Het Vlaamsche nieuws

520 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 19 Februar. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 26 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m93664/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Lerdag 19 Februari 1916. Tweede Ja&ri M, 50 Prijs j s C©ntieme& door geheei België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid P ieuwsblad van België. » Yerechijot 7 maai per week ABONNEMENTSPiiUZEN : at-utiv aakuitdufijn va« uuin uraiëlkaau; | AANKONDiGINGEN : Per wsek O.SS Ptr 3 maaadeîi 3.76 Dr Aug. BORMS, Ail). VAN DEN URANDE | Tweede bladz., per regel 2.58 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Par raaand 1-25 Psr 6 maandea '7.50 met vaste niSdewerkiBg van Dr À. JACOB f Darde bladz., id. I.— Boodsbericht 6.— Por jaar 14.— BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. T«l. 1900 | Voor aUe annoneen, wead» aiaa zich: ROODESTRAAT, 44. ys^jaartMÙBMabamk > llll 11M Ml«M »IN> ■IIMiMfflIll mf BBBHMBWgWga—ES—— .'fl DE OORLOG De Toestand )e bijzonderste gebeurtenis, die wij vermelden hebben, is de inneming ir de Russen van de versterkte plaats |roem. Erzeroem is de hoofdstad van tksch Armenië, en beet in 't Arabiscb jikalah. De stad bevindt zich in de Jjheid van de bronnen van den Eu-aat en diende eens met zijn, thans ouderde, vergterking als dam tegen i inval der barbaarsche volksstammen Lie. Ditmaal is de aanval uit Euro-lekamen en, zooals te verwachten hebben de forten tegen een ernstiger Eg niet lang weerstand kunnen bie-l'yolgens het Petersburgsche bericht idijks vijf dagen. Men weet dat fcin 1829 de Russische generaal Litch Et eroem op de Turken ver-Ween er rijken buit oogstte ; de stad ddoor het verdrag van Andrinopel Turkije teruggegeven. De inne-5 door de Russen is ongetwijfeld van dis:, niet alleen dat 'de stad een in-triëel en handelscentrum is van be-renis, maar vooral van een strate-:h standpunt uit beschouwd. De toe-id der Russen en Engelschen in st-Azië wordt er merkelijk door ver-;rd, wani eenerzijds ging het den Ben in Perzië niet best voor den d, en hadden de tegenslagen der En-ichen in Mesopotamië en Aden de fediging van Indië en Egypte ernstig sprake gebracht. Door den val van eroem komt er bij de geallieerden op verre front gewis eenige opluchting, ras het alleen daardoor dat de Tur-i versterkingen van andere fronten en moeten aanvœreji om een even-;1 offensief der Russische legers, van Kaukasus uit, te kunnen weren. De elijkheid dat de Afmenië binnen-kende Russen zich zotiden kunnen ffiiçen met de Engelsche legermacht lie aan het Irak-front opereert laten ,è zijnde herstnschimmig, ten min-jdf dit oogenblik, buiten beschou-lf — men denke even aan de kolossa-«fstanden en de bodemgesteldheid. i klimaat is bovendien in Armenië r ruw. De winter begint er in Sep-fer en eindigt in Mei ; sneeuw be-tj den bodem gedurende verschillende Men en de dooi veroorzaakt steeds } algemeene overstrooming. Nu mag i ook niet uit het oog verliezen dat lralpmiddekn. die tegenwoordig aan legerinrichting ten diensfe staan, 1 moeilijkheden laten overwinnen. fe zullen weld'ra hooren of en hoe de fken dit Russisch succès denken te jnen neutraliseeren. de overige gevechtsterreinen is het îrom kalm. geworden, wat geen af-pk doet aan de door ons uitgedrukte pchtingën. Het af- en herknabbel-p is aan weerszijden opnieuw aan-pende strijd dreigt dan in hét Wes-Izijn oud aanzien te herkrijgen. Be-penisvol klinkt daarentegen de tekst i volgend privaattelegram uit Bern l< 17 Februari : « Het terreinverlies ■ het Britsche hofdlcwartier toegeeft ■ Sebeurd zijnde in een, van een standpunt uit beschouwd, fcîrijken sektor van Ieperen, sterkt ■"rijsche vakkritiekers kolonel Ber-1° 'uitenant-kolonel Rousset e.a. in I®eening dat de gedeeltelijke nieuwe ■valstnethode van de Duitschers ook F'n naaste toekomst met groote ener-|a! doorgevoerd worden. Men kan B niet met iuistheid bepalen waar de 1 soot Raat toegebracht worden. F5 °n Haieh moeten bijzonder waak-lm zijn. » tijdelijke bedrijvigheid in het ficn. gevolgd door een korte rustpoos Ifogt de spanning welke met het oog f f 'Attende gebeurtenissen aile krin-I wieerscht. Men verwacht zich met I c <rende weergesteldheid aan opera-I :e ditmaal een beslissend karakter f1»! kunnen hebben. if1. C'^n ®a^an geen nieuws. De Ù' îrrichtingen zijn ook daar in een n gekomen waàr de kans op groo-, lip °w<n voordo'et, vooral in Al-f • Het toekomstig lot van Walona [, ^T.e^ er biizonder de aan- j [n„ duiken weer nieuwe geruch- ' l j toestand in Maoedonië , Ki ?1U r' evetl weinig geloofwaardig j l 1 " ^ntasistische dat we er tôt- i toperaîiI6rnam€n- Zkdaar V°°r de US"** verhoudingen is geen L S aan te stippen. Er zij ter- , WaVt •SeWezel1 c^at ^ no!? ■tu y/fi' stelling de Vereenigde ■ 1 >Qn innemen t«geaover de be- i wapening van koopvaardijschepen. Men gaat reeds zoo ver te bewerea dat de toe-gang van dergelijke schepen tôt Spaan-sche havens zou verboden worden. Duitschland en de Vereenigde Staten Washington, 17 Februari). — De Duit-sche gezant Bernstorff heeft aan Lansing de laatste definitieve redactie doen toe-komen van de « Lusitania »-nota, waarin de wijzigingen waren aangebracht, die door de Amerikaansche regeering waren voorgesteld en ook nog een andere wij-ziging, diie door de Duitsche regeering woirdt geopperd. Een brand te Toronto Toronto, 16 Februari. — Vandaag is de Amerikaansche Societeit verbrand. De brand begon met een ontploffing op de bovenste verdieping. Men denkt aan brandstichting. Later. — Een brandweerman heeft twee bommen van 80 pond gevonden. Hij hoorde drie ontploffingen. De veront-waardiging is groot. Er zijn twee doo-den.De Vereenigde Staten en de ooriog New-York, 17 Februari. — De Repu-blikeinsche Conventie in den Staat New-York heeft in haar beginselverklaring voor de komende verkiezingen een arti-kel opgenomen, waarin wordt verklaard, dat het de plicht is van de Vereenigde Staten om stappen te doen orn de weder-«invoering te verkrijgen van de geldigheid van het internationaal recht, en dat de Vereenigde Staten er op moeten staan, dat het algemeen geëerbiedigd worde. ! e duurte in Rusland Naar de .« Times » uit Petrograd ver-neemt geeft een rapport o.a. de volgende aanwijzing van de oorlogsduurte in Rusland. Vergeleken met den gemiddelden prijs in 1913 is de prijs van tarwe geste-gen met 62 t. h., van tarwemeel met 51 t. h., van rogge met 79 t. h., roggemeel 81 t. h., boekweit 123 t. h., gerst 101 t. h., vleesch 37 t. h., boter 95 t. h., zout 143 t. h., su'iker 56 t. h. Nieuwe verkeersueg voor de Centralen Vertegenwoordigers van nijverheid en handel in Beieren, Wurtemberg, Baden en Noord-Duitschland hebben Zondag j.l. te Nuerenberg een vergadering gehou-den, waar vastgesteld is dat de ekonomi-sche en strategische behoeften voor Duitschland een degelijken verkeersweg voor de groote stoomvaart eischen, van den Rijn over de Main tôt den Donau en verder langs den Donau naar de Zwarte Zee, met aanslu-iting van aile staten van Zuid- en West-Duiitschland. In de aan-genomen resolutie wordt de wensch uit-gesproken om zoo spoedig mogelijk met Oostenrijk-Hongarije onderhandelingen aan te knoopen over een scheepvaartver-drag.Griekenland en de Entente Duitsche bladen vernemen uit Zwitser-land dat men te Athene binnenkort de be-zettkiir van de Grieksche havens Patras en Volo door de entente verwacht. Laatst-genoemde haven moet al door mijnen zijn versperd. De entente — zoo verluidt uit dezelfde bron — houdt nu drievierden van de Grieksche eilanden bezet. Eene rede in het Lagerhuis In het Lagerhuis heeft Dinsdag de on-afhankelijke liberaal Mason een rede ge-houden, waarvan de « Times » meldt, dat hij zeide : Zonder een jota van onze recht-matige eischen te laten vallen, moest er een verklaring worden afgelegd, dat wij voor rede en onder'handeling ontvankelijk zijn. Een Grieksch leger van 500.000 man Berlijn, 18 Februari. — De « Vossi-sche Zeitung » laat zich door haren kor-respondent te Konstantinopel van zeer bevoegde zijde melden, dat de Grieksche generale staf besloten heeft, de sterkte van het Grieksche leger op | 500.000 man te brengen. Zic cr- rAy « Oorlogstelegramiaea » op de 2dg bladzijde. EEN " WARE LEIDER " Door vVn heer Athur Buysse wordt het volgende axioma in Vrij België neer-rgepend : « De Vlaamsche Bevceging zal na den ' ooriog gezuiverd zijn van de bestanddee-[len die reeds in België die beweging wil-ïden in gevaar brengen. » | De bestanddeeicn die reeds in België [de Vlaamsche beweging wilden in gevaar | I brengen? De heer Arthur Buysse speci-; l'ieert niet verder. Is hij van oordeel dat1 | het de moeite niet loont om zich duide-jlijk uit te drukken of houdt hij zieh , schuil met opze.t nit -vrees zich in ] een wespennet te begeven waaruit hij i niet heel zeker is zich ongehavend weer los te kunnen maken? Om het even. Hij verkiest het om op zoogezegde hoofdmannen te smalcn zonder vtrdere anduiding en vermijdt het om op den man af te verklaren : Mijn-: heer, en Mijnhèer die, en Mijnheer die, gij allcn suit na den ooriog in de Vlaamsche Beweging niets meer te zeg-gen hebben. Dat bespaart hem àldus de groote kans een dwaasheid neer te schrijven. Verder getuigt het ook van een zeer voorzichtige kieshejd wanneer, in tegen-stelling met de zoogenaamde hoofdmannen, hij gewag maakt van de -mare lei-ders, die thans onder de verdrukking le-ven en die met dezelfde overtniging en vastberadenheid van vroeger den strijd zullen hernemen. De ware leiders, dartusschen tclt de heer Arthur Buysse natuurlijk zich zelf. Dat deze ware leider zich echter een zeer eigenaardig begrip vormt van de Vlaam-sehe Beweging lijdt geen twijfel De zoo grootmoedig door hem ge-iwraakte bestanddeelen zijn inderdaad j geen andere dan de Vlamingen van aile i slach die na de ontzettende tyrannie wel-J-e zij gedurende de laatste jaren in de verschillende politieke partijen te verdu-<ren hebben gehad, zieh van lievefltrie î daartegen hebben trachten te verzetten, op gevaar af de Franschgezinde eenheid ' dier partijen ineen te doen storten. In i het oog der ware leiders is zoo iets een grove zonde. Die zucht nti, naar politieke vrijheid der Vlamingen, heeft zich sedert 1900, hier en daar niet zonder botsingen lucht gegeven en de heer Arthur Buysse. weet daar een en ander van af : hij toch is een van de politieke personnages die in dien strijd een rolletje hebben gespeeld, al is het dan ook een in verkeerden zin. Of hebben wij het mis? i Is het soms een homoniem van den hr ; Arthur Buysse die zich in Vlaanderen beroemd heeft weten te maken in het aanwerven vân Vlaamsche stemmen ten voordeele der ultra-franciseerende ka-toenbarons? Of hoe heette dan toch des-tijds de voorzitter van de Uberale Volks-bond te Gent, die er zich toe leende kie-zers-makelaar te spelen en in die hoeda-nigheid er zijn glorie in stelde zijn Vlaamsehsprekende medeburgers op ge-nade en ongenade den hh. Braun en Mechelijnck over te leveren? Zijn het soms ook de bestanddeelen waarover de hr Arthur Buysse den par-tijbanbliksem zwaait, die ten dien tijde de zoozeer gerirezen lokvogel-politiek nitVonden en die zich als aas lieten ge-bruiken waarmede de « Association « het niets kwaadvermoedende Vlaamsche volk in haar franskiljonsche netten wist te vangen? In hoe verre de heer Arthur Buysse als-dan door de Vlaamschhaters als bruik-baar is bevonden .geworden, valt hier niet te onderzoeken. Zîjne diensten kunnen alleen door de heeren zelf naar waar-de en onwaarde geschat worden. De even gestelde vraagjes echter zijn van het grootste gewicht voor wien ach-ter de >eest zoekt te komen waarnaar de heer Arthur Buvsse de. Vlaamsche Beweging beoordeelt. Wat is de Beweging inderdaad in zijn oog? Een strijd van een gansch volk voor eigen volmaking? Een onbewuste of be-wuste streven naar natuurlijke nationa-liteitsuitingen? Een ve.redelende zucht van het lagere naar het hoogere? Niets van dat al. Voor den hr Arthur Buysse is de Vlaamsche Beweging nog meer noch min dan een middel om de heersehappij zijner franskiljonsche mees-ters al vaster en vaster te bevestigen ; voor hem heeft zij hare bestemming be-reikt wanneer zij aan zijne Franschgezinde libérale parti], de stemmen van het bedrogen Vlaamsehsprekende kiezers-korps heeft aangebracht. Tn dit opzieht heeft hij het dus precies zoo ver gebracht als zijn broederlijke te-genstrevërs, de klerikale stemmendrij-vers, die hij in zijn plattelandsmeetingen on de overtuigendste wijze uitscheld voor Tjeeven en fiij-bekobf>en en gespuis. Gezien dç traagheid nu waarvan de heer Arthur Buysse gedurende zijn wel-gevulde politieke loopbaan bewijzen bij, de vleet heeft weten ten beste te geven, is het niet te voorzien dat hij dezen pont-aux-ânes der politieke meetkunde ooit zal kunnen overschrijden. Zoo beschouwd heeft de heer Arthur Buysse het dus bij het rechte eind : « De Vlaamsche. Beweging, zooals de kleine partijpolitiekers van zijn slach ze ver-staan, wordt natuurlijk door de bestanddeelen die er de voile draagkracht van besef.:en in gevaar gebracht. Hierin heeft hij nu eenmaal overvloed van gelijk. vVat nu zijne andere prophetiën be-treft als daar zijn : « Wij zullen dan in een bevrijd België terugkeeren en die dag zal wel voor ons een dag van onuit-spre-kelijke vreugde zijn », « diegenen die de vroegere politieke twisten zullen willen aanvuren,zullen niet gevolgd worden », « de. geest der bevolking op aile gebied zal een geest zijn van wederzijd-sche waardeering », hoe geweldig ook de heer Arthur Buysse zich het hoofd heeft op hol gejaagd om zich bij het Hol-landsch publiek een ernstig en vol ver-antwoordelijkhcidsgevoel voor te doen, ! wij zullen hem eerst dan gelooven, wanneer hij zelf dit eens naar zijn eigen woorden doet. Wij kennen den vogel. DAGELIJKSCH NIEUWS een lasteraar gefeest. — De Hollandsche karikaturist Raymaec-kers die wel veel talent heeft doch het soms misbruikt om te lasteren, is naar Pari j s getrokken om er zich te laten feesten. Dat is zijn recht doch dit recht ging hij te buiten toen hij door een zHner schandaligste teekeningen de ! « Vlaamsche Stem » van René de Clercq en Tacob voorstelde als ondersteund met Duitsch geld. Daarvoor is nog een procès voor eer-roof aanhangig in Holland. Het ver-;dwi'nen der «Vlaamsche Stem», om financiëele redenen. is een klaar bewi.js van dien laster, zelfs voor de meest be-i vooroordeelden. Pariis mag Ravmaeckers huldigen, i voor de Vlamingen is hij voortaan nog ! '-lech's een lasteraar. de aardappelkwestie. _ i Van officieele zije wordt ons medege-: deeld, dat eerstdaags eindelijk de nete-lige kwsetie der aardappelen zal opgelost ! worden. Dat er zoo lang getalmd werd met de uitdeeling vloeit hier uit voort, dat de reeds beschikbare stock aardappelen niet volstond om « eenieder » te bevredigen, en men het oogenblik af-wachtte waarop aile burgers zouden kunnen bediend worden. Men meldde ons ook. dat aan den lasterveldtocht die tegen de leden van het Voedineskomiteit wordt op touw gezet, eerstdaags op afdoende wijze zal een einde s-esteld worden De heer Bur-gemeester zal in de eerstkomende Ge-meenteraadszittins: een verklaring dien-aan?aande afle^een. waardoor al die lastemtaatjes zullen den kbp ingedrukt worden. het nationaal vlaamsch verbond. — In verband met het ar-tikel van Luc van heden, de.elen wij nog dezen zin mede uit het ve-rtoog dat Het \Nationaal Vlaamsch Verbond aan hoo-erhand stmirde en dat geteekend is door dichter Willem Gijssels en A. j. de Vos : « Op de doodsbedreiging : La Belgique » sera latine ou elle ne sera pas, ant-» woordt Vlaanderen beslist, met diepe » overtuiging : België zal op dualisti-» schen of federatieven voet heringericht » worden met afzonderlijk zelfbestuur » voor Vlaanderen en Wallonie of het » zal niet langer leefbaar blijken. Ca-» veant consules! » Het stuk wijst ook op de « brutale en » onverpoosde volvoering van het dub-» bel, vermetel en onheilzwanger von-» nis : Après la guerre il ne sera plus » question du flamand en La Belgique » de l'avenir sera française ou elle ne » sera pas! In stede van de gewenschte » geruststelling onder.de gedaante eener » plechtige verbintenis tôt volkomen,on-» verwijlde en eerlijk gemeende gelijk-)> stelling deî twee volkeren, welke. Bel-» gië bewonen... » niet bedoelde uitslag. — De « Daily Mail » wijst op het verschijnsel, dat de stijging van den bierprijs in Enge-land een sterke toeneming van het ge-hruik van whiskey tengevolge heeft. Ook de beperking van het aantal uren waarop dranklokalen open mogen zijn, leidt tôt meer whiskey-verbruik. « De menschen vinden het gemakkelijker een flesch whiskey mee naar huis te nemen dan drie of vier flesschen bier. » de wëderopbouwingen te dînant. — De Koninklijke Kommissie van Monumenten heeft een gunstig ad-vies ®ver het nieuw règlement uitgebracht dat te Dinant werd opgemaakt. De stu-die der nieuwe wegenlsplannen is ver ge-vorderd. Met het bouwen van eenige hui-zen zal weldra mogen begonnen worden, zoodat de werken in de lente kunnen on-dernomen worden. Een groot aantal huis-eigenaars wachten op het noodig verlof, welk van het uitvoeringsplan zal afhan-gen, dat de verbetering van zekere wij-ken beoogt. dood van luïgi loir. — De kunstschilder Luigi Loir is in den ouder-dom van 71 jaar, te Parijs overleden, de stad waarvan hij, gedurende geheel zijn leven, de bonté bewegingen, de vroolijk-heid of de droefheid geschilderd heeft. Uit Fransche ouders te Gôrtz, in Oosten-rijk, geboren, had hij zijne schilderstu-dies in de Akademie van Schoone Kun-sten te Parma gemaakt, en de opvoeding d''e hij er ontvangen had, de techniek i welke hem eigen geworden was, gaven ' hem, toen hij te Parijs aankwam, een originaliteit welke veel tôt zijn spoedig succès bijgedragen hebben. Deze techniek had hem bijzonder ge-schikt gemaakt om de effekten van regen, vochtigheid en mist te vertolken, waarvan hij, van het begin af, zijne speciali-teit gemaakt had. Achtereenvolgens te Neuilly, toen te Puteaux, op twee stappen afstands van de Seine, gevestigd, legde hij er zich aanstonds op toe om de beweging der kaden irn regenweer, het gewoel der vervoerschuiten en schepen op de rivier, weer te geven. met e e n s c îi il d e rij op de vlucht. — De « Manchester Guardian » vertelt een aardig verhaal ira verband met den laatsten Zeppelin-aanval in Engeland. De bestuurder van een muzeum in het Noorden van Engeland, bezorgd voor de schilderijen in Londen, kreeg verlof om een beroemd modéra schilderij zoo lang in zijn muséum te bergen. Hij reisde er mee naar het Noorden. Een eind v66r hij zijn bestemming bereikte stond de trein stil, en in de verte klonken de ontploffingen van Zeppelin-bommen. Een paar uur zat de bestuurder in den trein met het kostbare schilderij op zijn schoot, in vree-zen en beven. uitvoer van pootaardap-pelen uit nederland. — De « Nieuwe Rotterdamsche Courant » meldt : De minister van Landbouw, Nij-jverheid en Handel brengt ter kennis, dat aan erkende exporteurs en telers van pootaardappelen van vroegrijpe soorten vergunning tôt uitvoer zal worden gegeven.We zullen de knollen hier goed kunnen gebrniken ! onder bondgenooten. — Menschen, die tijdens den ooriog in Duitschland zijn geweest, hebben van tal van Duitschers kunnen hooren, dat zij vast overtuigd zijn, dat de Engelschen te Calais denken te blijven. Uit j een ingezonden stuk van A. Hamon in | de « Nation » leeren wij het bestaan van « een anti-Engelsche vereeniging op een Parijsch Lycée, waar de aristocratie en deftige middelstand gebruik van maakt ! En die menschen gelooven, zegt Hamon, zoo vast als een rots, dat Engeland Calais wenscht te houden !Dat is de uitwer-king van een openbare propaganda van de Katholieke, royalistische en anti-de-mocratische kringen. » Het verdere in het ingezonden stuk is een herhaling van de klacht van de Franschen, dat Frankrijk naar verhou-ding veel meer in den ooriog opoffert dan Engeland. Al 18 maanden, zegt Hamon, is de ge-heelc mannelijke bevolking van Frankrijk van 18 tôt 46 jaar in ak'ieven dienst. ■ Er zijn meer dan 700.000 Franschen ge-dood en bijna 800.000 voor goed invalie-de, terwijl het Britsche Rijk nauwelijks 130.000 dooden en ongeveer evenveel in-valieden heeft. De Franschen willen nu niet, dat er meer Engelschen zullen sneuvelen, maar wel dat het Engelsche leger een front zal bezetten, dat in ver-houding staat tôt de bevolking van Engeland, opdat een aantal Fransche sol-daten van het front kan terugkeeren naar veld en fabriek. Hamon zelf is overigens overtuigd, dat Engeland veel heeft gedaan. Hij zou willen dat het beter onder de Franschen bekend werd gemaakt. een zweed in rusland aan-gehouden, — Werner Sôderhjelm, de vermaarde hoogleeraar in de geschie-denis der letterkunde aan de hoogeschool te Helsingfors, is aan de Zweedsche grens aangehouden en gevankelijk naar Helsingfors téruggevoerd. Men is er in Zweden en Noorwegen ten zeerste over ontdaan en verbaasd, aangezien zoover men weet Sôderhjelm in de laatste jaren zich tiiet met poli'iek heeft ingelaten. Hij is bezi^f aan een levensbeschri.iving van den Zweedsehen dichter Oscar Le-vertin en was op weg tlaar Zweden, waar hij zich voor eenigen tijd wilde vestigen om zijn boek te voltooicn. 1 Iets vftor iederen dag Onze zwakheid Het Vlaamsche Nieuws is een onzij-dig, onafhankelijk en onpartijdig blad, wat bete.ekent in ons land dat de libéra- i len u voor katholiek, de katholieken voor liberaal scheldèn. 't Is, dunkt ons, wat aan 't beteren, maar er was een tijd dat wij op één dag, met dezelfde post én voor verkapte je-zuieten én voor vermomde vrijmetselaars werden uitgemaakt. Daar wij allen in den opstelraad slechts één doel hebben, denkt er bij ons aiemand aan in het armzalig polit; ek ge. kibbel te hervallen, waardoor wij altijd bedod en bedrogen werden, dat ons in slaap heeft gewiegd zoodat nu de hoog-ste en heiligste belangen op 't achterplan schoven. Wij weten en voelen het reeds van nu af dat we door de hardste les niets ge- | leerd zullen hebben en wij terug in onze onzalige twisten zullen terug dompelen. Slechts daarvan mogen we zeker zijn : de oprechte Vlamingen de Vlaamschge-zinden dus, zullen onderling verdeeld blijven ,zullen trekken de eene.n naar hot, de anderen naar her ; zullen weer in-, gedeeld worden bij hun politieke kringen en ondergeschikt blijven aan politieke belangen. Maar terwijl wij verdeeld en onmach-tig zijn, zullen Mgr Mercier en de groot-meester Goblet d'Alvie.lla, Paul Hij-mans, Emile Vandervelde en Vlamingen gelijk Anseele elkander best verstaan om te zamen te beletten dat Vlaanderen vol-ledig recht zou verkrijgen. Wij erkennen het groot talent, de zui-vere inzichten en de oprechtheid van een Louis Franck, een Frans van Cauwelaert en een Kamiel Huysmans, doch we be-goochelen onszelven niet, wij zijn er volstrekt zeker van dat, waar voor hen het politiek belang spreken zal, heel de Vlaamsche zaak, heel het Vlaamsche recht, heel Vlaanderen ten lange laatste zullen opgeofferd worden. Wij hebben daar 't leergeld van be-taald._ Het wil niet zeggen dat wij daarom die uitstekende voormannen moeten verloo-chenen en verketteren : wij zouden niet alleen ondankbaar en onrechtvaardig we-zen, maar wat veel erger is : dom en on-behendig onszelven verzwakken. Met woordvoerders gelijk Franck, van Cauwelaert en Huysmans zijt ge toch zeker dat zij die het dienen te hooren, --f zullen luisteren. Maar van een anderen kant, moeten wij er ons voor hoeden ons stieven ondergeschikt te maken aan hun Vlaamschgezindheid, die belast is door de politiek. Indien het Vlaamsche volk een nor-mael volk was, gelijk de Tjeken en de Polen bijvoorbeeld, dan zou de politiek in de tweede' plaats komen ; dan zouden in de groote omstandigheden allen eens-gezind Vlaamsch wezen, gelijk onze katholieke ministère, Goblet d'Alviella, Paul Hijmans en de soeialist Vandervelde zich thans boven ailes, e.erst en vooral Belg heeten, en de politiek doen zwij-gen voor dat hooger gevoel. Wij erkennen gereedelïjk dat het prachtig is en noodzakelijk. Zoo zouden de Vlamingen moeten zijn voor Vlaanderen Daarom ook zou de Regeering ,J| voor de Vlamnigen, voor een volk moeten doen, wat ze voor partijen, voor vrijmetselaars en socialisten deden. ^ Die het eerst heeft gesproken van een Vlaamsche hoogeschool te Gent, heette Verkest. Hij werd in de 18de eeuw onder den Oostenrijker geboren ; hij kwam onder de Fransche Jakobijnsche Repu-bbek ; onder het keizerrijk van Napoléon ; onder den Hollander ; en einde-'îk in 1830, werd hij Belg. Eén ding was hij geboren en gebleven, onver-vreemdbaar onveranderd en onverander-lijk : Vlaming. De groote feil van Dertig is geweest dat de Rogiers (Rogier zelf een geboren Franschman) de éénheid van België heb- - t ben willen bewerkstelligen door de ver-frft;sching, dus door de vernietiging vin Vlaanderen. Hadden zij Wallonië en Vlaanderen <*p gelijken voet gesteld, e.lk met voile taal-recht, dan zou de eenheid van België op de natuurlijke ontwikkeling van de twee rassen zijn gebouwd en dàn zouden Waal "en Vlaming werkelijk voornamen geweest zijn, van één familienaam, Belg. Heel de geschiedenis van de Vlaamsche Beweging, van de Vlaamsche Letterkunde, en, in den laatsten tijd, van de Waalsche Beweeing en Waalscbe I etterkunde, looehent de Belgische ziel. 't Ts niet de ramp van een ooriog, 't is geen tijdelijke gezamenlijke liefde voor toeva'lige bondgenooten van één dag, <reen gczamcnlijke haat voor een vijand, die haar scheppen kan. Zelfs in oorlogstijd moeten wij ons niet paaien met die illusie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume