Het volk: antisocialistisch dagblad

1715 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 November. Het volk: antisocialistisch dagblad. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pr7mp4xf7z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

YieM-Twinl!gsîe Jaar, -N. 274 ËoisâieBst — Halsgazls — EigeMom Bmsdag, 2 4 November 1914 ADa briefwisselfaîgen vrachfc-Trij te zenden aan Aug. Van Jtseghem, uitgever voor de naamL ïnaatsch. « JJrukkerij Het Volk «, Sleersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t "Gaston Bossuyt, Gilde der Am-fcachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, fciinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sclirlj't 1ns Op aile postkantoi en aan 10 fï. per jaar. Zes maanden fr. 5.0& Drie maandea fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t® betalen. Bechterlijke herstelling, 2 ÎF. per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. TSLEFOON N° 137, Genfc VerscMfnt O maal per weels. CHR1STEN WERKMANSBLAD a^.L^i'UUJN JN« 137, uen* 2 CENTIEMEN -KET NUMMER Volkshulp- Aile beschaafde volken zijn begaan met net deerniswekkende lot, dat deze oorlog over de Belglsche natie heeft gebracht. Zoowat overal zijn komiteiten tôt stand gekomen of geldinschrijvingen geopend nm de menigvuldige .nooden eenigszins te lenigen, en uit verschillende landen heeft de gezant van België in Den Haag ïn de laatste dagen vrij aanzienlijke be-dragen aan geld of andere hulpmiddelen ontvangen, of hem is de belofte gedaan, dat zij weldra zouden worden toegezonden. In Denemarken werd door de dagbladen monder onderscheid van kleur, eene volks-ïnschrijving geopend. Bijna iedereen heeft wat bijgedragen, zelfs vele families, welke het blijkbaar op hunne dagelijksche be-îtoeften hebben moeten uitsparen. Van het ingekomen geld werd reeds een eerste bedrag van 15.000 gulden geschonken, met de bijzondere opdraclit, om deze som heofdzakelijk te laten dienen voor Belgische gezinnen, die slechts tijdelijk behoef-tig zijn en bezwaarlijk de ôpenbare lief-dadigheid kunnen aanspreken. Denemarken heeft tevens den wensch uitgedrukt, een zeker aantal vluchtelingen op te nemen. Een bijzondere afge-vaardigde, de heer Larsen, is zelf in Den ;Haag gekomen, om met baron Fallon, tien Belgischen gezant, over deze zaak in overleg te treden. Hij deelde mee, dat het Deensche komiteit zich verbond om zelf de kosten van vervoer van eene der Ne-derlandsche havens tôt Kopenhagen te betalen. Noorwegen wil eveneens geld en klee-dingstuklcen afzenden. De openbare in-schrijvingen door de pers geopend, zullen jvveldra een half millioen kronen bereiken en eene eerste gift van 50.000 kronen is uit dit steunfonds reeds toegezegd. Ook hier is opmerkelijk groot het aandeel van de arbeidende klas in deze menschlievende ■heweging. De afgevaardigde in de Tweede •Kamer, de heer Twist, werd gedelegeerd om de mogelijkheid te onderzoeken, eene izekere hoeveelheid vluchtelingen, vooral kinderen, naar Noorwegen over te brengen. Voor hun onderrricht zouden des-noods Belgische onderwijzers naar Noorwegen worden uitgenoodigd. In Zwitserland heeft de Journal de '.Geneve op zijne beurt een oproep gedaan om steun voor de Belgische slachtoffers van den oorlog, en hij heeft aan den Belgische gezant in Den Haag eene som ge-stuurd van 100.000 fr., genomen op de tôt einde October gestorte bijdragen. Uit Zwitserland zijn ook door het Belgische gezantschap herhaaldelijk bijzondere postzendingen van 50 tôt 100 frank ontvangen. Door den Nederlander Cornelis L. J. ■van der Hoek, van het Nederlandsch sanatorium te Davos, werd namens het aldaar gcvormd Hollandsch - Belgisch-Fransch komiteit ten bate van de behoef-tige Belgische vluchtelingen in Holland, een wissel gestuurd van 717 frank. Amerika. Op initiatief van de Chicago Herald, heeft de Amerikaansche pers eene .verzending naar Europa van kerstgeschen-'ken aangelegd, bestaande in onderklee-deren, als geschenk van de Amerikaan-■sche kinderen aan de weeskinderen van den oorlog. De verzending is verscheept op het stbomschip Jason, en wordt op-"i'S dezer te Falmouth verwacht. Zij is te hestellen op naam van den Belgischen consul aldaar. Een vierde van de gelieele hoeveelheid is bestemd voor België en 7 y2 Pct. van dit aandeel zal, overeen-komstig de inzichten van de gevers, be-steecl worden aan de Belgische vluchtelingen in Nederland en met dit doel aan het Algemcen Steimkomiteit te Amsterdam worden toegewezen. Engeîand. Voor een paar dagen werd aan den Belgischen gezant door prinses Louise van Battenberg, ook namens The Mine-Sweepers Fund, waarvan zij de voorzitster is, eene partij kleedingstukken belooîd. Maar op gansch bijzondere wijze îieext zich door hare mildheid de bevolking van de stad Glasgow onderseheiden. Het komiteit dat zich daar gevormd heeft onder de leiding van den heer Dunn, consul van België, heeft reeds verschillende be-langrijke bedragen gestort in het Belgian Relief Fund te Londen, en dezer dagen heeft het nog 70,000 pond geschonken aan den Belgischen gezant in den Haag, uitsluitend voor de noodlijdende Belgen in Nederland. Deze menigvuldige blijken van solidari-teit der volken, in het lenigen van den ontzettenden nood, dien deze oorlog vooral over het arm België heeft gebracht, doen weldadig aan. Maar zij zullen aan Nederland niet de eereplaats ontrooven, welke het zich op het gebied der liefdadigheid •heeft verworven en welke het tôt het einde loe bewaren wil. (N. Rott. Grt.) k OfficieeleMededeelingen In Vlaandepcn en Fransch-Noorden. Duitsche melding aan de Post (Zuidstatie te Gent) uitge-plakt : In West-Vlaanderen blijft de strijd on-veranderd.In Polen ook blijft de toestand onge-wijzigd.De gevechten worden, ten zuiden van Plotzk en in het omliggende van Lotz, bij Czentochawa voortgezet. (Duitsche Meldingen.) BEBLIJN, 20 November. (Wolff. Of-ficieel.) — Kennisgèving van vanochtend uit het groote hoofdkwartier : In West-Vlaanderen en Noord-Frank-rijk is de toestand niet noemenswaardig gewijzigd. De halfbevroren grond en sneeuwstormen hebben onze bewegingen bemoeilijkt. Een aanval der Franschen bij Combres, ten zuiden van Verdun, is afgeslagen. . BEBLIJN, 21 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het gnoote hoofdkwartier : Op het westelijke oorlogsterrein is de toestand feitelijk onveranderd gebleven. Voor bijna het geheele front heeft de vijand een levendig geschutvuur onder-houden.(Fransche Meldingen.) PARUS, 20 November. (Reuter.) — Officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : Op het noordelijk deel van het front is de weergesteltenis buitengewoon slecht geweest ; het heeft er gesneeuwd. De geheele strook ten oosten van Dixmuiden is onder water gezet. In Argonne zijn drie lieftige aanvallen van vijandelijke infanterie afgeslagen. PARUS, 20 November. (Reuter.) — Ofïicieel bericht van 11 uur 's avonds Geene bijzondere gebeurtenis valt te vermelden. Parijs, 21 November. (Reuter.) — De Fransche officieele kennisgeving van vanmiddag drie uur behelst : In België heeft onze artillerie bij Dix-muide een voordeel behaald op die van den vijand. Bij Verdun en in de Vogeezen zijn wij wat vooruitgekomen ; wij hebben ons daar op verschiilige punten in verschanste stellingen genesteld op minder dan 30 meter van de Duitsche stellingen. Op Iset Ooslelijk Gevechîsterrein. (Duitsche Meldingen.) BERLIJN, 20 November. (Wolff. Of-ficieel.) — Kennisgeving van vanochtend uit het groote hoofdkwartier : Aan de grens van Oost-Pruisen is de toestand onveranderd. Ten oosten van de meren hebben de Russen zich meester gemaakt van niet bezette veldversterkin-gen en van het zich daarin bevindende oude geschut. De over Mlwaa en Lipno terugtrekkende deelen van de vijandelijke troepenmacht zetten hun terugtocht Voort. Ten zuiden van Piozk is onze aanval goed gevorderd. In de gevechten in de nabijheid van Lodz en ten oosten van Czentochowa is nog geen beslissing gevallen. BERLIJN, 21 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden mor-gen uit het groote hoofdkwartier : Het krijgsbedrijf in het Oosten ontwik-kelt zich verder. In Oost-Pruisen is niets bijzonders te melden. De vervolging van den bij Mlawa en Plock teruggeslagen vijand is voortgezet. Bij Lodz hebben onze aanvallen vor-deringen gemaakt. In de streek ten Oosten van Czentochau strijden onze troepen schouder aan schou-der met die van onzen bondgenoot en zij hebben terrein gewonnen. WEENEN, 20 November. (Wolff.) — De generale staf deelt vanmiddag ofïicieel me de : Ook gisteren hebben de Duitsche en Oostenrijksche legers in Russisch Polen overal succès gehad. De beslissing is nog' niet gevallen. Het aantal Russische krijgsgevangenen neemt toe. . Voor Przemysl heeft de vijand bij aan-stonds afgeslagen pogingen om eene sterke troepenmacht dichter bij het zuidelijk front der vesting te brengen, zware ver-liezen geleden. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 21 November. (Wollï.) — Hedenmiddag is ambtelijk het volgende bericht van den generalen staf bekend gemaakt : ! Het aanvallend ©»trede» vaa de ver- j bonden Duitsche en Oostenrijksch-Hon-gaarsche strijdkrachten tegen de hoofd-macht van het Russische leger in Polen neemt voortgang over het geheele front. In de gevechten ten noordoosten van Czentochowa hebben twee bataljons van den vijand zich overgegeven. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 20 November. (P. T. A.) — Officieele kennisgeving van het groote hoofdkwartier : De Duitschers trachten tusschen de Weichsel en de Warta door ons front heen te breken. Ons offensiez is den 19 dezer met plaatselijlce successen bekroond. Ten Noordwesten van Lodz hebben wij een Duitsche batterij zwaar geschut met 10 machiengeweren vermeesterd en verscheidene lionderden krijgsgevangenen gemaakt. De hardnekkige gevechten op het front Czenstochowa-Krakau ontwikkelen zich op normale wijze. Den 17 en 18 hebben wij 3000 Oosten-rijkers gevangen genomen. In Galicië hebben wij Wisniez, Grelice, Dukla en Ujolc bezet. Oostenrijk tepn Ssrïië. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN,' 20 November. (Wolff.) — Ofïicieel wordt omtrcnt de krijgsverrich-tin'gen op het zuidelijke oorlogstooneel ge-tneld ^ Heden zijn op zichzelf staande gevechten geleverd over het geheele iront. De aanval op de versterkte stelling Lazarevac (ten O. van de Kolubara-rivier) maakt vorderingen. Gisteren zijn 7 Servische olficieren en 660 man gevangen genomen. Het weder is ongunstig. Op de heuvels ligt een meter dik sneeuw en [iet laagland is overstroomd. Bis Zyigi-Mrika« SALISBURY, 20 November. (Reuter.) — Het tweede régiment van Rhodesia, bestaande uit 500 man, wordt thans aan-geworven. Er vertrekken nog steeds be-woners van Rhodesia op eigen houtje naar Engeland om diènst te nemen in het leger van Kitchener, Naar schatting is 1/7 van de jonge mannelijke bevolking onder de wapenenen-voor den dienst in Zuid-Afrika of het Rijk. De TiirkschRiisiscIie Strijd. (Turksche Melding.) KONSTANTINOI'EL, 20 November. — Mededeeling van den generalen staf : Onze troepen hebben den 17 aile blok- huizen in den omtrpk van Artwin (op Russisch gebied, t. Z. van Batoem) met de bajonet genomen.! De vijand sloeg op de vlucht en liet taMjke dooden, genie-materiaal en uitrustiagsstukken achter. De gevechten met I de hoofdmacht van het Russisch leger in het Kaukasische grensgebied duren voort. Na hevigen strijd versloegen onze troepen de Russen bij Liman op Russisch gebied. De Russen namen, nadat Zij groote verliezen hadden geleden, de wijlc naar den anderen oever van de Tsjoroch. i n innc,5s^>nrmPT?ii.i — Vliegers boven de Zeppeîinloods. (Duitsche .Melding.) BERLIJN, 21 Nojvember. (Wolff.) — Uit Friedrichshafen wordt nader gemeld, dat heden middag tegen één ure twee Engelsche vliegtuigeiji boven de stad ver-schenen en eene pogipg deden om sch'ade Loe te brengen aan de werf voor luclit-schepen.De eene viieger, die op eene hoogte van bijna vier honderd meter boven de Zep-pelinloods kruiste, weï'd al spoedig door de wacht ter \erdedigii}g van de werf met granaatkartets- en inachinegeweervuur naar beneden geschoten. De andere viieger, die op tamelijk groote hoogte om de ballonloods cirkelde, kon ontsnappen, doch schijnt volgens een later — echter nog niet bevestigd — bericht in het Bodenmeer te zijn gevallen. De vliegers wierpen vijf bommen, van welke er enkele vlak bij de loods neerkwa-men. In de stad zijn twee huizen bescha-digd ; een man is gedood, eene vrouw ge-kwetst. De viieger van het naar beneden geschoten toestel is een Engelsch marine-officier, die zwaar gekwetst naar het ziekenhuis is overgebracht. Aan de werf voor luchtschepen is geen schade toegebracht. BERLIJN, 21 November. (Wolff.) — De te Friedrichshafen naar beneden geschoten viieger, die aan hoofd en hand zwaar gekwetst is, heeft met zijne bommen îen uit Zwitserland geboortigen kleer-makersknecht gedood en twee vrouwen zwaar verwond. Het vermoeden, dat de andere viieger in het Bodenmeer zou zijn verdronken, is liet bevestigd. Ook op Manzell, waar hij — tamelijk laag vliegend — overheen twam, wierp hij eene bom, die echter *een schade aanrichtte. » BULGARÏJE'S IIOUDING. Naar de Politische Correspondenz, van Weenen, uit Sofia verneemt, heeft Dr Ra- p doslawof, de minister-president van Bul- ii garije, in eene vergadering van zijne aan- s< hangers uit het Sobranje, de politiek van n het kabinet aldus geteekend : ir Van hefbegin van den oorlog af, heeft k de regeering al het mogelijke gedaan om te zi heletten, dat Bulgarije er in betrokken fi werd. Die politiek van strenge onzijdig-lieid beantwoordt aan den algemeenen wensch van het Bulgaarsche volk, dat een groote behoefte aan rust heeft en in geen geval in een avontuur wil gesleept wor- . den. Op het oogenblilc wenschen beide c. groepen van mogendheden, dat Bulgarije onzijdig zal blijven. , Over de betrekkingen tusschen Bulgarije ' en Servië zei de minister-president, dat de Servische regeering langs omwegen lier- ^ haaldelijk de Bulgaarsche voor eene over- eenkomst heeft zoeken te winnen. Om , hoogere staatsbelangen heeft de Bulgaar- ,c sche regeering tegenover die pogingen een ( volkomen afwijzende houding aangeno- , men. Zij is vast besloten, hare strenge on-zijdigheid te handhaven. Het gedrag, dat Bulgarije tôt nog toe heeft volgehouden, heeft het land alge-meene achting bezorgd, zei Radoslawof. Men ziet nu algemeen in Bulgarije een land, waaraan op den Balkan nog eene ge- ^ wichtige roi toekomt en dat eene groote „ toekomst heeft. Er bestaat hoop, dat de ^ regeering met steun van de volksvertegen- „ woordiging en van het volk ailes zal kun- ^ nen herwinnen, wat door de lichtzinnig- fj heid en het onverstand van anderen ver- }r loren is. gegaan. g De rede van Radoslawof vond, volgens de Politische Correspondenz, bij de afge- vaardigden algemeene instemming. (| ■ I..—M.H.IMll l'mW'U»,,!!.. . -III NOORWESKK'S OîiZIJDIGiïEID. « V De voorschriften van het binnenloopen n van de Noorsche havens Kristiansand- d Bergen en Drontheim zijn verscherpt. ti Zonder bijzonder verlof mag geen schip si met donlcer binnenvallen. ei Het Noorsche linieschip Herald Har-fagar is in Drontheim aangekomen om v den Duitschen hulpkruiser Berlin te ont- E wapenen. b d Medegevoel van den Paus. 0 Rome, 21 November. — De Corriere n d'Ilalia meldt dat karc'inaal Gaspari, ti staatssekretaris in 't Vatilcaan. een biief û gestuurd heeft aan kardinaal Mercier, f( aartsbisschop van België, waarin onder a meer het \ olgende voorkomt : g « Laat mij me innig veieenigen met de si smarten eft het leed, welke het wee en de s; droefheid die uw edel en duurbaar Vader- ]j land onderstaat, aan uw hart van herder b en vader veroorzaken. v » Ik heb niet nagelaten uwen brief te d onderwerpen aan den H. Vader, die uwe k angsten en deze van uw zwaar beproefd z volk deelt en God bidt U ter huip te komen, U te steunen en te troosten mid- ;( den uwe droefheid en rouw. » Ter getuigenis van zijne gunsten en % zijne vaderlijke Avelwillendheid, zendt de j, Paus zijn apostelijken zegen aan U, aan j, uwe geestelijkheid en aan uw volk. ». v (Reuter.) z DuitscSie Oorlogskmiieten. (Duitsche Melding.) h BERLIJN, 20 November. (E., van ^ Duitsche zijde.) — De Rijksdag zal op (r- 2 Decefnber voor eene korte zitting bijeen- i( komen, waarin de regeering een nader Sl krediet van 5 milliard mark zal aanvragen. w De begrooting voor 1915 zal den Rijksdag 0 eerst in Februari worden voorgelegd. De vergroote begrootingscommissie zal over de verschillende onderwerpen voorloopige beraadslagingen houden. d De rijkskanselier zal gedurende de c Rijksdagzitting naar Berlijn komen. In 11 aile parlementaire kringen rekent men er e: op, dat het krediet zonder openbare dis-cussie eenstcmmig zal worden goedge- keurd. Keizerlijke Prins gekwetst. BERLIJN, 21 November. (Wolff.) — Bij een automobielenongeluk in dienst is prins August Wilhelm van Pruisen gekwetst. Hij kreeg eene ingewikkelde breuk van het scheenbeen en werd bovendien aan de kaak gekwetst. 0 (Prins August Wilhelm, geb. 1867, is Vl de vierde zoon van den Keizer.) 'l Oeschotea Âmerikaansch Scliip. g WASHINGTON, 21 November. (Part.) 's — De gezagvoerder van het Amerikaan- B: sche oorlogsschip Tennessee heeft gemeld, dat het schieten op de stoomsloep van dat vaartuig bij Smirna niet moet worden be- vc sehouwd als eene vijandelijke daad. j[ p* Voor koîoniale Troepen. Te Parijs wordt een afzonderlijk hos-itaal voor gewonde koîoniale soldaten igericht. Totdusver werden zij in ver-liillende hospitalen verpleegd, maar ten vreest dat zij te midden van mensclien let wie zij hunne taal niet kunnen spre-;n heimwee naar hun Afrikaansch tehuis illen krijgen, wat de genezing kan ver-'agen.Verkeer tussehen België en Ilollaiid. Men deelt ons mede, dat Nederlanders,: ie zich naar België wenschen te begeven, aartoe behalve een door een Duitschen msulairen ambtenaar geviseerd buiten-ndscli paspoort nog bovendien voorzieni toeten zijn van een door dien ambtenaar! : te geven verklaring nopens doel, plaats: an bestemming, tijdstip en duur der reis., Belgen moeten voor een reis naar huni nd eveneens deze verklaring bezitten, 3ch hebben in plaats van een paspoort' ;n door een Duitschen consulairen ambtenaar afgegeven legitimatiebewijs noodigi Soeialislen en Yorstendom. Men schrijft aan de N. Rott. Crt. : Onder de talrijke telegrammen, welke yor de bemiddeling van de Belgische le-îtie in Den Haag aan Koning Albert I an België zijn verzonden, is een telegram ;weest Van eene groep leden van de erste en de Tweede Belgische Kamer,' ie in Brussel waren samengekomen om i stille viering 's Konings naamdag te îdenken. Hun adres werd door een bij-jnderen koerier naar Den Haag gebraclitli Een ander adres was reeds een paar agen vroeger verzonden door het sclie-encollege van Brussel. De Koning heeft it zijn hoofdkwartier geantwoord met olgend telegram, dat reeds zijne bestem-ting heeft bereikt : « Weest gedankt voor e goede woorden die mij levendig ge-•offen hebben. Ik stuur aan de hoofd-:ad en aan mijne duurbq,re medeburgers; ;n hartelijken groet. » Opmerkelijk en wel een treffend bewijs oor de grodte aanhankelijkheid van aile; elgen aan zijn persoon, is de geestdriflige ewondering, welke ook van sociaal-emocratische zijde voortdurend tegen-ver Koning Albert wordt betuigd. Volksvertegenwoordiger Camiel Huys-tans, algemeen secretaris van de social is-sche Internationale, sprak zaterdag il. i Café Hollandais, in Den Haag, op dei ■estzitting der Belgen, woorden van hulde! an den Koning, welke op de vergadering' rooten indruk maalcten. En Edw. An-1 ;e!e, de bekende voorman van de Gent-;he socialisten, maakte van zijne toeval-ge aankomst in den Haag gebruik, om ij den gezant van België zijne gcvoelens an grooten eerbied voor den Koning en e Koningin te gaan uiten, met nadruk-elijk verzoek H. Majestciten van zijn be-oek op de hoogte te willen brengen. Het is treffend te zien hoe het met deren dag toenemend lijden de Belgische evolking in hare trouw tegenover liaar orstenhuis in niets heeft geschokt, maar itegendeel eene onverbreekbare hecht-eid van banden tusschen beide heeft be-'ezen, welke men vroeger niet zoo sterk ou hebben gedacht. * * * We lezen nog in den Bien public : « De belgische socialisten hebben opge-ouden anti-vorstengezind te zijn. Citoyen Imiel Royer, een der aanzienlijkste ici-ers van de partij, heeft voor 's Konings :est in de Indépendance een artikel ge-îhrev'en, volgens ons bericht is, hulde' ordt geboden aan de hcldhaftigheid van nzen Koning. » Citoyen Terwagne heeft zijnerzijds m telegram van bijtreding gestuurd. itoyen Hubin, van den cersten ooriogs-ag in 't leger en tôt officier bevorderd, toyen Destrée, citoyen Vandervelde en og anderen deelen dezclfde gevoelens î verbergen het niet. » Bcter laat dan nooit. sm Kl Lâit'LElËn T© De Naamloozc Maatschappij der Buurt-loorwegen onderhandelt met de duitsche /erlieid over de inrichting van een ver-jerdienst voor reizigers tusschen Brussel î Luik. De trams zouden Brussel ver-ten om 8.30 ure 's morgens en te Ans ij Luik) toekomen om 2. 30 ure. Uit Ans iu insgelijks een tram om 8.30 ure morgens vertrekken en te 2.30 ure te •ussel aankomen. * * * M. Max, de burgemeester van Brussel, rblijft nog altijd te Glatz, op het uiterste mt vau Silezië. In een brief die hij aan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: antisocialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1891 bis 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume