Het volk: christen werkmansblad

1401 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 01 Januar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wd3pv6fr0j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Yijf-en-Wfliigste Jaar. - N. f ACe briefwisselingen vracht, •ry fe zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaraL gaateoh. « Drukkerij Het Volk « Meorsteeg, n« 16, Gent. _Bare«i,van West-Vlaanderent pasten Bossuyt, Güde der Amoachten, Kortrijk Telefoon 533 Bureel van Antwerpen, BraCant en Limburg : Viktor Kuyl, •underbroederstraat, 24, Leuven Verschtfnt e maal per week. pwjrmr-rri. Eoïsiienst — Huisgezin — EigenSoi CHRISTEN WËRKMANSBLAD '■'»J3Li^ü.»i»1'- ■■^éti *ö' w* Men schrijft In: Op alle postkantoren aan 10 fïv per jaar. Zes maaivden ff. 5.00? Drie maanden fr. ü.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ti betalen. '■ Kechterlijke herstelling, 3 f?, per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent. 2 CENTIEMEN HET NUMMER OfiicieeleMededeelingen Krediet en Werk. Militaire maatregelen in Italië. Aan al de burgemeesters der Italiaansche steden is bevel gegeven de passeporten in te trekken^.die geleverd waren geworden voor den^vreemde, vóór den 6 Augusti, van al de personen min dan vJ9 jaar die nog in Italië verblijven. 1■■T .-'MaiS^Miii Het vIuchleliugeLspaagsiuk in Engeland. Het aantal belg§che vluchtelingen groeit bestendig iup*- Eene der groote moeilijkheden bestaat in het werk verschaffen aan de tigjrijke vluchtelingen. De Daily News c>|jikt dat het gevaarlijk zou zijn hun wepk te geven, daar dit de engelsche werïSieden zou kunnen schaden, doch, voegt hetzelfde blad er bij, het ware wenscftelijk de noodige kapitalen te verzamelen voor het fabrikeeren van alles wq| er noodig zal zijn, wanneer de dag zal. gekomen zijn om de pujnen van het verroeste herop te richten : deuren, ven*érs, tafels, stoelen, bedden, kasten, ei«... Voor dit werk zouden de belgischejbnbaehtslieden kunnen gebruikt worde* Aan de ontwikkelen, zegt het dagblad, die de engelsche tal. machtig zijn-, zou eene bureelbezighefi kunnen gegeven worden, maar voorfal de anderen, die toch zoo talrijk in Engeland verblijven, wordt geen^ oplossii© gegeven. y-—-— Belgische vluehlefiugen in Holland. Het Baselsch Ste-Jnkomiteit voor « Unterstutzung und Hip Nodlei denden Belgice » heeft voor dl Belgische uitgewekenen in Holland e Bc gift vèn 20.000 fr. gestort. Sinds 27 OctobJr werden door het Nederlandsch Steujkomiteit 7500 per sonen ingelicht omijer.t de verblijfplaats van opgezochte fanfcieleden. am Gebrek aan werk, gebrek aan loon, gebrek aan brood : die drie gaan samen. Maar in menige omstandigheden zijn ze samen het gevolg van een ander gebrek : het gebrek aan krediet. Inderdaad, vele ambachten liggen stil, welke zouden kunnen werkzaam gemaakt worden, indien er krediet ware voor de patroons. G'hebt allerhande meubelmakers, ornamentsnijders, beeldhouwers, en misschien nog veel andere stielmans, welke zouden kunnen werken, indien de betroffen patroons over het noodige krediet beschikten om materiaal en arbeid te kunnen betalen. Hoevele meubels, snijwerk enz. zullen na den oorlog niet moeten vervaardigd of hermaakt worden? 't Zij voor berken, scholen, andere openbare en bijzondere gebouwen? Dan zal er te veel bezigheid zijn en nu is er volslagen gebrek aan. Waarom niet op voorhand gewerkt? Omdat de patroon, meestal een middelmatig burger, geen voldoende krediet heeft om zulks te wagen. Zouden geen bevoegde komiteiten, daartoe bepaald in te richten of afhankelijk van de openbare besturen, daarin kunnen voorzien? Het is geen bijzondere gunst die wij vragen, maar wel het algemeen belang dat we daarmede op 't oog hebben. Immers, de patroons en werklieden der bruikbare stielen hebben thans, bij gebrek aan werk, ook gebrek aan koopkracht ; de neringers vérliezen daardoor omtrent gansch de kliënteel van die menschen en kunnen aldus, bij gebrek aan inkomen, ook niet laten werken; hieruit spruit nood voor velen, die dan van de openbare weldadigheid of voedseldeeling "het noodige moeten vragen. Ten slotte is 't dus de algemeenheid die JeMen moet.en 't blijkt bijgeyojg, wel in 't algemeen belang te wezen, zöö'wif' vragen de stielen, welke er vatbaar voor zijn, in de mogelijkheid tot werken te stellen. De stad Gent heeft aan duizenden werklieden gedeeltelijk arbeid verschaft, met hen aan de haven graafwerk te laten verrichten, dat anderszins veel goedkooper mekanisch hadde kunnen gedaan , worden. De stad heeft daar zeer wel aan gedaan; maar waarom zouden openbare besturen anders handelen, waar het veel ! minder eene gift en veel zekerder slechts een voorschot zou gelden ? Met hare geldbons, dié toch maar leenbetuigenissen zijn, zou de stad ook aan de stielmans het krediet kunnen verstrekken, dat zij zouden noodig hebben om hun volk te laten werken. Daar is bijv. eene stad, wier gemeentelijke inrichtingen grootendeels beschadigd of bijna vernield zijn. Eens de ooslogsramp voorbij, zullen daar nieuwe meubels van allen aard noodig wezen. Waarom /zo* men die nu niet laten maken, mits aan de ondernemers van het werk 't noodige krediet te verstrekken om hunne werklieden en materialen te betalen ? En zelfs buiten dat noodige, hetwelk er eerlang toch komen moet, zijn er niet een onberekenbaar aantal voorwerpen die men thans zou kunnen laten vervaar digen om ze slechts later in verhandeling te brengen? Kon daartoe het noodige krediet worden aangeschaft, hoevele ambachtslieden en stielwerkers waren niet uit den nood geholpen en voor behoefte aan rechtstreeksche liefdadigheid gevrijwaard 1 Van verschillende zijden is daarop onze aandacht gevestigd geworden, en op onze beurt roepen wij er de goedwillige aandacht op in van de openbare besturen en van de machthebbende personen welke uitvoerende komiteiten in dien zin zouden kunnen vormen. Werk verschaffen door krediet te verstrekken, ware eene degelijke hulp voor velen. Op de beide Ooplogsfooneelen. (Duitsche Melding.) Aan de Post (Zuidstatie te Gent) aangeplakt : Van het groote hoofdkwartier. — 30 December, 7,10 ure 's avonds : Het gehucht S. Joris dat wij voor overrassenden aanval ontruimden, wordt nog bestreden. j In Oost-Pruisen zijn russische ruiterijaf deehngen bij Pillkalen teruggedrongen. ! Het aanvallend optreden bij BèwraAbschnitts wordt voortgezet. De strijd bij Rawka-Abschnitts ten oosten van Davos en bij Inlowodz duurt voort. Elders niets nieuws. In Vlaanderen en Fransen-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 28 December. (Wolff.) — Uit het groote hoofdkwartier : Bij Nieuwpoort hebben de Bondgenoten hunne aanvalspogingen hernieuwd zonder hun doel te bereiken. Zij werden idaarbij gesteund door geschutvuur uit zee dat den Duitscers echter geen schade toebracht; enkel eenige inwoners van Westende zijn er door gedood of gewond. °P .de , St-Jorishoeve, die volgens dé officieele mededeelingen der Bondgenoten in hunne handen zou zijn, deden zij aandien die mislukten. Ten Zuiden van Yper werden loopgraven van de Bondgenoten genomen; idaarbij vielen eenige dozijnen gevangenen»n de handen der Duitschers.I ■ Een aantal aanvallen der Bondgenoten S ten Noordwesten van Atrecht werden «fgeslagen. Zij hernieuwden hunne aan1 gallen foh Zuiden Yan_Vegdu^maar " De Belglsolie Verliezen. i-De Mohiteur zal eerstdaags de lijst afkondigen der overleden, belgische officieren, gestorven tijdens de geleverde geve&hten, gedurende >dé vier eerste maanden van'dén oorlog. Het is vooral het officierenkerps van de infanterie, dat het grootste verlies heeft geleden. De officieren van de ruiterijkorpsen hebben zeer weinig dooden. Ook de officieren van de geschutafdeeüngen hebben enkel eenige onbeduidende verliezen geleden. Wordt oorlogsehade betaald ? Deze vraag zal zeer waarschijnlijk bevestigend wjSrtlen beantwoord. Voor ons -land is er geene officieele belofte, doch hetgeen door dg- andere landen besloten, is zal voorzeker ook in België besloten worden. De engelsche kabinetsoverste, M. As•quith•, Het reeds weten dat zijne regeering alle onkosten zal dragen der beschieting van de engelsche kusten. M. Viviani deed in de openingszitting der fransche Kamer d*jërföe belofte. Het is dus voorzichtig dat'de belanghebbenden, zoo spoedig, mogelijk, de beschadigingen doen bestfetigen en schatten, door personen wiens getuigenis later niet zou kunnen in twijfel getrokken worden. Belgische Kolen. .: Volgens de Brusselsche bladen zou net getal werklieden die thans in" de Belgische koolmijnen werken, als volgt zijn : Bekken van Luik, 18.500 op 38.000 of 48%; Bekken van Charleroi, 37.000 op 68.000. of 54%; | Bbrinage, 30.000 op 40.000, of 75%rér^:ë^:^-^«^&^S^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume