Het Vlaamsche nieuws

2121 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 20 März. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fj29885x7v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Het Vlaamsche Nieuws Frijs : gg Ceotten? voor frebecl BeJgië 20 jViaart 1917. Derdc Ja&rg&cg Wr. 7g Verschijnt 7 maal in de week KKSMENTSPBHZBN.: B.J.ktte, fctan «i A..W.«ifa«».. " AANKONDIGINGEN : ,w ^ R«ï VE8HULST, Dr. Au*. BORMS, Alfc. VAN DEN IRAN DE -«lie medewerker is per«xœljjk ver- Tweede blad, dan regel 2.58 & *•— SOODESTRAAT, 4é ^ ^ yj|ste amtwoordelijk voor zijn aehrijven, en Derde id. id, f A t4'— AHTWE*i?*S „ _ bindt nu«t heeî d* Bedakti* Vierde id. id. t>M J! :il.— VM Ho#tf«OTM Docter Aitoos JAC01 °mû 1Uet *** xeaat;ie' Dood.bericht s,~ r __ iiiimi „ OFFICIEELEF BERICHTEN DUITSCHE CUHDE r_- l.,„ ivnMnBCDimT JUI » ' v». IZofldag 18 Maart. — Offi Ltrookan die door ons vrij Lontruimd tusschen Atrech t bestaat slechts op enkele Lhtsvoeling tusschen onz< Itieelingen eu de vjandelijk* fvoetvolk. Aain weerszijdex is, bij poozeii levendige ge Kten, mets nieuws. ifcten tusschen het Ochrida ia-meer en benoorder. Monas jaag opnieuw opgeflakkere m geëindigd. Iaaodag 19 Maart. — Offi ... «T>v»^/>TTrroTrnnrTV i|K UCVCC1110lJLii\A^ii' sitdagen werd een landstreel bmstreken van. Atrecht en d< ons planmatig ontruimd. D< ireide krijgskundige bewe tn zonder hindernis door dei | volgenden vijand, uitge lenningen dekten voorzichtit Idig, bij het verlaten der stel ■aftocht der troepen. In he' fcèied werden de verkeersin Bie denvijand van nut zoudei fcgd. Een deel der bevolkirç Leen voorraad levesnmiddelei nfvoorzien — achtergelaten. ras bij de kust, op het Artois me oev«ss van de Maas, -d< ijvigheid levendig. 'sNamid den kompagnieën van dappe n, in het Zuidoostelijk gedeel lalancourt-woud en op de Oos 5van hoogte 304, verscheide ! loopgravcnliniën over eei jootot8oo meter, en brach micieren, 485 man evenal; [machiengeweren en mijn fcn. Nachtelijke tegenaan e Franschen werden afgesla de Zuidôlijke helling van d< «Man bracht een aanval vai a verscheidene gevangenei lOostelijken oever van d< k als den dag te voren, de; (g. de aanval van verscheide [ïompagnieën ten Noordei fcrettes-hoeve. Bnsch EN RUSSISCH EVECHTSTERREIN ÏctniMfcKKEilN llijke gebeurtenissen. ■ — ■A 11/ A \n:r»n\TT Ipi>lvai>rKUlN 1 pu tusschen het Ochrida peer en in het bekken vai pn gisteren voortgezet. Ji ihen d€ meren en ten N. -W [ zijn de Franschen terug P'ôtn. Ten Noorden van d< frii teagevolge van onbarm ■entanner troepen, gering< ■ hehaald. Beoos'en he ■s het station Poroj, na ver ■ de Engelschen, opnieuv ■jeworden. DST.-HONG ZIJDE ■>Bdag 18 Maart. — Offi t'SCH EN RUSSISCH CHTSTFRPFIN m — P^Bî K A\TcnA\Tjr en. GEVECHTSTERREIN f' ^v*l lOl e'la mislukte een tegen anen in rvnid orvpnnnir ANSCHE ZIJDE ■ I CfVCrHTcrcnnDi\ 1 U 1 L< M A 8 Maart. — Offiçieel ^ Oise kwamen d< . gisteren, over eei 1 kilotne+er nog im-^oorden van de Avn 5 Hiiterij, vanmorgen ®scàe patroeljea trok ken onmiddellijk naar de Somme op en zijn verscheidene malen slaags geweest met detachemen.-en Duitsche achterhoe-de die zwakken tegenstand boden. Ten ■ Xoordoosten van As:,igny hebben de Fransche^i op 't huidige uux een voor- . uitgang gemaakt van meer dan tvrintig t kilometer dâepte, in. de r-chting naai ; Ham op. Meer ten Zuiden hebben Fran-; sche ruiterij en lichte detachementen, x langsheen de vallei vaji de Oise, vanmor-1 gend, omstreeks tien uur, Noyon bezet Tusschen de Oise en Soissons, zijn heel de eersite Duitsche linie, evenals de dorpen Carlepont, Morsain, Nouvron« ■ Vingré, in de haindl der Franschen ge-, komen. Zij hebben vasten voet gekregec i op de hoogvîakte ten Noorden van Sois- sons, en Crony bezet. In de streek van Reims hebben de • Franschen gemakkelijk eqn in de rich-ting op La Pomipelle uitgevoerden over-f val. afpresîagen. In Champagne nogal hevig geschutge-vechf in de sektoren \"an Butte de Mesnil eu van Massige. Op den linkeroever van ^ de Maas hebben de Duitschers geweldig , de Fransche stellingen beschoten van . het bosch van Avocourt af tôt aain den Dooden Man. lie' Fransch geschut heeft krachtdadig het vo'aaidelijke beantwoord, Op den rechteroever van de Maas werd een Duitsche aanval op de Fransche ! looperaven, in de streek van de Cham< r breî'tes door het spervuur der Franschen i eestuit VAN ENGEUSCHE ZIJDE - ..TnomrtT 1 ivr nirr/^U^f'TCnnCTV W K3 1 CL,l.Ja uti* 10* Lenden, Zondag 18 Maart. — Offiçieel : De Fransch-Kngelsche vorderingeji oj. het Westelijk fron" houden aan. Ter zij-de van Bapaume bezetten de Engelschen Péronne. Zaterdag "kwam het snel toi vordering op beide oevers van de Somme. Te-n Zuiden van de Somme drongen d< Britteu, over een front van 1*6 mijl, bin-neîî vijandelijke stell ngen, en bezetten de dorpen Fresnes, Horgny, Villaers. j Carbonnel, Barlaux, Etrepony (?) en La , Maisonette. Ten Noorden van de riviei ' vermeesterden wij, Zaterdag, Bihcourl ' (?), AchiMes=Grand, Achit-le-Petit , Bucquoy, Bazarts en de Omœnes^hoeve. 1500 yards teîn Noordoosten, van ES' sarts. TEIEGRAHIMEN «i ——— ne ncvAfiDD A TlTlMfl VAN RELtiit New-York, 18 Maart. (Draadloos tele-1 grain van den vertegenwoordiger van hei 1 W. T. B.) — De « Associated Press * ■ meldt uit Washington : Het is waarschijnlijk dat de aanstaandc ; opgave der deelneming van Amerika aar " het Belgische ondersteuningswerk, als re. ï su'ltaat van den door den Duitschen duik-^ bootoorlog uitgeoefenden druk, in het de-" partement van staat in uitzicht werd ge-7 steld. New-Yorksche bladen melden dat de pogingen oni België te helpen ondertus-schen ononderbroken door aldaar verblij-vende Amerikanen worden voortgezet. Vandaag werd hier bekend gemaakt dat. ' voor het geval de Vereenigde S ta ten ir oorlog moesten komen, het ondersteu-rtingswerk door de Hollandsche en Spaan-sche vertegenwoordigers zou voortgezet worden. Het département van staat ver-klaarde dat zijn opvatting over de toe-komst van de Belgische Steunkommissk niet mocht worden uitgelegd als zou het Belgfseïïe ondersteuningswerk ophouden. De hoop wordt geuit dat de inschrijvin-gen van bijdragen in Amerika niet zullen gestaakt worden. De Kommissie, aldus wordt verklaard, zal verder een beroep doen od de openbare hulp. ne nrni.'nnf»T. pn MI.ÏNOORLOG 1} n uumuw"'' mioiii/v/.i- Madrid, 18 Maart. — « Imparcial » f meldt uit Bilbao, dat het Deenshe stoom-: schip « Vivina » onderweg met een lading > kolen van Engeland naar Frankrijk, on-i derweg in de nabijheid van Bordeaux, . door een duikboot werd getorpedeerd. Leest vervolg oorlogstele^ramme'n op ■ de 2de bladzijie. Politieke Schetsen Om de belangentegenstellingen dei groote mogendheden ep den aard dier te-genstellingen aan te toonen is het noodig eerst een beeld dier mogendhede.n te ge ven( waaruit men de Lijn hunner histori-sche ontwikkeling kan volgen. De wrij-vingsvlakken worden. dan zichtbaar waaruit later oorlog kan ontstaan, en bi; de behandeling der Europeesche politiel zullen ^ve dan zien waar inderdaad ui' deze wrij vingsvlakken de wereldoorloj; ontstaan is. De geschiedenis der moderne groow mogendheden toont een merkwaardi| verschil met gène der oude imperiums De oude rijken volgen elkandex op, juis door hun streven de geheele wereld te omvatten, Assyrië, Perzië, het Kalifaa en het Duitsche keizerrijk der middel-eeuwen.In den tijd der renaissance treedt eei nieuwe verschijning naar voreri, de ge lijktijdige opkomst van belangrijke sta-ten.De opkomst der tegenwoordige groot< mogendheden vangt aan voor Frankrijl rond 1650, Engeland bij den aanvang Prui^en rond het midden en Rusland 01 het einde der 18e eeuw. Tezainen met Oostenrijk vormen dez< staten in de 19e eeuw het « Europeescl concert ». In chronologische orde zouden wij du; met Frankrijk moeten aanvangen. Logi-scher is evenwel te beginnen het beeld te geven van de laatst to^gekomen groote mogendheid, omdat juist de wonderlijkt ontwikkeling en levenskracht dezer laat-ste, de oude verhoudingen z66 sterk heeft gewijzigd. Bij de beoordeeling der nooden en b.? hoefteu der groote mogendheden, zuller wij vooral rekening moeten houden mel de algemeene verschijnselen van den te genwoordigeu tijd. Samentrekking groothandel, grootindustrie, grootkapi-taal, trustwezen. Verder de. uitbreidinj van het arbeidsveld over de geheele we reld, waardoor naast de belangtegenstel-linge.n, 00k de gezamenlijke belangei ontstaân. Het huidige Duitschland is een voort-zetting van het oude. Pruisen, dat ondet Frederik den Groo+e in het midden dei lée eeuw zich tôt protestantsch Duitsche gxoote mogendheid had omhooggewerkt Na den val van Napoléon ontstond of het « Weener congres » de Duitsche bond, met politiek zwaartepunt te Frank-fort.Met uitzondering van Pruisen bestone in de Duitsche landen geen eenheidsge dachte, en verkwijnden deze laatste aar innerlijke oneenigheid en kleinstaterij In Pruiseai zelf werd slechts na de ; mislukte re.volutiepoging van 1848 de na tionale eenheid bewerkste! 1 igd. Na de Pruisisch-Oostenrijksche oorlog van 1866, stelt Pruiser zich aan he hoofd der Duitsche landen, waardex>r ii 1867 de « Noordduitsche Bond » ontstaat om eindelijk in 1871, na de Fransch-Duitsche oorlog tôt den huidigen vorm te komen, het fédérale Duitsche rijk ondei leiding van Pruisen met politiek zwaartepunt in Berlijn, te.vens rijkshoofdstad De geografisch.e ligging van een rijl . beheerscht grootendeels de politieke . richtingslijnen. De oude Duit-che landen, vereenigd ir den « Duitschen Bond », stonden ondei leidinp- van Oe>stenrijk. Het waren land-bouwstaten, met geringe kustuitgestrekt heid en dus met geringe maritieme mo-gelijkheden.Frankrijk was nog in het bezit van eer deel vain deii Rijn, Het zwaartepunt van STAD en LAND BERICHT. — Den 31n dezer maan eindig't het eerste kwartaal van dit jaar Wij raden onze abonnenten dringend aan indien hun abonnement op dien datuu verloopt, dit van stonden aan te laten her nieuwen ten einde eene vertraging in d' regelmatige bestelling) van het blad te ver mijden. Het is zeer wenschelijk zieb voor dri maaiïir "te abonneeren. Men gelieve zicl daarfoe îè wenden tôt het postburee zijner woonplaats oî tôt het bureel vai het blad: Roodestraat, 44, Antwerpen. De lïriJs per 3 maand is 5 fr. handel en verkeer lag dus natuurlijk rond den Donau. De politieke gebeurtenissen der 19e ■ eeuw hebben op logische wijze inge-werkt op de ontwikkeling van het niçuwe ■ Duitsche rijk in geheel nieuwe richting. Na de aanhechting der provincies i Sleeswijk-Holstein in 1864 en de verleg-: ging van het zwaartepunt door de stich-: ting van den « Noordduitschen Bond » in ; 1866, ontstaat een geheel nieuwen status, van wereldgeschiedkundige beteekenis ; Eene nieuwe geografische grondge-; dachte is geboren in de Duitsche landen. Iji 1864 heefif het nieuwe Duitschland ; in wordiug, door Sleeswijk-Holstein : eene kustverlenging verkregen die de : kustleugte tôt een derde van de tegen- ■ woordige rijksgrens verheft. Hierdooi ontstaat eene verschuiving naar het Noor- 1 den en het uitzicht op groote maritieme • mogelijkheden. In d866 voltrekt zich het ■ procès verder. Oostenrijk moet de lei-dende plaats ruimen voor Pruisen, en. de ; Duitsche kracht concentreert zich voor-: taan op nieuwe richtlijnen. Door het los-, laten der Oostenrijksch-Duitschers, komt 1 het nieuwe Duitschland les van den Do-uau. De Donau beheerscht voort aan niet i meer gelijk voorheen de lotsbestemming 1 van de Duitsche volkeren. De annexatie van de oude Duitsche i gebieden Elzas en Lotharingen brengeii nu 00k den Rijn in Duitsch bezit, wat het aanzien geeft aan het tegenwoordige Duitschland, maar dus met geheel nieuwe geografische gronderedachte. De politieke machtsontwikkeling wendt zich voortaan naar het Noorden, naar de zee, in samenhang met het stroomenitelsel va - Noord- en Oostzeestroomen. Deze nieuwe ontwikkeling van Duitschland is onder PruisiSche leiding tôt stand gekomen. De Pruisische opvatting en staatsge-dachte zal de inhoud vormen van een afzonderlijk opstel, alleen zij nog eens er op gewezen dat onder Pruisische leiding de geografisch politieke richting L van den Duitschen staat zich naar het Noordesn heeft gewend in tegenstelling | met de Oostenrijksch-Duitsche Donau-richting.Door discipline en organisatie heeft ; Pruisen vermocht het huidige Duitsche ■ rijk te scheppen. ' Eerst de ééîimaking voltooid in 1871, i heeft deze geweldige Pruisische discipli- ■ 11e en organisatie nieuwe banen gevon-den op industrieel gebied en zich omgezet ' in arbeidersorganisatie en industrievotj • ining. De kustverlenging brengt eenen groo^- • ten handelsvlootbouw mede ; de uitbating ' der ertsen van Lotharingen geven eene ■ buitengewone impuis aan de jonge nij-verheid.De organisatiegeest werkt op de jongje ' Duitsche nijverheid gelijk hoogdruk. 1 De. groote industrieele ontwikkeling > verandert in snel tempo den aard van het rijk. Van een agrarischen of akkerbouw-staat ontwikkelt het land zich wonder-lijk snel tôt de eerste industrieele en ' tweede zeevarende mogendheid der wereld. De toe.neming der bevolking is bui-: tengewoon, 850.000 zielen per jaar, wat de bevolking in 1913 tôt bij de 70 millioefi doet stijgren (in 1870 ± 41 millioen) ; de i landverhuizing zakt op 26 duizend pey • jaar tegen 250 duizend in 1869. Het beeld van Duitschland na 1871, ■ rreeft deti in.druk van een volk dat uit lange rust de kracht geput heeft tôt eene ontplooiïng op aile gebied zonder weerga in de geschiedenis. }. M. TEEKENEXAAM. — Wij ontvangei van een Vlaamschen wiend het volgend^ schrijven : j De dagbladen deelden het volgend< eensluidend bericht mede : « Teekenexamen. — Een bijzondei ^ examen tôt het bekomen van het diplom; voor het teekenonderwijs in de Middelba 3 re Staatsinrichtingen za] te Gent op ; April en volgende d.-tgen plaats hebber voor de kandidaten uit de Etappe, die geen deel hebben kunnen nemen aan hei 5 examen te BrusSel op 22 Augustus 1916. J Het examen kan naar keus der kandida-' ten in het Fransch of in het Nederlandscl 1 afgelegd worden. Als didaktische proei zal eene les moeten gegeven worden ii het Nederîandscb en eene in het Fraoscb.> Vloetea de kandidaten inderdaad les geven in het Nedêrlandsch en 00k in het Fransch P Daartoe wordeD de Walen immers niet c verplicht! De Vlaamsche leeraars, die zich te Leu-3 ven en te Brussel aanboden voor dit tee-" kenexaam, waren vrij de voertaal te kie-s zen bij het geven enkele hunner les. Het - is wel waar dat ze bijna allen het Fransch 9 bezigden, omdat doorgaans een deel der jurieleden hen niet verstond en zich naar * de welwillendheid van de overigen, « Fla-1 mands de cœur », inoest schikken. Vlaam-> sche lesgevers liepen zelfs wel eens ' schampere... terechtwijzingen op in den ~ loop hunner voordracht en er werd 00k ■ wel eens op gewezen. dat overal de tee>-1 kenlessen in 't Fransch werden gegeven... 1 A bon entendeur, salut! e Maar nooit werden er twee lessen - geëischt. r Waarom zou men niet gladweg verlan. gen in ons Vlaamsche land, dat de kan-3 didaten les eeven in het Nederlandsch? t TWEE MATEN EN TWEE... CEN-SUREN. — « Le Peuple Belge » die te r" Parijs verschijnt, geeft zijn konfrater, de « XX" Siècle u den volgenden steek : ~ a La Métropole » lascht geregeld op 1 de vierde bladzijde, sedert eenigen tijd, " de volgende klejne mededeeling in : « Aan onze dappere soldaten, 5 « La Métropole » is U geheel toege-wijd, gij weet het. Gij weet 00k dat, ter-e wijl het bureau van den krantenverkoop J U overstroomt met bladen, welke het be-gunstigt, het aJles in 't werk stelt om U e « La Métropole » te weigeren. Richt elken keer een protestatie tôt ons, dat ge uw krant niet kunt krijgen. » 1 Wat is daarop te zeggen? Ziedaar een ! mededeeling welke zich richt tôt de soldaten vanjhet Belgiseh front ; waar onze ambtszuster, 'evenals wij, toegang héëft", " met het veriof der militaire overheden, ï onderworpen aan de hooge directie van den heer de Broqueville, minister van " oorlog (Gecensureerd.) 1 De katholieke « Métropole » zelf klaagt s er over op het front geboycotteerd te wor-" den. Het bureel van den krantenverkoop ï (d. w. z. de officieele inrichting der mili-1 taire verTToopers van Belgische dagbla-ï den aiih^fT'front) doet zijn best « La Métropole » te weigeren aan de dappere katholieke soldaten, die haar wenschen te t lezen en het « overstroomt » de loopgra-e ven met bladen, welke het begunstigt, ziedaar het féit ! » Waarom wijst « La Métropole » niet " openlijk den gelukkigen genieter van de " officieele bescherming, tegen welke zij - protesteert ? Zou deze genieter mogelijk J" de « XXe"Siècle » zijn? In ieder geval Ls j het nTet « Le Peuple Belge ». ^ EEN CHIRURGISCH WONDER.- "• Een chirurgisch wonder is, naar wij in de e Engelsche pers lezen, het geval van den zoon van het Engelsche parlementslid O'Grady, voorzitter van het algemeen P verbond van vakvereenigingen, die eenige maanden geleden ernstig gewond werd. ? Hèt bleek noodig een van zijn armen af t te zetten. De chirurg die de operatie uit- - voerde, verwijderde een (blijkbaar ver- - splinterd) been uit den afgezetten arm, } zette den arm weer" aan den romp en - naaide de peezen eh spieren aan elkaar. ~ Thans is de arm zoo goed dat de jonge t man hem kan gebruiken en in staat is om 1 een kop thee langzaam naar zijn mond s toe te brengen. Alleen is de geopereerde f arm ongeveer 71/2 cm. korter dan de — VEROORDEELING VAN EEN t BELG IN NEDERLAND. — De « Te - legraaf » deelt mede dat het Gerechtshof 1 van 's Her^togenbosch (Nederland) een Belgiseh uitgewekene, Léon Verhelst, 39 jaar oud, tôt twee jaar gevangenisstraf heeft veroordeeld wegens ©en moordaan-slag den 22n October 1916, te Waalwijk , op een vrouw geple^egd, bij wie hij in de ; kost was. De beklaagde verklaarde dat hij dex>r jaloezie gedrevem werd ; hij was ; namelijk jaloersch geworden omdat zijn slachtoffer volgens hem te vriendelijk was voor een medekostgangesn, eveneeas een Bel?. BRAND IN HET BELGISCHI GASTHUIS VOOR HERSTELLEN DEN TE ROUAAN. — Een telegran uit Rouaan meldt dat bramd uitgebroker is in het gasthuis vooi- herstelleinden, ge vestigd door het Belgische léger te Bios-seville-Bon-Secours. Twee gebouwei zijn vernield eu de brand heeft belangrijke stoffelijke schade veroorzaakt. Mer spreekt tôt nu tœ van geen persooulijke onpieliikketn. lels vuor iHcrej dag Briand treedt af 18 Maart 1917 : Briand treedt af. Weej een keerpnnt in den ooriog. Een keerpunt? Omdat éen ministerie valtr Heeit dat beteekenis? En Uan no£ al Frankrijk? We moeten die gebeurtenis beschou wen in het licht der feiten. In ona nommer van 12 Februari 1.1, schreven wij, in den vorm van voorspel-lingen : Het Duitsche front wordt ver legd en achteruit gebracht, Brian t treedt af en ruimt de plaats in voor Bar-thou. Sinda lang was men overtuigd da de gladde, de gewikste afgevaardigd* 1 voor St-Etienne. in het nooduur de ver-antwoordelijkheid aan anderen zou over, laten. De eerste maatregel van het kabi net Bar thou is de opruiming van het Sa loniki-leger van Sarrail, een behendige • zet, want daardoor wordt het Westelijl * front in België en Frankrijk met eenige honderdduizenden manschappen ver sterkt. Maar tevens staan dan de I ta lia ' nen alleen in het Balkan-schiereiland, t< » waloua verschanst, laatste vesting ei laatste zinnebeeld. van hun Adriatico droom ! » Het eerste gedeelt^ is verwezenlijkt ' De verlegging van het Duitsche fron ' geschiedt in gewild en langzaam tempo ; Het schijnt dat de nieuwe lijn zal loo pen van Rejms op Atrecht, over Saint | Quentin, op een lengte van 80, een diep. te van 80 kilometer, zoodat de gansche bocht wordt weggenomen, waardœr eer aantal divisies, misschien wel een heei dozijn, zouden vrij komen. Noyon is dus ontruimd en C'émenceai zal Briand niet langer in 't gelaat kunnen slingeren : Les Allemands sont tou. jours à Noyon! En toch, zeer zonderiing samenval-len, juist op ditzelfde oogenblik trejr Briand zich terug. Toen Liautey verleden week uitschooi op een parlementair appelsien-schil, sebrevén we Zaterdag : « Op dit oogen-. blik wellicht heeft het kabinet Briand ontslag genomen ! » 't Kon zich nog vier-. en-twintig ure-n lang overeind houden et . Zonelag avond ontvingen wij het bericht van zijn val. En dit op een oogenblik dat de Duitschers wijken, dat Noyoi vrijkomt en dat d^ Russische revolutie . als een triomf voe>r de Entente uitgeba-j zuind wordt ! De toeschouwer, die de ; zaken oppervlakkig beschouwt, zal e , niet wijs uit worden. Dit versterkt ons in de meening dat de . terugtrekking van de Duitschers en hei : prijsgeven van Péronne en Bapaume, t (voor beide steden wordt nu maanden [ lang gevochten door Franschen en En-1 gelschen), geen gejubel verwekt in de ; regeeringskringen die op de hex>gte zijn 00k in de zienswijze dat we niets wetel over den toestand van Rusland, dan het ■ gene de Engelsche pers daarover belief - mede te. deelen. Indien wij morgen vernemen dat Sa 1 sonof weer opnieuw kabinetshoofd il Rusland is, zullen wij eerst onvoorwaar-^ delijk de Engelsche lezing aanvaarden Hoe geschiedt de terugtocht? Zijn a. de steenwegen opgebroken en de kas seien in meren en vijvers geworpen? Blij ven er slechts drassige. bancn over, vo. kuilen en groeven, die geen verve>er vai schiet- en mondvoorraad toelaten, of diei ; erg belemmeren? De Franschen he.bbei geen gevangenen te melden. wat betee-. kenisvol is. Dat. de frontverlegging naar een vast plan wordt uitgeve>erd, en gewild is, we ten wij dus, doch is zij een noodzake lijkheid en was zij tevens gewenscht S Schuilt er een offensief doel onder eu staat nu een Hindenburgsch beweging& oorlog in het West^n te verwachten ? Oi wordt eerst Italie, met krachtige hanc aangevat? Alleen Hindenburg kan daaj een afde>end 'antwoord op geven en dk= nakende gebeurtenissen zullen leeren. Er is reedî veel veranderd. De Tzaar die Servië steuneie. na den moord van Serajewo, en zoo den wereldoorlog ten minste onrechtstreeks ontketende, is weg. Zijn 00k weg Asqnith en Grey, Sas-sondf en Salandra, Delcassé en Briand, de groote leiders van den oorlog. Briand is in de eerste plaats een schit-terend redenaar. Hij is, evenal- Poinca-ré, het toonbeeld van den advokaat die langs de politieke ladder tôt de hoogstc

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume