Het Vlaamsche nieuws

1077 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 April. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 22 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/zc7rn3202g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vrijdai 26 Âpril ig$U - 4*® Jaarg*&r 113. Pr|s S CentieiB ^oor België AS8KWS«gS WSÎIZ35K ! Vos» ééa asaa&d i,?S Voor S masd ï.~ yaur « œasnd ... !#,— Voor Un jw • •.-- IgedaMIa, Beke«f sa Aaskoadt^in^ea f 23, ST.JAKO8MA8KT, 73 ANTWERPEN ï Hel Vlaamsche Nieuws ¥erschijot 7 nmalper week DE GPSTELRAAD : Ooofdopsfelîer Re! VERHULST, Dp, Ang. BORflSS: Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDS SAT»s.esmaiffïsr!?5 Twssde aïad, des reyeï ...... 3.15 Verdt ïd. M. ...... i.~ ■Viûrd« »d. îd. 6.69 Doolabcffcîu S.— ISlÀc îEedcwerker is peretionJijiE cereBtwvKïrdelijk to« sija sciarij^es, ea biiidt aiet beei de RxwiaXne. ; Opleving van den Strijd in het Westen Gevechtea aan de Somme en aan de Àyre. "raosche en Engelsche tegeaaanvallen. - 2000 geyangenen. vAii oiiirscHE zuoh i DUITSCH AVONDBERICHT BerJ jn, Woensdag 24 April. — Offi- t *el ; \ Niet» nieuws, t DUITSCH LEGERBERICHT t Berlijn, Donderdag 25 April. — Of- î cieel : r Westelijk gevechtsterreiu a Op het slagvald aan de Leie mislukte e an krachtige tegenaanval der Fran-:hen tegen de hoogten van Vleugel- c oek onder de zwaarste vêrliezen. b Piaatselijke gevechten benoordwes->n Béthune, bij Festuberi en aan ( eerszijden van de Scarpe. f Bezuiden de Somme vielçn wij de ngelschen en Franschen bij en be-liden Bretonneux aan. In harden strijd aande zich onze infanterie een weg < oor de machiengeweernesten van den ' ijand. Pantser-autos hebben ze daar-ij degelijk ondersteund. Wij namen et veelomstreden dorp Hangard. Op den Westelijken oever der ÂVre ihoven wij onze iinies tôt de hoogten enoordwesten Castel vooruit. Den £ îheelen dag voerde de vijand met n jne op het slagveld gereedgehouden w i van achter de linies ter plaatse ge- v [de hulptroepen heftige tegenaanval- v n uit. Ze zakten bloedig in elkaar. {i erbitterde gevechten duurden in het v îroverd terrein den geheelen nacht d Dor. Meer dan 2000 gevangenen ble- à :n in onze handen, 4 kanonnen en ° Jrijke machiengeweren werden buit- a 'maakt. v Van de andere gevechtsterreinen s ets nieuws. d M OOST. ÏOM. ZiJOE l V. ITALIAANSCH 11 GEVECHTSTERREîN ° Weenén, Woensdag 24 April. — Offi. n eal : v Geen gevechtsakt:e van beteekenis. >| Vit FfiANSCHE ZliOE ! VESTF.LIJK GEVECHTSTERREIN g P&rijs, Woesndag 24 April. -—■ Offi- d : • h Na de felle beschieting van de Fransch- ngelsche stellingen bezuiden de Somme i aan de Avre, is een Duitsche aanval sgekomen, tegen heel dit front, door k nnzienlijke strijd krach ten ondernomen. b Van vanochtend vijf uur gold de ^ rachtsontwikkding- der Duitschers Han- n ard-eu-Santerre, de streek van Hailles v a het Sénécat-boscb. h Dç siag-, die den. heelen dag- aanhield, uiteingewoon hardnekkig geweest is en e* u nog voortduurt, is in de streek van b laugard Na eeft jeeks razendc aanval- b a wisten de Duitschers voet tr> krijgen ) d« bosschen benoordten Hangard, even- f ls op den Oostrand van het dorp, dat de g raosche troeî>en verbitterd verdedigden. h D« si a g was «in d1» streek van Hailles u iet minder verwoed. Vérscheiden aan- illen, door de Duitschers tegen den. heu. ^ si beoosten het dorp gericht, werden g oor het vuur en de tegenaanvallen der li ranschen gebroksn. g Verder Zuidwaarts mislukte-n de Duit- s' che pogingm tegen hot Sénécat=bosch u n hoogte 82, die ongerept den Fran- A chen in handen bleven, evenieens. v Op den rechterover van de Maas tam<e>- n jk drukke geschutstrijd. j, Op de rest van het front verliep de dag ustig, VIN ERGELSCHI ZIJDE* l s1 WESTELIJK GEVECHTSTERREIN fv! Londen, Woensdag 24 April. — Offi- e :ieel : v Het vijandeliijke artilleirievuur nam gis- v ermiddag en avond op het grootste deel 'an het Engelsche front toe, vooral in de j-, 'akken van de Somme en de Ancre, in t< iet Scrape-dal en in de vakken ten Noor- r- kn van Béthune en ten Nootrden en b ^oordoosten van Belle. ^ loen het donker was geword'en, kwam j, fe vijandelijke infanterie uit haar schan- \ ten Noordwesten van Albert om aain t( te vallen; zij werd doo." ons hevig mai- ^ ■-ninegeweervuur te.ruggedreven. Laat in den avond: deed de vijand aan-vallen, in de nabijheid van Dranontre. Hij Werd na een jjCrt gevecht door de Fran- 2 chen teruggadireven. De Fransche en îngeischti artillerie hebben den vijand nooie verliezen toegebracbt. Vannacht is de vijandelijke artillerie in ouw gebleven; vanochtend1 bij 't krieken an den dag opende ziij een hevig bom->ardemeiit op nagenoeg 't geheele Br'-t-che Iront van ten Noorden van Albert oit waar ons front ten Zuidem van de iomme in het Fransche overgaat. Ge-aeld wordit dat een sterke infanterie^ anval g aan de is in het vak van Alber n usschen de Somma en de Avre. Vanochtend vroeg heeft devjjiand 00k nze stellingen tusschen Givenchy en Ro= 8cq hevig beschoten. Ons artillerievuiur heeft bij Merville Meirghem) gekonc&ntreerde Duitsche in-interii verstrooid. TSLfiÇIRAMMEN Iet Kriigsbedrijf m het Westen Een Engelsche tegenaanval bij Albert Berlijn, 24 April. — In den avond van 23 pril hebben de Engelschen op het front be-oorden Albert een grooten aanval onderno-ien, waarbij zij onder de zwaarste verliezes erd-en afgeslagen. Zij poogden bij het vallen an den nacht door een samengevat vunr an artillerie en machine-geweren de Duit-:hers te verrassen. Toen echter kort daarop e Engelsche infanterie, na een hevige vuur-aorbereiding over een_ front van bijna 6 km. en stormaanval inzette, geraakte zij onmid-ellijk in het zwaarste vunr van ons geschut, tize infanterie en onze machinegeweren, dat roote bressen in de diehte linies van den mvaller sloeg. Bij Mesnil en in het bosch an Aveluy werd de vijand reeds van een rooten afstand uit teruggeslagen. Tusschen Lt bosch en den «traatweg Aveluy—Bouzin->urt liep de aanval heel dicht v66r onze stel-ngen te pletter. Op dit punt, waar onze ja-ars zich reeds tôt een geveckt van nian tegen Lan gereed hadden gemaakt, betaalde de ijand zijn aanval op het laatste oogeublik iet vernietigende verliezen. Bezuiden de ge-aemde straat vermeesterden de ^ngelschen /er een front van 300 meter breedte en 200 teter diepte een strook van het voorterrein m onze stellingen zonder de hoofdverdedi-ingslinie te kunnen aantasten. Benoorden lbert werden zij rolkomen afgeslagen. De sheelè zorgvuldig voorbereide en met rer-:he atrijdkrachten ondemoinen aanval i» lislukt. De nederlaag is voor den vijand de» : ernstiger, daar volgens de uitlatingen van evangenen, het doel van den aanval, de aag en Westelijken rand ran het Ancre-dal ge-:gen apoorlijn was. Daardoor zou Albert ran et Noorden uit worden bedreigd. De beteekenis van Ieperen De draadlooze Duitsche berichtendienst amt nog eens terug op de achterwaartsche :weging van de IÇngelschen in den boog om :peren. De dienst merkt op, dat de Britten ch ten vorige jare ten koste van groote loeite hadden opgewerkt tôt aan den rand m den heuvelketen, zoodat zij het uitzicht adden gekregen over de golrende vlakte, : midden waarvan zich de torens van Roesse-ere verheffen. Die vlakte lachte hem toe als ;n opmarschterrein voor 1918, welk jaar de îslissende voorwaartsche beweging moest rengen. Thana evenwel zijn zij teruggetrokken op ;n stelling achter de Steenbeek. Deze nieuwe :elling is uiterst sterk, en wordt zoowel door elgen, die de Engelschen te hulp geroepen ;bben, als door Britten bezet gehouden. Hier-it blijkt, dat de Engelschen tôt elken prijs :peren willen behouden. De gevangenen, die ier worden gemaait, zijn blijkbaar niet vat-aar geweest voor de betoogen van den En--lschen propagandadienst. Nu het zoo moei-Jk bevochten teiTein bij Ieperen wordt prijs-egeven, kunnen zij het geloof in een Engel-•he overwianing niet langer behouden. Uit dezelfde bron wordt bericht, dat, naar it papieren, gevonden bij een gevangen .merikaanschen vlieger, blijkt, verscheiden an deze vliegers den overtocht hebben ge-laakt op hospitaalschepen en daarvoor eerst pro forma j bij den haspitaaldienst waren Lgedeeld. Hindenburg's taktiek De militaire medewerker van het « Berliner ageblatt » schrijft over den toestand : De uitsche legeraanvoering heeft het tangen-:elsel toegepast. Het Engelsch-Framsche •ont is in verscheiden vakken ingedeeld. Elk ak kin hoe langer hoe meer in den door :indenburg opengehouden tang worden ge-at. Het geheele front wordt op deze wijze aneen gescheurd en rnoet afbrokkelen. Ter-ijl Hindenburg in dezen toestand een kra-igen terugtocht ten uitvoer heeft gebracht. Lijft Foch stokstijf aan ^ zijn hardnekkigen. :genstand va^tbouden, die op den duur aile ^serves verslindt en die aîleen tôt een ver--aging van het offensief leidt. In het verloop an dezen veldtocht zal men echter zien dat e Franschen en Engelschen hun lot niet zul-;n kunnen ontkomen en dat het front in het Westen in stukken zal worden geslagen 0111 ?n slotte de onvermijdelijke verplettermg te emoet te gaaii DUîkBOOT-OFFERS 'Berlijn, 25 April. — Nieuwe duikbootuitsla-en in de versperde zone rond Engeland : 2,000 br. t. Onder de in den grond geboorde tehepan bevondeii zich waarderolle 7000-ton stoomers, die in het Kanaal uit sterke kon vooien weggeschoten werden en twee volbela de» sto«»ischepeu van el'k 5000 br. ton. DE GEBÉÛHTENISSEN IN RUSLAND Het iot van <îea ex=tsaar ' Havas. verneemt uit St-Petersburg dât ex tsaar Nikolaas niet door de bolsjewiki ver oordeeld zal worden, daar deze vraag reedi te Brest-Litowsk opgelost geworden is. De houding der îlasimalisien De Fransche bladen vernemen uit Wo. logda dat de regeering van Lenin geweigcrt heeft munitie te leveren aan het Ai-meensch« l#ger dat tegen de Turken strijdt. De gebeurtenissen iii Finland Men seint uit Helsingfors dat de Duitsche 'troepen Hivinge bezet hebben. De rooden zijn nu op het front tusschen Togo en Rebmski Qmslngeld. In Helsingfors is ailes rustig. volgens een andere melding hebben de Duitschers 00k Sveaborg bez«t. De grens tusschen Estland en Rusland is versperd. BIJ HET SNEUVELEN VAN BARON VON RICHT0OFEN Berlijn, 24 Aprii — De a,a.nvoerd«r d»r lucht-«trijdkracliten, geueraal Tan Hoepipiior, h«6ft den yolgenden ilaatsten groat» «un d«n ge*n«u-veldem vneger von Hiohthoftn b«k«nd gemjiakt : Ritmeesteir von Richthofen is van «en ichtoi'vcxl-ging van den vijaaid niet temiggekeerd. Hij i* gesneuveM. Het leg©T hseft een onv«rmoti6n-dan, vereeiden medestrijder, da jachtrliegeve hebben hun geliefdan aa-nvoerder verloi-en. Hij blijft een held van het Duit«ohe iolk, vooa- he.t-weJi hij sbreed en zijn l«v«u liet. Zijn dood i# een diepe wonds voor zijn eskaàer en roar aile luclitstrijdkrachtemi. De wil, waardoor liij over-won, waaa'œede hij »naivoerd« en. di-ea hij nagelateai, zai' de wende ]ie«l«n. Borlijn, 24 April. — Bij het begin der Rijk»-dagziUing heeft Paasche, ondefvoorzitter, de.i gevallen vlieger-ritmeester baron von Richthofen aldus herdaeht : Miljoenen Duituoha hartem hebbeni met het diepste leedweaein Ternomen, wat 00k in de harten der mannen v»n dit Huij de innigste deelneming' wekt. Onze viïeger-komng is van zijn laatste geveohtsvlucht niet terugge. keerd. Wij weten het alla : hij wat, ofschoon eeE' kwai*t eeuw oud, de nationale h&td van het Duitsche volk geworden, een vcxxrbeeld voor zijn troepen, een toonbeeld van wat een tiks-che kerel te velde kan uitricihten. Zijn vermetei'e, onvei'saagde, onverschrokken manier van vech-ten deed hem niet alleen de innige genegenheid van zijn officieren en k'ameraden winnen, maar de oprechte bewondering van.-het heole Duitsche volk deelachtig worden. Met bezwaard gernoad deelen wij in het verlies, dat ons vliégérwapen heeft geleden-. Hij was het toonbeald van een echt Duitech officier. Het Huis hoorde de woorden van herdenbing staande aan. BerJijn-, 24 April. — Volgens den kurresp'on-dant va.n Havaa bij hot Brttache front, heeft een geestelijke bij de teraardebestolling van von Ricbthofen de godsdienstige hamdelingen over-cenkomâtig dén Engelschen ritua geleid. Zes Britach^ vldegeroffieieren droegen de kiat naar de groevs. Ze le^den kra;î»en met de Duit&ohe kleuren daarop uit naam va,n het hoofdkwartier, éen brigade en verscheiden Inchtsmaldeelen, o.a. een Austra^isch. Een dezer kransen toonde op het lint de woorden : « Deu dappei'sn en wsar digen vijand». IERLAND'S STRIJD TEGEN ENGELAND'S DWANG Een nationale siaking Londen, 24 April. — In Ienltnd i* giateren een nationale eendaagsehe stakii^g als protest tegen de dien*tpiicht met opmsrkelijka degalijkheid uilgevoerd. Buiten Ulseter, Tiraar het werk g«-woon doorging, liepen er gesn ti'einen ; er waren geen winkels open en er was geen ga«, geen elek-triciteit, er waT«n geen kranten. Het was a.1» een algemeene feestdag. Oreral werden v«rg»-derkigen tegen den dienetplioht gehouden en vveeir esn aantal rnenschen legden daarin de ge-lofte af, dat zij zioh tegen den dienatpi'ioht m>u-den verzetten. TEGEN DE VRED23GEDACHTB Volgens do « Seccùo » i» markie» Montefiore San Felice, dis zich in ds Romeinsche Jachtolub tegen den1» oorlog h*d uitjfelatsn, gsvangen g*-nomen.Naar het schijat wil de It*liaan«ch« regewin^ atrenger gaan optreden tegfen de vredewpropagan-da. De oorlogsgezinde pers, di« zeor irigenomen ig met de veffklaring van. Soraiino, anderstr«»pt ai-thana met bijzondere voldoening zijn woord#n over het « défaitisme » dat d« w»er3taud<^rfc<iàit van het itaid verzwakt. AMERiKA's HULP AAN D3 BONDGENOOTEN Berlijn, 24 April. — Over Amerikaa.nsc.li8 vliegerhulp schrijft de oorlogskorrespomdent Dr. Kôster in de « Vorwârts » : Tôt nu toe is in het Wesisn goen enkel g«re-geld luchtsmaldeel opgodok«oi. Zelfs het voor eenigem tijd nog bestaande «maldea^ Lafayctte ia verdwenen. Waarsohijnlijk zai' het als keirn di»-nen voor het toekomstige Ajtierikaanache luclit-leger. Evenmin zijn de Amerikanen tôt draver met eenig bruikbaar vliegt.aig of een voor oor-logsgebrmk in aanmerking komsnden motor op de proppen gekomen. De meeate soorteo h^inner toestellen zijn als ze te voorsohijn komen. ai' verouderd. De eenige hulp van Ameriksv voor den vliegdienst van de Entente beataat tôt nu toe in de levering van grondstoffen, b«n«v«na tal van ingénieurs en arbeidakrachten. De Amerikaansche vliegers, die in Eingelecha en Fransche afdeelingen werden ingedeeld, doen voor spe'k en boonen mee. De D uitsch e vjïeg-dienst hoeft 00k de sterker wordend* Am»ri-kaansche hulp niet te duehten. De Duitsche vlie. gers zullen, zelfs zoo ze im aan tal de nnnct*n zijn, hun taak door wat ze kwilitatiaf v«rmo-gen geheel en al kunnen volvoeren. NOG DE ENGELSCHE VL0OTAANVAL OP ZEEBRUGGE Berlijn, 24 Aprii'. — Officieei : Uit de door den Eersten Lord der Bngeltcha admiraliteit, Sir Eric Gedden, afgelegde verkla-ring in het Lagerhuig, nopens de ondememing tegen Oostende en Zeebrugge, achijnt men te moeten lezen dat zoowel in. Oostende, doch in het bij zonder in Zeebrugg», het beoogda doel: het afàluiten der havens, aou zijn bereikt. Hietrtegenover wordt nadrukkelijk vastgesteld dat de oorfogvoering ter zee van de Vlaamsche kuat nit door de Engelsche io gata enkel opzicht is gestoord. Nog over België ANTWOORD AAN Dr. Paul VRIjDAGHS Na den tweeden brief van Prof. D; Claus, na het antwoord van Luc, n - de besprekingen over onze brieven i ; de Gazet van Brus sel, de Nieuwe Roi terdamsche Courant, de Avenir Wa. Ion en andere bladen, zou ik zeker nie meer over de béruchte zitting van 2 Maart geschreyen hebben, indien Di P. Vrijdaghs, in zijn artikel van Zen dag 1.1., geen nieuw feit in het deba geworpen had, namelijk de brief vai het « Comité de Défense de la Wallo nie ». Niet omdat de vcortzetting de zer polemiek den schijn kan wekkej dat v/ij eenigszins voorbarig over he vel van den beer twisten, maar we omdat bij vele mijner vrienden d< vrees opgekomen is dat daardoor een< gevaarlijke en onvruchtbare oneenig heid kan ontstaan. W.at dit laatste betreft, mogen zij ge rust zijn : ééne gedachte bezielt ont Men, en wel dat wij van de omstan ojgheden moeten gebruik maken on de volledige zeljstandigheid var Vlçtandereh, op aile gebied en naa; aile zijden, te vestigen. Zoo komt he dat, indien principiëele kwesties on< scheiden, wij toch al^en — en de Unio-nisten niet net minst — radikaal zijr voor wat de middelen betreft. Zcc komt het 00k dat aile maatregelen die de vervlaamschiner doordrijven tôt hel uiterste door den Raad met algemeenj stemmen bekrachtigd worden. Waa] zekere verordeningen te lauw mochten echijnen is dit zeker niet de schuld van den Raad van Vlaanderen ! Over de principiëele meeningsver-schillen wil ik nog wel een woordjf zeggen. Van vérschillende zijden wordt er beweerd dat onze houding eene kwestie van taktiek is. Ik begrijo heel goed waarom die meening ingang vindt. Wanneer men aanneemt dat de politiek de wetenschap van het moge-lijkè is, dan moet men veel voelen voor het programma van do «Unie». De Barnumreklame die in gansch de we-reld door de Entente voor het begrip België gevoerd wordt, de politiek van de meerderheidspartijen in Duitsch-Jand, de houding der passieven in Hoî-land, het gevaar dat door de halsstar-righeid der aktivisten de Vlaamsche kwestie een struikelblok voor den vre-de zou worden — terwijl de personeele Unie intes^endeel den grondslag voor een vergelijk kan zijn —, dat zijn al reiten^ waarmede cens gezonde taktiek rekening moet houden. Toch ben ik de meening toegedaan dat juist de houding van de Jong-Vlamingen eene taktiek is, en wel eene zeer goede : ailes vrasïsn om veel le bekomen ! Onze houding is dus een princieps-kwestie, maar er is in een dagblad-artikel geen ruimte om al de voordee-len eener Personeele Unie uiteen te zetten. Dit zal elders geschieden. AL leen dit wil ik hier nog zeggen : dat de Unionisten hun standpunt innemen omdat zij overtuigd zijn dat hun stel-sel de meeste v/aarborgen oplevert voor eene volledige zelfstandigheid van Vlaanderen, zoowel tegenovei Duitschland als tegenover Frankrijk. Laat ons niet vergeten dat wij te Ant-werpen den strijd begonnen zijn onder den kreet « Noch Fransch noch Duitsch!», dat, alhoewel ik aile be-trouwen heb' in de inzichten van Duitschland, de kleine Staat Vlaanderen zeer zwak zrÎ staan tegenover den machtigen Oostbuur, en eindelijk dat juist de Unie met het Walenland ons meer ekonomische zelfstandigheid kan geven tegenover het buitenland. Wat Frankrijk betreft, wij weten zeez goed dat een soevereine Staat Wallo-nië niet leefbaar is, en fiât het dus niet lang zal duren of Frankrijk zal zijn<" grenzen tôt op eenige kilometers af-stand van onze hoofdstad Brussel gebracht hebben. Dat gevaar mogen wij niet dulden. Laat ons de Walen vast-houden, e», in voile zelfstandigheid en met het klaar bewustzijn dat zij ons noodig hebben, de onderhandelingen op zulke wijze voeren dat wij ditmaal niet de gefopten zullen zijn. Doch ter zake. Mijn achtbaar me-delid Dr. P. Vrijdaghs beweert dus dat het uitstellen van den brief van het « Comité de Défense de la Wallonie» aile dubbelzinnifrheid uit de stem-ming geweerd heeft. Ik erken dat ik dit hoegenaamd niet begriip, want Het uitstellen V&n dien brief beteekent toch in geen grevai het verwerpen der onderhandelingen. Het is feitelijk niet verwonderliik dat de Raad verkoos eerst het belangrijk politiek verslag van de hh. Gevolmachtigden te hoo-ren, en de diskussie over de school-kwesties te eindicen. Mag ik aanne-men ^at de heer Dr. Vrijdaghs, die in den Raad zcfoveel talent en doordrij-vingskracht getoond heeft, zich tegen oîeze onderhandelingen zal verzetten 7 Of zal de soevereine Staat Vlaandere niet ei'genmachtig met aile andere-Sti ten onderhandelen, Wallonië inbegr< pen ? Iets doet mij dat vreezen : het : de eisch die gesteld wordt dat zekei Vv'aalsche heeren eerst hunne schui ' moeten bekennen, hetgeen gewiâ gee ^ -, ruchtbare basis schept voor ondei p handelingen. Ik verklaar het ronduit zoo weinig het mij kan schelen wat d ~ hr Foulon van den Guldensporensla 0 of van den Boerenkrijg denkt, zoo wei J nig zal et mij aan gelegen zijn te vei • nernen dat hij van gedachte verander^ " is. Wat wel van het hoogste gewicht i vcor onze zaak, dat is het voordeel da 1 wij uit die onderhandelingen kunneï halen. De Raad zou moeten antwooi den aan dat « Comité » : « De Raa< î van Vlaanderen is een parlement, ei , uw Comité is een club; dus kunnei leden van den Raad met U sîechts tei l persoonlijken titel onderhandelen ' Richt, zooals de Vlamingen het dedrn volksverkiezincpn in, op breeden de mokratischen grondslag, «ticht eei Conseil de Wallonie, en wanneer gi 1 dan op ondubbelzmnige wijze afstanc zult ge'îaan hebben van Groot-Brussel dan zullen wij onderhandelen. » \ Een ander punt dat de hr Vriidaghî aanraakt i3 de vergadering 's ochtendî in het Vlaamsch Huis. Deze was be-1 legd om eensgezindheid tusschen d« verschillende eirroomingen van der ! Rétad te bekomen. Het bleek weîdra, ' en dat is werkelijk troostend, dat wij ; het aîien eens ziin om de vervlaam-[ sching op de krachtdadigste wijze, te-| gen wie 00k, door te voeren. Over de theorefische zijde van het vraagstul: kon geen eenstemmigheid bereikt worden. omdat zoowel Jong-Vlamingen als Unionisten rotsvast aan hunne formule hielden. De formule die de Unie aanp'enomen heeft is de volgende : « De groep de Unie wil Vlaanderen als een zelfstandigen Staat zien beves-tigen.» In acht nemend de huidige moge-lijkheden, zich bewust van het sewicht en den emst va.n het geschiedkundig oogenblik voor Vlaanderen, omschrijft de groep Unie als volgt haar standpunt : » België mac* niet ak centralisee-rende Staat blij^en bestaan. Het zal, onziidig en onafhanfeelijk, een zelf-standjg Vlaanderen en een zelfstandig Wallonië omvatten, saamgehouden door een Persc^~ele Unie. » Dr. W. TAMM. Lid van den Raad van Vlaanderen. STAD en LÂND GROENINGERWACHT VAN ANT-WERPEN.' — Morgen, Zaterdag, om' 9 Torenuur 's avonds, algemeene vergade. ring, ^ lokaal De Vierhoek, Dam-bruggestraat, 138 Dagorde ; ?K*r belangrijk.VOORDRACRT. — Op Vrijdag 26 April, te 9 Torenuur, houdt de hr Karel VVater.naiix en voordracbt met licht-beelden, in de zaal Brabo, Veemarkt, 6- Het onderwe-p luidt : « Arbeidstoestan-den in Vlaanderen ». Allen daaarheen! DEBAT-AVOND TE BERCHEM. — Heden avond, te 9 Torenuur, heeft in het Vlaamsch Huis, Vredestraat, 7/2, eea groote debat-à\ ond plaata. Debat-inleider: de heer J. B. Bcile-fr-oid, over « Nagels met koppen », Het woord is vrij ! VOOR DE PENNELIKKERS. — Mag ik eens een lans breken voor de bedienden von caize Ministeries, de pen-nelikkers?Wat wordt «r van de onze gevorderd ; wat wordt hun gegund ? Meer dan de vroegere beambten moeten zij beslagen zijn. Zij hoeven niet aîleen kennis, maar 00k moed en durf en geestdrift, liefde voor de zaak en voor het werk. Het is niet voldoende dat zij in Brussel kon.en werken, eten en slapen, er wordt van hen verwacht, dat zij daad-werkclijk den strijd zullen steumen in vergaderingen, vereenigingen, meetings, debatavonden, dagbladen., propaganda-schriften. Dat is natuurlijk. Zqo demoki atisch zijn we niet of wij wenschen 00k dat zij niet of zoo weinig mogelijk met 'm pet cn_ holleblokken naai de bureelen en zittingen kotncu. Hebben wij 00k gezorgd dat ze dit ailes doen kunnen? Als stelregel nemen vrij aan dat ^k moet leven van zijn werk. Wat doen de klerken. m Brussel met 1.660, 1.800 of 2.200 frank? Ik geloof niet dat ge nog ergens een kosthuis vindt tegen 5 frank per dag. In de Waalsche m;nisteries in Nsmen heeft de minste bediende 2.400 frank en 40 tôt 60 t. h. duurtetoeslag. Hij heeft zijn Kasino en zij® verhuis-kosten worden vercroed. Waar ls onze Kasino? Waar zijn de 40 t.h. voo! onze jongens? Wat doen onze plaatskensjagers, budgetvreters, pennefikkcrs — le® vendus, quoi ? — met a 1.600 frank? Willen wij even een jaaau<j-1- rekening opmaken? Een kanier: 20 frank. Dat is niet <■* ,s veel, hee ? Liclït : 5 frank ; vuur : 10 fr. ; e ontbijt : (torréaline alleen) 50 centième* d per dag : 15 Irank ; middageten : 3.50 fr., n met hier en drinkgeld 4 frank = 120 fr. ; ■- eens in de maand naar huis, voor de fa-: mil Te, hel Lieije on. de wasch : 20 frank. e IToever staan we? 190 frank, zonder mor-g gend- of avondeten, zonder een pint of - een sigaar, zonder een dagblad. Hoelang duurt, in d'e omstandigh# 1 den, zoudt ge denken, de laaiende gloed s en de blakemde geestdriit? Waar is da t ijver bij het las tige werk? 1 Wiît gij jonge, Vlaamsche, dus idealis- - tische klerken dubbel doen werk«n bij 1 dubbele armoe? IVlseten dâ Walen toch 1 weer beter beha^deld worden dan wij? 1 Waarom kàn het niet, dat wij een ' goedkoop en stevig noenmaal krijgen, ik • eeo voot' ons bestemd lokaal, waar wij . elkander zouden leeren kennen, hoogach- ■ ten en waardeeren ? VV are liet weggesme» } ten geld, ware het siechte propagamdst, i uit d'e jongens een vast gesloten groep 1 te maken, soldaten van 't Vlaamsche ■ Recht? Mismoedi en misnoegdheid is er «n ; 1 onwdl komt er. De veigelijkingen gaa» 1 hun gang, ock 90ms ten onrechte ; dat ze ' altijd voor de mindere bedienden zo» 1 slecht uitvallen i3 spijtig, heel spijtig, ; Er loopen jongens tusschen van verdien-ste, maar zij loopen blootsvoets. Mag# dat? Wij hebben die soldaten noodig ; laat ons ze in eere houden. Eén week go?dea wil, een paar pennestreken, toe vooruit ! Dde m acht hebben wij toch wel, zeker'? ONZÏJDIG VERBOND ran Bfidiî». den «n Reizigers van Handel en Ni j ver» heid. — De leden der volgende vereenU g in gen : Unit as, Luctor & Emergo, Mei*-curtus, Association Mutuelle des Employés de Nouveautés, Ds Toekomst, Syndikale ICamer der T<x>nkunstena^rs va-n Antwerpen, Employés Innovation, Onzijdige Markeerders Vereeniging, Vakvereaniging der bedienden van Handel en Nijverheid, Katholieke Onderwij-zers Veroeniging, De Vereenigde Tram-bediemden van Antwerpen, worden dritt- , gend verzocht de algemeene vergade ring bij te wonen op Zondag 28 dezer, ia d« zaal El Bardo, te 111/2 Torenuur. Dagorde: Voeding. UITVÏNDERS, OPGEPAST1 — Ar-t'kel 17 van de wet van 24 Mei 1854 eischt van al wie een patent wil neme* « de duidejijke en vo:lledige beschrij.v inç van het voorwerp der uitvinding ». En het Koninklijk Besluit van denzelfden datum zegt met nadruk : « De bescbrijving z*l op heldorc en volledige wijze de uitvïn-d'»ng doen kennen en. eindigen met da nauwkeurige aanduiding van de wezen-lijke eigenschappen derzelve »... Deze bepalingen hebben. voor doel aan derden een klaar beeld der uitvinding t« geven, opd-at zij in staat zijn de verschii-len te herkennen tus.schftn de d.ispositie-ven weike in het openbare domern. zijn e» de volntakîngen <loor d'en uitvinder 011 f-itekt. Bijgevolg is de verei&chte beschrij-ving substantieel en het bestaan zelf van het patent hangt er van af. Dit beginsel toepassende, heeft het Be-r-oepshof van Luik van geener waarde verklaard een patent afgeleverd voor vol-making in de dispositieven van de warm-tekamer der caloriferen met warme lucht, maar waarvan de beschrijving zich be-paalde tôt het aangeven van het doel dat de.uitvinder had nagestreefd en bot appa-raat, lietrwelk hij had bedacht om het te verwezenlijken, zonder nader te omschirij-ven wat het eigenlijke karaktw was van cb uitvinding. VLAMINGZN ! Plsatst AANK0NDTGÎNG»N is ' OET YLAAMSCHE NIEUWS ENGELAND EN DE BELGISCHE GE-INTERNEERDEN IN NEDER. LAND. — De Belgische geïnterneerden in Nederland klagen ove.r de onvoldoende verwarming van hun barakken geduren-de het wnterseizown, dat, gelukkig voor hen, op zijn einde loopt. He blijktt uit de verlegen uitleggingen der officieuse bladen van Havere, dat deze toestand te wij-ten is aan den slechten wil der Engelsche autoriteiten. In den kiop der maand Sep-tember 1917 n.]., werd de Belgische r«-geering verwittigd dat de Nederlandsche -, regeering zich in de onmogelijkheid b&-vond den geTnterneerden de- noodige ko-len te leveren. De Belgische regeering moest zich dus tôt Engeland wenden om de vereischte 2000 ton te koopen en d« toestemm.ing te krijgen ze uit dit land uit te voeren. De k.westie van de verzekering der transportschepen, die van de waar» borg, dat deze steenkolen niet in Nederland zouden opgeëischt worden, andere nqg, kondein eerst na eindelooze tegen» werpingen. van de zijde der Britsche over-heden opgelost worden.. Zoo zijn er van de 2000 ton gekochte steenkolen,, slechts 800 ton in de ka.mpea aangekomen ! Voor de 1120 overblijven-ds tons dure» d« pîage<rijen vo&riî

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume