Het volk: christen werkmansblad

336 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 24 August. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 19 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z02z31q39f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zes-en-Twintigste Jaar. -N. 198 Godsdienst — Huisgezia — Eigeniom >■11 iwi^ife^iriTir.. ,,r. .... ,U1 .. — DonÉrda», 24 Augasti 1916 Me vracbl- «I te eeaien aan Aug. Van NMh uttgetet voor *r fcjaml. « ®wikk«rij Hot Volk», »<***«*«.*» i«, Ont. Çureel voor Wesfc-TlsiiiCidklBnt Gteton Bcmrjrt., lMblaf 14, Eortrijk. HET VOLK Men schrlttt la i Op aile postkantoren aan lOffc per jaar. Zes ma-anden fr. 6.00» Drie ma&nden fr. 2,50. Aankondlgiûgen ; Prijs volgens tarief. Voorop t» betalen. Rechterlijk© herstelling, 2 (e> per regel. Ongeteekende brieven wordo» gôWeigerd. TBLEFOON N* 137, Gent. Versch^jnl 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centïemen liet nu m mer i IMtadtalMeàMftftgeR snTererflcRfegcu. 204. —» VERORDENING betreffende vlas en heede {klodden). Ter vervanging der verordeningen van 1 De-cember 1915 (Verordeningsblad voor hot Etap-pengebied van het 4e leger N° 15, blz. 122-123) en van 15 April 1916 (Verordeningsblad voor het Etappengobied van het 4e leger, S0 32, blz. 232-234) wordt voor het gebied van 't 4e leger betreffende vlas en klodden bestemd aïs volgt : Artikel 1. — Wie voorraden van bewerkt vlas of heede (klodden) in bewaring hoeft, is ver-plicht de hoeveelheden, voorhanden zijnde den Ie van iedere maand,. gescheiden na vlas en klodden «n met opgaaf van de eigenaars en de bergpl&ats aan 't bestuur (burgemeester en echepenen) dier gomeente op wier grondgebied de borgplaats zich bevindt, tôt den 3e van iédere maand te berichten. De gemeenten moeten door de burgomeesters en sclwspenen de in den omtrek hunner gemeente voorhanden voorraden van vlas en klodden mot opgaaf van de eigenaars en de boj-gplaate, aan de Etappen- of Ortskommandanturen tôt den 5e van iedere maand berichten. De verplichting tôt aangifte is niet toopasselijk op ruwe of stengelvlas. Art. 2. — Voor vlas en heede (klodden) van den ouden en nieuwen oogst worden de vol-gende hoogste prijzen bepaald : 1° In water geroot vlas : a) 250 tôt 350 frank, volgens hoedanigheid van 104 kilos brttto of 103 kilos netto Kortrijkseh vlas, 6) 180 tôt 250 frank, volgens hoedanigheid, voor 100 kilos vlaamsoh Hauw vlas. 2° Op gras geroot vlas (Veldroten) : 130 tôt 180 frank, volgens hoedanigheid, voor 100 kilos gezwingeld, op gras geroot vlas, om 't even Van welke afkomst. 3° Klodden (Emouchures) : a) 80 frank voor gezwingelde (retravaillées) van beste hoedanig-fiaid, 6) 100 frank, voor zuivere natvlren van beste hoedanigheid, c) 120 frank voor snuitjes yan beste hoedanigheid, d) 140 frank voor kam-melingen (gehekelde) van beste hoedanigheid. Voor aile klodden van mindere hoedanigheid en sleohtere bewerking verminderen de hoogste prijzen dienovareenkomstig. Art. 3. — De verkoop van vlas of klodden-mag alleen gesehieden aan : 1° De afdeeling voor ruwe stoffen (« Rohstoff-Abteilung») te Gent, Gouvernementstrast, 18. 2° de vlasbureelsn te Kortrijk en Lokeren. Art. 4. — De voorraden van vlas en klodden van den ouden en nieuwen oogst moeten ep aanvraag der Orts of Etappenkommandantur aan de in artikel 3 aangeduide «ambtelijke bu-reelen worden afgestaftn. Indien naen het over de verkoopsom niet eens wordt, zoo gai de prijs door de in artikel 3 gejioemde besturen, sainen met ten minste één belgische deskunàige bepaald worden. Art. 5. — Met ten hoogste één jaar govangenis en met ten hoogste 20.000 mark geld'boete of met cène dczer straffen wordt gestraft : X» Wie zijne voorraden aan de gemeente-besturen niet of onjuist opgeeft. Met dezelfde straffen "wprde» de bujgemçes-ters en schepenen gestraït die aanguten over voorraden aan de Etappen- en Ortskommandanturen doorgezonclen hebben, va'ft welkc zij wisten of volgens de omsttandigheden moesten weten, dat zlj onjuist zijn. 2° Wie de bepaalde hoogste prijzen te boven gaat, 3° wie een anderen persoon tôt het afsluiten van een kontrakt uitnoodigt, door JictV.dk de hoogste prijsen te boven gegaan worden, of wie, zich voor een dergelijk kontrakt aanbiedt 4° wie vlas of klodden aan anderen als de in artikel 3 aangeduide overheden verkoopt of vervreemdt, 5° wie zijne voorraden van vlas of klodden ondanks bevel der Orts- of Etappenkommandantur niet aan de in artikel 3 aangeduide overheden aflevert, 6° wie voorraden van vlas of klodden ver-nietigt of onbruikbaar maakt. Bovendien kan de verbeurdverkl&ring van 't vlas en de klodden uitgesproken worden. Zijn bevoegd de duitsçhe militaire recht-flanken en militaire besturen. Art. 6. — Deze verordening wordt den dag harer afkondiging van kracht. Art. 7. — De verkoop en het vervoer van ge- ! dorschen groen- of strooivlas en ruwen lïennep 1 is toegelaten. In zooverre worden de bestem- ' mineen in artikel 1 der verordening van 29 Mei 1-016 (Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4 e leger N° 37, blz. 279-280) buiten werking gesteld. < A. H. Q., den 9 Augustus 1916. ( Der Oberbefehlshaber, i Herzog Albrecht von Wurtemberg. ' ■ wa——BB—i.-jian—i OP OC BA1.KAMS. * In Grlakenland- . 4THENE, 20 Augustus. — De gezanten 1 Eîlliot en Guillemin liebben heden aan Êaimis J gevrsiajîdi Welke voetstappen de regeering ging ' «oen, m betrck met het feit dat o „ bevolking c in îiacedonië, voor de Bulgaren, naar aile gewesten vlucht. pt Bulgaarsche gezant Passarow deelçle aan ( Zaïtnis mede dat het Bulgaarsr-h offensief c beçonnen is met de bezetting van versdhejdene * strategisehe punten op Griekseti gebied. Ô,çs aamiddags was Zaimis in het Tatoepaleis l)ij ? den koning. De trospsîilanâii^. Uit Saloniki wordt gemeld dat de l^nding der Italiaansche troepen zondagïia'ftiddkg om t 2 ure begonnen is. De troepen woïden bij de kontingeiuen der overige Verbondenon gevoêgd. \ De la il din g duurt voort. s Het front cp de Balkass. Het front dat de teg'enover ejkander staande t légers op de Balkans van elltander scîici.dt, % begint vàn het Oosten Viin het ifleer în Pressa, waarvan het Noordelijk deel in Servie ligt en het Euidelijk deel in Griekerflanà, naar ii.it Westen loopt dicht de AlbaneeïcRe greni. Van aan het Prespameer richt het front zich Noord-waarts, langs de hoogten, die zich op den Ooater- 1 oever van net meer.Ostîpw Vetheroa, van vraar het naar liet Oosten loopt om ae Wardar te oyerscfosy«5on, ien Zliidcu der grensplaate van uewgelîl en vefvolgens dg streek ten Zuiden van hft Doiraitmce? bçreijit. Steeds in Ooste-lijRc dchting volgt het f'font den ijzerenweg naar de ytroenia, iji den sector P.upel-Demir Iîissar : dfiaï cifidigt het front der beide Vijan-dclijife legeys. ilalië's lioning. Uit Bera wordt gemeld dat koning Vietor-BOJOianuol maandagmorgen te Gorz is aan-gekomon.In OostenriJTc-lioagarije, WEENEN, 21 Augustus. — De aanvoerders der Hongaarsehe oppositiepartijen, graaf Julius Andrassy, graaf Albert Apponyi en Stefan Kakovez"ky werden fiedeQnamiddag, achtsreen-volgona door keizef Frans-Jozef ia verhoor ontvangen en keerden daarna terug naar Budapest.OffîcMeisteigeliisen ïii Vlaandepcn, Fraakpijk en Elzas. (ÇUITSOHE MKLDlNG.) BERUJN, 22 Augustus. — Ùit het groote hoofdkv.'t)rtier : De gevechten Noordelijk do Somme hebben weder groote uitbreiding genomen. Meervou-digo Engelsehe aaijvaiïen tegen onze vooruit-genomen linie tusiïphen Thiëpv&l en Pozières werden afgewezen. Eon voor\iit3pringendô lioek is verloron gegaan. Noordelijk van Pozières en aan het Foureaux-woud braken de vijande-lijke stormkolonnen onder ons vuttr iheen. Ver-bitterde gevechten ontsponnen ziel) om 't bezit van het dorp Guillemont, waarin de vijand tijdelijk binnendrong. Het Wurtembergseh in-fanterieregiment jlaiser Wilhelm leeft zege-vxerend afgeweerd en houdt het dorp vast in lianden. Verseheidene deelsondorncirangen der Fransehen tvisschen îlaurepas en Cljry bleven zoijder gevolg. Zuidelijk de Somme vielep versch ingezette Fransche Icracliten aan in den sector Estrées- 5oyéoourt. Verloron graven zijn in tegeastoot voder genomen. Een officier en taclitig maa )leven gevangen in onze handen. (FRANSCHE MEI.DING.) PARUS, maandag 21 Augustus. — Oîîicieel : Onder het belangrijke reods gemelde lOaS i'i'iaal iat do Fi-anschen vermeesterden in hot S>oech, ;ister door hen tuesclioa Maur&jias on G'iillo-ooiit veroverd, bevinden zich G kaaoanen van "7. In den loop van den uacht, loveiïdiga ge-, ichutgevecliton op het Sonmieft-ont. Op dan rester oever van de Maaa habben de iuitschers gister bij valavond eeneai ktacftitigen i«nval gedaaii, gepaard met het wurpon van •lammsiïde vloeistof, op hat dorp Fleury. Het 'ersperrings- on infanteria^iiur der Iwanschen isoft de Duitsehers prompt geatuit ©n hun irnstige verliezen toegebracht. PARIJS, maandag 21 Augustus. — Offkcioel : De Fransehe batterijen hebben ton Noordon a ten Zuiden van de Sommo op tal va« pjinten !e Duitache stollingen beschebeiï. Goee ùiîan-erjegovechten.0p het overige front is bij tussch®E.j»00ïsn ;e*ehutvuitr gewisseld- De EfMisoÇe vliegdienst is zeer Ijedcijvig ge-roest. Twoe Duitsehe vliegtuigen zijn goveld. (ENGELSOHE MEI.DINQ.) IjONDEN, maandag 21 Augustus. — Offi-i<)e] : Wij hebben drie vijandëlijke aanraBon met landgranaten tegen het Hooge bosch mot gemak ÇMers plaatselijke gevechten. Ton Noorden van Givenehy hebben wij op wee punten goslaagde gaeftanvallen tegen de ijandelijke etellingen gericlit. Op liet Oo&lelijk Gevechisterpcln. (DUIÏSCHE MELDING.) BERLIJN, 22 Augustus. — Uit het groote ioofdkwartier : . — Front van generaal-veldmaarsehalk von ïindenbvtrg. — Aan de Stochod zotteden de iusspn hiirin^ hardneklcig aanvallen voort in de troek van Rudka-Czorwiazezo. Beiersehe ruiterij n Ooeteririjkœh-Hongaarsohe dragonders wézeji Isn vijand teîlions onder groote verliezen voor icm ai, namen 2 ofîicieren, 270 maa gevang;atïen in maakten \ ier machiengeweran buit. Gevolgrij'ke ondernemingen tegen de X'ijan-' lelijke voorposten bij Smolary brachtan 50 ge--angenen en 2 machiengewei-en in. Aan den Luh- en Graberka-sector ea verder luïdelijk braken Russisehe aans:allen over t algeitieen reeds onder 't spervuur ineen. Bij Jiemaki en Zwyzyn brak de vijand in korte raalKi ukkon binnen. Bij Zwyzijn is hij nog niet eruggeworpen. — Front van cavaleriegteiteraal aartshertog Car al. — Herhaalde tegonaanvallen beidersijds le Czarny-Gzeremosz tègen onze nieuwe sbel-iagen op de Stepanski en de Kreta-hoogte had-len geejierlei gevolg. (OOSÏENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 22 Augustus. — Ambtehjke mo-ledeeling : — Legerfront van cavaleriegeneraal aarts-lertog Karol. — Bij Zabie, Bystrzec «su in het >ereik van den Tartarenpae werden verseheidene tussische aanvallen afgoslagen. Zuidweâtçlyk 'an Zielone brachten onze âfdeelingen in gevolg-ijke gevechten 100 govangeneu en 2 macliien-tèweren in. — Leger front van gcnTaal-veldmaarachalk 'on Hindenburg — In den sector y.p ferolelniki-pieniakai hernam de vijand zijnè ifinvalien tegen het leger von Bohm-Ermolli. Ifgezign van een smal graafsluk, om "hetwelk tog gestreden wordt, zijn aile stellingen ondanks le zwaarste Russisehe ofiers in onze handen. Aan de baan vaai Sarnj' naar Kowol en bij jqhifiolary verloor de vijand oenige vooruitge-thoven graven, waarbij twee Tnaclifengeweron ve^den buitgemaakt. Bij Rudka-Czerewiscze deden de Rlisser- ook ;ister de grootste inspanningen om op den Vostoever van de Stochod ruimte te Winnen, naar zij werden overal gansoh afgeslagen, boet-,en duizenden strijdors in en lieten 2 offiioieren, Î70 mail en vier maohiengeweren in onze hari-len. Midden de Beiersche ruiterijregimenten 'echtend, betoonden onze Keizer-Frims-ffozef-Iragonders zich weder hunnon beproefden naain vaardig. (RUSSISCHE MELDING.) ST. ÇETERSBURG, maandag 21 Augustus. — Oft'icieel : De toestand is onveranderd. 0c09SCeBrijksch-ïîaIfaaas€lie@ôrïog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 22 Augustus. — Ambtelijke mede-deoling : Onveranderd. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROîvî-E, 21 Augustus. — Ofîicieel : Op hot geheele geveehtsterrein hebbon hovige onweriers gewoed; nietteinin is de werkzaamhoid -der wederzijdsehe artillerie groot geweeat. Het viiafidelijke gesohutviiur was vooral fel op het front in Trentiao ea aan de boven-But. Het is overal krac.htig beantwoord dior onze batterijen, die ook hot Drava-dal doeltreffend hebben be-scivotetn en er het troinverkeer in de war habben gestuurd. lu het Astico-dal en iu het valc van Plava haêft de vijand kleiue aanvallen gedaan, die zijn afge3iagen. Wij hebben daarbij een 20tal ge-vangenen genomen. In het gebied van Gorz en op den Karst hebben onze troepen de gewonnen stellingen be-vesèigdDe vijand hoeft enkele granaten op Gorz on op de bruggen over de Isonzo geschoten, doch geeno schade aangerieht. OP DE ElfiLMS. (DUITSÇHE MELDING.) BERLIJN, 22 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Aile Sarvische stellingen op de Malkanidze Pifiiiina zijn genomen. De aanval gaat voort. Meermaals is de tôt tegenstoot aangezette vijand aan de Dzemaat-Jeri -en in liet Mogknagebeid bloedig teruggeslagen. Tusschen het Butkèfroa-en het Tflchino-meer werden Fransche krachten over de Stroema geworpen. Verder Oostelijk is de kain der Smijmca-Planina genomen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 21 Augustus. — Bericht van den generaalptaf : Dan 20 Augustus rukten in het Stroemadal oino iroopon tusschen het Tachyno- en het Rutkowomeer vooruit en wierpen den vijand op dan rochter oever der Stroema terug. Wij be-zetteden op den linker oever de dorpen Hasna-ter, Burakli'lgwomya, Kumi, FJissau, Todoropo, TS' opolori, Te-Il oj, Karadj&koj, Bala, Christian en Kumizza, waar wij ons inrichtten. Wij sloegen do Fransche brigade Pertisr uit-een, die samengesteld was uit het Ie, 4e en 8° regiraent Afrikaansche jagers, drio zouaven-bataillons en eene afdeeling ri^dende artillerie. Wij namen daarbij 40 geviuigenen, waaronder een k^pitein. en al de paarden van eens afdeeling ruiterij. De Fransclien lieten op het terren vele doodon en gewonden jehter. In liet Wardardal 't gowone artillerie\nur. Op den reehter vleugel wêrd gister de aanval voOTtgpzet. Zuidelijk Lerina (Florina) wonnen onze troepen den Malareka-kam en zetten hun-nen roarseh naar het Zuidon voort. Oostelijk vooruitrukkende troepen in do richting Lerina-Bar.ica-Gornitschewo-Ostrowo, vielen de sterk bevestigde vijandelijbe stelling aan op doij kam der Nidzeplanina, die door de Servisehe Doiiaij-divisie en twee regimenten der Wardardivj«ie verdedigd werd. Gistemvond tegen 0 uur be-maehtigden wij deze stelling en het dorp Gor-nitschewo, waar wij eene gangehe caïupa^nie met harf drie officieren gevangen na&en. De vijand trekt zich In Oostelijke richting tertig. OÏize o.pmarsch gaat voort. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 21 Augustus. — Ofîicieel : Den 20 Augustus jiamen de vorfcondpn ftrijd-kraehteîi van Saloniki hot çfîensiof op gaiiich liet front. Op den reehter vleugel overschreden de Engelschen en Fransehen de Stroema en, den vijand op het front Kayalldu-ÏCalendra-Topalova (Noordwest-elijk van Serres) aanvallend, tradea zij in voeling met do door den vijand sterk ge-houden stelling van Barakli (8 kilometer Zuid-westalgk van Demir-Hi^sar). In 't midden hevige artilleriegevechten op de | Zuider hollingen der Belesbergen en op do beide Wardaroevers. In de streek van het DoirSnmeer tôt aan de Wardar hebbon de Verbondenen , ME^GELWERK 41 Twee Zielen ûoor M. DELLY, 'fc Was de hertogin die het OnderbrOken gespi'ek iiemam en zich tôt Guillemette wen-dende, sprak zij als een grootmoederken dat haar kleinkind een lesken wilgeven : — MignOnneke, ik durf wel hopen dat ge flllen dio u omringen gelnkkig zult maken. En zich tôt haï en man richtende, voegde zij er aan toe : —Ziedaar een klein meis je dat in delaatste maanden schier Onkenneîijk geworden ia. — Dat is het juiste woord, bevestigde de hertog deVersauges.Nu blinken leven enblij-heid in dio OOgen — uwè oogen, Élie. 6ok haie bruine, lieve haarlokjes heeft ze van u èeëiîd, terwijl de gelaatslijnen aan liaie moe-der hérinneren. Een licht plooiken teekende zich gedurende enkele stOndcn op het voorhoofd van den markies, die tusschen de tanden mompelçle : — Als ze maar geene Ojiverdçaaglijke pop wordt gelijk hare naoeder er eene v.'as 1 * * * Dit jaar kwam de rnoeder van Elie vroe-ger dan naar^ewoonteop Arn elles. Een soort wrevsiigheid tegenover Valderez, die zij in stilte de vijandin nOeinde, dreef die vrouw naar de woonstede van hmenzoon, waar ze wîlde naspatiren welke plants het schoone kasteelrneisje bij Elie 'oekleedde. Met waar oiigenoegen. zelfs met.penesoort kwaadheid, had de l'eeds bedaagde inarkie-zin gezien> hoe Elie in don laatsten tijd zich aan de plczieren buitenhviis had Onttrôkken, om dag-in dag-uit aan de zijde van zijne vrOuw te verbîijven. In lietgedacht der s&hoonraoeder was Elie door de schoonheid van Valderez als betoo-verd geworden, endatmaakte liaar jaloersch, want al 'de bewonderingen en al de eerbetui-gingen der gasten van Arnelles zOuden dit jaar niet aan haar komen, maar tôt de jeug-dige mariâezin Overgaan. Tôt koi'ten tijd te voren had mpoder de Ohiliac nOg imrner gehoopt dat Valderez en Guillemette gedurende het komende jacht-seizoen op de Hooge-Sparren zouden gaan inwonen, zelfs had ze dienaangaande Elie eens gepolst. Maar bij had baar beleefd het beseheid gegeA'en, dat zijne vrouw de eer van zijn huis zou ophouden. Wanneer nu de moed-er op Arnelles was aangt^omen en wanneer zij de steeds rnoer en meer opbloeiende natuurlijke schooaUeid van Valderez bemerkte, en zag met welke Overgelijkelijke bevalligbeid zij de toiletten droeg welke door de kundigste m-'esters ge-teekend en door de handigste werksters ge-sneden ©a gêna ai d waren, dan vlogen wel dyizend duivelkens van bitterheid en afgunst door gansoh haar lichaam en bleven daar nestelen om die leelijke ^•r0-awen0nde^Jgden Immeria kracht te d 0 en toenemea. Voorgaan -delijk met Valderez over mOoder de Chiliac sprekende, had Elie haar gezegd : Aan eene schoondochter zal zij nooit vergeven scb,OOner te zijn dan zij. 't Was dan ook met een lieimclijk mistrOu-wen dat Valderez de komst der schoiorvmoe-der te gemoet gezien had. Zij wist zeer wel wat er in het harte dier vrouw omging en een beetje kwaad herdaeht, zy den morgen van haar kerkelijk huwelijk, toen mevronw de Chiliac vle^mond wist te vertellen dat Èlje haar nooit zou beminn en. Moederde Chiliac Icende te goed het karak-ter van haren 'zoon.om. maar een oogenblik er aan te durven denken zijne.genomen be-sluiten te dwarsboomen. Ze was dan ookge-dwongen hare nijdigheidteOnderdrukkenen 1 den triomf der jonge kasteeldame vanwege de gasten bij te wonen. En dezen die gekoopt liadden het « meisje uit do pt'Oyincio <• bç den oingang met de fcjezoekors dv/aashedeii of oa -handigheden te zfen begaan, moesten wel-haast TOndat oïjdigheidsplleziei'afstaruldoen. Onopgemerktgestounddoorharen ertttgenoot en liefdevol geiioipen, door de jongste zustor van Elie, gravin Serbeck, gepaard, aan J^a'ro natuurlijke begaafdheden, kon Valderez op de waardigste manier de mOeilijke taak vyn kastecl-dame bij de genoodigdea >vaarnemeB, Een en namiddagdathetweder te Ongunstig was om afleiding in b&scfa en veld te zoeken, w.rS e^en groepje vroavven rond moeder de Chiliac in den wintertuin bij e'kaârgeze-ten. Elie die met M. d'Essil in de nabnheid over en weer wandelde, en sommige bîOTdcen van het vrouwelijk gespi'ek kC>n opvangen, ging zich eensklaps vOOr zijne mOoi, hertogin de Verna nges plaatsen, op wrelgemeonden toon zegg'ende : — ïk ben heelemaal van uwe meening, tante; Valderez is inderdaad do ideale op-voedster.-— Maar fionkt ge niet, kwam Jloberte (le Brayles er tus|cKép, dat ze wel minder kE§clitdadig en roinder volmaakt zOy han-delen, golde het de opvoeding vân hare eigen kinderen ? — Neen, weersprak I^lie met yasthejçl, krachtdadigheid is een l5licîjt eh ypor ùiîjae vrouw isde pliclit de hqqgo Wet w$jir&4n zij zich nt)g in geeç enkel geval oatâ-ôk, en, ook wel niet Ontrekken zal. Deze w&orden moesten nieu we b|tterhe^en in hefc hart vau moedej dv C^iiiàc doon neder-zinken, want op haar vooïhoojjj veréciienen rimpelingen en op gesnokten toôn kwam zij tusschen : -r- In den laatsten tijd zijt pjj wel Og.ver-gelijkbaarernstig geworden, felxe. En ik vrpeg mij reeds aï of ge niet eindigen 2iilt met u erger* is, ©ên kloûster op të sluiten. gt Verwlgt.J hunne de voorgaande dagon vorovorde etolling» vorsterkt. Op den linkar vleugel, in de bergstreek van Tschorjia en Moglenitza, hebben de Serven de eerste Bulgaaische graven op de hoogten van Kikoei'ooz genomen en de uitloopers van den Kaimak Tsehalan bezet. Op den uiterst-linkervleugel hebben de ver-bonden troepen, na den van Florina op Banitza vooruitstoetende Bulgaron zware verliezen too« gebracht te hebben, die laatste plaats opgo-geven en zich op de Oostelijk daar van gelegea hoogten moeten inriehten. Het gevecht duurt voort. DafdaBeiïenKaukasus ea ICleiû-Àzie (TURKSCHE MELDING.,) KONSTANTÎNOPEL, zondag 20 Augustus, — Officieel : In Mésopotamie en Perzië is de toestand onveranderd. Op het Kaukasisc-h front redits voerpoatoo-geveohten. De vijand, die ten Noorden van dea Boeglanpas onze stellingen heeft aangevallen, is terugjpdreven. We hebben oenige govangenen genomen en door ons vuur eene gedekto vijaii-delijke batterijstelling vernield. Op het midden on links slaohts onbeteeko-nena6 plaatselijke vuurgevechten. Een van onze vliegeniers heeft op de Zwartç Zee twee Russisehe torpedobooten met voordeôî met bommeu bestookt, althans werd wawgd' nomen dat de bommen op het dek van de scljppen rookwolken toweegbrachten, Den 17e Augustus hebben 8 vijandolijko schepen een graantransportschip en ottelijke zeilschepen in de Golf ten Noorden van het eiland van Smyrna binnengolpodst. VorvolgenS werd er een troep van 300 roovers, onder wie zich ook enkele soldaten bevondon, Ontscheept. Onze Bfdeelingon vielen hen aan on dwongen hen in oen gevecht van drie uren met een verîios van 50 man naar hunne booten de wyk te nemen. Den 18e is in de streek van de Golf van Alexandrette een Engelsch Sfhip getorpedeord. Achttien man van de bemanning, onder andere de kapitein, werden gerad en gevangen genomén. Verder niets van liolaiy^- ^ TER ZEE. (ENGELSOHE MELDING.) LONDEN, 21 Augustus. Op 19 Augustus ontwil^kelde do vijand in de Noordzee eene botrpkkolijke bedrijvigheid. De Duitsehe hooge zoevloot kwam buiten, keerde echter, wanno'er zij wist dat de sterkte der Erigelaohe strijd-kraçliton aaijzinnlijk was, een gevooht ver-mijdend, in de haven terug. Op zoek naar den vijand verloren wij twee lichte lcruisers door eenen ondarzeeboot-aanval en wel de Notlingham en de Faimoirth. Al de officieren van do Notting-ham werden gered, 38 man der bemanning worden vermist. Van de Falmouth zijn al de officieren en mansôhappan gered, met uitzoh-dering van eenen stoker, die aan kwetsuren stierf. Eene vijandelijke ondarzeeboot werd ver-nitjld, een© ansjore .geramd eri wellicht vorzonken. De Duitsclle bewering dat een Engeisch-torpedojager en een Engelsch sl-igscbip bô- schadigd zijn, is onwaaar. * * ^ De kleine Engelsehe kruiser Nottingham, heeft 5530 ton waterverplaatsing en had 380 man aan boord. De Falmouth mat 5300 ton, had eveneens 380 man. BiîLtsch antwoorl BERLIJN, 21 Augiistua. — Do bewering van de Engelsehe admiraliteit in hare offieieele inelding van 21 Augustus, dat eene onzer ondor-zèebooten geramd is, is treffond. De boot is, nadatzij eenen gesloepten Engelschen kloinèn kruiser der Chatamklas vernietigd had, bij de pôging van een Engelschen torpedojager om ze te rammen, licht beschadigd geworden en wolbehouden in de haven teruggekeerd. Wat de Engelsehe béwering geldt dat eene tweede Duitsehe onderzeeboot vernietigd is geworden, kan enkel verzekerd worden. wanneer aile onderzeeboot-meldingen zijn binnengekomen. Tegenover de Engelsehe poging tôt aflooclio-ning dat een Engelsehe torpedojager vernietigd on een Engelsch slagschip beschadigd is gewor. den, wordt naar het ambtelijk Duitsch bericht van 20 Augustus verwezen, dat in aile deelën waaris. Het zoogezegd terugwijken der Duitsehe hoogzeevloot, ve'rfneld in het bariclit der Brit-sehe admiraliteit, voor de nerrgens versc.henen Engelsehe hoogzeevlootstrijdkraehten, is een fantazijbeeld. * * * Latere berichten zeggen dat het bovenstaande zeegevecht plaats had zaterdag rond 5 ure namiddag, bij de Doggerbank Zeevloot. AMSTERDAM, 21 Augustus. — Visschers die naar Ymuiden terugkeeren vertellen dat zij zaterdagmorgen rond 5 ure twee Zeppelins en; een eskader van 12 tôt 16 Duitsehe oorlog. schepen ontmoet hebben op 54 graad 6 minuton Noorderbreedte en 4 graad 55 minuten 6 sek. Oosterlengte. De Vloot bestond uit groote krui-sers, een lichton kruiser en een aantal torpedobooten. Zij kruisten in de richting West-Noord-West.BUIT EN LAN D ENGELAND. — Drankbesirijding. — De hegr hoofdminister heeft een verzoekschrift ont-vangen, waarin gevraagd worçlt gedurende den oorlog en tôt 0 maand na hçt sluiten van den vrede, den verkoop van alkoliselie dranken vol-ledi§ te verbieden- Dat verzoeksfhrift is bekleed met 2 millioen ha ndteekeningen. ITALfE. — De nieuwe Engelçche gezant bij het Vatikaan is graaf de Salis. Hij is 52 jaar oua ep stamt uit eene oude Zwitserçch'e familie, di^ iti den tijd van de Kngelsçhe Jpningiu Anna naaf de Brrtsclie çilanden veHuiisdé. Voorgaandclijfe Waâ graaf de Salis retds Çngel^nd's vertegen-woordiger in Monténégro, waar hij van 1911 toi 1915 verbeleef.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume