Het Vlaamsche nieuws

2085 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 06 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0k2697324q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I ^oensdag 6 Juni 1917. Derde Jaargang Ni. 157 Prijs : S Ccntiem voor geheel Belgrië Het Vlaamsche Nieuws Varschijnt 7 maal in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : [ééiimaand t . 75 • 3maand 5.— [Gmaand '0.— [éénjaar 18.— Redaktie, Beheer en Aankondigingeii: ROODE8TRAAT, 44 ANTWERPEN DE OPSTELRÀAD : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDF. Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Docter Antoon JACOB ■■■■■■ ' Elke medewerker is persoonlijk ver antwoordelijk voor zijn schrijven, ei bindt niet hee! de Redaktie. AANKONDIGINGEN : Tweede blad, de.n regel 2,50 1 Derde id. id. 1.— Vierde id. id. 0,50 Doodsbericht 6,— S QUITSCKE ZiiDE [JITSCH AVONDBERICHT jn, Maandag 4 Juni. — Officieel : ; bocht bij Wijtschatte is, na een n ochtend, de geschutstrijd tegen ûddag weer tôt aanmerkelij.ke aangezwollen. de andere fronten is tôt dusver an belang gemeld. ijn, Dinsdag 5 Juni. — Officieel : ELIJK GEVECHTSTERREIN it gen. veldm. kroonprins Ruppr. ;:eren : oestand is aan het front in Vlaan-onveranderd. In de bocht van fia«te en-d>e aangreûzende vakken sedert dagen de artillerieslag des 3ags tôt uiterste kracht aan en tôt diep in den nacht voort. Ter lling van de vijandelijke vuuruit-g aanvallende afdeelingen zijn teruggeslagen geworden. Nabij de I tusschen het Kanaal van La Bas-den weg Bapaume—Kamerijk was steren op meerdere punten de ge-t>edrijvigheid levendig. Ook hier aanvallen voor de Engelsche"n resultaat. ît van den Duitschen Kroonprins : gsheen de Aisne en in Westelijk tagne is op sonmiige plaatsen de rijd opnieuw toegenomeu. Brava werden 2 11a zeer krachtige reiding doorgevoerde nachtelijke len onder zware verliezen voor de :hen afgeslagen. Beoosten de aa,n-iats haalden onze eigen aanvals- II gevangenen uit de vijandelijke aven. H gen. veldm. hertog Albreoht van mberg : s bijzonders. * * * fiinstige weergesteldheid was op het front bij dag en nacht de vlie-Irijvigheid zeer levendig. In lucht-iten en door afweervuur zijn gis-[3 vijandelijke vliegtuigen geveld. jeschutvuur 1 kabelballon. Luite-?oss bleef voor de 32e maal, luite-ichaefer voor de 30e en luitenant irôder voor de 24e maal overwin-a luchtaanval. ISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN is bij, op vele punten, levendiger ade bedrijvigheid niet tôt groote îtsakties gekomen. BALKÂNFRQNT oudens schermutselingen van voor-i, geen eigenlijke gebeurtenissen. 100ST. H0HG. ZIJDE enen, Maandag 4 Juni. — Officieel : iISCH EN ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN le Karpathen hebben wij vijandelij-îrkenningsafdeelingen teruggedre- il.lAANSCH GEVECHTSTERREIN 1 Oosten van Gorz heeft de vijand aldelijk getracht de eergisteren aan îrloren schansen te heroveren. Aile lien zijn mislukt. Onze buit is ge-1 tôt 11 officieren, 600man en 9 ma-fcweren.den Faiti Hrib hebben wij 350 Ita-uiit hun stellingen gehaald. den omtrek van Jamiano is de ge-îaktie, aanm-erkelijk toegenomen. rco in Zuid'Tirol, hebben wij een ansch watervliegtuig neergeschoten. ar uit zeer voorzichtige schattingen , overtreffen de verliezen, der Italia-n den tienden Isonzo-slag ailes wat and in vroegere stormloopen aan Aenlevens en volkskracht voor zijn eringspolitiek heeft geofferd. Wij 'n in den loop van den slag 19 divi-» deeerste vijandelijke linie waarge-n, zoodat tegen een frontvak van 40 km. breed ten minste de helft van het geheele Italiaansche loger storm heeft ge-loopen. De verliezen aan dooden en ge-wonden, die de aanvaller daarbij heeft verloren, zijn stellig hooger dan 160,000 man. Bovendien hebben wij hem 16,000 gevangenen afgenomen, zoodat men de gezamentlijke verliezen bij matige schat-ting op 180,000 man kan stellen. Daartc-genover staat als behaald voordeel, de be-zetting van den Kuk en van het tôt een puinhoop geschoten dorp Jamiano. Dat is poover genoeg voor het overwinnings-gejuich in Italië op den tweeden jaardag van den oorlog. Het succès is buiten kijf on s g-ebleven. . BALKANFRONT Onveranderd. m FRAHSGHE ZiJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Maandag 4 Juni. — Officieel avoudberich't : De geschutstrijd bleef zeer bedrijvig bewesten Braye=en=Laonnais. Tusschen. poozeud bombardement tegen onze voor-stc linies bij Craonne en Chèvre 11 x VAN ENGELSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIÎS I^nden, Maandag 4 Juni. — Officieel Wij hebben ten Z. W. van Cherisy eer post hernomcn, die 2n dezer in hander van den vijand was gebleven. In der nacht zijn vijandelijke overvallen afge wecrd ten Zuidwesten van la Basséç ei Nieuw Capelle. Beoosten Vermelle: dronge 11 wij in de vijandelijke schansen VAN RUSS1SCHE ZIJOE Petrograd, Maandag 4 Juni. — Officieel : RUSSISCH GEVECHTSTERREIN In de richtmg van Kowel, in de streel van Nowi Mossor zijn Russische verken-nets onder aanvoering van Rikofsk, lui-tenant der kozakken, door vier ijzer draadlinies heen gebroken, Zij hebbet een Duitschen veldpost verstrooid. In de Karpathen, in de streek var Prewi, baanden Russische verkepnings afdeelingen onder leiding van onder.m tenant Odintsçf zich ondanks het vuu: van machinegeweren en ' geweren de: vijands een weg door het ijzerdraad, ver dreven den vijand uit zijn schansen ei bemaclitigdep een machinegeweer. Bi den aanval is de dappere onder-luitenan gesneuveld. ' RUSSISCH-TURKSCH GEVECHTSTERREIN Onveranderd. VAN ITAUAANSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 4 Juni. — Officieel Beoosten Gôrz en op den Karst lieef het vijandelijk gesehutvuur, in de vong dagen reeds vermeld, gisteren in krach gewonneai en' zich van Vertoibizza tôt d zee uitgebreid- Tegen onze stellingen o; den berg San Marco, tegen de linies o] den Dosso Faiti en beoosten Flondar be reikte het een buitengewoïie hevigheid Onze schoten béantwoordden die der te genpartij en dwarsboomden pogingen de vijande'iijke infanterie, om in onze linie binnen te breken. Op de W-estelijke hel lingen van den San Marco slaagde d vijand er in, na met zijn artillerievuur d verdedigingsstellingen onzer linies vol slagen te hebben vernield, in een doc drommen uitgevoerden aanval eenig vooruitgeschoven schansen b'nncn t cTiringen. Door het snelle ingrijpen va versterkingen tôt staan gebracht, wer hij vervolgens in een tegenaanyal me ernstige verliezen zonder feil in zijn ste lingen teruggeworpen. Hij liet 82 gevat genen o w' drie officieren, in onze hat den Messire du Castillon Boveugenoemd heerschap laat nog eens van zich hooren, in het berucht' « Belgisch Dagblad », dat in den Haag met de; drijfkracht van Haversclie gel-den verschijnt... onder de hooge leiding van den dikken vaderlander in Israël, zedigjes geheeten Modeste Terwagne, die de socialistische roode kaproen op de haag heeft gehangen, om zijn hoofd naar Mozaïsche wijze, met de zoogehee-ten Belgische klc-upen als een tulbanid te omkransen. I11 een hoofdartikel : « Walen en Vla-mingen », vaart het heerschap, dat zich-zelven du Castillon heeft geheeten — Léonce pour les dames ! — met de zij-nerzijds gewone ongemanierdheiel uit tegen al wie maar een zweeni van onaf-hankelijkheid tegenover de Haversche bron van allen welstand durft vertoo-nen.Onder smaael ende misprijzen wordt gewag ge^naakt van de stichting van een « Vlaamsch Belgischen » bond met de heerén Van Cauwelaert en Hoste junior als statidaardvoetrders. I^aten die heeren zelf hun rekening met messire Leonce vereffeiie-n ; wij zullen bij tijd en.gele-genheid de slotsom treklcen. Een paar zinnetjes willen we even uit 's inans geschrijf lichten en ze naar be-hooren inlijsten. Leonce vertelt met vereischten ophef . van de Belgische trouw aller VlâmiageH en Walen : « Al hebben de Duits'chers eenige ellendigen gerongeld, waarondet Belgisch-pangermaansche agenten van vôôr den oorlog...'» Ofschoon de P"o-pere penneknecht zich te Leiden buiten bereik van slagen en schot bevindt, ver-zu'mt hij, misschien wel met angsttige voorzorg, man en paard te noemen... ■ Gelieve de dappere penneridder wal meer op den man af te gaan ; wij hiet mochten ook wel graag die bezoldigde Duitsche agenten kennetii. om toch eens iets naast de bende Fransche en Belgische elienaars van de « kas » der Grande Nation te kunnen stellen. Hij vertelt ons dan hoe in Rozendaal . c-en 150 brave luidjes vcrklaren nogpas-. sipver te willen zijn dan Hoste en Van . Cauwelaert en hoe te Maastricht een [ « Ligue patriotique wallone », na veel barenswee geboren werd, door de vroed-! kundige hulp van een vlucht Luikei . « journalistes », die uit pure vaderlands-. liefde, den betrekkelijken overvloed - over de grens verkozen boven lijden en - werken met de landgenôoten op eigen . bodem. Luista; maar even : ~- 1 « Langs Waalsche zijde treft men ook j eenige arrivisten of aktivisten aan. : «L'Opinion Wallonne» te Parijs... er enkele Wallonisanten die in 't bezette gebied op séparatisme aansturen... daar-om stichtten uitgeweken Walen» te Maas-[ tricht de «JLigue patriotique». » « Vrij België » heeft, naar het wel schijnt, een broertje dood aan die uit-bundig Belgische bonderij, Vlaamsche of Waalsche dan, en dit is te begrijpen in de oogen der sleepdragers van Have re zijn de afvalligen, n.b beide Buyss'e's . van Euyvelde en, wie nog al naast bewus t te bondstichters en leden, de alleen rei-0 nen, wien het dignus est intrare zal toe-^ gezongen worden bij gelegenheid dei „ plechtige ontvangsten na den triomfan telijken terugkeer van Zijn WelEde } Ilooggeboren den Heer de Broqueville Quand les Alliés, enz... Ik stel me dien terugkeer voor, d< . Broqueville in 't midden, met Goble r d'Alviella redits, Hymans links ei s Vandervelde elragende elen sleep val Zijn WelEdeles goudbrokaten feestman e te!. De overige mini^teœ mogen loopei e waar ze willen. doch niet voorop om dei _ prachtigen aanblik niet te versfuieren T Willen ze zelfs naar den duivel loopen e dat zal wel van hun vrije keus afhangen v Dat onze goede vrienden Julius Jr e: n Frans minder optimistisch naar al di d inodder eu gemodder kijken is begrijpe «t lijk ; hun « Vlaamsch-Belgisch » bondf [- kind wordt, zou men zeggen, niet al t 1- vreugdig begroet en sommige dooppe [- ters bedanken al dadelijk voor de eei zooals hierboven vermeld staat Om eol ter groot te doen, geeft het lijforgaa onzer twee vrienden vrij onzacht af o de lui, die hun politiek kermiskraampj aan de overz.ij dierven opslaan ; doch d wijze van behandeling draagt Leonce gôedkeuring niet weg, zelfs daar waar ? aanlegt op geestigheden, die door mess te gedoodverfd worden als... spotte nijén. , zoo zouteloos als klakkeloos. In hetzelfde nummer, 19 Mei 1.1., wi nog een geurig tuiltje te vinden, ond< hoofding : « Bestuurlijke Scheiding i België». Al de nieuw benoemde diens oversten in de vervlaamschte ministeri< worden niet de onvermijdelijke schim] sclieutçn overladen, en te dezer gelegei lieitl wordt de heer Lambrichts met sp> ci aie voorkomendheid uitgescholden. D is echter mans genoeg om messire d Castillon ter dege van antwoord te di nen. Het slot van dit tweede stuk klin] eenigszius a>nderling in den mond vs een heerscl>ap dat zich veilig over c grens redde eu daar schinipt e-n laste mits binnenrijven der Haversche zilve lingen. Die man waagt zich aan volge: de juitlating : « Indien de Vlaamsche aktivisten ke: nis gemaakt hadden met nood en geva: genis zou men misschien aan de oprech heid van hun gevoelens kunnen geloo hebben, doch nu verkoopen en verradt zij liun vaderland voor dertig zilverli gen. j) Leonce, spreek toch niet van koord < zilverlingen in Judas' huis ! en leg u w toc op taalstudie, dan zult ge 't woo: « klakkeloos » niet wear zoo te onpas ( bespottelijk als hoedanigheidswoord g brniken. en te v en s zal ik, denkende ai uw' eindelooze politiekc- gedaantewiss lingen, niet meer moeten rijinen : Messire .. end heer du Castillon « geen klare wijn uit vuile ton » Gij smijt met drek en slijk Naar meerder, minder, al gelijk. Gij kakelt luid en schreeuwt maar vast Doch heet bij elk een dwaze kwast, Die balkt als de ezel 0111 wat klaver, Die gij verdieneti moet bij die van Havc Des zeggen wij, als Cats weleer : <t Om dei; wille van de smeer, Likt de kat de kandeleer. » / M. BR.TNS STAD en LAND LIEDERAVONDEN VOOR HE VOLK. (A. N. V.). — Leider: Nai Rëynaers ; lokaal : « Anivverpsch Koffi huis », Van Straelenstraat. — Woensd; 6 Juni, te 9 uur 's avonds (torenuur) w kelijksche herhaling. Hern-emen van h lied « Gent ». Toegang vrij. Liederboekjes kostelo \-oor de nieuwe ledert. DWAZE GERUCHTEN. Somn ge\waadwillige lieden strooien rond, d het examen voor onderwijzer on onde wijzeres (middenjury) dit jaar niet ? plaals hebben, of -— indien het pkw heeft — d.it de diploma's niet geklig 71 len zijn. Die geruchten zijn healemaal valseh ! Artike] 24 van de Belgische schoolw . zegt bepaald, dat er zulk examen ing . steld is. Het gebeurt dus volgens een lî' - gischc wet, gestemd eloor de Belgisc . Kamer en den Belgischen Senaat, [ goedgekeurd door onzen Belgisch koning. Enkele lastertongen vertellen er nog , bij, dat een Duitscher bij de jitryleden ; t plaats nemen en mee het eliploma zal c x derteekenen. Men moet waarlijk van e j zieken of zotten duivel bezeten zijn c zooiets te durven vooruitzetten. i Het schijnt, dat zelfs officieele per-1 nen kwaadwillig meehelpen aan die 1< gengeruchten. Moesten wij bewijzen t handen krijgen van zulke valsche 11.; , delWijze, wij zoutlen die officieele p i sonaadjes onverbiddelijk ter verantwo (- ding roepen. Eenieder wete het dus goed : het e: . men gaat door, en de jury is uitsluite c Belgisch. - WAT MEN IN ENGELAND OV1 , BELGIE DENKT. — De korrespondi - van de « XXe Siècle » te Londen, we u zonder moeite onder zijn pseudoniem van i p Gutt, als de heer Camille Guttenstein, e voorheen advokaat te Brussel, te herken-e nen is, schrijft zijn blad uitvoerig « het-s geen hij onontbeerlijk acht » over dit on-e derwerp. Hij brengt om te beginnen in i- herinnering, de groote ingenomenheid £ der Eng-elschen met de Belgen, in het bc-gin van den oorlog en de ontvangst, die ] ■ zij deden ten deel vallen aan allen, die van , ,T België kw-amen. , n , « Deze gevoelens, zegt hij, hebben j t. "twee jaar gcduurd ; zij duren nog; maar ;S het is niet twijfelachtig, dat'hun vuur en ( hun eenstemmigheid afgenomen is. Hoe ' i- is deze « ontluikende verkoeling der ge- ( negenheid » te verklaren en hoe uit zij ( ie '/ich? 1 u Elk oogenblik vestigt de pers er de 1 aandacht op, dat Belgen van militairen leeftijd — de Engelsche militaire leeftijd 1 et gaat tôt 41 jaar — in meer of minder ] n grooten getale in dit of dat graafschap in |c deze of gene voorstad, in de eene of an- | rt derc fabriek werken. Des morgens k-rui- ] r. sen hun groepen, de Egnelsche sold-aten, j. die naar de oefening- gaan, gewonden van Vimy of Bapaume. De toestand dezer }_ Belgen, hoe geregcld ook uit het: oogpunt j onzer wet, is hier bijzonder aanstootelijk. , j" Een Engelsch soldaat, op Belgischen bo- . y dem gewond, verwondert zich, hier terug-komendc, zijn zaak opengehouden te zien ^ door een Begl van den zelfden leeftijd, een Burger. Ik heb té dezer plaalse, een jaar gele-^ den de aandacht getrokken op een arti-kel van de « Daily Express » dat in den-zelfden geest geschreven was. Hetgeen ' dit weinig ontstuimig blad toen gcxcgd heeft, wordt heden in andere bladen her- lll haald. De machtige Northcliffepers, zingt op denzelfden toon. Gelooft niet, dat het geschrijf van een Whiteaker één of twee jaar geleden zou aangenomen zijn geworden. De vlucht-elingen, die de Engelsche liefdadigheid uitbaten, hadden de dappe-ren van den Ijzer nog niet doen vergeten. De tijden zijn veranderd. Een veertien dagen geleden, publiceerde « John Bull » — het blad van den grooten ppblicist r Bottemley, de werkelijke uitdrukker van de gerniddelde opinie in Engeland — dit stukje : « Heeft iemand onlangs iets ge-hoord van koning Albert en van zijn hejd-haftige sold-aten? Wij wachten met on-geduld op berichfen ». Weten zij dan niet, schrijft de heer Guttenstein, met ingehouden verontwaar-diging, dat van de zee tôt onder de poor-ten van Iepcren, onze soldaten lijden- en j sneuvelen? Weten zij niet wat wij aan K] manschappen verliezen bij verkenningen, c. raids in de vijandelijke loopgraven, of 10- onder het bombardement? Weten zij niet, e. dat in aànmerking genomen, het front, Pt hetwelk wij l>ezct houden, geen enkel léger geringere dichtheid, noch minder re--,s serves heeft ? Dat ailes zou maar een half kwaad , . zijn, indien het niets dan een geestige 7 grap of een min of meer misplaatste ironie zou beduiden. Maar het misverstand is ernstiger. Het dreigt onze betrekkingen met onze groote bondgenooten te beder-\en. Het dreigt hen te bedriegen omtrent onze wederzijdsche waarde. Wij zijn op het oogenblik niet bezig t met een offensief, toch niet minder dan v zij bij Ieperen, waar ons front op het hun-_.| ne overgaat. Men ontmoet, hier en el-i ders, te veel Belgen van militairen leef-pn tijd? Maar de landgenoot der « in.bren-pn gefs van gewetensbezwaren »— der dertig duizend mécaniciens, die een.werk-staking komen te houden, om den recht-a| banken het recht te betwisten hen naâr 'al het front te zenden —- munitiearbeiders, n" die weigeren te werken na vijf uur des en a\ onds of een en'xelen vrijen dag op te ,rn offeren, kan ht) ns een verwijt doen? Iletgeen ernstig zegt de heer Gut-;o" tenstein ten slotte, is niet dat dit of dat verhaaltje valseh is, maar dat men « ho-111 den » bijna aile valsche verhalen gretig in" opneemt als zij « tegen » ons gericht zijn. ?r" Zoo ver zijn wij gekomen. Het is tijd, 7>r" hoog tijd, dafc men er een einde aan maakt. Afgezien van de frazen in offi-cieele redevoeringen of in bankettoasten, is het zeker, dat wij niet meer zoo hoog staan aangeschreven in de genegenheid îR als twee jaar geleden. En, ik geloof niet, mt dat mijn opmerking alleen op Engeland ke van toepassing is -. « )ver den Wederopbouw in België Gcdagteekend van 25 Mei 1.1. ver-rcheen 2 Juni in dit blad onder bo-'enstaanden titel een schrijven, getee-:en<l « Eenige Vakmannen ». De daarin 'oorkomende uitlatingen en onjuiste ,'oorstellingen dwingen mij eenige op-nerkingen te maken. Ik zal trachten zoo eerlijk mogelijk te lordcelen tusschen het we.rk van « Het rechnisch Bureel voor Hoevenbouw » en le verschenen kritiek, alhoewel ik weet, lat het zal schijnen alsof ik « Het Tech-ûsch Bureel voor Hocveîibouw » in het jijzonder wil verdedigen. Eerst en voor al zij gezegd, dat de < Heeren Vakmannen » geweldig laug îebben gewacht om samenstelling en verking van het T. B. v. II. te beknib->ele.n en de in de pers verschenen arti-ccls als njet met de waarheid strookend lan te klagen. (Het zij hier terloops gezegd, dat aile door mij. onderteekende irtikels Waarin over het T. B. v. H. ge-■ept wc.rd, verschenen zonder voorkonnis /an. de leiders van het bureel en- dus mijn jersoon'ijke meening vertolken. Zooals Irouwens ook dit artikel.) Inderdaad, de ;ers'c tentoonstelling van het T. B. v. H. Werd gehouden te Willebroek op Zon-iacr 6 Oogst 1916, en het eerste artikel versctièeft op 23 Oogst 1916 in dit blad. De laatste uitlatitig die ik ken, is op Za-lerdag 24 Februari 1917 in de « Gazet van Brussel » verschenc-n, onder de hoofding « De Werking voor den Wederopbouw i.11 België ». Dit laatste was slechts cen objektieve vaststelling van de werking, zonder aa-nmerkingen of goedkeu-ring. Een tijdverloop van drie maand'en -v:dert dit artikel, van tien maanden &e-dert het begin van de werking van het burce'1, zouden mogen lat-en veronderstel-len, dat de te maken opmerkingen goed doordacht werden. Het schrijven in kwestie overtuigt, integendeel, hem die :3e toestanden onbevooroordeeld en on-baatzuchtig beoordeeit van het tegen-avergestelde.Voor al eer ik iets wist over de samenstelling van het T. B. v. H. liet ik op 19 Mei 1916 cen artikel verschijnen geti-leld : « Men herbouwt, maar hoe? » met :1e strekking de aandacht van de besturen le vestigen op de weinig landelijke wijze ivaarop lierbouwd werd. Toen ik korten tijd tiadien "met de werking van het T. B. v. H. in kentiis kwain en de voorge-îtelde otiiwcïpen kon zien, vond ik daar-n.zooveel degelijkheid en schoonheid — In tegenstel ing met de gebouwen die ik ceds gebotiwd zag — dat ik natuurlijk :iet Land- en Tuinbouw Koniite.it van de Provincie Antwetpen en zijn Technisch Bureel voor Hoevenbouw prees. Ik heb le overtuiging, al zijn de bouwmeestera van het T. B. v. H. betrekkelijk jong, :lat zij toch de noodige l>ekwaamheid be-sitten om de zaak in de goede richUng be leiden. (Daarmede zij niet gezegd dat ik het in ailes volmaakt eens met hen ben.) Dat was ook de meening van ve e bezoekers van de gehouden ten-toonstellingen en ook van menig vooraaiistaand vakman, zelfs uit den vreemde. Ik zou vooral gaarne zien, dat de « Heeren Vakmannen » dui-delijk waren in het aanklagen van ont-wcrjK-n, bijv. welke zij a's « nieuw-mo-disch en oneigen » bestempelen. Waar de onderteekenaars beweren dat het T. B. v. H. zich iii'-sluite^d het mo-no^ool van landelijke woningeu wil toe-eigenen, vergissen zij zich moedwillig. Watit in de brochuur n Land en Dorp » door het Land- en Tuinbouwkomiteit uit-gegeven staat uitdrakkelijk op blz. 85 : « De werldng is hoegenaamd niet gericht tegen de voottreffelijke bouwmeesters, die wij i.n onze streek bezitten, noch be-doelt den hoevenbouw in de handen van het komÙeit te centraliseeren. Er wordt slechts getracht, in de ontelbare geval'en dat geen goed onderlecd en kunstvaar-dig bouwmeester geraadpleegd werd, in-liciitingen en raadgev'ngen te verschaf-feu, om zoodoende de oprichting van waardelooze en leelijke gebouwen te voorkomen. Verder worden aan aile bouwmeesters, die zulks verlangen, aan-wijzingen gegeven over de technische in-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume