Het volk: christen werkmansblad

628100 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Februar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 23 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s756d5qw18/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

l'i. i ■ . ^—- ■■ ■ ■■ ■ r 11—' ■ toenen-TwiatlgsIe Jaar. — N, 48. . — i ... .^ Goâsiienst — Haisggzln — Eîgenâam Dinsdag, 27 Fekraari 1917 Aile briefwteselinze» vrecht» ! vrlj te zen den aan Aug. V&a Iseghem, uitge ver voor de naamh maatsch. < Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n® 16, Gent. Bureel voor West-Viaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten» Itraat, 14, Kortrjjk. | HET VOLK M«n schrljft in i Op aile postkantoren aan per jaar. Ze3 maanden fr. 5.00k Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prys yolgens tarief. Voorop ta betalen. Becbterlijke herstelllng, 2 ffc per regel. Ongeteekende brieven worcïea geweigerd. T.BLEFOON N° 137, QenU Verscfaifnt © muai per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen het nummei» BEKENDMAKINGEN. Aan de stad Gent is door den opperbevel-hebber van het léger eene dwangbelasting van 100.000 mark opgelegd en de eerste burge-meester mut eene geldboete van dezelfde hoogtc çestraft geworden. In den laatsten tijd worden or door geweten-!oozo parsoncn allerhande valsche geruchten verspreid wolke voor do.l hebben zullen, het aansien varl 't Duitsehe leger te verminderen, Bijzonderlijk verfocienswaardig was de ver-spreiding van het absoluut valsche geruoht dat het bij den vliegeraanval in den naeht van 2-3 Februari niet vijandelijke vliegers waren, miar wel een Zeppelin die de bommen gesmeten heeft. Men heeft zelfs op de openlijk aangeplakte ambt' lijke bekendmaking die passages, wjkc de vij.uideiijke vliegers vermeldden, met briefjes overpiakt met het opsehrift « Duitsehe Zeppelins ». Omdat het stadsbestuur verzuimd heeft de bevolking voor het verspreiden van zulke valsche geruchten te waarsohuwen, heeft de opperbevelhebber van het léger zich genoopt gezien de boven vermelele straffen toe te pussen. Ik waarschuw nadrukk lijk voor verdere verspreiding van valsche tijdingen. E. H. O., den 19 Februari 1917. Der Etappeninspelcteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. * * * In de gemeente Iddcrgem hebben de inwoners zich schier zonder uitzondering hcrhaaldelijk onttrokken aan de voorgeschreven kontrool. Ook liàsr aanleidmg der indeeling van civiel-orbeiders heeft de gemeente lijdzamcn weerstand geboelen doordat de kontroolplichtigen van de aang 1. gde buitengewone kontroolvergadering Verwijderd bleven en eene aanhouding wisten te ontgaan door de plaats te verlaten oî zich ter plaats te verbergen. Voor dezen weerstand tegen de schikkingen der Duitsehe overheid is aan de gemeente Iddcrgem, op Iast van het léger-opperbevel 4, eene dwangboet als Straf ten bedrage van twintig-duizend m rk opgtlcgd gcworden. Dit brengt ter openbare kennis De Etappeninspelcteur, von SCHICKFUS, generaal der infanterie. De Cinema. (Uic eene voordracht van den heer advokaat L. Fobe, donderdag 22 Februari gegeven in 't lokaal van den Weiklijdcnbond te Gent.) Vêle zedjnleeraars sidderen bij de gedachte aan de noodlottige uitwerking en den zcdclijken ondurgang, door de cinéma bij onze jeugd gesticht. Zij trachten de ouders te waar3chuwen tegen de rampz ilige gevolgen van dit nieuw-soortig sehouwspcl. Te vergeefs! De cinéma valt zoodanig in den smaak, zij wordt door clkeen voor zôô onschuldig aanzien, dat het genoeg is zc af te raden, om voor een achteruitkruiper of iemand van cen anderen tijd door te gaan. Ha het noenmaal gaat men naar de cinéma omdat de namiddagen zoo lang zijn; na het avondmaal gaat men cr heen, om den avond aangenaam en goedkoop door te brengen. Vcle ouders. die hunne kinders voor niets ter wereld den schouwburg zouden laten bezoeken, gaan er zelf mede naar de cinéma, waar ze juist de weergave krijgen van wat ze naar den schouwburg niet zouden willen gaan zien. Want de tijd is lang voorbij, dat de films enkel de moedwillige overdrijving van eenige straattooneeltjes te zien gaven. Ten huidigeh dage geeft elke cinéma van eenige beteekenis bij iederc vertooning ten minste een of twee Btukken wt.lke den bijval inoogstten van de genotjagers uit eenige wereldstad en die voor doel hebben : de zegepraal van het overspdL de verheerlijking der vrije liefde, de vergoding der ongehuwdc moeder, de heeTsohappij der geslachtsdrift. Deze ontucht spreidt zich open-baar ten toon onder den toegevenden, ja zelfa goedkcurenden blik van diegenen, welke als van zelf er voor moesten waarsehuwen of er den noodkreet tegen moesten aanheffen. Is de jeugd eenmaal de geweldige aandoe-ningen gewoon, door den zedcloozen cinemato-grafischen film veroorzaakt, hoe wilt ge dat « het hart, — gelijk Lacordaire zoo goed zegt, — tengere plant, die zich voedt met enkele dauw-druppels hier en daar voor haar uit den hemel gevallen, die waggelt bij het minste windje. — hst hart, dat zich voor dagen lang gelukkig voelt bij de herinnering aan een hem toege-sproken woord, aan een hem toegekeerden blik, aan eene bemoediging hem door een moeder-mond of vriendenhand gegeven... — hoe wilt ge, dat het hart zijn kalm en zuiver genot stelle tegenover de lage geriietingen van den bedorven zin ? » Zi;daar de reden van dikwijls geweldige tooneelen in diepbeproefde huiselijkc laingen. Noch de trancn van moeder, noch de bedrei-gingen van vader, noch beloften, noch h.ïrm-acringen verteederen 't hart van het kind dat door de hartstochten misleid is. Beroep dat hart tôt medelijden voor de grijze haren die het onteert; heriimer het aan de zorgen die het van af zijne prilste jeugd omringden, aan de vreugde die het voorheen in 't vaderlijk huis Smiakte, aan de betuigingen eener liefde die het zelf onvergank lijk verklaarde, aan de moeite en het leed die de ouders zich getroost hebben om zijne toekomst glansrijker en zijn leven gelukkiger te malien... Te vergeefs: het gclaat blijft onbcwogen, het oog somber-, het voorkomen terughoudend. De misdadigheid gaât met de onkuischheid »amen, en de statistieken der laatste jaren bevestigen over 't algemeen eene sterke ver-«neerdering der misdadigheid, aan de cinema's te wijten. » * * Erkennend, dat vele films alechts de weergave «ijn van stukken, wier grondstellingen onaedîlijk •Un. werpt men evcnwel op, dat de cinémato- grafisehe film uit zijn eigen aard zelven geen meening lcan uitdrukken, omdat hem een aJler-noodigst. vermogen ontbreekt: de spraak; diensvolgens kunnen de stuklcen, ia de cinéma ^ gezien, geen verderfelijken invloed oefsnen. Onze reehtbanken nemen aan, dat de open-baring eener meening door aanplakkingen of teekeningen kan geschieden. Waarom dan nog twijfelen of die openbaring kan gebeuren bij middel van cinematografische films, die niet • alechts gewone aanplakbrieven of teekeningen, maar levende plakkaten zijn, waarop degebareji, de handelingen der per men elkaar opvolgen, hunne gevoelde indrukken te k rmen gegeven * en hunne gedachten en gewaarwordingen uit-1 gedrukt worden ? Vcrgeten wij het niet : we hebben hier niet ^ te doen met Chincesche schimmen, die slechts ^ schaduwbeelden op een wit scherm zijn; hier _ zi.'n we aangczichten, waarop men do geiingste indrukken aie 't ware kan lezen, en dit in eene t , omgeving, w.;lke het aanschouwde toeneel nog waarschijnlijker en zelfs wezenlijker maakt. I Zou men ernstig kunnen b weron, dat er l vergelijking mog lijk is tusschen de dwaze geziehton en kunstgrepen der draadpoppen en ° de hand lwijze der personen welke de cînema ons vertoont ? JBovcndien worden aan de cinemabezoekers, vôôr de vertooning, lange gedrulcte vorklaringen meêgedeeld, die juist de woorden der hande-lende personen vervangen en werkelijk in 't kort de voorgesteldi ■ stuklcen wctirgeven. En dan zou men ona willen doen gtlooven, dat onder ! derg, lijkeii vorm geen veropenbaring eener c meening of geen uiteenzetting eener grond-stelling kan gedaan worden ? Dan zou de schouwburg hot ook niet kunnen. I Mo t erdaarbijgeonrekeninggehoudenworden ; met de spn'k-.-nde cinema die shellen vooruit gang ; doet en zich al meer en meer verspreidt ? Zal i hij die gewoon is naar de stf.mme einema te gaan, : nogwel uitdesprekendecinemakunnenblijven? * t * * Die enkele bcschouwingen, door feiten ge-ataafd, bcwijz u oribotwt.tbaar dat de cinema, tôt zedejibed'. rf en ontehristening. van ons volk, een niouwe factor is, waarmede rekening dient gehouden. Pleitcnd voor een betichte van zestien jaar oud, — een bcambte der posterijen, die onlangs vôôr het assisenhof der ÎS 'iile verscheen voor diefstal van brieven, gezonden tôt soldaten aan 't front en bankbriefjes van 5 frank in-houdend, — zegde meester Edmond Block, advokaat te Parijs, zonder aarzelen wat volgt aopens de cinema : ' « In deze zaalc, gelijk in al de aangelegenheden 1 waarin zeer jeugdige menschen betroklcen zijn, ) is de groote plichtige de Cinema. Ha\ de voor- 2 beelden van de cinema, hare opvoedende filmeni J Vroeger, in den tijd dat er gelezen werd, verweet 1 men aan de jonge dochters, romantisch of ro-1 manesk, 't zij ^droomerig of buitensporig te ivorden. Thans worden zij dwaas. Helena mot k haar ontrédderd hooïd (waar eene vijs aan los is) 1 willen zij gelijken. En de jongelingen ? Rood-5 baard of de Jtiand die drukt ( 1 ), ziedaar het r geestelijk voedsel dat aan de jongeren verstrekt wordt, terwijl de ouderen als helden vallen voor 1 de verdediging van 't vaderland. t » Foor de meer gematigden, die op policie-1 of avontuur-films niet verzot zijn, blijft de cinema ' toch het gemajùkelijk te bereiken vermaak, waar 1 het huiagezin moet naartoa gaan. Men bezoekt 1 de cinema na het eien; 't is zoo dicht bij en de ' avonden zijn zoo lang. Doch men moet zijne plaats betalen en wel eens die zijner vrienden. Om aan het noodige geld te geraken,steelt men 3 en op zestienjarigen leeftijd verschijnt men vôôr 3 het assisenhof. Een avond in den schouwburg 1 was eertijds eene huiselijke gebeurtenis; de heden-3 daagsche cinema is het schouivspel van aile 3 dagen. » 2 De noodl litige gevolgen van de cinema op r zedelijk gebîed moeten wel kl -.arblijkend zijn om door meesters der balie voor het gerecht ? aaogehaald te waïdts, &iei enkei aïs eene ver-r zachtende omstandigheid, maar zelfs als eene versehooning die de volstrekte onvcrantwoor- 3 delijkht-id zou medebrengen. 9 Dit is natuuiTijk te ver gaan en — gelijk de r Bien public heel juist opmerkte — het is een wonderlijk misbruik, onze zwakheden en onze ontaardingaan zitllooze dingen toe te sehrijven. De aangehaalde bewijsvocring sehijnt uit te ' gaan van het feit, dat de menseh een loater ontvanktlijk wezen is, door het noodlot vol-slagen onderworpen aan de inwerkmg zijner ' *omgeving. Hij zou zich aan eene ondeugd ovor-geven oî eene misdaad begaan nagenoeg gelijk > hij eene ziekte opdoet, ter oorzake der sehade-lijke kiemen die h?m omringen en zonder dat > zijn wil en zijne vrijheid er zouden in betroldcen zijn. Aile voKmuwoordelijkh'jid zou uit dijn ; hoofde vervallen en men zou meteen aile ! gerechtshoven kunnen afschaffen. 1 De mensch (en dit is de ware leer} blijft voor zijne daden verantwoordt-lijk, niettegenBtaande ! de drift aan wier invloed hij toegeguven haeft. De einema dus, hoe sleeht zij ook weze, z..l nooit alteen pliehtig zijn aan de daad, door cen ; van hare b.jzoekers gupleegd; w<int zij blijft 1 altijd slechts een ding, een wezen zonder wil; ' doch hare voorbe'lden en de leerstLllingen die : uit hare vertooaingen sprek' n, kunnen de ' persoonlijke schuld van den plichtige vermin-1 deren, door het aandeel van hare aansparingien ! en aanhitsingen in diu sehuld. Zoo kunnen zij ! verzachtende omst^ndigheden uitmaken, w»ar-; m- ê de rechter z-il kunnen rekening houden. Zonder alleen de einema verantwoordelijk 1 te stellen voor den ondergang wtlken zij zich rond zich vsroorzaakt, zien wij er toch een belangiijken factor of oo.rzaak van zedenbederf in, waartegen de overhsden zouden moeten maatregelon aanwcnden en waar tegenover wij, katholieken, niet onvwschitlig kumien blijven. (Slot volgt.) i (1) Helena met haar ontredderd hoofd, Rooâ-baard en. de Han-i die drukt zijn. drie films, die > in de cinc.ma*s van Parijs gegeven worden en toc al le, le i ttilïziarugheid en buitenaporigheid leidea. Mlnlsterraafl te Wsenen. WEENËN, 24 Robmari. — Meden had bij den minister-voorzitter opnieuw een gemeen-zamo ministorraad plaats, die de huisfioucîkun-dige vragen, dio verbonden zijn aan den oarlog, ter bospreking had. De kor.lnkl. Hongaarsche minister-voovzitter graaf Tisza nara het voor-zlttersckap waar, in vervanging van den minis-t r van Buitei landsche Zaken, graaf Czorjùn, dio nog niet teruggekeerd is uit Muachen. Dobe-spreking, dio om 11 uur 's morgens begon, werd met hot middagwur onderbrokon en duurdo dan tôt in de avonduren. De k. en k. minister-voor-zittnr, do gemeenzame minister, beide handols-en financieministers, do 1c. en k. landsverdedi-gïngsmimster, de le. Hong. Honvedministir, deze laatste als vertegenwoordigor van het Ieger-opporkommando, namen deel aan de be- sprekmg. Senaatzitliiig in Araerika. WASHINGTON, 24 Februari. - Wilson heeft beslist de Senaat op 5 Maart, in buitengewonc zitting bijeen te roepen. Wilson en bst Senaat. ROTTERDAM, 24 Febr. — Volgenfl eene meldhig van het Central News uit Washington heeft de juristische kommissie van het Senaat, het wetsontwerp verworpen, dat voor doel heeft de voorzitter machtiging te geven tôt het ge-bruiken der land- en zeestrijdkrachten, voor het waarborgen der onzijdigheid. De kommissie is van meening dat de voorzitter, krachtens het ontwerp, reeds genoegzame bevoegdhexd heeft. De beslissing van de Senaatskommissie maakt den indruk van eene stemming van mistrouwen tegen de politiek van Wilson. Anders zou men hem zeker meer vrij spel laten. Men houdt het dus voor gepaster, het roer zelf in de hand to houden. Een bemerkenswaardig teeken voor de politieke strooming in de kringen Van het Kon- DE DlllTSCUE BLOKKADE. Zss NsâerlandscËa schspen verzonken. DEN HAAG, 24 Febr. — De minister van Buitenlandsche Zaken heeft zooeven een tele-gram van den Nederlandsehen gezant te Lon-den ontvangen, waarin hij mededeelt, een draad-bericht van de Scilly-eilanden ontvangen te hebben, meldend dat de Nederlandsche stoomers Noorderdijk (7165 ton) en Zaandijk (4188 ton) der Nederland-Amerika-Iijn, evenals de stoomers Jacotra (5373 ton) en Bandoeng (5831 ton) van den Rotterdamsehen Lloyd en de stoomers Eemland (3770 ton) en Oaasterland (3900 ton) van den Koninklijken Nederlandsehen Lloyd, te zamen over de 30.000 ton, op 22 Februari, om 5 uur 's namiddags, door een Duitsehe duikboot tôt zinken gebraeht zijn. AMSTERDAM, 24 Febr. — Volgens een tele-gram bij het bestuur van de Rotterdamsche Lloyd toegekomen, sehijnt ook de stoomer Nicnado (3874 ton) getorpedeerd te zijn. Be-manning en passagiers werden gered en op de Scilly-eilanden geland. De stoomer drijft nog en wordt naar Falmouth gesleept. DEN HAAG, 24 Febr. — Thans wordt ge-meld dat aile personen, die zich aan boord be-vonden der Nederlandsche getorpedeerde sche-pen, in zekerheid zijn. KEULEN, 24 Febr. — Uit Rotterdam wordt aan de Koln. Zeitg. gcmcld : Heden morgen, on-middeEijk na het ontvangen van het bericht der torpedeering had eene vergadering plaats der reeders. Daar werd besloten versehillênde sche-pen die wilden uitvaren op te houden. Eenige teeders reden naar Den Haag ter bespreking met het ministerie. Daar zou heden middag eene verdere bespreking plaats hebben. De bladen be-helzen ergerlijke uitingen en betoonen het heerschend inzieht der schipvaartskringen, dat het beter ware de schepen stil te leggen, dan te laten vernietigen. AMSTERDAM. 24 Febr. — Betrekkelijk het verzinken der Nederlancsche schepen had heden namiddag in Den Haag eene conferenrie der regeering met de reeders plaats. De Nederlandsche schepen, die nog in de haven liggen, zullen voorloopig niet uitvaren. Bij de meeste Nederlandsche reeders bestaat het gedacht desehepen die te Rotterdam gereedliggen om naar Amezika te varen, niet uit te laten. In de kringen derver-zekeringen was men heden vroeg volkomen radeloos. OostenrUk's astwoorâ aan Amsrika. WEENEN, 25 Februari. — Volgens wij ver-nemen is het antwoord van Oostenrijk-Hongarije aan Amerika over den duikbootoorlog gereed en zal binnen enkele dagen openbaar gem- akt worden. Men zal zich niet bedriegen, wanneer men aanncemt dat het antwoord van denzelfden aard zal zijn aïs het Duitsehe. Voor den onperpprkten ondcrzdebootoorlog kan immers niet meer ach- TER ZEE. BERLIJN. 24 Februari. — Van teruggekeerde duikbooten zffn opmcvnv 11 stoomers, 2 zeil-sehepen en 8 visschersvaartuigcn verzonken. Onder de verzonken booten bevond zich de En-gelsche transporter A 19 (boot Afric der White Star Line. 11.990 ton) die op 12 Februari op weg van Liverpool naar Plymouth verzonken werd. Met de overige verzonken schepen gingen, onder andere, verloren 8600 B. R. T. kolen, 1800 ton stukgoed en 3000 ton salpeter. (Gezien volgens bovensïaande melding de stoomer Afric op 12 Februari en niet op 16 Februari verzonken is, hebben d< "Sngelsehen de werking van een onderzeeboot in 24 uren, op 16 Febr., ever de vier hulpkruisers bzw. Transportcn gansch verzwegen. ) GENEVE, 24 Febr. — Progrès de Lyon meldt uit Marseille : De Japaansche stoomer Hanlcoku Mam is op 21 December bij Gesu ( 1) onderge-gaan. Fr is weinig hoop dat zijne 350 passagiers gered zijn. NEW-YORK, 25fFebr. — De Evening World meldt : Sinds het begin van Februari weigeren meer dan 350 stoomers het uitvaren uit de Amerikaansche havens naar Europa, uit vrees der vijandelijke duikbooten. KOPENHAGEN, 25 Febr. — Nationaltidende meklde voor gister het aan boord komen der be-manningen van de Vereenigde Stoomvaartmaat-sehappijen, voor de lôinnenwateren van Dene-marken, voor 1 Maart Heden werd de beman-ning, op de schepen der zelfde maatschappij, voor de vaarten naar het buitenland, afgczet Ook de bemanning op de nog steeds stil liggende vervoerschepen werd afgemonsterd Hetzelfde zal gebeurren met de bemanning der schepen voor de binnenvaart die zullen aankomen Daar-door zullen binnen eene week aile schepen der Vereenigde Stoomvaartmaatschappijen, die in Denemarken liggen, zonder mansehappen zijn, zoodat die schepen tôt verder order werkloos :: «"JVCU. ëfiicieeieMeMgeiltgen ïn Vlaaiidei'cn, Frankpijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BE®LIJN, 24 Februari. — Ûit het groote hoofdkwarlier : In de Wyfcschaete-bocht was de artillericstrijd levendig. Aan het Artois-front werden verscheidene Engelsche verk^niiersafdeelingen afgewezen. In het Somme-gebied hebben dg Engelschenenkele, door ons opgegevcn, verslijkte stellihgsdeelen bezet. In Champagne vielen de Franschen 's ayonds en 's nach'ts de dçor ons op 15 Februari g'ewon-nen Unies Zuid.lijk van Fripont aan. De aanval-len zijn mislukt. Op den Westoevor van do Maas drong eono vijandolijke afdooling Noordoostoiijk Van Avo-court in oôi) onzor vocrsfô graVo i. Door dadelijk inzettonden t gor.aanval is zo gozuiverd en zijn gevang non ingebracht goworden. — BERLIJN, 24 Fobruîiri, 's avonds. — Uit het groota hoofikwartiar : Van geen front zijn groote gevechtshandelin-gon gemold. — BERLIJN, 25 Februar. — Uit het groote hoofdkvvartier : Zuick.Kjk van Yper alsook tussclrn Armen-tièrds en Atreckt warden verscheidene, deels na st rk vuur inzuttende vooruitstooten dor Engelschen afgewezen. Verkeaningsopdrachton voerden onze stoots-troepen Westelijk van Lîovin tôt diep in de vij-andoiijke stalli ig, in dewelke gevangenen ge-nomon en Varnietingen aangopalct werden. In het Sommegebied was de gescivutsstrijd bijwijlon levendig, voornamelijk tusschen Sailiy en Bouchavesnes. Oostelijk van St-Mihiel bloef eone Fransche onderneming zonder govolg. Een© eigene onder-neming in 't woudgobied nader de Moezol, bracht 12 govangenen in. Bij Lusse, aan do Westhelling der Vogozen, liaalden onze stormtroepen 30 îuati uit de Kransche stollin g. In den nacht van 23 tôt 24 Februari is eeh Fransch luchtschip door afweervuur brandfend tôt neerstorting gebradit in het woud Oostelijk van Saaralben. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 23 Februari. — Officieel : Als gevoJg van twee overvallcn door de Fran» sehen op de Duitsehe loopgravcn uitgevoerd, de eene ten Zuidwesten van het bosch van Malancourt, de andere ten Oostcn van Monily (boven-Maas) hebben wij een twintigta! gevan-genen genomen. Op het overige geddeclte van het front was het rustig tijdens den nacht.. " — PARIJS, vrijdag 23 Februari. — Offieiôêl avondbericht : ArtiHeriestrijd in Lotharingcn en den Elzas. Ons geschut bewerkte een grooten brand in de vijandelijke linies bij de Butte du Mesnil. Bij Soissons en Bezonvaux zijn vijandelijko overvallen gefnuikt. — PARIJS, zaterdag 24 Februari. — Officieel : In de Vogezen ia gister bij valavondeénFransch detachement in de Duitsehe linies gedrongen teh Noorden van Senonnes. Dezenmorgen' hebbendc Duitschers na hevige beschieting vruehteloos eenen overval gewaagd tegen de Fvansche loop-graven nabij Wissenbaeh. Kalme nacht op het overige front. — PARIJS, zaterdag 24 Februari. — Officied avondbericht : Het gewone kanonvuur aan het heele front Op schansen van ons in den Elzas zijn twêe vergeefsehe overvallcn gedaan. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, Vrijdag 23 Februari. — Officieel ! Wij hebben in den nacht onze stelling ten Noorden van Gueudccourt verbeterd, waar Wij een stuk van eene vijandelijke sôhans bemees-terden.De Engelschen namen 30 gevangenen en be-meesterden een schansmorticr op het terrein ten Zuiden van Petot Miraumont, waar we een vij-andelijken post bezetten. Gistcravond is ten Zuidoosten van Souche? een geslaagde overval gedaan. Veel vijandeti sneuvclden en wij verniclden sehuilhocken. Vanochtend zijn vijandelijke overvallen ten Zuiden van Armentières en in de buurt van he't bosch van Ploegsteert afgeslagen. De vijandelijke artillerie was bij de Somme en ten Zuiden van Atreeht drukker in de v/eer. Ten Zuiden van Yper bombardeerden wij doel-treffend vijandelijke loopgraven. — LONDEN, zaterdag 24 Februari. — Officieel : Tengevolge van den toenemenden druk, door onze troepen op den vijand uitgeoefend, heeft hij vandaag opnieuw sttllingen van beteekenis aan beide oevers van de Ancre ontruimd. Wij deden fîinken vooruitgang bij Miraumont ter breedte van eene mijl en drongen in Petit Miraumont binnen. Evcncens schoten we op een front van ander-halve mijl ten Zuiden van Serre vooruit. Wij heroverden terstond met een tegen-aanval een post dien de vijand bij Lens stormen-derhand genomen had. Zwaar geschutvuur bij de Somme, Atreeht en Yper. Op het Oosteîijk Gevecîîîsterreiik (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 24 Februari. — Uit het groote hoofdkwartier : Bij strenge koude geen bijzondere gebourte-nissen.— BERLIJN, 25 Februari. — Uit het groots hoofdkwartier : — Front van generaaL-veldinaarscIialk prias Lcopold van Beieren. — Geen bijzondere gebeur-teniss9n.— Front van generaal-oversle aarlshcrlog Jozef. — Aan den Tartarenpas in hot Noordeïijk deel der Woudkarpathen schampte een Russisobe aanval af. — Legergroep van generaal-veldmaarschalk von Mackensen. —- Bij geringe boarijviglieid in het voorveld bleof de toestand onveranderd. IvIiNGELWERK. *70 De Weduwe van den Grafmaker Onophoudclijk hebben zij de ledige plaats voor hunne oogen. de vert-'ouwelijke voorvTer-pen, hecinneringen bij icderoD otap, en dan niets meer tenzij de afwezigh .d, ongerusthtden, droefheid. Zij die heengaan integendeel, weten hunne inwendige droefheid te onderdrukken door de verandtring van p'aatsen, personvn, levens-oms:tandigheden. Onwiilck«urig worden zij mc-degesleept en slechts met enkele tusschcnpoozcn kan- bun bedrootde geest tôt lie, vcrleden terug-kccrcn.I-ientirik de la Saulaie ging henen zoo arm, zoo z- er antda&n van ailes, zoo verraden, zoo verlaten als het aan eenen mensch mogelijk is. Zelfs de klsedcren welke zijn liehaambedekîen, waren de zijne niet. Van ailes wat hij gekend, bemind, gedaan of gewonnen had, bleef liem niets meer over, niets! Een geheel nieuw leven moest hij beginnen, stoffelijkerwijze ten minste. Want zedelijker-wijze zou hij het zelfs niet eens Ixiprocven. Zijn liait was dood„ geheel dood. En hij ook moendé het dusdanig. De toekomst joeg hem geenschrik aan nopens het werk, de posingen welke hij ging aanwendcn om in zijn bestaan te voor^ien. Maar waarvan hij nog niot kon terugkomon dat was het vorlaton, het veïiaad, do wreedheid van Lea. Eano eersto, eono eenige liofdo wordt niet een^klaps uitgodoofd in een oprecht verkleefd hart. Hij haatte ze nu, en wildo zo haten. En om haar te straffen, om op zijno beurt haar te slaan, verliot hij gansch zijn fortuin. Maar de verschouring zijns harten deod zich niettemin gevoelon, en hij was er baschaamd over. Terwijl hij met vorsnelde stappen zich door een wegeltje voortspoodde naar het hosch van Chanipaubert, verweet hij aan zich zelven zijne handelwijze, lachto bijwijlen bitter : — Bon ik nu slim genoeg geweest, heb ik mij nu laten beetnomon, prevelde hij Ja geioof er nog. aan!... Do schoonste jaron uwer eerste jeugd hebt gij opgeofferd aan eene jufîrouw die u daarvoor met eenon giftdrank beloont; gij dio. lie:, reizen liofhadt, gij zijt in een dorp gabloven uit opofiering voor eene verloofdo; gij die eldors eene plaats hadt kunnen bekloedon in overeen-. komst me-f' uwo vorstandvermegens tôt do grootsto voldoening van u zelven en anderen, gij zijt bagantion mat bier te brouwèn.... Buiton lia34' zaagt gij niets, gij werktet slechts voor haar; zij was uw dageraad, uwe belooning, uw homel Wenseh u nu geluk, want ten voile zijt gij er in geslaagd; naar de andere wereld heeft zij u gozondon terwijl zij zich werpt il» de armon. van do ondeugdl Ah ! Gelukkigo liefde, golukkig des» oprecht deugdzame Hendrik, doze onschuldige die zieh de minste schertswoorden zoiider-g-wolg tegenover andere meisjeB zou ver-weten. liebben, hij die nooit zelfs geen enkele maal aiju hart liet kloppen voor eèn ander oohopseï buiten Loa, zijne verloofde Hoe ziit gij nu boloond voor uwo trouw, voor uwe deugei. En Hondrik de la Saulaie beet zieh op zijne iip-pen om zijiae stem niet te verheffen. .Hij bleef stil staan om te luisteren. Want ton geenen prijze mocht men hem tagenkomen oï erkennen. Hij was een doode, on voor iederacn. ultge-nom^en voor Franclrta en Juul, moest hij zulks blijven. Toeh was hij bijna zeker op dit uur niemand te ontmoeten. Maar ailes toch moest hij voorzien. Want hij was gereed om door bos clien en velt'en to vluchten bij het minste geruc'ut, bij liet verschijnen eener sckaduwe. Daarna hernam liij zijnen g mg en zijne be-merkingen.— Dat mijn voorbeold ten minste vau nut zij voorandtre il Aai deze ecnvoudigea,aan doze verblinden welke voor eenen engel meeeen neer te lcnielen wanneer deze slechts cen ojowaardig, ijdel en \atsch sc'upsei is, aan deze oimoozelen Welke meenen bemind te worden wanneer zij sic chts uitge baat zijn. Niemano was vertrouwelijker, Verklecfder dan ik cd waartoe heeft mij zulks gebrachtl... Tôt het graf of iets dergtlijks, aan een gebrekoa lève i, zonder hoop, zo ider gtloof, aan een rond-dwatead en missebien ellendig leven.... Ziedaar waar mij die zoete verloofde mijner droomen gebraeht heeft.... achl achl ach! Alaoo liep hij voort godurondo een half uur, drie kwartior, totdat hij nu op don raJld van hot bosch uitkwam. De wegea aldaar waren uiterst slocht. .VSfv&lgtiï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume