Het Vlaamsche nieuws

1972 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 März. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z895n99/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vonderdsg 22 Msaxt 1917. Derâe Jaarga'fig Mr. 81 Prits ; Q^Ceutieip veor getoeç) Pelgai Het Vlaamsche Nieuws H . i' , Verselii|iit 7 maal ixi «de week 1BONNEMBNTSP8IJZBN ; .. -■, t.ït — —™— Melsjnl», ïî'3»/ m Awkm&iiffamt» : KOOOESTSAAT» a aKICWB»!?#* «V. ******4 ■iTr.jwrr,i;,L,,. , , , j,. - , iiii L11 . . il>I! emCLft&AD Ï H*f V'eKfîfjLST, i>f, Aaf, BORMS, ÀE\ VAM S)EM «BANDJS j Mat é«a f&ste M«4«w*r&ixg m* HtilltMui' HmUf Àsistnt JACOS iiike asedewerkex «& pn*oaaJ<ijs; v«j • antwowdeMjk voor zijn jichiijyea, esj bmd? niet faeel de Jtedaktie,, AANKONDiGIJNGEN ; 'A' vî «««te Uad, den regei ....... u.st D«r<le (d. id, f Vierdc id. id. fe.SS L/oodabericht OFFICIEELE BERICHTEN MIJOIÏSCH£ ZMQ.E 5ch atondbericht Dinstiag 20 Maart, — Off /esten bij regen aaa beide zl Oise, in het Oosten bij. dot .dere gebeurtenissen. Woensdag ai Maart. — Off ijk gevechtsterrei] :D- eu sneeuvwai geringe g< rijvigheia. Tusschen Atrecht e rt, ten Oosten van Ham, en te van Soissons dwongen on? igstroepen eenige gemengd n van den vijand achteruit t ie vijand leed hierbij zware vei 1 den rechteroever van de Maa van morgend vroeg twee aar 1 de Franschen bij het Fossgi ;hen roemeensch gevechtsterrei] ten zonaer beteekenis op h< BALKANFRONT Icn der Franschen bij Nizopoh n Rastani (Westen en Noorde astir) werden door ons vuur or of afgeslagen. Niet langdurig i jke handen gebleven hoogter tdOosten van Trnova en bij Sm< rdendoor ons stormenderhand te men. De vijand ontruimde daai iisschenterrein. Zijn nachtelijk 1 om ae hoogten weder te ne mer niet. In den Cerfla-boog dee hutvuur eea kabelballon brai OOST.jHOHG. ZIJOE n, Dinsdag 20 Maart. — Off CH EN ROEMEENSCH gevechtsterrei? Bosch Karpathen, ten Weste i en aan de Stochod geslaagd ùngen in het terrein voor onz 1. Overigens niets van belang aanschT gevechtsterrein ■t front in het Fleimsthal is d -tie aanmerkelijk in hevighei op de rest van het front i jfu|n de gewone grenzen gebleven ftt was opnieuw het doel van vijan D Kliegerbommen. ssss g 23 I BALKANFRONT itoorden van Tepeleni en aan d m 'a |h^bbcn onze verkenningsafdee K Kn VIianctel'jke bende vernietigd ' Oosten van het Ochrida-meer zij: , ,PH M ster'ce aanvallen van Fransch , Voj H^SKlag-eQ iJ PLGUmCHE ZIJOE ■ Maandag 19 Maart. — Offi :llt'1 Bieensch «evechtsterrein i"ja I 'wanfsont c/x b het Prespa-meer en het mee tdin!1 ^B"'a heeft de vijand opnieuw ver 20" ^»ma'eri aangevallen. Hij is overa inij.t M^n. Ten Oosten van het Près Luisi ^Pebbfn sterke vijandelijke afdee visi£; ^Ksteund door talrijke artillerie reiif BinKen nabij Tsjernvena Sten; —1 B6"' maar zij zijn bloedig terug pScht B1" het vak van hoogte 1248 i: îrb£i<! d3? hardnekkig gevochten tet, ^ ■duurt VOO!"t. In de bocht van d» re bli vu<Jr van de vijandelijke ar- versti "°ogte 1050. Voorts patroelje-ieer §n wi seling van vuur tusscher tôt f dal van de Wardar werk ?... r |lnd«lucht. ^■IGELSCHE ZIJOE -n' gevechtsterrein 3arff:® Dinsdag 20 Maart. — Offi pe*c ar minder gunstige wee: ^'^■daag opnieuw een stevig stul rot .pMomen ea hebbea we 14 dorper van de vijandelijke bezetting bevrijd. On ze troepen trokken nu over de lijn Canizy Estress en Cassée, Nurlu, Vèlu, St. I.t ger. Een poging van den vijand om be i- zuiden Atrecht een tegenaanval te doe: fnislukle door ons machinegeweervuur. Wij hebben ten Noord-Oosten va ^ Neuville St-Vaast een geslaagden ovei val gedaan en eenige gevangenen me teruggebracjbt. m RUSSiSCHE Z1JDE RUSSISCHE FRONTEN n St-Petersburg, Dinsdag 20 Maart. -n Officieel : e Op aile frontem is de toestaod onvei e anderd. e » mi rraufimcHi juif ^ ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Dinsdag 30 Maart. — Off ^ cieel : Den i8den is de werkzaamheid va :t het geschut langs hetgeheele front toeg< nomen. Het was drukker in de weer b de Tonale (Camonica-dal), in de stree van de Pascibio, op de hoogvlakte va >1 Asiago, in het vak van Tolmein, beoo< Q ten Gôrz en op den Karst. Verkenningsafdeelingen waren lever n dig slaags. li Op de hellingen van de Dosso Casin (Zuidelijk van het dal van Loppio) bezei te een Italiaansch detaehement een vooi post van den vijand. Het bemachtigd e munitie en ander oorlogstuig. '» Krachtige bedrijvigheid in de luch d heeft tôt vele gevechtenr geleid. Ee: vijandelijk toestel werd op de hoogvlakt van Asiago geveld. De vliegers zijn gc vangen genomen. Duikboot en Mijnoorlo^ Bei gen (Noorwegen), 20 Maart. — Naar het Noorsche Telegraafagentscha] meldt, is het Noorsctie stoomscb.11 ï « Onon », groot 1950 ton, waarschijn a lijk met zijn bemaiiming van tien kop e pen, op de iSoordzee te gronde gegaan e Sedcrt het schip, al geruimen t-jd gele . den, met een ladiog kies van Narvil naar Middiesbrough vertrok, is er niet: meer van gehoord. Het schip was voo 1,150,000 kronen verzekerd. è T 3 Volgens de « Berliner Zeituaxg an s Mi' tag » meldt de « Daily Chronicle » dat het Engelsche stoomschip « Fenaj 1 Lodge » (3223 ton) op 6 Maart in det grond is geboord. Den volgendeji daj kwam het Fransche stoomsch p (t Ohio i (8719 ton) den schipbreukelingesn U e hulp en nam eenige hnnner op. Ze wa 1 ren nog geen tien minuten aan boord toen 00k de « Ohio » paar den kelde j werd gezondçn. Een deel van de beman P ning va<n beide achepen kwam om. Ver der verneemt de « Daily Chronicle » da het Engelsche stoomschip « Kaldergro ve » (4327 ton), en de « Times », da het Japansche « Zenra Marcfe » (994 ton) tôt zinken z jn gebracht. Van de « Kal - dergrove » zijn leden der bematnning omgekomen. Krisitiania, 20 Maart. — Blijkc-ns ©er mededceling van de Engelsche admirali- teit is het ss. « Expedit », uit S'avanger (680 ton) m de Noordzee in den gronc geboord. r 0 j Een Fransch Lïnîeschip in den grond geboord Berlijn, 20 Maart. — Officieel: j Een van onze duikbooten, on der kom-mando van kapitein-luitenant Mohrat, * heeft op 19 Maart in het Westeai van de Middellandsche Zee een door een tor-' pedo-jager begeleid groot Fransch oor-logsschip van de Danton-klasse door een tcxrpedoschot in den grond geboord. Het linie-sch p dat in een zig-zag lijn koer-ste, kreeg na den treffer dadelijk zware slagzij en slocç na 45 minuten om. (De linie-schepen van de Danton-klasse meten 18.400 ton en dagteekenen uit }909.) De Tïnîtsche Kanonneerboot « T-ingtau » orgeb'azer? Hongkong, 20 Maart. — De Duitsche kaiK*nneerboot « Tsingtau » is opgebla-zen en in de Whampon-rivier gezonken. De a Tsingtau » mat 220 ton.. Hervormiog ? In een paar vorige artikels stelden we z dooi middel van officieele cijfers vast - hoe de Vlamingen achteruit gesteld en ^ r benadeeld worden in het onderwijs. We , " oinderbreken voor heden onze berekenin- * " gen om te handelen over een paar andere * 1 oorzaken, die er het hunne tœ bijdra- t gen, om het onderricht in ons land min-a derwaard-g te maken. Het zijn oorzaken £ " van meer ianeilijkeu aard. ^ e Gansch het onderwijs in ons land is, j vain de lageie school af "tôt en met de c hoogeschool toe op oude leest geschoeid. c De méthodes zijn verouderd en dus 1 sîecht. Het hekken blijft overal aan dsn ^ ouden stijl hangqn. En wordt er al hier ^ of daar door een studeerend en vooruit- . strevend onderwijzer of leeraar een po- j ging gedaan om nieuwe paden te bewan- t ~ delen, dan z>iet hij er zich toe verpl cht s wcldra de zaak op te geven, mismoc-digd s c,ti tegengewerkt door kollega's of door {■ de rech'tstreeksche schooloverheid, die c van al die nieuwe zaken niet willen we-ten. net of ze schrik hebben aan hun ge- € makkelijk leven.tje ont'rokken te wor- s deau. In onderwijskringen geldt dan ock c maar a! te dikwerf als regel : (( het s ^ zoo ait jd goed geweest, waarom zouden n we het dan veranderen ». 1 De leerboeken welke in ons gezegend 'j land gebruikt worden zijn 99 per 100 g slecht en m in s'en s vijftig jaar ten ach- c a ter. Best komt zulks uit, wanneer men z ze vergfelijkt me*- Noordnederlandsehe, Duitsche of Fransehe schooluitgaven. fc l" Onwefendheid is hier de hoofdoorzaak. % Hoe kan het 00k anders? Onze leer- <_ a krachten in aile gradon van het onder-wij s worden te slecht be*aald, om ze ir ( staat te stellen er op hun budget eeç '1 " poet op na te houden om werken over s hun vak, in het buitenland verschenen, t aan te koopen, "" c 3 Onze boekerijen, zoo schooiboeke- $ rijen als openbare leeszalen, zijn arm I aan onderwijswerken, situdie- en hand-boeken. r De leermiddelen bij het onderwijs ge- i J braikt zijn van uiterst prim'tieven aard. r Ofwel zijn ze eenvoudig niet te gebrui- c ken, ofwel angeschikt. Denken we maar t aan wandkaarten en wandplaten. Het pla'enstelsel vooraî is erbarmelijk. Om r bij oitize kinderen b.v.b. het begrip weide v of akker te stichten laat men ze een plaat z ^ begapen uit een bergstrec-k ; om ze de v " jaarsfetîjden te leeren en al wat gedu- g ; rende de verschillende maanden van het v ' jaar gebeurt, hangt men de platen van g 1 Hôlzel voor de klasse, die heel goed1 ge- <3 schikt zijn voor de streken die er op af-gebeeld zijn. maar vootr onze plattelands- f • kinderen dingen vertoonen, waarvan de 0 • mees'en heel hun lange leven niets in werkel jkheid zullen te zien krijgen. En c 1 wat te zeggen van de portretten die men à ' in onze scholen voor de geschiedenis g ' heeft, met de beerleelijke koppen en fi- 5 ' gttren die er op staan. Onze kinderen o inœten met zulke platen «en zonderling c l gedacht krijgen vam onze voorouders. v Een ander hoofdgebrek van ons onde; - f wijs, in, hot algemeent beschouwd, is, v " dat meq, te veel wi! leeren en den geest v ' vain het kind of den gymnasiast wil vol- s " stompen met allerleî nuttelooze zaken. z ' Het streven schijnt er te willen op aan- 11 sturesn, om van onze jeugd wandelende li ' encyclopediën te maken. Men denkt al- b • dus praktisch te werk te gaan, wat voor v gevolg heeft, dat ons onderricht geen j vormende waarde bezit. Onze menschen v 1 ziijn daarom niet in staat zich zelf in het g la'tere leven te helpen, ze leerden van al- o les iets, maar niets grondig. Het is k waarlijk niet verwonderl^k, dat het peil d van onze algemeene volksontwikkeling z> zoo laag staat. g Voeg daar nog de doodende tweetaîig-heid' bij en ge hebt een volmaakt beeld van ons onderricht in aile graden, lager, " middelbaar en hooger onderwijs. Waar zou men he.t zich bij voorbeeld in het hoofd steken in een af ander vak onderwijs te verschaffen dooe middel van een leerbœk in een vreerade taal op- £ . gesteld? In o-ns land! Waar kan men het ^ aanxhouwen, dat de aardrijkskunde en ^ de geschiedenis onderwezen worden in y| de moedertaal, maar met landkaarfen, ^ globen en handboeken in de vreemde „ taal? In ons land!! Waar gebruikt men platen met Franschen, Duitschen of En-gelstehen tekst onverstaanbaar voor de leerlingen? In ons land! ! ! Waar onder-wijst men vakken, waarbij geredeneerd, .' nagedacht, overlegd moet worde.n (wat alleen in de moedertaal goed en degelijk kan gebeuren) in een vreemde taal? In ons land, in Vlaanderen ! ! ! ! Zulke toe-standen zijn alleen in ons arm, verbas- te terd, onderdrukt Vlaanderen mogelijk. z< Eîdera zouden ze geen 24 uur beataan. 01 )nderwijzers en Içeraars, die het elders ouden aandurven aldus te handelen ouden weggejaagd worden. Hier in Vlaanderen vmdt men bij het onderwij-end persoueel, — menschen die. zooge-egd opvoedkunde, zielkunde en metho-vleer gestudeerd hebben, — domkop-«n, die het bestaande stelsel verdedigen ^6t de hoogst klinkende woorce^i en de ekste argumenten. Over die argumen-en spreken we wel eens nader. Aan eeji anderen kant bestaat er geen .ansluiting in de verschillende graden an ons onderwijs. Van de lagere school :an men niet naar de middelbare, van Icze niet naar het athençum of naar het ollege overgaan zonder ten jaar te ver-iezen, voor de ééne klasse kent men te eel, voor de andere onmiddellijk hoo-:ere te weinig. Iedere gemeente, iedere ■tad, zel'fs iedere onderwijsinrichting icudt er zoo wat een eigen programma n eigen methode op na. Daar waar ge-chreven en gedrukte programma's be-taan, worden ze nie.t gevolgd of op eigen iand veranderd volgens de grillen van nderwijzer, leeraar of bestuurder. Het normaal onderricht sluit zich al ven slecht aan. Van de lagere. normaal-chool kan men niet naar de middelbare vergaan en van deze met naar de uni-ersiteit. Het zou nochtans logisch zijn. Met één woord samengevat er is ge-•rek aan eenheid. Nu we toch in een tijd van hervormin-en leven, moet er voor gezorgd worden, at die eenheid tôt stand komt : eenheid an taal eenheid van richting, eenheid an methodes, eenheid van programma n log.sche aaneensluiting en opoo.ging an de verschillende onderwijsinstellin~ ■en : lagere, middelbare en hooger e. ALIvE .cholcn in Vlaanderen moeten ;jtsjultitend in de moeder- aAAJU onderricht geven. Alleen door taaisdwang komt men daar.oe. Geen oegevingen of lapmiadeien. Scholen, ..e van dezen regel afwijken dienen ge-l'Olen te worden. DAT MOET ONMID-)PXLIJK GEBEUREN. aL,UE scholen van denzelfden graad loeten volgens streng wetenscliappelij-:e methodes ea met juist aangegevcn ichting werken. Ook daartoe is staats-wang en hervorming van gansch het ormaal onderricht noodig. AJL/i^E scholen va* dezelfde soort loet een zekde programma opgelegd .'orden, gelijk of het onderricht er oo-ijdig, confessioneel of rationalistisch is, >'at de eigenlijke formeelç kennu aan-aat. Daarmede wordt aan den geest, i?aarin het onderricht gegeven wordt een afbreuk gedaan. Hie;rin kan men e scholen vrijlaten. Staatstoeziciit moet verder uitgeoe-snd worden op aile hand- en leerboeken, p wandplaten en -kaarten. Het bestek van een dagbladartikel laat lis niet toe aan de verschillende aange-uide pun'.en de noodige uitbreidiîig te even. We stippen slechts aan wat mœt edaan worden. We geven het met het og op den verfrisschenden wind, die in ns onderwijs van laag tôt hoog moet ■aaien om het te modernisee.ren, aan den laad van Vlaanderen in overweging, on-erwijld een sttidiekommiss e in het le-en te roepen, uit bevoegde menschen îmengesteld om het vraag^tuk m gansch ijn omvang te bestudeeren. Die kom-îissie kan de toestanden in het eigen ind nagaan, bestudeeren wat in andere inden ge.beurt, vergelijken en een plan an algemeene hervorming op het ge->uw zet'.en. Zeker kan er door den Raad an Vlaanderen aan ons Vlaamsche land rooter dienst bewezen worden. Hij die ver de school beschikt heeft de toe-omst van het volk in handen. Laat er an voor gezorgd worden, dat die school x> goed mogelijk weze en dat het gauw ebeure. H. B. STAD en LAND RERICHT. — Den 31n «lezer maand ndigt het eerste kwartaal van dit jaar. /"ijraden onze abonnenten dringend aan, dien hun abonnement op diea datum irloopt, dit van stonden aan te laten her-euwen ten einde eene vertraging in de gelxnatige bestelling van het blad te ;rmijden. Het is zeer wenschelijk zich voor drie aand te abonneeren. Men gelieve zich tartoe te wenden tôt het postbureel jner woonplaats of tôt het bureeel van ;t blad : Roodestraat, 44, Antwerpen. De prijs per 3 maand is 5 fr. 21 MAART.— Lente ! 't Was al vroeg zien ! Een gure wind, een fijne grie-■li?e sneeuw en verkleumde menschen » de staat. In een tijd dat er zooveel verkeerd loopt mocht het schier niet anders. Toch kwam het zo«ncke even kijken uit blauwe spleten die het zwerk opvroo-lijkten en ondanks ailes de aanwezighe d van de Len:e lieten vermoeden. DïESTERVVEG'S SCHOOLKOLO-NIËN. — Op Zondag, 25 Maart a.s., ver rekt voor dit jaar reeds de 2e groep van 120 knapen en meisjes ter herstel hunner ondermijnde lichaamskracht naar Disterweg's Schoolvilla te Heide-Calmpthout.De kinderen vereenigen z'ch te half tien, torenuur, in de Meisjesschool der Van Aeidtstraat. Vertrek per bijzondere tram aan de Hait der Ellermanstraat (IJzeren Brug), te 10 uur. De eerste groep, zal na een buitenver-blijf van 4 weken met dezelfde tram weerkeeren en alhicr aa,n de Ellerman-straat omirent 12 torenuur aankomen. Ondanks het late en vrij strenge win-'erweer hebben Diesterweg's bescherme-Iingen zich in de Schoolkolon'e heerlijk te goed gedaan, en zuiien zij, ter dege opgeknapt en vol levenslust, hun ouders worden weergegeven. Wie komt de kleinen mee opwachten ? Aile belangstellenden in Diesterweg's menschlievend streven zijn hartelijk wel-kom ! ONZE MENGELWERKEN. — In den laatsten tijd zijn we verplicht geweest zuinig te zijn met he.t geven van mengelwerken, daar er gebrek was aan plaatsruimte. Van Zaterdag af, zal het formaat van ons blad vergroot wezen. In dezen tijd van papierschaarschte en papierduurte. moeten £e bladen zich veeltijds behelpen met het formaat dat zij kun.nejj verkrijgen. HET SLUITEN DER WINKELS. — Zou er geen mogelijkheid wezen het slniten der winkels te brenge.n op 8 uur, in stede van 6, vermits de dagen nu voor-goed aan 't lengen zijn en kortelings de zomertijd opnieuw zal ingevoerd worden? Die maatregel zou door winkeliers en publiek met blijdschap ontvangen worden en 't lichtverbruik zou er niet door vermeerderen. 10.000 SCHAPEN VOOR BELGIE. — Men had berickt dat een zekere hoe-veelheid ges.achte schapen, dje naar En-geland moes-^n uitgevoerd worden, naar België zouden gezonden worden, daar de moedijkheden, voortspruitende uit de Duitsche zeeversperring, niet verooïloof-den deze schapen naar hunne oorspron-kelijke bestemming te verzenden. De stappen aangewend in overeen-stc-mming met de Duitsche en Neder-landsche regeeringen hebben een nog beteren uitslag voor onze bevolking ten gevolge gehad. Een stock van 10.000 schapen was bcschikbaar geworden. Het was maar de zaak, de toelating tôt in-voer in België te bekomen. Deze is ver-ktegen, dank zij de bemoeiïngen van den beer van Vollenhoven, de zaakgelas-tigde der Nederlandsche legatie in België.Wij zullen dus weldra kunnen genie-ten van de in de Hollandsche wedden vetgemes'e schapen, VAN LONDEN NAAR PARUS. — « Le Peupie Belge » verwondert z cL over de verschillen die bestaan in de Bel-gische persconsuur, al naar gelang zij . wordt uitgeoefend aan deze® of genen kant van het Kanaal. « Het zou belangwekkend zijn, zegt , het blad, de beweegredenen te kennen, waardoor de heeren Belgische censors te Parijs geleid worden, wanneeir zij in onze kranten een tekst censureeren, welke te Londen heeft kunnen verschijnen, met de goedkeuring der censuur. De waarheid die in Londen zonder ge-vaar mag worden uitgesproken, zou zij soms gevaarlijker worden bij het over- , steken van het Kanaal? < Waarom schrabt deze zelfde censuur, } gelukkig en eindelijk georganiseerd, in j « Le Peuple Belge » een deel der verkla-ringen van Kam'el Huysmnns, welke , door dé Fransche en de Bel.sfische pers in haar geheel mochten gepubîiceerd worden ? » ( ZIJ, DIE DEN OORLOG TOT HET À UITERSTE WILLEN. — Zaterdag, te : Edimburg, op de jaarlijksehe vergade- 1 ring van de « Arizona Copper Cy » voor- ] z'ttende, heeft lord Salvesen medege- 1 deeld dat de winsten van het afgreloopen maatschappelijk jaar 988.225 pond ster- \ ling bediragen, hetgeen zal veroorloven t een dividend van 80 % uit te keeren, t sreheel vrij van iedere taks. waardoor dit } divide«d voor hen, die heel de « in corne tax » te betalen hndden, 100 % van hun 1 kapitaal zal uitmakec 2 lets voor iederen dag » s/ De vijfde lijst der gesneuvelde Belgische soldaten, van i oktjber 1916 tut nu Het boek bevat het nieuwe offer dat België brengt aan den oorlog en geeft he.t cijfer 1600 gesneuvelden. Bij juiste nateilmg zijn er slechts 1638. Twee-en-twintig gesrieuueiden nunuer i 't Is toch de moeite waard, Welnu, ziehier de lij.jt ingedeeld in Vlamingen en Walen, Zij is welaprekend genoeg : n 1 j . Lettors Vla.mdîig«n, Waleu vn gebood-iejpi. TotûisJ. A 20 6 1 27 b 75 35 16 126 C 57 24 14 96 D 205 56\ 40 SOI E 13 1\ 8 17 F 15 12 1 8 35 G 27 29 ' 2 58 H 84 20 10 64 I 4 — — , 4 J 19 ao 6 85 K 13 5 1 19 L 43 26 14 88 M 56 41 18 115 N 15 7 8 25 O 4—26 P SI 25 19 95 Q 2 1—3 R 32 17 10 59 ^ 64 28 9 101 T 22 9 6 37 u li_2 V 237 23 25 285 W 29 10 5 44 Z l_2 3 1039 386 213 1688 — 213 1425 Dus op 1425 gesneuvelde Belgische soldaten, zijn er : 1039 Vlamingen = 72,91 % 886 Walen = 27,19 % Dit 73 t.h., hoe schreeuwend ook, ia eigenlijk nog een groote verbetering, want de vorige lijst gaf voor de Vlamingen 85 t.h. gesneuvelden. Daar het vechtend leger uit 80 t.h, Vlamingen bestaat is het tenhonderd ïlechts logisch en naar aile evenredig-heid.Waar zitten dan de Walen? Ja, die bekleeden de ambtj.es en de po-tjes, nestelen in ministeries en aller-hande bureelen en zitten veilig ge-ew-buskeerd waar geen bommen en grana-ten vallen. Het kind van den werkman en van ï>oer, dat geeh Fransch of maar onvol-3oende Fransch kent, kan in geen bureelen opgenomen worden en is maar joed voor kanonnenvleesch. De Vlamin. jen, gekend om hnn zniver Vlaamsche gevoelens, worden er ook n-'et gezocht. Onze Vlaamîehe jon^ens worden ge-3rild dooT Waalsche. of franslo'ljonsche jfficieren, want Vlaamschgezinde over-sten zijn witte raven in een 1 g r waar het als een euvel wordt aangerekend aan ^laamschcn landaard en Vlaamschç taal iferknocht te zijn. Voor de Vlaamsche jongens, die eens mwillig zouden kunnen worden, bij zoo-/eel onrecht, worden de strengste maat-"egelen genomen. Waarom vernamen wij gisteren het rolgende nieuws, uit Havere gecagie.e-iend : Sinds den 5n Maart 1.1. is de doodstraf n het Bc-lgisch leger ingevoerd. Waarom nu, na 31 maanden oorlog? Wat gebeurt er dan aan 't front? Van wel ken kant, en door wie, heer'scht er laar misnoegdheid, zoodat de doodstraf noet toegepast worden om tucht te be-îouden ? Wij denken dat er droeve dingen )laats grij^en aan het front, doch ailes vordt gesluierd en geheim gehouden. Eén blad slechts mag onder de solda-eu aan 't front varspreid worden, en vordt het dan op duizenden ek -empla-en door de zorg der Haversche regee-ing ; het is de XXe Siècle. Zelfs de Métropole maakte er haar beklag over in >ittere bewoord'ngen. De Vlaamsche jongens mogen niets ernemen, niets weten ; z wij gen, vech-en, sterven voor het vaderland is hun aak, voo- een vaderland waarin zij mis-:end worden «1 geen rechten genieten. De Wa'en en franskiljons, d:e ailes lebben, die meester zijn van België en 00 hoog op hun vaderlandsliefde roe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume