Het Vlaamsche nieuws

1636 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 26 September. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ww76t0jq1b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Het Vlaamsche Nieuws Hat iMBSt fcrtgalicht ox* vers&reid Nî©OTrslrf«td wiem B&&&. » V«£getii$nt 7 m&al per wmeâl . .■■■i...^j_WUjUjU„ ,,, , |MI (li|Wlni g 11 ! BiMimi il--i r>r" fi ,t- ■■ u ■„■>, » rni ffin rrrc^arrittT^^',»CT,M»ar';-„■?w .*tnmat£XïZJoemceuaicSKCTaai*>i<Ne#isœwjmï*i>cmtt»^r wiii—w jttaNMtfOMMnMMiiBanantfttMBXSiaKUiMMfc jKMwaaiaiCKHMB s xo ABONNEMENTSPRIJZEN AFGEVAARDÏGDEN VAN DEN OPSTELJRÂAD : , AANKONDÎGIKGEN Per week 0.35 | Per 3 maanden 4.— \ r6„ . . Ti i\ TJ> M C a shcf V\"NT nP\T RDAWnF rweedc tuadz., per regel 2.50 ; Yierde blaciz., per regei.. O.fcil Per inaand 1.50 Per 8 maanden 7.S6 Aîlg. BORMb - A*feen ï AN DEJS .bRAJSDL Derde blad., id. 1.— j Doodaberichi .5.-. Per jaar 14.— BUJREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 199» Voôr aile armoncen, wcnde men zich: ROODBSTK.AAT, 44. paar een beterc I Toekomst I Het y.ou voor België een groote wel ■ad *zijn, indien de oorlog voor goei H eind kon mafcen aan de Vlaamsch I Wanneer men bedenkt wat moeite, ei H d, en geld, en wilskracht, en talen ■nrloren gingen aan 't bestrijden van d Boodende verfransching in onze Vlaam _ 1®;he gewesten, dan vraagt men zich af Ç^Kfde regeering niet eindelijk zal inzien Hat het voor den Staat voordeeliger zoi Kezen, van al deze Vlaamsche krachtei H'oor meer positieven arbeid te winnen. I Is het niet jammer dat geleerde man Hr.n hiui wetenschappelijk werk onge Haan lieten, om heel en al te gaan il H; Vlaamsche Beweging? I Waar in andere landen, de minste ta] ^■er menschelijke bedrijvigheid tôt een> ^^■tetenschap verheven wordt, blijft hie „Hfa overgeleverd aan persoonlijkei S^Billekeur en onkunde, omdat degenei Hie het volk zouden kunnen en willei ^^■roorlichten al hunne aandacht moetei ^Biujden aan den Vlaamschen strijd. ■ Waar andere volkeren — tôt hui y-n^fcoot voordeel —• kunnen beschikkei vakbladen, en tijdschriften, ei ^Biandboeken over elk ambacht of beroep 'J^wiHîiien de Vlamingen slechts wijzen o] ■ntzaglijke stapels brochuren, versla tkam^fci, verzoekschriften en manifesten, o] af 25Karrevrachten drukwerk over dei in mH'Iaamschen strijd. i *e 9 Hoevele. begaafde kerels hebbèn hun 'en Be toekomst en hun heele leven opgeof • aan Vlaamsche Beweging ! Hoe [arni^Eelcl]) cjjc zoucien geschitterd hebben o] ^p^fcciaal gebied ; hoevelen, die eenei zouden verworven hebben in di «taschap, zijn slechts ■« flamingan geworden, omdat ze 't niet lijd mv wilden aanzien, dat het volk word ~^Hpard, vermuilezeld en geestelijk ver f*9^| si trafl c'en °°rl0.Çj die de volkskrach ^ langer hoe meer ondermijnt, za |a rechtschapen man, het zijne willei jHiijdragen om volk en land herop t< * Het politiek geknoei, dat het lanc qebaat heeft, moet dan voor goec einde nemen. Het mag dan nie gebeuren, dat de holle kreet vai IH'A bas la calotte ! » de straat in rej 'm ■taroer zet. Het moet ook uit zijn me Ht schandelijk verlagen van den katho Beken godsdienst tôt eenen politieker JBEL^fcoeiboel : Ik ken schrandere geleerden C filLfl Pie ter kerke gaan ; ik ken er even be ch tq^Boemde, die niet godsdienstig zijn Beide werken in 't belang van d< ^■^nschheid en beiden zijn mij evei E C H^Bympathiek. M Mocht de oorlog ons de verzoeninj *-usschen aile weldenkende land l tWffl00t£n' °Pc'at ze a^e vereenigd di 2*and aau >t; werk zouden slaan om he f'-^w^Bntredderde land weer op te bouwen. ^g^BlOcht men ook inzien dat het plich' de doore taaltwisten voor eeuwig t< _n leiHpiophouden, door een einde te maker it a'k pogingen om het Vlaamsche eenj^H;ite verfranschen. Al is men er ool-hoogere standen van d< ïid' te vervreemden, noçit zal men ei ^Jsla?en het heele volk in de Eatijnsch{ iiieei^BCsc'lav^nS te doen opgaan. lgeze« heviger verdrukking ze zuller îing,]®' >e^en®, hoe vuriger haat ze zullei ijn cji11 °Plaaiën ! :t „Jan zullen de Vlaamschgezinder c^r"^^b|n,nen n^et 'an°er te verbeuzeler &an protestmeetings en manifes 1 zu^en °°k zij hunne verbazen^ k w^rkkracht in dienst kunnen stellei da«an het vaderland. eerst, wanneer aile wetten var het ki^B (setienst, politiek en taal zullen bij ^ ziin, dan eerst zal het werk var s ^jM?TVre(le grootsch en volledig wezen ! 33 T «aas, de dooden kunnen niet meei " i wor^en en xerminkten zuller vl3«' ,Inett hunne vroegere arbeidsvaar-e?'^S^n... Kn toch onafzien-■ rft arbeidsveld ! Waar twee ■e . ^ 'll's voor het land verloren gin-iet KCrj:rzun.en ahe beschikbare krachter .He zlJn' om verder verlies te keei an" es wat het land verzwakker eoo W > 'noet_ het voorwerp worden onzei H^jr„f®,ei?n£ en onzer studie. te M„i. ^ubbele kracht zal moeten ge-<fheSeliii.f> ,Worfen tegen allerlei maatschap-nv^Bderm'' 3 ' c^e volksgezondheic 31 «kr m .T11 en C^e ^eslachten onvrucht-Hen di1 Hardnekkiger dan ooit zul-« >iHtant, U1tn hestreden te worden : hei E!*?' de kindersterfte, de tu-Hen ^'e'. ('e ontucht met haren treu- |rntriiezLkten. VTUChtafdrijving 61 «SWKW u.. i W»H ■- t-raMKsr;Htaoreunui M h k Gezorgd moet er worden voor betere * arbeidsvoorwaarden en degelijker ar-beidstechniek ; voor ernstiger toezicht op werkplaatsen en fabrieken ; voor betere woningstoestanden ; voor een eer-lijker belastingstelsel volgens inkomen " en gezinsterkte ; voor doelmatiger in- . ïichting van de weldadigheid ; en ein- 2 delijk voor een eerlijker kiesstelsel, op-dat elke volksvertegenwoordiger de voile 1 verantwoordelijkheid van zijne daden t dragen zou. s Wie ons spreken zal over verbetering " van den hanclel en nijverheid, land- > bouw, veeteelt en visscherij ; heropbeu- > ring van den middenstand enz., zal bij 1 ons een dankbaar gehoor vinden. 1 Wie vakscholen stichten zal en aan elkeen het beetje wetenschap zal schen- " ken, dat hij noodig heeft, om iets te * worden. in zijn vak en op waardige wijze 1 zijnen kost te winnen, zal weldra door het volk geëerd en gevierd worden. 1 Daar ligt het werkplan van onze toe- - lcomstige politiekers. Dat moet het doel r wezen van onze toekomstige regeeri.ng : 1 Zedelijke en stoffelijke verheffing van 1 het volk, door middel van de volkstaal ! i i Dr. Ant. PICARD. ■vi^^-r:vrj+vx&iX4Vi>'LW-X£^t.'s*vMWXSvrxauniJLii'ir*rér.*iitii(**rmTinmxïX£K* ! ONZE LETTERKUNDIGE i PRIJSKAMP ; Julius Delbeke > 1862 i Met een vertraging van verscheidene dagen, in dezen tijd van stremming en moeilijk verkeer, komt ons het bericht toe van zijn .dood, zonder een woord toe-1 Ïichting, onopgeklaard en onverklaar-l baar, want die taaie, peessterke man, ' middelmatig van gestalte en bouw, le-venslustig en ingezond, was gesteld om ^ een ouden top te scheren. En daar verdwijnt hij, nauwelijks vooraan in de vijftig, en tien jaar jonger van uitzicht dan van jaren. ^ Elke mensch is sterfelijk en1 de kloek-j ste heeft zco weinig nocdig cm geknakt te worden, maar toch vragen wij ons af wat er met Dr. Julius Delbeke is ge-beurd,j Met den oorlog heeft hij zijn geboor-j testad Roeselare niet verlaten en is op t zijn drievoudigen post gebleven van ge-t neesheer, volksvertegenwoordiger en } schepen van zijn stad. Sinds bijna een t jaar leeft hij onmiddellijk achter het Westelijk front, aan dezen kant den ( IJzer, in het vervaarlijk onophoudend gebulder der kanonnen. Heeft dat het gemeime levensweefsel . vaneen gereten? Is hij aan 't kwijnen ge-' gaan of werd hij plots geveld? ! De laats.te maal dat wij hem zagen was voor twee jaar te Ingooigem op het r feest ter eere van Hugo Verriest. Het ' was een hartelijk wederzien na vele ja-. ren. We leerden elkander kennen op de ■ hoogeschool te Leuven, in 1885, hij een oudere, bijna geneesheer. en in zijn . voorla^tste doktoTaat. We waren dage-, lijks bijeen in den Vlaamschen Shident, t het prachtig Vlaamsch gasthof in de , Statiestraat rechtover cten Schouwburg, ! en dat vroeger de befaamde Mathieu [ was. Het was Jul Delbeke die een Blanken-. bergsche restauratie-houder, heer Bar-voets, had weten over te halen het voor-( naamste en schoonstgelegen restaurant van Eeuven in een Vlaamsch gasthof te veranderen. : Toen was Julius Delbeke, opsteller en t uitgever van een tijdschriftje De Wek* . ker waarin hij zijn mooie zoetklinkende verzen liet verschijnen. t Hij was een stille en toch buitenge-woon levenslustige jongen, bescheiden en toch overal bij in de eerste plaats. Voorzitter van niets en leider van ailes. IZachtmoedig en lief doch de hardnek-kigste voorvechter van heel de hoogeschool, vol vuur, vol beslistheid, vast-| houdend en doordrijvend. Een Vlaamsche strijder gelijk er toen meer waren op de hoogeschool: Adolf Pauwels, Emiel de Visschere, Hektor Debon, .dclfcns Henderickx, Emiel Schiltz. Volksvertegenwoordiger Adelfons Henderickx, een der enkelen, der zeer zeldzamen — wij maken ook eene uit-zondering voor L<eo Augusteyns — die niet door de politiek als flamingant ver-saagde, schreef in Ons Volk, nr. van 22 Februari 1913, over Delbeke, ter gele-genhcid dat deze aangeduid was als voorzitter van de Vlaamsche Groep van de Rechterzijde : « Dr. J. Delbeke deed zijn middelbare studiën in het kollege te Roeselare toen de beruchte Blauwvoeterie losbrak en maakte deel uit van die schaar moedige ! on begaafde Vlaamsche knape.n van wie 11'astor Verriest in zijn « Vlaamsche i Koppen » ons zoo menig flink portret ■ w heeft geteekend. » (Hoe spijt het ons ' k' nu, voegen wij er tusschen, dat Hugo se Verriest ook de schoone figuut van Ju- j V lius Delbeke in zijn rij niet opnam. i n 't Is wel waar, West-Vlaanderen j Jt heeft zoovele uitstekende manuen op es Vlaamsch gebied, maar Delbeke was er A nu toch een uit de duizend.) « Met Albrecht Rodenbach, den lei- 1 e der, was hij innig bevriend. En toen de S1 vervolging het nest jonge Blauwvceten „ had uiteengejaagd en Rodenbach naar I/euven was vertrokken was hij het die, in 't geniep waken bleef over het smeu-lcnde vuur der Vlaamschgezindheid in afwachting dat betere tijden zouden , aanbreken... Delbeke kwam aan de hoogeschool in 1679 ' toen Rodenbach, ec aangetast door de ziekte die hem weg- 'Pc sleepen zou, Leuven reeds verlaten :I? had. » Z1 Zoo dat Delbeke in 't kollege te Roe- zz -elaere en aan de hoogeschool te Deu- \° ven, in den Vlaamschen strijd de taak ^,c afbeurde van Berten Rodenbach. Het ' doci: denken aan den Fakkelrit der Oude Grieken, waarin de jongelingen elkan- 5Vr der de brandende flambouw moesten overreiken en haar weer brandend voort r ^even. Wij zeiden dat Delbeke een stille was \C m den lande en toch een haantje-voor- uit. va Adelfons Henderickx haalt het nog van hem aan : 1T1 <( Weldra werden door hem de Vlaam- \-: sche Gilden geseticht. Met het ontstaan v> ; der West-Vlaamsche Gouwgjlde, waar- jn v'.an de leden Vlaamsche leute en Vlaam- ds ^phe geestdrift in de Universiteitstad /c opwekten, werd ook het tôt dan slui- ne merende studeutenleven wakker ge- schud. Teiecht mocht J. Delbeke, die ^ voor elke gebeurtenis op Vlaamsch ge- y\ bied zijn zang gereed had, in een lied dat weldra populair werd onder de ,y. Vlaamsche studenten, doelende op de oc stad Euven, zeggen : Stille veste, doode stede, ni —• Want de vaart en telt niet mede — ra I-Ioe bedroefd ellendig is 't ra Als de straat ons liedje uiist. f* Kruipt in 't bed tôt over d'ooren, Burgers ! vreest geen' rust verstoren : , . De student is daar nog niet, En gij moog.t uw stuk uitslapen. Zijn wij daar, wij, Vlaamsche knapen, Tijd is 't dat ge wakker schiet!... ( . te: Ware 't niet dat wij er zijn ^ Dat we leven, dat we roeren kf. En een helschen trein hier voeren ]je Leuven ware dood!...' c]e lai Wat een levenslust, wat een kracht, lu wat een studentikooze leute in dat lied kc tegen de peetermannen, de Eeuvensche ve filisters ! sc; De laatste maal dan te Ingoigem dat kc wij hem zouden wederzien was het nog Zv altijd dezelfde Jul gebleven. Geestig, op- va gewekt, goed, hartelijk. Dezelfde, licht z}} kroezelende haren, dezelfde tintelende lij oogen vol blijheid ©n vernuft. Wij waren bijeengekooid aan dezelfde re tafel : bij Pater René de Vos, die mon- ail nik uit eikenhout gesneden, doch een re1 Vlaming van nog harder hout, die zulke nc dreunende toespraak hield tôt de feest- w genooten en ons vertelde dat hij uit M Vlaamschgezindheid en om vrij te we- ve zen, van wereldlijke priester monnik w< was geworden; daar was pastor De w( Wolf, al niet minder belast met een en fla'minganten-verleden ; Xavier de Bue, di' kwestor van de Ivamer en gewezen bur- °P gemeester van Ukkel, evenals Delbeke ah een oud-hoogeschoolmakker en die bo- is ven boergonjerwijn den Brusselschen te lambic roemde ; Alberik De Swarte, zacht en stemmig, socialist, anti- ro: Staatsch, anti-regeeringsch, anti- van ke ailes, doch eerst en vooral anti-Fransch dij en wii allen, katholieken, sociahsten, W( liberalen, we voelden toen wel dat we pe eerst Vlamingen waren, die een gemeen- ke schappelijk goed met een eendrachtige D; ziel te verdedigen hadden. De opgewekt ke ste, de levenslustigste was Julius Delbe- ni: ke. En toen we scheidden was de eed : sti we zullen elkaar meer terug zien. We zouden elkander bezoeken en wij zouden de naar Roeselaere komen... Vast, stellig, dle beloofd ! Daarop nog een handdruk... ke den laatsten dien we zouden drukken ! ge Julius Delbeke schreef veel gedicht- nu jes, ook wijdde hij zich aan tooneel. Van ze hem verscheen De Vlaamsche Metten, lej draina in 5 bedrijven en de Gypten in de Vlaanderen, tooneelspel, dat een onder- in scheiding verwierf in den tooneelletter- se! kundigen prijskamp van Antwerpen. De bu Mandelstad is een uitgebreid gedicht lai waarin hij het nijverige, Roeselare be- be zingt. hc Wij zullen zijn dierbaar aandenken de trouw bewaren. Uit de huidige groote ramp voor het land kan ook een heil ov komen voor het volk. Misschien zullen ve ij de oude Vlaamsche strijders cens innen herdenken in een herboren, in ■n schooner, vrijer en Vlaamscher laanderen en dan onder de allereersten, last Rodenbach, zullen wij dichter ilius Delbeke huldigen, die tevens was n geleérd en edelhartig geneesheer, en iaamsçhgezind volksvertegenwoordi-r en een ijverig schepen voor Roesela-. Uit den vroolijken student wies een oot burger. Over Zwitserland Onlangs bevonclen wij ons hier te titwerpen in het hôtel « Pschorr » met n Zwitser die lange jaren te Antwer-n woonde, als leerraar in talen, die st den aanvang van den oorlog naar in land was teruggereisd en nu om ken weer enkele dagen in België ver-efde. Hij gaf ons belangrijke mede-elingen over zijn land en over de =mming die er heerschte. Heel het Duitschsprekend gedeelte as Duitschgezind eu hield het met de iddcnrijken. In de Franschsprekende .ntons integendeel, was de stemming instig voor Frankrijk, hoewel minder or Rusland en Engeland, wat nog-aals op treffende wijze den invloed n de taal kenschetst. Dat werd nochtans eenigszins tegen-sproken door deze biivoeging dat nie-and, ook niet in het Italiaauschspre-nd gedeelte, erg Italiaanschgezind is in den oorlog. Gelijk veel Italianen Italië zelf, was het algemeen oordeel t Italië door niets gedwongen aan de lkerenslachting deel te nemen, zich utraal had moeten houden. Onze zegsman wist daarbij te vertel-i dat het leven nog duiirder was in ^itserland dan in België. De oorlog is ook een ramp voor zijn land, hoe-îl een vredes-eiland gebleven in een eaan van bloed. Een onzer medewerkers stuurt ons i een belangrijk stuk over Zwitsersche tionaliteit. Daar al wat Zwitserland nbelangt voor ons va,n het allergroot-1 gewicht kan wezen, is ons die bij-age bijzonder welkom. Vandaag geven wij eeo woord tôt in- ding en morgen het stuk zelf. * * * Is er wel ooit een tijd geweest dat het :zen en het belang van de nationali-t, dat is vau den g;eestelijken band ; de leden van eenzelfde volk ver-idt en onderscheidt van andere vol-n, zoo dikwijls besproken is gewor-n als deze? De Ieren hebben van zich :en hcoren en hebben naast hun plicht n recht gehandhaafd. Over de toe-mst der Finnen heeft menigeen zich rontrust. Voor de Polen nadert mis-iien een nieuw tijdperk van onafhan-lijkheid en nationale hergeboorte. In [id-Afrika wonen we de tragedie bij n een burgeroorlog, ontstaan door on-iverheid en oneerlijkheid in de inner-ke verhoudingen. Er zijn naïeve menschen, die bewe-.1 ( en misschien zelfs meenen) dat e volkeren na den oorlog hun voile :ht zullen krijgen, dat er geen enkel g in zijn vrijen groei zal belemmerd )rden. We gelooven daar niets van. aar wel gelooven we, dat er groote randeringen te wachten staan op de :reldkaart (een jarenlange ootlog >rdt zoo maar niet voor niet gevoerd !) dat ieder die iets te verlangen heeft, i een schuld heeft te vorderen, haar zijn tanden zal moeten hebben ; en : hij goed weet wàt hem Verschuldigd. en waarom, dan loopt hij meer kans krijgen wat hem toekomt. Daarom is het nu de tijd om in en id ons te zien. Zelfkennis eû wereld-nnis .moeten we nu veroveren. Spoe-j — we hopen zelfs zéér spoedig — /rden de muren van de nieuwe Euro-esche gemeente opgemetseld en ster-sloten aan de deuren gehangen. larna is het te laat om gaan uit te re-nen hoeveel vensters we aan ons wo-ag willen hebben en naar welke wind-eken die vensters moeten uitzien. Ik weet wel dat al die dingen niet or den gemeenen man bedisseld wor-n, en dat de Groote Verantwoordelij-n dat naar hun goeddunken zullen re-len, maar we moeten er ons volk im-îrs meer en meer aan gewoon maken if een inzicht te krijgen in zijn aange-[enheden, en zijn woord te werpen in schaal van de overwegingen ? Vooral tijden als deze, als ailes op losse iroeven staat, moet de verstandige rger zijn stoffelijk en geestelijk be-îg niet in den steek laten maar het wust handhaven. Dan dient hij het ogste, het eenig belang van zijn va-rland.Schoonklinkende woorden zijn hiertoe erbodig. Maar uiterst nuttig kan de rgelijking wezen met vreemde landen wier innerlijke toestanden met de osjze o ver eenstemm en. Een van die landen, hst eenige misschien, is Zwitserland. Een land, dat tôt nog toe van den oor-logsgeesel gespaard bleef maar er even als Nedfiiand toch ook den terugslag van ondervindt, eri ^at even als Neder-land moeilijke en bange uren heeft doorgemaakt. Aan aile grenzen staan er de burgers in 't gçweer, en binnen de grenzen worden het wezen en de kracht m het land besproken, onderzocht en dus versterkt. Zwitserland is een land waar drie rassen : Germanen, Franschen eu Italianen vreedzaam naast elkander wonen en elkanders karakter en eigen-aardigheid eerbiedigen. Het is daaren-boven een demokratisch land, zoodat we met vertrouwen en belangstelling naar een stem uit Zwitserland mogen hoo- ize ren. We willen dus luisteren naar die mi, van* een bekend geschiedkundige, den id. overleden professor J. C. Bluntschli, )r- die in 1875 een studie liet verschijnen en over de Zwitsersche nationaliteit, studie ag die in dit jaar 1915 door de zorgen van ;r- een leerling opnieuw is uitgegeven ge- ;ft wordva. er Na .Kaiige algemeene beschouwing^n de over het begrip nationaliteit en volk ht (schrijver maakt een onderscheid tus-en schen het « kultuurbegrip natie » en _het id « staatsrechterlijke begrip volk ») en en een geschiedkundige inleiding geeft hij er de boeiende bladzijden, die we voor n- onze Vlaamsche en vaderlandsche lezers n- in hun geheel willen vertalen en morve eren mededeelen. ar io- D. B. Dagelijkscb Nieuws NADEELIGE GEVOLGEN VAN DE AFWEZIGHEDEN IN ENGELAND. Uit de « Daily Mail » : Wesprekende gegevens over de « verloren uren » werden ter munitie-recht-bank verschaft door een lid der groote scheepstimmerwerven Cammell, Laird & Cy, te Birkenhead, en dat wegens 69 ge-rechtelijke vervolgingen tegen plaatwer-kers, boorders, smeden en elektriciens ingesteld. Tengevolge eener schikking met de «Trade-Unions» getroffen, waren 238 andere klachten ingetrokken geworden.« Gedurende de laatste twintig weken, zegde de heer Laird, was het dagelijksch gemiddald aantal op onze werven werk-zame mannen 10,349. " Het gemiddeld aantal mannen die hun werk verzuimden was als vogt : 1/4 dag den geheelen afwezig dag afwezig Maandag 2,135 M36 Dinsdag 1,421 1.030 Woensdag i)439 1,231 Donderdag 1,764 1,126 Vrijdag 1,492 984 Zaterdag 1,057 1,015 Het gemiddeld aantal werklieden, die gedurende deze periode van 20 weken da-jjelijks een kwart dag verzuimden, was 1,552, en die een geheelen dag wegble-ven 1,090. Het verlies aan werkuren, volgens een normalen werkdag berekend, bedroeg anderhalf miljoen uren, wat het werk daarstelt van een week voor ongeveer 30,000 werklieden of gelijk staat met de sluiting der werven gedurende drie weken ! De heer Laird zegde verder dat drie mannen hoegenaamd geen goeden wil ge-toond hadden na de herhaalde o/proepen van de ministère, van hun eigen syndi-katen en van hunne werkgevers. De rechtbank legde boeten op, gaande l'an 5 shilling tôt 50 sh. Een beschuldigde, dien men slapende gevonden had op zijn werk, werd met 60 shilling boete gestraft. Gedurende de aflezing der uitgespn> ken yeroordeelingen gaven verscheidene bestraften op luidruchtige wijze hun on-genoegen te kennen. SEMENDRIA. — Het kanongebulder is weer opnieuw op de Servische grens aegonnen. Het is de stad Semendria, in Servië, die thans gebornbardeerd werd. Het is eene stelling die dikwijls het too'-1 neel van groote veldslagen is geweest. i Reeds ten tijde der Romeinen werden er ! festingen op deze plaats, op den berg! 'Vurens, gebouwd. Het versterkte kas-teel, dat nog bestaat, werd in 1430 door Georges Brancovitch opgericht toen het ï-rondgebied tôt Hongarije behoorde. De Furken hebben zich tôt driemaal toe van deze versterkte plaats meester gemaakt : [439> Ï459 en 1690. Prins Eugenius ontnam haar den Tur-ien in 1717, in 1738 ging zij echter weer aan deze laatsten verloren. De Serviërs zijn sedert 1867 in bezit van deze stad, weke zij Smederovo noe-men, en die aan den Donau en de Jesova g'elegen is ; zij telt 7,000 inwoners. DREIGENDE AKTIVITEÏT DER ÏTALIAANSCHE VULKANEN. — Gedurende de afgeloopen maand heeft men verscheidene malen gemeld dat de een of andere Italiaansche vulkaan, de Vesu-fius, de Etna of de Stromboli, een ver-Dntrustende bedrijvigheid aan den dag segon te leggen. Langzamerhand sche-aen zij echter tôt bedaren te komen en daarmee week de angst der bevolking. Deze periode van kaimte heeft niet ang geduurd. Het bericht komt uit Ita-ië dat het den eersten keer is sedert een îfficieele sismografische dienst is opge-'icht dat de drie groote vulkanen van het ichiereiland tegelijk in werking zijn ge-:reden. De uitbarstingen volgen elkaar }ij Napel's, op Sicilië en het eiland Stroan- E boli zonder tusschenpoozen op en men ). vreest voor rampen. Men zal zich wel de voorzeggingen der sismologen herrine- r- ren, die in het voorjaar eene « hachelijke t- periode» voor de 'vulkanische streken te van Zuid-Europa aankondigden, erbij & voegende dat die uitbarstingen buitenge- e- vvoon hevig zouden wezen. a ZAL CHINA WEER EEN MONAR» ,g CHIE WORDEN? — De Chineesche j. berichtgever van de « Humanité » heeft s. een lang onderzoek ingesteld over de po- litieke kansen in het Middenrijk. 1, « Wij hebben reeds verscheidene be-:h schouwingen vol gezond verstand en f- goede opmerkingen aan hem ontleend. Ziehier wat hij over de geheime oogmer-in ken van Youan-Chi-Kaï zegt : « Een komiteit om eene Chineesche •n Konstitutie op te stellen kwam den 2oste g Augustus j.l. bijeen. Het is Jiet zesde komiteit van dit genre : een had eene wet-geving opgesteld, dat de diktator Youan vernietigde ; de andere hadden niets opgesteld. Ik betwijfel het zeer of dit komiteit zal slagen. Er bestaat thans te Pe-king een vredesgenootschap dat de mo-ie narchie weer herstellen wil, dat is eene 1- konstitutioneele monarchie. Dit genoot-1S schap werd door Youan-Chi-Kaï opge--- richt, die niet tevreden is met zich een- voudig op den troon neer te zetten, maar n die tevens aan de wenschen der Chinee-g zen wil ' voddoen. Er bevindt zich zelfs k onder de leden van dit genootschap een :r dokter in het konstitutioneele recht, een le Amerikaan, Dr. Goodnow, raadsman van 2- Youan-Chi-Kaï en président van verscheidene universiteiten in de Vereenigde Sta- 'e ten, die een brochuur uitgegeven heeft -- om de Chineezen aan te sporen gezamen-n lijk voor een monarchie op te komen. 1- Hetgeen dit kind van een groote repu-bliek doet, dat bekend staat voor zijne le vurige vrijheidsliefde, is niet stichtelijk. In welingelichte kringen zegt men dat le Dr. Goodnow, daar hij niet gunstig ont-10 vangen was geworden door de overhe-den van zijn eigen land wegens zijne )- avontuurlijke theorieën, zich aan China ,e geklampt had en niet wanhoopte om zijne 1- ideën daar te doen zegevieren. EENDRAGHT MAAKT MACHT. — 'r Weten onze lezers wel, dat wij hier in IS Antwerpen eene straat bezitten, die met n drie naamborden getooid is, waarop haar I Nederlandsche naam telkens anders is ' gesteld ? t. 1 Dat is die schoone straat, die langs de 'a \ Zuidzijde van het Park loopt, beginnende a zich aldaar noemende : «Van Eyckslei » (twee woorden, met « s »), die op gerin-gen afstand haren naam verandert in : « Van Eycklei (twee woorden, zonder « s ») en die ten slotte, bij de Rubenslei, zich voorstelt als : « Van Ëyck Lei » (drie woorden, los naast elkander). Zonderlinge illustratie der leuze : Een-j dracht maakt Macht... * In het Fransch heet die straat natuur-jt lijk (want het Fransch is van nature min-der « vrij » dan onze taal) op aile drie ' plaatsen : « Avenue Van Eyck ». UIT DE GAZETTENWERELD. — ^ j Een Vlaamschgezind weekblad, dat in de , Antwerpsche omgeving verschijnt, blijkt n ditmaal wat laat ingelicht waar het meldt dat « Het Vlaamsche Nieuws » in andere j handen overgaat en bijna uitsluitelijk zal handelen over Vlaamsche belangen, zon-0. der pcilitieke strekking. , >_ Onze trouwe lezers zullen weten dat n reeds drie maand geleden die verande-ring is geschied en we sedert dien enkel . aan Vlaamsche politiek doen. t_ Die richting werd aangegeven in het n programma-artikel vari 27n Juni 1.1. en nooit zijn we daarvan afgeweken, noch •t zullen we Het nimmer doen. :- « Het Vlaamsche Nieuws » is en blijft r het onpartijdig dagblad voor aile Vlamiû-1- gen! Prijs s Gentlemen door ^eiieel België jZondag 26 Sfcptenibei 1915 Heiste Jaarg. . Ni. 254

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume