Het volk: christen werkmansblad

1462 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 April. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37n109/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ÎOtaTffiBligste Jaar. 14 92 Ssâsdienst — Isispzia — Eigsodoo Zalerda», 3 April 191 S, Aile briefw^selingen vracht-rrij te zendfo aan Aug. Van Lseghem, uitgever voor de naaml. niaatsch. « Drukkerij Het Volk», ileersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Itecolletten-«traat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Mindorbrocderstr., 24, Louven. HIT VOLK -« Men schrijît la : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00« Drie maanden fr. 2,50. Aankondiglngen : Prijs volgens tarief. Yoorop te bctalen. Kechterlijke kerstclling, 2 fR per regel. Ongeteekende brieven wordeç geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. VerscSiijnt 6 naaaî per week ■.■msKansa .a CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemess het nummex* Misereop super turbam. » « '7c Heb medelijden met de schare » — aldus sprak Jezus, toen Hij, in de woestijn gekomen, de hongerende menigte na zich zag. Wij ook zijn tlians in eene woestijn gerocht en de menigte heeit lionger. Misereor super iurbam, 7c heb medelijden met de schare 1 * * * De woestijn die onmiddellijk rond mij Btrekt, is het provinciestadje dat ik bewoon en nagenoeg twaalf, dertien honderd werklieden met h un gezin maken de menigte uit die lionger lijdt. Doch blik ik verder, heel Belgic door, over de meeste dorpen en steden Btrekt de woestijn uit en lijdt de menigte honger. Velen immers zijn reeds van het begin van den ooriog werkloos : die zitten Binds lang in de kiotte. Anderen zijn kalf werkloos, winnen een zeer verminderd loon, dfit ze niet of maar voor de helît ontvangen: dezen eten hunne spraapenningskes op in annoe, zijn er alreecls of alverre door of Jiadden er geene, en landen dus ook na kort of lang dwalen reeds rondin de woestijn van de armoe. Bon tijdeke verder nog en al het werk valt stil. En dan, ja wat dan ? Ib er geen reden toe, om medelijden met de schare te voçlen?... Gcwis ! Doch wat baat medelijden dat maar juist medelijden, dat maar juist deernis is ? Daden moeten er komen ; en deze zijn nu het meest te verwachten van de open-bare besturen. Van de openbare besturen, die, niet zelf-zuchtig en hoogmoedig, alleman doen bui-gen voor hunne voeten, doende gevoelen dat zàjnu do ineerderen zijn en de hongerlijders de uàaderen die uit hunne handen moeten tomen eten en uit hunne handen etend, nog flen Heere loven en danken moeten omdatzij, openbare besturen, hun den mond gewaar-digen open te houden, daar zij hem evenwel luenden toesnoeren. Neen, de openbare be-B^aren hebben thans vooral een hoogere en «âeler zending te vervullen. | Ze moeten eerst en vooral wat leenen van 4e aachtheid en de liefde der bijzondere tlefdadigheid die, de wonden van 't lichaam ppelend, angstvallig vermijdt wonden in de giel _ te slaan. Ze moeten de bijzondere lief-jQadigheid in dezen zin aanvullen, dat ze, ■voor den algemeenen nood, aile hulpmid-flelen samentrekken, elkeen diekan voor het felgemeen welzijn doen medewerken, derwijze (éditer dat de bijzondere maatschappijen ptet in den algemeenen koek der staatshulp jVerzwonden, maar als hulpuitdeelers en inedtezorgers in hunnen bijzonderen werk-kring aangeworven worden. : ♦ * * | Hoe kwijten zich nu vele openbare be- ïfcuren van die aangewezene taak? i Niet zeldzaam zijn helaas de besturen, die vooralsnog niet daad-krachtig het medelijden met de schare gevoeld hebben. I Eerst hebben ze zich wat verstoken achter wet verwijt dat de werklieden (in 't algemeen) te veel gedronken hebben; dat ze een lesse pebben verdiend; dat ze maar moesten jraaren, Maar, nog daargelaten dat dit verwijt in zijne algemeenheid niettreft: dat de Bchuld van het overmatig drinken en 't ver-kwisten door een aantal werklieden, niet «ritsluitend op deze werklieden, maar ook (frootendeels op de bier- en weeldepropagan-Sisten zoo mede op vele te plak-gevers valt {—moet thans aangenomen worden dat de 'inceste dier drinkers en verkwisters reeds Bclu'ikkelijlc hunne fout geboet hebben, en i3at ook reeds vele ordentelijke werklieden don nood nabij gekomen zijn of onverdiend ïeerden kennen. Aile harten moesten dus reeds vermurwen. , Toch houden zekere openbare bestuur-jâers zich nog stram en onroerbaar, in wat liiets anders meer kan genoemd worden dan pelfzucht. Ze zijn im.mers — lijk de meesten hog — voorname lastenbetalers.„ Welnu, fedeneeren ze, hoe eer en hoe meer wij geven, hoe meer wij ook zullen moeten betalen : al fle last valt toch later op ons terug. Zoo zien deze openbare bestuurders voor-bij, dat de lasten nu, en later ook mede op jie werklieden te recht komen : nu onder vorm van armoe de, en later onder vorm van duardere waren, hoogere pachten, misschein plindere loonen. Zoo zien deze openbare bestuurders voor-bij, dat niet alleen de als dusdanig gekende lastenbetalers, maar aile inwoners der plaats, tôt de staats- of geineentegemeenschap be-hooren ; dat de werklieden, ten minste zoo-Veel als gelijk wie tôt den gang dier gemeen-ichap en den openbaren welstand bijdragen; aat ze dus geen burgers zijn van tweeden of Van ondergeschikten rang ; maar, evenwel als gelijk wie, recht hebben, ja recht, voile fecht, op de erkenning in en bezorgdheid van de openbare besturen. Werden de zaken zoo ingezien, en werd het openbaar gezag altijd aangewend tôt het •Igemeen welzijn, en niet tôt beschutting »n bevordering van bijzondere belangen ; dan zou elk openbare bestuurder mede met fle lijdenden lijden ; en zou geen openbaar foestuur kunnen verdragen, dat het, zoolang pet eenigen welgaat, niet allen, zooveel doen- Ujk toch, het noodige zouden genieten. « * * Andere openbare besturen willen wel hel-Pen, maar ze willen dit doende het volk aan aunne voeten doen kruipen. Ze erkennen geene persoonlijke eerbaarheid noch scha-am-fegevoel ; ze erkennen geene bijzondere jaaatschappijen ; ze maken geen onderscheid gisschen mannen met of zonder vooruitzicht. Ze erkennen slechte een onderstandsbureel : pet bureel van weldadigheid, waar elkeen m de reke, ten aanzien van iedereen, zijne hulp tegen den honger moet komen af- ^Misereor super turbam ! 'k Heb medelijden PKl de schare, nog meer dan ooit ala ik dit jnoet beetatissn. Misereor super turbam ! 'h Heb medelijden met de schare !.... Hadden wij in onzen boezem maar één sprankelke van het liefde-vuur dat onzen Goddelijken Zaligmaker ver-teerde ; vergaten we nimmer dat de nood-lijdenden onze broeders zijn, menschen lijk wij, zooveel en misschien nog meer waard dan wij ; stelden wij ons eens in hunne plaats en deden lijk wij- in hunne plaats zouden willen gedaan zijn : ik meen dat er genoeg zou geholpen worden en dat wij ook de goede, hartelîjke, verheffende manier zouden vinden om te helpen. (W.-Vl.), onicteeleMededeslingcn la Vlaanderen en Fransch-Noorden (Nederlandsche Melding.) Uit SLUIS, 30 Maart, aan de N. R. Ct. : Dezen ochtend vroeg zijn Engelsche vliegers over Zeebrugge gevlogen en hebben daar verscheidene bommen ge-worpen. Er is niet vast te stellen of er schade veroorzaakt is. Langs de geheele kust zijn vliegers beschoten. (Fransche Melding.) PARUS, 1 April. (Reuter.) Een taube heeît over Cassel gevlogen en heeft zes bommen geworpen. Ook boven Haze-brouck en Bailleul heeft een luchtvlieger gevlogen. Het dorp Vlamertingen, bij IJper, werd donderdag gebombardeerd, waarschijnlijk door een duitschen gepantserden trein. In de streek van Nancy betoonen de Duitsche luchtvliegers eene groote bedrij-vigheid, die door het goede weder begun-stlgd wordt. Talrijke bommen werden geworpen op bouwgronden. Pont-à-Mousson werd ook beschoten. âan de Oas«iia3i©il@^. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 30 Maart. (E., van Duitsche zijde.) Uit Caïro en Tenedos komen be-richten van omvangrijke toebereidselen voor een nieuwen gecombineerden aanval van de land- en de zeezijde op de Dar-danellen.TER ZEE. De « Falala > en de • Aagnlla. ■ LONDEN, 31 Maart. (Reuter.) — De Elderline, waaraan de Fàlaba toebehoorde, geeft de volgende cijfers : Er zijn 88 passa-giers en 51 leden der bemanning gered, te zamen 139. Van de passagiens worden 54 ver-mist, 4 zijn dood uit het water gehaald. Van de bemanning worden 43 vermist en 4 zijn dood, te zamen 105. Er waren dus in het geheel 244 menechen aan boord, onder welke eenige militairen, officieren en ondergeschikten. De verhalen der overlevenden loopen zeer uiteen. Zoo wisselen hunne opgaven omtrent den tijd, hun gelaten om zich in de booten te bergen, af van 3 minutén tôt een kwartier. Toen de torpédo het schip trof, waren nog ongeveer 50 menschen aan boord. Uit de Engelsche bladen blrjkt, dat het stoomschip, zaterdagavond in het Kanaal in den grond geboord, de Aguila (niet Aquila) was, een schip van 2114 ton, behoorende tôt de Yeoward-fijn te Liverpool. Italie'® Houding. ROME, 30 Maart. — De ministerraad is donderdag vergaderd. Tijdens de ver-gadering, die twee uren dnurde, werden belangrijke beslissingen genomen. Een besluit werd geteekend waardoor de bekendmaking verboden wordt van aile nieuwstijdingen de militaire voorbe-reiding en de staatsverdediging betreffen-de.CHINA EU JAPAM. St-PETERSBURG, 30 Maart. (Pet. Tel. A.) Russische bladen vernemen uit Peking, dat Japan h«t termijn tôt be-antwoording zijner eischen aan ChiBa, met veertien dagen (dus tôt 8 Aprii) verlengd heeît. fM«i LONDEN, 30 Maart. (Part.) Uit Peking is aan de Daily Telegraph geseind : Het blijkt dagelijks duideltjker dat de onder-handelingen met Japan niet vecl langer gerekt kunnen worden ejj dat het heslîs-sende oogenblik nadert. De Vîjfde groep van eischen, die de leveusbelangen van China als souvereinen staat raken, komen m het kort hierop neer : 1«. China benoeint Japansche raadslieden en zal geen over-eenkomsten met buitenlaadsche mogend-heden aangaan, zonder hente raadpli^en ; 2e. aan Japan worden in geheel China voorrechten toegekend ; 3" er «al eene ge-mengde policie gevormd worden, die overal waar het noodig is door de Japan-ners zal worden bijgestaan ; 4« toi minste 50 percent van aile contracten tôt levering van ooriogsmunitie zullen aan Japan worden toegewezen en de grsenalen van Japan en China zullen woipen gecombi-neprd.; 5e een Japansch spoorwegbet van de provincie Kiangse door het Jangtsi dal zuidwaarts naar de kust van Foekie en Kanton ; 6e in de provincie Foekie zulten alleen voorrechten aan Japannei verleend worden ; 7e de prediking va het Japansche Boeddhisme zal worde toegestaan. Ter geî808nîi8ïd van flea boogâag va Passlien zâl oos hlad Maandag nisî vèi ssiiijn8n, en zuiiSB onze baraslea gg sloten zijg. BfNNENLAND ANTWBRPEN ANTWERPEN. — Een rijwiel is gc stolen van M. Ed. Maes, Nationalestraa 63 ; aan den Lyrischen Schouwburg i ten nadeele van M. W. Meulenbergb een lichtblauw verlakt rijwiel gestoler Inbraak. — Aangaande den diefst; gepleegd ten nadeele van M. Laaru -Marckgravelei, 130, is nog gebleke dat er een drietrJ potten porcelein va waarde ontvreemd. zijn. Inbrekers aan 't werk. — In den nacb van 28 op 29 Maart werd de deur va het soldenliuis 220 der Provenierstraa open gevonden en eene hoeveelheid le dige doozen lagon ten gronde, zoodat e geen twijfel bestaat of dieven hebbe daar een bezoek afgelegd. De bewonei zijn afwezig, zoodat men niet kan zegge wat er ontvreemd is. BRABANT BRUSSEL. — De policie van Schaei beek heeft bevonden dat het huis va: M. Van den Broeck, in de Paleisstraat die met zijne vrouw op reis is, van bove: tôt beneden leeggeplunderd is. — Het appartement van M. Frans F.. Belgisch soldaat, thans aan het front werd ook bezocht door plunderaars, di kleêren, beddegoed, linnen en ander Vervoerbare voorwerpen meênamen. — De policie van Brussel zoekt d plegers op van eene menigte meer o minder belangrijke diefstallen als vai geld, koopwaàr, handzakjes, kleêren, en2 NAIV5EN NAMEN. — Er werd hier, evenal overal, geklaagd over het speculeere met levensmiddelcn en het achterhoude: van stocks, om de verkoopprijzen op t Jagen. Te Dinant doet men de aardappelen to 20fr.de lOOkilobetalen,onder voorwendse dat de voorraad uitgeput is. En het is ge weten dat, zoo er opeischingen moeste: geheuren, men genoeg zou vinden on heel Dinant gedurende drie maanden t voçden. WEST-VLAANDEREN ISEGHEM. — Broodkweslie. — D ©verlieid heeft zich hier ook verplich gevoeld den broodpegel in te voeren Icder persoon krijgt per week twe brooden van 900 gram. Het is aan de balckers nu totaal ver boden nog pistolets of koeken te bakkei: Te veel misbruik werd er gemaakt, d menschen kregen nergens brood meei maar koeken konden ze genoeg krijgeii Het slechtste is dat de broodpege ten nadeele komt der werklieden, di geen voorraad tarwe of rogge bij hebbe! om zelf te bakken, en anders niets dai aardappels te eten hebben. Ware er geen mogelijkheid aan d werklieden wat meer brood te geven? Werk. — Weinig beternis. Te moeilij] om het bij te halen of te verzenden. Oo] de grondstoffen beginnen te ontbreken En spijtig, wij moeten het nogmaal herhalen, terwijl nu ailes zoo duur is dat ailes opslaat, durven hier sommig feazen loonaftrokken plegen van 1 fr tôt 2 fr. per paar. Wij vragen hier dat de patroons zoudei toezien aan welke huisgezinnen het werï gegeven wordt. Zijn er somtijds geei meestergasten dieJt werk geven aan dezei die geen kinders hebben, opdat dezei bij hen den zondag en maandag eenig( pmten kunnen gaan drinken ? Hoe is 't mogelijk in zulke tijden aan de drin kers eerst werk te geven ! Zorgt vooi de huisgezinnen met veel kinders er *t zal u beloond worden. Toestand. — In t ajgemeen redelijl goed volgens den tijjd. De noôd beginl toch zich mfeer te doen gevoelen, hjjzondei hy de treffelijke werklieden, die tôt heder hanne spaarcentjes hebben opgeëten en nu met angst en vrees de toekomst inzien, De etelijke waren zijn al dutobel duur de kleederen zijn géheel versleten, dt kinders moeten nieuwe hemdjes, ko.usei] of zokfcen hebben, schoenen zijn v^r-sleten, enz., enz., en geen geld om dit ailes te koopen ! Wat moet er van de treffelijke werklieden geworden? Mochte het Nationaal Hulp- e^i Voe-dingskomiteit al vroeg gereed zijn met zone ondersteuning.. De treffeljjkè werklieden zullen dan niet bçschaamd aan het stadbuis moeten gaan staan, wan* î- de christene inrichtingen zullen wel zorgen n dat hun deel te huis besteld worde. n Verder hier weinig nieuws, ailes gaat •s elen gewonen gang. De menschen begeeren n niets anders dan verandering, om weder n te kûnnen werken. THIELT. — Met groote voldoening hebben aile werkloozen het nieuw uitdeeling-n stelsel van de aardappelen en brood aan-„ veerd I Nu komen ze veel zeldzainer en enkel voor eenige oogenblikken en bijna alleen; nu kunnen de voordeelen van het warenstejsel opwegen tegen dé nadeelen. Van misbruiken of onregelmatigheden hooren wij ook min; aile misbruiken, op zulk een groot getal, kan men met den besten wil der wereld niet voorkomen. - Het is ook onvermijdelijk dat er soms hier t of daar nog eene onregelmatigheid be-s staat; het sprcekwoord zegt : «Alleen dezen s missen niet, die niets doen »; 'k voeg er bij i- dat zij nog meëst van al missen met niets ^1 te doen. Wij aanveerden geerne en met dank aile bemerkingen en terechtwijzin-f> gen, gelijk van wie ze komen. Het is zelfs n niet noodig dat zij zulks doen met naam-looze brieven : zij mogen zonder vrees t ons zelfs het hardste zeggen, als het maar n waarheid is; zij zullen er in niets voor ge-t krenkt worden. Wij begeeren niets anders - dan elk volgens recht en verdienste te geven, r zonder onderscheid van denkwijze of n gedachten. Dat men ons dus helpe door s inliclitingen, in plaats van te lasteren en n af te breken. — Wij wenschen ons volk een zaligen Paschen 1 Nog nooit hebben wij meer den Vasten, den lijdenstijel van Onze Lieve Heer meêgeleefd^en meêgevoeld dan nu : Ons volk doet een lastigen kruisweg, het zit als in een zwart graf opgesloten 1 en geboeid : Wij wenschen dat het na zijnen Goeden Vrijdag en Zaterdag, ook ' weldra zijn glorierijke Paschen zou heb-' ben : Moge het weldra verrijzen tôt een e beter leven 11... ^ «VERREZENI • l We schreven dat Jef Van den Berghe's dichtstuk « Verrezen ! » de volmaaktheid ongeveer nabij komt; we blijven bij dat oordeel. s Als opvatting is 't een meesterlijke greep : 1 ga.nsch het stuk wentelt om de goddelijke figuur van Christus, die er aile strevingen 1 van beheerscht en er de bekroning van is. e Edoch, 't is àl te gewaagd —- de ondervin-ding heeft het herhaaldelijk geleerd — de t Christusfiguur in persoon op het tooneel te 1 willen brengen : de volmaaktheid kan door . geen mensch vertoond noch verbeeld wor-den. Van den Berghe heeft de goddelijke figuur van het tooneel verwijderd gehouden en toch leeft ze door geheel zijn werk, in al e de gedachten en woorden zijner vertolkers, zoodat tôeh de Christus de hoofdpersoon is en blijft. Dat heeft de schrijver meesterlijk gedaan. e En de aldus opgevatte, tôt die strekking t gewilde tooneelen heeft hij weten te be-werken tôt èene reeks daden vol beweging g van personen, maar ook van geest en ge-moed. Alleen het voorèinde van het derde bedrijfisindatopzicht wat zwak, doch dit zou misschien door den knappen tooneel-• schikker van Gent's Vlaamschen Schouw-£ buTg kunnen ten goede gebracht worden. , En wat de taal, het vers en de poëzie be-. treft, anderen mogen poëzie in zulke onver-1 staapbare als taalonkundige maatlooze ver-3 zelarij gaan zoeken, wij verkiezen de duide-lijke Vlaamsche taal die gevoelens en gedachten in sierlijke, reine en klare beelden 1 uitdrukt voor Vlaamsche poëzij. En zôô spreekt Van den Berghe's taal. 3 Niet overal en altijd is zijn vers even kloek, maar de meeste zijn het, en in den mond ç zijner vertolkers legt hij zegsels, die met c hunne wpndersterkte ilwars door het gemoed snijden. — Als Jézus' vrienden zijn lijk bij Pilatus komen vragen, zegt hem dezes raads-5 man : « Bah, g'hebt Hem wel levend gegeven > aan dezen die Hem haten, waarom zoudt ge î zijn àoode lichaam aan zijne vrienden niet . laten. » Maar dit is in sierlijke verzen en fijner vormen gezegd, en dergelijke kloek l opgevatte en diep ingrijpende zegsels zijn r talrijk in het werk. Dat er ongelijkheid van kracht in aan te stippen valt, wel die vindt men bij de ' grootste meesters van 't gemeten woord ; 1 ook hier. — In 't voornaarnsto lied van den i Inleidingszang, steekt « Golgotha » ongunstig i af bij « Gethsemeni » en « Pilatus' hof ». 't Is - zeer jammer, maar bij aile mensehenwerk . is onvolkomenheid niet te vermijden. En ( hoe gaarne vergeet en vergeeft men zulks aan een werk. waarin niet zelden deeltjes voorkomen gelijk dit Lted van 2iet ECfeecS : Duui'ljaar Kleed, gewijde vlekken die de schoudren mocht bedekken van den Herder zoet en teêr... Enklen kwamen in uw ploo veilig tôt de schapenkooi; àndren ziek, vol zalig hopen. kwamen aan uw zoom gekropen; velen, ach, en zagen niet 't lichtend epoor dat geachterliet... Ht 't Lichaam dat gij hieldt omwQnden hebben zij zoo ruw geschonden. Dorstig dronkt ge, drop voor drop, elken bloedstraal in u op O ik kus U, 'k wilde U wezen, lijdensmantel uitgelezen, J en doordruipt zien gansch naijn ziel van bèt bloed à» in U viel. — —< Wie zulke verzen schept, is een kunstrijk dichter. Geen wonder dat dit lied den toon-zetter Mauritz Henderick bijzonder gestemd heeft : als nadrukkelijke zang verkiezen we 't voor 't beste in de muziek, welke voor « Verrezen ! » werd gemaakt, — helaas, in sommige deelen, al te zeer opzettelijk en dua te haastig gemaakt, niet naar scheppenda opvatting, maar omdat ze er moest zijn. Deze kiitiek geldt echter, zooals we zegden, slechts sommige deelen; andere zijn integen- deel diep spi ekend. — « Pilatus' hof welks muren daavren bij 't geschreeuw dat immer klinkt. van eeuw tôt eeuw : Barabbas niet, die huichlaar sterve ! » — dat grijpt aan, zooals het getoonzet is. — 't Slotkoor van 't eerste zanggedeelte, eindigt machlig. Het Kruislied evenaart omtrent het Lied van 't Kleed. Het Alleluialied is minder, maar de verzen zijn het ook. Ivortom, onge-lijk in macht en zeggenskracht, vormt de muziek toch een werk, dat in zijn geheel rijke verdiensten aanbiedt en niet ten on-rechte het publiek bevalt. Zoo staan we voor een gezamenlijk ge-wrocht dat niet zonder gebreken is, maar toch een voorbeeld van dichterlijk tooneelen zangspel heeten mag, een kunstwerk, dab uit een waar dichtersbrein is gevloeid, door een geestdriftig kunstenaar is gesierd en — in Gent's Vlaamschen Schouwburg — door een knap tooneelgezelschap kundig woi'dt opgevoerd. 't Gebeurt zelden dat men zulks van eenig tooneelstuk zeggen mag. DEM. Vooi' de beproefde Tuinbouwers. Sedert enkele weken is de huidige droeve toestand van den Gèntschen Hof-bouw, in verschillige onzer dagbladen be-sproken en afgeschilderd geworden, met aanduiding van een aantal redmiddels. Om in de mate van 't mogelijke onze beproefde Tuinbouwers ter hulp te komen, is te Gent, voor de provincie Oost-Vlaan-deren, een komiteit tôt stand gekomen. Dit komiteit is samengesteld als volgt : M. J. Maenhaut, volksvertegenwex>rdi-ger ; M. Alexis Callier, Prokureur-Generaal aan het Hof van Beroep ; voorzitter der Koninklijke Maatschappij van Landbouw en Kruidkunde van Gent ; M. Arthur Desmedt, voorzitter van den Hoogeren TuinbouwTaad en van de Syn-dikale Kamer der Belgische Hofbouwers; M. Jos. de Hemptinne, voorzitter der Koninklijke Tuinbouwmaatschappij « Van Houtte's Kring » ; M. Maurits Verdonck, burgemeester van Gentbrugge, ondervoorzitter van de Tuinbouwmaatschappij « Avenir Horticole » ; M. Paul Deschrijver, te Gent ; 51. Louis Cardon, geheimschrijver der Tuinbouwmaatschappij « De Eendracht », te S. Amandsberg. M. Valeer Delbeke, tuinbouwraadsman van den Staat, te Gent. Mijnheer Maenhaut wordt aangesteld als voorzitter en M. Delbeke als geheimschrijver.Het komiteit heeft voor doel : 1° voet-stappen aanwenden om de inning der achterstallige scbuldvorderingen bij de tuinbouwers te vergemakkelijken ; 2° voor-schotten doen. De zetel van het komiteit is in de Zaal der Notarissen, te Gent. Het bureel zal de aanvragen der tuinbouwers in bovenge-melde zaal ontvangen aile dinsdagen van 3 tôt 5 uur (Belgisch uur), van af dinsdag, 13 April aanstaande. D. Intercommunaal WerkloozesfoBds vaa Gent. DE WERKLOOSHEID IN DE MAAND FEBRUARI 1915. In de maand Februari zijn door de aange-sloten gemeenten van het' Interc. Werk-loozenfonds 6093 werkloozen ondersteund geweest. Er waren ook 234 "Werkloozen, die van hunne vereenigingen nog èene ondersteuning ontvingen. Door dé vakvereenigin-gen en Voorzorg werden 2523 Werkloosheids-dagen vergoed; door het Inteïc. Werkloozen-fonds 82383. De uitgaven déi? vereenigingen waren 1261,90 fr.; deze Van het Interc. Werkloozenfonds 80109.80 fr. In de twee maanden van 19015 hebben de vakvereenigingen 2072.40 fr. uitbetaald; de gemeenten, aangesloten bij het Werkloozenfonds, 153189.15 fr. Verleden jaar, in dezelfde maanden, waren de wederzijdsche cijfers: 18487.86 en 10611.80 frank. In de maand Februari zijn de uitgaven met ongeveer 7000 frank gestegen tegen-over de maand Januari. Dit komt voort uit de vermeerdering van het getal afzonderlijke spaarders. Dit getal, in Februari 541, is nu reeds gestegen tôt rond de 1200. In de zitting van laatstleden dinsdag nam het bestuur van het Werkloozenfonds eene belangrijke beslissing betreffende de afzonderlijke spaarders. De spaargelden, teruggenomen sinds Nieuwjaar, zullen recht geven op bijleg van het Werkloozenfonds, berekend op 0,50 fr. bijleg per frank en per dag. Eerst wamleer evenveel werkloosheids-dagen verloopen zijn als er franks van het spaarboekje werden teruggeliaald, valt de ondersteuning van den spaarder teenema&l ten laste van het Werkloozenfonds. De telegramdragers, thans buiten dienst, kunnen onderstand genieten van het Werk-1 loozenfonds. Vreemdelingen kunnen enkel van het, Werkloozenfonds genieten wanneer zij v66r Oogst 1914 te Gent of in een der aangesloten gemeenten gevestigd waren. Gestorven voor 't Vaderland, te ve.% bij de vsrkoopers van « H«t Volk» '0

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers|Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume