Het Vlaamsche nieuws

1009 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 03 November. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 30 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4m91835k2z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJZEN j Voor een maand I.7S Voor 3 maand 6.00 Voor d maand 10.00 Voor één jasr 18.00 Aise kitchU*n nopenj ouregaiiiiALi.^ hede«i ui d» beateliuig der postabonne-menten zijn UIXSLL'ITENU te rich tea aan het BËSTfcLiLEN D P08T-BUREJ&L, en met a*a het beheer t»c het biad. zondag 3 november 1918 PRIJS 16 CENTIEMEN voor VLAANDEREN en WALLONIE vierde jaargang - - Nr 298 Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD: Hoofdopsteiler Raf VfcRHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogieeraar Alb. VAN DEN BRANDt 4A.Nk O M D1 (il h N .Aanitondiguigeu, per regel . B./b Stadnieuws id. ... 1.25 Finaniieele bencbten 1.60 Doodsbericht 6.00 Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrij yen, en blndt niet heel de redaktie REDAKTIE, BEHEIiR EN AAISKONDItiINtiEN . 73, ST JAKOliSM4RK ANTWERPÈI8 ïorkije en OastâarijK-Hoiisarije onderiiandelsn I/onden, 31 Oktober. — In het Lagerhuis heeft Cave bîj afwezigheid van Bouar l,a\\, die te Parijs vertoeft, te m.dden van Initie toejuichingen aangekondigd, dat de wapen-hiH-taiid met iurkije gesloten is en vandaag om 12 uur vau kracht werd. De voorwaar-den houden in : den vrijen doortocht van de vloteu der Geallieerden door den Bosporus naar de Zwarte Zee, de bezetting van dç forten aan de Dardanellen en deu Bosporus, hetgeen noodzakelijk is om den doortocht en de onmiddellijke repatrieering van G-eal-lieerde gevangenen te verzekeren. Berlijn, 31 Oktober. — De « Vossische Zeitung » verneemt, dat de Entente vermoede-li-jk de volgende eischeti aan Turkije zal stellen : Afstand van IConstantinopels vlootbazis voor de Kntente ; slooping van de vestingen der Dardanellen ; afstand van Batoem en Bakoe aan de Entente ; uitevering der knjgs-gevangen officieren en manschappen der Entente door Turkije. Daarentegen zullen de Turksche gevangenen door de Entente worden vastgçhouden. Londen, 31 Oktober. — De wapenstilstand met Turkije is te Moedros door'vice-admi-raal Calthrope, van de koninklijke marine, liamens de Geallieerden onderteekend en in den middag van 31 Oktober in werking getreden. Weenen, 31 Oktober. — Officieel : Het Oostenrijksche legerkommando heeft voor het staken der vijandelijkheden en het sluiten van wapenstilstand niets onbeproefd gelaten. Het Italiaansche opperbevel heeft tegenover dezen, met de beste bedoeling gedanen stap, eerst een diridelijk afwijzende houding aangenomen. Eerst des avonds 30 Oktober kon een afvaardiging met goedkeuring van het Italiaansch opperkommando de linie overschrijden voor de inleiding voor onderhandelingen. Indien nochtans op het Italiaansche oorlogsterrein de krijgsverrichtingen voortgezet worden moeten de schuld en de verantwocrrding alleen op rekening van onze vijanden' worden gesteld. De beraadsIasiMgan te Versailles Geneve, 31 Oktober. —,în Parijsche parlementaire kringen verluidt, dat de besprr-kingen over de materieele voorwaarden voor den wapenstilstand geëindigd zijn. Gisteren gaf Italie als laatste Eflfente-Staat zijn toestemming. Naar gemeld wordt, moet Gene-raal Pershing nadrukkelijk op matiging hebben aangedrongen, en wel, naar men meent, om politieke redenen, op verLangen van Wilson. OFFICIEELE BERICHTEN Van Ûu.tsche zijde DUITSCH AVÔNDBERICHT Berlijn, Donderciag 31 Oktober. — Oi ficjeei : HernAeuwde gevechten in Vlaanderen Vijandelijke aanvallen, van de Nederlanc sche gréas tôt de Sclielii£, zijn vôôr ht Leie-lrout misJukt. T-uisschén Oeyîize en de Schelde brach te® wij den vijand, die op sonumige plaait sem onze linie-s binoendrong, weer spoe dig tôt staan. Op de AiSdie-hoogteu ^en Noordwesteï van Château-Pore.ea werdtn hevige aar vallon dier Franschan afg-eslag(en. DUITSCH LEGERBERICHT Westelijk gevechtsterrein Berlijn, Vrijdag I November. — Of ficieel : Legergroep van Kroonprins Rup precht : In Vlaanderen heeft de vijand ziji groote aanvaiskracht weder opgeno men. Tusschen de Hollandsche gren* en Deynze stootten Belgen en tran schen op Ket Leye-front aan, bijzonde tegen onze bruggehoofdstellingen. Of den W estoever van den stroom, bei derzijds van Zomerghem, namen wi de afwisselend verloren gegane brug gehoofden in een eindaanval weder Aan het overige gedeelte vein het fror wezen we de vijand van onze linies af De reserve infanterie-regimenten 57 ei 79 onderscheidden zich vooral bij dez< kampen. De hoofdaanval tusscher Deynze en Schelde werd gedaan dooi EjigeJschen en Franschen. Ten Zu den van Deynze, bij Zulte en Anze fem drong de vijand in onze linies "en Zuiden van Deynze wierpen ba taljons der 2e garde infanterie-divisi* in samenwerking met het scherpschut-tèrsregiment n. 80 de over de strater Deynze Kruishoutem vooruitdringen de vijandelijke troepen terug. Weers zijde van Anzegem brachten achteruit-trekkende troepen de vijand tôt staar voor onze artilleriestelling. De benoorden de baan Kortrijk— Audenaerde strijdende en afwerende troepen hebben we in den J.oop van den dag, om de voeling te behouden met de strijdende troepen op de hoogte beiderzijds van Nokere,t aldaar weg-genomen. De strijd nam s avonds een einde bewesten de s t rat en Deynze— Kruishautem, en op de hoogte van df lijn Nokere—Kerkhove, evenals 1 toi 3 kilometer beoo9ten onze oude meesi vooruitgeschoven postenlinies. In de Schelde-laagten duurt de ver-nieling der plaatsen voort door den te-genstcinder. De steden Doomify, Va-lenciennes en Peruwelz liggen ondei Engelseh vuur. Beiderzijds van Le Quesnoy en Landrieus hevige artillerie- en verkenningsbedrijvigheid. Legergroep van den Duitschen Kroonprins : Op de ^4r'sne-hoogten, benoord-wes-ten van Château-Porcien nam de artil-leriestrijd een geweldig karakter aan. Met frissche krachten zette de vijand zijn aanvallen benoordwesten van Harpy voort. Zij ziin wederom ondei zware verliezen voor den viiand afge-slagèh. Het MècklenbuTgsche grena-dier-regiment 89, het Hanseatisch in-faûterie-régiment 75. de regimenten 230 «ai 231 van de 50e reserve-divisi^ v dragen den hoofdlast van den lcamp en weerden, door een buitengewone ar-tillerie-bedrijvigheid ondersteund, de vijandeiijke aanvallen gevolgrijk af. Het Ciarde-kurassiers-regiment en de huzaren-regimenten 8 en 11 hebben , zich wederom op bijzondere wijze il _ de afgeloopen dagen onderscheiden. t Legergroep van Gallwitz : Op den Oosteiijken oever der Maas - de gansche dag levendige cirtillerie be- - drijvigheid. Zuidoostelijk gevechtsterreln 1 De Duitsche troepen werden op den Noordelijken Donau-oervei, beiderzijds van Belgrado en Semandria weggeno-men. De overtocht over de Donau ging zonder stoornis vanwege de vijand van-derhand.Berlijn, Vrijdag 1 November. — Officiel : Op het front van de Leie, benoorden ^ Deinze, is de toestand onveranderd, Zui-dielijk van Deinze hebben wij ons, ooor } op de Schelda uit te wijken, aan de vij- andelijke aanvallen oruttrokken. r Ten Zu'den vain Valenciennes zijn En. , gelsche aanvallen door onz;e geslaagde . tegenaanvallen tôt 'staan, gebracht. j Op het front aan de Aisne en tusschen . de Argonit© en de Maas wordt geweldig , gestreden. De aanvallen dier Franschen Noordw.estelijk van Château Porciten en . aan beide zijden van Vouzters zijn -op : eenige plaatselijke bressen na, mislukt. • De aanvallen der Amgr.kanen werden in i de linie Champigneul-Bayonville-Aincre- • ville opgevangen. Berlijn, Zaterdag 2 November. — ' Officieel : Op het Leie-front is de toestand on-1 veranderd. In de laatste gevechten onderscheid-1 den zich hier het Beiersche inf. reg. I I en het inf. reg. res. 13, bijzonder. Benoorden LJeinze hebben wij onze posten tengevolge van vijandehjke aanvailen achter de Schelde te-ruggetrokken. De bewegmgen werden binst den nacht . zonder dat de tegenstander het merkte, ten uitvoer gebracht. Na krachtig geschutvuur te4 gen de ontruimde linies volgde de vijand en stond s avonds beoosten Deinze en bewesten de Schelde in ge-vechtsvoeling met onze voorposten. Krachtige aanvallen der Engelschen benoorden Valenciennes. Tôt Aulnoy drong de vijand in onze linies binnen en rukte tôt aan den Zuidelijken rand van Valenciennes op Saultain en Pres-can voorbij, door. De door eigen pantserwagens en door batterijen van het veldart. reg. n. 71 bijzonder gesteunden tegenaan-val van Badische regimenten te zamen met plaatselijke gevechtstroepen bracht ons weder in het bezit der hoogten ten Zuidwesten vàn Saultain en van het dorp Prescau. Vijandelijke pogingen t>m door een omsingelende beweging posten over de Schelde en langs het Zuiden uit, Valenciennes te nemen, mislukten. Des nachts hebben wij de stad, ongestoord van den vijand gezuiverd. Legergroep van den Duitschen Kroonprins en Gallwitz : Geweldige artilleriegevechten leidde aanvallen in, die de Franschen en Amerikanen tegen het A îsne-front ei tusschen de Argonnen en de Maa richtten. Op de hoogten bewesten de Aisn■-tusschen La Selve en Herpy zijn vija^ delijke aanvallen mislukt. Onze troe pen hebben hier wederom in zwarei strijd een volledig sukses op de Fran schen behaald. Beoosten La Selve koj de tegenstander door het vuur vai Beiersche troepen nergens onze linie bereiken. Ook Brandenburgsche régi menten bij en bewesten Klein-Kwin tijn weerden den vijand voor hunn linies af. Bij Banogen droeg het res inf. reg. n. 93 de hoofdlast van dei kamp. In harden na-strijd wierp he ook gisteren den vijand terug. Beoosten Recouvrance sloegen Pom mersche, Posensche en Slezische régi menten den vijand voor hunne linie af. Op de hoogten ten Noordwestei van Château Porcien hebben de re<~ der 17e inf. en 5e res. div. ook giste ren hunne stellingen tegen zware aan vallen behouden. Het krachtdadi' handelen van Oberleutnant von Belov en van 't grenadier-regiment n. 89 wa: voor den afloop van den strijd van af doemden invloed. De hoogte ter Zuidwesten van Fergeux wisselder meermaals van bezitter. Na welgeluk ten tegenaanval bleef zij in onze har den. Langs beide zijden van Rethel vie de vijand bij Nateuil en Acahly mel afwisselende aan vais pogingen op der Noorderoever der Aisne aan. Hij werc door een tegenstoot op den Zuider-oever teruggewoTpen. Met hevige krachten vielen de Franschen op een breed front beiderzijds van Vouziers, evenals tusschen dr Aisne en benoorden van Grandpré aan. Bij Villy trokken we onze voorposten aan den Noordoever van de Aisne terug. Bij Voucq brak de aan-val van den vijand over de Aisne v66ï de hoogten aan den Oosteiijken oever. Pogingen van den vijand om een door-braak bij Le Chesne te bewerkstel'i gen, mislukten. Wij brachten hem te' staan bij Neuville—Day-en-Tcrro} a-de Aisne. De weerskanten van Vouziers reeds zesmaal hernomen aanvallen van den tegenstander braken ge-woonlijk voor onze linies. Beoosteni Vaudy werd de viiand door een tegenaanval teruggeduwd. In Falaise, aan de Aisne, kreeg hij hij vasten voet. Tusschen de Aisne en Grandpré stootten we vijandelijke aanvallen voor onze linies af. De Franschen hebben slechts op dit aanvalsfront, niettegenstaande sterke krachtinspanningen. een onbeduidend landsgewin kunnen bereiken bij Voucq en Falaise. Op het 10 kilometer breede front tusschen Tcrroi en Falaise waren 's avonds al de linies weder g^heel in onze handen. Aan dezen gevolgrijken a f weer hadden Wurtenb^rgers en Bayeren. regimenten der Garde uit Hannover en Westfalen. Thuringers en schero<f"hutters der afdeelingen ge-lijk aandeel. Vooral het infanterie-regiment n. 127, onder leiding van OberWitnant Schwab onderscheidde zich. Ook de sedert weken in 't werk ziinde .auto-voerders droegen een prachtig aandeel bij, door het op gepasten tijd aanbren-gen van reserves. Tusschen de Aire en de Ancre ge-lukte het de op een smal front aanval-lende Amerikaansche divisies vasten voet te krijgen tusschen Champigneul-le en Amonville. Een poging van den vijand om ons front te verleggen in de richting Thenerguls en Stsnay mis-lukte.Bij het invallen van de duisternis kwam de strijd tôt kalmte op de lijn Champigneulle—Sivry—beoosten van Buzancy—bezUidoosten van V illery en benoordoosten van Aincreville. Van Oost.-Hong. zijde ITALIAANSCH- GEVECHTSTERREIN Weenen, Vrijdag 1 November. — Officieel : Ira de vlakte van Venetië wordt de ont-ru Lmipg voortgezet. BALKANFRONT Weenicn, Vrijdag 1 November. ^— Officieel : Onze hoofdmachit heeft den Noord'elij-ken.Donau-oever bereikt. Van Fransche zijde WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Donderdag 31 Oktober. — Of-fio ecl : In- den loop van den dag hebben zich zeer hevige gevechten ontwikkeld op de Wes-telijke hellingen van die hoogvlakte van Saint-Fergeux. Zij zijn iin het voor-deel dter Franschen afgeloopen en hebben hen in staat gesteld nog een 120 ge-vangejien te maketn. (Zir vervolf officieele beriobten bk. EEN TERUGBLIK Het ooiiogslijcipei'k in de Vlaamsche " Bcweg>;ng loopt ten eindie. Wansicer we nu terugxtankan; aan den 1 toes.tand waarin bet alctivisnie vuer ja-âr " geleden ontstond : noodweer tegen die xe-1 gckraaiende Vlaamschhaterij, die ons in 1 tien oorlog dten nekslag wilde geven; dan ' mogen we trotsch zijn op de verkregen uatsJagen. Niet enkel hebben wo 't gevaar' afge-weerd dat van franskiljorasche zijde dreig-• de, maar wij hebben den noodkreet : 1 \ Laanderen scherp (loen kliiinken naast de ■ sSemmen van andere verdrukte volkeren, Bqoren Polen en Ieren, Tsjechen, en Slo- ■ wakken, Letten en Balten d:ie alllen zijn opgestaan om de erkenning hunner mis- 3 keinde \'olksrechten te eischen. VVie zou ooit bij de verdediging van het recht der kleiine nationalîte.iten op Vlaanderen hebben gedacht, hadden de " akt visten die gewtdldige inspanning niet gedaan die de Vlaamsche kwestie op het forum <ier wereldpolitiek heeft gebracht. 1 Da.t is de grootie, blijvende verdienste ' van het aktivisme die eens dcor ons stam-1 bewust geworden volk algemeen zal wor-1 den erkend. Doch meer nog hebben de Vlaamsche du-rvers t'jdens den oorlog verwezenlijkt ; zij hebben de zelfstandigheid van VLaan-- detren proefandervindelijk bewezen, met : voor Vlaanderen een volledig eigen staatslpven in te richten, waarvan stellig I die grondsJagen niet meer te vernietigen zijn. « Uwe Vlaamsche hoogeschoal is een onmogel'jkheid ! » riepen de franskiljons v6ôr dlen oorlog : welrau, ze heeft twee jaar bestaan. en spijts aile nadeelige om-standigheden op dien lcorton tijd reeds een hoogen bloei bereikt. « Bicstuurlijke Scheiding, een onding! >■ schreeuwden ze. Onbevooroordeelde gees-ten zullen moeten bekennen, dat de be-stuUiTsjaren 1917 en 1918, niettegenstaande don bezet t i ngstoestand, de proef hebben geleverd, dat in normale tijden beide gebiedten u.it die scheiding de grooîste voordeelen zullen halen. « Poliitieke zelfstandigheid : oigen wet-geving, eigen uijtvoerande macht ! » enkel een ge doordrijvers in de Vlaamsche en in de Waalsche' Beweging durfden die gedachte vooruitzetten vôcSr 1914. Nu is het gemgsngoed gpworden van élken oprechten viaamsch- en Waalsch-gezinde. De Raad van Vlaanjdietren heeft den g rond si ag gelegd voor een Viaamsch Parlemenit ; de Komnûssie van G<evesl-machtigden, later ontwikkeld tôt Kom-missie van Zaakgela.stigden Jk die kerra van een Viaamsch Ministorie, en het werd door die eigen organbmen geleverd o.a. de Vlaamsche Onderwijswet ; het vervlaamschen van 't gerocht ; de sociale vprzekering, zullen het onomstootbaar bewijs bljjveh dat Vlaanderen's belangen aan niemand veiliger kunnen worden toe- ' vertrouwd dan aan beproefde Vlamingen, die geen andere drijfveer hebben dan de 1 efde voor hun land en hun volk. Dat ailes staat nu vast als zooveel fei-ten die niet ongedaan kunnen gemaakt , worden en w.at ook gebeure de na werking van die feiten, zal zich doen voelen met steeds stijgende kracht. Veronderstel dlat de teru glceerende re- ' geeriing niets geleerd hebbe en uit haat tegen al wat \*laan»sch trachte t; sloopen wat wij tôt stiuid braenten, clxi k;un zij de feent^chû \"laamsche Hcoge school wel afschaffen; de Handelshooge school te Antwerpen wel vornietagen, û< Bestuurhjke Sche.ding wel n.eêrhajen ; d< aktivisten vearvolgen en verdrukken _ et als paria's behandelen : maar, het akia-visme uitirosien, dat kan zij nooit. Hoe meer geweild zelfs, hoe sterke.r za het worden ; het zal groeien in den storm en krijgt het martelaren, dan eerst za h«t >n zijn voile kracht gedijen. We mogon dus met welgevallen terug-blikken op het ontzagljk werk, dat w* hebben verricht. Xeker, om het te kun nen verrichten hebben wij moeten meê-werk en met <ie bezettende macht : maa lwîe zouden wij hier in 't bezet gebiec gediu ronde die vier jiaar anders iets von, Vlaanderen hebben kunnen doen? Wij hebben den bezetter voor onzt Vlaamsche belangen gebiruikt, zooals d* geestelijkheid — met de allerhoogste beginnen — hem voor de godsdiensti gi belangen a llerlei diensten heeft gevraagd : zooals het Nationaal Kotmiifceit met hem heeft samengewerkt ; de handelâars, nij-\enaars, bankiers, mijnbezitters, ©nz. me; hem voortdu ren<l hebben onderhandeld ; de sjacheraars, woekeraars en ander volkje van 't zelfde allooi om allerlei gunsten smeekten, dit ailes voor hun eigen voordeel. Wij. hebben het gedaan voar Vlaande ren, ons vaderland, en wel wetende wa ons van de Viaamschhator» daarvoo: wachtte. Zij noemen ons « verradors », gt-1 ji: men Onze Jongens — de Boeren die 1789 tegen de Sanscuk>tten opstonden « Brigands » noemde. De trouwe vriend der Vlamingen, de bestuurder der Wereldfoilbliotheek L. S mons, heeft daarvoor ,in de Hollandsc1 per s reeds een lans willen brelcen t«. onze vijanden en wij zeggen hem h deswege openlijk dank. Evenwel die beleedigngen raken oi niet, zoomin als de bedreigingjen, me kogel of sluipmoord, ons ooit verontrust ten, <ie straffen en banbliksems van c hoogten van Ste-Adresse neêrgeslingc-ans een oogenblik hebben kunnen doe wankelen. Wij hebben voor Vlaanderen, voor or. aangebeden Viaamsch volk, gesdaan wa we in geweten onzen plicht achtten tf moeten. doen. We hebbe- er onze gezo heid door gekrenkt, ons buiselijk gei^ meê verstoord, ons haat en laster meê 07 d,en hais gehaald, onze toekomst meê ge turolcen, ons le ven op het spel gezet : wel au, waire 't te herbegnnen we zouden niet anders doen dan we gedaan hebben, Drmdat we overtuigd zijn, dat het de eenige weg was om Vlaanderen v<S6r den îeuwigen oncktrgang te. redden. Door 't aktivisme leeft Vlaanderen nu : tîier in 't bezet te gebied, aan 't front, in Je gevangenen,kampen, overal ! Zegt u lat niets, fransk-ijons, dat onze soldat en :erugkeeren met op de lippen en in hun ^art ons lied: « Zij zullen, hem net tem-nen, den fieren Vlaamschen Leeuw ! » Z66 gingen zij in den oorlog, z66 keertn ;ij, spijits het franskiljonisme, weêr ! Dr. Aug. BORMS. DE ONTKNOOPING Van Roomsch-katholieke aktivistische zijde: Xooit wellicht is de vergelijking van de wereld aan een tooneel meer bewaarheid geworden dan in dezen oorlog, vooral in zij ne ontknoôpiug. Nooit zag men duidelijker in, dat de mensch niet mag gewogen worden naar zij ne daden, maar wel naar zijne inzichten. Weer een® te meer zal de macht in plaats van het recht den doorslag geven. Voorwaarden immers die v66r eenige maanden ge-scliikt bleken om vredesonderhandelingen aan te knoopen, volstaan nu niet meer ; nieuwe machtsmogelijkheden vergen nieuwe eischen, zwaardere. offers van den tegenstander. Nau-welijks had Président Wilson tôt onze groote voldoening den schijn gegeven het bloedig wereldproees te willen likwideeren volgens znivere rechtsbeginselen, onpartijdig toege-post, op voofwaarde nochtans, dat Duitseh-land drie vooropgestelde eischen aannam ; of, onder den invloed van welke omstandig-heden ook, verandert hij zijne gladde tronie en stelt, na inwilliging van zijne voorwaarden, ganse h nieuwe, onduidelijke eischen. Wij zijn eens benieuwd hoe de veertien punten van zijn programma op de vredeskon-ferentie zullen worden toegepast! Hoe staan wij, aktivisten, tegenover de ont-knooping ? Overwegen wij de woorden uit Dosfel's verweerschrift : « Wij zijn maar mensehen, engelshe-it en dietshelt saamt moedeloosheid bevangt ons, slapheid verlamt onzen tred, rerleiding loert langs de baan... Eigenliefde en baatzucht bestrijden onze ziel naar binnen en naar buiten... Het verwondere ook niemand, dat aile fla-tniîi gante n de volkomenheid der liefde — welke zich zelven vergeet — niet bezit ten zooals Paulus en de Navolging die schilderen.... De bontste verscheidenheid van karakters, Rekten, richtingen wemelt onder ons. » En verder : « Met hoevçlen zullen wij staan als voor Vlaanderen Gethsemanes doodsangst aan-breekt ? Zullen wij op dit oogenblik kraniger zijn dan de apostelen, dan Petrus ? » De tijd is daar, waarop allen die zelf hebben gehandeld met den bezetter om persoon-'ijke belangen en gunsten, vooral woekeraars die rechtstreeks den bezetter hebben gehol-pen en bijgestaan, de massa zullen opzwee-pen tegen de aktivisten. Zij die het meest p'ichtig zijn tegenover de terugkeerende re-geering, zullen het hardst sehreeuwen en kef-fen als blijk van hunne vaderlandsliefde. De tijd der ontknooping breekt aan en ook som-migen tusschen onze rangen, diç, eenige ja-ren hunnen roi van officieelen àktivist hebben gespeeld, zullen nu achter de schermen verdwijnen om in ander gedaanteverwissc-ling hun levenskomedie voort te zetten. Nu is het de tijd van loutering waarop ve-len die het leger hebben gevolgd in de over-tuiging den vijand nooit te zullen ontmoeten, de rangen verlateri, doch hderdoor sleehts^het leger sterken, omdat het gezuiverd van half-slaehtigen en hnichelaars, des te inniger in eendracht zal optrekken. Nu eerst zullen velen de bedreven fouten inzien, hun gebrekkige taktiek van den strijd te voeren, zij die in het onzekere van de oor-logstoestanden met slechts eene mogelij kheid rekening hiclden, ter verkrijging van ailes of niets. Het is veelal onze fout zoo w* nu nog niet kunnen stennen op de groote massa. Want nu, dat buitenlandsche steun ons In veel minder mate zal kunnen helpen, staan wij în onze onbeholpenheid tegenover de macht, met ons beperkt verstand voor de grootste wereldvragen en onder den uitge-spannen hetnelboog van het onbekende met onze zwakke annen voor eene Atiaîvraca;, met onzen aarzclenden vvil voor eene reuzen-taak. » * * * VoorgaanJe be-iciiuu.,.ngen zijn echter niet door een pe .biuiist-ociien geest ingege-ven ; verre van daar, maar we moeten de waarheid durven in de oogen zien. Weliswaar hadden wij verhoopi, aat de marteling enzer ( jongens aan den ÏJzer de bloedigste en laatste statie zijn zou van den smartelijken lijdens-weg, dien> ons volk sinds bijna eene ceuw I heeft beklommen, en wij dadehjk de vruch- ten eener vollediige overwinning zouden ta . | plukken hebben. De gebeurtenissen hebben dien schoonen droom doen verzwinden. Niet echter om ons te ontmoedigen. Het Viaamsch , geloof toch is in de breede volkslagen onwé"er-staanbaar do^rgedrongen, alhoewel velen zich nog afzijdig houden en het bloed o Vlaamsche frontmartelarer, is he; / v r,i het nieuw^v-erjongd flaminganti. mt, dat na den oorlog zal tôt uiling komej kracht, enjireigeiider dan ooit te voren. Sp:;,s 1 st; r. verguiizing en vervolging en de iujiibaie , nederlaag en vemieiiging zullen eenigei nl-thans boven op den hoogen berg'hunner r >na ideaîen, sterk in hun christen Vlaam>v 1 loof, hoop en liefde, onverfchillig aan al- het kleinmenschengedoe in de lage .l'k \ eigenbelapg en zelfzucht, de str-jdbanier hoog houden en eens het gansche volk naar zijn ware lotsbestemming doen opklimmen. Zij zullen veel verkrijgen, omdat zij veel hebben bemind, bemind met ware kristene naas-tenliefde, met ware vaderlandsliefde, de ware volksliefde, met die liefde, die ailes kan en vermag, niets onmogelijk acht, daar ze meent ailes te kunnen en te mogen en der-halve veel ten uitvoer brengt en tôt stand, waar hij, die niet lief heeft, te kort 6chiet en bezwijkt. Zij zullen eens hen overwiinnen, die spijts al hun mooie phrnzen en beaux gestes, slechts zeh'en' in het 00g hebben. met een driekleurig lintje op de borst, on-verschiljig blijven aan het wee van "niljoe-nen, omdat zij zich ni^t in de plaat? stellen van die miljoenen, hunnen evennaa.-.te niet beminnen als zichzelven, daar zij hem niet behandelen zooal9 zij zelven wenschen behan-deld te worden. Voor het oogenblik gaat onze strijd nog « Per Crucem ad Lucem » — door het Kruis naar het LichtI — Te midden van de we-reldschokkende gebeurtenissen kunnen de van wraak gloeiende zie1en misschien een oogenblik de illusie hebben het herlpvende Vlaanderen den doodsteek te hebben toeee-bracht ; doch het zal slechts den schiindo^d zijn, want in de diepste hartegronden leeft Vlaanderen voort. Eene wijl zullen sommi-gen meenen het voor eeuwig te hebben be-graven onder hunnen haat, doch niets vermag tegen de kracht der liefde en geen wacht bij het graf zal het jonge Vlaanderen beletten den rotsblok van het graf te wente-len, op den glorieochtend zijner eeuwige op-standing. STAD en LAND DE PROKLAMATIE VAN DEN RAAD VAN VLAANDEREN. — Door het wegvallen van twee regels uit de pro-klamatie werd een paragraaf omverstaan -baar. Wij laten hem hier iin zijn herst^l-de vorm opnieuw volgen : « Aan aile klaar en duidelijk omschre-ven nationale wenschen moet voile be-vrediging geschonken worden, zond'er dat ïjiieiuwe oî oude oorzak&n van twist oî tweedracht ingevoerd worden, welke eer-lang den vrede vain Europa en van de wereld weder zouden kunnen verstoren. » EEN ONTZETTEND NIEUWS. — Het nieuws dat Hugo Verriest bij de be-schieting van Ingooigem zou gedood zijn wordt meer en meer waarschijralijk. Het staat \east dat de eerwaarde pr'ester te Ingooigem gebleven is. N'-emand heeft sindsdien iets van hem vernomen, on-danks navorschingen. Stijn Str.euvels is op heç laatstei oogenblik uit Ingooigem kunnen vluchten, hij heeft echter ailes moeten achterlaten. Het « Lijsternest » is geheel vernietigd,, de ' -bl-'iotheek werd1 geheel yerbrand. HET BELGISCH LEGER. — Een korrespo'ndent van de « Da:ly » schrijft: « Vier jaren hebben de Belgen doorge bracht in loopgraven, die natter waren dan die op eenig ander deel van het front, en zij hebben altijd gedurendie de win^e. -m,aand.cn zeer zwaar geledw vanziekten. De omstandighedfein z;jn natuiudijk \ cl verbeterd sedert den eersten Winter van d,en oorlog, toen de mrannen, die bij dlen IJzer zoo schiitterend hebben standgehou dep, voortdurend dezelf-cle hemeien c . kleedc.ren bleven diragen, die zii in de eersbe tragische dagen van Augustus hadden medegebrachit. Die kleeren waren in een onbesch ri j fel :j ken toestand. De man-nen waadden tôt de knieën door n\octaer en water, terw-ijl de zolen van hunne schoenen waren weggesleten. Er zijn. nog maar zeer weinigen over van die mannen die vier jaar geledien zoo schititerend hebben gestreden. Er is een n-ieuw^Belgisch leger gevormd. n Droev.ig! Drocvig! BERICHT AAN DE LEZERS VAN DE « NIEUWE TIJD ». — De redaktie van het aktivistisch-socialistisch orgaan verzoekt ons om optante van het vol-jende bericht :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume