Het volk: christen werkmansblad

1532 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 12 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm24n2t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vijf-rnT\vinli»sle Jaa - N. 275 ËoisdieBst — Hnlsgezio — Eigeadon Dinsdag, <2 OcloiteMH Aile briefwitEeïingtii vrscfc vrij te zen den aan Au g. Va Ifeghtm, uitgcvcr vooi denaam naatsch. «Diukkerij Het Volk Meerfcteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wcst-yiaanderer Gaston Boesuyt, Recolletter etraat, 14, Kortrijk. Eureel van Antvierpen, Bra bart en Limhurg : Viktor Kuy Va&itstraat, 3, Leuven. HET VOLK Men sohrljft In : Opallepostkantorenaan lOft. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop t* betalen. Eechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. Verscliijot G maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Ce i» lie: ne il het nummer 16 Ceaiiemen per week VKRORDENING. De «estemmingen betreffende het in-beslagnemen en de hoogste prijzen van gedroogde Chicoreiwortels van de ver-leden oogst worden ook voor de aanstaan-de oogst van 1915 aangezet. De eigenaars van Chicoreiwortels hebben zorg te dragen dat de chicoreiwortels zoo spoedig mogelijk gedroogd worden. Het huis S. G. Kaufmann, te Gent, Ossenstraat 17, — agentuur van den centraal inkoopplaats te Brussel — is gelast met den aankoop van gedroogde chicoreiwortels tegen contante betaling, in aanmerking nemende de verordening «ver de hoogste prijzen. Gent, den 7 October 1915. De Etappen-Kommandant. GP DE BALKANS. Grlskeiilanas Onzljdlgheid- De hoofdministei' Zaimis verklaarde aan de diplomaten van het Vierverbond dat Griekenlaiid zijne onzijdigheid streng wil bewaren. De diplomaten reikten daarop eene gezamenlijke nota, waarin onder andere voorkwam dat het Vierverbond deze onzijdigheid smelding niet kon erkennen, en dat de troepenlanding in Griekenland's belang is gedaan geworden, daar het Grieksch-Servisch Verbond zulks vordert. Terzelfdertijd werd aan Grieken-land schadevergoeding verzekerd. Ëe Siulp aan Ses'vlë. De Morning Post verneemt, zoo meldt een i?eizfer-telegram aan eenige bladen, van haren correspondent te Petrogad,dat indien het tôt vechten komt (met de Bul-garen) de troepen van de drie bondge-nooten zij aan zij zullen strijden met de Serviërs. De Britsch-Fransche landingsmacht uit Saloniki is naar het Servische front door-gegaan. Maar dit is niet ailes, wat de bond genooten voor de gemeenschappelijke zaak hebben gedaan. Rosoionîë's Eoadlng. BOEKAREST, 9 October. (Wolff.) Uit de uitlatingen in de pers van bijna elke richting en uit inlichtingen, afkoms-tig uit gezaghebbende kringen blijft de opvatting, dat er voor Roemenië geen aanleiding bestaat om wegens de gebeur-tenissen in Bulgarie en Griekenland van houding te veranderen. 4> * * Een teiegrain uit St. Petersburg in Politken verschenen, zegt dat eene af-ivaardiging van Roemeensche parlements-leden aan Bratiann verzocht heeft de mo-bilisatie van Roemanië uit te stellen Bratiann sloeg dit voorstel van de hand In St. Petersburg echter is men van meening dat Bratiann van gedacht zal veranderen. De Oostenrijksch-I-Iongaarsche gezant, graaf Ezernin, en de Bulgaarsche gezant, Radew, hebben bij den Roemeen-schen minister een verhoor gehad. Beidt gezanten kwamen op tegen de moeilijk-heden die Roemanië in den weg legt aan tien doorvoer van Bulgaarsche waren. De Fans en lie Oorlog. De Tijd heeft den tekst ontvangen van den brief, dien Paus Benedictus XV aan den aartsbisschop van het Spaanschc episcopaat gericht heeft. Hij drukt daariri zijne erkentelijkheid uit, voor de aanbie-ding hem gedaan. om in Spanje een toe-vluchtsoord te zoeken, indien een verblijl in Italie voor hem gevaarlijk zou worden « Wij bidden en smeeken echter God met aandrang, » schrijft hij, «dat wij de gast vrijheid, die onze zeer geliefde zoor koning Alfons en gij ons aanbiedt, ool maar voor een korten tijd, niet noodif zullen hebben. Want wij zouden niet il ballingschap kunnen gaah, zonder da1 de Kerk er rouw en eene ernstige schadi van ondervond, gelijk gij het zelî vreest indien de droevige omstandigheden, waar in zich de H. Stoelbevindt,tot dat uiterst< wuden dwingen. » * * Karciinaal-Staatssekretaris Gasparri werd door den uitgever der Jewisch Daili News van New-York verzocht, den H. Vader te bidden, bij zijne bemidde lingspogingen tôt verzachting der oorlogs ellende ook te willen de Joden gedenken die in vele landen nog vervolgd en vai burgerrechten beroofd blijven. Daarcp heei't de vertegenwoordige van den H. Stoel te Washington, Mgr Bonzario, dm verzoekèr geantwoord, da de H. Vader van zijn wensch kenni genomen en hem opgedragen heeft der schrijver mede te deelen, dat Hij in zijni verdere bemiddelingswerkingen, bij voor komende gelegenheid ook voor recht matige behandeling der Joden zal op tredeu. lïlvoef ttil Kederland verboden. Het Nederlandsche Slaatsblad n° 422 kondigt aan : De uitvoer van aile kool, van aile soor-ten van snijboonen, van spersieboenen, van Heinrich's Riesenboonen, van uien, van aile peettsoorten — voor zooverre niet reeds verboden,— en van lcroten is verboden van den dag der aflcondiging van dit besluit. De Kroon houdt zich voor, dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere ge-vallcn daarvan ontheffing te doen ver-leenen.OfficieeleMededeelingca In VJaaiidefeo, Frankrijk en Elzas. (Duiische Melding.) BERLÏJN, 9 October. (AVolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Noordoostelijk van Vermelles sloeg een sterke Engelsche aanval onder zware verliczen neer. Bij een en plaatselijlcen Duitschen aanval werden Zuidwcstelijk het dorp Loos kleine vorderingen behaald. In Champagne vielen de Franschen ha urenlange artillerievoorbereiding de stel-ling Oostelijk de Navarin-hoeve aan, geraakten hier en daar tôt in de graven, maar werden er door tegenaanval weder uitgeworpen en lieten bij aanzienlijke bloedige verliezen eenen officier en 100 man gevangenen ito onze hand en. In Fransch-Lotharingen verloren de Franschen de veelbekampte hoogte Zuidelijk Lintrey. Een officier en 70 man, 1 machiengeweer en 4 mijnenwerpers bleven bij ons. BERLIJN, 10 October. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Aan de hoogte Oostelijk van Souehez verloren de Franschen eenige graven en boetten een machiengeweer in. Bij Tahure in Champagne wonnen wij van het verloren terrein, op eene front-breedte van omtrent 4 kilometer, bij tegenaanval verscheidene honderd meter terug. (Fransche Melding.) PARIJS, 9 October. (Reater.) Ambte-lijk bericht van vrijdagacl'ternoeii : Nocrd elijk Atrecbt duurdo het weder-zijdsche gesebufcvuur 's nachts voort bij Souche-/ en omgeving, alsook in den seoter der hoogte 140 tofc La Folie. Tamelijk sterke werkdadigbeid der vijandelijke artillerie, door de onze beai.twoord, werd gemeld uit het gebied van Rciye en Noordelijk do Aispe van Tracy-le-Val en uit het woud vrn St-AL-rd. In Champtgne beseboten de Dt.itschers hevig onze stellingen tusschen de straat-we„eri St-.KiL" ire-Sfc-Souplet en Sourir-Soni-me-Py. Onze bftterijen antwoordden overal krachtig. In do verbindingsgi ngen Zuid-oostelijk Tphure en bij der lieuvel v?n Le Mesnil wordt dp strijd levendig voortgezet. In de Argonnen en aan de Ma?s veraielde eer e onzer mijoen sappemverken des vijaiids in het woud van Malancourt. Op het overige front was de nacht betrekkelijk rustis,. — Ambtehjk bericht van vrijdagevond: Na stei'ke bescl ietmg met gr<?n?ten van aile kahber, beproefaen de Daitschers heden eenen zeer hevigen aanval op Loos en zijne Ne ordeliike omgeving. De aanval werd vol-leaig teruggeslagen. Wederzijds geseta tvuur in de West-Ai"-gonnen, in het Prieeterwoud, in de Vogezen aan den Brannkopf en in de omgeving van S_ nd ern? ch. PARIJS, 10 October. (Reuter.; Aino-telijk bericht van zaterdagaeMernoen : Verleden nacht ingekomen bericliten melden dat de gevcchten op dc% Duitschen storm tegen Loos zeer geweldig ge-weest zijn. De aanstormende divi.sies werden door ons vuur neergeslagen. Slechts enkele afdeelingeu konden voet ; vatten in de schutsgraven, die wij ver-: overd hadden tusschen Loos en den straat-; weg Lens-Béthune. Andere plaatselijke, even heftige en ; herhaalde aanvallen tegen onze stellingen : Zuidelijk Neuville-St-Vaast werden insge-' lijks tcruggeworpen ; al onze vorderingen | der laatste dagen werden behouden. Tamelijk hevige, wederzijdsclie ka-nonade in den sector van Lihons alsook in het gebied van Quennevic-res en van / Nouvron. In Champagne werd 's nachts een Duitsche tegenaanval ondernomen . en door ons artillerievuur staangehouden. - De vijand beantwoordde onze vordering van gister, Zuidoostelijk Tahure slechts ' door eene hevige beschieting met aan-wending van verstikkende en traiien-r lokkende gassen. Aan den Westrand der Aigonnen deed het j'ngrijpen onzer batterijen de Duitsche 3 kanonade tegen onze schutsgraven in den t sector St-Thomas staken. . In Lotharingen gingen verscheidene . sterke vijandelijke verkennersafdeelingen tôt aanval over tegen onze vooraitgescho- - ven posten in het woud van Parroy ; zij werden volkdig teruggeslagen. Op het front Reillon-Leintrey had eene dier af-deelingenin eer.eonzer stellingen der eerst Unie voet gevat, maar werd aanstonds bij deelen weder verdreven Geen aanmerkenswaardige voorvallc-n op het overige front . — Ambtelijk bericht van zaterdag-avond : De Duitschers hernieuwden dezen voor-middagliunne aanvallen tegen onze schutsgraven voor Loos. Zij werden teruggeslagen in de schutsgraven van waar zij uit-gekomen waren. Dezen namiddag hevige wederzijdsche beschieting op ganseh het front in Artois ; vijandelijke beteogingen met artillerie- en geweervuur aan het kruispunt der vijf wegen Oostelijk van Souciiez en aan de Aisne bij Godât, werden door ons slop-vuur teruggewezen ; tr volgden geen in-fanterie-ondememingen op. In Champagne wicrptn wij eenen tegenaanval op den lieuvel van Tahure volko-men terug en verstrooiden vijandelijke verzamelingen, die eene nieuwe poging des vijands schenen voor te bereiden. Gevechten met bommen en torpédos in de Argonnen, in het gebied van Four-de Paris, op de Maashoogten der baan van Calonne en in Eparges. In Lotharingen veroverden wij eene schutsgraaf terug, waarin de vijand zich kunnen houden lrad ten gevoîge zijrn n aanval van gister op het front Leintrey. (Engelsche Melding.) Van de NEDERLANDSCHE GRENS, 10 October. — Veldmaarschalk Frencli meldde den 9 October : Sinds den 4 October heeft de vijand voort durend 'granaten geworpen op onze nieuwe schutsgraven Noordelijk het ka-naal van La Bassée en herhaaldelijk bom-mcnaanvallen ondernomen op de Zuider-zijde der verschansing Hohenzollern, welke wij bezet houden. Al die aanvallen werden ai'geslagcn. Ondadks het vijandelijk artillerievuur zijtt wij Noordoostelijk van Loos lang-zamerhand vooruitgcriikt tusschen den heuvel 70 en Hulluch. Wij hebben terrein-gewin van 500 tôt 1000 meterdiepte. Gisternamiddag werd het onlangs dooi ons veroverd gewest hevig door den vijand beschoten. Op deze beschieting liet hij een infanterie-aanval volgen op het ruim Zuidelijk van Loostot aan de verschansing Hohenzollern. De aanval werd teenemaa afgeslagen. Bij eenen tegenaanval stekler wij ons in 't bezit van eene Duitsche schutsgraaf, 500 mster \Ye ;telijk van Ste-lie.Op het Oostelijk Gevechtsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 9 October. (Wolff.) Ui1 het groote hoofdkwartier : Voor D unaburg zijn Garbunowka (Zui delijk van llluxt) en de vijandelijke stel-ling beider.zijds die plàats, op 4 kïlometei breedte bestormd. 5 oîficieren en 135( inan zijn gevaugen genomen, 2 machien-geweren buitgemaakt. In een gevecht bij Nescey, Zuidelijl het Wieszniew-meer, werden bij de leger groep van veldmaarschalk von Hinclen-burg 139 gev?ngenen ingebracht. Var eene herhaling van groote aanvallen zaj. de vijand af. Door de legergroep van prins Leopolc van Beieren, zijn Noordelijk Korelitsch alsook bij Labusy en Saluszjc, Ru s si se hf voorstooten gemakkejiik afgewezen. Zuidwestelijk van Pinsk-zijn de plaatser Komary en Prykiadniki st ormenderhanc genomen door troepen der legergroej van generaal von Lirjsingen. Bij Wolka bereznhiska en Zuidwestelijk van Kuc hockawola zijn cavàleriegevechten aar gang. Noordelijk en Noordwestelijk van Czar torysk is de vijand acliter de Styr terug geworpen. Zijne aanvallen Noordelijk d( baan Kovrel-Rowno mislukten. BERLIJN, 10 October. (Wolff.) Uil het groote hoofdkwartier : Tegenover de legergroep van veldmaarschalk von Hindenbuig poogden d< Russen de stellingen weer te nemen wellce hun ontnomen waren bij Garbu nowka, Westelijk va» Dunaburg. He1 Icwam tôt hevige lijfsgcvechten, die ein digden met de terugwerping van der vijand. Noordelijk de baan Dunaburg-Po-niewiez, Westelijk van llluxt, werden d< vijandelijke stellingen in omtrent 8 kilo meter breedte genomen, ; zes officieren 750 gevangenen vielen in onze handen vijf machiengeweren werden buitgemaakt Bij de legergroep van prins Leopold var Beieren niets nieuws. Zuidwestelijk van Pinsk is het dorj Sinczvczy door de legergroep van gene raal von Linsingen stormenderhand ge nomen. De cavaleriegeyecht.en duren voorl bij Kuckocka-Woia alsook in de streel van Ieziercy. Op het front tusscher Rafalowka en de baan Kowel-Rown werden vec-lvoudige voorstooten de vijands afgewezen en 383 gevangenen in gebracht. Het leger van generaal graaf Bothme sloeg sterke Russische aanvallen Noord westelijk van Tarn opol terug. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 9 October. (Wolff.) Ambtelijk mededeeling : De vijand zette gister met sterke krachte: zijne aanvallen voort tegen ons Oost-Gali eisch en Wolhynisch front. In Oost-Galici voerde hij zijne stormtroepen tegen onz stellingen Zuidelijk van Tlustz en bij Bruka now. Hij werd overal teruggeslagen. Ojste lijk van Buczacz joeg onze artillerie eei kozakkenregiment op de vlucht. Ook bij Kremieniec herhaalden de Russeï hunne aanvallen met denzelfden uitslag al tôt hiertoe. Het Russische infanterieregimen N° 140 werd Zuidwestelijk van Kremienie verstrooid. Bij den gevolgi'ijken afweer der Russisch voorstooten in het Wolhynische vestings gebied onderscheidde zich het infanterie régira ent N° 90 door stand va stig uithoude; in zijne sterk beschoten graven. De Noordelijk van Koiki voortdringend Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsch strijdkrachten wierpen, den vijand over d Styr terug. Het gister meê0edeelde gevengenents steeg tôt 0000. WEENEN, 10 October, (Wolff.) Amb telijke mededeeling : De Russen hebben ook gister hunn zooals tcvoren vruchtelooze aanvallei niet opgegeven. In Oost-Galicië waai bij de voorstooten der laatste dagen enkal Russische troepenkorpsen lusschenbeid de helft hunner standplaats verloren werd hel Strypa-fronl aangevallen. D teruggeslagen vijand verliet het strijdveli hier en daar in ordelooze vlucht. In Wolhynië telde eene onzer divisie na eenen afgewezen aanval 500 Russisch lijken voor harc liindemissen. Het giste gemelde gevangenental steeg anderma£ tôt 1000 man. Iiet inzîcht des vijands, il het ruim Noordelijk van Czartorysk ov nieuw den Westoever van de Styr t winnen, werd door vuur verijdeld (Russische Melding.) St-PETERSBURG, 9 October. (W. T. B Ambtelijk ocrlogsberk 11 van 8 October Het vuur onzer oorlogschepen op d e stree van Scholôk, 27 lcilomel er Zuidwes' elijk va Dunnmunde, bracht de ba.tterijer! der Dui sebers tôt zwijgen en veroorzaakte groot schade aar burne schutsgraven. De gevechten bij Dunaburg duren voor Na hevig ariillerievuur zetten de Duit-schc verscheidene heftige aanvallen aan in d streek Zuidelijkde spoorb an van Poniewici De aanvallen der Duitschers tegea het doi Gprbunowste, 12 kilometer Noordwestelij van Duraburg, en tegen de omliggenc hoegten werden afgewe'.en. Bij eenen lie nieuwden aanval be.-:ette de vija,nd eer de onzer graven ; gcl jktijdig gebikte het on den vijand te verdringen uir de graven 1; het dorp Buginska, 10kilometer Noordwe - telijk Gcirbunowskii. Voortd.urende gevechten i den omtrc ' van Duurburg ei vrn den steeuweg na; ; 't Zuidwesten. Sterk artillerievuur is a gang var weerszijde op gansch het front t Dunaburg. Aan he: Obole- en het Dryswjat; . meer, verder Zuidelijk tôt nabij Smorgon c " Krewo houdt de hirdnekkige strijd niet al vele pl iâtselijke gevechten zijn aan gan Uiterst gunstige verliepen vocr ens c gevechten op aen Westoerer der Spisglic, i bij Nefeby en Siemionki, Zuidelijk h Wiszniew-meer. In de Pripetsfcreek ging c vijand ever de Stachod bij Newel, Zuidwe telijk Pinsk, naar het Oosten en bezette h' I dorp Komora. In de streek Noordwestelijk Czartorys ontsnon zich een heet gevecht bij pet doi ; Hutâ-Lisowska. Het derp ging van h ind ti • hand over. De aanvallen des vijands tege 1 Lisowa werden afgesl-jgen. Na kracbtdad - gen aanval in de streek Zuidelijk Czartorys ■ bezetten onze troepen, ondanks hevig a tillerie- en mechiengeweer\uur en berhaplc vijar-delijke tegei aar vallei , de s'ellingc des vijands Oostelijk de koloriën Milaszc en Groot- en Oud-Tar^iz en namen in sior: " het dorp Czernycz (ailes Oostelijk en Zuii ; oostelijk bij Kolki). Met bebulp van een pan t sort rein geluk onze aanval op de vijandelijke stellinge ' Westelijk va-n Moszczanica en Stawe Noordoostelijk van Klewan. Op den li)>k oever der Ikwa namen wij gisteravond i ' een bajonnetgevecht het dorp Sopanow , Noordwestelijk van Krzemieniec. De tege: ■ aanval des vijands werd afgewezen. Wij r men stormenderbard het dorp Siemikowi aar de Strypa, Zuidwestelijk van Tarnopt — St-PETERSBURG, 10 October. (V T. B.) Ambtelijk Russisch bericht va 9 October : ! Bij de gevechten van gister op h< front Rostiki-Gontowa (West elijk en Zui< , westelijk Wiszniewiec) behaalden wij me , kelijke voordeelen. Onze vliegtuigen verschenen bovt i Czernowitz en wierpen er doelmatig ve scheidene bommen. Een vijandelijke vli i ger, door de onzen beschoten, moest : - de stad landen. In de Zwarte-Zee, nabij de Krimkaste: verschenen vijandelijke duikbooten, d : door onze torpedobooten veivoîgd we i dep. I Oe Oosteiipijksch-Italiaanschc Oorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 10 October. (Wolff.) De r toestand is op gansch het gevecht sfront - onveranderd. De vijand beproefde tegen de hoog-vlakte van VieJgereuth geen grooten e aanval meer. Zwak vooruitrukken van afdeelingen i braken ineen. De Italiaansche verliezen - beclroegen Iner in de laatste dagen omtrent e 2000 man. e (Italiaansche Melding.) ROME, 10 October. — Op eenige x deelen langs het front artilleriegevechten. Op zekere punten slingerde de vijand i stikbommen. In de Kartner Alpen en in s het Feladal werden talrijke vijandelijke fc patrouillen teruggeslagen, eenige werden c gevangen genomen. Op den Karst beproefde de vijand, in . den namiddag van 7 October, na een - hevig, aanhoudend geschutvuur, met i groote strijdkrachten eenen aanval, in de richting van Sclz. Hij werd door ons e vuur tegengehouden en met verliezen e teruggeslagen, zonder dat het den vijand e gelukle onze loopgraven te naderen. Eene j iuchtvloot bombardeerde gister Constan-jevica, Oppaclii Âsella en Nabresina. Trots het vuur van talrijke lcanonnen keerden - de vliegtuigen onbeschadigd in onze linies terug. Een Oostenrijksch vliegtuig slin- 3 gerde pijlen op een onzer kampen en i bommen otj Cormons. : OP HE 3 (Duitsche Melding.) BERLIJN, 9 October. (Wolfî.) — Twee a légers van een enieuwgevormde legergroep. 1 onder generaal-veldmaarsclialk von Mac-kensen, hebben met hunne lioofddeelen s de Save en den Dm au oversclireden. Nadat c de Duitsche troepen van het leger van den r koninklijken en keizerlijken generaal der ' infanterie, von Koevesz, het Zigeuncr-1 eiland en de hoogtcn ten Zuid-Westen ■ van Belgrado vermeesterd hadden, ge-e lukte het aan het leger ook het groot ste dt el der stad Belgrado in de handen der Verbondenen te brengen. Oostenrijksche 1 troepen stormdcn de citadel en het 'I Noordelijk deel van Belgrado binnen ; k Duitsche troepen het nieuwe Konak. n De troepen dringen verder door het > Zuidelijk deel der stad. e Het leger van den generaal der art illerie vonGallwitzrukteopverscheidcneplaatsen ! ■ over den Donau, dicht de streek van be-^ neden Semendria enjdreef den vijand overal 5 naar het Zuiden. P BERLIJN, 10 Ocl ober 1915 (Wolff.) — K De stad Belgrado en de daarvoor liggende ® hoogten van het Zuidwesten en het Zuid-,j oosten zijn, na een strijd, in ons bezit ge-5 komen. Ook verder Oostelijk werd de ij vijand, waar hij nog stand hield,terug-3- geworpen. Onze troepen rukken verdei vooruit. k (Oostenrijksche Melding.) ■;1; WEENEN, 10 October. (Wolff.) De k. i] en k. troepen dringen met goed gevolg vooruit in de Macva en Noordelijk van n Obrenovac. De Oostenrijksch-Iiengaar-; sclie en Duitsche regimenten, die in Bel-h- grado rukten, hebben na verbitterde i-e straatgevechten de stad van vijanden ge-3' zuiverd en zijn in aanval op de Zuid-? oostelijke en Zuid-wesiclijke hoogten. Ver-^ der hebben onze bondgtnoten siroomaf-jt waarts, met sterke kracliten den Zuide-lijken oever van den Donau gèwonnen en ik den vijand uit verscheidene stellingen p geworpen. Met warme erkentenis ge-)t denken de troepcnaanvoercïers in hunne bericliten de overmoedige en heldhaftigt ,î" werkdadigheid onzer dappere pioniers en f de opofferende medewerking der Donau-le vloot. ;il (Servische Melding.) w NISCH, 8 October. — Op 3 October n bracht onze artillerie op het Savefront eene vijandelijke artillerie op de hoogten van Bejania tôt zwijgen en trof eene ar-;e tillerie- en eene treinkolon, in de richting van Fenel en Jakow. Op het Donaufront ,r; wierpen veldstukken en houwitsers, op 4 October, 60 granaten op onze stel-,- lingen bij Ram, ecliter zonder uitslag. i- Twintigvijandelijke vliegtuigen overvlogtn ,a het gebied van de beneden-Morawa en :e de Save en wierpen 30 bommen op Po-• zarewak en drie op Goritza, zonder men-schen te treffen. Een vijandelijk vliegtuig, n van het Taubestelsel, vloog uit de richting van Zajetchar-Knjajewat sch ko-it mende, over Nisch, sloeg dan eene andere 1- richting in en verdween plotselings in de r- richting van Bulgarie. Aan het Savefront bcschoot onze artillerie een vijandelijk n kamp ten Noord-Westen van Jakow. In r- den nacht van 5 October schotcnophet - Danaufront ec-ne vijandelijke kanonboot n en eeli vijandelijk machiengeweer op het eiland Kozare naar de vesting van Bel-n, grado, echter zonder uitslag. Wij verhin-ie clerden eene vijandelijke poging om tegen-r- over Bawono-Brdo, in booten de Save ovei te steken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume