Het Vlaamsche nieuws

563 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fj29884c8h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

|DjDSdag ié October 1917. Derde jaargs«g n* 2S6 Prijs : £3 Centiem voor grehee. België Hel Vlaamsch Nieuws Yerschljni T m mal m de week I^BOSNEMKNTSPaUZE» . L «g «««< If», i *— •««•r- !~ Brffejx' Ie'- 8e4aktfci, likNt'M AâassfsS^Qfis M. SGS»BSTBA4Ï « urrwwKS 93 6PSTEI,BAAB! 8.5 VBBHOtSÎ, Dr. ârK. BOgMS. A». VAS OS» BgAHDB Met ià ïaïta iaeiewsryag •»» £Sc»gi*®rjusr Drete A«tae» 4ACOS Elite nierfewsffe-r is persoonlijk m*. antw©»r«È*ISpc riwsr rijn ««Ôrijven, mt Swa«Sî «jet h»! 4e Jt«Eaukew. AÀNKOKDIG!H6!K* ÏTT«MM> bt*d, fîg^ _ »-i« Stanftk àA. *A. ..-■.-•j . i.— Vi*^ £4. î& ,v.o*r. ' - ■-..s^nn. 8.8* B«e*ds«?tefe> OFFICIEELE BEAICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Zondag 14 Oktober. — Of fiât! : Inhet Westen, afwisselend krachtig-e murstrijd in Vlaanderen en ten Noord-lltsien van Soissons. De verriehtingen op het eiland Oesel ittloopen naar het voorgeschreven plan. VAN OOST-HONG. ZIJDE OOSTENRIJKSCH I.EGERBERICHT Weenen, Zondag 14 Oktober. — Offi- Pttl: In het bereik onzer strijdkrachten aiets nn bettekenis te melden. VAN BULGAARSCHE ZIJDE Sofia, Zondag 14 Oktober. — Offi-çiccl : BALKANFRONT Het geschutvuur was eenigszins leven-'diger en het kwam tôt meerdere, korte Tuuroverormpelingen. In het Noord-Westen van Bitolia, in de bocht van de Cerna en in het dal van de Stroema, pa^ Iroeljewerkzaamheid. ROEMEENSCH- GEVECHTSTERREIN lu de Dobroedscha zwakke geschut-Krkzaamheid b:j Tulcea en beoosten Ga-litz. Een vijandelijke verkenningsafdee-ling die ten O os ten van Galatz aanviel ferd door vuur teruggeworpen. VAN FRANSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Zondag. 14 Oktober. — Offi-cieel:De bedrijvigheid van de beide artille-rieën is zeer levendig gebleven in. den loop van den dag. Op het front van de Aisne, namelijk in je streek der hoogvlakten tusschen Ailles ta Craonne, evenals op den rephteroever fin de Maas geen voetvolkbedrijvigheid. Inhet Oostelijk deel der Vogezen is een Duitsche ove'rval* op de kleine Fransche posten ten Zuiden van den Hartmaiins3 Wilerkopf zonder succès gebleven. Kal-m daj overal elders. VAN ESGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 15 Oktober. — Offi-Mcl:Hetofficieel Engelsch telegram van de-Kn morgen behelst dat de vijandelijke Artillerie bedrijvig geweest is gedur.ende fcnnacht ten Noord-Westen van leperen. Vijandelijke verkenningsafdeelingn. wer-fen terug-gedreven ten "VVesten van Be-celaere en ten Noorden van Poelkapelle. De Engelschen voerden een geslaagden ![rooptocht uiit in de omgeving van Hul» uck. TELEGRAMMEN »E LANDING DER DUITSCHERS OP OESEL Stockholm, 14 Oktober. — De ont-jchep.ng der Duitschers op Oesel verwekt * Zweden groot opzien. Reeds gisieren »?ond, toen dit bericht uit St-Petersburg tar aankwam, behandelden de bladen & gebeurtenis in uitgebrcide ar^ikelen. « Aftonbladet » noeinde den Duitschen j^val een buitengewoon géniale,n zet. ochtendbladen van vandaag behel-[en eveneens uitvoèrige besprekmgen. ^ milita'-re medewerken van « Svenska ^gblad » verwijst eerst en vooral naar ^ moeilijkheden, die •, de Duitschers c°est&n overwinnen om te kunnen lan-i®, en verklaarf. dan : Op het oo'genblik de Duitschers op Oesel en Dago heo-«n voet gevat is de Russische heerschap-}ij, na twee eeuwen, weder van de Bal-'isclie Zee verdreven. Het veinster dat ^cr de Groote voor Rusland naar de Psche Zee opende, is opnicnw dicht t^aakt. IN DE FRANSCHE POLITIEK Bcrlijn# 15 Oktober. — De « Berlmer ^alanzeigef » meldt uit Genève: Aan de aans^aande verklaringen van Painlevé in de Kamer over de biniien-psch-poli,tieke gebeurtenissen.zal zich, ^ het « Progrès de Lyon » meldt, een groot débat vastknoopon. Onverschillig of de rcgee;ing bj' die gelegenheid de tôt dusver verworven meerderheid al dan nict zal behouden, iser toch, jiaar ander-zijds aangekoiid'gd wordt, een omwer-k.ng van het kabmet te vcrwachtcu. KORDAAT OPTREDEN Berlijn, 15 Oktober. — Luidens be-riehten van Finsche dagbladcii, werd, een mededelineg van het « Berliner Ta-geblatt » uit Stockholm, een geldverzcp-diug van 6 millioen roebel, die door i: voorloopige regeering naar Engeland zou gestuurd worden, door den Sovjet in Walkeasari, het grciisstation van Finland en Rusland, in beslag gepomen om reden dat de regeering het recht niet heeit geld uit het land te zenden. CAPELLE DIENT ZIJN ONTSLAG IN Beriijn, 13 Oktober. — De « Lokal An-zeiger » meldt, dat Gapejle, de staatsse-kretaris van het département van marine, ontslag- heeft gevraag-d. HET BROODRANTSOEN IN FRANKRIJK In de Fransche Kamer heeft minister Long- meegedeeld, dat wegens den slech-ten oogst en die moeilijkhedcn met de laadruimte het broodrantsoen van 500 tôt op 150 tôt 200 gram moet verminderd worden. Ook het suikerverbruik wordt beperkt. Ir. de restaurants m.ag- men den bezoekers enkel nog' sacherine voorzetten om spijs en drank te zoeten. WAAROM COSTA-RICA DE DIPLOMATISCHE BETREKKINGEN MET DUITSCHLAND VERBRAK De verbrek'ng' van de diplomatieke be-trekkingen tusschen Costa-Rica en Duitschland zou,volgens de Korr.Norden, door den druk der Ëntente-mogendheden veroorzaakt zjn. D,e Entente verbood haar schepen om de landprodukten van Costa-Rica, op welker uitvoer het land aangfewezen is, te laden. De regeering van Costa-Rica heeft niet het voornemen om Duitsche belangen te selKiden of Duitschers te interneeren. GEBREK AAN MANSCHAPPEN IN FRANKRIJK Er is in Frankrijk reeds lang- aange-drongen op de noodzakelijkheid om de oudste lichting van het leger aan te wij-zen als hulpkrachten voor de bebouwing van het land, waar handen voor te kort koimen. Er i's van het gevaarlijke van de® toestand van den Franschen landbouw on-longs uitvoeriger melding gemaakt en ge-rept van de in Frankrijk bestaande op-vatting, dat Frankrijks bondgenooten dan maar de manschappen moeten aan-vullen, d.ie Frankrijk voor de bebouwing van het land aan het front zal moeten ont-trekken. Deze kwestie,is nu dezer dagen in de Fransche Kamer ter sprake geko-men en de afgevaardigde Bosmer heefi v-oorgesteld, haar in geheime vergadering te behandelen. De afgevaardigde Abe: Ferry vroeg aan de regeering, of zij dï heslissing' in de gewichtige vraag van d« aflossing der .reserve weer aan het groote hoofdkwârtier over wii laten. Hij wilde çeenszins de gevaarlijke slagen ontken-nen, die het Engelsche leger aan het Duit-tche léger heeft toegebracht. Maai Frankrijk heeft ook in het jaar 1917 evenals in de jaren 1914/15 en 1916 den hoofd-Utst gedragen. Tegenover de Fransche di-visies sta.an tweeeierden van het Duitsclw léger aan het Westelijk front. Het Fransche slagfront eai de slijtage van hel fransche leger zijn dubbel zoo groot als die der bondgenooten. Het militaire vraagstuk van de legersterkte en de duik-bootkwestie zijn onafscheidelijk mel elkaar verbonden. Iedere ontslagen land-itormman bspaart dOo>r zijn arh^id op hel land vrachtruimte, omdat wat in Frankrijk zelf verbouwd wordt niet aangevoerd behoeft te worden. Namens de regeering heeft ministei ' ong, medegedeeld, dat deze het stand-punt van Abel Ferry ten opzichte van hel hiieenvoegen van de strijdkrachten var aile bondgenooten deelt. Er zijn over deze kwestie diplomatieke onderhandelinger met de bondgenooten ingeleid en de mi-n%ter hoopte de Kamer spoedig van de bevredigende onderhandelingen in kenni; te kunnen stellen. AT.r.EMF.ENF, HONGERSNOOD Het Hollandsch Nieuws-Bureau ver-neemt uit Londen dat in een artikel ir he « National Food Journal », Sir Ar thur Yapp schrijft dat een algemeeni hongersnood de-beslissing in den wereld oorlog dreigt te brengen. Aaa Priester-Aaimoezeni@r Dr. Paul Van der Meulen biedt Vlaanderen een Gouden Kelk Wij beginmcn vandaag de inschrijving om aan den Vlaàmschen Priesterhcld, die door de,11 FXaverschen minister van oor-log, gcneraal De Ceumnck, getroffen werd en op het Cczemberieiland. verban-nen, een blijk te schonken onzer hulde, gciicgenheid en dankbaatheid. Duizcndcn Vlamingen zullen inteeke-ncn. Aile giftcii, ook de genngste, zijn wclkom ! Ieder geve naar zijn vermogcii. Wat er meer is dan de vcreischte som, zal dicneii cm het Priester Van der Meu-len-Fonds te stichten, waarmee Vlamin-gen, voor hun aktivism gebroodroofd, gesleund zullen worden. Vlaanderen geejt ipeer levensblijken ! Vlaainderen zal door deze grootsciie inschrijving tooncn dat het bereid is tôt aile offervaardigheid.dat het vereert wie voor zijn recht getroffen wordt en dat het zich schaart aan de zijde van degenen die •oponlîjk voor Vlaanderen's ontvoogding en zelfstandigheid optreden. Deze inschrijving moet de maat aange-ven van onze kracht, van onze maeht. Het zal een nieuwe daad wezen waar-van de beteekenis aan hoogerhand begre-pen zal worden. Pricster-Aalmoezefflier Van der Meulen is thans het zuivcrst symbool van de verdrukking die sinds 1830 op het Vlaamsche volk stelselmatig van regee-riugswege werd gclegd. Vlaandercin werpt het doodenhulsel af ! Het tooîit zijn liefde voor degenen die strijden voor onze vrijheid en die er voor lijden ! De Gouden Kelk is het irei,ne zinne-. beeld van onze liefde, en 't is het offer van die Jiefde. (lste lijst) <( Het Vlaamsche Nieuws » Fr. 50.— Eerste storting van de Vlamingen van G6tti,ugen 168.75 Een vrijziinnige uit Holland 60.— Prof. Jlr. A. Jonclcx, d-Tekteur van den Eeredienst in het Mi-nisteiie van Justitie; 50.— Aug. V.erelst, Aarschot 7.50 Dr. P. Tack, algem. best. van het H. O., Brussel 25.— Een Vlaamsche stronk uit Blauw- put, Kessel-Loo 10.— Omdat het gaan inoet 6.25 Dr. ipincetnaille 20.— Van Haute, Boom 7.50 Hcndrik Verlinden, ingenieur- scheikundige, Wijpeghem 10.— Albert Vlamynck, dr. phil. docent aan de Universitcit te Gent 10.— Lod. Maasfranck, Brussel 10.— J. J. J., van een vrijzinpig leeraar 1.25 Mariman, Fra-ns, St-Niklaas 5.— Mter M. Josson _ 1°-— De ougeloovige flamingant, Antw. 5.— Louwet, Aarschot _ 5.— A Faianaert, kristen sociaal wer- ker 10— C. Cathon, Denrne-Zuid 5.— Dr. Ant. Jacob, docent aan de Gcntsche Hoogeschool 15.— Peerenboom, Brussel 5.— A. J. Van Vessem, Utrecht 12.50 St. M., Borgcrhout 1.25 Van een Vlaàmschen vrijdenker voor een Vlaamschcn priester 2.50 Van der Meulen aan U m'jn groet 0.25 Havere sloeg U met de knoet 0.25 De tijd zal komen bij mij.n ziel 0.25 Trâppen wij Havere met den hiel 0.25 Vlaantleren tclt cen held te meer 0.25 Van der Meulen aan U die eer 0.25 Wij zu'len U wrekefl, koene held 0.25 Havre's uren zijn geteld 0.25 Slaven konden ze doen bnkken 0.25 En doen kruipe.n door geweld 0.25 Maar « Hem » 't Vlaamsch gevoel ontrukken 0.25 Kon geen ettkel Haversche Held 0.25 STAD en LAND VERBETERING. — In ons nummer van 14 dezer deelden wij de uitslagen mede van de tweede examenzittng- der Gentsche Universitcit. In het zetten van den tekst is dé naam weggevallen van onzen stadgenoot den heec A. Moortgat, die met groote onderscheiding zijn ie examen heeft afgelegd in de klassieke fi-lologie. Onze hartelijkste gelukwen-schen ! LIEDERAVONDEN VOOR HET VOLK, (A. N. V.) — Leider: Nand Reynaers. Lokaal : Antwerpsch Koffie-huis, Van Straelenstraat. Woensdag, 17 dezer te 9 uur 's avonds (torenuur) weke-lijksche zangles. Aanleeren van het lied : « Daar is een kindeken geboren », woor-den van Prosper Van Langendonck, mu-ziek van Joris De Bom. Lietderboekjes kosteloos voor de zan-geressen en zangers. Nieuwe leden worden aangenomen. Toegang vrij. EEN NIEUWE AKTIVISTISCHE GROEP. — Wij ontmoetten den heer . volksvertegenwoordiiger Augusteyns, ein vroegen hem hos het onthaal was ge-. weest van zijne brochuur aan de leden der : Liberale Volkspartij en Help U Zelve. — Zij is nog niet in handen van al de leden, antwoordde hij. Het >s een heel werk duizenden werklieden te bere ken. Doch niettegenstaande maar eenige i-.r.r-derdtallen leden de brochuur hebben ont-vangen is de aandrang om in te gaan te-gen de onderduimsche werking, die ik heb aangeklaagd, al zoo groot dat er eene aktivistische groep uit ontstaan is. — Eene aktivistische groep in^den schoot van de Liberale Volkspartij en Help U Zelve dus? — Ja, voor Vrede en Vrij Vlaanderen, ziedaar het dubbel doel dat zij nastreven wil. — Mag ik hare stichting aankondigen? — Zeker, en gij moogt er bij voegen dat zij baslist heeft zich geheel onzijdig te houden op het werkgebied van den on-derlingen bijstand of de andere instellin-gen van Help U Zelve. Zij wil geene tweedracht zaaien en enkel te werk gaan bij wijze van overreding om de gedachten die zij voorstaat te doen velel winnen. Om dit duidelijk te doen uitschijnen heeft zij aan de Cooperatief Help U Zelve, die de eigenares is van het Liberaal Volks-huis, gevraagd om over het lokaal te mo-gen besch kken voor hare bestuurszittin-gen en algemeene vergaderingen. — En is het toegestaan? —De ke>operatief aarzelt. Zij heeft hare beslissing uitgesteld en intusschen doen z'ch invloeden gelden opdat zij het vrije woord, dat in het Liberaal Volkshuis al-tijd is geëerbiedigd geworden zou aan banden leggen. Binnen enkele dagen zullen wij weten of zij zich aan die invloeden heeft kunnen onttrekken. DE VLAAMSCHE KRIJGSGEVAN-GENEN AAN DEN RAAD VAN VLAANDEREN. — W'j outvangen uit Heiligcustadt de volgonde mededeeling : De Vlaamsche kr jgsgcvangenen, on-der het Ecre-voorzitterschap der heeicn Marcel Breyne, in afwezigheid van den heer Jan Van, Ballaert, voorzitter, om diciustredenen verhinderd, Rcmy Rut-saert en Jaak Goossens, verslaggevérs, in aanwczighcid van den heer Rouseeu en den heer J. Van den Heuvel, stmen naar den Raad van Vlaanderen ite Brussel, den volgendon eisch : met aile mogelijke krachtdadigheid de Politieke Sehe dmg door te drij ven, alsook aile andere mogelijke Vlaamsche verbeter.ngen naar hun oordeel. De Vlamingen hieronder hebben het vaste betrouwen in den Raad van Vlaanderen : Jan Van Ballaert, Marcel Romeo Breyne, Jaak Goossens, Dr. J. Van den Heuvel, Rcmy Rutsacrt, Gust Bosserez, Benoit Butage, Carolus Van Molle, C. Schaare, Vikior Van Ackeron, Edouard Van LCTCn, Jos. Otte, Jef Daniels, Alfons Derd'ntcr, H. Quets, A. Lampacre, Al. De Winne, Arthur De Neef, Ernest Ban-noel, Jef Dehaene, Abel Bckaert, César Baguet, Spillemaeckcrs, Florent Delxion^ Jan Thieupont, Karel Dey ne, Pc:rus Van Peborgh, Fredelus Heyndriekx, E.Claes, Karel Maes, C. Van Gestelen, Ad. Bla»c-kaert, André De Peuter, Bernard Janncs. N. B. — De vriend Baguet, brengt ons het nieuws dat een groot aantal kamera-de.n uit de dorpen belet zijn den eisch te onderteekenen, met voile geestdrift de' besluiten der vergadering goedkeureii. EEN KLEINE VRAAG AAN HET BEHEER VAN HET LAGER ON-DERWI.ÎS. — Het ui'lgangsexamçn werd in verschillende normaalscholen op wettige wijze afgenomen, o. a. in de staatsnormaalschool van Lier, in de ste-delijlce normaalscholen van Antwerpen, in de bisschoppelijke normaalscholen van St-Niklaas, St-Truiden, Hasselt, enz. De leerlingen, die in deze examens ge-lukten, ontvingen een voorloopig getuig-schrift, dat hun toelaat een plaats te vra-gen. De diploma's waren niet gedrukt. Wànneer zal dit voorloopig getui^-schrift nu eens vervangen worden door het dgenlijke diploma? Men verzekert, dat de officieele stuks op de ministerieele bureelen gereed liggen. Waarom stuurt men ze niet op? 't Is een klein moeite, en 't zou heel wat plezier doen 1 EEN LOFBAAR BESLUIT ! — Het kan voor niemand nog een geheim zijn dat de Openbarc Besturen in den laatslcn tijd, zoovecl het maar eenigsz.ns rnoge-lijk is, angstvallig vermijden met de Duitsche overheid samen te weiken. Dat hierdoor de bela,ngen van de bevo'.king geweldig geschaad worden hoeft geen be. toog. Vooral de werkloozen hebben on-nocmel.jk te lijden, door de onbezonnen-cn cinverantwoordelijkhcid der schepen-kollcges, voedingskomiteitoni enz. Thans verneemt ccn onzer medewerkers, van heel belrouwbaar socialistische zijde, dat op een vergadering, 1.1. Zondag ioi « De Werker « gehouden, besloten is, — daar waar het geldt het belang der inwoners en vooral der werkloozen dienstig te zijn, — i,n onderhandeling te treden met de Bezcttende macht. als de bevoegde licha-men dit weigeren. Wij kunnen dien maatregel niet genoeg toejuichen, doch vcroorloven ons op le merke^r, dat er vôôr een goed half jaar, « moord> en brand » in « De Werker » ge-schreeuwd werd, toen de destijds bestaande «Vlaamsche Soc ahstische Arbei-dersgroep » zich tôt de Duitsche overheid wendde, opdat de « hongerstraf », — af-ncmen der soepkaart, — het urenlang wachten aa,n komiteiten, soepbedeeling, enz., zouden vermeden worden. De Duitsche overheid heeft toen on-middcll jk ingegrepen, met het gevolg dat de huidige regeling met die van vôôr zes maandep, versch-lt als de dag met den nacht, Het is aan geen twijfel onderhevig dat de vergadering :n « De Werker », met voorbeeld voor oogen, zijn besluit heeft genomen. Te vergeefs vragc,ti wij ons echter af we1k verschil er bestaat in het aanwen-den eler middelen van dit... Social'stisch aktivS'ma en van het Vlaamsche. akti-visme I Le«s op de tweeds bladziid'o e"-n b-'an^-rijk artikel over de Russische RevoluHe. iets ?oor iedertu 4a« EEN ZEGEDAG 14 Oktober 1917 Beeldroerloos staan op 't verhoog or-kest en koren, aller blikken gericht op toondichter Lodewijk Out'rop die het ge-stoelle heeft beklommen en klok.-lag twaalf uren steekt hij den tooverstaf om-hoog...Een heilige stilte, onder den hoogen koepel. in de- reusachtige zaal, waarvan de vleîer en de wanden met duizenden toeschouwers zijn bezet, dicht, opeenge-drongem. zonder één gapng... Nog een enkel geruisçh van een bin-nentredende, nu is ailes beweegloos, ttil-ler zou men zeggen dan in een zaal waar nieman,d is ; 't is een levende, geen doode stilte... De tooverstaf kl:eft door de lucht en de stroom, een Scheide van klanken, be-gint te vloeien en vertrekt met een zacht geruisch... Wij zeggen toover:taf. Gedurende voile twee en een halve uur gaat de be-toovèring werken en een prach.ig schouwspel, lieilijk of grootsch, zich cn'"rollen, want de bezie'ende oproep-kracht dezer muzek schept vizioenen, zet de verbeeleling in gloed ; verteeclert de harten, doet tranen vlieten of staalt spieren en zielen met mannelijke kracht en mannelijke fierheid. Wat een heldenziel, wat een reus, die Benoit I Wat een schenker van schoon-heid, goedheid en moed I Gedurende twee en een halve uur is Lodewijk Ontrop — die hier sterk op den voorrang treedt door zijn flinke persoon. 1 jkheid — de almachtige heerscher over de geluiden. die zachtjes welleri, drifti-ger opborrelen, bruisen, stralen en op-fonteinen. Hij vat met omsluitenden ar-menzwaai de klanken same" tôt een garve en strooit ze het volgend oogenblik met breed gebaar onder de reusachtige stulp van de zaal, zoodat een kleurige bloemenregen van de gewelven neder-daalt.'t Waren bloemen... nu is 't-weer wa-ter, dat hij wiegen en deinen laat ; dat hij opzweept tôt kôkende golven ; hij dempt en cnderdrukt hun onstuim glieid en doet ze lijze keuvelen en lispelen, tôt ze weder onweerstaanbaar over dammen en dijkeu buitelen en hij met een Quos ego! den storm stil legt, plots afbreekt. Hij leidt de wateren, hij laat hen kron-kelen, hij rondt hun geluiden af, sluit zo toe tôt een kring. Een karakteristieke en artistieke ver-schijning d e. OUtrop, met zijn smalle gestalte, dunner en langer in den zwarten rok ; het smalle gelaat verlengd door een langen zwarten puntbaard ; de zwarte vlechten om het bleek gelaat ; de magere armen gerekt en verlengd door den maat-stok.Zoo'n zwart beeld kinematografisch opgenomen zou een potsierlijke spr.n-geude, kronkelende, zwaaiende versehij-ning wezen op het witte doek, doch zoo zijn het de gebaren van het geluid, of beter weer, 't blijft de tooveHaar die met zijn roede tafereelen, landschappen, we-relden schept, te voorschijn roept. 't Was aangrijpend als de eerste woor-den weerklonken : O Scheide, ik heb uw stem gehoord 1 Wat is onze taal streelend, koozend, verrukkeljk! Hoe is het mogel.jk dat ons volk voor die schoonheid onverschillig werd en Franschen zang ging iiooren, kon dulden I In het tweede gedeelte stormt die taal, klept zij als Roeland, en hamert geweldig.Wat een epos, een Vlaamsch îpos, dit tweede deel I Het Vlaanderen den Lecuw bonst en beukt tegen de gewelven. Een oogenblik van diepe ontroeriug grijpt de menigte in 't gemoed als de Geest van Artevelde zingt : 'k W'erp het doodenhulsel af ! Vlaanderen geeft weer levensblijken I Die muz ek slaat u om 't hart ; tranen komen in de oogen glinsteren. Ja, Vlaanderen geeft weer levensblijken I Meer dan ooit wordt Vlaanderen door zijn kinderen bemind. Vlaanderen'^ zonen en dochtereH' voelden daar hoe innig, hoe diep die liefde is, een liefde die ons allen bereid moet jnaken ailes voor Vlaanderen's zelfstandigheid op het spel te zetten. De liefde zonder de daad is een doode liefde. Ziet I daar rijst de --ebim, het beeld van Willem den Zwijger, cflïzaglîjk en grootsch, voor aller blikken op. Hij wijst den weg ; hij lierinnert aan de daad : Wilhelmns van Nassomven 1 Wij zijn van Dietschen bloed I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume