Het volk: christen werkmansblad

583426 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/599z030c91/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Yicr-ea'Twioligsîe Jaar, -1 102 Godsdienst - Muispzin - Ëigendom Zateite, 2 Ici I9i4> Aile briefwisselîngen vrachti-«Tij te zenden aan Aug. Van. Iseghem, uitgever voor de naaml. /naatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der A m» bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, tlinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft In: Op aile postkantoren aan 10 fitf per jaar. Zes maanden fr. 5.00.' Drie maanden fr. 2.'50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Yoorop t® betalen. < Rechterlijke herstelling, 2 fr.' per regel. Ongeteekende brieven wordeo geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. "Verseliîfnt G maal per week, CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSE& M BETREURENSWAARDlGE STEMMING. Yroeger dan men denken kon — want ;r " as besloten eerst vrijdag te beginnen rt m ien — heeft de Belgische Kamer ici grondbeginsel der drie verplichtingen voor verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdcm aangencmen. Hoe onvoorzien ook, verwondert het ons niet al te zeer. Eens dat de regeering bij m mde van den minister zich voorstan-der van de drievoudige verplichting had verklaard, zelfs al was de kabinetskwestie niet gesteld, sprak het van zelf dat velen, die de verplichting niet genegen waren, zouden meenen te moeten meêgaan, al deden ze 't ook zonder geestdrift noch overtuiging. Wij blijven bij de diep gegronde meening dat de verplichting slecht is en, voor de werklieden en voor de katholieke partij, betreuren wij rechtzinnig de uitgebrachte stemming. Niets van ailes wat tegen de verplichting werd aangevoerd, is weerlegd gewor-den. De heer Stàndaert zegde nog donder-dag : « De rede van den heer Verhaegen heeft mij niet overtuigd. Ik heb zijne beschouwin-gen weinig afdoende bevonden. Hij heeft nochtans het zoo juiste woord van Lacordaire herhaald : « Op maatscliappelijk gebied is het de vrijheid die verdrukt en de wet die vrij maakt. » M. Standaert heeft het zeer merkelijlc onderscheid niet begrepen, dat M. Verhaegen nochtans zeer duidelijk maakte, sprekende als volgt : « In algemeenen zin verwerp ik het be-ginsel van verplichting niet. Als de wet tusschenkomt, is het dikwijls door verplichting. De wet is dikwijls het éénig doelmatig middel om de zwakken te beschermen. Lacordaire heeft het gezegd : « Op maatschap-pelijk gebied is het de vrijheid die verdrukt en de wet die vrij maakt. » » Men moei natuurlijk verschillende soor-ten verplichting onderscheiden. Naast de verplichtingen van burgerlijken aard, zooals de verplichte stemming, de schoolverplich-ting, de legerverplichting, hebben wij, in maatschappelijk opzicht, de verplichting voor de ondernemingshoofden hunne werklieden tegen arbeidsongevallen te verzekeren, de verplichting de zwakheid der vrouw en van het kind in de nijverheid te ontzien in . zake den ouderdom, de werkvoorwaarden, den aard en den duur van 't werk ; de verplichting den arbeidsduur der volwassenen le bcperkeninde mijnen; de verplichting den werkman 's zondags niet te doen arbeiden ; enz. Ik ben overtuigd partijganger van die maatschappelijke verplichtingen ; ik heb er een aantal van gestemd en ik betracht er nog andere die, zoo ik hoop, de eerste zullen komen volledigen en den schutskring zullen versterken, waarmede het billijk is de werklieden te oraringen. « De verplichting welke het welsontwerp ons voorstelt, is van een ' GANSCII AN-DE REN AARD. » Vooreerst strekt zij zich MAAR TOT EENE REEKS PERSONEN uit : de bedienden en de werklieden van beide ge-slachten, voor rekening van een onderne-mingshoofd tegen vergelding gebezigd bij tien landbouw, de nijverheid of den handel, en wier wedde of loon geen 2400 fr. 's jaars overschrijdt. " DEZULKEN ALLEEN worden ver-plicht zich te verzekeren. In België zullen dus, wordt het ontwerp gestemd, door den wctgever zelven twee soorten burgers ge-maakt worden : dezen die meer en dezen die min dan 2400 fr. 's jaars winnen. De eersten, die meer dan 2400 fr. 's jaars winnen, zullen gelijk thans, VRIJ over hunne inkomsten beschikken ; de wet zal H EN aanzicn als vooruitziende genoeg om zelf te voorzien in de gevolgen van ziekte, vroeg-tijdige werkonbekwaamheid en ouderdom. De tweeden, OMDA T zij min dan 2400 fr. winnen, zullen, als 't ontwerp gestemd wordt, voortaan behandeld worden als MINDER-JARIGEN ONDER VOOGDIJ', als on-verbeterlijke onvooruilzienden, als menschen die niet bekwaam zijn zelf op hunne belan-gen le waken. De wet zal hen verplichlen aan de drie gezondheidsrisico's een DOOR HAAR BEPAALD deel van hun in-komen te besteden. Hoe zou men niet ge-troffen zijn door de vernedering welke die WETTELIJKE MINDERWAARDIG-HE1D aan de onder voogdij geplaatste werklieden oplegtl » Ook verzet ik mij tegen deze verplichting met al de kracht mijner gevoelens van ge-negenheid en eerbied voor de werklieden ! » Zoo de wet enkel de ondernemingshoofden en de openbare machten verplichtte, voor een niet overdreven aandeel tusschen te komen in de kosten der drievoudige verzekering, ik zou er mij volgaarne bij aansluiten. Dergelijke tusschenkomst heb ik met vol-doening gestemd inzake de verzekering tegen arbeidsongevallen. Maar door de wet de arbeiders onder voogdij stellen, onder voor-wendsel van onvooruiizicht of onbekwaam-heid, daar kan ik niet loe besluiten » De ontworpen verplichting zal voor ge-volg hebben WETTELIJK BESLAG TE LEGGEN op een deel van de wedde of het loon der tôt verzekering gedwongen burgers» De wet zal zich zelve IN DE PL A A TS STELLEN VAN DEN EIGENAAR der wedde of van het loon en zal, in zijne plaats en dikwijls ondanks hem, OVER EEN DEEL VAN ZIJN EIGENDOM BESCHIKKEN om hem te verzekeren. » Men zegt dat het voor 's arbeiders best-wil is. Anderzijds is 't maar een gering deel van 't loon dat op 't spel zal staan. Niettemin is 't een aanslag tegen het eigen-domsreclit en tegen het beginsel van eerbied voor dat recht. Die maatregel is zoo erg als betrof het een aanzienlijk deel van 't in-komen.» Men werpe niet op dat de voorgestelde verplichte bijdrage eene belasting zal zijn. Zou de aangekondigde bijdrage, als belasting aanzien, niet ongrondwettelijk zijn ? Zou zij artikel 6 der Grondwet eerbiedigen, dat aile Belgen gelijk stelt voor de wet ? Zou zij artikel 112 der Grondwet eerbiedigen, hetwelk verklaarl dat er inzake belasting geen voorrecht mag gesteld worden ? » * » ♦ Van dat ailes is niets weerlegd geworden en, gaat de wet er bepaald door, binnen drie jaren zal België 38 millioen 's jaars belasting heffen van eene reeks bedienden en werklieden, omdat dezen het geluk niet hebben ten minste 2400 fr. 's jaars te winnen ! Daarbij komt nog wat het Brugsehe Volk. opgcsteld door en voor de. kiezers van M. Standaert, als volgt schrijft : « De verplichting, en dat is 't sleçhtste, zal een nieuwen geestestoestand scheppen, die toch aan de zedelijke weerde van ons volk anders niet dan lavaad kan. Een groot deel van de huidige onvoorzienigen, eens gedwongen van te storten, zullen daaruit als van zelfs overgaan tôt het misbruik van 't gedaeht : « 'k heb moeten storten, 'k heb ook het recht van te trekken ». Dat is de karotentrekkerij op breede schaal ten na-deele der goeden en de verlaging van 't ze-delijk peil. » Men wapene zich al dat men wil tegen de misbruiken, dien geestestoestand ontgaat men niet. Die niet wil zien zal voelen, als het... te laat is. Leerl de geschicdenis van Duitschland niet genoeg'! De groote misbruiken die daar bestaan komen wel eenig-zins voort uit volledige staatsinrichting, maar 't ware dwaas te looehenen dat de verplichting zelf er voor nieis tusschenkomt. » En dan, verplichting, verplichting, waar gaan we naarloe'? 't Zal dan morgen verplichte vakvereeniging zijn, en overmorgen verplichte sclioèlsoep en kleedihg, enz. » De verplichting is een zoo gevaarlijk ding dat men met veel omzichtigheid er mee moet omspringen. » 't Is hetgeen de stemmers der ramp-zalige verplichting donderdag niet be-dachl hebben. Mogen zij het zicli niet een-maal moeten berouwen ! We vrcezen er voor. Euiter.landschs Politiek BELGEN IN CHINA. In de begrootingskommissie van den Duitschen Reichstag kwam, bij de be-spreking der buitenlandsche zaken, de toestand in China ten berde. Wat het bekomen van concessiën be-treft, zegde de onder-staatssecretaris, is het juist dat België zich bijzonder belang-rijke vergunningen in Mongolie verzekerd heeft. Het blijft een open vraagstflk of het daarbij Belgiscli kapitaal betreft. Ook de Fransche « Banque industrielle de Chine » heeft zich, tegen leening eener som van 150 millioen,, spoorweg- en havenvergun-ningen weten toe te eigenen. Spreker betreurde de onthouding van het Duitsche kapitaal. PESTBESTRIJDÏNG OP JAVA. In de Nederlandsche Tweede Kamer kwam aan de orde de inlerpeilatie Van Deventer over de besirijding der pest op Java. Spreker wees er op dat de ziekte allengs meer slachtoffers maakte en betreurde dat men de rattenverdelging had opgegeven en niet meer deed voor woning-verbetering. Hij betreurt ook dat er zieli zoo weinig Nederlandsche geneesheeren voor de pestbeslrijding hebben aange-meld en vraagt opriehting van eene school voor inlandsche artsen in Indië. De minister van koloniën, de heer Pleyte, betoogt dat er verkeerde voor-stellingen van de pestbestrijding op Java bij het publiek in omgang zijn ; verschillende doktoren hebben uit liunne studie ten aanzien van de pestbestrijding verkeerde sl»tsommen geliaald. De toeneming van de ziekte houdt geen verband met de staking van de verdel-ging der ratten, aangezien toch de huis-ratten gebleken waren de bacillendragers te zijn. Het sérum kan slechts gedurende eenige maanden onvatbaarheid geven en eene stelselmatig doorgevoerde inenting van de bevolking is vrijwel ondocnlijk. Toch ziet de regeering het belang in van de serumtherapie. Bij de bestrijding der ziekte zijn veel moeilijkheden ondervonden. Als er zich niet meer artsen aanmelden, zal een be-roep gedaan worden op geneesheeren uit den vreemde. Daarna drongen nog verscheidenc spre-kers aan, opdat de pestbestrijding zoo ruim mogelijk zou worden aangepakt. AMERËKA Em MEXiCO. DE AMERIKANEN IN MEXICO ONT SCHEEPT. Een telegram uit Oaxaca kondigt aan dat Amerikaansche schipsmachten te Salina-Cruz ontscheept zijn, nadat de Amerikaansche bevelhebber bedreigd had de haven te zullen beschieten, zoo ei van wege de Mexikaners weerstand zou geboden worden. De bezetting van Salina-Cruz is een ge-wichtig voorval. MANZANILLO BESCHOTEN. Volgens een telegram uit Mexico heefl generaal Blanquet bericht ontvangen dat. dinsdagnamiddag, een amerikaansch schip is toegekomen te Manzanillo, op île kuster van den Stillen Oceaan. Om 5 ure 's avondf zou dit schip de beschieting der stad be-gonnen hebben. Talrijke omliggende huizen en ook de kaaien zijn door de houwitsers vernielc geworden. Dit nieuws is nochtans onder aile voor-behoud, daar de Staatssekretaris bij hel Zeewezen er geen bericht van ontving er hij moeilijk aan dergelijke beschieting kar gelooven. DE AANVAL TE TAMPICO. New-York, 30 April. — De opstande-lingen richten eenen aanval tegen Tam pico. Deze duurt reeds vier dagen. Zij be zetten thans al de sterkten, bij den stroom De federalen konden tôt heden de aan vallen niet afweren. îfai^aï~LES WAT. DE SERREN VAN LAEKEN. — Ell jaar worden, zooals men weet, de konink lijke serren einde der maand Mei toegan kelijk gesteld voor het publiek. Dit jaar zal, tengevolge van het bezoel der Deensche Vorsten, ter wier eere in d< serren een feest worelt g'egeven, de open stelling eenige dagen worden verdaagd. ZOMERKLEEBIJ. — Van heelen a zullen de militaire wachten in zomer kleedij dienst eloen. ZALM OP DE WESTKUST van NOORE AMERIKA. — Het wemelt van zalm in de mondingen eler rivieren tusschen Californie en de Behringstraat. Men vindt ei vijf soorten, van welke eene variëteit, de koningszalm, gemiddeld 20-30 kilo weegt: exemplaren van 50 kilo zijn zelfs geene zeldzaamheid. Hij wordt vooral gevoneler in de monding van den Yukon, in Alaska De meest gezochte soort, die op de oevers in Columbia en eveneens in Alaska wordt gevonden, is de blauwe of roocle zalm, die nooit meer dan 6 kilo weegt. In 1905 ving men op de kusten van Alaska 824,453 ztdmeu.in 1909-10- 97,904 en bijna 1 V2 millioen in 1913. Afgevaareligden der regeering hebben bevestigd, dat de blauwe zalm niet oudei wordt élan 4 jaar, hij overleeft nauwelijks den tijd, elat hij in het zoete water kruit heeft geschoten. Tegen het einde van den zomer zwemmen duizenelen jonge, levens-lustige zalmen zeewaarts, vergezeld van duizenden lijken van ouele zalmen, elie meer eian mager met gebarsten buik zeewaarts elrijven. MEDEDEELING. — T Was op 1 Mei. dat het nieuw tarief voor de telefoon-abonnementen in werking treedt in gansch het land, behalve Le Brussel. Te elier ge-legenheid meldt het Behecr van Telegrafen en Telefonen dat een groot getal, abonnen-ten, aan wie de nieuwe voorwaarden nochtans le gepasten tijde werden voorgeleg'tl. ot 'liertoe het aantal gesprfeklcen niet hebben opgegeven dat zij rekencn voortaan jaarlijks te voeren. Het is nochtans vol-strekt nooelig dat de belanghebbenelen dienaangaande zonder uiLstel eene be-slissing nemen, willen zij in den dienst hunner verbinding geene moeilijkheden hebben. Later wordt vastgesteld wanneer het nieuw tarief zal.in'.werking treden in het net î# Bi'ïissel^ 08 Kaltiolieke Dranitliesîrijdiiig en Z, H. de Pans. Op 24 April 11. werden bij Zijne Heilig-heid ontvangen ongeveer 300 afgevaar-digden der katholieke Drankbestrijders-bonden, van aile streken van Europa, te zamen gekomen om ■— gelijk de Voorzitter eler Feeleratie het in eene eerste verga-dering zegde — « den zegen van Zijne Heiligheid over onze katholieke werking tegen den alcohol af te smeeken en ter-zelfdertijd aan het hoogste gezag in de H. Kcrk te vragen eene bepaalde goeel-keuring voor de wijze waarop wij den alcohol bestrijden. » Merkwaardig was het adres doorJonk-heer Ruys de Beerenbrouck aan Z. H. aan-geboelen en het antwoorel daarop door Z. H. gegeven. Wij kunnen er niet aan denken die be-langrijke stukken, meegedeeld aan ele Osservatore Romano, in hun geheel over te drukken. Slechts een paar zinsneden uit het adres die duidelijk toonen met welken geest onze katholieke drankbe-strijders bezield zijn : « Dit (internationale) Vevbond ver-eenigt broederlijk de katholieke vereeni-gingen van geheel-onthouders en degenen die aan hunne leden een matig gebruik van bedwelmenele dranken toelaten. Zij eloet een beroep op ieelers toewijding, zonder aan iemand geheel-onthouding op te leggen, hoewel deze de redding voor een groot aantal en het bcsle propagandamiddel is. (Wij onelerlijnen. Red.) Twee punten elaaruit : I. -— De katholieke drankbestrijders willen niet aan iedereen geheel-onthouding opdringen. II. — Toch is de geheel-onthouding de redding voor eene menigte elrankslaven, en het beste propagandamiddel. * * * Wat antwoordt daarop Zijne Heiligheid ? Enkele uittreksels uit het antwoord van Kard. Merry del Val op bevel van Z.H. gegeven : j « De H. Vader wensclit u geluk om het slagen der moeelige kruisvaart door u in de wereld ondernomen, gesteund op de be-ginselen van het Evangelie en geleid door de hierarchieke overheid. Hij bidt God vruchtbaar te maken deniever die gij aan den dag legt tegen den vreeselijken geesel...J De pogingen zegenend van al de katholieke vereenigingen bij uw Verbond aan-gesloten, zegent de H. Vader den goeden wil van al hunne leden, en moedigt ze aan in hun eelelmoedig apostolaat te volher-den...Hoe nuttig is het den geesel van het alcoholi me te doen kennen met zijne economische, zedelijke en physiologische gevolgen... Wel zeker onder de sociale werken zijn er geene die meer dringend zijn... Z. H. drukt vurig den wensch uit elat de geestelijkheiel overal zou aanmoedigen dit werk van sociale heropvoeding en sociale behoeding ; dat de geestelijkheid overal, door woord en voorbeeld zo*a staan te midden van den strijd tegen eene kwaal, die vooral in sommige landen, zulke schan-de onder de geloovigen zaait. Maar die strijd zal niet met zekerheid tôt de overwinning leiden, zoo hij niet gesteund wordt door de Godelelijke gratie, geput in het gebed, het ontvangen der Sakramenten, en de algemeene beoefening der christelijke boetvaardigheiel.... » Vollediger goeelkeuring kon wel niet verleend worelen aan de werking zooals onze katholieke Drankbestrijdersvereeni-gingen die verstaan en beoefenen. Arbeidersbeweging. UIT BRUGGE. Over de onlangs geëindigde schilders-werkstaking schrijft het Gildeblad, van Brugge: — Eenfeit staat dus vast :de minimum van 32 centiemen klimt tôt 35. — Aile schilders zullen er élus van genieten. Een tweede exaam zal recht geven op een loon van 38 centiemen, wat voor vele werklieden een opslag zal zijn van 6 centiemen per uur. 't Hael moeten 40 zijn, maar de onvereenigelen mogen dat op hun geweten leggen. — De Vaklessen welke gegeven werden voor al de bloemisten en hoveniers in de « Philharmonie », loopen ten einde. De laatste les heeft plaats op 10 Mei aanstaan-de^ en zal handelen over het « forceeren » of vervroegen eler vruchten. Dit wordt aan de belanghebbenelen ten titel van inlich-ting medegedeeld. — In ele Gilde is men bezig met groote werken uit te voeren. Het Gildeliuis moet in een waar Volks-paleis herschapen worden. Men is er neer-stig bezig met werken, ten allen kante, van in den lcelder tôt op elen zolder. NAAR GENT. Ten allen kante is men volop aan het werk om de betooging van 12Julibuiten aile verwachting te eloen lukken. Overal wordt er geïeverd voor eene overtalrijke deelneming. Dat is plicht voor ieeler christen werkman, plicht voor elke christene vereeni-ging ! 12 Juli moet onzen lioogdag wezen 1 Die dag moet te Gent voor de oogen van het verbaasde land de kristene vakbe-weging oprijzen in de voile macht van haar getal, in de sterkte van haar overtuiging, in het overweldigende van hare geest-driît, in de pracht van liaren bloei 1 Het moet daar de waardige bekroning wezen van een tienjarig tijdvak van noesten ar-beid en de opening van een nieuw tijdperk elat nog grootere triomfen zal zien dan datgene elat ons nu tôt juichen en jubelen dwing't 1 VEREENIGDEN. Wilt gij uwe vereeniging eloen toenemen in ledental en in geliaîte? Komt dan trouw ter vergadering, leest en verspreidt uw Vakblad. Spreekt veel, zeer veel met de nog onvereenigden over de vereeniging, voldoet uwe verplichtingen zoo goed mogelijk en tracht zeker ieeler jaar één lid te doen bij treden tôt uwe vereeniging en ons Verbond. Werkt gij aldus, élan moet ons Verbond groeien en bloeien, tôt geluk van u zelven, tôt welzijn van Kerk en Maatschappij. OP DE STEENBAKKERIJEN te NIEL. De werkslaking op de. gelagen van Juf. Rypens en M. Fr. Van Roey 1s ge-eindigd. Zij duurde bijna twee-en-twintig voile weken. Niet ailes is er gewonnen wat er kon ge-wonnen worden. Maar het voornaamste, datgene waaraan onze Nielsche werklieden het meeste belang liechtten, namelijk het tegenhouden van eene loonsvermindering op de andere gelagen, is volkomen gelukt. DE AUTOVOERDERS TE BERLIJN. De onderhandelingen tusschen de sta-kende geleiders van huurauto's te Berlijn en hunne patroons hebben tôt eene over-eenkomst geleid. De stakers hervalten het werk aan de oude voorwaarden, maar vôôr 6 Juni moet er een nieuw loontarief vastgesteld zijn. DE BEWEGiNG TE ROBAAIS. Men zegt dat een ploeg werklieden te Parijs werd aangeworven, om de stakendc-gazwerklieelen te komen vervangen. De staking der verwerijen neemt uit-breieling.Schrijnwerkers en timmerlieden zijr insgelijks, met het doel meereler loon te bekomen, in werkstaking gegaan. STAKING IN RUSLAND. 10.000 werklieden der metaalwerk-huizen van Petrow, in de streek var Bakmout, zijn in wex-kstaking. MIJNWERKERSSTAKING IN COLORADO. De stakingsonlusten in Colorado dureu voort. Dinsdag is het wederom tôt eene botsing gekomen tusschen de solelaten e» stakers. Negen personen werden hierbij gedooel. De staking heeft zich thans ook tôt d< mijnen in het noordelijk gedeelte van elen staat uitgebreid. Zeven onderkt'uipers werden doodgeschoten. Vijftig soldaten; elie de onelerkruipers wilden ter huljj komen, werden door 500 stakers van twee zij den ingesloten en aangevallen. Aaii beide zij elen werden velen gewond. Er zijn troepen naar Walsenburg ge-' stuurd. Vôôr elaartoe besloten was, liac président Wilson langdurig gesproken met elen minister van oorlog, Garrison. , Uit ons nummer van gister weet men dat zoon Rockefeller geweigerd heeft t< onderhandelen. Toch zal hij in gesprek treden mei Forster, den voorzitter van de commissie voor het mijnwezen uit liet Huis dex Afge-vaardigelen. De mijnen, die bij de staking betrokken zijn, behôorden voor een groot deel toe aan Rockefeller, vader. Deze heeft echter aan Rockefeller, zoon, zijn rechten overgedragen en hem machtiging gegeven, naar eigen goedvinden te handelen. Later. — 700 stakers hebben zich aan de gezonelen troepen overgegeven. Alhoe-wel de geesten opgewonden blijven is het toch te voorzien dat welhaast eene op-lossing zal gevonden worden. EEN REUSACHTIG VERBOND. Engcland telt 700.000 vereenigde mijn-werkers ; 2/0.000 vereenigde spiorweg-Werkîieden en 300.000 vereenigde dokwer-kers en vervoerders. Verleelen week liiel-j den de drij hoofelbesturen eene gezamen-lijke bijeenkoinst, met opdracht naar dç^ middelen uit te zien om elkander in de geschillen met de werkgevers te steunea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume