Het Vlaamsche nieuws

755 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 24 April. Het Vlaamsche nieuws. Konsultiert 23 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w0bj88/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Eandig 24 en Dinsdag 25 April 1916. Tweede jaarg. . Nr 115 Priis : 6 Gentlemen door greheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best inerelicht eo meest verspreid IMieuwsblad van Beîgië. - Verschijnt 7 maal per week Î_ ABONNEMENTSPRIJZEN : ?«r autan* 1-75 Per 6 maandeti 10.— P«r 3 maaaden S.— Per jaar 18.— à - - ... «l'vw, ■wnawy-.ja»an»l'A»AII AFfiEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Aib. VAN DEN BRANDB met vaste medewerking van Dr A. JACOB RTT»PFTPN- DftftnFCTBÀAT. 44. ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGINGEN: Tweede bladr., per regel 2.50 Vierde bl*dz., pet regel.. 9.61 Derde biadz., id. I.— Doodsberieht 6.— t.' _n_ J,. ~ _:~U . T>/~W A A T A A De OORLOG ■ontscheping van Bussische M troepen te Marseille ■ ::1, 28 April. — Reizigers, die van 'HLlie komen, vertellen, dat de Rus- Ktroepen daar op drie stoomsche-aangekomen, naar schatting H; 5000 man; het zijn Siberische iHnérs, die uit Vladivostok gekomen '^■en eigenlijk voor Saloniki bestemd «ni, 28 April. — «Progrès du Lyon» ■ uit Marseille : Het le transport ■Russen uit het kamp van Mirabeau front, had op 21 April 's mor-^Hplaat^ In den avond van 22 April reeds aile Russen het kamp ver- Russische soldaten die te Marseille ^ftclatid, hebben de reis gemaakt met ■Himalaya » en de « Amiral Latou-'^■Treville ». Ze werden door kruisers JH; d. De korrespondent der « Corrie-^■tlla Sera » meldt dat het keurtroepen viBTdie zich onderscheiden hebben ic am,e en Polen. Hun getal is echter ge-en hun ve.rschijning heeft dan ook ■•Mlandere beteekenis dan die van een Boging van de ecnheid der bondge-■)tcii Tengevolge van storm in de ■'«tdeiiandsche Zee is de aankomst aan-Bkdijk vertraagd. militaire medewerker der « Cor-H: » bweert dat de aangekomen Rus-contingent vormen, dat den vo * miter in Bessarabie werd saamge-'Mfkcii, oorspronkelijk voor Salonik Hpestemd, door zijn verschijning de Bsisch-gezinden in Bulganje in op-■cl bracht en daarna bestemd was de jBfich-Engelsche bezetting te Saloniki, ^■ihet oog op een aanyal der Duit-"Hrs.te versterken.Hij berçkent dat zij land 8,600 kilometer hebben afge--°B, nameîijk va;i Odessa tôt Vladi-Hok, en daarna over zee via Suez n jg ■nu kilometer, waarover zij ongeveei JBiaandeii moeten hebben gedaan. D< c®,vn voeren slechts de allerno^dzake Hjste uitrusting mee. Frankrijk zorg medewerker van de « Frankfur » veronde.rstelt dat de Pa taiferentie de bestemming vai heeft veranderd en beslotei Vi plaats van naar Saloniki, waar z< aankomst van het Dardanellen ■ met meer noodig waren, naa: ^Hikrijk over te brengen. » Temps » zegt onomwonden da "^Komst der Russen geen strategisch< ^Bckenis heeft, slechts een beto^ginj ■I Rusland is voor de eensgezindheic W bondgenooten. Ook het « Journal ) op dat deze troepenzending geei ^■toking be.teekent en herinnert ei '■dat het Russische leger, behalv< v^fcche artilleristen, ook Fransche mi geneesheeren en Fransche vlie zijn midden heeft. m Poliwanof ^Prograde, 22 April. — Geijeraal Po ,oud-niinister van oorlog, is be ^^Piet het bevel in den sektor van d< H)uikboot- en mijnoorlog ^Baden, 22 April. — Volgens eex ^Bisbericht, is het Noorsche stoom ^■P«Aud» vanochtend om vijf minu tienen gezonken bij Dauijt ^manning zal hier aankomen. «Aud», in 1907 gebouwd, ma ton bruto en behoorde aan J Jr, te Bergen.) ■j::;dtu, 23 April. — Lloyds meldt da '^B;;: gelsche stoemboot « Cairngowan 0»'r waarschuwing in den grond i Het schip was niet gewapend ei^BCns Llo>'ds 's v°orts de Fransch !l Charnaral » Za^erdagochtend ge , ■^leerd. Men meent, dat de beman feB' ^Pitei-n en 16 man van het stoom Peliciana zijn opgepikt door eei rS|^Vr st°omschip. Men zoekt naar d de bemanning- De « Feliciana ' ^B' ^el verloren. Vclgens een ande l^Rcn: 's de heele bernanning gered. i S stoomschip « Fregantile » is to U1 Sebracht, de heele bemanning i ■ wal gezet. W'ccnstown, 23 _ April. _ Het Ita /®s ' e S^°°mscbip « Josef Acostfoher ,;JK :r_ls oor een Duitsche duikboot il 1Dd geboord. De bemanning i Het Fransche parlement Parijs, 22 April. — Het parlement is tôt 18 Mei verdaagd. Lloyd George- Londen, 22 April. — « Reynolds News-paper » schrijft, dat Lloyd George niet aarzelt af te treden, indien de herhaalde aanvallen der liberalen tegen hem voort-duren, in het bijzonder door de hardnek-kigheid, waarmede hij in de dienstplicht-kwestie zijn zin heeft willen doordrijven veel verbittering bij eenige van zijn ambtgenooten heeft achtergelaten. Londen, 22 April. — Antwcordende op een vraag van den redacteur van « Reynolds Newspaper » over zijn houding ten opzichte van de aanvallen in de pers naar aanleiding van zijn houding tijdens de jongste crisis in het kabinet, heeft Lloyd George geseind : « Ik zal voortgaan te doen, wat ik be-' schouw als mijn plicht tegenover de natie in eefl tijdsgewricht van ernstige beproe-ving, zonder mij om aile persoonlijke aanvallen en de consequenties te bekomme-ren. » ' / Vliegeraarjval op een Russisch vliegstation Berlijn, ^3 April. — Officieel: Een eskader van 20 Duitsche vliegtui-gen heeft gisteren het Russische vliegstation Papenholm op het eiland Oesel (voor de Golf van Riga) met 45 bommen ; bestookt, welker sterke uitwerking is ■ waargenomen. Een Russisch vliegtuig is tôt landen gedwongen. : Aile Duitsche vliegtuigen zijn ondanks hevige besclrieting ongedeerd terugge-keerd.Vliegeraanval op Imbros en 'I enedos Konstantinopel, 23 April. — Officieel : In den nacht van 6 (?) April heeft een Oinzer watervliegtuigen bij een aanval op t Imbros en Tenedos met goed gevolg bommen geworpen op de gebouwen die - de vijand aan de haven van Tenedos heeft • opgericht, en ook op zijn kampen. 1 Uit China Peking, 22 April. — Tonantsjidjoni . heeft het ambt van minister-president en de opnieuw ingestelde portefeuille van . oorlog aanvaard. [ Joeansjikai heeft zich bereid verklaard \ aan het ministerie de geheele civiele [ macht over te dragen. Men hoopt dat een kabinet onder lei-ding van Tonantsjidjoni, een vurig repu-blikein, het Zuiden des lands met de re-geering zal verzoenen. ! Duitschland en Griekenland Athene, 18 April, vertraagd. — Een bijzondere correspondent van Wolff ver-neemt : De Duitsche marine-attaché te Athene weerspreekt in de pers uitlatingen - van den Engelschen gezant, zoomede - dwaalbegrippen, door aanhangers van ; Venizelos eji vrienden der Entente verspreid.' Hij wijst er op dat krachtens het vol-kenrecht schepen van oorlogvoerenden, dus ook die van de centrale mogendhe-1 den, recht op gastvrijheid in Griekenland " hebben, en hij haalt de betreffende bepa-' lingen nopens verblijf en proviandeering ' van oorlogsschepen aan. De Engelsche gezant beweert, dat de Entente de Servische troepen per spoor ^ moet vervoeren, omdat de Grieksche re- • geering er geen zorg voor draagt dat Duitsche duikbooten buiten de Grieksche territoriale wateren blijven. De Duitsche t marine-attaché voert aan dat de wijze > waarop de Engelsche gezant zou wen-3 schen dat het toezicht in de Grieksche • wateren dcôr Griekenland wordt uitge- - oefe'nd, zou zijn te beschouwen als een be- - gunstiging van de oorlogvoering der En- - tente en gericht zou zijn tegen de duikbooten der centrale mogendheden. 1 Athene, 18 April, vertraagd. — De ; Grieksche regeering heeft vandaag aan ) de vertegenwoordigers der Entente een r schriftelijk protest overhandigd wegens de afsperring van de Sodabaai op Kreta t door oorlogsschepen der Entente. Het s protest is uiterst krachtig gesteld. Het wijst op de lastige positie, waarin Griekenland door aanhoudende uittartende - krenkingen door de geallieerden wordt - gebracht. s Lees vervolg Oorlogstelegrammen, op de tweede bladziide. Treuiige Tosstandau Toevallig komt ons een schoolrapport in handen, zooals de leerlingen er weke-lijks thuis krijgen om ze door hun ouders te laten onderteekenen. Het ding dagteekende reeds van v66r den oorlog, doch het doet er niet toe : onder dege-,nen, die zich vroeger niet om onze taal bekreunden dan om haar afbreuk te doen, ken ik gëen enkelen bêkeerde. Integendeel, vele lammelingen vinden den Vlaamschen strijd in de huidige om-standigheden heelemaal ongepast en in-tusschen mogen natuurlijk de vijanden van onze taal en van onzen volksaard gerust voortgaan met hun afbrekers- en ontaardingswerk. Eerst de bevrijding van het land en later de bevrijding van ons volk, meenen zij, precies of het een zaak gold van on-dergeschikt, zeer ondergeschikt belang, die wel gemist, uitgesteld en afgesteld kon worden ! En zii denken .niet cens, dat onze jonafens, die hun leven voor het land veil hebben, er ook recht op hebben zich la*er als in wezenlijk vaderland thuis te gevoelen. Die ziende blinden beseffen geenszins welke verwoestingen de fransdolheid heeft aangericht, even-min dat voor het behoud en den bloei van den Vlaamschen stam dringend moet ingegrepen worden. Volgens hun meening, ging de Vlaamsche zaak v66r het uitbreken van den orolog toch zoo buitengewoon goed voor-uit. Zij vonden zelfs Onze voormannen door den band nog te radieaal, te veel eischend voor- dat oogenblik en noemden zich zelven « practische menschen » met de practische leuze « liever iets dan niets ». Onze beweging; beschouwen zij als een doodgewoon twistpunt, waar zoowel tegen als vô6r kan gepleit worden en zij zijn zoo geneigd zich in de omst^ndi?-heden te schikken dat zij aan de bestrij-ding van onze rechten se hier even veél reden van bestaan toekennen als aan het ijveren voor de zaak. Wanneer wij hun antwoorden dat wij met toegevingen een sisyphusarbeid zou-den verrichten. te dom en te onzinnig om er aan te denken, en dan honderd-maal liever de kwestie voor altiid op--R'aven, dat wij het moede ziin altiid op-font en l>edrosen uit te komen, hee^en zij de taalwetten der laatsite jaren een verblijdenden uitslag ! Grondie onderzocht, leek ons de toe-stand integendeel zoo ersr,' dat ons nog slechts één weg openbleef, nameîijk ailes te wawn voor de oplossing en niet terng te deinzen voor een paardenmid-del : onder of boven !, Blijft immers het hek aan den ouden stijl, dan is de boel verloren, reddeloos verloren. Wij willen een einde zien aan den Vlaamschen striid, die zooveel van onze krachten, van de krachten van aile strijdehde flamingranten vergde — omdat reeds te veel kosteliike tiid daaraan werd oosfeofferd, die beter kon besteed worden aan het bewerken van ontwik-keling en welvaart, kunst en weten-schap. riikdom en voorspoed. Is dit laatste te veel gevraagd voot ons diep vervallen Vlaanderen? Zoo neen, dan heeft de eisch voor ons voile recht erkend en uitgevoerd te worden ! De Vlaamsche maagd is ziek, dood-ziek. Zulkn wij haar laten sterven zonder het laatste redmiddel te probeeren? Neen, ons gewéten legt ons op: er moel pedaan wat nog kan, een krachtige me-diciin, ailes of niets. Helpt het niet, dan hebben wij ten minste onzen plicht gedaan en zullen wij ons nooit moeten verwiiten : « 't Is oiize schuld ! Wii hebben niet al gedaan wat we konden ! » Me1 de?e langue uitweiding zijn we thans reeds ver van ons vertreknnnt af-g"edwaald. Komen wij rot ons schoolrapport terug. Op den omslag lezen wij : Aangenomen School van S^Henricus te St-Lambrechts-Woluwe M Onderaan : <( Moll. — Boekhandel St-Antonius. » Wii doen het boeVie oj>en en vinder op de eerste bladziide : Ecoïe Adonnée de Saint-Henri à Woluwe-St-Lambert Année scolaire 191 —191 Bulletins Hebdomadaires et Trimestriels de M | Elève de Nu, verder op blz. 2 : Ditleg 1. Weke.lijks kunnen de leerlingen to' 20 punten verdienen door een regelmati£ Gedrag (1), alsook door Wellevend-heid (2), IVerk en Lessen. Enz. ( 1) Gedrag : Bij-ronen der Mis, Biecht en Corn- I munie, oplefctendheid in de klia», orde in de boe- ■ ken, Fransch spreWi. enz. ] 2) Wellevendheid : Op stvaat en «peelplaat». Er tegenover, op dq 3de bladzijde, het-zelfde in 't Fransch : Notice 1. Chaque semaine, il est accordé un maximum de 20 points à la Régularité (1), ainsi qu'à la Politesse (2), aux Devoirs et aux Leçons. Enz. 1) Régularité : Assistance à la Messe, Confession et Communion, attention en classe, ordre dans les cahiers et les livres, uaa.g« ds la langue française, etc. 2) politesse : A la cour ©t à la rue. Meer schrijven wij niet af ; op de rest hebben wij niets aan te merken. Overi-gens, betreffende het aangehaalde mogen wij het den Engelschman nazeggen : « This speaks volumes ». _ Fransch spreken, volgens den geest dier school, is ordelijk, behoort tôt de eischen van een regelmatig gedrag. Wie zijn taal bezigt, dat is duidelijk, is een jongen met een onregelmatig of ongere-geld gedrag, een losbandige kerel. t( Gij zult uw Vaderland beminnen en zijn Taal en zijn Roem ! » zei Conscience. Het Vaderland?... of liever: la Patrie?... bon !... Zijn taal, wat?... oh que non ! Weg met den lummel ! (( Uw Moeder zult gij eeren en ook uw Moedertaal ! » oreerde die ouwe Hil-debrand. Moeder? Spreekt ge Fransch? Is 't een Walin of heet ze wel Beule-mans?... Neen?... Weg met Beets, zoo'n ongelikten beer, wel foei ! Houd uw fat-soen ! Met Fransch te spreken zijn er punten te verdienen, kunt ge u onderscheiden. enfin c'est de bon ton ! De school voor 't latere leven, leeren de pedagogen. Wanneer de kindereii in dien geest zijn opgevoed, dan zullen ze la'c-r in de samonleving voortgaan met de goede manieren, die ze op school hebben geleerd, zoo goed .en zoo kwaad het gaat. Vlaamsch spreken zullen zij blijven beschouwen als iets strafbaars, als ongemanierd. Wat ! zoo'n onnoozel bulletijn maakt me warm? Is het een uitzonderlijk ge-val? Och kom, wij weten het maar al te wel, het is de regel, hier wat erger, daar wat min der erg, doch in de meeste scho-len wordt er onze Vlaamsche kinderen ingeprent en ingepompt, dat aan het Vlaamseh-zijn een smet kleeft en na het verlaten der school woreîen ze 't nog beter gewaar. Zoo'n onnoozel bulletijn, dat op de voorzijde een Vlaamschen tekst ver-toont, verder nog het Vlaamsch de voor-ste plaats laat innemen, ademt enkel franskiljonisme. In zoo vele Belgische bureelen heersch^e juist dezelfde geest als op de betrokken school. Een uithangbord ge-woonlijk in twee talen, nu eens de onze voorop, dan eens aan 't staartje, en waart ge eenmaal binnen, dan kwaamt ge de eene maal met uw taal niet te-recht, een andere maal wel, doch dik-wijls h,adt ge den indruk dat uw taal étals minderwaardig werd gerekend, als iets « contraire à la régularité ». Meermaals zaagt ge hoe Vlamingen bedeesd waren om in hun taal de heamb-ten toe te spreken ofwel zich behaaglijk op hun gemak voelden wanneer hun, als een uitzondering, beleefd en in goed Ncderiandsch werd te woord gestaan. Welnu, de Vlaming mag niet langer een vreemdeling zijn op eigen bodem ; 1 zijn voile recht moet hem toegekend worden, oodat hij weer fier zij een Vlaming 4e ziin, en weg met al wat hem al* een slag in 't aangezicht klinkt ! STA-VAST." &VA-«Twïfwrcwwisfinreas» —■emii i ■i l—nn,« DAGELIJKSCH NIEUWS TENTOONSTELTING VAN AAN-GEKLFEDE POPPEN in de Londener Gasterije (Hôtel de Londres). — Dinsdag 25 Aoril 1916, te 4 uur (T. U.), Koncert met de medewerking van : M. E. Van den Broecke, klavier ; M. J. De Wilde, baryton ; Kinderkoor, van het gesticht À. Grisar, onder de leiding van den hr E. Van den Broecke. 1) Polonaise, van Chopin, door hr E. Van den Broecke; 2) Aan U alleen, van E. Hullebroeck, door hr J. De Wilde; 3) a) Zomerochtendliedje, b) Vogelnestje, c) Meilied, van L. A. van Tetterode, door | het Kinderkoor; 4) Vertelling, van P. I Benoit, door hr E. Van den Broecke ; I 5) Ten lof van den wijn, van H. Willems, a door hr J. De Wilde ; 6) Zomergetij, van '1 J. Blockx, door het Kinderkoor. LIEDERAVONDEN VOOR HET yOLK. (A.N.V.), lokaal « Antwerpsch Kofïiehuis ». — Woensdag 36 dezer om ) uur (torenuur) herhaling der reeds aan-jeleerde liederen. Aanleering van het < Vogelliedje », woorden van Frans Lie-cens, muziek van Joi is De Boni. Het lied < Geuzenvendel op den Thuismarsch » sal wederom hernomen worden. Warm janbevolen. Toegang vrij. , VOORORACH1EN IN HET MU- , ZEUM. — Pol de Mont's negentknde ( t'oordracht over « Schilders en Schilder- < 3erkunst » zal plaats hebben den eersten ( Zondag van Mei, dus 7 Mei a.s. Hier- , door zal hij- openen eene tweede reeks, welke uitsluitend zal gewijd zijn aan de , bespreking van eenige oude Hollandsche , ;n Vlaamsche JAeesters. Het eerste on- • derwerp dat hij zich voorstelt te behan- , delen laat zich het best samenvatten als , yolgt : « Nederlandsche spreekwoorden in de schilderijen van Vlaamsche en Hol-landsche Meesters ». In 't bijzonder zulleta ter sprake komen de voorstellmgen van volksspreuken in de meesterstukken van Pieter Breughel den Oude, en in zekere belangrijke her-halingen welke Pieter de Jongere, en an-deren van deze scheppingen hebben ver-vaardigd. Zoo zal d.a. worden uitgeweid over een merkwaardige kopij, door onzen kunstlievenden stadgenoot M. G. Garoly, destijds in den Antwerpschen kunsthan-del aangekocht, en nu door hem bereid-willig in bruikleen afgestaan aan ons Mu-zeum, waar zij al sedert enkele dagen in de Breughelzaal te zien is. Eigenlijk is dit stuk, de veruit beste van de kopijen, welke tôt nu toe bekend zijn van een in 1913 in Engeland ontdekt origineel van den Viezen-Breughel, in hetwelk onge-veer 75 spreekwoorden in beeld gebracht zijn, — daaronder alleraardigste. Ook voor liefhebbers beoefenaars van onze Vlaamsche folklore, zal de aangekondig-de voordracht dus hoogst belangrijk zijn. EEN VLAAMSCHE NORMAAL-SCHOOL TE BRUSSET — Een Staats-normaalschool voor onderwijzers, onder Vlaamsch regiem, zal a. s. Oktober in de Brusselsche omgeving geopend worden. De algemeene sekretaris van het Département van Kunsten en Weten-schappen, de heer de la Vallée-Poussin, heeft de vcorzitters der burgerlijke Duitsche administratie in de provincies door een omzendbrief ervan verwittigd, welke de formaliteiten met betrekking tôt de toelating van leerlingen aangeeft, welke laatsten, den 3iste December ten minste 15 jaar, en op dienzelfden datum de 22 jaar niet voorbij mogen zijn. Daar de schoclwet van 19x4 in het al-gemeen niet kon toegepast worden, noch hare voile uitwerking kon hebben, wat aangaat de uitvoering van het onderwijs-programma in de lagere scholen, zal het toelatings-examen betrekking hebben op de vakken vermeld onder artikel 4 van de wet van 15 September 1895. De kandida-ten zullen voor dit examen door de administratie van het lager onderwijs opge- ■ roepçn worden. De opvoedkundige orga-nisatie der nieuwe Vlaamsche school zal binnenkort ingesteld worden, alsook de benoeming van den bestuurder en het onderwijzend personeel zal zeer spoedig plaats hebben. BELGEN VEROORDEELD IN FRANKRIJK. —- De Krijgsraad van de ?8e streek, zetelende te Bordeaux, heeft den Bels?lXouis Verstraete tôt 3 jaar gevangenisStraf en vrouw Renée Gallais tôt 2 jaar gevangenisstraf ver-oordeeld, beiden beschuldigd van spion-nage.EEN MOOIE OPVOEDER DER JEUGD. — Léon Mirman, prefekt van Meurthe-en-Moselle, heeft een adjunct-onderwijzer, Berret genaamd, te Luné-ville, ontslagen, die, 31 Juli 1914, zijn post verliet en naar Engeland vertrok. Het prefectorial vonnis acht dat « zonder de sanctie af te wachten, welke het mili-tair gerecht hem zal opleggen, hij nood-zakelijkerwijze van de lijst voor lager onderwijs moet geschrapt worden, waarvan de onderwijzers, die den dienstbaren ouderdom bereikt hebben, zoo onver-saagd hunnen plicht vervullen ». r m— wiiiiiînri ■iwwnm iiniiinn mmt m mivi iii'i i) Onze Groote Geillust^eerde Letterkundige Prijskamp begint Maandag aanstaande I Mei Tôt op zekere hoogte kan men zeggen, dat de letterkundige geschiedenis van een volk ons bekend maakt met den gang der beschaving en ontwikkeling, zooals men dien kan opmaken uit zijn geschrif-ten, welke in den loop der tijden geschre-ven zijn. De verschillende eeuwen druk-ken een eigenaardigen stempel op het ka-rakter der samenleving en bijna altijd kan men dien terugvinden in de werken op letterkundig gebied. Prof. R. K. Kuipers. iets voor iederen dag | 23 April 1616—1916 Shakespeare—Cervantes De Tijd laat den 300sten verjaardag /an den gelijktjdigen do^d van Sliaices-)eare en Cervantes op den gloricvollen lag van Paschen valien, op net ieest van Dpstanding en Verrijzenis, daarme;e be-luidend dat het vernuft niet sterft, niaar ;euwig leeft. De wereld zou nu in broederlijke ge-neenschap en ziele.n-eenstenimigheid, ieze twee groote geesten moeten herden-jen, tôt heil van de volkeren, maar de /olkeren maken zoo'n vreeselijk rumoer /an moord en verdelging dat de wonder-aare voorbeschikking van den Tijd on-jemerkt voorbij gaat. Vô6r twee honderd jaar, in 1716, was Westelijk Europa, de parel van den lardbol, uitgeput door de oorlogen van ien Franschen zonkoning Lodewijk den VTeertiende, die 't jaar te voren stierf. Vôôr honderd jaar, was ons werelddeel het besehaafdste en edelste onder de vijf pverelddeelen, uitgeput do ^r de oorlogen i/an Napoléon ,die 't jaar t'e voren viel te Waterloo. Toen ook konden Shakespeare en Cervantes niet herdacht worden. Het is te hopen dat het menschdom van het jaar 2016 gelukkiger zal wezen, — misschien echter zijn de Vereenigde-Staten van Europa handgemeen met de tniljoenlegers van de Chineezen of Ja-panschen Keizer, die Europa komt ^.ver-vveldigen.In 1815 vochten de Engelschen en de Duitschers, met Wellington en Blticher, te zamen tegen de Franschen. In 2015 zullen de Engelschen. de D'-itschers en de Franschen broederlijk in 't gelid staan tegen het gele ras. Of Rusland par-tij zal kiezen vôôr of tegen de Mongolen is nog niet uit te maken. Doch zeker zal dan Achilles weer tôt Agamemnon zeggen : — Het ware beter geweest, ivanneer wij ons indertijd haddert verstaan. Shakespeare wordt geboren in 1564, op den dag, naar men ber^kend heeft, dat Michel-Angelo stierf. Zonder linge versehijnselen, waarop de H. Hieronvmus reeds in het jaar 400 na Kristus te dubben zat ; en meer dan veer-tien eeuwen later z^it Victor Hugo die beschouwingen voonzetten. Welk verband moet er gezocht worden in het feit dat Alexander geboren wordt in den nacht dat de beroemde tempel van Efeze afbrandt? Hoe komt het dat Diogenes en Alexander de Groote denzelfden dag sterven, Alexander die te Athene aan den in lom-pen gehulden wijsgeer vroeg : « Wat kan ik voor u doen ? » en Diogenes die ant-woordde : « Wat uit mijn zon gaan ! » In 1642 sterft Galilei, maar toch draait de wereld, want op 't eigenst oogenblik wordt Newton geboren. En nu, dezç herinneringsdag: 23 April 1616, op denzelfden dag sterven Shakespeare en Cervantes. « Waarorn, vraagt Victor Hugo, worden die twee vlaminen op 't eigenst oogenblik gedoofd? Ge;en schijnbaar verband- Een wervelwind door den nacht. » Hij antwoordt alleen dit : « De mensch die niet nadenkt, niet overweegt, leeft in de blindheid. Hij die wél nadenkt, leeft in de duisternis. » Woorden?... Toch niet ; wie niet blind is ziet den nacht. De Spaansche dichter Miguel de Cer- j1 vantes Saavedra (1547-1616), de schrij-ver van dit vroclijk-droevig of smartelijk-koddig boek Don Quijotc, heeft recht-streeks.en dat wij het voelden en wisten, weinig invloed gehad op onze Nederlandsche letteren, doch onrechtstrçeks zeer "eel, want Cervantes is de vader van de ,1 romantische novelle. De wereld zegt ver-achtelijk « een don-Quisjot » tegen aile ridderlijke droomers van en strijders voor een Ideaal. 't Is een boek dat deernis wekt en be-prangt. Menschen die tranen kunnen la-chen als bijv. een arme, hengerige hond, op een pan afkomt, omdat hij eten ver-hcopt, doch gevat wordt en met de rin-kelende pan aan zijn staart, uitzinnig van schrik, langs de straten jakkert ; aan die menschen raden we Don Quisjot aan: ze zullen ook tranen lachen. want de«ge-schiedenis van den Ridder met het Droef Oelaat behoort tôt denzelfden aard, wat het lachverwekkend mid"el aangaat. Shakespeare (1564-1616) stie.rf te Strat. ford aan de Avon, juist op zijn 53sten geboortedag. In Engeland is het een sport gcworden te bewijzen dat Shakespeare no_it bestaan heeft ; hij is een mythische figuur, even als Homeros ! Zeer natuurlijk. Wîé boven mensch elij k is moet gelooehend worden. Maar de werken? . s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het Vlaamsche nieuws gehört zu der Kategorie Gecensureerde pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume