Het Vlaamsche nieuws

1181 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Februar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2r3nv9bp0m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

[jlDonderdag 4 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 22 - .. |; Prijs : 5 Centiemerf door geheel België Vlaamsche Nieuws Het best incehcht en meest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maafi per week ■ " ABONNBMENTSPRUZBN ■perweêk 0.35 Par 8 mRsndcn 4.00 flptrmM** ... 1.60 Fer 6 masnden . 7.S0 Per jaar ... « . 14.00 ■■ ' ■-•-■-Ji—1 l'.j—i-, .■ ■ ■ : LUT.T. ■ •■ ■ ■ .... r.j-:..1..:—" v ■' ■■ "'.s BESTUUR: Hoofdopsteller : Alfons BAEYENS Befaeerdfcr : An t. VAN OPSTRAET ii ,U,., BUREELEN: Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoon 1990 mkib i l i i m in - ri ~TrinTT~ti—irrrrrrr~t~r~nrr~i—i"i"T if'rtMW rni'ii'MMïWiTitrTTi*^TfrrJ'TKrt ■ztv-r,— mr.s. .. i .lin ii ■ i , . , . ■ < » ■ ■■ ■ AANKONDIQINQEN Iweede bladz. per regel . 2.t>0 i V'ienle bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. 1.00 i ox volgens OTereenkomst. Boodsbericht 5.00 SPIJTIG ■ Het Handelsblad kan zich niet veree- f Hgen met onze zienswijze in zake Gods- £ \ Kedf. Hft betreurt, dat in tijden als . I fl,Y eene taal ala de onze «it iemands ! ■ yloeien kan. ( ■ \Ve hebben nooit verwacht dat het , ■indet^Wad ons gelijk zou geven ; we . , Hogen verlangen dat het onze zienswijze BL begrijpen. En dit doet het blijkbaar . Kt. We zullen trachten nog duidelijker iBL-ezen dan we tôt hieriœ waren: ■ \Ve vonden en vinden nog, dat het ou- ■ iS| zclfs in tijden als dc-ze,_met aan flolitiek te doen. We wenschen niet, dat fl meetingen zouden belegd worden, in R'olzaal of Bardo, om politieke vraag- , Htokken te bespreken. met als onge-Henscht maar waarschijnlijk gevolg, dat A toehoorders bij 't uitscheiden van de Kscussie raalkaar in 't haar zouden vlie- Si ' I Jiaar wij kunnen ons niet vereenigen , ■ne: dc-zen, welke eene politiek, de vrij-j ^Kjnise-demokratische, willen toi zwij-jjBen brengen, tôt aîgeheele rust, terwijl Bchî andere, de konservatief-klerikale, flestadig doorwerkt, zich voorbereidt op flomende slagen, gereed gemaakt wordt Km dadelijk na herstel van de gewone flœstandighedè-n, de bovenhand te beha-| fl. en te behouden. I Het wil er bij on» niet in dat wij hicr-■;r,,r misdadig of zelfs tnaar minder goed ■ Niemand, zeg'. het Handelsblad, nie-fland hoeît nu, omdat het oorlog ia, zij-fle staatkundige denkwijze of wijsgee- nflige overtuiging af te- leggen, te verzwij-1 flpi of te verstoppen. » V Acb ueen ; men verlangt alleen dat A^fcmand dnarnaar zou handeien. Moe-aHtenwij, ketters, ongeloovigen, niet-ka-?. HtW.ieken, aan het kathoiieke Handels-By herinneren, wat de catechismus Beeit : dat het geloof zonder de werken Hdood is? En wat hebben wij aan onze Bgedachten, aan onze overtuiging, als wij Bdie alleen binnenwaarts inogen koeste-lien, als leefden we nog onder de tyranij Bran Àlva? I Aliijd kcanen wij terug- op dit éene dat het Handelsblad en zijne broe-'Btiers in den vredè Gods stelselmatig ver-«Hîwijgea : aan den anderen kant, in het Batholieke kamp, wordt de wijsgeerige ''^■overtuiging niet alleen niet afgelegd, :[B« daar wordt door iedereen, van af .■ieaprimaat van België tôt den jongsten leHoaderpastoor, dag-in, dag-uit daarvoor ' ' Hjtpropagandcerd. De herders en de her-.^Hfakens zorgen, van nu af, voor de ver-Bzameling van de schaapkens, welke zij, j-Huaherstel van zaken, drijven zullen naar - Biioetkapel en basiliek, waar zij zullen •'■Btiidden — dus onderdanig zijn — aan '''Bgeestelijke en wereldlijke oversten, ad Ù^Bwtorewî Dei gloriam B Wij verlartgen van allen die zich de-ieBmokraten en vrijzinnigen noeraen, dat hetzelfde doen in hunne sfecr ; dat zij B'jêseîfen zouden het gevaar dat er ligt in .jjMfen alaap waarin men hen wil wiegen ; e-flk't belang dat er bestaat in te waken ; elHclken aan val, hoe spitsvondig ook be-'"Bttt, af te weren ; geen oogenblik te j Brafelen in den strijd, dien zij voeren ad j^Bnajorem hominem utilitatem... eB We begrijpen dat het Handelsblad ''Bznlks niet goedvindt ; we begrijpen min-^Bte dat het niet wil bekennen ons te >UB rerstaan. I ïranen stelj>en, ellende lenigen, hon-''Bgerigen spijzen, dorstigen laven, al de '[Bwrkeii van barmhartigheid kunnen de sBliandel vol geven aan de burgers van land, die zoo ontzettend getroffen :"B ûjn over de huidige ongelukken, dat zij |Bgeen gevoel meer schijnen te hebben . fl i!oor de rampen der toekomst. Maar 't is dHta afbreuk doen aan den eerbied wel-k B ie men verschuldigd is aan wien heden 1 B ûin plicht doet, als men wijst op de nog ^ Soottre plichten, die in de toekomst "achtende staan. En als de Godsvredt y fl ^ solidariteit bevordert — we hebben ufl nooit geweten dat die te Antwerpen 11 ' fl ^°ft schoot tegenover de ellende;' zelfî fl ® tijden van verwoeden politieker nfl striid, ~ boch mag hij geen gevaar wor- I fen voor wie in dank en bewondenng er I ^nlde insluimerende, in ketens en ii I ontgoocheling zou kunnen ontwaken.. Wc prediken geen politieken oorlog I ûîarvoor is nu geen tijd , claarin liji i. ve het met het Handelsbiad cens. Doch ve zetten aan tôt voorbereiding tôt den >orlog, We meenen dat we nu voorbeel-len genoeg voor oogen hebben van wat tn zorgvuldige vooTbereiding kan be-e-iken.Diencn de lessen die we ondev de K>gen hebben alleen om ons te maken ot Jeremiaasen, klagend en treurend en nmmerend in nietsdoenerij ? Alek Een gevaarlijke tocht Een onderofficier te velde vertelt : Tachtig meter voor ons front stond :en gebouw,waaruit wij voortdurend be->choten werden.Het werd door een veld-satterij gebombardeerd, maar de gevel jleef staan. Van onzen majoor kreeg ik jedaan dat hij vier man van de genie [>eschikbaar stelde om den gevel te laten ipringen. Het huis stond in den hoek van twee vijandelijke loopgraven, achter îen heg. De loopgraven waren met prik-keldraad en draadstrikken beveiligd en er was slechts etn smalle weg door deze bindernissen. Het terrein er tusschen was vlak met af zonder lijk staancte boo-tnen en de grond was bezaaid met done takken, gevaarlijke vijanden van een sluip-patrouille. De nacht leek bij een bedekte lucht zeer donker te zullen worden. Tegen ne-gen uur 's avonds maakten wij ons gereed. Ik als oudste onder-officier nam de leiding, twee vrijwilligers en vier pio-niers gingen mede. Over de unifonnen hadden wij zakken getrokkén, het hoofd en het gezicht met hoofdbeschermers be-dekt en alleen de oogen vrijgelaten. Wij moesten er zoo donker mogelijk uitzien, omdat wij rekening mœsten houden met de vijandelijke zoeklichten en lichtko-gela.Juist stonden wij op het punt onzen keldér te ver laten, toen een verwoed ge-weervuur begon. Er was ergens alarm geslagen en het heele front kwam in be-weging, zoodat wij ons plan mœsten uïtstellen. Eerst den vierden Januari konden wij het uitvoeren. Ditmaal bleef ailes rustig en konden wij om negen uur al kruipende op weg gaan. Wij mœsten voorbij rottende dier-lijken, het gezicht dicht tegen de aarde gedrukt. Zoo kro-pen wij voorwaarts. Ieder takje werd zorgvuldig weg geschoven, iedere steen verwijderd, opdat de geniesoldaten met hun zware lading geen hindernis konden ontmoeten. Vaak moesten wij Kii-nuten lang onbewegelijk in het shjk lig-gen en waagden wij het ternauwernood te ademen, als de vijand het terrein met lichtkogeis beschoot, Toen we on-geveer halverweg waren, bleef een van de lichtkogeis met zijn valscherm in een nauwelijks twee meter van ons afstaan-den boom hangen en verbrandde daar langzaam. Deze sekoiiden waren voor ons als jaren. We hooeden ons hart klop-pen en hadden onze Tekening reeds op-gemaakt. DaarDij kwam mij een gras-halm in den neus en ik had de grootste mœite om mijn niezen te bedwingen. Ik begrijp nog niet dat wij in dit licht niet ontdekt zijn. Eindelijk, na vijf en veer-tig lange minutée, bereikten wij de heg. Wij konden nu hooren hoe onze tegen-standers elkandei- aanmaanden om uit U kijken. Nu werd het kruitvat vooruit' geschoven en begonnen wij den terug-tocht, waarbij de lont zorgvaldig languit geîegd werd. Toen wij aan het einc van den draad gekomen waren, werci deze aangestoken en trokken wij ons ir onzen kelder terug. In ademiooze span ning telden wij de sekonden. Twee et een halve minuut moest het lont bran den. Reeds waren drie minuten voorbi; en nog wij hoorden niets. Ik ging ru,a' den meest vooruitgeschoven hoek van d< loopgraaf en luisterde in het duister.He was alsof iets zich bij de heg bewoog Ik nam het geweer van de post,die naas mij stond, schoot en gaf het bevel to snelvuur. Onmiddellijk gingen er licht kogels omhoog en nu zagen wij eei vijandelijke patrouille die blijkbaar on vat wilde stelen, maar die door ons vuu teruggedreven werd. Terwijl onze liedei door voortdiurend schieten den eenigei uitgang uit de vijandelijke stelling ge sloten hielden, kropen twee van onz soldaten nog eens naar het lont. Nauwe lijks waren zij in den kelder terug of ee: ontzettende ontploffing deed de aaid sr.lderen. Een gele vlam sloeg uit e: daarna ste^g een ï.warte rookwolk te: hemel. De gevel lag in puin, Stekelige Blaadjes ; i. ImlsfreMimadê Mefjis Een onzer medewerkers is komen aai t dragen met een aantal briefjes, gete< i kend door gezaghebbende en andere le ders, vaderlanders en staatslieden, di allen voor doel hebbem ons te bek«ere • tôt de marmottenreligie, waarvan h< i Evftnw«lie is : Dulden, Slapen , Snocîifa Op ons verstokt gemoed maken de briefjes niet het minste effekt ; we leggen ze onder de oogen onzer lezers ; mis-schien zijn er onder hen die vatbaar zijn voor de genade der princiepsrotsvaste r>atriarken van de nieuw-gazetterige de-mokratie. Als wij bevroeden dat wij on-waardig zijn van de zaligheid, willen we tcch niet dat anderen daarvan verstoken blijven. Egoïsnse is zoo'n leelijk ding ! r briefje. — Mijnheer ! Gij klaagt over de laksheid en de onverschilligheid van vrijzinnigen en demokraten ! Weet gij dan niet dat zij dit slechts zijn in schijn en dat zij binnenwaarts koken van ongeduld om de Geuzenvlag te zwaaien? Alleen de vrees dat daar een scheur zou inkomen weerhoudt hen dit te doen. Wacht tôt later... en gij zult wat zien! Uw D... briefje, — Mijnheer ! Ik onderstel dat gij zeer oppervlakkig redeneert. Bij de beoordeeling van de laksheid en onverschilligheid van geëerbiedigde voor-mannen, en hunne eerbiedige achterna-loopers, houdt gij geene rekening met de weergesteltenis. Onze statistiek wijst uit dat 7348 onzer lezers Iijden aan zware verkoudheid, en 7139 anderen hebben tandpijn en de mazelen. Hoe durft gij van zieke menschen verlangen dat zij gaan meedoen aan politiek? Wacht,mijnheer, tôt dat wij en onze lezers genezen zijn, en gij zult verstomd staan over onze krach tdadigheid. Wanneer we echter genezen zullen zijn, kunnen we niet zeggen. We mœten dat eerst vragen aan onzen dcktoor. Uw N. S" briefje. — Mijnheer. Hoe is het godsmogelijk dat iemand met gezond verstand nu komt praten over politiek Ge ziet immers wel dat onze voorman-nen daarvan niet willen hooren ! En als de gencraal met angst zit, waarom zou de soldaat dan dapper wezen? Wacht, mijnheer, wacht nog wat, en als ge mot van wachten zijt, wacht dan nog maai wat langer ! Dat is het wachtwoord wachten ! Jw... P. f briefje. ~ Mijnheer. De tîeurigt vooruitzichten van de demokratische er vrijzinnige partijen in de toekomst be-teekenen niemendalle. We leven in be: narde dagen. Vooruitziende menscher oesiudeeren nu het problema, hoe zij te gen den komenden zomer een nieuw paai oottinnen en een nieuw kostuum zuller kunnen koopen.- Dàt is praktische poli tiek. De rest kan wachten. Uw... G. .5e briefje. — Mijnheer Wij latei enkelingen. twiststokers.ongeduldige pe zenwevers gelijk gij, onveriet. De wari iiberalen leggen nu de hand in die vai de kierikalen, en die twee handen leggei zij op éénen buik. Zij rœpen niet meer Vive le G eus! noch spreken spijtige bitsige woorden over de or.vcrdraag zaainheid der paperij, de uitbreiding de dode hand ,de verklerikaliseering vai de magistratuur, het ieger, het onder wijs !... Zij doen niets, mijnheer, zi trekken hun nagels in en sluiten dei mond over hunne gevreesde taxiden Maar dat is om den vijand te misleidea hem van streek te brengen. Beef, mijn heer, tegen het oogenblik dat al wat w: nu aan kracht opstapelen in den entrt pot onder ons gilée, zal op de markt gc worpen worden!,,, Dat zal nen ala geven! ,, Wacht, mijnheer, wacht! Uw... V. b" oriefje. — Mijnheer. In bladen di niet eens hait zooveel keeren van naa: veranderden als wijzelf van opiuie, wTore de onwerkdadigheid van het liberalsitc aangevallea, tegenover de niminer ru; tende bedrijvigheid der kierikalen. D? ! herinnert me dat mijn overgrootinoed< . me dikwijls sprak van den Ossiater i j de Winkelstraat, waar het over ef.-nig - jaren gespookt heeft in den maneschiji ^ Hierdoor werd bedœld — niet met h' t spooken, maar met den Osiîater, — c Annoncxaden welke daar hun kloosti t hadden. Als ge weet hœ oud het pomp t ken op de Veemarkt is en hoe Low . Dhondt-zaliger daar zij nen krommt i rug heeft gekregen, kunt ge meteen g s zaghebbend zeggen dat de tegenwoorc ge stand van Saturnus in den Stier, < i eenige oorzaak is van de lcalmte, die g i voor zwakheid aanziet. Wacht maa . mijnheer, wacht maar, aan ailes kor e een eind ; aan een worst z-'jn er w - twee. j Uw E. e ?" briefje. — Mijnheer, uw ruwe aa 1 val op de goede, brave, vaderlandsli a vende libérale partij, zal niet gelukkei Hersenlooze tegenstanders zullen zii V het hoofd te pletter loopen tegen on vastberaden onbeweeglijkheid. Wij staj pal, wij offèren geen duimbreed op vo princiepen, wij verzaken ook geen zi voor onze overtuiging. Als ailes voorl is, als de onvoorzichtige kalveren zull verdronken zijn, zullen wij de wer€ verbazen door de krach tdadigheid wa: j mede wij den put zullen vullen. Wacl mijnheeren, en ge zult zien ! e Uw F. n. :t 8° briefje, Mijnheer, zoowel als u rustaloozç pogingen der M«rik«l«n é voor het oogenblik onverschillig laten, I dewijl zij ons verzekerd hebben dat zij ! niets kwaads in den zin hebben, en wij verzekerd mogen zijn van hunne vader-j landslievende gevoelens jegens ons, en hunne brœderlijke genegenheid voor , iedereen dus hen laat doen wat ze maar 'la willen, zoo ook kunnen wij de heftige K' aanvallen der demokratieke bladen on- 'L'~ verlet laten. Het weze u gegund, een de kortstondigen zegepraal te dienen. Onze "'c geachte vrienden, de weldenkende en I ' '' voorzichtige lezers onzer bladen, weten j , dat het winter is, en dat het koud is, en I 0 sneeuwt en regent. Zij houden er in het nl geheel niet van hun schoenen nat te J s maken en hun broek te beslijken met op de straat te komen. Derhalve blijven j u zij binnen en rusten. Wacht maar tôt I ee het goed weer wordt, en gij zult eens Pl zien hœ dapper onze welgezinde troepen I Pl zulleu voor den dag komen. Om den ' vijand te verassen, verradgn wij noch J 8' dag, noch uur ! Wacht ! Wacht ! Monden J ' toe en ooren ! Vertrouw den herder, den j hond en draag den leiband. Sufficit! I ir| Uw R. I w Voor gtsMjkvormig afschrifi : I D. K. tc 0e verdedigingswerkeii t rond Antwerpen p Ik vond deze week een oud nummer I n van «Le Soir», gedagteekend van 17^ Maart 1914. En tôt mijn niet geringe verbazing las ik daarin een artikeltje I v over de forten van Antwerpen, waarin o. a. gezegd wordt : I C « Men moet nochtans bekennen dat, d ondanks al de beloften, wij in de Lente u van 1914 geraken, en dat de eerste ver- •' dedigingslinie, waarop schier gansch del verdediging der plaats berust, in langl nog niet gereed is. J n » De instellingen der drijfkracht, het verluchtingsstelsel, evenais het bouwen I i . der bescherm-ringen in gewapend béton I n mœten nog uitgevoerd worden. 11 a De werken der eerste linie zijn dus r . niet in staat zich te verdedigen ; schie- v ! ten kunnen ze niet, en het geschut van . den aanva^er kimnen ze onmogelijk on £ derstaan. I « i » Zal de eerste verdedigingslijn ge-\ ■ reed zijn voor de Lente van lUlô? j Ziedaar wat ik in een oud nummer I van « Le Soir » las. Was het de mœite I i niet waard het artikeltje weêr te geven, I nu er zoovele dingen gebeurd zijn die I we maar niet begrijpen konden? Enj i geeft dit eenvoudig artikeltje geen stof I ^ i tôt nadenken? Ik geloof van wel, eu . : daarom geef ik het hier weer. f OP DEN TRAM. — Tram rijdt. Pas- ' I sagiers praten. Een hunner klaagt over 11 - de duurte van allerlei waren. j Algemeene instemming. i — De rogge is kolossaal duur ! • — Aah !... , — De bloem, de patatten..,. Ailes! - slaat op ! j — Aaah !... — Aajuin is haast niet te vinden, I — Heel natuurlijk ! i —• Hoe zoo? — Al de ajuinen zitten in Engeland. I Tram rijdt. Passagiers zwijgen. Me- e diteeren. X ^ Verschansingen en t loopgraven II De tegenwoordige wijze van oorlog-1 c vœren, die zich vooral steunt op de I ï- bescherming der loopgraven, dagtee- kent niet van gisteren. De Romeinen le maakten er zeer veel gebruik van. De r oudheid heeft ons sporen gelaten, die j p" duidelijk het van ouds bestaan van mij-'e nenboringen aanduiden ten behœve van I 11 het leger gedam, zulks gebeurde reeds bij de Grieken en de Romeinen. Hero-J ** dotus vertelt namelijk dat wanneer de Perzen vruchteloos gedui ende 9 maan- j 'ii den de stad Barec belegerd hadden, zij r' onderaardsche gangen groeven die tôt a,: de stad leidden en alzoo de belegerdeni eene wreede proef deden doorstaan. Het I schijnt echter dat de inwoners der stad I eindigden met zich een gedacht te vor-n. men van den juist en loop der gemijnde e- onderaardsche gangen. Alzoo gelukten i ! deze erin den vijand te ontdekken en •i! hem te overwinnen. ze Ook heeft César het verschansing- un in mijnenstelsel toegepast or De « aggar » is meer een wal dan wel er eene gracht, rekening houdende dat de >ij uitgehaalde aarde natuurlijk dient voor su den wal — hetgeen dezelfde benaming ld uitlegt voor twee verschillende zaken, ir- die nochtans zeer nauw verbonden zijn. l^' Ziedaar dus, hoe de man in oorlogs-tijd de mol en de schildpad nadœt en zich alzoo verstandig en taktvol toont de zoowel in de aanvallende aïs in de ver» ns dedigend® bçw«fing. DAGELIJKSCH NIEUWS DE NATIONAALGEMAAKTE MODE. — De Engelschen werken kraent-dadig voort om zich vrij te inaken van het tabrikeeren der chimieken produk-ten in Duitschland, de Franschen willen de Duitsche muziek bannen, de Du t-schers willen zich los maken van de Pa-rijsche modes. te Berhjn wil men niet meer navolger blijven van de Parijsche modes en zie, nu komt men van de Duitsche hootd-stad een modecentrum te maken in der aard van Parijs. Van af den ie Februar; hebben de grootste Berlijnsche magaziji: eene tentoonstelling van modellen geo-pend. Deze is nochtans met voor hei publiek geopend. Ze dient alleen om aar de stielmenschen de noodige aanduidin-gen te geven, die tôt hiertœ altijd var Parijs kwam. Al de takken van de nijverheden, dit in verband staan met het voortbrengei van modeartikelen werken mede aan ne welgelukken van deze poging. Herst later zal dat ailes aan het publiel tentoongesteld worden, WERKHERNEMNG. — Als bewij van eene mogehjke werkherneming vai de Belgische steenbakkersnijverhen wordt ons het feit medegedeeld dat sind het begin van den oorlog te Amsterdan ^ het eerste schip geladen met Belgisch bouwsteenen aangekomen is. Deze ko r men voort uit Hemixem en zijn bestenv j voor het opbouwen van een blok van 4 huizen in de wijk bekend onder den naar van « Indisch kwartier », DUITSCHERS DIE TERUG NAA1 ONS LAND KOMEN.— We vernemer dat een honderdtal Duitschers, die bij he e uitbreken van den rkijg naar hun lan . vluchtten, teruggekeerd zijn om zeker e hangende zaken in orde te brengen. t Zij werden kosteloos per ijzeren we; naar ons land overgebracht. t ONZE VLUCHTELINGEN T1 a HOUTENISSE. — fonder toesten a ming mogen de bewoners van het vlucl telingenkamp te Houtenissen hun kam s niet meer verlaten; zij zijn ten getal] .. van 1200. a Onder hen bevinden zich ook Be l - gische staatsbedienden die betaald wo: den ; deze gaan onder militair geleide per tram naar Hulst en terug, wanneer daar de uitbetaling plaats heeft. VOOR DE BELGISCHE KINDE-REN. — Notaris Brands, voorzitter van de Vereeniging Tehuis voor Belgische kinderen te Amsterdam, is Zaterdag j.l. vergezeld van eên der bestuurlcden van net Leidensche Huisvestingskomiteit, uit ons land teruggekeerd met een 40-tal noodlijdende kinderen uit verschillende Belgische gemeenten. Deze kinderen worden gansch kosteloos in Hollandsche gemeenten opgeno-men, welke zich voor dit dœl reeds maanden geleden bij de beide komiteiten nebben doen inschrijven. De grootste nelit der kinderen zijn weezen en vele nebben hun ouders in de vluchtpaniek ; verloren. Men kon het velen kinderen , aanzien dat ze gebrek hebben geleoen. 1 Notaris Brands roemde zeer de hou-ding der Duitsche overheden, die de ■ grootste medewerking en hulp verleen-aen ; er werden zeli passen verstrekt, , welke tœgang verleenden tôt het ope-1 ratiegebiea, en aanbevelingen, om zoo j nooaig van militaire automobielen ge-5 oruik te mogen maken. 1 Wanneer de financieele toestand der e komiteiten beter ware geweest, hadden " nonderden kinderen meegenemen kun-1 nen worden, Deze zijn thans in Belgi-3 sche gestichten voorloopig onderge-1 bracht en zullen zoo mogelijk met de volgende reizen, vermoeaeiijk nog deze { maand, naar Nederland overgebracht ( worden. 1 BIJ ONZE VLUCHTELINGEN. — ^ Bijna aile vluchtehngen m Arnhem ver-e pleegd zijn Maanaag j.l. in rijtuigen naar het vluchtoord iiede overgebracht. » Naar aanleiding van de proklamatie van den Burgemeester van Rotterdam B van 5 Januari j. 1. waarbij aile uit Bel-1- giè gekomen vluchtehngen uitgenoodigd 1- worcien zich opmeuw te doen inschrij-p ven, hebben 4200 personen zich doen e registreeren. Maandag j.l. zijn een 50-tal te 's Gra-I- vennage verblijvende vluchtehngen, naar het kamp bij iiede overgebracht. )e huidige Oorlog en het Militarisme Zal deze oorlog een eind maken aan îet militarisme? vraagt Archibald Hurd n de u Fortnightly Keview », en hij ant-voord : neen. « Wanneer de botsing komt », zoo be-iluit hij, « en zij komt onvermijdelijk, vanneer een eerzuchtig volk een betert ilaats in de zon wil innemen — mer-ven we ineens, dat volkeu nog volken djn, dat zij een tegenstrijdig leven en ioel hebben. Wat is er van de beweg:ng i?oor vriendschap tusschen Engelschen :n Duitschers terecht gekomen? Waat is heden ten dage de solidariteit van de arbeiders? Welken invloed heeft hel jrcotsprakige sœialisme op de gebeur-tenissen gehad? We zijn gedwongen :oe te geven, dat, evenais de vei.ig-heid van den enkeling ten slotte op kracht berust, zoo ook de veiligheid van den staat. Geen volk is afhankelij-ker van het georganiseerde geweld dar het Engelsche, en hetzelfde geldt var het heele Britsche Rijk, want de ge-westen hebben ingezien, en zij zullet het ons beduiden wanneer de tijd ei voor is, dat de verdediging op een rijks grondslag moet worden ingericht. Zes tig millioen blanken gebieden over eet kwart van het oppervlak der aarde, ei zij halen uit deze heerschappij groot< winsten en vele ontastbare voordeelen De meening, dat de andere volken vai de wereld zullen gœdvinden, dat d status quo voor goed zal blijven, is eei ijdele droom, berustende op bijziend heid. In weerwil van aile geschriftei van pacifisten en al de redevoeringei van vredesgenootscliappen, gaat d groote worsteling van de_volkeren de aarde, gelijk die van de enkele men schen, om het bestaan. Die worstelin: leidt onvermijdelijk tôt een botsing va; dœl en eerzucht, gelijk in den kleine; strijd tusschen zakenmenschen. Dez doen een berœp op een rechtbank, d volken op geweld, aangezien er gce: wet en geen rechtbank is om ons he behoud te waarborgen van wat wij va 's werelds rijkdom bezitten, aan Ame rika een onaantastbare Monrœ-leer e de Filippijnen te verzekeren, China me zijn onmetelijken rijkdom te beschei men of Japan het gewenschte gebie van ontwikkellng aan te bieden. » Na nog eens de Engelsche pacifiste gehekeld te hebben, die, volgens de schrijver, den vrede meenden te bevoi deren door aan te dringen op vermii dering van Engelands wapeningen, zet d« schrijver ten slotte: ! < Deze oorlog zal gee® eind make aan het militarisme, hij zal niet leiden tôt vennindering in de kosten van ouze bewapening, maar misschien zal hij iets anders bewerken, mioschien geeit ni] de geboorte aan etn werkenjke vre-desbeweging. Deze zal weinig gelijken up de sameukomsten in d^n iiaag, met al den schijn, de uitvluchten, den arg-vvaan en de kuiperijen, waar wij zoo duur voor mœten betalen. Het zal een vredesbewegmg zijn aîgescheiden van de pontiek. De idealist-pacitist zal den politieken pacifist als zijn vijand be-schouwen. De nieuwe beweging zal haar bezieling putten... uit groote meusche-hjke beginselen; zij zal met tôt één land beperki zijn, maar een zending m eik land worden. Haar du-naren zullen geen parlementsleden aauklampen eu geen gesprekken met koningen en kan-seliers zitn te houden, maar een berœp doen op de groote volken der wereld... Zij zullen trachten een atmosfeer te scheppen, overtuigd dat deze atmosfeer uit de huizen naar de kanselarijen en de raadkamers zal opstijgen. Zoo zullen zij... er naar streven de menschen te vereenigen tôt een groot leger, dat de wereld zal trachten voor te bereideu op de komst van een tijd, waarin er geen 1 oorlog meer zal zijn. » ; De Belgische gelateroeerden ! m Hollaad l Majoor Mamet, op woord vrijgelaten 1 geïnterneerd Beigisch hooldofficier te - Amersloort, is, met toestemming van t den minister van oorlog, toegevœgd aan 1 den Belgische» generaal Dossin, om J dezen als adjudant bij te staan tijdens zijn verblijf in Hollaud en hem te ver- l gezellen bij de bezœken, die de geiie- 1 raal binnenkort gaat brengen aan de 1 plaatsen, waar Belgische militairen zijn e geïnterneerd. ! Generaal Dossin heeft, met \crlof van t den minister, bezœk ontvangeu van ge- 1 neraal Werbrouck, geïnterneerd te ' Zwolle. | Een Belgisch officier, in Gaasterlaud . geïnterneerd, heeft zijn eerewoord te- d ruggevraagd en is naar Urk overgebracht.u " Vraagt aan onze verkoopers den t- Vlaamschen Scheuralmanak DE HUIS-;t VRIEND, langs twee kanten gedrukt, aan 15 centiemea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume