Het Vlaamsche nieuws

1001 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 06 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mg7fq9rt1t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Kffoensdag 6 Qktober içi5. Herste Jaarg. Nr. 264 Prijs 5 Centiemea door geheei België Het Vlaamsche Nieuws tk# fo&elSdbt et» tmœmt Nieuwsblait vwm Mglf» - V#fnc,h|jfit 7 mgu&l wmM ? [,£2^30»^^* r^ibmmkmummnambbbmmhnanbmkabhkiauaflhnmbmnrgieaibhmbbhmmksimaaameer i ii imaiimi ii i'i m m 1 mm m mu i ■ i iimmm ni wi1 mu •ii'jsimïbuakm<ihai'wiiiii"ara>i,t iiuhiwtfimn<y«9"i'itiiiimia i< i11"1 iwi ik 11 'i iiiikimm i.minn '.«n. - "it'i niitr-tfrt-tn"nrirtnwiiii 11 iti 1 i"' TnrmnunT thhiii iiihw- i— ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDIGBEN VAN DEN OPSTELRAAD : AANKONDÎGINGEN pcr week 0.35 | Per 3 maanden 4.— i inir'A«»«* îî ifV O',ttf S? \7 A TW ÏAKTW » •» * tht\b i Tweede bladz., per regel 2.50 i Vierde bladz., per regel.. 0.50 Ter tnaaad 1.50 | Per 6 maanden 7.50 5)1 BORMS — Albert VAN DEN BÏRANBE i Deràe blad., id. 1- Doodsbericht . .... 5.- Per jaar 14,— g BUREELEN : HOODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 19M . ' Voor aile annoncen, wende nie n zich : ROODIvSTRAAT, 44. ■onze letterkundige Pastor Leroy 1858 ■ Kent ge pastoor Juul Leroy ? ■-Onze Vlaamsche Grimm !.. Of ik !. |miarmanteka, Hij is om zeepe, Mijn-Bvr Hosperatus!... en zooveel andei Hiid-Vlaamsche Zeisels en Vertellin- ■ - Gij hebt hem. Hij staat nergenj Brmeld, noch in het Biografisch Woor-Bjnboek, noch in « Vlaamsche Koppen » Ban Verriest... en 'k moet toch iets van Bjn levensloop hebben, want ook die Bstor uit het rijke, 't weelderige West-Baanderen, waar al de geestelijken fla-Binganten zijn en de pastors schrijven H. ik denk o.m. aan pastor Lod. De Bol!, aan pastor van Hee — moet in Bzen Letterkundigen Prijskamp. ■-Ik!... ik weet niets over hem.Waai Ht.h wanneer hij geboren is, of hij leeft Bdood is. Alleen dat hij ergens pastor Bas of nog is in de Vlaanderens en dat Btiido Gezelle hem destijds een hartelij-Bn brief vol bewondering en aanmoedi-Bag scbreef. Maar laat pastor Leroy Boor uw lezers van Het Vlaamsche Biœws vSrtellen van Scharmantika, van ■ j is om zeepe en ze zullen er West-Baamsche lente aan beleven. B-Zeker, we zullen hem laten vertel-Bi, maar plaats hebben ! En toch we Boeteti iets van den man zelf afweten. ■We hebben het dan ook gevonden in ^hî tijdschrift Ons Volk, dat met den Brlog ophield te verschijnen. Daarin Bidon v.ij dat Juul Leroy geboren werd ■ 1858, in het uiterste hoekje van West-Blzanderen, te Beveren-op-den-IJzer, op H gehuchtje Hagedoorn, waar zijn ou-B>s, met hun talrijk kroost, de herberg-^■iderij In den Hagedoorn hielden, Bàop de Fransche, of beter op de ^■nsch-Vlaandersche grens. ■Hoe moet het er nu uitzien op den Baçedoorn, want tôt daar en verder, Baagt het zwaar gesehut, ten Zuiden H Diksmuideu opgesteld. ■Hij is pastor te Wulpen bij Nieuw-Bort, onmiddellijk achter het front, tus-Bhen Ramskapelle en Coxyde, tusschen Bcmvpoort en Diksmuide. ■Zijn levensschets bericht ons : Bjuul Leroy werd priester gewijd in hij was gedurende vijf jaar lee-Br aan Sint-Lodewijkskollege «te Brug- ■ -n dan een groote twintig jaar onder-Bstoor te Staden. ■Nu is hij sedert 1910 pastor te Wul-■ii-bij-Nieuwpoort, in dat oude, stille ■iptn, waar liij geen ander gerucht Hcrtals 't klinken van 't klokske in den Ben waaronder hij woont, als 't gieren ■' den wind die van uit het Bloote Knut door de hooge populieren rond Hr. kerkhof en zijn groenselhof, en als ■' beurelen van de koeien, die loopen H de uitgestrekte weidelanden recht H(' zijn pastorij !... buldert daar de lucht dag en nacht ■' gebonk en gedaver der kanonnen B het huilen der shrapnels. Als ge aan B st''|e landelijke pastorij denkt, waar B1 vriend van Geztdle, « zeisels » of BpHingen opschrijft, hoe voelt ge dan B ecn schrijnend heimwee naar den B-- het wilde geweld van den oorlog B^ven ons land ontketend. B''"'! daar zijn we zeker van, zonder B °ns gezeid werd : pastor Leroy |tlt! van die pastors zijn, die Stijn Beï'fls. in zijn Dagboek, zoo streng B;dtelt> omdat zij slechts aan eigen ■ 'ng en eigen veiligheid dachten en ■ Plaat poetsten. Wij twijfelen er niet B' e nederige priester, de vriend van ■' y is op zijn post gebleven ; de lui-Bj' 'eutige verteller is nu de goede ■ c'ip troost en sterkt, en die zoo B1Jlîerkje gespaard bleef — maar kan B',7 gesneuvelde helden begraaft ■^«etnissen leest. B, ®enige zeisel, die hij ons vertelt, ■jOQggetuige geweest in zijn ouder- B hceft een boek geschreven : Karel B!(kan iemand onzer lezers het ■ ta-M111 bruikleen geven ?)— en daar-B elt Wj van de bazinne uit den B: (ii£* zijn moeder was. Aan B,ua.Rt ls een blauwer wat wij een Br; aaJ"« of aan de Hollandsche ■ en lorzer noemen. B." rP'c'llc kij de Fransche grenzen, ■n,kr,!J straa1; van Rousbrugge naar Biatio'>.00je Staat 61 een herberg, met ■R0*: In den Hagedoorn ver- ' B btirBe'i n^. Overtijd was er daar : Bl. îf voor Belgische doeanen, nu Hgs (]L.r' aatst dichte bij Oostkapel, : s!.taatweg van Ieperen naar Br-nit îa".7ai\nestelen en verblijven, Hllincrfin .Wauwers in schuren en HLu. en van daar vertrekken zij b raet pak en stok, 't Fransche in. De Fransche doeanen en komiezei weten dat en daarom komen zij nog a dikwijls 'cene nieuwsgierige pinte drin ken in die herberg en trachten, maar t vergeefs, de bazen's en de bazinne's ton ge te pelen. Zij gebruiken daartoe ail mididels. Somtijds zijn zij verkleed il kooplieden, die uit zijn achter zwijns ô andere beesten, somtijds ook in werk menschen, die achter werk zoeken ; ja zelfs, 't is nog gebeurd dat ze verklecc | waren in \Touwen, en, in een en mante gewikkeld 's avonds aldaar eenen draa mi'eken... » Maar de bazinne — Leroy spreek hier van zijn eigen moederke — en v/a< waarlijk niet vervrozen, noch op haai tonge govallen ; en, was ze koekegoed recht voor de vuist en rechtveerdig, zoe 't oude kristene Vlamingen past, 't er was toch haar plicht niet, noch geen re-den, niet waar, orn al de blauwers, haai gewone klanten, die, met een pak tabak de grenzen over te dragen, soms hun le-ven en hun vel wagen om de bete brooe voor vrouw en kinderen, — te gaan ver-klappen of verraden? Want, terwijl de douaniers en de komiezen de bazir trachtten uit te hooren in de herberg, za-ten er, heel dikwijls, blauwers ievers in de keuken te wachten « tôt de wind goed zat », al rooken en gezapig stille vertel-len met de kinderen van den baas — daar zat de kleine Juul bij — of achtei in. 't zwingelkot bij den zwingelaar ! » Is dat niet heerlijk en ook e-erlijk ver-teld?Kriigt ge geen goeste — zooals ze 't gilider heeten — om entwat te lezen van pastoor Leroo's zeisels? Hoe wij het ook schikken, we ruimen plaats in voor zijn Scharmanteka, al moest Tijl er enkele dagen wat voor opschuiven. Ze zullen te zamen geen ruzie maken. Nu moet ge toch den brief nog lezen van Guido Gezelle, 't is de schoonste lof voor onzen Vlaamschen schrijver, waarmede wij u vandaag bekend maak-ten : « Achtbare Heer en Vriend, Hebbe met groot genoegen vernomen dat gij te wege zijt uwe oud-Vlaamsche Zeisels en Vertcllingen bijeen te rapen, en ze met den druk te laten vereeren. Doet dat maar ten spoedigste, om veel redens, -onder andere om iedereen 't ge-not te verschaffen dat ik, bij 't lezen van Scharmanteka, Clementina, Elias, Vader Hosperatus, Ko Lukkeboone, Jan Heldenbloed, enz., gesmaakt hebbe. Dan, om die oude vertellingen, is het mogelijk, weer in hunne eere te herstel-len, en anderen op te wekken tôt bewaren van zulk voorouderlijk erfgoed. ]a', 't zijnder wel, bezonderlijk te lande, en hier en daar een in stad ,die naar zulken ouden volkszeg geern horken ; die hem, dikwijls verminkt en geschon-den, voortzeggen eu voortvertellen ; maar 't zijnder och arme veel te weinig die hem, gfelijk gij het doet, nauwkeurig opschrijven en 't drukken weerdig ach-ten.In de derde algemeene zittinge van het « Congrès Archéologique et Historique», te Brugge gehouden in 't jaar 1887, onder het beleed van « la Société d'Emulation», heeft de Heer Godefroid Kurth, leeraar aan de Hoogschole te Luik, recht dat werk aanbevolen dat gij ondernomen hebt. Ja, het geleerd en zeer verdienstelijk Genootschap « la Société d'Emulation » heeft in zijne Annales (5e série, tome I, XXXVIIIe volume de la collection, livraison 1-2, année 1888, Bruges, imprimerie De Plancké, bl. 173-476) de verza-melinge van A. Witteryck, bestaande uit 35 volksvertellingen, in 't Vlaamsch laten drukken. Zulke boeken als de Annales en dier-gelijke geraken in te weinig handen : uw boekske zal overal den weg vin den, hope ik, en .menige kostelijke overblijf-sels van de aloude volkswijsheid onzer voormenschen den gemeenen man we-derom bekend maken. Wij hebben den name "dat wij, hier in ons Vlaanderen, eene zeer oude en onverwrongene taie spreken. 't Ware al wonder, hadden wij, in en door die taie, 't een eu 't ander niet bewaard, dat de audste sprekers van ons Dietsch wisten, bij hooren zeggen, van nog veel ouderen als zij. Jacob en Willem Grim, leefden die p-oote zanters nog, zouden u al 't gelijk van de wereld geven, en zeggen b. v. [Deutsche Mythologie,voorrede, hoofdst. XLVIII) : « Deze mijne opgezante k:oornaren late ik tôt eenen erfdom aan le zulken, die, op mijne schouderen ;taande, na mij den oest van 't groote coorenveld zullen zien opdoen en in ■chure steken. » Ben uw zeer toegenegen Guido Gezelle. » Kortrijk, l-3-'93. ; Eenheid en Verscheidenheid ; « De Vlaamsche Stem » van Amster-i dam rneent dat de groote vijand van de f Vlamingen het imperialism is. Zoo heet - ze «het screven om aan een volk een type , van beschaving op te dringen, eigen aan 1 een ander, aan een vreemd volk». We 1 wisten niet dat dit woord met deze be-i teekenis gebruikt wordt. Wie houdt van ironie der woorden, zou dus kunnen : spreken van het impérialisme der Fran-; sche republiek en het demokratisme der • keizerlijk-koninklijke Donaumonarchie ! De Fransche revanchist Maurice Bar-i rès heeft een merkwaardig boek over . iets in dien aarcl geschreven. Terecht . heet hij den eeuwenlangen centralisatie-■ geest (wel een beter woord) der Fran-: sche politiek verderfelijk voor volk en land : door te veel eerbied, gaat ook aile verscheidenheid te loor en verzwakt gedurig het echt nationale leven. Wat is Frankrijk zonder Parijs : het hooi'vl. het hart, de ziel? De Bretoenen zien op naar Parijs als naar een aardscli, jeruzalem : en toch de Bretoenen zijn zelfs geen Franschen ; ook A%?honse Daudet, de Provençaal, ging te" Parijs licht en liefde zoeken, ai heeft hij, gelukkiglijk, niet heelemaal den provençaalschen aard kunnen ver-loochenen. Wie spreekt er van Vlaamsche kultuur in Fransch-Vlaanderen? Is ook de eens zoo~Vlaamsche stad Rijssel geen filiaal van de groote Lichtstad? I Wat Frankrijk reeds honderden jaren ' (te beginnen van af Loçlewijk XI) in 't ' groot doet, heeft ook de Belgische staat van 1830 in 't klein willen nabootsen : | heel België wordt een «Coin de France», Brussel een « petit Paris » en aile andere steden, ook het koppige Antwerpen, ; moeten voortaan nit Brussel, het hoofd, | het hart, de fciel van België, licht en I liefde ontvangen. We meenen met recht te mogen zeggen dat de centralisatiegeest, reeds bekend bij de oude Romeinen, vooral Fransch is en met de Fransche kultuur steeds elders binnendrong. Merk wel dat centralisatie- en organi-satiegeest niet hetzelfde zijn. Dezelfde Maurice Barrés, '"die jarenlang gewerkt heeft om in zijn land meer decentralisa-tie te bekomen, schreef nog voor eenige dagen in een door de censuut» fel be-snoeicl artikel : « Wat we uit een jaar oorlog zeker hebben moeten leeren, is dit : meer organisatie. » Men vindt een vefbond tusschen Rus-land en Frankrijk onzin. Maar wij meenen dat schijn bedriegt : zoowel in Rus-lancl als in Frankrijk regeert een centra-liseerende bureaucratie ; dat aan het 1 hoofd dezer macht een tsaar of een président staat, is wel geen hoofdzakelijk verschil van politiek. De politiek van Duitschland en Oos-tenrijk-Hongarije ig dus weinig bekend : I daarom zijn we ook Vlamingen ! | We weten nu toch, sedert den oorlog, dat er in Oostenrijk-Hongarije tien na-tionalitei'ten min of meer onafhankelijk naast elkander leven. Al is dit land de vijand van ons klein België geworden, moeten wij niet eerlijk erkennen dat het de grootste gevaren machtig trotseeren kan en van leven overvloeit? Duitschland, alhoewel bijna heelemaal ééh van taal, is toch ook een bondstaat. Heeft die verscheidenheid in de eenheid dit land niet gebaat? En zou een wijzi-ging in zijn politiek jegens de Polen den Duitschen staat niet voordeeliger zijn? Voorzeker, eenheid is er noodig : en daarom had Napoléon het zoo gemakke-lijk tegen Duitschland, toen de kleine staten daar onderling verdeeld waren, maar verscheidenheid moet er blijven, of ook de eenheid werkt verderfelijk. De tegenwoordige wereldstrijd zal wel vooral tusschen Duitschland en Enge-land moeten uitgemaakt worden : laten ze nu toch elkander weten te varstaan om Vlaanderen, Polen en Ierland hun zelfstandigheid terug te schenken. Novissimus. DreadnouEht-JubifeuiT) Zaterdag 1.1. was het precies 10 jaar geleden dat de lciel voor den eersten , dreadnought werd gelegd. Dit was een marine-gebeurtenis van zooveel gewicht, dat aile schepen-bouwende mogendheden hun gewonen bouw vertraagden of hun . nieuwe schepen wijzigden naar dit En- ; gelsche wonderschip. Dertien maanden heeft thans de oorlog gewoed, maar de dreadnoughts, als kost- ' baar speele-oed bewaard^ vervulden hun roi nosr niet. ' In de « Temps » wijdt A. Rousseau een zeer belangwekkend artikel aan de 1 dreadnoughthistorie, aan welk artikel i » wij het een en ander willen ontleenen. Vanwaar is het dreadnoughts-idee ge-komen ? Wie heeft dit schip geïnspi-reerd? Het antwoord op deze vragen is zeer verschillend. Aanvankelijk geloofele lnen, dat de dreadnought een toepassing was van de lessen, in de slag bij Tsuchi-ma opgedaan, toen Togo in 20 minuten het eskader van Rodschestwenski ver-tiielde. De zware artillerie der Japanners wrocht dit groote werk eri*de aanvaar-ding van het zware kanon deed de dreadnought noodig worden. Toch is deze opvatting onjuist.De slag biî Tsuchima had plaats 28 Mei 1905, doch 2 dagen vroeger, 26 Mei, deed de « Engineering » reeds de mededeeling van een zeer bijzonder pantserschip, dat bij wijze van proef te Portsmouth ge-Ixiuwd werd, dat ÎÔ kanonnen van 30.5 m.M. eu 21 knoop snelheid zou hebben en den naam Dreadnought dragen. Ziedaar een vast historisch punt, maar li^t idee van de dreadnought, is dit af-komstig va.n den Italiaanschen ingénieur Cuniberti, zooals sommigen beweren, of hgen de plannen reeds lang in de Brit-scht marine-portefeuille? Wie zal het zeggen? De Navy Estimâtes in ieder ge-val schrijven het initiatief aan Philip Watts, directeur der Britsche marine-werven toe. De bouw van den eersten dreadnought r ing reusachtig snel. 2 October 1905 werd de kiel geleed. 5 weken later kwa-men de admiraliteitslords reed9 eens kij-keu en toen \Varen er 2724 ton staal ver-werkt. Den lOn Februari 1906 liep het schip van stapel. Zoo snel had de Engel-sche schee.nsbouw nog nooit gewerkt en dit record is later ook nog niet weer be-reikt. ; IConing Eduard en koningin Alexan-dra woonden ele te water lating bij. Toen de Dreadnought van stapel liep woog hij 7^00 ton of 7,500,000 K.G. De « Engineer » schreef : <c Het op stapel : zetten van de Dreadnought is de voor- i naamste gebeurtenis in het verloopen : marinejaar geweest. De belangrijkheid is ] gelegen in het feit, dat de Dreadnought, 1 alleen kanonnen van 30.5 m.M. voeren- 1 cl,', snel en feitelijk onkwetstbaar, bijna 1 aile bestaande oorlogsschepen doet ver- 1 owderen. j De bijzoncferheden van 't schip zijn ( op het oogenblik nog geheim. Tien jaar 1 geleden waren de Majestic's de schoonste schepen der wereld, heden lijdt het ] geen twijfel of de Di^adnoltght kan^op T 10.000 yard een vloot van Majestic's j even gemakkelijk vernietigen als de Ja- t l^ansche vloot bij Tsuchima de Russische deed. Feitelijk zouden de Majestic's zich niet eens kunnen verweren, daar hun c kanonnen maar 5,000 yard schieten. Het is misschien niet overdreven, te C zeggen, dat de Dreadnought een paar 1 van onze moderne King Edward V II's zou kunnen bevechten en aan het lang- c ste eind trekken. Desnoods zou hij ver- v moëdelijk alleen de heele Duitsche vloot aan kunnen en zoo is hij dus een waar-borg voor den vrede.» s De overige pers in binnenland en bui- é tenland schreef al even enthouiast en dit verklaart, waarom aile marines het t nieuwe type aannamen. Men maakte g overal de in aanbouw zijnde schepen af, j maar deze werden gewijzigd naar dread-nought-model. Duitschland staakte de verdere afwerking van zijn 6 jaar te vo ^ ren aangenomen marine-program en men ' ging ook aan het dreadnoughten. Om die i reden werd in Duitschland sinds 1906 C geen enkel pantserschip op stapel gezet Z en geen enkel in 1907 te water gelaten. Het jaar 1906 was het critieke jaar: dat ? van den Dreadnoughtbouw. Amerika, 11 Brazilië, Italië, Oostenrijk,*Spanje, Ar- C gentinië, Chili, Turkije, Griekenland volp-den het voorbeeld na. Ï1 Japan. Rusland en Frankrijk even- ^ wel, al maakten zij hun pantserschepen, u bun snelheid en bewapening grooter, 0 v'olgden toch aanvankelijk niet het ^ Jreadnoughtprincipe.De echte Japansche ^ ireadrioughts beginnen pas met de «Ka- 11 wachi», de Fransche met de « Courbet », > ^ 2n de Russische met de <( Gangout ». | De dreadnoughts hebben in de 10 jaar B van hun bestaan geweldige vordeïSngen h gemaakt. Het gewicht van de voile laag g kwam van 3,084 kgr. op de Dreadnought v tôt 7,442 kgr. op de « Queen Elisa- z beth », de snelheid van 21 op 25 knoop,1 n ie dikté van het pantser van 28 op 33 l1 :entimeter, de waterverplaatsing van p 18,000 op 28,000, de machienkracht van w 25,000 op 60,000 P. K. j d Elke marine heeft een eigen oplossing u roor zijn dreadnoughtgeschut gezocht. s< Duitschland bv., dat zich lang bij het 280-kaliber kield, ging later over tôt \ 305 en ten laatste tôt 381. Op het oogen- R Dlik zijn Duitschland en Engeland tôt c< îezelfde oplossing gekomen : 8 stukken b ,ran 381 m/m in vier dubbele torensvoor la îlk schip. e< Aile marines kwamen niet tôt deeelfde s1 i®ogte, maar *lle zetten op hun dread- n îoughts toch zwaardere stukken dan op i'i den eersten dreadnought stonden. Of de ste kanonnen had en de zwaarste volle- dreadnought-theorie : de zwaarste la- laag kon geven, overwinnaar gebleven. ding en de grootste kanonnen, "goed is, Vooral bij Doggersbank was het verschil heeft de ervaring nog niet kunnen uit- aanzienlijk : de 5 Engeîsche kruisers ga- • wijzen, want er zijn nog geen dread- ven te zamen een volle-laag van 20,592 noughtgcvçehten geleverd, maar wel is kgr., terwijl# hun vier tegenstariders bij Coronel, de Falklandeilanden en maar met 11,132 kgr. konden antwoor- Doggersbank de partij, die de modem- den. fflWi*"1 *fh'^jiîTifflinriMMfilBinWTfTiTTiHOWlljEMIJWM— Dagelijksch Nieuws AUGUST MONET TEGEN SCHE» kaart met scheikundigen inkt geschre-PEN L. FRANCK, — In de « Tele- ven was en een bericht over krijgszaken graaf » gaat de beruehte « Aiitwerpsche bevatte. De koopman werd daarop aan-korrespondent » voort met zijn vuil werk gehouden. Er werd echter niets ver-tegen landgenooten die wat beter dan hij dachts bij hem ontdekt. Daarentegen hun vaderlandschen plicht vervulden en werd door het onderzoek ^an het licht Antwerpen in ramp en rouw trouw ble- gebracht, dat de kaart door'een 19-jarig ven. Monet heeft het ditmaal over de jongmensch geschreven en van een val-benoeming van L. Franck tôt schepen sche handteekening voorzien was. Voor van Schoone Kunsten. de rechtbank verklaarde de jongen in Na een paar redelijk onwelwillc-nde kwestie dat hij de kaart geschreven had, beoordeelingen van den kunstzin van om den Duitscher te doen interneeren. den heer Franck, het volgend venijnige rechter verklaarde dat hij een ge-slotwoord : meene en laffe daad begaan had, en ver- « Wordt België hersteld, dan zal zijn ^l]celde hem tôt 3 maand gevangen-benoeming tôt schepen allereerst aan de SC ap" goedkeuring des Koniugs onderworpen DE A M E RIK A A N S C H E INSCHRIJ. moeten worden, en dan ook zal het rech- yiNGEN OP DE DUITSCHE LEE-te oogenblik zijn — eerder met! — om TT ^ . , uit te maken in hoever Louis Franck ,NY- ~ H,Ct 13 °Pmerkenswaardig, werkelijk de belangen van zijn stad ge- de An^kanen voor 25 millioen liend heeft door zijn optreden sedert de ' "i °P c|e ^Duitsche leenmg hebl>en în-bezetting door de Duitschers, dat op dit ^etfk«ndu d»oî" tusschenkomst van Ne-Dogenblik nog steeds meer met harts- derlands<^ banken. :ocht dan met zin voor zuivere objecti- NADERE INLICHTINGEN OVER viteit beoordeeld wordt» HET PLATTSBURGKAMP. — In de 1< oei, Monet ! Ge verncht daar proper Vereenigde Staten heeft zich sedert kor-dCl ' ten tijd eene militaire beweging ontwik- ERRATUM. — In het zoo degelijk, keld' welke cloor hare intensiteit en al-îoo persoonlijk gezien artikel ' van eer- gfmeenheid haar gelijke in de'geschiede-jisteren over Bernard Shaw is een zet- n*s van dat *and niet gekad heeft. eil geslopen die volstrekt verbeterd Onze lezers weten reeds dat te Platts-noet wofden. Er staat « Slawism » voor burg een groot instructie-kamp werd op-< Shawisme », en vermits ook het eerste gericht, waar de burgers der Vereenigde voord bestaat, en nu naar aanleiding- Staten vrijwillig den militairen dienst •an Rusland wel gebruikt wprdt, is het kunnen leeren. Dit kamp welk zich op naar best te verbeteren en zoo wordt de oevers van het meer « Champlain îog eens de aandccht op het stuk geves- bevindt, werd door generaal L. Wood igd. 't Verdient, om zijn klare ziens- georganiseerd, die het bevel over de oos-vijze, de aandacht van aile Vlamingen. telijke legertroepen voert, en wat het eigenaardige van deze nosinar van den EEN KLEINE TOELICHTING. — generaal kenschetst, is dat hij een be-ieeds dikwijls hebben wij kunnen op- roep gedaan .heeft op een klas van bur-iierken dat het publiek zich niet duide- gers, die juisit geen bijzonderen smaak in îjk voorstelt welk verschil er bestaat het wapcnambacht vinden. ussenen een brigade en een divisie. Zeer aanzienlijke mannen, zooals de Eemeder weet wat een regiment is, vroegere gezant in Frankrijk, de heer loor het soms te hebben' zien voorbij- Robert Bacon,de burgemeester van New-rekken, met slaande tretm en wapperen- York, de heer Mitchel, enz., hebben hun le vlag. Aan het hoofd van een régi- comfortabelen haard verlaten om de tient staat een overste of kolonel. khaki uniform aan te trekken en zich Eene brigade is samengesteld uit twee aa.n. de vermoeienissen van afmattende f drie regimenten ; zij wordt aangé- militaire cefeningen te onderwerpen. oerd door een brigade-generaal. Een menigte dokters, advokaten, pro- Een divisie wordt door minstens twee Assors, ja zelfs zeer voorname predikan-irigaden (dus vier tôt zes regimenten) ten bebben hun voorbeeld gevolgd. evormd ; aan haar hoofd is een divisie- Het onderricht wordt door de officie-■eneraal geplaatst. ren der geregelde troepen gegeven. Wek- Een legerkorps bestaat uit minstens ken wol'dt om half zes en de taptoe om wee divisies, dus uit een 8 of 12-tal re- 9 uur S^blazen Er zijn 7 exercitie uren imenten. f>er dag, zonder de « theorie «-lessen. VAN VROEGFR FN NTI _ Hn. ,Een comr>affnie sa!x'urs wordt in d« , V,. , , • kunst van loopgraven te delven inge- ïîo^fn ^ g ^ wiJ'd- Eeni?c honderden handelslui hfb- hliiif 1 if W1111VCrÇ(;1 geviaagd dat ook voor hen een . 1Q1/) e doorblacleren onderrichtsperiode zoude ingesteld wor- TJL,1 f m VerSf, fen TT den. iMen verwacht dat het kamp van . 'V . vf - ('J !s / een Plattsburg zal vergroot worden en dat er aann evensbi]zonderheden van 20,000 binnenkort verscheidene andere kainpen jdgenooten te vinden zijn. Men vindt zullen verrijzen r militairen met den rang: van kolonel i, maar den naam Hinelenburg zal men EENE TENTOONSTELLING VAN r vergeefs in zoeken. EENIGE BELGISCHE KUNST- DE FRANSCHE OORLOGSLEE- SCHILDERS |N NEDERLAND. — De riNG. - Naar Duitsche bladen uit FT^lglfh.e arijs vernemen zal in begin Oktober de k™stechilders m Holland, m de galenj • , , , ,, , -p* , van Audretsch m den Haag, is schitte- îtgifte plaats hebben van de Fransche A r> ù n , i i • TT . , r , , , rend geweest. De groote Hollandsche orlogsleenmg. Het zal een 5 t.h. be- ■< . -u-u & , ,. .. , • •• , . kunstschilder Zucken was een der eerste istmgvrije leenmg zijn van perpetueele , r<- ransche rente, tôt een bedrag van 10 ' „ îilliard frank. De koers van uitgifte zal De schilder Van longerloo exposeert 'aarschijnlijk 95 t.h. bedragen. verscheidene landschappen waar de zil- CCM wtnvn cTf.»». a me v€ren en Parelkleurige atmosfeer van a ERVELSTORM IN AME- Holland met eene aangename verschei-IKA. Nadat de verbiudingen weer denheid van tinten is weergegeven. ersteld zijn geworden, is kunnen vast- pierre de Mejg heêft cene belangiijke esteld worden dat bij den laatsten wer- verzameling van levendige en nauwkeu-elstorm in New-Orleans, 149 personen rige teekeniugen, welke een schoon stre-jn omgekomen. In den Staat Louisia- Ven naar eenvoudigheid aangeven Van a, aan de kust van de Mississipi, zijn Maurice Guilbert zièt men zeer schoone )6 menschen omgekomen, terwijl 105 « gouaches », van eene flinke uitvoering -rsonen vennist worden. Honderden Voorts zijn teekeningen van Raoui erden door den vloed verrast en von- Hynckes, Jean de Coene, van Biddy. 2n den dood. De stoffelijke sehade Bloemen en vruchten van Mme Louise ordt op ruim 100 miljoen dollar ge- Coupé, die het oog aangenaam streelen. :kat- Kunstige « appliqué «-stukken, sierlijk DRIE MAAND GEVANGENIS en riik. van Mme Théo Migeoji. Een OOR EEN ENGELSCHEN VER- koP vo1 uitdrukkmg en medaljons van XIKKER. — Kort geleden vond de Stefaan de Vriendt. msor in Londen onder de aangekomen In de achterzaal zijn de werken van riefwisseling een kaart, die voor Hol- drie onzer geïnterneerden bijeen ge-nd besteipd was er waarop als afzender bracht : J. M. Canneel, wiens schetsen ;n Duitsch koopman uit Hulî vermeld van Belgische militairen documenten van ond. De tekst van de kaart was zooda- groote waarde zijn ; Patou et Chotiau die ig opvallend, dat een onderzoek werd tvnen «n landschappen vam Hardorwijk igesteld, waarbî'j het uitkwam dat de weergegeven hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume