Het volk: christen werkmansblad

207 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 August. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 17 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jq0sq8rt5x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

CHRISTEN WERKMANSBLAD Aile fcrîefwlBeelîrgen vrachf» rrij te zen den aan Aug. Van Itcghem, uitgcvervoor denaaml. msf-(fcli. «Drukkery Het Volk», Ifff retctg, n® 16, Gent. Bure cl voor West-Visanderen» Raston Bossuyt, Recolletten» *t:a&t, 14, Kortrijk. Mon schrljft In : Opalle postkantoren aan 10 fr. Par jaar. /es ma.anden fr. 5.00. IJrie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs voJgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke hcrslelling, 2 fr. per regel. Ongetcekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Gcnt. Verschl jnt & muni per week S Centîemen IteÊ nu m mer DuIlscIiciJededecnnTpn caTerordcuingeB. T'OELICTITJNGEN TOT DE VEROTtDE-N1NO over de stapelopnemiiid van weefeels, gemaakle en gebreide goederen en van linluiaren in Bchjie. Naar aanleiding van § 8 der Verordtming 'an 10 Juli 1910 over do stapelopneming van vroriis-lî, gomaakte en gebreide goederen en van lintwarcn in België, lieeft het « Militaerisches Textil-Resehaffungsamt » eén reeks aanvragen ontYongan, waarop hierondor het antwoord is te vind-n : 1° Vnllen onder toepassing van bedoclde Voroidening en zijn derhalvo aan te goven : eekonfekt ionneerde heerenheir.den, tule voor bloc., n, Kluit rB en voiletten, stoffen voor mou-bols en tapijten, stoffen voor gordijnen (uitge-tonderd S, 2 numnier 10). 2° § 2 nummer 19 van de Vorordening wil r.eggcn, dat nfgopast, met teekeningen versierd tafoîlmncn niet behoeft te worden aangegeven. 3° Onder buisvorroige weefsels ( § 2 nummer 23) zijn zulko weofseîs te verstaan, dio op het rond weefgetouw vervaardigd zijn. 4° Ovèrtreffen de voorliauden siapels van do in § 2 nummer 23 opgesomde stoffen de aldaar aangogevën niet aan te goven lioogste lioeveel-heid van een en dezelfde lioedanighcid, dan' moet. de geheele voorraad. dus met inbegrup van bedoelde lioogste hoeveelheid, worden aan-gogoven.fi° Kin<Vrhretcllen zijn niet aan te geven. 0° Stoffen, die zich in vei'werijen of in blee-kei»ijeii bevinden, moeten zoowel door de ver-wers on bleekers als door de eigonaars worden aançogovèn. Na vçltarde bewerking in bedoelde inrîchtingen, mogen deze de stoffon tea.ig naar de oigenoars zenden, maar mocton dan zonder vcrwijl het «Mflifnerisehes Textil-Ueschaffimgs-ambt » d.aarvan tennis goven; de eigonaar is evenzoo goîiouden te laten weten dat hij zijno etoffon terng in bezit heôft. 7° Stoflpn» dio na31 Juli 1916 uit Dnitechlnnd ingevoerd zijn. moeteta aangegoven Worden, tenzij Fiet bewijs wordt geleverd, da{ tôt ver-vaardiging der zelven gobrùikto ruivè woefstof of garen uit het onzijdig" bujtenland hcrkoms'ig mi boveiuTien na 31 Juli 1910 over de Duitsche grçns gcltomeu zijn. 8° Ht rbij zij verwezen naar § 1 lid 7 der Verordonîhg, waarojder is bepaald, dat iivgoval van twijfeT de'stoffon vooreerst zijn aan te geven. 9° Onder opneomdoeken (Eli van oversicht) zijn ook afwasolidoekon tè verstaan. Brussel den 14 Augustua 1916. Milita®-lâches Tcxtil-Beschaffimgsambt. 209. — YERORDEN1NG betreffende de be-slrijdittg van de scluirfl bij f>aarden en andere ccnhocvigen. . " - Artikel 1. — Is cen paard bellept of vcrdacht bclicpt te zijn met scliurft, dan moct daarvan bij den burgemeester 'der gemeente waarin zicli bel bcsmcUe of verd;<chle dier bevindt, terstond aangifte gedaan worden. De aangifte is ook vcrpliclitend wanneer paarden met scliurftigc dicren in aanraking gekomen zijn. De verplichting lot aangifte treft den be-zitter ol' dezes lastbebber, verder de geraad-plcei;de veeartsen en aangenomen vceartsen Art. 2. -- De scliurftige of verdaclite paarden nicctèn door den bezitter of dezes lasthebber iceds voor het ingi'ijpen van den burgemeester zoo afgezonderd worden, dat er geen gcvaar voor verbreiding van de plaag bestaat. Art. 0. — Stelt de van wege den burgemeester bijgcrocpcn veearts vast dat paarden de schurft r.ebben of er van verdaeht zijn, zoo moet do i :ziiter de aangetaste of verdaclite paarden aanstonds aan de beliandeling van eenen veearts tnidérwerpen, ten ware hij verkiest de dicren te laten ufmaken. Samcn met de beliandeling moeten de stallingen, het tuig, het gereedschap en aile andere voorwerpen, die met de aan-^claste ol verdaclite paarden in aanraking gekomen zijn, volgens de voorscliriften van den bcvocgdcn vceartstoeziener ontsmet worden. Art. 4. — l)e scliurûigc en de verdaclite paarden mogen, zoolang de voorbehoedende inaatregelen niet opgclievcn zijn, noch op vrecmdc stallen nocli op eeno weide gebracbt worden, waarop gezonde paarden grazen. Vôôr afloop der beliandeling mogen scliurftige paarden binncii de vcldgrcns van de gemeente-omschrijving aan het werk gcsteld, maar met tfezondc paarden nocli ingespaniien noch anders i« rechtstrecksche aanraking gcbracht worden. Getnig, dekeiis, roskammen, borstels, enz. die vooi aangetaste paarden gebruikt werden, mogen alvorens ontsmet te zijn voor onver-dachte paarden niet gebezigd worden. Zooîang de voorbehoedende inaatregelen niet opgclievcn zijn, mogen de scliurftige of ver-aachte paarden niet van iiol veranderen. Art. 5. — Huiden van scliurftige paarden mogon het bosmette liof alleen in volkomen gcdroogden toestand verlaten. Art. 6. — Js do behan loling binnen 2 n-aand na het vaststellcn dor plaag niet geëindigd, zoo moot de burgemeester bevelon, dat de paard' n op sta! biijven. In grootere steden kan de burgemeester, terstond na het vaststellcn van <lo plaag on zoolang do bchoiide'ing duurt. de afzondering van do schurfîige paarden binnen een stal opleggen. Art. 7. — Meldt de bezitter dat de beliandeling gmindipd is. zoo moet de burgemeester de paarden door den aangenomen veearts laten | onderzoelien. Do plaag geldt als \erdwenen en do opgelogdo maatregelen liouden op : а) wanneer do schmftigo of vordaehte paarden , gestorven of gedood zijn, en indien de ontsmet- ting regelmatig wei'd uitgevofrd, б) wanneer vofgens do vcrklaring van den veeartstoezienr-r, binnen fi weok na afloop der beliandeling en na voltrokken ontsmetting, zich geene verdachto ziektevcrsehijnselen meer heb-ben vertoond. Art. 8. — Aile voor paarden voorgcschreven maatregelen golden ook voor andere eenhoevigen (ezels, muildieren en muilezels). Art. 9. — Overtredingen der bepalingen van art. 1-5 en der volgons art. 6 genomen schikkin-gon worden met ten lioogsto 1000 mark boeto of met ten lioogste 1 jaar gevangenis gestraft. lîeide etraffen kiuinen ook tegelijk uitgesprokçn - worden. | Bevoegd zijn de Duitsche krijgsrechtbanken. R. H. Q., den 16 Augustus 1916. Der Etappeninspclctevr, von UNGER, General der KavaJlerie. Bevattelijke onderrichting omirent de schurjt bij paarden en andere eenhoevigen. Het sterkero heerschen der schurft bij paarden . en andere eenhoo\igen binnen het gebied des Gcneral-Gouvemoments maakt het invoeren vRn de verplieliting tôt aangifte en andi re , afweermaatregelen neodig. Met het oog. liierop , wordt hierendbï oene bevattclijke onderrichting omtrent' dezo plaag brkend gemaakt. I Wczen eu verspreiding. — De eehufrt van paarden en andere eenhoevigen (ozels, muildieren, muilezels) is eone aanstekelijke, door kTeino met het bloote oog niet of nauwelijks ' ziehtf)aro diertjea (mijt','n) veroorzaakte, lang-zâam verloopentV) lraidziekto. Hét overdragen van do sehurftrnijten op gozonde dieron gèsehiedt. ofwel onmiddolbaar van de besmetto dicren of 'mWdûlbaar door besmette voorw, rjx;ii (stal-voorwcrpen, stalgereedscliap, getnig, sadeltuig, ^ pootsgf reecb-ehap, doteens, kleedorcn d< r voêr-of stalUii. (Essalii, enz.). De sehurftrnijten kun-»on tôt 8 weken lang levenskrachtig en aan-st9kolijk omgedrageji wordeit < VfcrTO.'rtA OP DE BALKANS. ,e. «fsr tjrb. KS&'ùm 8^8-^4 ea rc Alîjanïers bij hst Isger van Sarraii- Een Aniste'rdamseh blad zegt uit Saloniki ht vernomen to hebben dat het intemationaal Bal-^n kanlrger der Verbondenen enkel met een Alba-cb neescli kontingoiit, oiidor overste Ali Kiza Bei, id is vormeei-derd goworden. gc in Griekenland. ATIîENEN, 24 Augusuts. — Di ie Grioksche ie- afdeelingeir zijn te Ivawalla ingescheept gewor-d- den. Do Grieksehe vestingwerken zijn mot eu kanonnen en inimitié aan do Bnlgaren overgo-en loverd. « m Rosmenle. cr BUDAPEST. 25 Augustirs. - Tijdens do al nacbtzitting van do Hongaarsulie Kamer zegde graaf Tisza, in do wandelgangen tôt, oene groep "jT afgevaardigden, dat de waarschijnlijkheid eencr ' tusschenkomst van HoemeTtiië, na de laatste ge-0 beurtenisser, namelijk na het Duitsch-Bulgaar-selie offonsief op de Balkans, veel geringer is ge-worden dan voor twee weken. en — !\CJ ■ ■III rfll'l 'IMH ■ CfliclesIcMeâedeoîingen în Vlaanderen. Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 25 Augustus. — Uit het -groote hoofdkwart ier : Evenals don 18 Augustus volgden gisteravond gelijktijdig op gansch het front van Thiepval tôt aan do Somme, na allerhevigste vuurver-hooging, Engelsch-Franschs aanvallen, die meer-maals herhaald werden. Tussehen Thiepval on het Fouroaux-woud zijn zij bloodig ineenge-Ijrokon. Deelen der voorste stukgesehoten graven Noordelijk vàn Oviljers '.yerden opge-geven. In den seetor Longueval-Dclvilleboscft hoeftr do vijand voordeelen bçhaald. Het dorp Jlaurepas i» voor t oogenblik in zijne handen. Tussehen Mauropas en do Sommo had de 1 Franscho aanstorm geen gevolg. Ook rechts van1 do Maas zéltçn do Fransehen weder ton aanval aan. Het gêveqht bleef be-perkt- bij den sector van Fleuiy. De vijand i^ afgowez< r. Een onzer luchtschepen hèeft in den nacht vôôr 24 Augùsliis do vesting àaitgêvallen. Vjer vijandel'jke vliegtuigén werden Noordelijk do Somme : oen bij Pont Fourges, een Zuideliik van Garennes en oen derde bij Fîeury (dit den 23 Augustus) ia luchtgevceht, en een \ ierde Ziudelijk vrui Armentitrcs doer afweer-vuur noeigeseiioten. Zooals rceds dikwijls in den laatsten tijd op Belgische steden, zijn ook pister weder bonnncn np Bergen &fgeWorpe». Ongerekend de aii.ngfriehte aanzienlijko stof-felijke f-chado aan burgerlijken eigendom, zijn eonige burgers zwaar gekwetst. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, donderdag 24 Augustus. — Offieieel: Ten Zuiden der Somme hebben do Duitsehers gister tegen den avond, na eene zoer levendigo Besehieting van het bosch Soyécourt, ecne aanvalspoging uitgovôcrd met handgranaten, dio aanstonds onderdrukt werd door het Franseh geschutvuuv. Een weilîig later werd ten Zuid-oosten in dit bosch een Duitsche aanval die werd voorbereid, door het Fransche spervuur gobroken on kon niet verder dan de eigen loop-graven komen. In Champagne werden versebeidene Duitsche overvallen op kîoine Franscho posten in de Stroek van iSJrire gereakkelijk afgeslagen. Op den reehtsr oever der Maas hebben de Duitscliers verwoed de steliingen besclioten die de Fran-eelien gister tussehen Fleury en het Werk van Thiaurnont veroveid liadden. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, donderdag 24 Augustus. — Offieieel : Vannacht lieeft de vijand krachtige pogingen gedaan ora het vcrloren terrein tussehen de statie van Guillomont en de steengroeve to her-overon. Na oem hevige beschioting die gisteravond om kwaj't voôr 9 ure begon, doed do vijand een verwoeden iufeaitoi ieaanval, die zoo hardnek-kig werd doorgezot, dat hij op sommigo piutteii onze vorsehansingen bereikte. Na oen seherp geveeht is do aanval overal volkomen afgeelagen met zware verliezen voor den vijand. Na dezen tegeimlag hervatte do vijand om half éôn 's naehfs zijno besebieting, maar heeft geçn infan terieaanvel meer ondeniomen. Hij de Hohenzoltern-redoute heeft do vijand onze linios; zwaar beseboten en oen overval he-proefd, die vo'slagon niistlikt is en nergens onze 'linies bereikt heeft. Ten Noordwesten van La Bassée hebben wij een goslaagden overvaî in de vijandelijke schan-seh gedaan. Op het Oo&lelijk Geveehîstcprein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 25 Augustus. — Uit het groote hoofdkwortit-r : — Front van genrraa)^ eldmajirscholk von Hindenburg. — Do tegen aanval tôt terogneming der op 21 Augustus bij Zwyzyn verlorcn graven had gevofg. Et- werden gister en den 21 Augustus . op de Oraberka 401 gevangeneii ingcbraebf . — Front vaji eavaleriogeneraal aurtsliertog Karel. — Bij de Duitsche troepen, niets. (OOSTENRXJKSCHE MELDING.) WEENÊN, 25 Augustus. — Legcrfront van den generaal der ruiterij aartshertog Karel : Wostelijk de Moldawa en in het bereik van deu Tartarenpas werden verscliillendo Russisclie aanvallen, gedeeltelijk in handgemeen, onder ; grooto verliezen voor den vijand afgewezen. Elders bij onveranderdpn teestand, plaatselijk artillerievuur \ an afwisselentlo sterkte. Legerfront van generaal-veldmaarsehalk von Hindenburg : Tn den soktor Terepolr.iki-Pieniaki werd den vijand. het door hem op 22 Augustus genomen smal gravenstuk opnieuw ontrukt. Hierbij werden een officier en 21 man gevangen en drie machiengeweren buit gemaakt. Meer Noordelijk geene bijzondere gebemte-tenisson.(RUSSISCHE MELDING.) ST. PETERSBURC, donderdag 24 Augustus. — Ofl'icieel : Gister tegen den middag opende de vijand een hovig gesehutvuur tegen onze steliingen bij Toboly, op den Westolijken oever van de Sto-ehod. Om vier uur 's namiddags gingen zijno troep- :i tôt den aanval over, doch werden door on=! gowcervuur en roaehinegfcweervuur terug-gedroven. * Aan do Zlota Lipa veehten, naar uit mede-deelingen van gevangenen blijkt, Turksche troepen tegen ens mtde. OeOosteDi'ijkseh-KaïiaanseîieOopIog (OOSTENRTJKSCHE MELDING.) WEENEN, 25 AugustU3. — Gisteravond liekt de vijand onze steliingen ten Zuiden van de Wip-pach tôt aan Nowa Vas, onder levendig kanon-vuur. Terzelfderlijd gingên talrijke. verken-ninçsafdeelingen tegendit frontgedeeltevooruit. Zij Wêfdon afgewezen. Aan het front der Fassa-ner AÎpen bleef de vijandelijke artilleriewerking ftcliter, na do njislukte aanvallen der Italianen. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, dondordag 24 Augustus. — Offieieel : Door kleine doch vcrrôotele aanvallen hob-ben oiize troepen opnieuw steliingen veroverd in het hooggelogen en moeilijk genâakbaar gebied van do Fassaner AÎpen. Aan den k'op van lie't Fq^sernica-dal hebben wij hoogte 23Ç4 ten Zvîjjlen \ <>.n dè Cima di Cçcè genomen. Door oen ^erwoeden tegefiainval wiét 3e vijRiid zo tijdcHjk le herneroen. maar hij is ér n vervolgens door de onzen voor goed van yer- I f. droven. e n Aan den kop van het Cia dal hebben onze r k bergtroepen de vijandelijke schansen langs de o i. steile hellingen van den Ce.u'ioi en de Cima I f. Cupola stormenderhand genomen. z n Op de rest van het front bij tussehenpoczen s 'geschutvuur, bedrijvigheid# van vliegtuigen en 1 gevechteii tussclièn verkenningsafdeeîingen. a ln een luehtgevecht bij Gorz heeft een onzer s I: Nieuwpoort-vliegtuigen een vijandelijk vliegtuig r s neergeschoten. Het is brandend bij Raïkziano e ;a neergekomen. t OP Q£ BfiLKAKS. d ,h (DUITSCHE MELDING.) " " BERLIJN, 25 Augustus. — Uit het gToote I hoofdkwartic-r : ; Geen wezenliike veranderingen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) ? e WEENKN, 25 Augustus. — Aan de Vojusa j e plaatselijke scliermutsgliugcn. ^ I ÏN dFlUCHT. n BEHLIJN, 25 Augustus. — In den nacht van 24 op 25 Augustus hebben verseheidone mai ineluchtsehepen het Zuidehjk deel d'r En- golsche Oostkusten aangcvallen en daarbij de 11 '■ City en het Zuidwestelijk stadsgedeelte in Lon- 0 den, batterijen bij do 111 a r i n est en np un ton Har- v n wich en Foltestone, evenals talrijke scliopen . 1° op de roedo van Dover, overvloedig met bom- r- mon beworpan. Overal wordoi^zeor goede uitwer- y p- kingen waargenomeii. De luchtschepen werden 11 d op den. heen- en terugweg door talrijke, be- walcingstrijdkracliten en bij den aanval door e II afweerbatterijen hevig, doch vruchteloos besclio- I P ten. Zij zijn alien teruggekoerd. J >n De chef des adnûi aalsbafs der Marine. ' m * * i LONDEN, 24 Augustus 1916. — Een vijan- delij(< fuchtschip kwaîn kort- voor rnidcV'rnacht t lCj over de Qostkusten van LoncTtn en wierp ver- j e. ' scheide/ie brandbommen op de opene velden. ] ,e Er we»d geen sehade aangei ielif» en niemand ge- kwefst. Het luchtsehip keerde vôôr 1 ure terug , 11AAV /.<*> k - <6W. TER ZEE. BERLIJN. 22 Oogst (Officiel). — Nopens de » gister gei.iolde uitslagen van onze duikbooton wopden tTe volgende bijzondf rheden bekend 0 gemaakt, op grond van intusschen ingekomon beriehten, met terugblik op de Engelsehe n offieieela mededeeling r Op 19 Oogst, togen 5uro namiddag, ontwaarde | eeno onzer duikbooten vijf kleine Engelsehe )t kruisers met Zuidûostehjken koers, vorgezeld van twee torpedojageravlotjes. 1C Daarachtc-r stonden zes slagkruisers met ' steike toi'pedojagersverzekoring. Het gelukte aan de duikboot zekeren torpedo-jager, die vier pelioersteenen Ijad en zoo *t schiint n tôt de type Mohawo beheort, onder ecLot te : nenien. 11 ICort na het raakschot zonk de torpedojager, 16 wa irvan het dek hoog boven water bleef steken. r Als onmidellijk daarop de gezameidijke 11 • Engelsehe vloot omkeerde, vie] de duikboot nu k een kleinen kjniiser aan vanhet type derChatam-Kla.s, 25 zccmijlen snelheid htbbende, die van " achtcr ltwam. Er werden 3 raakschoten opgcmerkt, een in ,s den « feaek » en een in het maehienruim. Het schip bekwam dadehjk eterke slagzijde 11 en bleef liggen. Wegens de sterl»6 vijandelijke verzekering B" gelukte het de duikboot-enkel 2 y2 uren later, den aam-al op den kruiser, die intusschen op sloeptouw genomen was, te herhalen. s" Kort voor het eebot. van de duikboot werd opgemerkt hoe cen torpedojager schuinsliggende ? op 300 meter afstand met uiterste kracht op de "J duikboot toeliep en poogdc ze te rammen. Deze ging ocgenblikkelijk op grootere wateT-10 diepte en vernem tegelijk daarop eene sterke " ontploffing boven zich. =" De vijandelijke torpedojagers vervolgden de duikboot tôt in de duisterni?. De duikboot is intusschen welbehouden texug-10 gekeerd. De zwaar bcschadigde kleine kruiser werd j later door eene andere duikboot vernield. 3 * J * * De kleine kruiser Ncttingham liep op 18 April 'd 1913 van stapel, verplaatste 5530 ton en had P- eeiw «nellieid van 2(3.3 knoopen. Het scliip was i- bewapehd met negen lè.2 en vier 4;7 eentim.-i- kanonnen. De vredeëbemanning telde 400 man. t. Ue kleine kruiser Falmoulh is ouder dan de a- Nottingham en liep den 29 September 191,0 van ig stapel; verplaatste 5300 ton. Het was do snelste ii. kleine kruiser. waarover de Engelsehe vloot beschikte en liep 27 knoopen. Het schip had 1 . acht 15.2 en vier 4.7 cm. kanonnen en in vredeg-l;' tijd eene bemaaning van 380 koppen. ed. GqlukklneTeruskeerder « Dentscîiland » in dp Woseriiionding geankerd. ■— feremon, 3n 23 Augjistus. TngekcméQ om 7 uur 's avonds : sè Ço Duitsche Ocëaàh-reederij mel^t : et 6e èérst^fhandeisduikboot vaîi de Duitsche ér Oooaan reederii is in de Wesermonding geankerd. De Amerikaansche regeering hicîd /Jch \ nlsfrok [ correct neutraal. Do ArnerikaanRclxï vloot Iiecf met strengheid tcegezien, d^t do perken doo onze vijajiden, zoowcl de Engclschoi als d' Fransehen, in acht genomen werden. Dczc \oor zichtigheidsmaatregelen werden bij zonder \cr | scherpt, nadat eor: Engel^jciio kruiser 's n relit hcimelijk in de baai binnengevoren was. B)j d afvaart bevonden zich niet min dcji acht Kngrl sr-he oorlogsschepen op loer, omgeven. \ an tal rijke gehuiarde Amerikaansche visschcrsbcetei om netten uit te leggén en den vijand te vtrwit tigen.Dcsondanks gelukte de afvaart. De Oecaan vaart was aanvankelijk stormachtig, later min ; der bewogen. Aan ck1 Engelsehe kusten viel mis in. In do Noordzee was het weder stormachtig Het schip betoonde zich een uitstekend zceschij De machienen Ijebben onbcrispelijk gewerk zonder eenige stoornis. Er wertl 100 zeeinijlei ; onder water gevaren op 4200 zeemijlen ii 't geheel. Er werd on geen ijsbergen gepassetrd De Deutschland ankerdo liedennamiddag or 3 uur in de Wesermonding. BUITENLANC vrnîrni axin iL,f ««^1 xici vi^avuuia^iui'jycil in Engetend opgehouden beloopt tôt 121. De onderhandelingen om ze vrij te laten, worden voortpczct. - — Uit Engeland is het bericht tocHekomen dat de regeering bevel gaf, de Ncderlandscho graantooten, in Engelsehe lia vin s opgehouden, L naar Nedcrland te laten atvaren. — Vcrleden woensdag werden te Scheveningen een hondcrdtal kisten margarine in zeo gewor-. 1 pen. De bewoners v, ilden aich ter vangst dier kisten begeven, doeh zulks werd" door de polieie belet. Waarom die waar in 't water werd gesmeten, wordt niet gezegd. [ FRANKRIJK. — Men meldt den dood van den Fransehen vlieger Maeguart de Terhne. Hij sneuvelde in een luchtgoveçht met cou Duitschen vlieger, die eveneens getlood werd. Macquart de Terlnie was oen nfstaimneling 5 uit de familio van Jeanne d'Arc. Hij' was zoon 'vrai Justin Macquart de Terline en neef van Léon Macquart de Terline, geboren to Biugge den 23e IVfttàrt 1858 en er gehuwd met Ma*ie-, Antoinette de Hautelocque. ! GROOT-HERTOGDOM iLUXERÎBURG. -[ Mgr Koppes, bisschop, van ^uxemburg, wiena j gezondheid in d'en laatsten tijdnogal tOT onscheu 0 liet, die zelfs gevaarlijk was, voelt zich beter. *" Men gelooft algelijk dat hij vrji het bestuur van 3 ?ijn bisdom zal moeten afzien! Als zijn opvolger 3 wordt genoemd, de E. H. Klreh, Luxembui gsclie j priester, doch op het oogenblik als leeraar 'gehecht aan de Uriversite.it van Freiburg ia t ■ Zwitserland. ENGELAND — Eene berekening van het> stadsbeheer zegt dat de straten van Lor.iVn eene t gezamenlijke lengte hebben van 13000 kilo-a nteter. * DUITSCHLAND. — Op den Haîh'g, inspronfl in de Duitsche Noordzee, wordt eçn kerkhof ! stillekens-aan door de golven weggespoeld, e zoodat de lijkeii in lange rijen zichtbaar worden. j Dat kerkhof moet daar van voôr \ccl ecuwen - ar.ngclegd zijn; hce oud het echter i' , ken nie-a mand zeggen. NOORWEGEN. — Bijkdom. — Een bewijs ti dat de oorlog aan de Noorwcegsdic nijvcraars groote winsten heeft bezorgd, vindt moi in de e vaststelîing dat alïecn te Christiania 300 aJto-mobiels meer loopen dan twee jaar gcledcn. g ZWITSERLAND. — ln het bcgln (1er maand , Augustus heeft men de optelling gedaan van P het aantal invaliede soldaten, in Zwitserland verblij-vende. Er waren er 18il3fi als volgtv d verdeeld : Fransehen 11,823, Dintschers 4,322, e Belgen 1007, Engelsclien 1183, Ooster.rijkcr 1. • e ROEMENIE. — De bijzondere uitvoerccm-missie heeft in harc laatste bijeenkoni'ît be-slotcn dat de liaver niet meer mag verkocht 6 W&ràén, tenzij aan liet mir.isterie van oorlog. ITALIE. — De aardbevingen. —- Do Zwit-6 sersche bladen vernemen dat de bevolking van Pesaro nog immer onder tenten huist, daar do ' prefekt den terugkeer in de woningen verbodeu 1 heeft, uit reden van het dreigone. gevaar voor inetorting. Ook Fano is nog. ontruim< . lTit Piémont worden niéuwe aardbevingen gemeld. —De handelskanicr van Rome heeft do opening il der Italiaansche beurs gevraagd, dit om ver-d schilligc redencn, den handel betrclTende. ■3 AMER1K — U.t Washington wordt bericht dat de openbarc schulden der Vereciiïgd» i. Staten gedui*ende de vsrloopcn maand Juli 0 met 1 millioen 920 duizend dollar verniinderden. n _ Op 31 December 1915 telde New-York 0 .21347 fabrieken voor 382 verschillende nijver-heden. Gedurende 1915 had die nijverlx id cens d opbrengst van meer dan 15 milliard frank. JAPAN. — Het tnssehengeual met China. — Uifc Tokio, hoofdstad van Japan, wordt gemeld dat men algcmeen eene vriendschappelîjka * oplossing vérwaclit over de gebeurtenissen tus-i, Schén Chincesclie en Japansche soldaten te, fschentschiatung. De Japansche regeering zaf zich vergènôegen met eene formeclc veront-ie scbuldiglng en de bestrafflng der plichtigo I. Cinneesche bcraubten. Zl3 menaelwerk 2e iîiadz. eoo wil ik niet blijvon levenl Ik wil weten wat Onder die beminnelijke Ondei*wOrpenl\eid die bevallige weemOedighçid tochecbuilen mag îk wil wetjen oï ik bemmd word, {a of neen ! G-ànsch die ïuivere oponhartige fciel ligt mij als een open boçk voor de oog on, doch of ze mlj bemint,datwéet ik niet I Maar èou het niet komen doordat ze niet weet dat Ik haar, o toch zoo innig liet heb 1 XVII. In een langen brief, welken Mevrouw fl'Essil van haren man ont\ing, werden de verloopen gebeurtenissen op Amelles week te voron op Arn elles was aangekomen. Nadat bij op verzoek van zijne dochtar in oen zetel had plaats genOmen, en vol uit-gelaten geestdrift aaù zijne bewondering had lucht gegeven, stelde hij Valderez de weinig verlangde vraag of het haar nog immer rouwde de hand van den markiee Elje de Chiliac te hebben aangenoi^ven. Zonder antwoord te geven wendde de markiezin de oogen af, heel zeker aldus de Ondergane verandering ton opzichte vfln harrn Elie willenae verborgen houden. — Gîj zijt hier de kOningin, dat aie ik en iedereen, vervolgde vader de Noclare, en • — Wat de tweode maal? — Ja, Om myn verlies te herstellen ben ik naar Aix teruggekeord, maar het is ver-keerd uitgevallen. Nogmaals heb ik ver-loren... Mijn sehuldeischer heeft mij uitstol verleend- Doch nu kan ik niet langer meer wachteq. Alleen uw echtgenOOt kan my ter hulp komen en gij zult het hem veel willen vragen. — Ik? herhaalde Valderez met eoi>e be-weging van afkeer en vrees. — Ja, gij, vervolgde M. de Noclare. Van Elie zult^gij ailes bekomen... wertig duizend frank môet voor hem eone niotigheid z<jn. ook uit ae ongeiegennoia noipen. — Wat het mij kosten zal, zulk een s^ap te doen, kunt ge u niet inbeelden, mijn vader. DOe gij de vraag aan Elie. Met oene bewe£ing van bitterheid gaf M.de Noclare aan zijn OligenOegen -uitdmklting, zoodat Valderez op haar bosluît terugkwafn en beloofde har m ic.au er over tô zullén spreten. aonazzo \oreiiTu.; gowin -on*. < . vi v » sehade aangericht. Een onzer vliegtuigen is niot teruggekeerd In de streek van Gorz her tt etm onzer vliegeri na fellen strijd een vijandelijk vliegtuig bij Aiso-vizza (ten Oosten van Gorz) gedwongen le lan-den.OP" 3S£ (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, zatardag 20 Augustus. - Offieienl: Ten Noordwesten van het Ostrowo-meer werden door aiiuvaUen op de Zogonska Pl. idna vor ci< ringen gc-daan. Aan het Moglena-front werden aa*vaj]fn ftfge^lagpn. ' ■y ■ . ^ Zes en-Twinligste Jaar. - Godsâienst — Haisgezin — Eigendom -t Zoadag, 27, en Maaodag, 28 4ug«sli 191G - N. 201

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume