Het Vlaamsche nieuws

688 0
13 November 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 11 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9ft90/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor een maand 1.76 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand ._, 10.00 Voor één jaar 18.00 Aile klachten nopena onregelmatig-hedeci Lu de bestelling der postabanine-menten zijn UITSLUITEND te rich-ten aan het BESTELLEND POST-BU R EIï L, en niet aan het beheer van het blad. WOENSDAG 13 NOVEMBER 1918. PRIJS 7 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE 7IERDE JAARGANG. ïr 307 Het Vlaamsche Nieuws Verschljnt 7 maal per week n R nPÇTTTT R A a n . Hnnf,Installer Dnf VCDHTIT «T n. A..,î RAIÏ1V1C AIK V A V r»CW RDAVnrj AANKONDIGINGEN : Aankondigingen, per regel ... 0.76 Stadnieuws id. ... 1.26 Finantieele berichten 1.60 Doodsbericht 6.00 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrij-ven, en bindt niet heel de redaktie. REDAKTIE, BEHEER EN AANKONDIGINGEN : 73, ST=JÀKGBSMARKT ANTWERPEN ; t ut. ufsm Dfl Mmmm on lei Westelijt iront . Leipzig-, 10 November. — Een gisteravond uit het Westen aains,ekomen, r tair verzekert de « Leipz^ger Abendzeitung », dat het kort vôdr zijn vert.rek ettchjke plaatsen van het Westeiijïce front tôt groote torbroederingstoone-tussçh,en Duitsche «n Fransche afdeelingen is gekomen, waarbij roode via» ontplocMd, en sooahstische liederen, gezongen werden. Al vôdr vier diagen zou daarbij Framscbe troepen, tôt vôer divisies behoorend, aan het mutten zijn gesfeç zoodat Foch ze in aile haast achtar het front moest terugnemen. Elders hebi zich gelijksoortige tooineefen afgesppeki. Sas-van-Gent, 11 November. — Vanmiddag 12 uw maakte de enkel,e ach gebleven Duitsche soldaten met de voorste BelgLsche soldaten .een rondedans de markt \an Selzaete. . : _ TELEGRAMMEN De Revofutie in Duitschland Straatgevechten te Berlijn Berlijn, 9 November. — Hedenavond om 6 uur arriveerde een Roode Kruis-auto, die uit de Breidenstras-se kwam op het Paleisplein. Nadat z;j was doorgereden en uit het oog verdwenen, viel plotseling een schot en zag men een groote rookwolk opstijgen aan den ingang van den Marsstallfde koninklijke stal-len met wagénmuseum, die tegenover het pa-lei? zijn gelegen aan den anderen kant van het paleisplein). Tenvijl men er nog over redetwistte of het ■«chot uit den Màrsstall kwam, of missehien door een soldaat van den raad was afgevuurd, werd — nadat de soldatenraad om inlichtin-gen had gevraigd — opn'euw een s.-hot ge lc=t uit den Marsstall. Alsof dit het sein was tôt een voorafbe-raamde schietpartij, werd het voieetide oogen I: den kelder en uit de eersre ên tweede van den Mars-ta!1 eei hevig tna-HBkumr geopend, dat léidde tôt cer. die den HHBSP&schen- het paleis env HHPP>ng haddfn gezoeht, hn;: âme vTr».choteni.^'^"roki.eji - verHerking afwachtten. "* ^ Toen deze na een half uur ter "plaise y'a werd een aanval ondernomen op den Mars-stnll, die op het ooçrciibliîc nog voortduurt. fDat is du1? omstreeks zeveu uur ggweest ; dit is hetzelfde gevecht dat onzen Berlijn-sehen korrespondent gisteren het gerucht. deed seinen dat de Riiksbank werd bescho-ten. De Rijksbank is dieht bij Paleis en Marsstall gelegen. — Red. «N. R. C. ».) Uitbreiding van de revolutle op de vloot Berlijn, 10 November. — Uit Brunsbiittel verneemt de « Nordisehe Courier » : Bij de beweging te Kiel hebben de matro-zen der hier liggende linieschepen « Ost-Friesland», «Nassau» en «Oldenburg» zich 1 aangesloten. Gisterenavond werden in ver-schillende lokalen vereaderingen gehouden, waarin besloten werd de orde en rust te be-waren en geen phinderingen toe te laten. Overigens werden dezelfde eisehen gesteld 1 als te Kiel. Na afloot) der vergaderineen tepen één uur • nachts hebben matrozen het drandlooze <;ta- : tion in Oostmoor bezet. Daaroti ging het in 1 gestoten eelederen naar de sluizen. De kust-ai-t'(11eiie-afdeeline. die zich te weer stelde, ' werd overmand. In korten tiid waren de ma- 1 trffign meester van aile militaire werken. On- < lu s'en Îî?r4den nergens plaats. Ken^ deputatie van den soldatenraad uit ï KieJ IrtBrdt hier spoedig verwacht. X' V Eldcrs Berlijn, 10 November. — Uit nog tal van h steden kbmen berichten m over het optreden ^ van arbeiders- en soldatenraden. Over het al-gemeen heeft de revolutie zich zonder bloed- ] vergieten , voltrokken. De arbeiders- en sol- d datenraden eisehen irx hun manifesten met q klem dat de soldaten en de burgerij tucht g en orde zullen bewaren. Als: gevolg daarvan ^ toont het zakenleven en het gewone leven y ternauwernood een wijziging. In ICeulen -"tel- _ de de gisteren gevormde raad zich in overleg met het stedelijk bestuur, zoodat het open-bare leven van de stad ongestoord voortgang kan nemen. ' t De in Frankfort a/d. Main gevormde ar- ^ beiders- en soldatenraad wijst den a broeders- ^ in wapenrok i er op, dat zij in de eerste ^ plaats ertoe geroepen zijn, het werk der her-nieuwing van'Duitschland tegen arglistige v «nslagen van reaktionnairen te beveiligen, _ îaar dat het ook hun taak is willekeur, wan- ^ .le en plundering te voorkomen. < v ïn Halle is de. raad van arbeiders en solda-tj door d'r voofmalige militaire autoriteiten ^ : Ue eer-te-burgemeester droeg heden- ^ . leiditfe der zake» aan den arbei- ^ 1 fcu soldatenraad over. In een groote bij- . -L spraken hedenochtend de Rijks-î leu Hsele, wbrecht en Kunert. In aan- ^ ; ai-. * . : <-cn betoogingsoptocht - or j Zondagochtend is cén g- ijeenkofaist op touw ge- p< «t. ï m-1'"- d« • k Baden republiek Mannheim, 9 November. — Het kor van aktie van den arbeider- en soldaten te Mannheim besloot hedenochtend vroej uitroeping van de sociale republiek in Bî Karlsruhe, 10 November. — Een nk ret'eering is onder leiding van den sociaa mokraat Geisz gevormd. De beide s.-d. tijen, nationaal-liberalen, vrijzinnigen en trum hebben daaraan deel. De portefe van buitenlandsche zaken komt aan een tionaal-'.iberaal. De onafhankelijken b. ten zich met de leiding van de dteparteme: van oorlog en sociale aangelegenheden, sociaal-demokraten met die van justifie, keer en onderwijs, alsmede het centrum die van financiën en levensmiddelenvooi ning. Op verlangen der onafhankelij heeft de groothertog het vrijzinnige p; mentslid Dr. Haas, die voor minister van nenlajidschp zaken was bestemd, niet als : danig benoemd. De groothertog verklaa dat de nieuwe regeering weliswaar grondwettelijk is tôt stand gekomen, c dat hij in de gegeven omstandigheden ; "an aanmerking' daarop onthoudt. Hindenburg en GrSner hicllen zich ter bssciilkkimg van den soldatenb Keu'.en, 11 November. — Maarsch ' I irbnund eW.-y-ti onaal-aea y/hdagcxvi-Hindenburg en de chef van den genert :af"Grôner hebben den raad van arbeic en soldaten te Keulen verzocht, onverw \s vertegenwoordiging naar het gre -i^uftHrwarnene aiAn om-iei ue îwfti jn een belangrijke beraa<islaging. Vanc tend zijn de soc.-dem. partijgenooten Fu sius, Schillte en Sollmann daarheen vertr ken. Naar de raad van arbeiders en soldater Keulen Vérneemt heeft Hindenburg teleg ftsch aan de nieuwe regeering meegedeld hij zich met heel het leger ter harer besch king stelt ten einde een chaos te voorkom 3e Vijandelijkheden geschorst De Fransche be'kendmaking Parijs, 11 Nov. — Maa.rsohalk Foeh heeft i het oppcibev.l geseind, dat de vijandelijkh€( over het geheele front zuLlen worden gestaakf begiiwien van heden. 11 Nov mber, 11 uni jchtond», Fa-anschen tijd. Tôt nàder order zui ie Fransche troep«n de Unie, op d'en tlag en < r r bereikt-, niet oversehrijdon. Parijs, 11 Nov. — Het volgc<nde draadkx degram is opgevajngen : Do Duitsche gedelegeerderi' voor den wap< .tilstand aan het Duitsche opperbevel om ine< ;2deold t© worden aan aile autoriteiten, die ►elang bij hebben : De wapenstilstand is hedemnorge,n 5 un < •eekend (Fransche tijd). De termijri' voor de oi tsiining is met 24 uur v;a*lengd, voor waï betr< ion linker Tî'jnoever tfl verder nog met 5 dag< oodat de totale term:jn 31 dagen is. De wij ;ingen, aangibracht in den tekst die dooe Hc !orf£ was overgebracht, zullen draadloos gem< r-ordein. De wapenstilstand va® Le Franc Port Parfjs, 10 Nov. — De plaats, waar de ond< andelingen over d;n wapenstilstand gevoe1 orden is het kasteel van Franc Port. (De eeni laats \ar den naam Franc Port, die wij lw >f'ykuraicn vimden, is L; Franc Port, -in- 1 ©partement van do Oise, ongeveer 6 km. t* tostui' van Compiègne. Het komt ons waa jh-ijnUjk voor, dat dit piaatsjo bedoe'.d is en d e wapenstilstand dus in de geschiedenis z eeteii: de wapenstilstand van Le Franc Poi - Red.) Wljzigingen in de voorwaarden Parijs, 11 ISvov. — Het volgend draadlo elegram is opgevangen : Dî Duitsche gedel eeaxlen aan het Duitsche oppei-bevel : 1. A; rtikel 34 is een paragraaf toegevoegd, die vc o niing geeft. 2. Wijziging van alirea 4 h et gevaar to vertninderen, verbonde.n aan ( esfiging van een uitgebreide nôutrale zone z. ord.:«i' ingeàteld op den rechter-oever van d< ijn, tusschen die ïivier en op 10 km. afstan m de Hollandsche grons en de Zwitserscl •eus. 3. Wijziging van alinéa 5. De ontruimin x>r dcrfvijand van het lamd op dsn linker- e chter Rijn-oever zal zoedanig geregeld wordei it. zij ;n een tijdsverloop van. nog 16 dagen, d; 3Q dagen na de onderteekening van den- m :nsti!stand zal zdjn ten uitvoer gelegd. 4. "Va > bewoners der streken in kwestis zal nieman ^rvolgd. word-sn voor delicten van deelnemin n oorlogsmâatregelen, begaan vôor dat de wi mstilstand geteekend was. 5. De tideuwe tekst van alinéa 5 zal aldus lu. n : Er zal geen enkele a.!getneene maati*eg< lkaau : nootdopsteller Rat VfcRnULST, yrfinwhrwirmimii ni—ag—m——»s«imi 'iimii ii m mmui.i ■ genomen of officieel bevel gegeven worden, -een waai'deveJ'mindCiin.g van d^ industrie instell.iigen of een vermindering van haar p 6oneel ten ge-volge zouden hebben. 0p De tekst van de alinéa 3 en 4 zal nog al< *len Sew j^od worden: Aan de geassocieerde reg ringen, uitgeleverd worden 5,000 iokomotiev. 1-50,000 wagons, en 5,000 vraehtauto's' in gox .Qni staat en voorzieji van aile verwisselstukken >eîl bijbehooren. Dit ailes moet goleverd worden d.:n termijn, die bepaald is in bijiage 2 en die dagen. niet mag overscbrijden. Alinéa 5 einde aldus gewijzigd : Aile voorrac ':er" van steenkoli-i::, ondorhoudsmateriaal, signaal °P richt.'ngen enz. ziuilen tar plaatse gelaten w den. Die voorraden zullen onderhouden word door Duitschland voor wat betreft de exploita van de verbinding op den linker-Rijnoever. Alinéa 6 zal aidais gesteld worden : Het rec van opvordering zal door de légers van de ge lieerden en de Vereenigde Stateri1 in aile dezul gebieden uitgeoefend worden volgens de regeli aangegaan met- de bevoegde autoriteiten. litee (Rit telegram is met groote vertraging en ste raad verminkt overgekomer. — Red.) I tôt Niettemin zal d.' repatrieering van de Du den. s^he krijgsgevangenen, die in Neder'tand < Zw.'tsôriand zijm geïnternecid, voortgaan als uwe voren. i- De repatrieering van de Duitsche krijgsgeva. par- genen zal bij de sluiting van de vredesonderha cen- dolï gen worden geregeld. uille Verder : Aile Duitsche troepen, die zich thaï na- bevinden. in streken, die voor den oorlog de îlas- nitmaakten van Oostenrijk, van Roemenië c iten van Turkije, mo->tcn onmiddellijk bi.nnen c de Du;lâche grenzen als boven aangcgcven moete ver- .tcrugkeieren. met Als de geallieerden, rekening houdende m< "zie- det! 1. n.nenlandschen toestand van deze g.ebi-i ken don, het oogenbiik daarvoor gekomen zulle irle- acht n. bin- Voort3 onmiddellijke ataki.ng door de Duitseh :oo- troepen van aile opvorderingen enz. om hulpmic fde, delen vor Duitsche bestemming te verschaffen i met Roçmenië en Rusland (b:nnen hun grenzen va och 1914). ;ich d:? geallieerden zullen vrijen toegang hebbe tôt de door de Duitschers op de Oostelijke grer zen ontruimde gebieden, lietzij over Dantzig hetzij over de Weichsel om de bevolkingeti t l>nt* kunnen ravitailleeren' en met het doel, de ord> alk te handhaven. gbè V'erder: Ontruiming door aile Duitsche strijd len -krach*.3n, die in Ocst-Afrika opei-eereir^birir;e] :ers e©n maand. ijld Uitlevering aan de geassocieerden van ail ote duikbooten. daaronder begrepeai aile onderzee lerl cria- kr"!:^ -s, Jl.iju Vragl-rf jn blHl tegenWOàrdt%^! ch- staat met hun komplete bewapening en intrus ch- ting in <te havens. door de geallieerden en do V ak- S. aan te wijznn. te Duitsche perssiemmCn [a~ Keulen, 11 Nov. — De k Kôlnische Ztg. i schrijft : De ek-cnonrsche voorwaarden der En 'k" tente zijn nog veel harder da-n de militaire. Of pn" het oogenbiik dat millioenen Duitsche soldatcr tcrugkeeren, moeten. wij zooveel v:rkeersmidde 'en afstaan, dat wij o-nmogelijk in de volksvoe-d:r.g zullen kunnen vooezien. Bovendien zullei: geen levensmiddelen in het land worden inge-lan v«rd,want de hongerblokkade dmirt voort. Wal len', de wapenen met hebbi.ti bereikt, za-1 dus door te het gebrck worden volbracht. ■ 's De «IColnische Volksztg. » : De voorwaa^^ji en spotten m.^t Wiison's be^inselcn v;m "\'erzoen;ing lat en on;artijdige gerechtigheid. De vijand wil zijn dorât naar wraak tegen het Duitsche volk st'Hcn. De Entente verlooeh rt openlijk haar vroegere ,ze verzekeringen dat haar strijd slechts de Duitsche autokratie gold. De vrede zal aan Duitsch-in- land worden voorgeschreveti, in weerw;'! van le- Wilson's boodschap, volgens welke slechts een er vrede tusschen gelijkgerechtigd;n duurzaam kan zijn. ;e- —-— it- Bçrlijn, 11 Nov. — De eciste daad van buiten-îft landsch beleid der tiieuwe volksregeering was de n, onderteekening van de voorwaarden voor den zi- - wapenstilstand. 11- De « Vcrwacrts » p'aatst daarover een korte Id opm. rking : « Deze voorwaarden zijn weztiiiijk vreeselijk, maar na de vôlledige ineenstorting van het oude stelsel bleef aan de nieuwe regeering niets oveir, r_ dan haar aan tg-cemcn, om ze eerlijk te vervul-r<l ien, want verdragen mo ten worden. nageleefd. T0 Er moe't raad, geschaft worden, dat kan enkel |j. indien wij e"t geordende regeering hebb.;n. De têt wal - nstilstand is-.de vrede nog niet. Het zal de >n taak z.îjn van de nieuwe Tegeering om een epoe-r. digen en zoo goed mogelijkcti' vrede te sîuiten. Daarbij rekent z'.j op aile vrienden van den vr de en de vrijheid in de geheele wereLd, opdat t. uit dezen Chaos een vrede van den itftemationa-lon volkenbond en de internationale broederlijk-heid kunnen otitstaan. » Ook de burgerlijke pers wijst op het ruineuse 33 karakter van de wapenstilstandsvoorwaarden, B_ die — volgens de « Taegliche Rundschau s — n niet alleen den ergsteri' geweldvrede, doch zelfs een vernietigingsvrede schijneni te moeten inlei-den. Het blad wijst er in het bijzonder op, dat ie de cfitruiiming va.n de linkier Rijnoever met waar-borgen, dat de oorlog hij hst mielukken van de ,n vredésonderhandelingen niet kan worden hervat, d niets^te maloiji heeft. Want de verzwakking, dse e in de overige zestien pimten wordt toegebrarfit, „ zal het. zoo in het hart treffen, dat Duitschland, n na aannemirg der voo.rwaard':n, zich miet meer , zou kunnen verheffen, ook zelfs, indien de En-. tente er lust im .mocht hebben^ de mannen al» ... slavien weg te voeren. '' Nederiand, . Duitschland, Noorwegen, S st»srr ' ■ie sr-H» der h.-....ît' laiiiîca, om. t- dr' '">ii débilité r»n in ne volkntaal er aU« laécj) der bevolkint» voorllcht. Vlanrderen moet v. n. De eerste'daad van Vlaanrêchgerindbeld /ich VLAANDEREN,OP! m De wereld-irevolut-ie gaat in vorra-sscn<i t ™' tempo haa.r gang. Niets kan haar meer teg l'' houden. Z.j heeft in Rusland en Duitschland tn roer in handem genomen, zij zal dit ook eld €n doen, .ri zôô de toekomst bepalen. Dat is de grooteche bekronimg van dezen v sehrikkeiijk-schoonen tijd. Al wat in de ou groot-kapitaliistische maatschajppâj aan tegensi lingen voorhanden was, is door den oorlog : verscherpt gewordoti, en de totnogtoe he schende orde is in zoo hooge mate onbekwa. en gebleken, die op den duur ondraaglijke spann: terug ta leiden in de banen van gezonde, gel deiijke evolutie, dat een ontploffing koir moest. Die klinkt voor heel de weeeld nu als t geweldig donderend. signaal dat de hergeboo: der gemeenschap inluidt en de algeheeie o wenteling voorspelt, ook in die landen die i. n. ove.rwinningsroes totdusver vergaten < zioh heen te kijken, en niet gewaar werden c de bakens zijn verzet. Wij hooren de histor 1 hoe ae met reuzenschreden ihans een nieu' periede van de Menschheid tegemoet gaat. Geen- volk mag thans afzijdig staan, wil h zichzelf niet doemen tôt ondergang. De werei geschiedenis immers is n.iet meer enkel het rczi taat van wat b:nn:n de grenzen der verschillen. staten gebeurt. Ecti. stuwi.ng doortrilt aile la j den, gewekt door de internationale kapitalisl sche wantoestanden, en. wekt in allen krachtig- rj> ... het bewustzijn dat geen zich opsluiten kan bii nen de muren van een enkel naar eigen, ve meende belangen zich richter.d partikularisn omdat ©lk afzonderlijk bistaan tenslotte doi het aigemeen wordt beheerscht. n Ook in Vlaandeien moeten de afgodenbeeld€ van hun voetstuk. Wij die, door eeuwcoiaog ekonom'scho ondcrgeschiktheid ook kultureel c pol'itiek gesproken, heel wat ten achter staai - die geen gelijken tred konden houden met c 1 bescliavingsontwikke'ir g die om ons heen zic voltrok, wij moeten nu, — dat is een bestaan; kwestie, — meo vooruit in de thans overal ing: zette koers, wij moeten inhaien den geheele afstand die ons van de moderne kultuurvolkerc 3 nog scheidt, — de Viaamsche gedachte moel a gedragen door aller intellektueelen wiù en ijvoi mee het zanne-vaande! van de verlossing omhooj steken, krachtig, fier, -zôô dat ons arme vol i eindelijk beseft, dat uit zijn midden. niet enk< minderwaardigen sproten, maar ook mensche die als gelijken opstappen naast ton die d banco der teekomst zijn ingeslagen, zoo dat het , weer hewust van zijn heerlijkoi kracht-, d:e, liji .'n v.ijn vroagere eeuwen- van glorie, ten voll wijde aan wat het werk is aller naties : h« schooner, beter, vrijer mak,en van de geheel Menschheid ! Tijd tôt talmcin is er niet. Een t i j d perk van de geschiedenis wordt thans àfgesloten en wij hebben enkel één kcu7«: «amen er me t:n gronde gaan, of frisschen bloei als ons dee opeischen en verwerven in de heischapen, maat 1 schappij. Er moet gehandeid worden en g'eei b:wust Vlammg zal aarzelen waar de grc-oi-stoot dient gegeven. Daaroni dienen de oogeiv open gehouden. Wi mogen niet. weer den stroom van den t'jd aan on: voorbij laten. gaan-. De levensvatbaarheid vat ons volk hangt' er van af. Aanpassingsvcr.. jg : is de eisch van het. oogenbiik. De Viaamsche Be weging is het palladium van ons vclksbestaan Zij moet voor verstarring bewaard blijven. Onze strijd h-ftjft te lang gestaan .ira het teekci: van een veroudbd nationalisme. De zuivea'ing moet thans in haàî geheel geschieden. Nationa-liteit kan niet meer voor ons golden als idee, staande-boven en buiten het individu. Ons is ze SKeen sociale faktor, d. i. als iets dat verwe-Wkûi, moet worden, wil men den wiîg noai ïflfjgi rhappelijka lotsverbetering Oipgaan. Wij ' i %m 11 wi i m wi i "K* IBWI—ty i * '»'» ■ ii'iTn 1 « n t e» houden net cr voor dat een groep mensche», do. jn- de m.tuur met oigcu wez.n, cigen zedtn t 'aot deeid, enkel oat. lia..; aai s; : .. .. >p het t, v u ers geluk waarop oik der i.id. ditén <... auik grot uitmaken, redit -hecii, ermil i.id zien ka er. wanneer het z.eh naar aile zijden kan orotwikk Je, '-n volgens die gegever,3. Dat is e«T noodzak lijke voorwaarde. NationaJistisolie strijd b jçjo schouwen wij dus niet als waarde hebbend c e.r. zichzelf, .noch vindep wij erin een immer zic jj,! voordoend neven-verschijcsel van de sociale r ng volutie, maar in Vlaanderen, waar de verdioil éi- king van de lagere standen juist zoo kon worde en volgehouden omdat die lagere standen tôt c ;en hoogere niet opkonden door de diepe kloof va ^te het taalverschil, in Vlaanderen waar juist h< m- afgeperste volk zijn eenige gaaf-gebleven krach in zijn eens overwinnende kracht nog vindt i-n zij >m Vlâamsch-zijn, in Vlaanderen. moeten national at en sociale om wenteling samengaan. ie, Aan. allen die vo«r de nooden un den werl ve man en den kleinen burger ietâ voelen, richte wij da.n ook onzen oproep : Vlamingen, scliep c| u een waardig bestaan als volk, apdat het uit zi met de heerschappij van de kaste der groot Lj financiers en van de groot-industrieelen ! Eens m je volksaard en uw taal in eere hersteid, kan niet-n_ ter wereld u meer tegenhouden op den weg naa j. algemeene lotsverbetering ! Schaart -u rond lie sr vaandel van den opstand, maar dat hoog waaie i. er naast, de zwarte leeuw, klauwend en dansem r. op 't gelé veld ! ; _ Aan, aile aktivisten, aan aile flamingant -'i )r wilden we de woorden van den dichter herhalen : Let op de breuk der eeuwen, Hoe ze komt op het onvoorzienst ! ,e Ze ia gekomen, de breuk der eeuwen ! J Strijdgcnooten ! Klanipt u niet vast aan 't- r-! leden ! Ruk manmoedig de toekomst t gemoet ! e De Viaamsche Beweging, uit de noodzaak deT dingen zelve geboren, moet zcgevieren, als ge .. met geen andere noodzaak in strijd komt. Maar een reaktionnaire^ Viaamsche Beweging doemt n zichzelf, en veel ander degelijk werk ten onder-„ gang.. Laten wij de etterbuilen uit eigen lijf wegknijpen ! Laten wij ons zelven. louteren ! Aan geheel ons volk roepen we toe : betrou-•_ wen ! Staat stark tegen wat u van, uzelf wil ver-s vreemden l Duldt geen krenking van uw recht, ,1 en uw waardigheid ! Gelooft in uw herwording n ,.n uw toekomst! Laat geen splijtszwam u ver-e deelen. En allen weer saam, in, liefde en weder-zijdsche toegevendheid, allen die gescheiden £ stonden ! Dit uu,r is het uiu.r van Vlaandea'an, — e en. geen andere stem mag daar klinken. Er is t grootsch werk te veraichtefn voor onze volks-e zaak : aile handen daarvoor in een. Er is een . eenige gelegenheid om te toonen wat men denkt , en voeît bij dat woord : Vlaanderen-, Daarom : ; geen kleinzieligheid. geen lafheid, geen aarze-1 ling! Volk van Vlaanderen ! Volgt het voor be eld i onze.r IJzerhelden. Hebt hw blocd veil voor de î vrijheid van uw land, zoo recht u niet geschiedt. Het oogenbiik naakt waarop wij hen weer hin-! nen onze murc-n zullen mogen begroeten, d^ i manmen die jaren in elijkpoelen en loopgrachten 1 nàar hun huisje en hun gezin hebben gehaakt, 1 terwijl doodsgevaar schuiide din aile hoeken, de mannen die hebben geleden iijk geen mensoli -nog lijd, omdat ze 't onguluk hadden Vlaming te zijn. Vaders en moeders, broeders en. vrouwen van allen die zegevierend hier weei; zullen keeren, 1 laat een donderende roep uit uw aller borsten hen tegendreunen, wanneer «Do Viaamsche Lecuw » uit hun rangeai zal galmen : een roep, die worde tôt een daad : Leve vrij Vlaanderen ! Leve de Viaamsche, sociale revolutie ! FRITZ MERTENS. ia—>r.m'■ v» mil - ii - " - -ir—ifTurnL. WIJ. In éénzelfde gevoel dat àl de boezems ont spant, hebben wij, aktivisten, t£ juichen on de toekomst van 6ns lànd. Die gehoort on,s De regeering houdt reeds met ons rekening Dat is gemakkelîjker afrekenen. Meteen val de werking uit het « groote hcofdkwartier tegen ons ineen en is nog slechts een papie ren verzet. Hiertegenover stond van onzent wege gewapend geweld. De eigeuaardigheid vau zulke legeneidin: krijgt op dit oogenbiik een karikaturaal uit zicht. Stipj>en wij nog even aan. Aan he hoofd zou de gemoedelijkste dtoen denkei aan een palmen-hans. De « kop-haar-kalen . —■ lees korporalen — pour les dames, Arn dès l'an,-en voor de kunst, dès l'an tari ! me de anderen, zouden het kader vor .nen. /1; worden ten tweede maie afgesteld, gedegra-deerd, ofte van hun streKen beroofd. Met d< vonken van hun wildemans-oogen kunnen zi, nu gerust hun eigen binnenste belichten Waar de generalen staf was opgeslagen was ons ' even goed bekend. « Sie saszen ds (in 's moselhaiischen) ain stamm-risen. > Stam-tafel, ja, — ontkoppelen wij nog-maals — veel tafel, maar heel wei-nig stam. Die voor ons, vôôr den oorlog, oh, zoo weinig waren, zijn nu nog, niets méér. Is er dus, met hen, geen winst, zonder hen, verlies evenmin. Dit weze de maatstaf. Zij blijven hierdoor voor goed gekapitteld. Wij zullen niet verder in persoonliikheid-jes vervallen. De kolommen van het «Viaamsche Nieuws» hebben zôô, niet al-tijd den gewenschten uitslag opgeleverd. Wel integendeel. Dat ik het nu nog eens beproef i» louter amusement Dit Kî.t :>iet dat rfîj vergeven kunnen, mna; v'ergoten... Het veel-lx'tc«ekenerd -woord is uit Hegenscheidt's «Starl re gémis aan levensken- i/'eorie. Olifanten-memo- rie, hoor ik verwijten. De juiste, nochtans. Lie bastaard-benamingen, Aktivisten en • Passivisten waarmede men ons Neder- - landsch had verrijkt(?) kunnen wij vervallen i verkjaren, zonder evenwel onze werkdadig- heid maar één oogenbiik te verlammen of op . te geven. Nu wij ook nù, de monden en, de t handen vrij hebben, gaan wij tôt het uiterste. > Wordt ons niet dadelijk voldoening geschon- - ken, wij spelen het spel van hols of bols-wie- - kiest-men? Toen ik in de maand Juli, tijdens de eerste ; herhalingen voor de Guldensporenfeesten, . de politiek van een raad hekelde en mij niet t eens. kon verklaren met een verkochte pro-i klainatie én mij én de vele anderen niet won > 'misleiden met het dienen eener verkeerde • richting, gaf ik mijn gemoed lucht met een : ;,'odicht dat mij door den vriend Juul Grie- tens werd overhandigd vôôr Oogst.1914, wan-. delend van Hove naar Antwerpen en dat ik ■ kort daarop zelf mocht ontdekken en bezit, op losse bladeren, in octavo, van dien tijd, 1789. Ik laat het hier volgen : I. Bedrukte Nederlanders, Aenhoort mijn droef geschreyl Men smeet voor u de banden, Van waere Slavernye ^ Zoud gij die plaegen Nog langer dragen Van waere slavernye. II. De woorden die bewegen, d'Exempels lokken aen, Tôt wat met 's Heeren zegen De Frànschman heeft gedaen. J Zoud gij die plaegen Nog langer draegen? Zy syn ons voor gegaen. I ANTWERPEN | m. Siet hoe de revoîfat'e. Dit Ryk in vryheid bragt, ,r En ho.- de constitutie Ligt de potiek versmagt. s Zoud gy die plaegen Nog langer draegen, . - ° *> zyt gy waerd misagt. e- IV. Waer syn nu uwe wetten, 't Blykt klaerder als de Zon : Den Sabel Bavonetten, . Fusieken en Canon. K Zoud gy die plaegen e Nog langer draegen, n Zoo zyt gy maer Poltron. t ' V. ' ) n a De Vaders en de Mannen, Die stonden voor het land, Die siet men uytgebarticr. a Met boeyen aen de hand. t Zoud gy die plaegen j Nog langer draegen, Neerlandcrs, wat een schand! j ' VI. 't Fusiek dan op de schouders, en Sabel aen de zij ! . En doet als uw Voorouders! Strydt kloek en vegt u vrij ! Laet ons die plaegen Niet langer draegen! Trekt op en gaet met mvl VII. Ik heb wat nieuws vernomen, Den blijden dag komt aen, Dat Heyntje haest zal komen, Die ons sal doen verstaen, Hoe wij die plaegen Moeten verjaegen, Komt dan kloekmoedig aenl vm. Den Arend moet verliezen, Schoon hy twee hoofden draegt, Wanneer den Leeuw zal brieschcn En vechten onversaegt. Aen God zij glorie, Aen 't land viktorie, - \ De dwingelandye verjaegt. 1789. Mijn proza kan niet anders dan verstom-rnen bij zulk trompetgeschal. Een woord daarentegen dan van Pol de Mont, dat ons aller leuze moet zijn :. Volk uit Breydels zaad geteeld Dient niet in uw land, beveelt! En wanneer binnen korten tijd, in de glo-rierijke stad de vreemde paviljoenen zullen waaien, dan zal met evenveel recht, bij elk ras-geaard Vlaming, boven ailes uit, boven geel en boven rood, op gouden veld in al zijn zelfstandi.glieid, onze leeuw wapperen! Zoo denken, zoo spreken en zoo doen wij : de verkNochteri! Jef VAN HOOF. •«w '-^ifîvrv .-a fi mlil l ■imim ii i m il ii STAD en LAND WAT GEBEURDE TE BRUGGE. — « Het Belgisch Dagblad » verspreàdde het bericht diat te Brugge 91 hu.izen, van aktivisten zouden vetenietigfd zijoj gewordën door de woedendfe menigte. Uit zeer betrouwbare broa kunnen wij dit fegenspreken. Viaamsche soldaten, thans in krijgsge-vangenschap, verhaalden aan een onzer vrienden het volgende : Toen, oamiddellijk na dte inn.ame van Brugge, de Engelsche bezetting kwam, is eenig gespuis door de groote, franskîl-jons aangevuurd, b j oogluikend toelaten der Tomimiies, aain 't plunderen gegaan, en eien zestal huizsn van aktivisten hebben daarbtij erg geleden. De Belgïsche soldaten éditer, jn-.meer-dterheid Vâamiiingen, hebben onm.i-ddellijk, als straf maat regel daartegen., ee® zeven-tigtal huizen van franskiljons op voor deze laatsten bedroevende wijze gekastijd. Zoo zullen onze joingens hier weer keeren ! Fransk ljons l opgepast! niet wij moe-ten ons volk vreezen. en ans leger!'Wel gij J EEN GRAPJE OVER DEN NAAM BELGIE. — Uit « De Vlaming » van 15 Oktober 1918 : « De menschein haddem iiin onze gewes-ten, tôt na. de scheiding Van Holland, in. eeen bondenden ja-ren den naam België hooren ui^sp^ekert. Men kende dat niet, want ons l in * was oim beurt ondieir Bur-troadisch^, Soàansehe, Oostenrijk^che en Frpiiischie bpzett:nn- "èwees.t, tôt we met Hollnnd de V.etreenigde Nederlande.n had-den, gevormd. Doch nu stonden we daar alleen., en. 't kiind1 moes-t 'nen naam, hebben ! Na. het dOopsel. waarbij het aïs « Belge » was opeiaschreven, werden er im aile srroote stefen, nog grooter onaf-bankelijkheidsfeesten on- touw gezet. Ook AntWerpemi vierde mêe ,m daar was n.a-tmtd'jk veel vofl-k op de beên, de vreugde ann de scheiidling immers was eir groot en 't volk houdt er aan feestv,i.eren. Nu, op

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume