Het Vlaamsche nieuws

715 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 15 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/862b85558r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I Dinsdag 27 Juni 1916. Tweede Jaârg. .î>Jr 177 Prijs § 6 Ceatienaen âoor g-efaeeî België Het Vlaamsche Nieuws Het best îngelicht en meest verspreid j&ieuwsbiad van België. - Yer schijnt 7 maai per week ABQNNEMENTSPRIJZEN : Per maaiid 1.75 Per 6 maanden 10.— Par 3 maanden 5.—-, Per jaar „ 18.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. » Met vaste medewerking van Dr A. JACOB BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN : Twçod# bladz., per regel... 2.50 Yierd« ttaàa., per regd... #.58 Derde bl*-dï., id. 1.— lk)od3beiiclit 3.— Voor allé annonçai, wonde men zieh ROODESTKAAT; A4 DE OORLOG i De Toestand 0p den recliteroever van de Maas zijn 0 den laatsten tijd belaiigrijke gevech-eii geleverd geworden. Ook ditmaal ring er een allerhevigste beschieting aan ïooraf, waarop in de Fransche legerbe-nichten der drie, vier laatste dagen bij-jonder nadruk werd gelegd. Er is veel tijd verloopen sedert de herovering door de Duitschers van het fort Vaux en deze nieuwe offensieve beweging op groote schaal, welke hun niet te miskennen voordeelen heeft opgeleverd : de verove-nng van het pantserwerk Thiaumont (op sommige kaarten als fort opgege-«»}, de gedeeltelijke vermeestering van het dorp Fleury en vorderingen ten Zuiden van de vesting Vaux. Behalve voor wat het laatste betreft, stemmen de Fransche stafberichten daar vrijwel mee overeen. Zij geven het verlies toe van het werk Thiaumont, en maken: aan-gaande Fleury dit voorbehoud, dat de Duitschcrs aanvankelijk verder opruk-ten, maar door de ingezette tegenaanval-len eenigszins teruggedrongen werden ; terzelfdertijd wordt erkend dat de vij-and cenige huizen vân Fleury bezet houdt, en eergisteren meldde het Fransche hoofdkwartier Fransche vorderingen met handgranatengevechten in het dorp Fleury. Er is dus geen nechtstreek-9che tegenspraak tusschen de wederzijd-sche mededeelingen vermits Berlin" (24 ]uni) alleen de gedeeltelijke verovering van Fleury meldde. Tusschen de Fumin- en Chenois-bos-schen heroverden de Franschen de loop-graafelemeiiten die zij er te vçren had-den moeten ontruimen. De jongste gebeuftenissen bij Verdun zijn zeker van groot belang. Daardooi is inderdaad 'd?r~geheele naar het Noor-den vooruitspringende uiterste forten-gordel van de vesting tusscheji de Maas en den spoonveg, op de uiterste steun-punten in het Zuidwesten en het Zuid-oosten na, de werken ten Zuidwesten van Thiaumont en ten Zuidoosten van Vaux, die de Franschen bezet houden, in de handen van den vijand overge-gaan. Voortaan moeten de Franschen zich in het centrum van dit gebeid thans feitelijk steunen op het fort Souville en de verdedigingswerken in de nabijheid daarvan, die .niet verder van Fleury ver-wijderd zijn dan het veroverde Thiaumont. Souville behoort tôt het innere vestinggebied. De laatste aanval heeft verder ndg be-teekcnis omdat hij geschied is op het punt waar de Duitschers het dichtst bij 'le stad Verdun staan, een omstandig-heid die de bezorgdheid van de «Times » schijnt te wettigen, aangaande den toestand aan de Maas. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de verklaring van Fransche zijde, da1 er voor Verdun nieuwe Duitsche le-Kerdivisies verschenen zijn. Kort gele-den dcelden de Italianen mede dat de Oostenrijkers geen man en geen kanon aan hun front in Italië hebben anttrok-Voeg daarbij nu de mededeeling van de Russen dat versche strijdkrach-ten der centralen, aan andere fronten ffsggenomen, in het Oosten versche-^n zijn. D:e mededeelingen zijn moei-■i]k met elkander in overeenstemming te wengen. O.i. beteekenen zij alleen, dat cntbloot hebben. Op het Russisch gevechtsterrein is de jtrijd met van aanzien veranderd. In de noekowina trekken de Oostenrijkers van 'et Oosten naar het Westen achteruit, waar bieden op sommige punten tegen-||and o.a. bij Kutv (Koety), dat door de Kussen bezet werd maar opnietiw moest jwtruimd worden. Meer naar het Zuiden W'jven de Oostenrijkers wijken, tusschen Kimpolung en Jakobney en ten -uiden van Berhometh en Wisznitz. 0p het overige front in Galicië en 'Ihynië duurt de strijd zonder noe-mcnswaardigeifrontverplaatsingen voort. , Bij generaal v. Bothmer geen verande- r|ng. De legers van v. Einsingen zetten un offensief, afgewis.seld door hevige "ssische tegenaanvallen, hardnekkig î" "i ' beproeven den bocht rond ;Uzk..in te drukken, en steunen zich aarbij in het Noorden op de Styr-linie olki—Sokul) en in het Zuiden op den p or van Berestetschko, uabij de Ga-grens.Aangaande den strijd in dit frontge-Sn>e' me^t de « Daily Telegraph » uit _ " etersburg.i dat de streek van Euzk v;m'^ ^jd het brandpunt zal blijven n ï1 veldslag op het Russische front. '' Russische militaire critici hechten jJn groot belang aan de aangroeiende scbH ' van Duitschers tus- " J<?a en de Pripet. Ondertusschen Onze Groote (ieïllustreerde Letterkuodige Prijskamp De Luitspeler ^ Toen wij heden morgen — nog altijd met een nieu^- genot —het gedicht van gistereu oveu' Mijnheerke.n van Malde-gem hçrlazen, viel ons de zaugerigheid op van die strofen, die anders slechts amper rjjmen, of geheel niet, zooals de derde, wafi de assonantiën straten en blasen, an en gram den~versregel sluiten. En toch is 't oor voldaaii. De verhande-lingen ovex metriek, prosodiç of vers-bouw zouden hier wel hun \ oorbeelden kunnen gaan zoeken. Bellamy, een dichter van de I8de eeuw", slaagde erin rijnrlooze verzekens te, schrijven, die mooi klinken, zoo 't be-kende Vnweder : Hœ is natuur zoo stil zoo plechtig, Het dartelwiiidje kv.-ijnt, Doch lispelt op een trillend blaadje, Zijn laatsten adem uit. Wij. geven nçchtâns de voorkeur aan menig middeleeuwsch rijndoos dicht, en wel in de eerste plaats aan Mijnheerken van Maldegem. Voor de vijfde strofe daarvan zullen wij nochtans doen opmerken dat wijn en ghesien toen rijmden voor 't oor. Maar als we, op onze manier, « wijn » uitspre-ken, verliest er de zangerigheid niets door. Ook in De Luitspeler is het weer op te merken ho^ weinig de maker zich om 't rijm bekreunde- Dat meisken opter laden lach, Si weende also sere : m Iîadde ic nu enen knacp, Die mit dat luitken sloech ! Ai mi, lieve lantsknecht, le ben so droetf! » Dat verhoorde een jonghe knaep, Een knape die was stout, Hi dede een veelken maken Van silver ende van roden gout : « Ai mi, lieve meisken ! Glii valt mi seer bout. » Doen dat veel ghemaket was Hi ghinc voor sijns liefs dore : « Schoon lief, sijt ghi daer binnen, Daer binnen, so coemt hier vore ! Ai mi, lievé meiske, •; Hoe beval ik di? » — (( Ghi bcvalt mi uter maten wel, Met di vaer ie van hen Over die groene heide, Vader ende inoeder te leide : Ai mi, lieve lantsknecht ! Ic ben bereit. » Als si op der heiden quam, Die heide was lanc ende groot : « Had ic uu ros ende waghen Die mi een weinich droech ! Ai mi, lieve lantsknecht, le ben so moe. » — « Ros ende waghen en heb ic niet, Maer enen bedelaeys sac ; Mach ick u elaer mede helpen le hanghein u aen den liac : Ai mi, lieve meisken, Hoe beval t a dat? » — « le en be.n geen bedelersse, Xoch oec gheen bedelaers kint, le ben eens coopmans doch ter Te Covelens op den Riin : Ai lieve lantsknecht ! Ic vaer van di. » — « Sidi eens borghers dochter Te Covelens al op den Rijn, So ben ic een visschers sone Te Valçkenborch al op die merct : Ai mi, lieve meisken, Hoe beval ic di? » Te Covelens op den Rijn, is Coblenz. Het woord bedelerse, even als pachterse, korsterse, leeft nog voort in den volks-mond voor bedelares, pachteres en kos-teres, hetgene bewijst dat boekentaal, spraakkunsten en woordenboeken dik-wijls de goede vormen uit de taal hebben verdiôngen. De spraakkunsten en woordenboeken zouden meer rebening moeten bouden met de oude nog levende; taal. Die het van gering belang achten zou, bemint zijn taal niet genoeg. L. maken zij in de laatste dagen toespelin-gen op de mogelijkheid dat zekere ge-beurtenissen op dit front (Riga—Pripet) nabij zijn. Of die mogelijkheid groot is, weten wij niet ; vast staat echter dat,de strijd i,n het Oosten nog niet ten einde is. FRANS VAN CAUWELAERT EN DE REGEERING In het nuiumer van 16n Juni van Vrïj BelgiëJ waaruit wij, zonder één woord erin te wijzigen of zonder dat er één silbe uit wegviel, de verpletterende be-schuldigingsakte tegen de XXe Siècle hebben overgedrukt, komt nog een tvvee-de niet minder kensche.tsend artikel van Frans Van Cauwelaerl voor, dat getiteld is « Vertrouwen ». Hij doet erin uitschijnen dat vooral in de nuidige omstandigheden, wat onze regeering noodig heeft niet machtsuit-breiding is, maar meer vertrouicen. u In dit opzicht( 1), luidt het verwijtend, is er zaer veel kwaad geslicht door de Uletsers die met hun oor aan 't moezegat van het regeeringsgebouw gaan Uggen en dan met scheeve voorstellingen over de bedoelingen van onzen minislerraad de opifiie van de wijs komen helpen. Maar het is niet voldoende dat het ge-loof in de regeering van lichtzinnige of roekelooze aanvalle.n versehoond blijve. De regeering zelf moet, op eigen hand, zorgen, dat zij de aanhankelijkheid van het volk niet verbeure1 dat zij het open-bare vertrouwen in haar beleid voortdu-rendr versterke door de zedelijke kracht, die vaii hare hand-elingen uitgaat. De eerste vereischte is, dat zij onwan-kelbaar blijve staan op ons eigen Bel-gisch standpuntl. Buiten het land naar den lijve, maar binnen het land naar den geest. Geen waaghalzerij, geen hard-draverij van verloren voorposten, geen schuimwijn-verklaringen. Ministers, di« zouden komen onder den roes van het Fransche handgeklap of bcdwelmen van Engelschen ivierook, ontnuchteren het land. De regeering moet blijven, waar het middelpunt van ons volksleven is, zij moet het evenwicht behouden en ver-ze.keren van onze staatkundige voortbe-weging tusschen de groote Westelijke mogendheden ; zij moet op een stand-punt staan bij hetwelk geheel het volk zich kan aansluiten. Wijsheid is op dit oogenblik duurder dan durf. » De. Antwerpsehe volksvertegenwoordi-ger gaat dan voort met te erkennen dat, in hare verantwoordelijke handelwijze op het gebied der buitenlandsche poli-tiek, de regeering (« voor zoover ik kan oordeeUri)>, voegt hij er-bij) den weg dej' wijsheid heeft opgevolgd. Een paar feestelijke ronkzinnen bij 'vluchtelingenb''zoek, laat hij voor reke-ning van het individueel temperament van de ministers, die ze uitspraken. Dat is vyor de buitenlandsche politiek der regeering. c Men venvaaiiooze echter, zoo be-toogt hij verder, de binnenlandsche ni&tj en zulks des te min naar gelang de oor-log duurt. Ik denk niet aan partijpoli-tiek, maar aan de algemeene. staatkundige leiding, welke de Belgen, zelfs in het buitenland noodig hebben en vooral aan den geest, waarin ons bestuurlijk le-\en wordt voortgezet, daar waar het best aan kan. Ook hier moet de regeering te werk gaan met bedachtzaamheid, met vooruitzicht en vooral met een onver-kreukbaren rechtszin, opdat een groei-end vertrouweu aile Belgen, gewillig of vrijwillig, tôt blijvende medewerking, trots aile moeilijkheden, bewege. De regeering vraagt voortdurend nieuwe of-fers aan onze uitgewekenen ; zij acht zich verpliclit voortdurend nieuwe rechtshervormiuge.n in te voeren, tegen-strijdig met of engekend in onze tradi-tie ; zij is gedwongen geheel onze staats-organisatie door geïmproviseerde instel-Jingen te vervangen, dikwijls zonder dat wij begrijpen, en altijd zonder waarborg noch toezicht. Wat zal in staat wezen om ons volk samen te houden, wanneer de band van het vertrouwen zou verzwak-ken?» ]De regeering late dan haar werkda-digen, haar weldadigen invloed voelen onder ele uitgewekenen zooveel zij kan, zij vestige vooral onder ons volk de over-tuiging, dat zij handelt alleen uit en om ons volk. Zij toone, dat zij doordrongen is van dç vreeze des rechts eu meeleeft en begrijpt wat er leeft en strijdt in het genioed van ons volk. » En dan sluit Van Cauwelaert zijn artikel, dat in zijn zeer bezadigden vorni toch ktinkt als een scherpe vermaning, met de/.e v eelbeteekenende woord en, die niet anders kunnen opgevat worden dan als een spontané opwelling van den recht-geaarden Vlaamscligeziïide, welke voelt dat dezen waarin hij tôt hiertoe een blind vertrouwen koesterde, hem verschalken en bezig zijn met zijn volk den stropom den haïs te binden : « O, die ellende, niet begrepen te zijn ! Die smart geen medegevoel voor zijn lijden te vinden, wanneer aile ofîers ons wachten en slechts één vreugde verlangd wordt, niet alleen de voorwetenschap te bezitten, maar met zijn eigen oogen nog eenmaal te mogen zien, dat zij vrucht-baar zijn? Zal ik het zeggen, met harde duidelijkheid? Oî zal ik slechts vragen : heefit men voldoende de Vlamingen begrepen, en hun vertrouwen gezocht. Wij verlangen op dit oogenblik niet veel ; alleen dat men, in Ieger en bestuur, ons recht en on's eergevoel niet miskenne. Maar indien onze staatsleiders een oogenblik wiîlen nadenken, zullen zij' inzien, dat dit rechtmatig verlangen niet onvervuld mag blijven. De regeering zoeke het vertrouwen van het land, van geheel het land. » Van Cauwelaert, hoe; hard gij ook tegen ons en onze beproefde broeders op-getreden zijt, wij hebben niettemin altijd en overal erkend dat gij tç goeder trouw handeldet : uw blind vertrouwen in menschen, die het nooit goed meen-den met ons ideaal, heeft u misleid. Laat Vlaanderen nog zoovçel offers brengen, zij zullen ons arme Vlaamsche volk er geen beter hart voor toedragen, maar voortgaan met te steunen op de patri-ciërs in Vlaanderen, op de ontaarden, op de franskiljons om na de.n oorlog hun noodlottig verfranschingswerk onverbid-delijker dan ooit voort te zetten. Dit snood opzet uit al onze kracht te ver-hinderen, is het werk dat wij sedert an-derhalf jaar verrichten. Tôt dan toe had-den wij ons in hetzelfde vertrouwen op-gesloten en eveneens het rechtsherstel uit het u medegevoel voor ons lijden u verwacht. Stemmen van het front deden ons uit die gevaarlijke begooeheling ont-waken en riepen ons toe: u Let op Vlaan-derens zaak ! » Gij ook schijnt nu wak-ker te worden uit den doodenden slaap en ziet het dreigend gevaar. Gelukkig, 't is tijd nog en wanneer we van nu af met aile Vlamingen van goeden wil kunnen samen werken, redden wij ons volk en verzekeren de toekomst van ons land. Dr- Au^. BORMS. (1) Wij kursiveeren. tv evk-TTgnrf n—t—rrn—rmî-i-ri' i riiir m"n r-" DAGELIJKSCH NIEUWS EEN VOOR ZICHZELF SPEKEN-DE OPROEP. — Onder den titel « Aan de Hollandsche bevolking » treffen wij in de « N. R. C. « van Zaterdag 24 dezer (avondblad) den volgenden, kenteeke-nenden oproep aan : « Zend een aanmoedigend woord naar de Vlaamsche jongens op het front. Zij hebben niemand die hen heîpt, of een trootswoord zendt. Argezonderd van aile vrienden en kennissen, zijn zij de eenigen, die niet in briefwisseling zijn met de En-gelsche of Fransche bevolking, omdat zij de taal niet machtig zijn. Duizenden aanvragen om een Vlaam-schen briefwisselaar liggen op ons bureel. OORLOGSFR1KADELLEN. — Een lezer stuurt ons het volgend recept : 1 tas boonen (liefst bruine); 1/3 tas rijst; een ei, a sneden brood of beschuit, kruidnoot, peper en zout. Den-dag te voren de boonen te weeken zett?n, vervolgens ze laten koken tôt ze genoeg zijn, da-n laten uitlekken en door eene fijne zeeft doen. De rijst goed laten verlekken, dan met de boonen, brood en ei samenmengen. Het wit der ei als sneeuw met peper, zout en kruidnoot samen bewerken. Dan ailes te samen voe-gen, platte koekjes van maken, bakken in de pan met vet of boter of in de vetgot. Wij hebben het zelf nog niet beproefd en aanvaarden voorloopig geen verant-woordelijkheid voor den uitslag. HONDERD MILLIARD OORLOGS-KOSTEN. — Een Zwitsersch blad neemt aan dat de oorlog totdusver aan de cor-logvoerende staten rond 100 milliard Mark heeft gekost en gaat na wat-men voor die oorlogskosten had kunnen hebben. Met weglating van de kostenbereke-ning geven wij de sprekende lijst weer: 12.000 lagere scholen, 500 weeshuizen, 2000 scholen voor hooger onderwijs, 50 universiteiten, 3000 openbare bibliothe-ken, 200 musea,^ millioen ouderdomspen-sioenen aan 1000 Mark, 500 armhuizen, 500 lc^fementen voor dakloozen,ioo sana-toria, 2000 volksgaarkeukens, 500 asylen, 5000 fllkoholvrije retaurants, 2000 openbare plantsoenen, 80,000 woonhuizen, elk met 6 kamers, bad en tuin, 1500 bad- en waschinrichtingen, 800 tuinsteden, elk met 1000 huizen, 1 millioen tuintjes voor gezinnen, - 2000 schouwburgen, 5000 markthallen, 1000 kindertehuizen, 5000 ambachtscholen, 5000 naai- en kookscho-len, 3000 vereenigingsgebouwen, 10,000 sportparken.çoo.ooo landouwmachines, 1 milioen stuks vee, 300,000 boerderijen. BRANDNETELS ALS SPINSTOF. — De Pruisische minister van landbouw heeft de landraden aanges^hreven om on-verwijld het inzamelen van brandnetels in te richten, waarvan de vezels volgens een nieuwe methode op de wijze van katoen • verwerkt kunnen worden. De stengels worden ^gedroogd en leveren in dien toe-stand 8 t.h. spinstof, de bladeren kunnen als voeder dienen. Bij een oogst van 15 millioen kgr. aan stengels zou men dus 1.3 millioen spinstof kunnen verkrijgen, wat van beteekenis is voor de voorziening van het Duitsche rijk. Men is bezig een maatschappij voor het inzamelen en ver-vverken van brandnetels op te richten. VEREENVOUDIGDE SPELLING DER NEDERLANDSCHE TAAL. — Het was reeds algemeen bekend, dat de huidige regeering in Nederland sympa-thiekergestemd was tegenover het vraag-stuk der spellingvereenvoudiging dan de vorige. Bij koninklijk besluit is nu ook een nieuwe staatskommissie ingesteld om v oorstellen in te dienen aangaande die kwestie. In deze kommissie werden be-noemd, tôt voorzitter: dr. A. Kluyver, hoogleeraar aan de Rijkshoogeschool te Groningen, tôt sekretatris : jhr. mr. J. A. Stoop van Strijen en tôt leden : Mar-cellus Emants, H. J. Emons, dr. J. van Ginneken, S. J., dr. J .J. Salverda de Grave, dr. J. W. Muller, mr. L. J. Plemp n an Duiveland en dr. C. J. Vinkesteyn. De lecien hebben het recht persoonlijke afwijkende adviezen te voegen bij het ed-vies, dat de meerderheid zal uitbrengen. Uit de samenstelling van den raad blijkt dat de aanhangers der Kollewijns-speleling niet werden uitgesloten. De leden zijn meest allen ook te onzent be-kende figuren uit de jonge taalbewegiing in Nederland. «G. v. Br.» HOE DE RUSSEN KWAMEN. — In « Je sais tous » vertelt V ictor Forbin het een en ander over de reis der Russen naar Frankrijk. Daaruit blijkt dat de Russen over Wladiwostock reisden en in 80 dagen van Mircon te Marseille kwa-men.26 Februari begon de zeereis. Twee groote paketbooten, de « Latouche-Tré-vllle » en de « Himalaya », verlieten toen, door ettelijke Japansche torpedojagers begeleid, de haven van Wladiwostock. De Japanners voeren 19 dagen mee. In de Chineesche zeeën overviel een geweldige storm de arme landrotten en maakte hen geducht ziek. 8 Maart werd Saigon be-reikt, waar de Russen door de Fransche kolonie allerhartelijkst ontvangen werden. Den i6n Maart was men te Singa-pore, waar de Britten ter ontvangst ge-reed stonden. Van daar ging het naar Colombo. waar de Russen door de straten defileerden. De verdere reisweg Roode Zee—Suezkanaal—Middellandsche Zee :s bekend. DOOD VAN EEN FRANSCHEN WIJSGEER. — Men meldt het overlij-den van Victor Delbos, lid van de « Aca-dém'-e des Sciences morales et politiques », professor in de wijsbegeerte aar de Sorbonne. Geboren te Figeac (Lot) ir 1862, voltooide Victor Delbos zijne stu-dies te Parijs op het Lauis-le-Grand Ly-ceum, alwaar zijn schoolsucces een schit terende herinnering heeft nagelaten. To de Normaalschool op het konkoers var 1883, toegelaten, werd hij weldra bevor derd. Door een belangrijke studie ovei het « Problème moral dans la philosophé de Spinoza et dans l'histoire du Spino zisme », heeft Delbos sedert 1893 toond, toen hij professor in de wijsbe geerte was op het Lyceum Hènri IV, var welke sterkte de geestesbouw van zijn talent was, even bekwaam voor de groot< samenvattingen van een woordelijki uiteenzetting als voor de strenge nauw gezetheid in het geschreven woord. Zijne thesis over de « Formation de h philosophie pratique' de Kant », zijne me dewerking aan de voordrachten van « Fo et Vie » over de « Questions du temp; présent », met de HH. Emile Boutroux Henri Poincaré, Gaston Richard, James Marc Baldwin, zijn zeer bezochte en me aandacht gevolgde leerg-ang op de Sor bonne, hebben beurtelings getoond dat d< voortreffelijke hoedanigheden van Del bos, hem voor het Instituut geschik maakten. De « Académie des science morales et politiques » benoemde hem, il 1911, voor hare « section de morale». DE SNEEUW IN DE DOUBS. — D< sneeuw, schrijft men uit Pontarliei (Frankrijk), isi weer op de hooge berger van de Doubs verschenen. Zij is ver scheidene centimeters dik op den Lar mont, den « Mont d'Or » en op der « Gros Taureau ». In de stad en op he land is het vinnig, koud. De oude inwoners van Pontarlier zeg gen, dat zij nooit zulk een langen Win ter, sedert 1871i, gezien hebben. In di jaar sneeuwde het inderdaad nog den 3 4, 8, 9, 25 , 26 en 27 Juni, en wel zo< overvloedig dat de landbouwers, di< geen hooi hadden en hun vee niet naa: de weiden konden voeren, genoodzaak waren, hunne dieren onder de grooti pijnboomen te laten grazen, waar d-i aneeuw niet doorgedrongen was. Toei had er nooit zoo iets plaats gehad seder 1816. lets voor iederen dag Holland en Vlaanderen Ook de Waalsche volksvertegenwoov-diger heer Jules Destrée vraagt een ver-grooting van België te;i koste van Holland. Hij zette daarover zijn zienswijze uiteen in Le.Petit Journal van 1 Juli 1.1, « Hoe zouden wij tegen Nederland tôt geweld 0117^ toevlucht kunnen nemen? Nederland is onze vriend en moet het blijven. Wij zullen toenadering moeten zoeken na den oorlog. Ons beider zwak-heid moet tôt kracht wordçn. De ont-stemming welke Nederland's neutrali-teit bij eenigen onzer heeft in het leven geroepen, moet vergeten worden en zal vergeten worden, want ook Nederland zal zich tegen het Qermaansch streven te verdedigen hqbben. Nederland te vragen om in de nieuwe omstandigheden van Europa, de onderhandelingen te her. openen die van 1831 tôt 1839 geduurd hebben en in een geest' van tvederzijd-sche vriendschap met den -welivillenden steun der Bondgenooten, voor de beide natiën gelijkelijk aannemelijke opl ssin-ge-n te zoeken, z-iecLaar den eenigen iveg die praktisch zal zijn en overeenkomstig de hooge opvattingen waarvoor wij gésir eden hebben, » Dat heeten ze in 't Fransch le guillotiné par persuasion. Daarop antwoorden de Hollandsche bladen, vrij vinnig, wat ons geen onge-noegen doet: « Plannen waaraan Nederland weer-stand zal bieden. Wij behoeven niet te zeggen waarom ; wij behoeven dààrvan, hopen wij, geen Nederlander te overtui-gen. Nog pas heeft generaal De Bas op dit punt Pierre Nothomb (ook een der annexionistische drijvers, die Nederland niets dan goeds toewenscht !) in L'Echo belge te woord gestaan met woorden die voor gean tweeërlei opvatting ruimte laten. « Wij n illen blijven ivflt uyj zijn ; daarom willen wij niets afstaan en niets ons toeëigenen. » Noch welwillend of vreedsaam, noch met geweld. Niet anders kan het. antwoord van Nederland luiden• » De vriendschap van hr Jules Destrée voor Nederland en voor het Neder-landsch moeten de Hollanders ook maar eens verder opsporen, dan zullen ze da-delijk begrijpen wat er schuilt onder de lamshuid dien de Waalsche wolf voor de gelegenheid aantrekt. Wij, Vlamingen, kennen den hr Destrée als een der felste en onverzoenlijk-ste vijanden van het Vlaamsche recht en van het Vlaamsche volk. Moest deze Belgische volksvertegen-woordiger een der woordvoerders van de Entente zijii 11a deu oorlog en moest Bel-gië's lotsbestemming voor een deel in de handen geraken van dezen Vlaamschha-ter, dan kon er ons ter wereld niets er-ger geschieden. Het zou een ramp wezen voor ons vaderland. Holland zal zich niet laten overtuigeu, noch door mocie woorden noch door da-den van geweld en het wijst met veer-krachtig ge.baar den welwillenden steun af van de Bondgenooten. Het verklaart beslist dat er voor zulke plannen nooit 1 een oplossing noch een overeenkomst te treffen is. Doch Holland's bijzonderste : veiligheid zal wel hier in liggen dat : nooit een der beide partijen, noch de Ce.ntralen, noch de Entente, willekeu-rig over het lot eler onzijdige staten van 1 Europa zal kunnen beschikken. ; De ontstemming door Nederland's 011-1 zijdige houding verwekt, waarvan Des-' trée spreekt, toout reeds wat het Latij-' nendom ook van de Germaansche staten zou dun*en vergen tegen het Germanen-dom.Nederland zal zich tegen het Ger-: maanscli streven (er staat niet Duitsch) " te verdedigen hebben. Volgens die Waalsche leider, moet het; ' Latijnendom Europa beheerschen, het 1 Germanendom onderjukken en verdrin-gen, en van de Germaansche volken de ; slavén van Europa maken- Dit deden de Walen reeds met het 1 Vlaamsche volk in België. Het boekje . Vlaanderen$ Weezang van Claudius Se- ■ verusHoont het aan met feiten en cijfers. 1 Wat zouden we de Zeeuwsche bevol-: king diep beklagen als ze onder het BeU gisch taalstelsel van vôôr den oorlog ■ kwam te staan! En in den geest eji in - de plannen van de Destrée's zou de t Fransche taaldwingelandif nog ver-, scherpt worden. > Misschien zal het drijven dier Belgi-? sche annexionisten dq oogen openen van r menig Hollander en zal Holland meer t genegenheid en een warmer medegevoe-; len gaan betoonen voor Vlnanderen's ; strijden en Vlaanderen's lijden. 1 Jegens Vlaanderen blij'ft Holland koel t en schijnt aan aile stamgevoel te ver-zaken-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume