Het Vlaamsche nieuws

507 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 21 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 31 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v97zk5789q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

! ajo«S8M*»"P*UZK?" f f Voar ifo *»** ' " ., • foor 6 a»* «• Voor één j*» "• ^ kiachten oairegelmAtig- , jl in de bestelliig der po&tabonna-bt«n zijn UITSLUITEND te rich ? «S bel BE3TELLEND I'OS'l gygEEL en niet aan het behoer van het bl*d. <§ « ^ —— . r - — i Het Vlaamsche Nieuws 4 Verschijnt 7 nul per week DE OPSTELRAAD : ïïoefiostsiler Ksf VEHHULST, Dr. Àug. B#1RMS, Hoogteeraar Aib. VAN DEN BRANDE ■ i, ,| ,| ii »ll | iii i ■ il 11 !■ il ■ » ■ml— 1,11 'hi"1 iiu.mwwmmbihm»' 11 i i AÀnaOJSDIGISSÏHi , IRoed* bU4, d«e r-jg*i ...... Î.S8 | DerAa i4 U, I.— 1 Vi«r<b» a. ai, ...... 958 D«e^»W>«csiiai S.— Etkt ml**»* *rt*r is pnwMtni'jk varaattwMraLaÉijJc ro+r m» «sSssJtwi, ■m *.»*t h**L 4* ftedaktia, tekaar m A»fii»»digJ«g60 73, ST-JACOBSMARKÏ, p AflïWfigtFEN 5tëe=— m auiTSCHEîiJP8" diiitsch avondbericht i Berlijn, Woensdag 19 Junâ. — Off | cieel : Van de gevechtsterreinen geen meuw: duitsch lêgerbericht Berlijn, Donderdag 20 Juni. — Off cieel : Westelijk gevechtsterrein Front gen.-veldm. Kroonpr. Rupp: van Beieren : > gîjna aan t gansche front nam d ibcdrijvigheid "'in de zijde van de vijaiid 's avonds toe. Het artiîlerievui U(Je op; krachtige infanterie-afde< Lgen rukten in talrijke sektoren tege Le Hnies op. Ze werden argewezer Front Duitschen Kroonprins : Hernieuwde pogingen van den vi ind, benoordwesten Château-Thieri over de Clignon-beek voorwaarts t f dringen, mislukten in ons vuur Aa [het overige front bleef de gevechtsbf driivigheid binnen matige grenzen. Fronl gen.-overste von Gallwitz : Bezuidwesten Ormes werden nael telijke aanvalspogingen van den vijan j afgewezen. Tusschen Maas en Mocz< ! drongen eigen stormtroepen cjien i de Àmerikaansche steîlingen bij Se chepuu door en berokkenden den vi and zware verliezen. Hauptmann Berthold behaalde zij 36ste luchtoverwinning. Van de andere pevecbtster.eine niets nieuws. m OOST.lHfi. ZIJ8E i italia4nsch gevechtsterrein [ Weenen, Waeinsdag 19 Juni. — Off I cieel : I De Zuidelijke vleugel van de lege tgroep veldmaarschalk von Boroevic kee Fgesfàîiig opd.ringend, nieuwe vooirdeek F bevochten. Op eenige punten everseforeden Oo I tenrljksch-Hongaarsche troepen het Fo setta-kanaal. L De Italiianen zetten er ailes op, ons o; [dringen te stuiten. In kleine runimte f worden gevangenen uit verschiillenc I dooreengeworpen eenheden ingalever I Hevige aanvalliein des vijands, die in h Ibizonder aan beide zijden van den spoo E weg- van Oderzo naar Treviso worden uj fgevoerd, braken deels onder zware ve I liezen in ons vuur, anderdeeJs in gevec [ten van m,an tegen man. De aiviisrese vain generaal-veldmaa i schalk aartshertog Jozef stietten bij s i villa, aan den Zuidelijken voet van d« Montello, door verscheiden ItaliaanscJ | Unies. Het aantal gevangenen stijgt. Od het front in het gebersrte waren < steîlingen, die wij den ln Juni tussch< i Piive en Brenta, ten Zuidoosten v; Asiago hebben genomen, wiederorn h Noël van verb'tterde vijandelijke slorr lloôpen. Trots zijn groote offers vermoc ► de vij.and nergens voordeelen te behale [ Ook op den Dosso Alto deden de It i lianen voortd'urend weer vergeefsche aa vallen. ^ i Op het Westelijk frotit in Tirol artill I ne-gevechten. —«g <•<--- VAN tNGLLSCHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREII Londen, Woensdag 19 Juni. — Off 1_ cicel : îGsteravond hebben -wij ten Zuiden va '■ Hébuterne een geslaagden overval g' daan. In het vak van Oud=Berken hee cen afdeeling van onze troepen een va l~ de posten, die de wjand den 14 Juni ha genomen, aaiigevallen en heroverd. W namen eenige gevangenen eu maaktf r. twee m.achinegeweren buit. Franscl troepen hebebn een poging des vijant e oni in het vak van Loker aan te vallei n ver'ijdeld. De vijandlijke artillerie ontwil ir keljde op sommige plaatsen eenige bediri vigheid. " VAN !TM laaNSCHf ZIJ^ : ITALIAANSCH " 1 GEVECHTSTERREIN e Rome, D nsdag 18 Juni — Officiee' n De hevigheid van den slag, die op hi >_ bergfront is afgénomen, is aan den Pia\ vermeerderd. In den loop van den dia van gisteren heeft het derde leger m< j. den gewonen heldenmoed den krachtige j druk' van den vijand weerstaan. Tegei ,/ over MaSerada en Candelu zijn poginge n des vijands op den rechteroévcr van c rivi«r nieuwe-punten te winnen, om va.) j. lïif op te trekken, bloedig verijdeld. Tusschen Fossalta en Capo Sile woe< R de zond'er ophouden een zeer felle wo: steiing. Krachtige aanvallen des vijanc n wisselden af met onze tegenaanvallen. Aanvankeliijke snelle vooruitgang de vijands werd gebroken door onze» tfegei stand of door onze tegenaanvallen opg' houden. Eerst in den, nacht luwde c strijd eenigszins. Onze dappere troepe waren zwaar beproefd, roaar de tegei stander had de ondiepe inbuiging in or front, waarop sed'ert vier diagen de vek slag woedt, niet lcunnen vergrooten, e 1550 gevangenen vielen in onze handei r_ De vliegers nemen onvermoeid deet aa ft den slag. :n A«n den Noord'dijken zoom van <i.e Montello hebben wij onze linie ten Zuide S" van de rivier versterkt tôt Casa Seren: s" In den n,amiddlag deed de viljand uit c inbuiging in onze linie ot> het Noordoo: 3- telijk deel van de Montello twee aanva :n len, te weten een in Zuidwestelijke en ee in Zuidoostelijke richting. Eersitgenoen i- de aanval werd valkomen tôt staan g« 2t Lracht op de linie 279 tôt een punit te r- Noorden van Giavera, de tweede werd m t- geperkt vlak ten Zuden van den spoo r- weg San Mauro—Santandre. fi- In de streek van den Grappa sloegf wij de gedeeltelijke aanvallen van de r- vijand af, deden çeslaagde ovarvaUen e e* maakten een honderdtal gevangenen. 1 :n het dal van de Brenta en beoosten hi îe dal van de Frtnsala werd de vijandeliil stoot volkomen gestuît. Op den Oosteli le ken zoom van het plateau van Asiat :n ontrukten onze troepen cfen vijand de m Pizzo Razzea en de hoop-ten Zuidoost et lijk van Sasso, waarbij zij 300 gevang n- nen maakten. ht Een afdeeling onzer troepen en e< n. kontmg-ent Franschen ondiernameti ee à- kracbtigen aanval en wonnen terrein n- het berggebied van Cosalunga. Zij n men eenige tegenstanders gevangén-V« e- der Westelijk hebben de "Rritscbe tro per- talrijke gevangenen gemaakt. m i J 'imn-H ■ » .w n*.sj-'itj. in» ■BiMiu.witr'Taw Telegrammen ernstig zou zijn voor de Italiaansche stelli gen aan <le rivier, leert de ervaring in F ran ■ rijk dat het beheerschen van hoogten ni zoo veel te beteekenen had als de renutai j die ervan uitgaat. Het tweede punt van f vaar ligt bij zee. De toestand zal onbehaf ! lijk blijven, zoolang die bedreigingen n: > weggenomen zijn. | Geueraal Diaz' tegenmaatregelen Bij een Oostenrijksch kommando, 18 Jui , Op voorbeeld van de Franschen had f neraal Diaz een mobiel reserveleger gevorr t van 400.000 man, dat samengetrokken w langs den spoorweg Treviso-Vicenza. E r bestaande spoorwegnet was uitgebreid n 3 een aantal strategische lijnen, om dit lef * in den kortsten tijd naar een bedreigd f 3 deelte van het front te brengen. Zijn hoo niacht bracht hij daar, waar hij het gevs î voor zijn linie het grootst achtte. i Bii Asiago stonden de Oostenri|ksch-He - gaarsche troepen slechts 10 kilometer van i, vlakte, van waaruit zij de Italianen in fia è en rug zouden kunnen bedreigen. Daar - meermalen met hulp van Franschen en I t gelschen getracht de Oostenri]ksch-H< e gaarsche troepen in het gebergte terug e dringen en daar verwachtte Diaz nu ook c n hoofdaanval. Hij had ailes voor een krach n tegenoffensief \ftx>rbereid. Onder de buit: maakte kanonnen zijn er verscheiden \ zwaar kaliber. . Dex>r de beschieting van Treviso wordt aanvoer van Italiaansche troepen naar ■ gebied van den Montello in gevaar gebrac e Frankfort a. d. M., 18 Tuni. — Uit Gem n wordt gemeld : De Italiaansche lerterko e missie heeft heden het gebruik van de bn n lichtine van 1920 ongeroepen mannen v n de tweede en derde linie op het gevecr n front goedgekeurd. i. Minister-president Orlando is naar lo front vertrokken. DE SLAG IN ITALIE ■ opm!irsch op den Westelijiken Piave oevei I | Weenen, 19 Tuni. .— Uit het oorlogspers. ■ "'«'artier wordt 18 Juni gemeld, dat, ondank: ■ net slechte weer en de aan het gansche Zuid ■ Westelijke front vallende regens, de gewel ■ druk der Oostenriiksch-Hongaarsch< K pWrs, die op den Westelijken oever van d< I nave staan, voortduurt en op vele plaatseï | Z1in de Oostenrijkers en Hongaren diepe: [ v°oruitgegaan in het land op den anderei oever vah de rivier. Tusschen de beide ge j wichtige spoorlijnen bij Sandona en bij he fessetta-kanaal, hetwelk onze troepen be i J'-'kt hebben, ongeveer oi de plaatsen, waa net de spoorlijn naar Mestre snijdt, evenal h° ,ver^?.r Noordelijk, is de stevig in onzi nanden zijnde Westelijke oever van de Piav I "et terrein van verwoede gevechten. Het sukses blijkt wel uit het feit, dat wi il 'erre'n gewonnen hebben, waarvai i elke meter grond stapsgewijs den vijand ont I !r worden. De hoogte-rug Montellc ®ie het_ gewichtigste sleutel-punt van d | noven-Piave-linie is, is in zijn Zuidelijk ge /î. e n°S aanmerkelijk steviger in ons bezi Sekomen. Er hadden tallooze verbitterd ®?®naanvallen van den vijand plaats die ail Mislukten. De ongeveer 8000 gevangenen e : kanonnen en op den Montello alleen i nze handen "ebleven zijn. bewijzen het g< i lcht van de hier losgebroken gevechten. De twee bedreigde punten Londen, 19 Tuni — De « Manchester Guq> i lan» is van meening dat er twee punte r®" /Hogeliik Gevaar aan het Italiaansch I ri; eerste is de Montello ; degee i e berg heeft, beheerscht de vlakt I rivier vlak ten Zuiden ervan. Me l j \eehter nog niet voorbarig te zijn i to "j ' dat> als Montello verlore Qf7\ ('e gevolgen noodlottig zouden ziji ^noon de verovering van den Montel Prot. Mr. A. R. van R03 te Antwerpen Dcbfiiàvond vaa Woensdag 19 Juni 1918 Zoo we ons niet bedriegen was het in Sep tember 1916 dat Piof. Van Roy, de onveimoei bare redeinaar, die v66r den oorlog de radukai' Vlaïamsehe godachts over hael het jland gin; ' verkonden en verdedigen, het laatst te Antwer i- pen sprak, en wal op de heuglijke vergaderin; vioor de vervlaa.msclnng van da Gentsche Hooge school, toen in de feestzaa.1 van het Koninkliji Atheneum gehouden. Dat zijn optreden toem bi aile aktivisten hier de levendigstei herinLierin; ft heeft nagelaten bawezen de geestdriftige toejui n cliingen dia hem Woensdag 1.1. bij zijn vargehij ^ nen reeds begroetten. Pxof. Van Roy is een prachtf iguur, met op eei '1 brsede, hooge en lenàge gestalte den zwaar-be n baarden kop van ean leider. Met ook in gebaa. ie en woord de bezieliing van een leidsr. Een echi, [s Nederlandsehe verschijniing, parend de uitbundi ge kracht van den VJaming aan de verfijndhei< van den Noord-Nedenlander. i Men zegt graag», zoo bçgint spreker, «da j- eilke Vlaamsche gedachte bijna uitgaat van Gant Maar telkens ik te Antwerpen kom, waait m< uit uwe stad zoo'n friaache Vlaamsche wirk tegen, dat ik most besi'uiten dat, zoo Gent d< gist is voor het Vlaamsche brood, meel en dee| hier te vindon zijn. En het is me een groot. vreugde en een groote eer tevens dian deeg van avond even mee te mogen helpen kneden. » : De Vlaamsche Beweging, zooals ze zich ni voordoet, is niet — man verwijt het ons te dik wijls — een oorlogsuitvinding, maar wel de lo ® gische voortzettinig van wat ze vroeger was. s Hoe evolueerde, tôt Augu»tus 1914, de Viaam it sche gedachte : toen sprekeir nog eetii zeer jont ■H jongeJing was, wat het flamingantisma een let terkundige, romantische beweging. voorta;«rui tende uit het gevoel, maar elken anderen onder n grond niiastmd. Toen hij dan student werd kwan le er een kentering in de Vlaamsche geda-chta, en l- Prof. Mac Leod luidde toen de wetenschappe lijke Vlaamsche beweging in waar hij immer her , haalde : « Studenten, vetrgeet niet dat het op ut studeerkamer ia dat ge onoverwinnelijk wordt i En er -gebeurdé iet3 merkwaardigs. Destijdi is bestoiiden te Gent twee studentenvereenigingen een vrijzinnige: a 't Zal wel gaan», en een ka ,s tholieke: «De Rodenbachsvrienden », die vijan dig stonden' tegenover elkaar. En nu schoof d< lr" wetenschap de poJitieke twasten van de baan ;- De Vlaamsche Beweging werd er een zuiver we le tenschappelijke. n Nu was ook bereikt wat totnogtoe telken# on j_ mogelijk was gebleketi : men was en bleef fia niingant in het werkelijke leven, in den ïtriji IS om net leven.Zoo groaide als logische voortzettinj î- van de wetens:-happelijke, de aociafe beweging ei n hierdoor kwam de politiek, — de strijd om machl K in, den staat — op den voorgrond, al* middal oir al wat anti-Vlaamsch was, te bekampec. Zo< n zou daa de Vlaamsche strijd immer éon groot< lijn volgend, worden een politieke strijd, late1 n een zuiver nationalistische, îiog later een inter n nationaiistische. j Die natdonaliseering van de Vlaamsche gedach I te trad opvolgentlijk in -verschillende in 't ooj spxingende feiten op den voorgrond,Eerst in he* '- débat tusschon Fons Seven» en Anseeie, waar ii 1- botsing kwamen lw>t internationalistisch socii n lisme en de/ klassenstrijd-idee, en da nationale idee. Spreker herinnert zich nog hoo toei lr" reed'3 de opvatting werd vooropgasteld — teger diie *an den flamingant Seven® in,, — dat d( n Vlaamsche Beweging gaera klassenbewegdii^ was, maar ean aigemeen nationale. r_ Een tweede punt was de verlegging van de n» tionale gedachte op politiek terrein, met-al# ge vplg het t-otstandkomen van isen bloklijst, — he ;n woord zegt genoeg — en van een blad « He :n Vlaamsche btok » met al* ond-rtitel : tVoo: ..n Vlaamsch-nationale zelfstandigheid ». n Geheel in die lijn lag een derde feit : het a»n , nemen en verkondigen van het priiiciep : taal M rw+t is lamrlreclït, is een dwingend recht, ge :e hecht aan den bodem, een recht dat niet iede j- zoo maar op eigen handje mag verloochenen. Vai '0 daar tôt het princiep taaldwang ia er zelfa geei 'n stap meer ta doen, Toen werd in Brussel de indeeflng van he leger in Vlaamsche en Waaische regimentei 6- geëischt, en de gedachte : Bestuurlijka Scheidinj deed fedtelijk hare intrede in de wereld. Wan m dit was het aannemen van een tweetaligheid in derdaad. En hier vertelt spreker ieta grappigs : Bij ee: in Vioordracht in do feestzaal van het Koninkliji a- Atheneum, waarop hij dezan eisch verdedigde r_ was aanwezig de burgemeester heer Jan De Vo« Bn toen de heer Van Roy hem bedankte voo zijn vereerende belangstelling antwoordde d goedige bnrgerman : iDa menachen hebben m dat gsvraagd ! Ik ben du» gekoanen om de mer ■ schen pleziex te doen». (Ib*w zou dit vx>rzeke in zijn «Vijand van het Voile» liebben ing« lascht ! 't Is onvergetelijk !) Eeti groote dienst hebben on* op dat ooger blik de Wa-len bewezen, en wel Julea Deatrée, di in een brief aan den Koning de Beatuurlijk Soheiding ecschte ais een wapen tegen ons j." Maar de Vlamingen namen het wapen op. He I Ai'gemeen Nederlandsch Verbond en de Nedai ■ duitsche Bond, beiden te Antwerpen verdedigde ze kranig op wetenschappelijke gronden. ' t Wa een polsem bij de bevolking en de uàtslag wa pi uitarmate gnnstig. De gedachte werd met geesi drift ontyangen en in een dorp als Wetteren b.i door de gansche bevolking op daverende toejn chingen onthaald. 1913 kwom, en da tentoonstelling te Gent, m< r ' een Franschgezinde strekking, gesteund _do< Fransch gejid, — een Entente-tentoonsteUmi as ai zagen we toen minder duidelijk in dat ee schakeering van buatenlandsche machten hier t let g6n een andere aan 't kuipen ging. Er kwai rer verzet, maar de Vlamingen lieten zich om de ie. tnin. le'den Tôt, bij de gelegerheid van a K< y nings bezoek het vieringsfeest aan een Franscf -,r vereeniging werd toevertrouwd. De Vlammg' hieven. midden het feeat, d« «Vlaamscl ,n. Leeuw » aan en het kwam tôt een vechtparti de Ineens wist geheel da wereld wat Vlaandere nk was. De Beweging werd met één alag întenn is tionaai'. Het was een klinkend démenti op w; ;n_ de inrichters der Tentoonstelling wilden beto in- gen. en al is da-ar verder weinig over gesprok< te of geachreven bniten Vlaanderen, er zijn ge< en Fransche dekoraties naar Gent overgewaaid, ■ titf en dat zeiït genoeg. ~ je- Met den oorlog, die welhaaat, losbreken z< an treden we voiop in het internationalisme. Heel dien tijd wa* d<- Vlaamsche Bewegn de één stTijd van het verdrnkte Vlaanderen teç< ■jet het verdrukkende Bent^ië. Ze was : de wordn ht. van het Vlaamsche Recht. Het Recht i* de Tnaatsch»W»nik« kr»cht. ^ve een gempenschap tôt een eenheid moot omsrn m- don. waar dn twee groote maatschappebl de driften. de strijd om het befltaam> en het wed< jor kcer;» dicTwtVtoon enkel chars zonden tewee its- brengen. Die kracht bestaat uit twee vertakfc gen een ordenend, «cheppend element en e het rechtsbeschermend, d .i. uit gebod en verbo De eterkste gemeenschap bu ia voorz«ker < staat. In den staat moet 4ns gebod en verbod ■ ^ trouwst-mogelijke weerspiegeling zijn van heerschende maat#chappeiijlte gedachte, de z\ verate uiting van het volksgeweten. Hier voMoet de staat altijd niet geheel, komt botsing met îets dat niet, zooals hij gagrond op een wet, maar op natuur : de nationaLtc De evolutie der modeine gedachte bracht d; . ook, noodzakelijkerwijze mee dat, na den stri - om de vrijheid van den persoon (Fransche R 3 volutie) dlie om de vrijheid der nationahteiti / zou worden ingeluid. Het is de Eti^d van dezi - tijd. ; Spreker haalt zinsneden aan iiit een bock ve - Gabrys, de zeer Entente-gezinde voorzitter vî : den Bond der Nationaliteiten1, getiteld : « 1 1 problème des nationalités et Ja paix durable ; en waarin het o. a. heet dat : elke nationalité - het recht heeft een staat te vormen, dat c ■ staat is de verwczenlijking der nationalitei dat verdrukte nationaliteiten de revolutie t i plicht hebben Pasaen we dat nu toe op België : hier wone * twee nationaliteiten, verscliillend van oorspron ■ verschiillend van taal, verschillend van geschi ■ detus, verschillend dus in de dme groote elemei I ten die een nationaliteit vormen. V erschillend j; in geschiedenia, want Prof. Pirenne, de histor > ache grondlegger van de « âme belge » zelf mo toegeven dat tôt 1585 de geschiedeni» van Nede: land en niet die van de Walen de onze gewaei is, en. de gemeenschap die ons daarna met c Waleh verbond, waa eenvoudig een gemeenscha van meester, tagenover wie beade volkeren zit vaak verschillend gedroegen. Keizer Karel, die een Nederlandsch tooninl rijk wilde atichten kon zajn plan met doordri Ten wegens het varschil van taal en, van recl dat tusschen het Germoansche en het Galli Romeinsche olemeuti in de Nederiandache gewe ten heerscht. De ata-at Beigië kwani eerst in 18^ tôt atand, en als .feidende geesten van toen, gae Orangisten en geen Vlaamschgezinden verkàaa da« oat het eeu ramp was, da*i' megen wij, di trouwens de ricliting kennen door Kogier vik den Belgisclien Staat in zijn brief aan Palme; ston opgegevan, het hen gerust naverklarei Wij V lamingttii zijn ©en nationoliteit, we zij een achoon raa, dat bewijzen, onze sioera zwoi gers, onze prachtige kunstenaars en onze dief denkers, we habben een schoone taal, dat getu gen ook vTeemdeiingen die haar kennen, dj schreef ook Simon Stevin zoo heeirlij k ; wij hel ben een achoone geschiedenis op aile gebie (MerkbJatt fur D.utsche Heeres-angehôngen Wij waren een leidend volk in Europa : wem wij wnlen opnieuw een roi spelen in de werek (Daverende en liiide toejuichingen.) Wat .is Vlaanderen nu geworden 1 Vlaandere is geworden het land der lage jîoonen, hat lan der lange werkureci, het land van de volksve: waarl(00zing, het land van de verbasterihg, h( . land van de onbeschaafdheid, het land van c ' drctikenschap, het land van de misdaad ! Wai • vaderlandsliefde gebiadt met een klaar inzicl ' die wonden ta heeien, en dat doet elk aktivis Elk aktivist heeft land en volk lief in zijn verl. den, in zijn heden ein in zijn toakomst, de waa patriotten zijn wij! (Opnienw toejuichingen.) De Staat België heeft de Vlamiii^en ve: drnkt, geholpen door franskiljons, Walen e uitheemsche machten die er belang bij hat den. De « âme belge » was de maag van a Waaische spin die de Vlaamsche ulieg ej slorpte. De Vlaamsche en de Waaische Bew< ging zijn er de klare logenstiaffing van. Wij willen dus een anderen toestand,en hei ons strijden daarnaar is vervat in deze éér leuze : « Vlaanderen aan de Vlamingen». W eischen voor Vlaanderen zeljstandigheu eigen lotsbeschikking. Wij willen op eige bodem een heerschende gemeenschap wordei ' en daarvoor is noodig : eigen wetgevend: eigen uitvoerende en eigen rechterlijh ■ macht. Dat is de beslissing, dat hakt de ' knoop door. Er moge nu getwi^: worden oi ' kleine bij/.onderhcdcn, belieerscht door on J standigheden onafhankelijk van onzen wi dat kan geen kwaad. Wel integendeel; ee beweging moét verschillende schakeeringe - vertoonen, zooniet ware ze niet levensvatbaa Politiek heette vroeger uit den booze. Mai nu de Vlaamsche gedachte een politieke g (lachte is geworden, wordt allen Vlaamscl politiekers ! De Vîaamsche politiek worte ctiep in de geschiedenis der Vlaamsche B wffging. Zonder een eigen politiek staan v t macliteloos tegenover de andere partije: i Zonder politiek lieerscht ofwel anarchie, ofw ? despotisme. De Vlaamsche leiders moeten ( Vlaamsche mas^a mricbten tôt een stevi; - Vlaamsche politieke partij. Die sluit geen a itéré groepeenng uit : ze zal op een bree< 1 basis berusten en sanieuwerkeu. met al w c vlaanderen geuegen is. Aile krachten __mo ' ten worden saamgebracht tegen één vijan • ciaarom heersche er tucht en eenheid in ( r rangen! (Daverende toejuichingen.) e Zoo gaan we naar ons ideaal,maar geen idea * ran "middelmatisme, want elk flaminga: " tnoet in zijn vak, in zijn midden de bes r zijn onder de besten. Wij moeten, ook tege " over ons zelf, onze eischen hoog stellen! Spreker eindigt met een tafereel uit Vlaa " deren : toen hij in den namiddag door h 0 îvand van Waas spoorde. had de regen ail 0 jpgefrischt en de ri j pende oogst stond in ■ 1 fvarme zon te baren en te blinken. Dat w de vrucht van maandenlange kommer en i beid, van niet-aflatende taaiheid en wer a fcracht : zoo ook onze oogst. Wij zijn de g * neratie die de lentezon reeds over de te voc schijn gprietelende halmpjes zien neerkome ; Daarom : de harten hoog, en de handen a; j' het werk ! l'rot. Van Roy zal de ovatie die hem : 4 zijn meesterlljke rede te heurt viel wel n: ir gauw vergeteii ! 'j.'egengesproken werd er nu , en de volgende dagorde werd door de 25 'n aanwezigen met algemeene stemmen, min , aangenomen : n j 2500 Vlamingen vau Antwerpen, verf ,n derd op Woensdag, 19 juni 1918, in de z: >- < Thalia », na de rede van den heer Pr< ,e Van Roy, over « Recht en Nationalisme » : ti » eischen voor Vlaanderen de grootst-mo; ls lijke zelfstandigheiel ; j. » drukken de innige hoop nit dat zoohai t] mogelijk aile verdeeldheid, onder de Vlaa v sche natfonallsten, moge verdwijnen;. i.t » wenschen daarom dat voor hèél Vlaani > ren één organisme tôt stand kome, waar n :n Vlaamsche nationalisten zich kunnen bij ai sn Muiten ; - » dragen aan flen «Raad van Vlaandere op om daartoe de noodige maatregelen te i m men, » en beslniten deze dagorde openbaar ig makeil. » m Wii hebben hierbij slechts één verzoek 'S voepen, en wel een dat de aktivistische t neelspeclster Mevt. Drée Hermans tôt Pr i* Van Rov ri^htte : dat hii hier zoo ira il r • gelijk weerkeere, maar dan om de aktivisi çe van Antwerpen toe te spreken al« leden, v ■r- lende, werkende leden van de machfige, ê( en onverdeelde partij der Vlaamsche nal na1i«ten ! m Moge zijn bezielend woord roor Antwerj het goede zaad zijn geweest. le F, M r. EVOLUTIE in (Van onzen briefwisselaar) in ^ Brussel, 18 Juni. in Bij het ontstaan van het aktivisme, Ii het meeningsverschil tusschen aktivisten < n passivisten hooldzakelijk over twee punte >n De passieve Vlaamschgezinden in het b zette gebied zoowel als in Holland, meende <n ook na de anti-Vlaamsche houding der H in versche regeering tijdens het eerste oorlog t jaar, niets te mogen ondernemen om h it Vlaamsche recht te doen herstellen. De god le vrede, door de franskiljpns geschondei ^ moest, naar de opvatting der passievei door de Vlamingen geëerbiedigd blijven. W K hebben die meening van eerst af bestredei tt Twee jaar later komen de echte Vlaamscl s- gezinden onder de passieven tôt de overtu ging dat de aktivistische baanbrekers op d ^ punt gelijk hadden. Immers, in de door h< it V'aamsch Belgisch Verbond afgekondigc r- besluiten wordt onder meer gezegd : « Het & ons onoeiwiubaar recht en zelf s onze plie} e om ons tijdens den oorlog te weer le stelle jj tegen onrechtmatige aanvallen waaraan c Vlaamsche beweging blootstaat; de mi: l- standen, welke door onze Belgische besture î- worden in stand gehouden, bestrijden, aa ^ onze beginselen ingang te verschafien in h< j. bewustzijn van ons volk en bij onze rech 0 matige overbeden aan te dringen op erker n ning van onze t.'ialrechten, hetgeen overiger e in het belang is van de versterking van d ,r Belgische volks- en weerstandskracht i •- Hadden Van Cauwelaert en zijne aanhangei '• zôô vôôr twee jaar durven spreken, ze zoi " den tôt de beste der aktivisten van dien tij e zijn gerekend. De Vlaamschgezinde die i i. het bezette gebied dit bes! uit van ht •t- v laamsch Belgisch Verbond wil toepasse ^ wordt een flink aktivist. Passivjsme in de j zin van het Vlaamsch Belgisch Verbond : u alleen mogelijk buiten Vlaanderen, 't is t '• zeggen zoolang men niet tôt de verwezenli n king van deze beginselen moet overgaan. O erkenning van onze taalrechten moeten u r- nochtans, volgens het Vlaamsch Be'lgisc * Verbond, aandringen bij « onze rechtmadg overheden ». En wanneer dat niet helpt, w; lt dan ? De passieven hebben zelf het antwoor t. gegeven door niets onbeproefd te laten oi de Broqueville uit den zadel te lichten. Z 6 ook schijnen dus tôt het besef gekomen d; .. er met die « rechtmatige overheden » ma n opgeruimd worden wanneer ons Vlaamsc 1- volksbelang dit vergt. ' Het tweede punt van het passieve evai gelie betwistte de internationale beteeken vau de nationaliteitenkwestie in België. Oo il dit passieve dogma is door de leiders van h< c. passivisme overboord geworpen. Van Cai 1 welaert schreef vroeger herhaaldelijk : « L n taalkwestie moet voorzeker een binnei i, landsch vraagstuk blijven, in zoover dat w zelf voor hare oplossing hebben te zorgen ' Later begon hij op dit punt eenigszins n weifelen. « Wij hebben nog niet vergetei i- bekende hij in eene polemiek met de <( X> 1, Siècle ». hoe men van zekere zijde getrael 11 heeft, vôôr den oorlog, om de vervlaan r sching van de Gentsche hoogeschool van h ir buitenland uit te bestrijden, en de rusteloo; s- pogingen van bijna aile vijanden onz. j® Vlaamsche zaak om eenzrjdige aanleunir te zoeken in onze buitenlandsche verhoudi -e gen, waarschuwen ons sedert jaar en da i. dat zij voor hun paart, ook wanneer zij h met de lippen looehenen in deze buitenlan r| sche politiek een versterking zien van hi à- binnenlandsche positie ». le In « Vrij België» werd, blijkbaar met i ît stemming van de redaktie. een artikel v; Jj" Gabriel Op de Beeck afgedrukt, waarin de jg de mogelijkheid onder de oogen zag dat h Vredeskongres zich met de Vlaamsche kwe al tie zal bezighouden en zekere regelingen z vaststellen die principiëel het vraagstuk d ^ nationaliteiten zullen oplossen. « In ge gev-1, besloot de redakteur van « Vrij B-n- gië », zal België zich alsdan aan deze reg et lingen kunnen onttrekken. Als elke andc natie zal ons land zich dienen te schikk naar de uitspraak van het vredesverdrag ir- de daardoor in het leven geroepen bepaling k- van internationaal recht. Als Vlaming e" zouden vnj ons over zulkdanige internation lisatie slechts kunnen verhengen en haar l m groeten als een bevestiging van onze onvt vreemdbare levensrechten. » ^ Het « Belgisch Dagblad » (Nr. 229 van 15-,t Juni) deelt mede dat de leider der passiev 00 ook dit punt van zijn programma heeft v< 1, looehend. Eenige maanden geleden zou V Cauwelaert zich « tôt de Britsche regeeri gewend hebben om Engeland's tussch< 3f komst ten bate van de Vlaamsche bewegi af te smeeken ». ;e- De oprechte passieven hebben een mei waardige évolutif doorgemaakt. Zij aanva; den onze opvatting dat de Vlaamsche kw' tie nu tijdens den oorlog ter hand moet w> !.e" den genomen en opgelost. Zij geven eindel ,Ie toe dat de wil van het Vlaamsche volk op !" vredeskonferentie internationaal moet w n » den bekrachtigd. Laat ze nu nog eens dui< ie- lijk omschrijven wat ze verstaan door « ; lijkheid in rechte en in feite », 't is te zeg£ te hoe zij zich de oplossing der Vlaamst te kwestie praktisch denken, en we zullen x>- een heel eindje gevorderd zijn op den weg ■ verzoening. De aktivisten willen voor V.a; 10" deren de grootst mogelijke zelfstandigh ais het eenig middel om het Vlaamsche v •rie op te beuren en te verheffen. De vervlaa io- schingsmaatregelen tijdens den oorlog ge men moet op de vredeskonferentie vast 1611 legd en onze zelf<standigheid moet erkend gewaarborgd worden. De passieven hebl nog tijd om aan de verzekering van Vlaanderen s toekômst mee te werken. In het belang van het Vlaamsche volk kunnen wij slechts hopen dat zij het psychologisch oogenblik, de laat s te maanden van den oorlog, niet ongebruikt zullen laten voorbij T gaan. •n Jan VAN RA VENSTEIN. L" 6 Wet Viaamscbe Nieuws » staat ^ van de eerste oorlngsmaanden ia de bres a" voor Vlaandsren's bevrijdiiig. Aile ha» ^ wuste Vlamjngen stellen er dan ook prijs ^ op tôt zijn getrouwe lezers te behoorea. i. "" ■ 111 i] Vreemde ijver Een drietal weken geleden hield de heer Paul Lambofte, de Belgische kunstkritikus, eene voordracht tijdens eene zitting der ^ « Royal Society of Arts » te Londen en had ^ het toen ook over België's kunsthistorische verliezen. De heer Lambotte zei namelijk dat ^ de Belgen de vleugels van het Gentsch# n altaarstuk der gebroeders Van Eyck terug-e wenschen. schilderij dat nu te Berlijn is ; ook uit Weenen zouden eenige stukken van n Breughel terug naar huis moeten. Bij den heer Lambotte, die, toen de oorlog t uitbrak zich weinig om onze mooie scHlde» rijen scheen te bekommeren, hoofdzakelijk aan eigen lijfsbehoud dacht en al onze kunst-schatten zonder de minste achterdorht mi e gewetensbezwaar aan de goede trouw van ) den overwinnaar overliet, wordt nu een plot> selinge bezorgdheid en eene groote belang-( stelling wakker voor enkele prachtige doe-^ ken, die lielaas, ja, voor een appel en een ei door vreemde spekulanten aan hunne weinig t ontwikkelde, naïevte eigenaars werden ontfut-' seld en nu te pronken hangen in de voor» naamste muséums van de wereld. Het doek van Van Eyck door M. Lambotte bedoeld werd te Gent rond 1820 gekocht door j den Engelschman Solly voor honderd duizend frank van den koopman Nieuwenhuize, die ze Voor twee duizend frank van de kerkfa-k' bsiek had losgemaakt. Solly liezorgde de e doeken aan den Koning van Pruisen voor vier honderd duizend thalers ; nu hangt het ^ meesterstuk in Kaiser Friedrich Muséum t* Berlijn. Wij vinden het prachtig dat M. Lambotte || het stuk van Van Eyck nu aan ons land wil terug bezorgen en prachtiger nog dat hij dit k mooie voornemen in Londen aan de Royal Society of Arts bekend maakt... maar... het doek hangt in het Berlijnsche Muzeum... en het werd door den Koning van Piuisen eer-'s lijk gekocht en eerlijk betaald in mooie daal-ders aan den Engelschman Solly — die er een zaakje aan deed ! Wij raden den heer Lambotte, die op go*> den voet met de Entente leeft, en in Frank» !: rijk wel veel machtige vrienden telt, zijn* invloeden doelmatiger aan te wenden. Er werden, in al de kerken en muzeum» e van het Vlaamsche land door de sans-culot-ten ten tij de der groote revolutie, ontelbar# ^ kunstwerken eenvoudig... gestolen. Die niet-betaalde doeken prijken nu in de muzea der j Fransche provinciesteden ; er hangen er nog " wel in den Louvre misschien ! *e Kan de heer Lambotte eens geen woordje ~r inbrengen opdat zijn Fransche vrienden, de... laat ons zeggen bij misverstand ont-voprde schilderijen, terug op hunne plaats s' zouden doen hangen, na den oorlog? ©® Uj kosien van vervoer zullen de Vlamingen gaarne voor eigen rekening nernen. in De heep Lambotte heeft nu de kans en de tijd de zaak te beridderen — dat hij een om-n reis make door Frankrijk en een lijstje op-in stelle zoo volledig mogelijk van al wat ons ze «eerlijk» ontleend werd en dus eerlijk door et « la nation chevaleresque » zou dienen te ^ worden gerestitueerd. Dààr is goed werk t« a doen voor 'n vaderlander en kunstrrinnaar als de heer Lambotte ! Hij vergete niet : door n Frankrijk werden die doeken niet betaa.d, wel afgehaakt en mppgi'W<men, ^t zal zijn e~ taak zeker vereenvoudigen 1 rc î STAD «s LAND a- BELANGRIJK BERICHT. — Onzo e- inschrijvers wier abonnement op 30 '■r- Jani ten ein de lospt, raden wij dringend asn dit zeo haast te laten her» 16 aieuweB. Ten einde autteloeze onkosten en te vermijdeH, werden de abonnenten bui» ;r- ten Antwerpen dringend verzecht zich an nitslaitend tet het pestkanteer hanaer £»• ig meeote te weadea en daar hunae iaschri}-n- vin g te hernleuwen. Daar de thans her» ag schende papierschaarschte ons veer het •egenblik verplicht het getal abenaemen-k- tes te beperken en zelfs de relgeade ir- maand des abonneraentsprijs te rerkee» as- gen, is het geraadzaam zich hedea ae| yr- aaar het pestbureel te begevea en 'a fit-ijk schrijviag te aeasea ep ans blad. Zij di* de sa 'a absnaesieBt aeatea geaietea nog ar- gansch het voardea] van dea haidigen, ie- lagen prijs. le- Men schrfjft ht ®p aile postbnreelen van ;en het Generaal-GonverneBient. he Het Beheer. al AKTIVISTISCHE SCHOOLBOND. 'f'r — De leden worden vr;endclijk, doch in" drin<jond uitgenoodigd op de algprneene eid vergadering welke za! plaats hebben op 3"{ Zonda?, 23 Tnnî te 11 Torenmir rn" stipt, in 't loknal Kloosfcr,5trnnt. 45. no" Dasforde : De «Vlaamsch Nat'onnle ^e" Stndentenvereeniging ». — Aanslui'ing. en — Voorwaarden. >en Het Bestuw, f } Vrijdag 21 Juoi *qi8 • 44* .. . . . ■■.«i mm 1 nr» 1 ■■ nJ Prîîe a irftftr

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume