Het volk: antisocialistisch dagblad

753 0
25 Dezember 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 Dezember. Het volk: antisocialistisch dagblad. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f767z2j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"lu 0 I n » -, m. (i Kerstgroel aan Wapenbroeders, ; Op Kerstdag, d€n grooten werelddag van Vrede, heaft Gent de hartsterkende eere, een afdeeling van het Fransch leger binnen zijn mureji te ontvangen. i Namens geheol de bevolking van Groot-,Gent begroeten wij de Fransche wapenbroeders uit ganscher hartç. We zijn gel ukkig hen te mogen zien eji lien aan onze kinderen te F ïfiogen laten zien als de wakkero zonen der grooto natie, tôt wier bescliutting Belgisch bloed heeft gevloeid en die zelf tôt liaar laatste krachten inzette om ons vertrappeld België van den beulenliiel te bevrijden. Geen Belgzalooit vergeten, dat Frank-iffik reeds twee jaar geleden afzonderlijk vrede kon hebben en er Elzas-Lotharingen heel en al bijkrij gen, op voorwaarde dat bet ons België aan de Duitscliers overliet. Nog veel minder zal ooit uit een Belgisch geheugen weggewischt worden, lioe Frank-rijk dat zoo gunstig, ja verlokkend aanbod met verachcing van de hand wees, ridder-lijk verklarend, dat zijn eigen lot voor ganschden oorlog onbreekbaar verbonden was met dat van zijn Belgischen weldoe-ner.Dit eerlijk woord van zijn hooge voor-mannen heeft het Fransch leger eerlijk gestand gedaan, wat niet de minsteglans iii de lieerlijkheid van zijn nieuw verwor-ven roem zal blijven. Dat zullen we met zielstreelende ont-roering gedenken bij de intrede der Fransche legerscharen binnen de innig be-minde hoofdstad van Vlaanderen. En op dezen reinen Vrededag zal tevens uit aller gemoed het gevoel opwellen van de grootheid der zegepraal, die ons den Vrede bracht. Want 't is voor den vrede en voor zijn Jiechte bestendiging, dat de Fransche ■wapenbroeders in verbond met onze eigen jongens gestreden hebben tegen een volk, dat bij Ons alleh den vrede verbrak omdat zlin ongemeten begeerigheid in zijn eigen gemoed .geen plaats voor vrede liet. | Noch generaal Pershing. noch maarschalk Haig, noch de maarschalken Joffre en Foch, noch onze duurbare koning Albert hebben in hun onwankelbare vol-harding ooit iets anders dan vrede voor allen betraeht. Gelijk ons eigen Belgisch voïk, hebben Joffre en Foch er de ware Kerstglorie aan IGod voor ge-geven, opdat op aarde de vrede zou geworden aan de menschen van îgoeden wil. De goede wil was bij U, Fransche bond-^ genootcn, gelijk bij or.s, Belgen. Daarom hceît uwe heldhaftigheid, samen met deze bnzer jongens, den vrede gewonnen op hen, aan wie die goede wil vreemd was. Weest dan in onze stede hartelijk be-groet op dezen reinen Vrcdesdag en dat deze» gïorie totGods eere ten zegen s traie àver de natie, wier zonen wij, aïs strijders «car don Vrede, met de trov," v r> piuiw bevriende wapenbroeders mogen ont-•van gen. De toistand ln Portugal- In het Noorden van Portugal is het tlians vollcomen rustig. Er hebben meer Jdan 300 aanhoudingen plaats gehad. Het is bckend, dat er verscheidene complotten ^esmeed waren, om président Paes te [vernie orden. Hij was voor uit door den :chef,der policie te Oporto gewaarschuwd, [die allé biizonderheden over de samen-zweringen kende, doch niets kon den président van zijn voorgenomen bezoek aan 'Oporto afbrengen. Er was ook een com-iplot op touw gezet, om den presidentieelen itrein in den Devezas-tunnel bij Oporto Le doen ontsporen, doch hier werd een streng toezicht gehouden, zoodat de uit-fvoering van het inisdadig plan verijdeld "^erd. » * * v-' In ons voorgaande nummer deelden we over de toestanden in Portugal verklarin-jgen mede van M. Affonzo Costa. We gaven 'ze terug, zooals ze opgegeven waren door |ecn medewerker van den Parijzer Matin. ;Er dient echter opgemerkt dat Affonso jCosta in deze zaak bitter weinig betrouw-ibaar is, zelf een der hoofdplichtigen zijn de lin al het kwaad dat in de laatste jaren teijn eigen vaderland is aan gedaan. Inderdaad, al de gruwelijkheden, sedert ihet aankomen der republiek in Portugal jgepïeegd, waren het werk der internationa-jle vrijmetselarij, waarvan Affonso Costa jfeen der steunpilaren is. Het aankomen iv&n Sidonio Paes, thans door die zelfde fbende vermoord, was de overwinning jder eerlijkheid in het :staatsbestuur. iHierdoor de gelegenheid tôt zelfzuchtige Êplundering en verdrukking ontnomen [fcijnde, vestigden de misdadigers, met '-ÀîfonSo Costa, Bemardino Marhado.Cha-;gans, enz. voor leiders, hun hooidzetel te ^Versailles, van waaruit gewelddadige raanslagen tegen het wettig Portugeesch [bestuur aangelegd werden, met vooraî L<>pgemaakte lijsten van de achtenswaar-fdigste staatsburgers, die moesten ver-fnioord worden. De geweldigste dier aan-toagen bralc los den 11 October laatst, [doch mislukte op twee dagen tijd, doordat ;de gesyndikeerde werklieden weigerden er aan meê te doen. Door de Fransche en •Portiigeesche aanhangers van het internationale bolschewism werd een nieuwen ■aansJag beproefd in den nacht van 21 tôt [22 November ; drie dagen nadien was hij î'reeds vergeten. f Thans is de laatste persoonlijk gepleegd op den président Sidonio Paes, aan wien !$e vrijmetselarij niet kon vergeven jdat hij een eerlijk man was en zij door hem ; ©vorwonnen werd. t DUITSCHLAND. •— Het 4Centrum zal i tfttfn kongres houden te Frankîort den -30 December aanstaande. ] 28e Jaan — M'300 Cofisfilenst — finïsgezln — Elgenfiomj Wosnsdag, 25, en Donderdag, Tû Dsoemlisr 1918 1 T VOLK VERSCHIJNT 0 M A AL PER WEEK 3 CENTIEMEN HET NUMMER Dïiilscfîland gemïoeerd. Walter Rathenau, de koning der elektri-cite'it in Duitschland en dus een der voor-naamste Duitsche nijveraars, heeft nopens zijn land het volgende gezegd : Voor verscheidene geslachten is Duitschland ge-ruïneerd; 't is de grootste ramp het land sinds meer dan 2000 jaar overgekomçn ; wij zijn geruïneerdop politiek-,nijverheids en economisch gebied. ■— Wij hebbeb meer dan 70 millioen inwoners ; het een gedeelte leeft van de grond- en onder-grondvoortbrengselen ; het ander gedeelte van de nijverheid welke grondstoffen noodig heeft. Wij hebben onze koloniën en Elzas-Lotharingen verloren ; dus ook de daarliggende ijzerenmijnen en de potasch voortbrengselen. Tevens verliezen wij de Poolsche en Deensche provincien. Detebetalenschadevergoedingen zullen al onze middelen van ontwikkeling op nij-verheids- en handelsgebied wegnemen onze bevolking zal gcdwongen worden uit te wijken naar het Zuiden van Ameri-lca, naar het verre Oosten of naar Rusland. Het zal de sterkste uitwijkingsperiode zijn die de wereld ooit gelcend heeft. i I Mil ■ Il Wil—mi Buitsche Omkeering. — Duitschland zal onmogelijk de 2 % millioen ton koopvaardijschepen kunnen leveren door de voorwaarden van den wapenstilstand opgeeishtomDuitschland te bevoorraden. Hoogstens 2 millioen ton zal men kunnen verzamelen, zoo ten minsten wordt uit bevoegde bron aan het blad Seedienst gemeld. De regeering. — Een bericht van 20 December in Zwitserland toegekomen, bevestigt de moeilijkheden tusschen de regeering en den werklieden- en soldaten-raad. Om aan de moeilijkheden een einde. te stellen, zou de tegenwoordige regeering ontslag nemen ; men zou het ministerie hervormen voor het meeste deel met de tegenwoordige ministers, doch Ebert en Barth zouden er geen deel meer van uit-maken.— De regeering is zinnens eene oor-logsbelasting te leggen. Deze zou 30 tôt 35 milliard mark opbrengen. ^ rijdtiy a i \ .n .Ieit lieden- en Soldatenraad te Berlijn gesloten verklaard. Meermalen hebben de aanhangers van Karl L.iedknechten Rosa Luxem-burg woelingen verwekt, doch ten slotte behaalde de voorstellen Ebert-Haese de overgroote meerderheid. De verkiezingen voor de nationale vergadering zijn nu be-paald vastgesteld op den 19 Januari aanstaande. Oostenrijksch-Duitschland zal er deel aan nemen. Het bestuur van den Werklieden- en Soldatenraad, dat voor-durend met de regeering in konflikt lag, is ontbonden en vervangen door een een -traal komiteit uit 27 aanhangers der regeering samen gestel d. Het is dus de zege-raal van de orde op de wanorde, ook de zegepraal der eenheid op de verdeelings-pogingen. Hoe de nationale vergadering zal samengesteld zijn kan moeilijk voor-op gezegd worden, doch de verkiezingen in drie hertogdommen wij zen op eene verpletterende nederlaag van het rood-revolutionnair vaandel. Uit dit ailes ma g het besluit getrokken worden dat de Bolschewiki het in Duitschland nog tôt geen werkelijke macht ge-bracht heeft. Een Plan vai Eindenburg. Uit Koj>enhagen wordt geseind, dat de Duitsche regeering zou bijgesreden zijn tôt een ontwerp van Hindenburg voor de vorming van een nation aal leger, sterker dan ooit te voren. De hulpdiensten van dit leger zouden door vrouwen gedaan worden. Al de officieren hebben onder-richtingen ontvangen, maar het ontwerp zelf moest Worden geheim gehouden. Ds Ententstreepsa- De Entcntetroepen bezetten thans vol-ledig drie bruggehoofden op den Ooste-lijken oever van den Rhijn. ïîet zijn : een halve cirkel naar 't Noordoosten, van 70 kilometer, met Keulen voor middenpunt ; iets meer dan een halven,cirkel naar het Noordoosten, 70 km. stroal, met Koblenz voor middenpunt ; twee derden cirkel, naar't Noord-Noordoosten, 70 km.straal, met Mainz voor middenpunt. Belnlsc&s trospsn ln Lnxsmliurg, Eenige Belgische troepen zullen binnen lcort naar het Groot-Hertogdom gaan, om aan den wensch dezer bevolking te vol doen. Dientengevolge is eene overeenkomst gesloten tusschen de Belgische overheden Bn het opperbevel der Verbondene legers. De sîad Kales- Gedurende den oorlog is de stad Kales 238 maal gebomdardeerd geworden : door irer-geschut, door vliegtuigen, door lucht-ichepen en van uit de zee. Die bombarde-nenten hebben 229 personen gedood en I 123 gekv.ctst, meest vaa de burgerlnke jevolliiiig. | ; i ■ Vrcdeslioafereîïde. DE CONPERENCIE U TGESTELD? ¥r>! gens den Echo de Paris zal de vredes-lconferencie, — ten gevol^e van Wilsons reis naar En gel and, de verkiezingen en de voorgenomen k.abinctswjjz gingen in Enge-land, — ultgesteld en ten vroegste in het begin van Februari geopead wordèn. EMGELA&BS EISOHEN. Ten opzichte der se xadeloosstelling werd ln het Engelsch oc logskabinet de mogelijkheid besproken, d it de Engelsche eischen misechien eenige jaren moesten wachten totdat aan de meer dringende behoeften van Frankrijk ei. België voldaan zal zijn. De Engelsche ministers zijn van mee-ning, dat het in het belang van Engeland zou zijn, wanneerDuitschiandgedwongen werd tôt onmiddellijke levering van ruwe materialen voor den wederopbouw van oude en in het leven rcepen van nieuwe nijverheden. Dit wordt me gelijk gemaakt door de geweldige miner, le riikdommen van Duitschland en zou tevens onmiddel- ; lijk goede uitslager* onleyeren. Hervorming yaa Staten. BELGIE EN HET GROOT HERTOGDOM LUXEMBURÏ. , Een telegram uit Berlijn meldt dat ( Frankrijk het terugkeeren van het groot ( hertogdom Luxemburg aa v België en de i grenswijziging aan ziine Noord-Ooster- ' grens goedgelceurd heeft. 1 IrmsiîîS. Z3lfsîan£i?j3 MoiîSEdiiGld. < De Verbonden en hebben dezer dagen « A.rmenië tôt oc-rJogvoerent e, dus tôt zelf- t stnndige mogendheid verklaard. J De Armeniërs zijn reeds oorlogsvoerders ' sedert Turkijc aan den oorlog deelnam. £ Het waren vooral de Armeniërs van Rusland. ten getalle van 151.000, dio hun S plicht vervulden in het I-ussisch leger. i Zij waren het, die in den h%rfst van 1914 z den opmnrsch der Turken naar Knrs tôt staan brachten. r De ve rie en in g van de hoedanigheid } van oorlogvoerende moger heid aan het Armenische volk is de eersie stap op den weg naar de erkenning van de onaflian- * ;i.I. ■ ■ * ' * 1 De Nederlandsch-Belgisc1 e Kwestie. n EEN ARBEIDERSPF DTEST. <? De Federatle der roorn1 ch-katholieke ' volks- en werkliedenbonden in Nederland ^ ongeveer 90.000 leden tellend, 'stemde een . protest tegen de neiging to' inlijving van 11 Limburg en Zeeuwsch-Viaan deren bij s België en besloot «een berosp te doen op v de mannen der Christelijke< arbeidersbe-weglng van België om event.ens tegen die neiging stelling te nemen. » — ■ ■ .i., m d Wl!son te LondSa. ? De Amorikaansche Presiitent en Mad. z Wilson ko men den 26 December in Engeland aan. Ziehier het programma van hun ? verblijf te London : don derdg gaven d feest- ? maal in Buckingham Pahce met den Koning en de Koningin ; vrijdag feestmaal door den lord-me-ier aangeboden in de Guildhall ; zaterdag bezoek aan Manchester ; zondag eerediensl te Carlislc. waar de moeder van président Wilson geboren werd ; maandag turugkeer van den Président in Frsnkriik. , I a De Eonîncj van Italië op Rels. s; Na twee dagen te Pariis verbleven te ^ hebben, waar hij ge'estdri'ft g ontvangen werd, is lconing Victor-Emrianuel zater- 31 dagmorgen, met prins do Piémont in het /J Italiaansch hoofdlcwartier gekomen. Bei- den werden er verwelkomd iloor Peppino b Garibaldi, die de eerste bgerafdeeling ei beveelt. ———— — l Maarscbalk Jsffie. s< Maarschalk Joffre is doi.derdag ont- f< vangen geworden als lid (fer Fransche ei Academie. Zijn gelegenheidsrede was een k treffende schets van den oorlog, waarin n hij den Franschen soldaat huldigdc en het v, beslissend lcarakter der Aiiierikaansche ei tusschenkomst aanduidde. De beroemde ei dichter Jean Richepin begr^ette hem als k' de schrijver der overwinningsbevelen aan pi de Marne. De toejuiehingen van het pu- bliek waren zoo hartstochtftijk, dat den v< maarschalk de tranen Over de wangen bl blggelden. d( Economisée AaDgele|enheden. 5 Voor de patroons-blocmistck. — Belang-hebbenden vragen : Mag eij schade ge- 'I' rekend worden voor vervrdzen planten .V ten gevolge van gebrek a^i koîen ?— , Neen. — Voor de serreruiten door de be-schietingen gebroken? — Jh. — Zullen de bloemîsten die er nog geeii gehad heb- to bon, welhaast kolen krijgeii? — Niet Se gekend. S W< NEDERLAND. — De geweten Duitsche Vf keizer lijdt aan de S aansclit ziekte. m — Nederland biedt nan België vee, bi vooral melkkoeicn, in ruil [van kolen. | w Men gelooft dat België het-aanbod zal I dr icunnen a,anvaarden, I ne De Bevoorrading vaa België. De minister van nijverheid, arbeid en voeding heeft verklaard dat een zjjner de-partementen zich bezig houdt met do be-voorrading in België. Groenten, aardappelen, melk, suiker, boter, vleesch, enz. maken het bijzonderste voorwcrp uit der bezigheden van dit département. De prijzen der eet-waren zouden bepaald worden en de speku-latie zou onmogelijk gemaakt worden. Gerst zou eerst dienen voor gist, dan voor de brouwerijen op voorwaarde dat eerst de paardenvoedering verzekerd weze. Wat de aardappelen betreft, in zokere streken zijn er veel, in andere weinig; daarom zal eene juiete verdeeling plaats liebben; de suikermassa, beteravensiroop, confituren, zeem en dergelijke is aangeslagen; de suiker zal niet afgeleverd worden aan de chocolade-fabrieken of suikerbakkers, daar het alge-tneen gebruik den voorrang heeft, maar zeer waarschijnlijk zullen groote hoeveelheden suiker voor den vreemde ingevoerd worden. De melk moet door den voortbrenger gele-cerd worden aan fr. 0,60 de litef en zal door ïen verbruiker 1 frank betaald worden. De gouverneurs mogen de voile melk op-jischen voor de kinderen, ouderlingen en zie-ien. De handel van afgeroomde melk is fi'ij. Voor de boter zullen de burgemeesters leze mogen opeischen voor de behoeften aunneF inwoners; hoogste prijzen zullen vastgesteld worden. Wat nu het vleesch aangaat. Er zal ver-joden worden elk jonge vrouwelijke dier lat geene zes tanden heeft te slachtcn; ook îe koeien die nog melk geven zullen niet nogen geslacht worden; evenmin de varkens ran min dan 60 kilo; hier ook zullen hoogste jrijzen bepaald worden, die door de vieesch-^erkoopers zullen moeten uitgehangen wor- , [en. De burgemeesters zullen het noodige • laehtvee mogen opeischen; is er nog vee 1 'Ver, dan zal de markt vrjj zijn. Men zal vee [oen komen uit Argentina en Holland. iuikerij en tabak zullen opgeëischt worden. Voor aile overtredingen zullen zeer strenge ) traffen toegepast worden. i — Biimen enkele dagen komen voor België . 5.000 ton graan, 15.000 ton spek en smout; ' 1000 ton vleesch, 1000 ton haring, 2000 ton ' eep, 1000 ton koffie, 300 ton cacao enz. Eene overgroote hoeveelheiu nieuwe Ame-ikr.ansche oorlogaschoenen zullen kunnen 1 erkocht worden aan 10 of 20 fr. Belangriike 1 oeveelheden kakistoffen worden verwacht i ^ ■ ■ ■ ' | Bî'«we P?i!8îljkç Nuntius !n Belsiô- • Mgr Nicoira, die smds 13 Julilaatst be- 1 oemd is tôt pauselijke nuntius in België, ] ls opvolger van Mgr Locatelli, die naar .issabon verplaatst werd, zal binnen enige dagen uit Chili te Brussel aankomen >e nieuwe nuntius, die reeds tien jaren ' i België verbleef, had on der de Brussel- ' ;he bevolking algemeene instemming.en ] riendschap genoten. ' Bij zijn vertrek in 1898,zegde hij :«Het 1 îijt mij België te moeten verlaten dat : als mijn tweede vaderland beschouw ; aar heb ik de schoonste jaren mijns levens , esleten.» Hij had dus België lief en België elf beminde hem. y Thans lceert Mgr Nicotra terug als ' untius, juist op een beslissend, wellicht et besîissendste en gewichtigste oogen- * lik, in de gansche geschiedenis van België. 1 ■ cawMo—i Arbeidsiiieuws. ! Te Audenaerde heeft hetschopencollege e minimumloonen als volgt vastgesteld Metsers, schriinwerkers, schilders, sme- < en, pannedekkers : 0.60 fr. per uur ; , ;haliedekkers 0.75 fr. per uur; halve j erkliedcn en dieners : 0.45 fr. per uur -, e ondernemers zullen voor het noodige j m en de verzekering tegen ongevallen ) >rgen. c — De bond der vakmeesters in het >uwwerk van A.ndenaerde stelde even- r nis de tarieven vast : Schilders-g"azenmaleers 0.80 fr. per uur; oodgieters-zinkbewerlcers : 0.85 fr. ; de shaliedekkers 0.90 fr. ; metsers en pla- t nneurs : halve gasten 0.55 fr. ; meesters- ? i voile gasten 0.75 fr. ; smeden en me- 1 îniekbewerkers : halve gasten 0.65 fr. ; .c icesters en voile gasten 0.85 fr. ; schrijn- i erkers : halve gasten 0.55 fr. ; meesters j » voile gasten : 0.75 fr. ; steenkappers g i marmerbewerkers, prijzen in overeen->mst met de steengroeven. — Al deze •ijzen zijn maar voorloopig. , Voor de staatswerklieden. — Onze volks- j irtegenwoordiger Gustaaf Huyshauwer t Ijft zich voortdurend met de belangen ;r staatswerklieden ieverig bezighouden, t n dit kan hij reeds verzelceren : De dag- li en nu voorloopig vastgesteld, zullen als ^ in meer normalen tijd gekomen zijn, vaste daguren omgezet worden. Ook r] ; werkuren zal het beheer naar elks Vol-'eningregelen. De ambtenaars en bedien- v :n worden niet uit het oog verloren. —De werkstaklng in de Engelsche ka-enspinnerijen van Lancashire kan als elneligd beschouwd worden. Rond Kerst-g denkt men den arbeid te hernemen. De srklieden ontvangen eene verhooging n 50 % op de loonen van vqôr den oorlog, odat men het verscliil tusschen de aan-■"dingen der patroons en de vragen der v rrklicden in twee gedeeld heeft. Inder- d ad als elk wat toegeeft,geraakt men het n igal geraakkelijk tôt eene overeenkomst, o MSBteat ll l ITIHI | BERïCHT. Bl] gelegenheid van Kerstdag zal ont blad nlît verscbljnen en zullsn odz bureelen gesloten zijn- liMjyjwmmumw ■■ Naar het Vaderland terug, ' DE KRIJGSGEVANGENEN. De booten die in de verscheiden havenf onze gevangenen zullen gaa.n afhalen, zullen' levensmiddelen genoeg aan boord hebben voor hunne voeding tijdens den overtocht en om proviandmagazijnen in te richten in de inschepingshavens. Wat den gezondheidstoestand betreft, de Verbondenen hebben onderlinge genees-kundige commissies ingesteld' die zuller. werkzaam zijn bij de commissies voor do ontvangst dor krijgsgevangenen. Anderzijd?. zullen drie gezondheidstreinen, van uit de vooruitgeschoven elementen van ons veld-leger, in Duitschland onze gekwetste o: zieke landgenooten gaan halen ten einde hun e ne lange en vervelende reis over zee te sparen. De families mogen volkomen gerust zijn over het lot van hunne aanverwan en, die nog in de vijandelijke ka,mpen vertoeven: al de maa regelen zullen genomen worden opdat zij zoo spoedig mogelijk en in de besto voorwaarden gerepatrieerd worden. Ten gevolge echter van de totale desorganisatie van het vervoer in Duitschland, is het te voorzien dat nog verscheidene weken zuller. verloopen alvorens al onze landgenooten terug zullen zijn; men vergete inderdaad niet, dat niet minder dan twee en een half millioen Engelsche, Italiaansche, Fransche, Belgische, Iioemeensche en Russische ge-vangenen Duitschland moeten on+ruimen. De postdienst tusschen België en Duitschland werd, wegens de gebeurtenissen, onder-broken. De families zullen waarschijnlijl: van hunne aanverwanten in Duitschland geen nieuws meer ontvangen, tôt wanneer ze zullen terugkeeren. De Belgische Midden-dienst voor de krijgsgevangenen is te huimer besehikking om hun al de inlichtingen te verstrekken, die ze zouden wensohen. IIST BELGIË. Werkelljk ALGEMEEN Stsmrec'ît. De Soir meent te weten, dat de Bel-|ische Kamer ten slotte t'aklcoord zal . malien om het algemeen stemrecht op îl-jarigen leeftijd aan te nemen, zondei mderscheid van geslacht. Een Kabin3tsraad. Vrij dagmorgen werd in een Kabinets-■aad besloten, maatregelen te nemen tegen ie functionnarissen en bedien den van aile »raden, die vrijwillig de politiek der Duit-;chers hebben gediend. Zij zullen afgezet ïn vervolgd worden door de tribunalen. Onderscheldingen zullen gegeven wor-len aan dezen die zich bij de bezetting îeldhaftig gedroegen en decoratiën ad Dosthume, (na den dood), zullen toe-'ekend worden aan de gefusilleerden. Vndere onderscheidingen zullen verleend îrorden aan dezen die door de Duitscfte •echtbsnken veroordeeld werden. 3e volksvsrtegenwcordlflers en 't fiuur leven. De kwestuur der Kamer heeft beslist iene vergoeding van honderd frank per ,veek toe te kennen aan de Kamerleden. Deze vergoeding zal aanzien worden alg iene verblijfsvergoeding of liever voor îet duur leven. Op den Ijzerenweg. Minister Renkin heeft een beambte naaï "rankrijk gestuurd om, voor het ijzeren-vegpersoneel, groote hoeveelheden stof, laneel, schoencn, enz. te koopen. Met het sTationaal Komiteit heeft hij eene over-ienkomst gesloten om kantienen in te ichten, om de machinisten en werklie-len van den ijzerenweg, die zich moeten rerplaatsen, toe te laten bij hunne aan-romst, op vreemd grondgebied, zich warm :ten te verschaffen. Voor de Gepsnslosneerden. De nieuwe vergoeding voor duur leven oegelcend aan de titularissen van een lensioen op de Schatkist of bijzondere :assen, zal zoo mogelijk op 1 Januari 1919 •ereffend worden, voor zoo veel de titu-arissen door hun pensioenbrevet, kunnen >ewijzen dat zij den termijn tôt 31 De-ember 1918 reeds ontv°naen hebben. In zekere streken is de 4e trimester nog Liet ultbetaald. 380 MHjoan terui ln België- In den nacht van donderdag op vrijdag «vond zich in den trein,uit Keulen te Brus-el aAnkomend, 380 millioen frank, gestolen a België. De wagon, die in het rnidden van Len trein was, werd onder de bewaking van : Belgisch leger rond 10 uur 's morgons ge-sst en de belangrijke som, begeleid van een «loton ruiterij, naar do Nationale Bank ebracht. Trslnen m 't Land van Wm- De volgende treinen loopen thans tufischeu et Vlar.msch Hoofd (Antwerpen) en Sint-îiklaa« ; Uit S. Niklaas om 5.45 en 16.20 uur; it het Vlaamseh Hoofd 7.22 en 19.10 uur. In de riehting Lokeren-Gent lOopen de reinen nog niet verder dan S. Niklaas. De jn Mechelen-Terneuzen is nog niet gereed. De buurtepoorweg S. Niklaas-N ieuwer-erke-Vracene-Kieldrecht loopt opnieuw. De trein die uit Brussel (Midi) om 6.40 ur naar Enghien rijdt, gaat sinds maandag >t in Bassily. Van heden af rij^en. nog do olgende treinen : Luttre 6.30 uur,jaankoi^(st > Brussel 8.12 uur; vertrek uit Binssol 5.10 uur met aankomst te L/uttre to 16.41 ur. Brusgel-Charleroi vertrek 7.45 uur, «ikomst 10.17 uur; terug uit Oharleroi 4.39 uur met aankomst te Brussel om 7.16 uur. Werkmansabonnementen- Om de herneming van liet werk te be« orderen ware het wenschelijk zoo spoc- . Ig als maar mogelijk de werkmansabon- « ementen op de buurtspoorwegen weder- '•/ tn Jn te voerep,- T; 6i ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: antisocialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1891 bis 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume