus irengt men. een onzelfstandig wezen voort onder liefde of grootheid. En meer en meer -reidt de besmetting zich uit. Het is- de ■ndergang van on9 volk. Het kleine gewest i'ordt opgeslorpt in een vreemdp beschaving n al die lachende dorpjes, die koele dreven, .at zeestrand, die b'.onde rivieren en pra-;nde steden, zij allen gaan parelen worden n een vreemde kroon. Om dit gevaar te bezweren, wilden vie trijdende Vlamingen onder de bezetting /iaanderen omwallen, zijn onderwijs \er-laamschen, het sterk maken naar buiten en iaar binnen. Ze wilden de aandacht van îuropa op oazen strijd vestigen. Geen kwaad :onden ze aan de Vlaamsche beweging, zon-er hun optreden was deze toch ten doode pgeschreven. Ze trokken een ontwikkelings-jn, stelden princiepen en wetten daar, die oor een VlaVning een leidende kracht kun-en uitmaken. En nu verrijst de bange vraag : « Wat zal an dat werk voor de toekomst overblij-en? » Mochten de Vlamingen hetzelve niet neer-alen ! Nu wordt de zaak reiner en eenvoudiger. !iet om Duitsche belangen kan het thans îeer gaan, de verdachtmaking vervalt. >ragen deze hervormingen den stempel der ezetting? Is het uiterlijk kleed voldoende m het innerlijke te verlooehenen? Leert de eschiedenis ons niet van tal van werken nder vreemde macht gesproten en die door et nageslacht met dank werden aanvaard? Laat ons niet meer naar het verleden ijken. De toekomst hoort ons toe als wij 'illen en met allen eerbied voor het Belgisch îamhuis en in bruederschap met Wallonië unnen we den stond voorbereiden dat wij 'lamingen heer en meester in Vlaanderen ijn. Als we willen ! Vlamingen, voelt ge niet et besliss<ende van dit oogenblik, hoort ge en roep niet onzer arbeiders om een mensch-"aardig bestaan, ziet ge den oogst niet ijzen van al het bloed, de moeite, de ver-pilde geestkracht dezer vier jaren? Het aghet in het Oosten ! Staten worden ge-ormd, bondgenootSchappen aangegaan, de ntwikkelingsmogelijkheden van het nieuwe iuropa vastgelegd. Wij ook moeten één ront maken voor de toekomst, de vroegere verijling vergeten, den haat uitroeien en ns aaneen sluiten tôt dat enkele doel : iaanderen's grootheid en bloei. Tôt die heilige zaak roepen wij u op, pas-ieven en,aktieven, vurigen en lauwen, ver-linden en helderzienden. Geen partijen teer, geen onderling krakeel of oneenigheid. >e dageraad voor ons volk is aangebroken, et plan onzer vijanden moet mislukken, •ant de levenskracht van onzen stam, zijn 'aarheidsliefde en zielenadel zal de wankel-loedigen sterken, de afvalligen richten en de elagers verstommen voor den grootschen >ep naar recht en vrijheid van het verdrukte 'laamsche volkl LEO AUGUSTEYNS.. * De Duitsche Ke'zer treed! af Beriijn, 8 November. — De Keizer treedt af. De Rijkskanseh'er bl'jîf zijn ambt waarnemen, totdat de kwestie der aîtreding van Keizer en Kroonprins alsmede de instelling vaa dea regentschapsraad geregeld zijn. Daarna stelt de Rijkskanseiier voor, dat de Sociaal-Demokraat Ebert zijn op-rotger wordt. Een nieuwe Tijd Europa gaat een nieuwe tijd tegemoet. D< wereldoorlog blijkt werkelijk een wereldrevo-lutie geweest te zijn. Dageiijks verminderer de kansen dat een werkelijke rechtsvrede za tôt stand komen weike de geweldige veran-deringen eue zkh otxi. iii aa..vi. \\x.l fae- leidelijkheid had kunnen leiden. Dat Enge-land heeft weten te bewerken dac piesidenl Wilson zonder lormeel protest zijn eisch naai de vrijheid der zee Uet vallen', naasl net vrije handelsverkeer en het zeube-stemmingsrecht der volkeren de groot-ste voorwaarde tôt een volkerenbond, is ty-pisch voor de geestesgesteidheid van dezer tijd. Clemenceau heeft in de Fransche Kamei van afgevaardigden een chauvinistische rede gehouden. Voor deze man eindigt het wereld-gebeuren wanneer Elzas-Lotharingen teruj. bij Frankrijk zal geannexeerd zijn, ook hij blikt s'.echts op het verleden. Hoe zeer be-^ îegt hij zich. uit de iaatste berichten blijkt duidelijk dat o./K de overuinnende staten ei niet m zulien geiukken weerstand te bieden aan de storm van de nieuwe gedachten die zich bij aKe volkeren doen gelden. Sinds meer dan een eeuw eischt de men^enheid het recht zeif haar lot te bepalen. De Fransche revolutie heeft dit voor het eerst verklaard. Nadat hare ongeschikte metho-den schipbreuk hadden geleden en na het emde van het Napo.eonistisch avontuur heeft m Europa de reaktie gedurende 30 jaar ge-heerscht. Maar niet onverdeeld heeft zij ge-heerscht, overal heeft men vrijheidsbespre-kingen waargenomen. In aile landen woekie de omwenteling. Het kbntlikt van het begin der I9e eeuw is geëindigd met een compromis : het parlementarisme. Wat is het parlementarisme in de grond anders dan het overgaan van het gezag van de gevestigde aristokratie op het groot-kapi-taal. Deze ver.chrikkelijke wereldoorlog die de menschen over geheel Europa heeft doen lijden als beesten, is er noodig geweest om het verderfeùjke van dit systeem te doen inzien. De menschen dachten over hun eigen lot te beschikken, en hnn lot werd eigenlijk door het groot-kapitalisme geleid. Dit is het die de staten naar zij ne wijs deed han-delen, dit is het dat Europa in de oorlog heeft gestort, en uit die oorlog versterkt te voor-sçh.jn komt. Tegen deze macht verzet zich de mensch, de haat welke de bolschewist tegen al wat bourgeois is koestert is niet anders dan dit bewust of onbewust doorzicht. Zulke regeling van de betrekkingen van de enke-ling tôt de staat is ook verderfelijk. Er moeten nieuwe vormen. gevonden worden, waar-bij het kapitaal geen invloed meer heeft door zichzelf op de regeeringen. Tegen dit recht-bewustzijn, schril in de • menschelijke ziel , onLwaakt,yonnt zicii uit de ovèrwinnende sta-teii een re.iKtiv/iinaire niaciit. Liem^uceau, Xvloyd Cxeorge zijn er de verLegenwoordigers onze vaart in hcizenue VvaLer. ^ij steiuien op net kapitaal en vercled.'gen ^ijiie belangen tegen het zelfbesciukKings-rech[ der menschen en der volkeren. Wij ho-pen dat 4uropa van het bolschewikisme in ziju toomeiooze woestheid gespaard blijve, maar de oude vorm die zoowel de Vkiamsche mensch tekort doet als de Vlaamsche uatie haar recht ontzegd moet ook in België worden neergehaald. Zooniet gaan wij een kata-strofe tegemoet. Geen reaktionarisotne zal d.e kunnen beletten. Er gaat een golf van rneiischfiiijkheid 1 >>ver de wereld, wat staan zelis de overwin-' nende regeeringen onmachtig in hun verou-■ deixf gefrazeer tegenover het jonge Europa. Ook over Vlaanderen za. de nieuwe wind waaien. De Vlaa.nsche beweging is er slechts eene der uitingen van, een der voornaamste. Nu blijkt het duidelijk dat de Vlaamsche beweging eene uiting is van de aigemeene Europeesche beweging naar vrijer mensche-lijkheid, als A. Vermeylen zegde. Over geheel Europa schreit de menschheid naar het recht over richzelf te beschikken, de mensch is vrij geboren, en geen kapitalisti-sche invloed ter wereld zal deze vrije lots-bestemming beïnvlofden. Maar niet enkel over zijn eigen leven in den engeren zin, ook over de weg die de gemeenschap waarin' het leeft, heeft de mensch het recht te beslissen. Dat is het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten.De Vlaamsche beweging heeft niet een reaktionnair karakter als sommige men-chen, die in hun bourgeoise hulpeloosheid de kracht zelfs niet hadden zich tegen frans-kiljonsch kapftalistische beinvloeding te ver-zetten,wanneer sommige reaktionnaire krin-gen in Duitschland het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten en ook van Vlaanderen, ten voordeele van hunne machtspolitiek hebben willen uitbaten, dan is het deerlijk tegen henzelf uitgevallen. Zoo zulien ook de impe-rialistische popingen van de Belgische re-geering uiteenvallen. In de algeheele omwenteling die over Europa gaat, zal ook de v laamsche beweging hare plaats vinden, en de nieuwe ge-dachte za! ook haar naar de overwinning leiden, gedragen door het wereldgeweten zal ook het Vlaamsche recht tôt gelding komen. De nieuwe tijd nadert. The time is out of joint. Ook Vlaanderens herwording draagt hij in zich. De aktivisten zulien de woorden van Hamlet niet tôt de hunne maken : « O cursed spite, that I was borne, to set it right », integendeel wij juichen dat wij geboren werden om een nieuw Europa te be-groeten.G. DE DAG VAN MORGEN (Van onzen bijzonderen korrespoindenit) Brussel, 8 November. « Pour que la nation belge accomplisse ses destinées, il faut que malgré 1^ diversité des races dont elle est composée elle conserve une unité sans laquelle elle ne serait plus qu'un assemblage précaire de nationalités hétérogènes et bientôt hostiles : M. Neuray combattra donc de toutes ses forces les tendances séparatistes de quelque côté qu'elles se manifestent et cherchera de bonne foi une solution de la question des langues qui satisfasse les aspirations légitimes du peuple flamand aussi bien que les droits historiques de la langue française, qui restera malgré tout la langue naturelle de l'unité belge. » T WllA.n Op het oogenblik dat dit schirijven u bereikt, zal vermoedeHjk het laatste ka-nonschot in dezen oorlog reeds zijn g'--vallen. Een nieuwe tijd wordt over Europa jngelutd. Een gansch nieuwe tijd voor de nationaliteiten van Ruslana en Oos- i tenirijk-Hongarije en. v oor de demokratie in Duitschlaind. Ook hier in België komt vermoedelijk heel wat verandering nu de periode van lijden, angst en verschrik-k ing voor goed wordt afge-slaton. Doch zj die niet alleen bekomimerd zijn om de stoffeLijke verbeteringen die de dag van . morgen ons brengen zal, en. verder zien in de toekomst, vragen zich angstig af of de- nieuwe dageraad Vlaanderen Ln vrijheid of in verdrukking zal vinden. De heerschers van voorheèn, de mach-ten uit 't verleden, komen t^rug als vijan- ' den van den nieuwen t jd, met verw&and-heid steunend op hun door vreemde hulp < versterkte gezag. 1 Boven dit artikel heb ik eenige woorden van den Waalschen professor L. Dumont-Wilden geplaatst. Dit stukje verscheen in de « Nation Belge » van 3 Oktober 1918, in eene bespreking van F. Neuray's boek : « La Belgique nouvelle », een varzameling van artikel s uk den : « XXme Siècle ». Uit dit uittreksel kunnen wij nogmaals leeren dat we ons vol-strekt geen. iUusâes behoeven te maken , over hetgeen het Vlaamsche volk te wachten staat. Geisierd met Fransche rid-cfcirordten keeren de regeeringspropagan-disten binnen enkele dagen te Brussel terug. Gesteund — finandëel door de Brusselsche bankwereld en moreel door een met Fransche sympathieën bezielde Belgische regeering — zul'en zij hunne verderfelijke propaganda voor de Belgf-sche « eenheid » ten koste van de « een-ctracht in België hervatten. « De bonne foi »{!), te goedar trouw, sal een oplossing vooir de taalkwestie worden gezocht, een oplossing die te ge-moet zou komen aan de rechtmatige ver-luchtingcn der Vlamingen « evenals aan le historische rechten der Fransche taal, lie, oadanks ailes, de natuurlijke taal der Belgische eenheid zal blijven. » De Belgische « eenhieid », met het Fransch als natuurlijke taail, beteekent /oor ons: 1° Fransch bestuur in Vlaanderen, met Vlaamschonkundige amb'enaars, die, uit ien zak deir Vlaamsche belastingbetalers, eder tien à twaalï duizemd frank jtaar-ivedde genieten, om de Vlaamsche lum--nels, welke de taal van « chez nous » iiet verstaan, om hun minderwaardigheid toe te snauwen ; terwtijl hun Vlaamsche îenten met een moderne zuigpomp uit de Belgische schatkist naar 't Zuiden wor-ien afgevoerd, om Wallonië met water-.ciidiitngen, sitaa.tsbanen, spoor. en water-ivegen, postkantoren, vakscholemi en ïverkmanswoningen te zesrenen ; 2° Fransch gerecht in Vlaanderen, met Vlaamschonkundige rechters en advoka-ten, die de onbeschaafde zonen van dbn-< barbaarschen » Germaanschen stam die sich Vlamingen noemen, onschu'dig zulien verooirdeelen, omdat alleen Fransch-sprekende, dus beschaafde wezens op een Dnpart'ijdige rechtspraak in eigen land kunnen aansoraak maken ; 3" Fransch onderwijs in TOsandefn. waardoor al d.e^cmcn die tjijd en eelo lv-h-ben om zich. door studâe m'aatschappelijk hooger-op te werken tôt in de sfeer der leidende standen, van hun volk worden vervrcemd, opdat ze niet in staat zouden zijn hun sociale plichten tiegenoveir hun 3 1/2 miiljoem Fran.schonkundige volksge-nooten te vervullen ; 4° Fransch leger in Vlaanderert, waar de beestacht-ige manier woarop de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume