Het Vlaamsche nieuws

2460 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s756d5r807/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^Vriidag 27 Juli 1917. Derde Jaargang Nr. 207 Prijs : Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de eek aankondigingen: I voor één maand 1 75 ! Voor 3 maand 5*"^ I Voor 6 maand ! Voor één jaar I Redaktie, Beheer en Aankondigingei ROODESTRAAT, 44 * ANTWERPEN DE OPSTELRAAD: flaf VERHULST, Dr. Au g. BORMS Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van H&ogleeraar Docter Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie. aankondigingen: Tweede blad, den regel 2.60 Derde id. id. I.— Vierde id. id. 0.50 Doodsbericht 6.— OFFICIEELE BERICHTEN ui OUITSCHE Z1JDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woensdag 25 Juli. — Officiee In Vlaanderen een tôt het uiterste to< genomen vuurgevecht. \ Onze snelle vorderingen in Oost-Gal cië, hebben de Russen gedwongen, in c Karpathea 00k Zuidelijk van den Tarti rwpas te wijken. ttl OOST.^UOHG. ZilOE Wcenen, Woensdag 25 Juli. — Off I cieel : russisch en roemeensch GEVECHTSTERREI In Oost-Galicië zijn de verrichtingc der bondgenooten gisteren door nieuv successen bekroond. De Oostenrijksc] Hongaarsche troepen namen Stanislau i Nadworna, Duitsche strijdkrachten Ta aopol. De korpsen der bondgenootei die den vijand nazetten, stieten herhaa delijk op weer opvlammende tegenstar der Russen. De Noordelijke vleugel v* het ieger onder kolonel-generaal vc Kôvess wierp de Russen in den Tartarei pas in een taaie worsteling uit hun hooj testellingen. Oostenrijksch-Hongaarscl en Duitsche divisies konden de Bistrii Nadworianskapas na vinnigen stri | overtrekken. Ook bij de beneden Zlo Lipa hieden de Russen herhaaldeli stand. Bezuiden Tarnopol wierp de vijai ! vergeefs dichte drommen tegen de Dui ! sche regimenten in 't vu un In de bosch-Karpathen staakte c vijand tusschen Tartarenpas en Soesi aijn bedrijvigheid. Benoorden het dal v; de Poetna herhaalde hij zijn aanvalle: Zijn stormkolonnes werden na een aa; vankelijk en erg beperkt succès tôt star ^ebracht. balkanfront Onv«randerd. ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Het levendiger geschutvuur aan < Isomo hield ook gisteren <aan. TIR TQRISEHE ZIJOE turksche fronten Constantinopel, Dinsdag 24 Juli. -Officieel : Op den uitersten linkervleugel van or iîaukasîsch front hebben troepenafdeelii /en, door twee Russische torpedoboote ian land gezet, het eilandje In den mon 'an de rivier Karsioet bezet. Op het front in Sinaï (Paiestina, Red heeft onze artillerie een Engelsch vlieg tuig neergeschoten, dat in zee is gevaller Engelsche patroeljebooten, die toesch< ten om het vliegtuig te bergen, zijn doc ons vuur verjaogd. Gisteren rukte een Engelsche afdeeling bestaande uit 3 bataljons met twee bai terijen en een regiment ruiterij, op te Aboe Galjoen, maar trok 's middags naa TeU Fari, zijn uitgangspunt, terug. Op het front bij Gaza matig geschui vuur op onzen rechtervleugel was het vr levendig. «tl ENGELSCHE ZIJDE westelijk gevechtsterrei] Londen. Woensdag- 25 Juli. — Off cieel : De Britten maakten gisteren bij ee geslaagden overval ten Oosten en te Noord-Oosten van Ieperen, 114 gevange | nen. Het rijandelijk geschut was beoos ten Montûy le Preux en in de buurt va. Lombaertzijde druk in touw. VIN RUSSISCHE ZIJDE russisch gevechtsterrein St-Petersburg, Dinsdag 24 Juli. — Of ficieel : Ten Zuid-Westen van Dunaburg heb ben onze troepen zich, na een sterke ar tillerie-voorbereidinfc, meester gemaak van Duitsche stellingen aan weerskante: van den spoorweg Duî aburg-Wilna. Ver volgens zijn geheele divisies, zonder da van den kant van den vijand druk wen "itgeoefend, uit eigen beweging naar d l°°pgraven waaruit zij opgebroken wa j'en, teruggetrokken. Verscheidene afdee llngen weigerden tijdens het gevecht d< roUitaire bevelen op te volgen. Heldhaftig vochten afdeelingen van de 24ste divisie, met name de regimenten uit Toela, Lochwitsik en Socrag. Verder moet ook, evenals op «andere fronten, de : moed aan het licht gesteld worden van dé officieren en hun ontzagiijke verliezen. Generaal Doldzelkof, de kommandant i- van een divisie, kreeg een gasverstikking. e In de richting van Vitaa, in de streek i- ten Westen van Krewo, heeft de vijand verscheidene tegenaanvallen gedaan en is erin geslaagd de hoogte ten Noorden vau Bogvety, die wij op 22 Juli bezet hadden, te vermeesteren. De officieren tooneu heldhaftige geestkracht om den soldâtes i- te beletten m menigte achteruit te trek-ken.Aan de Sereth bij Tarnopol geweej» y vuur. n In de streek van Zagovbolia, een voor* ne stad van Tarnopol, trekt de vijand zieb samen en ontwikkelt hij een hevig artillo n rie-vuur. r. In de streek van VLkoelica aan de St> ! reth is de'vijand naar den Oostelijkeg l' oevèr van de rivier getrokken en heeft, na (} onze troepen verdreven te hebbn, het dorp D Wolsama Zovcka bezet. l0 Tusschen Sereth en Strypa zet de vijand v zijn opmarsch voort en op het einde vaj r. den dag van 23 dezer heeft hij Bemadoe* [e saka en Dorochoevo bezet. ■9 Ten Noordwesten van Buczuez hanô çj haven onze troepen zich op de linie Gaivo» ^ ronka—Monastirziska. ]• Ten Zuiden van den Dnjestr trekke/7 [(j onze troepen naar het Oosten terug. Wij ontruimen Stanislau. " TELEGRAMMEN ta 0 HET OORLOGSDOEL 1 DER GEALLIEERDEI' n Londen, 25 Juli. — Naar de « Man chester Guardian d d.d. Dinsdag ui Washington verneemt, is reeds zoo goei als besloten, een internationale konferen tie te New-York te houden, waaraai Russische, Fransche, Engelsche, Ita liaansche en Ameiri^aansche gedelegeer den zullen deelneme'n. Het doel is de oor logsoogmerken der geallieerden opniemi 'e af te kondigen. Frankrijk en Engelano hebben de uitnoodiging reeds aangeno men. UIT FRANKRIJK Berlijn, 25 Juli. — Franschen, die op3 Jul: bij Alouliti de Laifaux waren gevait-_ gen genomen, en die dienden bij het 109e regiment van de dertiende Fra'ische di-3 visie, hebben mededeelingen gedaan ovei muiterijen in Soissons, die bij het infan-n terie-reginient 129 en de vijfde divisit heeft in derde lezing het wetsontwerp toi waren voorgekomen en waasvan zij (de ) gevangenen) ooggetuigen waren geweest De soldaten weigerden hun stelling ts betrekkeu ; het regiment werd ontwa-pend, de raddraaiers. doodgechoten. r Het infanterie-regiment 129 zal nu — naar het gerucht loopt — naar Saloniki worden overgebracht. "1 Ook bij de 13de infanteriedivisie heb. biai tegen Juni groote muiterijen plaat: 1 gévoncien. Bij het l?de regiinent dei 170ste infanterie-divisie trokken groote troepen van de regimenten 109 en 21 eiî ' van het 20ste bataljon jagers (in het geheel 800 tôt 900 man) naar Soissons, on-derweg de Internationale zingend er vele schoten lossend. De officieren namei de vlucht. Bij het avondappel waren d{ ij .roepen weer in hun kwartier terug. Ook hier greep de kr'jgsraad in, twee rad-uraaiers weraen neergeschoten, verschei-^ denen werden tôt gevangenisstraffen vaii j 10 tôt 20 jaar veroordeeld. " UIT KANADA a Ottawa, 25 Juli. — Het Lagerhuis heeft in derde lezrng het wetsontwerp tôt invoering van dienstplicht met 102 tegen 44 stemmen aangenomen. ADEN Londen, 25 Juli. — De « Times » zegt - in een hoofdartikel, dat Ali Said pasja, de Turksche goeverneur van Jemen, nu - reeds twee jaar lang Aden van ae land- - zijde zoo goed als belegerd houclt en de t kleine stamhoofden in de buurt, die i geland tronw zijn gebleven, ringeloort. Curzon heeft in het Hogerhuis gezegd, t dat Aden niet kan worden genomen, maar 1 dat is niet voldoende, zegt de « Times ». j Er moet een expeditie in om aan dien be- - adiamenden toestand een einde te maken. - Ali, door den opstand in den Hedjez van : Turkije afgesneden, kan niet eens zijn lnunitie aanvullen. In het Ylaamsch Ministerie van Binnsnianûscite Zaken Op Donderdag, 5n Juli j. 1., vereenigde Prof. Dr. Karel Heyndrickx, de onlangs benoemde Sekretaris-Generaal vain het Ministerie van B:;iuendlansche Zaken, in zijn Kabinet te Brussel, de verschillende ambtenaren eu beambten van zijn Depar-temeiat en, na een hartelijk woord van begroeting, drukte lien, in cep korte maar krachtige rede, op het hait hoe, vooral in bewogen tijden als die welke wij tlians beleven, de taak en de plichten van elk oprecht vadcrlandslievend ambtenaar diepen opgevat. De ambtenaar, aldus stelde Prof. Dr. K. Heyndrickx voorop, moet ailes gevon a:'<n het bestuur : werkzaamheid, opoffe-ring en initiatief. Maar al te diep was hier de opvatting ingeworteld, als zou het volk er zijn voor den ambtenaar en niet de ambtenaar voor het volk. Welke is de oorsprong van dit wanbegrip ? De ambte-naarswereld onttrekt zich eenvoudig a»n zijnc,n plicht jegens de gemeenschap, ora-dat hij zijne persooulijke belangen be-dreigd zag. En, in dit licht gezœn, wordt het thans door het stakend personeel in-geroepen heilig n,riniciep der solidariteit niets meer dan de uiting vùn een soort kollektief georganiseerd « sacro-egois-mo ». Niet in eerlijke rechten vond die ikzucht haar hechtsten steun, maar-enkel en alleen in voorrcchten, en wel in voor-îechton der uitsluitend Franschspreken-de elementen, die de overgroote meerder-heid der anibten — der hooge ambten vooral — bezetten, en daardoor aile voor-deelen van het bestuur naar het Walen-land deden toestroomen, tôt nadeel van het Vlaamsche volk. Thans moet, zoo sprak de Algemeene Selcretaris, noodza-kelijk een ândere geest heerschen in da bestuurswereld, onidat ojize besturen uit . het volk zelf, dat zij moeten besturen, t zijn gegroeid. | Prof. Heyndrickx achtte zich geluk-kig zijne waardeering te kunnen uitspre-> ken voor de reeds zoo talrijke en uitge-lezen schaar der ambtenaren en beamb-ten, die hum kennis, hun bevoegdheid en hun kracht ten dienste van het vader-land hebben gesteld, eji begroette vooral, 1 met ingenomefflheid, diegene onder hen die, ree'ds vroeger in dienst getreden, zich hebben kunnen verheffén boven de vooroordeelen en boveji de gewraakte ikzucht, en ook thans in dienst blijven. Wai"t dit vooral wordt vergeten door hen die nochtans zich zelf « goede vaderlan-ders » willen heelen, dat de gezonde, wa-re vaderlandsliefde minder bestaat uit ge-hechtheid en verkleefdheid aap den voor-vaderlijken grond, dan wel uit welbegre-pen liefde tôt het volk, dat op dien grond leeft en bloeien moet. Ook voor die ambtenaren, welke nieuw in het gelid traden, had de Algemeene Sekretaris woorden van lof; en, tôt hen sprekond, maakte hij tôt het zijne het woord van één onzer grootste en wijsste Staatslieden die, één dezer dagen nog, sprekend van het in dienst blijven of tre-den, zei : « Je ne suis pas partisan de la politique du cataclysme ». Ziet dus eerst en vooral, vôôr de per-soonlijke belangen, de idcale taak die te vervullen valt, aldus eindigde de sprekeT. En dat is niet alleen om België te sparcn voor ontreddering, maar ook nog, en vooral, om te tracliten het land op te voe-ren tôt hernieuwden bloei en hooge, eigen beschaving. Dan, en dan alleen, kunnen ambtenaren aanspraak maken op de toepassing op hu,n persoon van deze gedachte van Samuel Smilles : « Trouwe plichtsvervul-ling is de kroon van een goed ambtenaar ». * * * Naar wij, van bevoegde zijde, verne-men, vordert de vervlaamsching van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken met rassche schrede11- Onder de bekwame leidijig van Prof. Dr. K. Heyndrickx en van dan Algemeenen Bestuurder, Di*. Spincemaille, is thans het personeel vrij-wel in getal, om het ministerieele rader-werk terug in beweging te brengen. - v r-".?. : - '.y. use**}??.r > De Belgen in Engeland E'r heescht heel wat ellende onder de Belgen die zich in Engeland bevinden en niet het geluk gehad hebben zich be-hagelijk onder te brengèn in de een of andere sinecure — of te spekuleeren op de oorlogsleveranties. De « Indépendance Belge », bewogen door dezen nood, heeft eene inschrijving geoRpnd. Om de edelmoedigheid harer abannenten aan te wakkeren, publiceert zij eon reelcs brieven, die haar geschreven zijn door ongelukkige Belgen. Een vrouw schrijft : « Mij alleen bevindend met mijn kind c.n mijn nichtje, 13 jaar oud:, dat haar va-der in België verloren heeft, terwijl haar moeder in het land harer ballingschap ge-starven is, veroorloof ik mij bij dezen U te verzoeken om oe-n ondersteuning te harcu gunste. Van het plaatselijke komi-teit c.ntvang ik wekelijks de som van 11 sli. (i d. (circa 15 fr.) voor ons drieôn. Daar mijn gezondheidstoestand veel te u enschen overlaat — ik lijd aan longont-steking (certifikaat bijgevoegd) — raadt de dokter, die mij verzorgt, mij wel aan een krachtig voedsel tenemen, maar, he-laas, het is ,niet met de uitkeeriug van 11 sli. 64. die ik ontvang, dat het mij mogelijk is dezen raad te volgen. » Een andere ongelukkige zegt : « Zoudt U niet ter hulp willen komen aan een achtenswaardig Belgisch gezin dat, in ballingschap levend, ten gevolgc van de duurte der tevensmiddelen en de vennindering der ondersteuning van het komiteit, het spook van den nood voor zich ziet oprijzen? De voorzitter van het komiteit van X.., die. ons naar zijne standplaats heeft laten komen, stort ons edelmoedig iedere week 10 shilling. Ik heb 3 shilling huur te be-talen : er blijft mij dus ailes in ailes 7 shilling over om van te leven. Mijn vrouw is niet in staat te werken, want zij is lij-dend aan tuberculose; wat mij betreft, men slaat geen acht op mijn dienstaan-biec^ngen, omdat ilc de taal ffliet ken, en ik, met mijn 58 jaar, te oud ben; mijn dochter, waarin wij onze eenige hoop steldcn om ons te helpen (ofschoon nog slechts 17 jaar tellend) slaagt er niet in zich in ons distrikt te plaatsen, daar mer geen Belgen meer wil. Wendt zij zich toi ee- bureau van het Eabour Exchange, ■'oo sclr.qrt men haar immer met dezelf-de formule af. » De vrouw van een soldaat legt aldu; haar ellende bloot : « Mijn man staat aan het front sind< Augustus 1914 en sedertdien heb ik hen: n'et weergezien. Ik ben hier te Y... me! mijn twee kinderen en bij miin aankomst (nu één jaar geleden) had het konsulaal mij £ 1 per week toegestaan boven mijn vergoeding (12 sh. wekeUjks). Ik kon dus leven en mijn kinderen'grootbrengeii (een jongentje van 4 jaar en een meisje van 9). Verleden maand heb ik een be-richt ontvangen van het kansulaat, mij mededeelende dat men mij met 5 sh. pçt week verminderde, dat was reeds hard met den tegenwooidigen prijs van het leven, maar in Godsnaam, ik troostte mij dat, door mijzelf eenige ontbering op te leggen, de kinderen er niet onder zoudeii lijden, maar de vorige week, naar hel konsulaat gegaan zijnde voor een eenzel-vigheidsbewijs, wordt mij weer medege-deçld dat men mij, ten tweede maie, 5 shilling ging afnemen, zoodat ik dus ge-noodzaakt ben met 22 sh. wekelijks te leven, militaire vergoeding inbegrepen. Drie personen voeden, kleeden en schoeion, de brandstof betalen, enz., hel is onmogelijk, mijnheer de bestuurder. En nog, thans is het Zomer, maar wat zal ik iti den komenden Winter aanvan-gen? Mogelijk zegt U mij te gaan werken, maar wat zal er geduronde dien tijd van mijn twee ongelukkige kinderen worden? Mogen zij aan huin lot worden over-gelaten op de straat, terwijl hun vadei strijdt en hun moeder werkt? » STAD en LAND VLAAMSCH VERBOND, ANT-WERPEN. — De eerstvolgende algemeene vergadering zal plaats hebben op Zondag 5 Oogst, a.s., te 11 1/2 toren-uur zeer stipt, in het lokaal <c Van We-senbeke », Van Wesenbekestraat, alhia (ingamg tusschen de n. 7 en 9). De dagorde is van zeer gewichtigen aard en behelst e,nder meer : Vredesaktie, in te leiden door eene rede van den heer J. B. Bellefroid ; Relaas van den heefr Dr. Aug. Borms; over zijn bezoeken aan de Vlaamsche krijgsgevangenen in de Duitsche kam-pen.De leden zullen nog e^n oproep ten hunnent ontvangen, maar worden intus^ schen reeds dringend aanzocht deze be-langrijke vergadering bij te wanen. De aktieve, niaar pog niet toegetreden Vla-mingen, zoo vrouwen als mannen, die verlangen lid te worden en daar reeds ■aanwezig te zijn (ofschoon zonder stem-recht vooralsinu) verkrijgen daartoe de gelegenheid met een aan dqn ingang te bekomen toetredingsbulletijn in te vul-len en te onderteekenen en de in te schrij ven bijdrage te storten aa(a het kontrool-bureel.HUYSMANS EN DE VLAAMSCHE KWESTIE. — Het Vîaamsch Korres-. pondentie-Bureau van Antwerpen deelt niede : De Vlaamsche vcrtegenwoordiger der Socialisten op de Stockholmsche Konfe-rentie, de heer Edward Joris uit Antwer-. pen, verklaarde tegenover een medewerker van het Kopenhagensche blad a So-cial-demokraten », dat Huysmans er voor is, dat Vlaanderen Kultureel Zelfbestuur krijgt. Huysmans zeide, dat het Kulturee-le Zelfbestuur der Vlamingen een eisch is, die de Internationale verdedigen en vervullen moet. Het is vastgesteld, besloot Huysmans, dat het vraagstuk der kultu-reele zelfstandigheid der Vlamingen ook aan het Vredeskongres zal worden voor-gelegd.Bij deze verklaringen voegt het « Belgisch Dagblad », uit Den Haag, van 22 Juli, volgend kommentaar: « Huysmans heeft altijd beweerd, dat de Vlaamsche kwestie een binnenlandsche is, die België alleen raakt. Dit is de théorie. Wat is de praktijk ? Huysmans meent dat de Internationale moet verklaren dat de Vlaamsche kwestie moet opgelosi worden en, zoo verandert hij haar in eer internationale. Ik doop u karpel, zei d« kapucijn. Huysmans vraagt kultureel zelfbestuur voor Vlanderen. Hoe pedan: is die terni. Alleen om opportunistisch< motieven verwerpt Ivet socialistisch ka-merlid het politiek en ekonomisch zelfbestuur voor Vlaanderen. Moest Vlaande ren echter heden of morgen socialistiscl zijn, zou Huysmans die politieke en eko nomische autonomie toegedaan wezen. Ir den grond sympathiseert hij er mede doch durft niet openlijk voor den dag ko men om niet den schijn te hebben de politiek van twist en tweedracht tusscher Walen en Vlamingen goed te keuren Hier ook is hij opportunist. Wij verg-eter niet dat Huysmans in 1913 de socialisti sclie Kamergroep voor de bestuurlijki scheiding in het Belgisch léger wildi overhalen en voor Vlaamsche en Waal sche regimenten ijverde net als de heei Van Cauwelaert. Dat Huysmans ons zijni koel berekende aanvallen tegen de akti visten spare. Wij hebben zijn spel door grond. » KONINGIN ELISABETH EN EN GELAND. — De « XXe Siècle » publi ceert deze raadselachtige nota : « Het Belgische goevennement en he Fransche goevernement komen gemeai schappelijk te besluiten tôt het doen op sporen en ver volgen va,n de personen, di< ougerijmde nieuwstijdingen verspreidei betrekking hebbende op... de aanhoudinj door de Engelschcn van Koningin Elisa betli. Onze Iezers wet-c^i inderdaad — daar iedereen het weet en de « XXe Siè cle » er reeds over gesproken heeft — da dit het laatste uitvindsel is onzer .teleur gestelde vijanden. Een dezer individuën is reeds a ange houden. Hij heeft de herkomst van d< zotte geschiedenis, die hij vertelde nie kunnen opgevep. Hij zal, evonaîs allen die zich tôt rondstrooiers maken van di gerucht, door de rechtbank vervolgd et zwaar gestraft worden... » Wamncer men bedenkt dat onze koningin een Beiersche prinses is, lijkt die ge schiede.'iis nog zoo heel zot niet. DE BESTUURLIJKE SCHEIDjINC AAN GENE ZIJDE VAN HE1 FRONT. — Het Vîaamsch Korrespon dentic-Bureau uit Antwerpen schrijft : In het « Belgisch Dagblad » van 1( Juli dringt Leonce du Castillon bij d< Belgische Censuur er op aan, het te Pa-rijs verschijnende Waalsche blad «E'Opi in:on wallonne.» te schorsen. Hij sclirijft u Dit blad bepleit openbaar de bestuur-lijke scheiding en de annexa tie van Wal lonnië aan Frankrijk. Het is onbetwist-baar dat de stilzwijgonde toestemminj: van onze Regeerimg de openbare mee ning verontrust ». Ook aan het front zegt hij met begrijpelijke bedoelingei verder, verschijuen « zekere Vlaamschf aktivistische blaadjes, die niet beter zijr dan « L'Opinion Wallonne ». D'E AARDAPPELKWESTIE. — D< vooruitzichton omtrent den oogst der lat< aardappelen blijven uitstekend. De op-brengst der vroege aardappelen is steeds zoo voldoende mogelijk en iederen dag worden er honderden wagons te Meche-lefl geladen, waar de voor de behoeften der bevolking geoogste hoeveelheden ge-centraliseerd worden. Vanaf 26 Juni tôt 23 Juli zijn er meer dan 3000 waggons, hetzij meer dan 30 millioen kilo, afge-zonden naar de verschillende gemeenten des lands, die de dagelijksche rantsoe-nen onder haar inwojiers verdeelen. De werkkrachten, die noodig zijn voor den pas begonnen zaaioogst, zullen min of meer het rooien der vroege aardappelen belemmeren. Het zou dus kunnen zijn, dat uit dien grond dfe dagelijksche van Mechelon verzonden hoeveelheden ver-miuderen. Maar deze bijzondere toestand zal slechts voorbijgaand zijn en men heeft goede icdtiueu te gelooven dat daar, waar het dagelijksche .rantsoen licht vermin-derd zou moeten woTden, het gemlddel-de weer in voege gebracht zal worden bij den laton oogst. Dit zijn de verzekerin-gen gegeven door de ambtenaars die be-last zijn met het gewichtige werk de pro-duktie te centraliseeren en. de verdeeling va,n de kostbare knollen tusschen de verschillende gemeenten te konfcroleeren. HET WEZEN VAN DEN PASSI-VIST. — Het Vîaamsch Korresponden-tie-Bureau uit Antwerpen schrijft : « Opgesloten in de grenzen van hun » smalle horizonten, te weinig acht ge->» vend op de bewegingen van Europa en » onvoldoende op de hoogte van htm » noodlottigen neerslag op de vrijheid en » de onafhankelijkheid van België, zijn » zij de menschen van hun dorp, van hun » stad en van hun partij geweest. » Aldns Fernand Neuray, de hoofdredak-teur van den « XX8 Siècle », naar aanlei-ding van het afsterven van den heer Schollaert, over het wezen van wat hij ■ noemt « den konservatieven burger uit de negentiende eeuw ». Erkent men in deze regelen ook niet, en : leest men er ook niet in het voiyris van het : type van den kortzichtigen flamingant uit ■ de laatste jaren vôôr den oorlog, geduren- ■ de welke hij zich ontpopt heeft tôt dat - vat van tegenstrijdigheden, dat men heet de Passivist? EEN ITERUM WEERDE S/SENNE. — De koepe burgervader dezer gemeente \ —• we hebben hem dezer dagen ®aar ver-diensten lof ende prijs gegund, — wilde | niet enkel den uiterlijken glans van zijn bestuur door omslagen met enkel Fran-! schen tekst laten schittereiu, de trouwe vaderlander stelt, zooals 't overigens be-. taamt, hoogan prijs op de innerlijke , waarde. Met den vèrdragenden blik der . geniaal vooruitziende vertegenwoordigers - van vele gemeenten, heeft hij een onmis-. kenbaar voorgevoel gehad van de schan-. de die over de meeste Vlaamsche gewes-. ten stond te komen ten gevolge van Zelf- staindig Vîaamsch bestuur voor Vîaamsch . sprekende gewesten. Zoo heeft dan deze scherpziende onder de scherpzienden nog tijdig voor een ; groot getal jaren bestuuTlijk gemeente-. papier (mooi fonnaat, hoorl) besteld . met hetzelfde opschrift als reeds meer-, vermelden omslag : i (( Administration communale p de Weerde s/Senne. » Klinkt het miet als een kerkorgel in - een boerenschuur? Maar wat nu, indien cens uit de ge-: nieenterekeningen onderzocht werd: a), - hoeveel dit Fransch gedoe heeft gekost ; b) wanneer die bestelling werd gedaan ■ en geleverd; c) w±e daartoe gerechtigd ? bevel heeft gegeven ? Wie weet of dan niet die bestelling • voor rekening' van den onversaagden held kon komen, zoodat het ééne grapje 1 tegen 't ander ruimschoots zou opwe-gen.Dat bij dit ailes nog 't gebruik van ' e<jn Franschçn gemeêntestempel komt, hoeft nauwelijks venneld. Wie durft Pog ; beweren dat die burgemeester geen man van « weerde » is? Doch niet genoeg daarmeê, dat de )>ra-! ve Vlaamsche boeren van Weerde door hun burgemeester « op flesschen getrok-ken >1 worden. Ze zijn ook nog gezegend met een hoofd vain het Plaatselijk Steun-en Voedingskomiteit, waaruit al even-veel Franschdolheid straalt en stroedelt. Zoo kregen de inwoners verleden week een kaart — uitsluitend in 't Fransch — voor den uitverkoop van vet. De gewone huishoudkaarten zijji tweetalig gedrukt, doch worden enkel in 't Fransch iage-vuld, naar allen schijn omdat er in de gansche gemeente misschien wel tien inwoners zijn, die een klad Beulemans-Frausch kuninen radbraken. Jiedoelde voorzitter voert deu veelbe-teekenenden naam van Bouteillier, en scheen dus door 't noodlot aangewezcn om naast bovenbewierookten burgemeester het onedele boerendiet dezer kern-Vlaamsche gemeente « op de flesch » te doen. Lat<gi nu die heeren nog maar een tijd-je schimpen op de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Ik durf wedden dat ze 't moê zijn eer de « alliés » te Brus-sel, dus nog niet eens te Weerde «/Senne, aanbollen. — J. M. B. ""B*—m—MB—WKrmm——^wwmwiii IIIII i ZIE DE OORLOGSTKLEGRAM-MEN OP DE TWEEDE EN DERDE BLADZIJDEN VAN DIT NUMMER.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume