Het volk: christen werkmansblad

1278 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 13 Januar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 02 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m03xs5kt0c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Sf!e brîefwlsselînsen vrachtvrîj (e senden aan A. Vaa Isegherfi, uUgever voor cie nasml. maatsoh. « Drukkcrij Ilet Vo'.k », Meersteeg, 46, Cent. Durcel v. n YVcàt-Vlaanderen: Gaston Bossuyi, Gikie der Arabaeh» ten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Br.ibanten Llmhurg: Vikior Kuyl, iiinderliroe-de:slra: l, 21, Leuven. Kureei voor Franseh-Noorden; Cb Vérin, Rue d'Angleterre, 15, Lillo. HET VOLK Klcis schrijft in: . Opa! le postkantoren aan 10 f-r. ps> jaar. Zesmaanden îr.5,00. Drie maaa« den îr. 2,50. Aar.koîsdigsiigsn s Prijs voigens tarief. N'oorop te b* taien. P.echterlijke herstelling, 2 franS per re#ei. On„'eteekende brieren worden ge» weieerd. TELEFOON N* 137, Geai. Verscliijnt 6 maal pei? week. CHRISTEN WIRKMANSBLAD g <DE?3T1E$&£BS HET NUEW!!HE§t g OE^TIEfalESS RSET ElimEGSEI. OPERATIEN IN ZAKE WERKONGEVALLEN. yjn. 1.11 £^xs.£.a.E. Menschenwerk is nooit volmaakt : zoo is 't dan ook met de wet van December 1903 betreffendc de arbeidsongevallen ; nienig punt immers wordt er door den vvetgever niet behandeld : 't is 't geval voor de opcratiën. Vaak treffen we dokters aan die een slachtofler van een werkong'eval lot eene kunstbewerking (operatie) willen dwingen. Is zulks toegelaten? Heeft het slachtoffer het recht zicli te verzetten en te weigeren eene operatie te onderstaan? Kiesch vraagstuk, dat bij gebrek aan een tekst der wet, moet opgelost worden door de rechtbanken. Ja, kiesch vraagstuk ; want tegen elkan-der opkomende trefïen we dienaangaande groote princiepen in zake aan. Eenerzijds immers bestaat de plicht, door de werk-ongevallenwet aan den werkman opgelegd, de voorgeschrevene behandeling te onder-gaan voor zooveel deze van aard weze minstens merkelijk de gevolgen van het ongeluk te verminderen : het slachtoffer moet dus in princiep den raad en de bevelen van de geneesheeren naleven. Doch daaren-tegen rijzeo op. anderc evenzoo belangrijke grondbeginselen. Niemand inderdaad mag een werkman dwingen-zich aan eene kunst-bewerking te onderwerpen : zulks ware strijdig met de persoonlijke vrijheid. Kotsvast staat verder 't princiep dat het menschelijk lichaam onaantastbaar is ; dat men, in andere woorden, niemand lot het dulden van eene merkelijke ver-jiiinking dwingen mag. Komt daar ein-delijk nog bij het feit dat eene operatie bijna altijd een zeker gevaar oplevert ; dat in zeer veel gevallen het leven er in 't spel komt, en dat daarenboven de uitslag dikwijls twijfelachtig is. 't Zijn deze tegen elkander opkomende princiepen die de vrederechter voor 't oog •lient te hebben wanneer een patroon of eene verzekeringsmaatschappij een arbeider tôt eene operatie dwingen wil, 't Zijn deze regels en beschouwingen die hij in overeenkomst moet brengen. Tal-rïjkc vonnissen zijn dan ook in zake uit-gesproken geworden en het onderzoek derzelve laat ons toe te vatten welke den huidigen toestand is ; bijzonderlijk tijdens de laatste jaren heeft het gerecht dit kiesch punt klaar getrokken en is tôt het volgende bes'uit gekomen : men lcan enkel aan een slachtoffer ten kwade duiden het weigeren zich te onderwerpen aan eene operatie die eenvoudig is, niet zeer pijnlijk, geen gevaar voor 't leven oplevert en welks goede uitslag verzekerd is. Andere operatiën kan de werkman gerust van kant wijzen ; het ongeluk en dezes gevolgen hebben hem reeds genoeg lijdens veroorzaakt zonder dat men ernog de folter-pijnen van eenekunstbewerking vrijwillig moge bijvoegen. 't Is met even zooveel reden dat de werkman eene operatie wei-gert te onderstaan van aard zijn leven eeijigszins in gevaar te brengen : het recht op het leven is een natuurreclît dat aile andere te boven gaat ; van 't oogenblik dat de operatie, al ware ze ook nog klein, met levensgevaar gepaard moet gaan, mag men zich tegen dezelve verzetten. Is het noodig eindelijk te doen opmerken dat eene kans-operatie : eene van deze die kunnen lukken... of miîlukken, niet kan cpgelegd worden? Doch inte^endeel, zoo-Sis zooeven werd uiteongezet, zou men den werkman kunnen aansprakelijk maken vôor zijn weigeren in geval de kunstbe-werking gering is, zonder gevaar, enz, voor zooveel deze van aard zij, 't is wel verstaan, de gevolgen van het ongeluk te doen verdwijncn of minstens te verminderen ; in princiep immers moet het slachtoffer van een werkongeval zich aan de heelkundige behandeling, die hem ■wordt opgelegd, onderwerpen ; nu 't is 't geval in zake : deze behandeling is immers geenszins strijdig met de rechten die eenieder mag doen cerbiedigen voor en i:i ailes. Nochtans, op aile princiepen zijn er uitzonderingen ; ook in enkele gevallen kan men een werkman aansprakelijk maken voor de gevolgen van zijn weigeren eene zelfs grootc en gevaarlijkc operatie te onderstaan. Zulks is 't geval in enkele omstandigheden wàar een operatie als hoogst noodzakeiijk voorkomt teh einde verwikkelhigen of verergeringen te ver-liinderen. Bij voorbeeld : ten gevolge van een ongeval verliest een werkman een oog ; de geneesheeren oordeelen dat het oog moet weggenomen worden ten einde te beletten dat het anderc oog aangetasl en de werkman volkomen blind worde ; ofwel een werkman wordt een arm verpletterd ; hij wordt verwittigd dat ; de arm moet afgezet worden ten einde de andere lichaamsdeeïen te bewaren : >o bijv. : van het vuur. Wel, de werkman si' die, ten gevolge van het weigeren i ; de operatie te laten doen, volkomen blind ■n zou worden of sterven zou, kan, en even- .>r min als hij zijne erfgenamen, geen het m minste beroep doen op den patroon of al de verzekeringsmaatschappij betreffende :n het verlies van het tweede oog of betref- ît fende het overlijden. Deze voorvallen zijn n immers het gevolg niet van het ongeluk ? eigenlijk, maar wel van de gedragslijn, n door den werkman aangenomen : van zijn >r weigeren deze noodzakelijke kunstbewer-king te laten plaats grijpen. Do h dit î- zijn meer uitzonderlijlce gevallen. le ^ , * * Is c_ Wanneer is nu een : operatie van dus- I danigen aard dat de werkman niet weigeren [■I mag ze te onderstaan zonder zich aan ■e moeilijkheden bloot te ste lent 't I; daar e me kwestie van feiten : en 't is de plicht >r van den patroon of van d 1 v.rzekerings- n maatschappij te bewijzcn dat de operatie ,* van een of andercn aard is. Den werkman e blijft het tegenbewijs voorbe'iouden. Eene a operatie waartegen men zich v lslagen I® zonder reden verzetten zou, is bij voor- •e be ld deze voor doel hebbende het uithalen 1 van een gouddraad die nog in een toe- genaaid lichaamsdeel steekt. ir het gebruik van chloroform bij eene d kunstbewerking van aard deze geva rlijk r- voor he leven te maken ? De rechtsspraak, gesteund op de geneeskunde schijnt, ie tijdens de tien jaren dat de wet in voege ; is, dienaangaande eene wijziging te o - n dergaan. Tôt vôôr zeer korte jaren werd le er aangenomen dat het gebruik van chloroform d operatie altijd met levensgevaar le deed gepaard gaan en dat de werkman g dan ook terecht in elk geval weigeren n kon. Sinds verleden jaar echter schijnt n men eenisgzins van gedachtteveranderen : 1, de geneeskunde is tôt bestatiging gekomen ie dat chloroform bij den eenen persoon het 1- leven in gevaar stelt, bij een anderen min t- en bij eene derde reeks niet ; zoo bij een k kloeken, gezondenmensch levert het ge- n bruik van dit produkt zeer dikwijl geen ts gevaar op ; bij een flauwen menscliof bij il I een alcoholist ware dit gebruik bedenkens- it waardig. Diensvolgens besluiten talrijke n geneesheeren dat het hier weder„m ene n kwestie van feiten geldt. Het is dus in n „ elk geval aan de geneesheeren uitspraak »t : te doen nopens het feit te weten of der- n gelijke operatie 't leven v n den patient >-. ja of niet bedreigt. De werkman heeft t. het recht dit punt door geneesheeren, :s bijvoorbeeld door de« vrederechter aan- s gesteld, te doen opklaixn alvorens toe te •- stemmen. In dien zin werden dan ook g vonnissen uitgesproken. :1 * * * a Welke zijn eindelijk voor den werkman e gevolgen van een weigeren? e Ganscli natuurlijk dient men hier een k onderscheid te maken : !> Weigert het slachtoffer met recht : dan g moet hij vergoed worden juist alsof er t van geene operatie spraak ware geweest : t dus volledige vergoeding. c Weigert het integendeel zonder ge-1 noegzame redens : dan zal het de gevolgen van zijne handelwijze moeten dragen. 1 Enkele voorbeelden : een werkman wil 1 van eene operatie, voor doel hebbende eene klcine breuk te doen verdwijnen, niet hooren ; de geneesheeren verklaren dat er geen gevaar voor het leven bestaat : de patroon of de verzekeringsmaâtschappij , zal terecht weigeren langer den werkman te vergoeden voor de blijvende ver-1 mindering van werkbekwaamheid ; liij 1 en hij alleen is immers de schuld van het s voortduren dier vermindering van werk-s bekwaamheid : zijn letsel wovut vrijwillig. ^ Een werkman komt op tegen eene ope-1 ratie : klein, zonder gevaar, enz. en die zeker voor gevolg hebben zou de arbeids-1 onbekwaamheid met de helft te vermin-1 deren ; de geneesheeren verklaren na l onderzoek dat het weigeren ongegrond is ; hewel, in 't vervolg zal aan den werkman ] enkel u tbetaald worden de helft van de 3 vergoeding die hij vroeger genoot : 't is l aan den patroon n et de gevolgen van 3 zulke redelooze beslissing te dragen: zulks ~ ware onrechtvaardig. j Het is dus van het grootste belang voor ^ den werkman in zake operatf n niet roe-, keloos of met een vooroordeel te werk te gaan ; en goed zijne rechten en plichlen i en den toestand in 't algemeen te onder-L zoeken alvorens een besiuit te nemen : - de zaak is van al c groot belang. : I Advokaat B.-G. Béeckman : Gent. FRANKRIJK VERSTIKKING. — Te Bourges vond men in liunne woning verstikt, door kooluitwasemingen, de echtelingen Ri-oault. Hun zoon werd séervend naar Jitt gasthuis overgebraclit. !iOklV!ER!KA SLOEP GEZONKEN. — Men meldl i uit Xorpek (Virginie) dat eeile sloep van f den kruiser Wyonning gezonken is. Twin-? tig mati-ozen waren aan boord ; vier kon-den niet gu-ed worden. Buitenlandsciie Poiitiek \ MISDADIGHEID. I Zonder er eenig bewijs bij aan te voeren, . sclirijft het groene-ratten-iiec/i/ : t « De heerschappij van katholieke be- f » houders, gaat altijd en overal gepaard s » met onwetendheid, moord en bandieterij, - » schijnheiligheid en verslaving. 1 » Slechts daar waar veel Prostestanten { » of antiklerikalen vroneh is 't wat beter ; » onder den invloed der gedachten door i » dezen verpreid spijts de katholieke be- - » houders. » De fransche bladen, onder ander de Journal van Pa'rijs, geven daar antwoord op. De « Algemeene Rekening van het beheer van re'chtswezen » in Frankrijk, einde 1911 uitgegeven, meldtdater aan de jury onderworpen werden : 3.093 zaken t in 1886 en 2.185 in 1909. Daaruit besluiten de vrienden der 3 tegenwoordige fransche toestanden dat ! de misdadigheid in Frankrijk vermintlert. . Maar feitelijk is 't anders, zegt de Journal, t en wel namelijk dat bet getal aangehouden . misdadigers vermihdert naarniate het j aantal gepleegde iriiadaden vermeerdert. Op 510.071 zaken, in 1909 aan de op-sporingen van het gerecht onderworpen, 3 moest men er aan 326-411 verzaken : " 100.396 omdat moardenaars of dieven onbekend blcven, $i de everige. bij on-' mogelijkheid tôt vervolging. ' Die cijfers in bijzonderhcden nagaandc, ^ doet M. Loubat, prokureur-generaal van j Lyon, deze vastst'ellïngen : op honderd door het gerecht gekende doodslagen, ' blijven er vijftig zonder rechterlijk gevolg, l en op honderd moorden, vijf-en-zestig. Dus, op 200 kercls die een medemensch t gedood hebben, blijven er in Frankrijk 125 ongekend. Op 85 overblijvende worden " er een aantal vrijgesproken of slechts . licht gestraft. Het groene-ratten-Jîec/!^ zal nu mis-t scliieii verkondigen; dat Frankrijk onder de heerschappij der katholieke bohouders j ligt !... ENGELANDS HANDEL. In 1913 heeft de uitvoerhandel van ; Groot-Brittanje 525,,461.000 pond sterling ; of 13 milliard, 136 millioen 525.000 frank i bedragen, wat 950 millioen meer is dan : in 1912 en 6 milliard meer dan in 1900. In 1913 bedroeg ziin invoer 19 milliard 1 225 millioen frank. De weder-uitvoer be-L liep tôt 2 milliard 750 millioen frank. Die , verschillende cijfers vertegenwoordigen - dus een totaal van 35 milliard, 111 mil-; lioen 525 duizend frank. : Die grootc verhooging is vooral te danken aan de nijverheden voor ijzer, staal, katoen, eleetriciteit en scheikundige voortbrengsels. De uitvoer van schoen-i makerswerk verhoogde met 10 millioen frank. i FRANKRIJKS UITGAVEN. Volgcns eene statistick van den parijzcr i Matin zijn Frankrijks uitgaven gestegen • met : 72.246.165 fr. in 1900 77.545.028 » » 1901 47.979.032 » » 1902 73.935.457 » » 1903 36.822.121 » » 1904 57.833.837 » » 1905 86.138.302 » » 1906 124.633.238 » » 1907 té.158.053 » » 1908 94.941.318 » » 1909 180.157.806 » » 1910 201.079.699 » » 1911 111.500.958 » » 1912 240.640.39b » » 1913 Het begrootingsontwerp voor 1914 voor-ziet nog eene verhooging van 634.725.915 frank. DE GOEDE. De fransche priester-volksvertegenwoor-diger Lemire, die in weerspannigheid tegen zijn Bisschop leeft, lieeft het b.ezoek ge-kregen van den grootvicarîs, gezonden door Mgr Charost, bisschop van Rijsel, om hem te verklaren dat zijne weerspannigheid hem uit den kerkdienst zal doeu sluiten, indien hij er in volhardt. 's Avonds kwam te Hazebroeck, waar M. Lemire vcrblijft, de genaamde M. Boute belieerder van den Cri, een blad dat M. Lemire steunt. Hij werd door de radico-socialisten toegejuiclit. en als in triomf naar de bureelen van zijn blad gebracht. Waaruit eens te meer blijkt dat er voor de radico-socialisten geen andere « goede » priesters zijn dan de uitzonderingen, welke hunnen priestereed met voétén treden. IN DE PRUISISCHE HEERENKAMER. Graaf York von War.temburg heeft in de pruisische Heerenkanier eene motie aangeboden, de'regeering verzoekende te liandelen, opdat de toestand waarop Pruisen in Duilschland recht heeft door zijne geschiedenis en zijne OnafhankMijk-heid, niet gewijzigd worde ten bate der bijzondere Stalen. M. von Bethmauri-Htilweg, eerste mi- nister van het pruisische koninkrijk en ook van het duitsche keizerrijk, steide vast hoe tegenwoordig reeds velen schijnen vergeten te hebben, dat het keizerrijk zijn bestaan aan Pruisen te danken heeft. « De zending van Pruisen in de stichting van het keizerrijk is niet geëindigd, ver-klaarde hij. Met den tijd is zij alleen nog zwaarder geworden. De pruisische geest moet ten allen prijze ongeschonden en sterk behouden worden, niet tegen, maar voor het keizerrijk. » Die woorden werden levendig toegejuiclit en de motie van graaf York von Wartemburg werd aangenomen met 185 tegen 20 stemmen. VAS! ALLES WAT. IN DEN KOLONIALEN RAAD. — Zaterdagnanoen kwam de kononiale raad bijeen en keurde algemeen goed een ont-werp van dekreet dat de afschaffing van de inkomrechten op de organische en scheikundige meststoffen afschaft. Het ver-slag er over werd met algemeenheid aangenomen.De raad onderzocht daarna eene overeenkomst tusschen de kolonie en een maatschappij, aan deze het uitsluitend recht toekennend mijnen te zoeken en in gebeurlijk geval deze uit te baten in een deel der kom der Aruwinne. De raad keurde de overeenkomst goed. VOOR DE NEDERIGEN EN ARMEN.— « Ja, wat het schoohvetsontwerp Poullet » afschuwelijk bekrachtigt, is de miskenning » der nederigsten en der armsteii ; en 't is » eene reden te meer opdat de werkende » klasse het verwerpe en uitjouwe. » Dat is door den rooden macaronisena-tor geschreven in den rooden Peuple, het éénige blad van Belgie, dat de brusselsche hospiccbaiiketters ten koste der arm en heeft durven verdedigen. En dat juist, wijl de schoolwet Poullet ten doel heeft en onvermijdelijk voor uit-wei'ksel hebben moet, de nederigsten en de armen met de rijken gelijk te stellen in de vrijheid van schoolkeus. Om de godsdienstvrijheid van den chrlsten werkman te bêkampen. deinst een socialist voor "de grofste leugen niet terug. HET BELGISCH SCHOOLSCHIP. --Het schoolschip L'Avenir zal rond den 22e dezer maand gelost zijn en Melbourne verlaten rond einde Maart. Men zal dus het sehip te Antwerpen verwachten tegen het begin van Juni. EEN DOODE PALING. — Met zijn eigene woorden hebben wij verleden don-derdag, — in ons artikel « Huichelarij of Domhcid? » — bewezen dat Vooruit, met een schrijven waarmede hij zulks wilde looehenen, voort misbruik maakte van deze twee met elkander strijdige bewerin-gen : 1) De Godsdienst heeft niet den min-sten invloedop de economische toestanden. 2) De Godsdienst doet millioenen werklie-den in onderdanigheid bukken voor aile willekeur. Voor dat bewijs, krijgen we nu nogmaals hetzelfde misbruik in Vooruit, benevens 't kompliment dat wij zijn : t een paling op den rooster, een sukkelaar en een on-willige ezel. » En na ons die verplettereiule argumentatie zonder schelden toegeslingerd te hebben, besiuit Vooruit : « Jannnerl, buldcrt, scheldt. vlockt of » bidt, dat scheelt ons niet, maar en avant, » dat is de boodscliap, of gij het goed of » leed hebt. » Wilt gij het niet, ook goed, maar » speelt dan met de knikkers en bemoeit » u niet als er over ernslige zaken gespro-» ken wordt. » Dat is argumentatie, niet van « een paling op den rooster », — want deze spartelt nog, — maar van een doodenpa-ling, die niet meer spartelen kan.... als er van ernslige zaken spraak is. 't Is daarom dat hij 't besiuit van ons artikel vejzwijgt. terwijl wij 't besiuit van zijn artikel médedeelen. P. S. — In een volgend nummer wijt Vooruit het aan den Godsdienst dat de straatvagers van Brugge maar 2 frank daags wimïen. Is de loonsvermmd<"-:ng in zij.n vlasfabrjekske dan aan 'i soci li .n te wijten ? PEERDENHANDEL. — Gedurende de elf eerste maanden van het jaar 1913, werden er in België ingevoerd : 26.087 veulens. De uitvoer bedroeg : 27.168 peer-den en 3.103 veulens. Arbeidersbeweging. I- ALLES HERSTELLEN IN CHRISTUS. e De eerw. hecr Lambrecht Poell sclirijft , in Het Hoogerambaeht : g Jezus Rijk kome ook in het arbeids-( leven ter heerschappij. In de arbeidsverhoudingen. Die moeten ook hersteld worden in Christus. Wij zelf en de arbçid. De arbeid, zoo zegt men, maakt niet r meer 's menschen geluk uit. n Dit komt voornamelijk hiervan daan, dat in vele patroonskringen de arbeid als van meer belang bcschouwd wordt dan de arbeider : de nijverheid en de nijver-heid alleen is 't doel geworden en op den aehtergrond is geraakt de werkman. Voor dezen wordt het menschelijkerwijs on-mogelijk gemaakt, den arbeid als zijn geluk te bcschouwen, omdat er zoo weinig geluk voor hem aanzit. In zijn persoon wordt geen belang meer gesteld : enkel in zijn arbeid, om daaruit te halen wat er uit te halen is. De vrucht van zijn arbeid ziet hij niet : want iiij heeft ze nog niet of «e moet weer worden uitgegeven : het loon is even spoedig uit zijn j hand als 't er in kwam : hij ziet alleen, dat 5 hij er zoo-zoo door in 't leven blijft : maar van vooruilkomen kan hij aan zich en zijn gezin niets merken : vooruitgang door ■ arbeid ziet hij alleen bij de werkgevers. En wat de bedrijven als winst afwerpen wordt niet christelijk verdeeld. DE STAKING DER HERENTHALSCHE SCHOENMAKERS GEEINDIGD. Zondagmorgen ontvingen wij 't bericht dat de staking op het schoenfabriek ge-eindigd was, dit in zeer goede voorwaar-; den voor de werklieden. t Nadere inlichtingeii worden verwacht. : DE AUTOGELEIDERS VAN BRUSSEL 1 IN WERKSTAKING. " Zaterdag en zondag werd de staking . met dezeli'de eensgezindheid voorlgezet. , De auto-maatschappij was er in gelukt enkele rijtuigen bemand te krijgen door hare bureelbedienden, doch deze ont-• moeten moeilijkheden van wege de polieie i die van lien de noodige autorisatie eischt î welke zij meestal niet kunnen vertoonen. - De hecr burgemeester Max heeft in een > onderhoud, verldaard dat hij er streng zal aan houden dat de maatschappij de ver-r plichtingen tegenover hare geleiders vol-' komen naleve. Aldus is nog eene nieuwe grief aan bel daglicht gekomen. De auto- - I maatschappij heeft van de stad vergiui- Ining bekomen mits aan hare geleiders 3 frank daags te betalen voor 10 uren werk, wanneer er meer gewerkt wordt moet voor elke overuur 50 centieinen worden opgelegd, aldus fr. 3,50 voor 11 uren, 4-.00 fr. voor 12 uren, enz. Er wordt beweerd dat de chauffeurs gemiddeld een uur per dag overwerk deden maar daarvoor geen centiem vergoeding kregen, zoodat fr. 250 (voor 500 man) op de loonen werd besnocid. Zondagavond liep 't geruclit dat eene overeenkomst zeer nakend was. De maatschappij zou den prijs der essence op 18 centiemen per liter behouden, voorts 6 y2 per honderd op de ontvangsten geven en aile afhoudingen voor sleet op de ban-den en braak der vensterglazen âfschaffen. Ook zou zij de kosten der kleedermassa met 30 fr. tôt 50 fr. verminderen. Zoover stonden de zaken maandag-morgen.STAKING BIJ DE IT ALI A AN S C HE ZEELIEDEN. De zeelieden behoorende tôt de Socièla Illaliana hadden van hunne maatschappij veel verbe terde werkvoorwaarden bekomen. Dit heeft de man'schappen van twee andere voorname vaartmaatschap-pijen aangezet hetzelfde kontrakt te vragen. Geen voldoening bekomende hebben zij den arbeid gestaakt. Aldus staan 1000 booten zonder bemamiing. STAKING TE KOPENHAGEN. De dokwerkers van Iyopenhagen hebben den arbeid verlaten. De reeders trachten elders volk te krijgen, doch deze kunnen het geen twee dagen uithouden, daar ze zelfs in de winkels en drankhuizen geen levensmiddelen kunnen bekomen. Drij afzonderlijke dokkersverecnigingen zijn één bond geworden. GENEESHEEREN GAAN STAKEN De armen-geneesheeren van Toulouse zullen den 15 dezer de arme lieden, die door de weldadigheid verzorgd worden,' niet meer bezoeken ! Dit' komt hierbij dat het Weldadigneidsbureel weigert de geneesheeren voldoening te geven, op hunne vraag om loonsvcrmeerdering. OPSTAND EN WERKERSBEWEGÎNG IN NATAL EN TRANSVAAL. 't Zit er op in Zuid-Afrika, een beetje voorbij onzen Congo. Te Jaggersfontien . zijn de 9000 . kleurlihgen der diamaiit-i vcldcn in opstand gekomen, tegen de 150 Mci'fK lwiniigsIe Jaar, - N. 10 EoMens! — Eulsgezîa — ElgeMei Dinsdag, 13 Jaimari 1014

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume