Het Vlaamsche nieuws

954 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 30 Januar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 19 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7p64b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■pterd&fe 30 Ecrate Jaarg . 17 r : s Centiemen dooi geheeî Belgftë vlaamsche Nieuws Het best ingeiictit en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week VOORNAAMSTE MEDE WERK ERS ; Lie Baekelmans, Jan Bruylants. — Mr Artfa. Cornette [ yict. De Meyere. -• Aut. Moortgat, Ary Delen. - e.s mr-y^j»njimstoiotnrimnrffai^aaMeacoBaaao>fm «ESTIJUR d(j«idop»te!ler : Alfon» BAEVBÎî:-leheerdter \nt VAN 0PSTR.4 F I IURËELEN: 8fl<Mle»traa».. 44, ANTWERPfcH Telefoon 8990 AA1NKOKDIUINGEIM . Tweede bladz. per regel . 2.50 j Vierde bladz. per regel 0.35 Berde id. id. 1.00 | of volgens overeenkomst. Doodsbericht ..... 5.00 EEN VERDEDIGING L men onze Antwerpsche kunste- vertrouwen vai L — de zes man en' een halve gare te, ora zijn vric |n Kunst van Hedeu uitgezonderd ■—■ kieine kapellek Leekt over onze Akademie, over de het kieine kape tekking welke daar lieerscht, en over tracht groot t( i onderduimsche pogingen welke wor- verguizen dat n aangewend om haar ten val te bren- kladderen staat L, geraken zij gemakkelijk in kwade Al de volk pm Antwerpen stc [De gemoedeiijksten onder hen worden heer Delvaux ; jtter, als zij gewagen van het verval man, die de <x ir oude instelling, die eeninaal Antwer- uîtgang, het [ii's roem was. En allen zijn het eens Akademie, we: ta te zeggen dat hier stelselmatig wordt zwakjes I door j werk gegaan ; de leider van het spel trée. brdt met den vinger gewezen. Tôt hier- Zeîfs Célesti i was er nog geen blad gevonden te reaktionnair zo Ltïverpen om den man op te hemelen, zich aan bij de je aile kunstleven te Brussel centrali- gesproken wer L-en en de oude metropool der Kun- ten van Antwt (en verlagen wil tôt den rang van een den, en die de hbeduidend provinciestadje. al de Antwerp: Thans echter is zoo'n exemplaar ge- Zes en een halv Loden. Zeggen we dadelijk dat het een jndruk, dat M tachtexemplaar is. Niet iemand die als zijn bestuurdei iinstenaar spreekt, een vrijen, juisten loslaten, heloo: ijk heeft op de dingen. 't Is een dee- onderzoeken. joedige oogendienaar van de groote De oorlog is cnzen, iemand die nederig het hoofd tôt dat onderz iuigt en knikt als een zoogezegd voor- vlucht van den îan spreekt, zelfs als die voorman klets- fessors, de Ak; cek en ouzin vertelt. daartegen tere h Zal wel niemand verwonderen dat teekend, nu k< St exemplaar zijn wijsheid verkondigt G ai et verkl (de Nieuwe Gazet. keuren kan : We beginnen al meer en meer te be- staau. rijpen, waarom we moeten zoet zijn en Dat is te b «ze onderlinge twisten staken, malkaar moeSten herop ;een raoeilijkheden in den weg leggen, professors de c iemand hinderen in zijn braaf gedoe : als ailes weer [obert en Bertrand verlangen dat dé zou het missch ;endannen weg blijven, tôt dat zij de niet zoo verout nav# sukkels, die hen betrouwen, heb- wel beliefde te ct uitgoscbiid kunnen blijk^r De man in de Nieuwe Gaz et heeft het de oude faam oo waar over onze Akademie zou berstellen. 't Is een verouderd boeltje, dat van ^'•n dàt ma® ur tôt jaar achteruit gaat ; 't is thans gewerkt, zooa eue inrichting geworden waarover nau- werkj; wat \n rclijks nog gesproken wordt. stellingen aang Dàarin nu heeft de man van de Nieu- net teK|ei w Gazet niet heeleinaal ongelijk. Maar voor iij geeft zich de moeite niet te verne- Sfoedkeuring v; mb naar de oorzaak van het verval ; in- ne K unsten w< egendeel, hij haast zich om de verdedi- derzocht? Wel jng op zich te nemen van den man, op r'en 's c'at 'n^( rien hoofdzakelijk de schuld van ailes Over negen m geworpen worden : wij bedoelen 's> er Mneer Verlant, algemeene bestuurder (^nScn welke m Schoone Kunsten. Gazet niet wee1 De man van de Nieuwe Gazet zegt : steld, door me * Dat de algemeene bestuurder geen Schoone Kuns Viaamechgezinde is zooals wij dat kunstonderwijs ïijn, nemen wij gereedelijk aan en Deze koinrni betreuren het, maar dat hij een onbe- dragen om hel kwame is, spreken wij bepaald tegen. Akademie te A » En onze groote voorman, heer Louis brengen. Al Franck, die niet alleen een Staatsman demies , maken ea vaderlander is van buitengewone Oent, van Lui! beteekenis, maar daar bij een verlicht van Antwerpei beschermer van Kunsten en Letteren, <len,,. h ad averschot van gelijk toen hij in ,vVas men 501 Toile Kamer uitriep : Heer Verlant is kotnen zeggen M n heel goed bestuurder 1 » gedaan om de We nemen de vrijheid den man-van haren ouden 1 • Nieuwe Gazet op zijn kop te tikken,. Zou men vre 11 hem te zeggen dat hij bazelt. Heer lant. den goed< ranck heeft inderdaad den heer Verlant ten van zaken en heel goed bestuurder geheeten, maar behalve tôt eei 't is een van de vele dwaze dingen die Dat is misse. in onverlichte oogenblikken zijn De onverwac n!snapt, en die hem niet tôt eere strek- meling van eei eE. In voile Kamer werd hem dadelijk noodlottig is v< wntwoord, door M. Frederik Delvaux, aile redene'n ot ■ een vaderlander en Staatsman voor maken. w de man van de Nieuwe Gazet wel De wensch, "t meer dankbaarheid en eerbied mocht dèemoedigen \ »nen, —.« dat Meneer Verlant een af- pranck . dat 1 ■huwelijk bestuurder is ». » Akademie va Weet de man van de Nieuwe Gazet » lijk gesloten »t niet? » basis te won Dan zulleâ we voortgaan met hem te orts ,n otls ve cleeren. Zeker,. wij z De bestuurder van Schoone Kunsten deze nuchtere " *en bestuurder voor Kunst !!!! ~ sers en zinkbev 'wd ia voile Kamer beticht het er op bîikslagers, be ,n te leggen de nutteloosheid van het der Nijverheid '°'demie-onderwijs te bewijzen, door Maar dat is î e voorkeur welke geschonken wordt onder de vleug an jonge kladders ; dat hij gezworen Vaderlander, d eeft Antwerpen den eeretitel van slaat, diegenei °ofdstad op kunstgebied te ontrooven welke den onc ''' ®j de kwade geest is die Antwerpen van onze Akad *oogdij wi] »telletj ; dat hij het De lessen aai 1 den Minister verschalk-nden te bevoordeelen, de eus, — en inzonderheid lileken dat te Antwerpen 2 worden, door ailes te bôven zijn pretentieus svertegenwoordigers van nden aan de zij de van de verdediging van den irzaak is van den achter-/erval, der Antwerpsche-rd opgenomen, en zeer aeeren L. Franck en Des- ti Demblon — toch geen uden We denken ? — sloot kranige woorden, welke len door de representan-:rpen, van aile gezindhe-woordvoerders waren van iche kunstenaars, — min en gare. Zoo groot was de inister Poullet, die toch • niet in éenen keer kon [de de kwestie ijverig te uitgebroken voor dat het oek kwam. Nu door de bestuurder en eenige pro-idemie gesloten blijft, en cht verzet wordt aange-rat. de man van de Nieu-aren dat hij dat niet goed-het verzet. wel te ver- îgrijpcn. Als de deuren end worden ; als nieuwe >ude moesten vervangen ; zijn gang moest gaan, ien blijken dat het boeltje lerd is als men te Brussel doen gelooven ; het zou i dat eçne jongere leiding onzer kiuistschool gauw niet. Dàt is altoos tegen-ls ailes wordt tegenge-twerpen en zijn kunstin-aat.nent van inwendige orde 'erpsch Muséum, dat ter m het Bestuur der Schoo-;rd voorgelegd, reeds on-neen ! En hoe lang gele-idiend?jaar ; dat is een van de vele de man van de Nieuwe :, — eene kommissie inge-neer den bestuurder van ten, om het bijzonder te bestudeeren. 3sie zou veel kunnen bij-verouderd boeltje in de ntwerpen op beteren voet de bestuurders van Aka-daar deel vani die van c, van Bergen.., Maar die i werd er buiten gehou- ns bang dat deze man zou wat er eigenlijk diende \kademie van Antwerpen lister weer te geven? ;zen dat hij den heer Vérin bestuurder, zou betich-en feiten, die hem ailes e strekken? lien niet zoo onmogelijk. hte verdediging en ophe-i heer, wiens handelwijze 3or Antwerpen, geeft ons a zulke onderstellingen te uitgesproken door den ereerder van heer Louis lij liever zou zien dat de n Schoone Kunsten tijde-bleef, om later op goede len heringericht », sterkt rmoeden ijn het met hem eens in ontboezeming, dat met-?erkers, meubelmakers en ter deden met de lessen ?school te volgen, îog geene reden om, zelfs els van een Staatsman en ie er ook wel eens nevens i in de hand te werken lergang, puur en simpel, emie hebben gezworen. 3 jonge kunstenaars kun r.en gegeven, al de leergangen hernomen worden. De ontbrekende professors kunnen voordeelig worden vervangen; êven-zoo de bestuurder. Er zijn Antwerpsche artisten genoeg aanwezig om al de dien-sten te verzekeren. Dat al de leden, zes en een halve gare, van de Kunst van lie den, yan lang vôor er gevaar was, naar Engeland overstakeu, is toch zeker niet het eenige beletsel om te beginnen? Pictor. Sint Juîianus Gisteren, 29 Januari, vierde de Katho-îieke Keric den tees'tdag van Suit Julia-uus. Deze gastvrije heiiige, beschernier van arme nienschen en zieken, inogen wi], in dezen tijd dat zoovelen onder ons arme meuschen zijn geworaen en ellen-dige doolaars zijn geweest, wel herden-teen. Na een langen tocht, na de beschie-ting der stad, waren velen onder ons ohjde 's avonds een onderkomen te vin-den in een stal of een schuur. Hoevelen nebben er dien nacht aan Sint Juîianus gedacht? Enkelen wellicht, en dan nog was het aan de vertelling van Gustave Flaubert. Maar de naieve volkslegende, ontdaan van aile fantasie, in heel haar arme simpeiheid, is veel eenvoudiger, mistert maar : Julianus woonde met zijne vrouw Ba-silina in Gallië, in de derde of vierde eeuw van onze tijdrekening. Hij was= al vrbeg zijn land en zijne ouders ont vlucht, daar een orakel hem voorzegd had dat hij ze beiden eens vermoorden zou. En die wandaaa wilde hij ontko-men. Vôor het te laat was ontvluchtte hij het ouderlijke huis. Sonunigen be-weren zelfs dat hij aan die voorzeggiug geen geloof wilde hechten en alleen de vlucht nam op het oogenblik dat hij ineende zijne moeder door een speer-worp te hebben getroffen. Wat er nu ook van zij, Julianus leef-de in een vreemd land en hij werd ge-acht en geroemd om zijn vrome daden. iiij was ook een moedig man en een ge-ducht strijder. Om die gaven werd hij den vriend van den heer van den streek wiens dochter Basil ma hij ten huvvebjk verkreeg. Nu was zijn geluk zonder weerga. Zijn roem verspreidde zich in de naba-rige landen en kwam, eindelijk, ter oore van zijne ouders die nu stokoud geworden waren. En deze besloten hunnen zoon te gaan opzoeken en hunne laat-ste dagen met hem gelukkig door te brengen. Zoo gezegd zoo gedaan... Beiden vêr-trokken en na lâng dolen kwamen zij, op een laten avond, aan het huis van Julianus. Deze was juist op jacht maar zijne vrouw ontving de oudjes mei vreugde en liet ze slapen in het echte-lijk bed. 's Nachts, toen Julianus on-verwachts te huis kwam, en het bed door twee personen betrokken vond, dacht hij zich verraden. En zijn wdd en woest karakter nam de bovenhand en hij doorstak zijne ongelukkige ouders. Op het geschreeuw en gehuil kwam zijne vrouw toegesneld, maar het was te laat. Er bleven nog slechts twee lijken over. Van dat oogenbîik ai wilde Julianus zijn leven in boetedoening doorbrengen. Hij gaf een gedeelte van zijne goederen aan de noodlijdenden en begaf zich met zijne vrouw naar den boord van de ri-vier de Aube, te Plancy, nabij de stad Arcis ; op die plaats, waar een gevaar-lijke bocht was, bouwde hij een toe-vluchtsoord voor reizigers. Van heindt en ver kwamen de reizigers en zij bleven onder het dak van Julianus ver-nachten. Hij zelf deed als voerman dienst om iedereen aan den overkant te brengen. En op een nacht werd hij opgeschrikt door het geroep van een reiziger aar de overzijde. Julianus kleedde zich aan en met zijne boot ging hij den nachte lijken gezel halen. 't Was een arme leproos, huiverend van koude en ontbe-ring. Julianus bracht hem in zijn huis, gaf hem te eten en te drinken. Hij had koude. Julianus liet hem slapen in zijn eigen bed. Maar toen de arme rakker nog meer koude kreeg, ging Julianus naast hem liggen en verwarmde hem met zijn eigen lichaam. En toen ge-schiedde het wonder. De koude en de ziekte van den armen dompelaar viel op Julianus meteen en zijn eigen gezond-neid ging in den vreemdeling over. En zie een lichtbeeld viel tevens op Julianus die, met elken stond, al zieker en zieker werd en, ten slotte, de koude kil-heid van den dood over zich voelde. En toen, ofschoon zijn oogen reeds gebro-ken waren, meende hij den vreemdeling te herkennen dien hij in zijn huis had opgenomen en met wien hij nu zijn eigen bed deelde. Het was Jezus die hem .ichtend in zijn armen opnam en naar ooveu, naar den Hemel, voerde, • * * Het voorbeeld van Julianus vond na-volging. Overal ontstonden er toe vluçhtsoordeo voor reizigers. In 325 be sloot het Concilie van Niceum in elke stad eene dergelijke instelling op te riehten. Men noeinde die toevluchts-huizen, waar de reizigers geherbergd werden en hulp ontvingen, Denodo-chiums. Het Concilie van Leptinus, in 748, bevool aan de Benedictijners dat zij ' |in hunne kloosters onderkomen zouden 1 verschaffen aan de reizigers en voorbij- ( gang ers. Overal ontstonden kloosters en ■ gasthuizen die den naam droegen van ] ?int-J'ulianus. 1 Twée der beroemdste zijn voorzeker ! diegenen van Brugge en Antwerpen. In 1 het St. Julianusgastliuis van Brugge 1 werd de groote schilder Hans Memlinc verpleegd. Uit dankbaarheid, zegt eene 1 legende, schilderde hij voor de geeste-lijken van het klooster het beroemde ■' schrijn van Sinte-Ursula. Dat van Ant- ■ werpen is door eenieder gekend. Het 1 bestaat reeds meer dan 600 jaar. Wijlen pastoor Visschers van Sint-Andries gaf er de geschiedenis van, in een -lijvig bc kdeel dat in 1854 verschenen is. J. V. M. Brief ¥an een Belgischen Soidaat i Ken jonge Belgische werkman heeft op 29 November, uit Fr'ankrijk aan zijne ouders gçschreven. Wij ontleenen het volgende uit dien eigenaardigen soldaten-| brief : '( Hier zijn wij nog altijd in garni-^oen, en ook in goede gezondheid. W;ij ^ijn tôt nu toe nog niet gekleed, anders: ( hebben wij nog niet gekregen, dan een geweer, 3 hemden, 2 onderlijven, een kravatté en een zakkosje (taschje), om ' allas, in le steken, Anders hebben wij voor het oogenblik nog niet. Wij stellen het hier geheel goed maar zijn maar df.cht in het eten. Sedert ik van uwen verrrokken ben, heb ik nog maar ééns . wat vet op mijn brood gehad, want hier gaat ailes even duur, en het is voor ons onkoopelijk, daar wij niet veel geld op zak meer hebben. Ik ben ook ver-plk'ht geweest een paar zokken en een ^ onderbroek te koopen, daarmede zijn m:jne centen nog al zeer geminaerd en... •> Wij hebben ook tweemaal de Bel-tic solde getrokken van 2 fr. 10, maar nu staan wij op de Fransche solde van 5 centiemen daags, waarmede wij natuurlijk niets kunnen koopen, en veel noodig hebben. Aangaande de Franschen hun karakter zijn wij zeer ontevreden, daar zij pretendeeren dat wij in plaats van hunne klas van 1914, naar de slag moesten gaan. Maar Engeland verzet zich daartegen. Hier komen nog aile dagen bij honderden gereformeerde solda-ten binnen om den dienst aan te leeren. (Met gereformeerde soldaten bedoeld de briefschrijver Belgische soldaten die aan-vankelijk afgekeurd waren, en nader op-geroepen zijn voor den dienst). Zooals uit dezen brief dus blijkt, schijnen de Engelschen van meening te ' zijn, dat Bëlgië op het oogenblik genoeg offers gebracht heeft. In denzelfden geest als deze soldaat, schrijft ook een ander: a ... van naar het slagveld te gaan wordt er niet gesproken. Het schijnt dat de Engelschman het niet wil hebben, dat wij gaan. De Franschen moeten op-trekken. Hedendaags komen nog oude mannen (Belgen) binnen om de wapens te leeren... » Aanvankelijk blijkt de toestand in de Belgische instructiekampen ailes behalve rooskleurig te zijn geweest. Eenige verbetering is er thans echter in geko-men door het kloeke optreden van den kommandant. In een tweeden brief van 6 December schrijft de eerste soldaat daarover: « Ik vind het als eenen plicht uwen e-enen brief te schrijven over het nieuws, dat wij hier komen te vernemen van on-zen kommandant, die ons verheugt. Zoo begon hij met eene redevoering over den ongelukkigen toestand, waarin wij hier vertoeven, en drukte zijne spijt uit over dien toestand : « Ik aanzie u allen als mijne kinderen, sprak hij. Daar gij al-len hier geen ouders of familie hebt, en bovendien geen kleederen genoeg om u te dekken, geen voeding genoeg om u te voeden en maar 5 centiemen daags trekt voor solde, heb ik ailes in het werk ge-steld om dien toestand te verbeteren. » Indien wij, Beminde Ouders, onze kleederen zullen hebben, zal het zijn, om deel te nemen aan den oorlog. Ik hoop toch nog malkander in goede gezondheid terug te zien... » Belgische kunst in Holland Voor de zooveelste maal richt de heer Théo Neuhuys, kunsthandelaar in den Haag, in de tnooie zalen der firrna Kleykatnp aldaar, een tentoonstelling in van Belgische kunst. We 1 weten door vroegere salons met wat een zorg de heer Neuhuys er voor ijvert onze schil-ders en beeldhouwers in Nederland bekend te maken, een initiatief waarvoor geen op-offeringen hem te groot zijn. Er zal o. a. ook werk te zien zijn van R. Baseleer, Fr. Cour-tens, Vict, Gilsoul, Henrv I/Uyten, Marcette en Karel Mertens, Dagelijksche Rondschouw DE DIENST DER POSTMANDA-TEN TE ANTWERPEN. — Het is in het voordeel van het publiek, er kennis van te geven, dat voor Antwerpen, de dienst der postmandaten met België en Duitschland van af 25 dezer, in het post-kantoor Nr 1, Groenplaats, opgenomen is. Eene samenvatting van de Belgische plaatsen, met dewelke postmandaten-verke'er bestaat, hangt in hèt schouw-raain van vernoemd postkantoor. Het is echter niet uitgesloten, dat postmandaten ook naar bedoelde plaatsen aangenomeu worden, die aan Duit-sehe postkantoren in België aangesloten zijn. Bijzonder wordt daarop de aan-dacht getrokken, dat postmandaten voor krijgsgevangenen toegelaten zijn en portvrij verzonden worden. Tôt verge-makkelijking van de uitbetaling der postmandaten is een maatregel getroffen, dat aan iederen ontvanger door de post een verwittigend schrijven toege-zonden wordt. De afhaler van het geld moet zicli door geuoegzame idéntiteitspapieren (bijv. een pas) of door van de post er-kende, wettigen. VOOR ONZE SOLDATEN IN HOL-LAND, — De geïnterneerde Belgische soldaten, behoorende tôt het 5e en 6e lînieregiment, het le, 2e en 3e regiment jagers en de karabiniers, zijn Zaterdag j.l. uit de nieuwe kazernç te Harder-wijck naar het interneeringskamp, onder die gemeente, overgebracht. In dit kamp werden ook 14 biljards geplaatst. KOMITEIT DER GELDINZAME-LINGEN VOOR HET ANT-WERPSCH KOMITEIT VOOR HULP. — In verschillende huizen der stad heeft het dienstpersoneel het gelukkig initiatief gehad, zijn penning te storten ten bate van dit Komiteit. Vele kleintjes maken een groot ! Ook kunnen wij niet genoeg de dienst-boden aanzetten tôt het volgen van dit edelmoedig voorbeeld. ONZE SOLDATEN NAAR AFRI-KA. — De « Indépendance Belge » ontving de volgende melding : Eenige Vlaamsche gewonde soldaten hebben onlangs Londen verlaten voor Afrika, alwaar ze gaan uitrusten en her-stelling zoeken te midden hunner Afri-kaansche taalverwanten. MAETERLINCK EN DE VLA-MINUEN. — De Vlaamsche Fransch-gezinden, Maeterlinck en Verhaeren, laten zich, zooals geweten is, in woeste bewoordingen uit tegen de « barbaarsche Duitschers ». We vinden het niet ongepast, daaraan te herinneren, dat dezelfde Maeterlinck zich in 1902 .niet heeft kunnen weerhou-den, zich op verachtelijke wijze over zijne eigene moedertaal, de Vlaamsche, te uiten. IN FRANKRIJK. — Aan den heer Maurits De Wulf, van de Hoogeschool van Leuven, werd bij de Hoogeschool van Poitiers, den leeraarsstoel van wijs-begeerte toevertrouwd. M. De Wulf is een der bekendste Belgische geleerden en heeft menig werk over wijsbegeerte in het licht gezonden. NIEUWE GRIEKSCHE POSTZE-GELS. — Eene nieuwe reeks postzegels in 7 waarden : 5, 10, 25, 50 lepts, 1, 2, en 5 drachinen heeft in Epirus het licht gezien. Links boven deze zegels staat de grieksche koningskroon afgebeeld. Drie witte lijnen loopen over de geheele leng-te der zegels en daarop prijken Grieksch Epiru9 en de waarde-vermelding. Ailes is met den grootsten smaak uit-gevoerd,TEN VOORDEELE ONZER LAND-BOUWERS. — Door de Landbouwers-kamer in Engeland is eene bewegiug op het getouw gezet om na den oorlog de landbouwers in België en Noord-Frank-rijk opnieuw voor normale toestanden te stellen. Te dien einde zal ten gepasten tijde eene inzameling van zaaigraneu, gercedschap, jonge vruchtboomen, enz. gehouden worden en deze zullen ver-deeld worden onder de meeet geteisterde landsdeelen. Met dit doel worden, gansch het land door, plaatselijke kommissies tôt stand gebracht. BIJ DE GEINTERNEERDEN. — Woensdag j.l. zijn de laatste Belgische soldaten uit de nieuwe kazerne te Har-derwijck naar het interneeringskamp onder deze gemeente overgebracht. LEVENSVERZEKERINGEN. — Het Braziliaansch goevernement zal naar het voorbeeld van Italië, een wets-ontwerp invoeren, het monopool van verzekering op het leven uitroepend ten vordeele van den Staat. NIEUWE SCHEEPVAARTLIJN. _ Eene vereeniging van Amerikaansche en Chineesche kapitaalbezitters heeft, vol-gens we vernemen, eene nieuwe scheep-vaartlijn tusschen New-York en China in het leven geroepen. TENTOONSTELLING. — De En-?elsche kooplieden zijn zinnens eene tentoonstelling in te riehten van al de koopwaren, die vôôr den oorlog uit Duitschland en Oostenrijk in Engeland werden binnengebracht, en die nu in het land zelf vervaardigd worden. Aan het hoofd der beweging hebben ïich gesteld, de lord-mayors' van Londen, Birmingham, Newcastle, Leeds, York en Norwich. De inrichtings-kommissie zal aan de bevolking de vraag stellen om een waar-borgfonds van 10.000 liv= sterl. in te schrijven, SPAARKAS. — We roepen nogmaals de aandacht ouzer lezers op het feit, dat ze niet hoeven te vreezen iets te zullen verliezen van de gelden, die ze op de spaarkas gestort hebben. Dat de interest van 1914 ook za! uit betaald worden, daaraan moet niemand twijfelen. KOMITEIT VAN DEN MIDDEN-STAND. — Een aanzienlijk getal bur-jers van den middenstand die te Antwerpen een handel of nijverheid bezit-ien, of welkdanig beroep uitoefenen, jevonden zich in de onmogelijkheid hunne rekening te bestelien aan hunne .■lienteii die in den vreemde \'ertoeven ; anderzijds zijn er tal van clienten die jij machte zijn die rekeningen te vol-Joen maar die onmogelijk het bedrag kunnen opsturen. De moeilijkheden die daaruit voort-spruiten verergeren den toestand van de middenstand der bevolking, die reeds £00 hard beproefd is. De Intercommunale Connnisaie van Antwerpen heeft, met het inzicht de moeilijkheden van dien toestand te ge-inoet te gaan, en steeds bekommerd om het belang van allen, een « Comiteit van len Middenstand » gesticht voor de Antwerpsche agglomeratie, wiens zending ?.al zijn de vereffening der achterstal-lige rekeningen en facturen te verge-nakkelijken, door als bemiddelaar op t* treden tusschen schuldeischers en schul lenaars. Het Comiteit is samengesteld al" v olgt : Voorzitter : de heer J. Lambrechts, oud-ondervoorzitter der Handelsrecht bank. Ondervoorzitter : de heer Crauwels, I,., bankier. Schrijver : de heer E. Hagenaers. Penningineester : de heer J. Cauwen-bergh, bankier. Leden : de heeren Louis Montens, ondervoorzitter der Rechtbank van lsten aanleg ; Valerius, advokaat, Het Comiteit heeft de volgende schik-kingen genomen : 1) De schuldeischers zijn verzocht vôôr den 15den Februari aanstaande hunne rekeningen en facturen, die kunnen geïnd worden, te bestelien aan : a) Antwerpsche Volksbank, Otto Ve-niusstraat, 17. b) Volksbank voor het Arrondissement Antwerpen, lange Nieuwstraat, 109. c) M. Louis Deblick, sekretaris van den Middenstaudsbond « De Kieine Bur-ger », Wiegstraa't, 13. d) M. Bergmans, voorzitter van den « Vrijen Burgersbond » voor het Arrondissement Antwerpen, Van Wesenbeke-straat, 9-11. 2) De rekeningen en facturen zullen in dubbel exemplaar afgegeven worden en zullen het buitelnandsch adres van den schuldenaar dragen. 3) Het Komiteit zal trachten de rekeningen en facturen aan de schuldenaars te bestelien en de betaling derzelve te bekomen ; het zal den schuldeischer ver-wittigen zoodra de zaak geregeld is en het bedrag te zijner beschikking houden ONS LAND OP DE TENTOON STELLING TE SAN FRANCISCO. — Zooals we het reeds gemeld hebben, zal ons land, daar het zich heden in de onmogelijkheid bevindt voortbrengselcn van zijne groote nijverheden ten toon te stellen, zooals kolen, ijzer, glas enz., zich bepalen werken van zijne kunstenaars en lichtteekeningen van zijne mo-numenten tentoon te spreiden. In een salon zal men de werken te zien krijgen van de beeldhouwers Constantin Meunier, Rousseau, Dillens, La-gae en Samuel, alsook schilderijen van Stevens, Rops, Ensor, Van Roysselber-ghe, De Grouse, Gilsoul, Baertsoen, Laermans, Struys, Cassiers, Cour:ens, enz., enz. De kanthandel zal vertegenwoordigd zijn door de verzameling van Mevr. Rx-çoud, en deze heeft eene onschatbare waarde. In een ander salon zal men afbeeldsels (maquetten) te zien krijgen van Kort-rijk, Brussel, Antwerpen en zijne haven. Gekleurde gravuren zullen de verschillende gebouwen van ons land afbeelden ; anderen zullen de schoonste en schilder-achtigste hoekjes van België aantoonen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume