Het volk: christen werkmansblad

1394 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 18 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xp6tx36n8p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZtscnlftBiliïsie Jaar. — N. 245 Godsdlenst — Hnisgezin — Elgssdom jii 111 ii 11 ■! i —=mt- -rwfflMflf Wo.Hsdag, 18 Ccîabsr 1916 Aile briefwisseJÎDgen vracht-*rij te zen den aan Aug. Van Iteghem, urtgever voor de naaml maûtfch. «Drukkerjj Het Volk», lleersteeg, n6 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Caston Eogsuyt, Recolletten-ttraat, lé, Kortrijk, HET VOLK *1 ^ Men sohrljît In s Opalle postkantorenaan lOfïk per jaar. Zes maanden fr. 5.0% Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop të betalen. Rechterlijfee herstelling, 2 fn> per regel. Ongeteekende brieven wordoo h— geweigerd. S l'ELEFOON N* 137, Sont* Verscliijiit 6 maal per week GHRISTEN WERKMANSBLAD 55 Centlemen liet nummep WAT en IIOE moet ons Volk lezen? Hecr FiliepDc Munnynck,hoofdopsteller van Het Volk en bijgevoegd volksvertegen-woordiger, trad Donderdagavond als spre-ker op voordc voorcirachlen in het lokaal van den Aniisocialistischen Werklieden-bond, Ger.t,en maandagavond in den Vrien-denkring Le Gentbi'ugge. Hij sprak tôt het volk zooals hij lot het volk spreken kan. Hij sprak voor een voile zaal en oogste allergrootsien bijval. \ VV'as verdiend, want zijne voordracht was iets pniks. Om zenaar waarde te scbat-ten moet men ze hooren. Volgende bondige samenva.ting laat Teeds gissen hoe aangenaam en nuttig tevens ze is geweest. Elkeen leest, om verstrooiing voor den druk der tijden te zoeken; elkeen moet lezen, om in .gemeenschap te komen en te blijven met de vrueht van het vermogen der denkers. ~\Vat moet men lezen ? — Niet te veel gazetten : dezer opstel, buiten de hoofdartikels, is meestal te haastig werk om nuttig te zijn. Wat boeken Ijetreft, leze men ailes wat geest of gemoed aantrekt, maar niets dat ongeoorloofd is. In lezing moet men zieh door wijzer mensehen laten leiden gelijk in voeding. Destijds, een paar tiental jaren geleden, hoorden we eeai jongen mail verkonden dat hij zieh wetenschappglijk alkundig aohtte. Bij on-derzoek bleek zijn gansche boekenschat Emlel Zola, Eugeen Sue en Paul De Cock te omvatten. Een •bejaard man heeft hem uit medelijden wat catechismus geleerd, en zoo is hij bijna nog een vfrstandig mensch geworden, zonder daarom ■een wetenschappelijk geleerde tô zijn. De lezing is van deri grootsten invloed op de \-orming van den menseh. Gedurig vernemen we in 't rechterlijk nieuws dat jongelieden eenig vergrijp pleegden onder den invloed der indrulç-ken van een kinemazicht, dat vluchtig voorbij-£aat. Hoeveel dieper moet de invloed niet zijn, ten goede of ten kwade, van een boek, waarvan eenig bijzoïider aantrekkelijk deel altijd opnieuw kan ingezien en herlezen worden ? * * * Als beginnoling-lezer vangt men met den eenvoud aan. Alleen van Vlaarpsche bôekep sprekend, gaat men van Cautereels langs Ecre-visse naar Conscience, Renier en August Snie-ders -en Lodewijk Janssens, van de vertaalde Fenimore Cooper, Marryatt, Mayne-Raid en Aimard en Jules Verne, van Jacob Van Lennep .naar Mtnsing's puike vertaling der meester -werken van Dickens; en zoo al meer. Aldus leert men langzamerhand in het boek meer zien dan het naakt verhaal, men leert er den geest, het gemoed, de ziel van den mensch in kennen. Daartoe behoeft men geen Douwes-Decker, geen Bosboom-Toussaint, geen Louize Mulbach en deigelijken, die verpest zijn door hoovaardij of fanatieke vooringenomenheid. Wie zulkp boeken op de huistafel laat, handelt gelijk de moeder, die haar dochtertje met de keuken zou gelaeten en in eene zelfde kast een drietql bokalen met verschillend vergif tussehen dè bokalen met kookbehoorten zou laten staan. * * * We moeten dat gevaar uit ons huis geweerd laten, en vinden in de goede volksboekerijefi keus genoeg om onzen leeslust met degelijke waar te bevredigen. Wilt ge min of meer godsdienstige werken? — Overal vindt ge de geschiedenis van den Gentsehen held, apostel en martelaar in Alaska, Mgr Seghers, door Z. E. H. K. De Baets; het tegenverband tussehen Kerk en vrijmetselarij, bij Mgr Gaume; allerlei geschiedenis en gods-dienstigen invloed, van Huguet; het wonderbaar leven van Sint-Franciscus, den grootsten der demokraten, door Huys; Lourdes, van H. Las-serre; de wijsgeerigheid der volkeren, bij Thomas Moore; plaatselijke Kerkgeschiedenis, van C. Smet; volksgeschiedenis in betrek met den godsdienst, bij AU. Van Loo; enz. enz. Begeert ge louter geschiedenis ? — Alberdingh Thym is daar, voor de middeleeuwen en den tijd tussehen deze en de renaissance; P. Blommaert, voor de gemeenten; Brants, voor den Gerrnaan-sehen heldentijd; J.-B. David, met zijne degelijke breede Vaderlandsche geschiedenis; De Grijse en Duclos, over Vlaanderen's heldentijd; N. De Pauw, voor Vlaanderen's gemeenteleven; Fr. De Potter, die met Broeelavert de zser wetenswaar-dige geschiedenis van aile Oost-Vlaanderen's gemeenten geschreven heeft; Goetschalckx, die met de Maistre's brieven ons de Spaansehe Inkwisitie heel anders doet kennen dan ze op de foore vertoond werd; Kervyn de Lettenhove, met de geschiedenis der Graven van Vlaan-deren; Godfried Kurth, met zijn standaardwerk over de wording der beschaving; Prayon-van Zuylen, over het Iersche volk; Pirenne's geschiedenis vanBelgië. stoffelijk aangezien; Theodoor Sevens, over Vaderlandsche groote mamien; Van Droogenbroek, met zijne Vaderlandsche kronijken; Van Ruckelingen, over de tijden van België's betrekkingen met Oostenrijk; Vermee-ren. met zijne historische figuren... Zijt ge liefhebber van reizen en aardrijks-kunde ? — K. Burmann leidt u in Afrika; A. De Lancker, in Egypte en Palestina; Piet De Mey, in Congo en de Noorderlanden; Fleuriot, naar Rome; Gouverneur, naar 't Noorden; Martens, in de Noorder- en Westerlanden; Rietstap, doorheen omtrent aile landen der wereld; Theod. Sevens wijst u op de schoonheden van ons eigen land; Teerlinck en Beets beschrijven Noord-, West- en Midden-Europa; Am. Vyncke, ver-schillende deelen van Afrika; en Jules Verne biedt een schat van land- en volkenkunde in zijne boeken der reizen en ontdekkingen. Dicht- en taalkunde vindt ge bij Poirters, Blommaert, Willems, Serruse, Tollens, Van Beers, Van Rijswyck, Beets, Bilderdijk, Lede-ganck, Da Costa, Van Duyse, Hilda Bam, Van Oye, Verriest, Walgrave, Alb. Rodenbach, Am. Joos, H. Claeys, De Lepeleer, Gezelle, De Koninck en vooral J. Van den Vondel, dengenius der Vlaamsche taal. Voor de kennis van volkswetenschap, ook godsdienstige, wendt men zieh best tôt de Vak-en Studiebibiiotheken, die zoowat alom door de sociale inrichtingen tôt stand gebracht zijn. * ♦ * Daar ia al meer dan ge noodig hebt om in uw eigen brein eene heele boekerij samen te stellen. Maar waar het volk inzonderheid naar zoekt, omdat het best bij de algemeene ontwik-keling van zijn begrip past, dat zijn verhalen, novellen, vertelsels, romans. Keus is er dien-aangaande genoeg. Voor de eenvoudige, gemoedelijke, of door hun verteltrant boeiende verhalen grijpe mon naar Erekman - Chatrian, P. Geiregat, Ecrevisse, Drieude, Daniel De Foë, Cautereels, Em. Callant, Bresciani, Belpaire en Hilda Ram, Beeeher Stowe, de twee Andriessens, Ballerini, Aimard, Ternest, Tanera, Is. Strobbe, Honoré Staeê, Johanna Spyri, Sleeckx, Muller, Millecam, K. May, Mayne-Raid, K. Marryatt, Lauten-sohlager, Hoffmann, Hacklander, Guenot, N. Winkeler, Von Sehmid, Walgrave, Vesters, von Ambach, Van Balen, Vander Cruyssen, Van der Ghuoht, Van Droogenbroeck, Van Lae-ken, Alf. Van Loo, Vermeeren, enz. Verder gaande, dieper ingrijpende lezing bie-den bijv. Thompson, Renier Snieders, Gustaaf Segers, Am. Joos, Lod. Janssens, Herchenbach, Banning, Isid.Bauwens, Wilky Collins, Fenimore Cooper, Alex, de la Mothe, Raoul de Navery, baron de St-Genois, Gustaaf Freytag, Lady Fullerton, Goldsmith, Van derLans, Vermandere, Jules Verne, onze immer groote Conscience ! Dan nog voor meer belezenen : August Snieders, Fritz Reuter, Melati van Java, Jacob van Lennep, Pieter Daneo, Mevr. de Craon, Styn Streuvels, een aantal anderen nog, en vooral Mensing's vertajing van Charles Dickens, van wien een Nederlandsch kunstkritieker schreef : « Dickens maakté sehetsen, maar die schetsen » zijn dikwijls wàre romans, in elk geval brokken » uit het leven met ernst en veel humor. De bit-» terheid des levens maakt hij u tôt levenslessen » en verzacht ze door zijne overdachte opmer-» kingen. » Dickens laat u leven, geeft u moed in aile » omstandigheden, beurt don verdrukte op, heeft «voor elken ongelukkige een goed woord, » striemt geweldig den kleinzielige en is in zijne » novellen zoo boeiend en medesleepend, dat geen » roman hooger staat op dit gebied. » Zijn naam toovert voor uwen geest een man, » die in zijne gemoedelijkheid een volk heeft ge-» schetst, zoo klaar en treffend, dat de personen # u geheel in levenden lijve verschijnen, dat de » feiten u als voor de oogen geschieden. » (Sloimoraen.) ~ OP DE BALKANS. In Grlsfeeiiland. Van de Westergrens, 16 October. — Men meldt uit Afchenen : De Fransche gezant had met den ministervoorzitter en den minister van Buiten-landsche Zaken een onderhoud van een uur en half. Volgens luidt was het onderhoud zeer vriendschappelijk en vormde een grondslag voor verdere besprekingen. De ministervoorzitter be-zocht hierop den Koniug. Men denkt dat de besprekingen in betrek staan met het inzicht de Verbondenen te beschikken over de ijzeren-wegen en de policie. De gezanten der Verbondenen zouden voor opdracht hebben Grieken-land nieuwe voorstellen te doen om zijne on-zijdigheid op te geven. GENUA, 15 October 1016. — Lyoner dag-bladen melden de aanhouding van eenen koerier van koning Konstantijn. Zijne briefwisseling werd aangeslagen. Volgens hetzelfde telegram verwacht men te Athenen de aanhouding van den vroegeren minister van buitenlandsche zaken : Streit, van den gewezen generaal-staf-overste Dusmanis, van den overste Metoras, en den tegenwoordigen gezant van Berlijn, Tlieo-tokis. Dat men ook op de vlucht des konings rekent, is te besluiten uit de verklaring van Venizelos, die aan een groep dagbladschrijvers zegde dat hij en de voorloopige regeering, op den dag dat de koning zijn spel als verloren aanziet, naar Athenen zal reizen. BUITEN LAND NEDERLAND. — Herziening der Gronduiet. — Met het gedaclit verzoening der verschillende parfijen te bewerken op schoolgebied, zoo wordt in Amsterdam een groep gevormd, meest uit handelaars en nijveraars bestaande. In den zin der verzoening zouden zij op eene herziening der grondwet aandringen. —- In de haven van Rotterdam zijn verleden week 57 booten binnen geloopen, als volgt ver-deeld ; 30 Nederlandsche, 10 Engelsche, 7 Noor-weegsche, 6 Zweedsche, 2 Belgisclie, 1 Ameri-kaansche en 1 Grfeksche. De meeste waren met granen en brandstoffen geladert. FRANKRIJK. — De verminlde soldalen. — Verminkte Fransche soldaten drukten den wensch uit in het leger te mogen blijven, om aan een of ander loongevend werk gebruikt te worden. In afwachting maakte de militaire regeering te Parijs de iijst openbaar der am-bachten en beroepen in dewelke de verminkten kunnen opgenomen worden. Het zijn : schrijvers, toezicliters op de broodbakkerijen, ordonnancen, sclioenmakers, smeders, kleermakcrs, machien-schrijvers, snelschrijvers, fabriektoezichters, soldeurs en likwidateurs. De verminkten zullen 9 tôt 10 uren daags werken en 4 tôt 5 frank per dag verdienen. ENGELAND. — Verdacht van spiortnage. — De grootkoopman Grebst uit Zweden (op weg naar Amerika), werd te Kirkwall door de Eïi-gelschen in staat van aanhouding gesteld. Hij is naar Londen overgebracht, waar hij onder verdenking van spionnage vôôr 't gerecht zal verschijnen. OOSTENRIJK. —- Kerovic overleden. ■— Kero-vie was de persoon die veroordeeld werd tôt levenslangen dwangarbeid voor den moord-aanslag op den aartshertog Frans-Ferdinand (van Oostenrijk) te Serajevo gepleegd. (Men weet dat deze aanslag voor gevolg had het ultimatum van Oostenrijk-Hongarije aan Servie). Nu is Kerovic in het militair gevang van . Mollendoy overleden. ZWITSERLAND. — De Italiaansche gezant bij den Zwitserschen Bondsraad br; cht zaterdag bezoek aan den Vôorzitter van den Bondsraad. Hij had opdracht namens zijne regeering, het diepste gevoelen van spijt uit te drukken, om het feit dat een Zwitsersch soldaat op den berg-top Trois Idiomes door een Italiasnsch werptuig gekwetst werd. BEIEREN. — Als navolger van den Pause-lijken nuncius, kardinaal Fruhwirt, te Munclien, is Mgr Aversa, die voorgaandeiijk nuncius was in Braziiië, benoemd gewordei AMERIKA. — De choiera. — In Mexiko is de choiera uitgebroken. In betrek daarmee moeten aile zeebooten welke uit Mexiko komen in be-stemming voor Madrid, eerst in quarantaine vooraleer de haven te mogen bimienvaren. JAPEN en KOREA. — De choiera. — In Japan is de choiera uitgebroken : 5000 personen werden aangetast. De choiera werd naar Korea overge- MFNGBLWERK 3^ SCHOONE NORA DE DOCIITER VAN DEN kDNSTBIJDE» — Huichelaar ! riep Degenthal laehend. Gra pin Hedwig, bestraf hem door meerdere zulk ioeren, want hij huldigt hat beginsel der Turken iie liever zien danaen dan zieh aan dezen ver moeienden arbeid te onderwerpen. — O damaad ik vat baron Dahnous hierheei iroert, riep een der'jogei heeren, zijn vaderlani sendfc ons de beroemdste kunstenaare op di gebied ; eigenlijk is het meier springen dan dan sen. Weet gij, mijne heeren en damen, dat d renbaan Karsten weldra .zal hier komen ? Daar ieder het oog op Dahnous gevestig< aad, bemerkte men de plotselinge oixtroerinj Iran graaf Degenthal niet. —'Baron,gij Moost, zegde de jonge dame, du Se schoone paarden zijn uwe leidster ; gij kun dit niet looclienen I Ht i was opmerkelijk dat de anders zoo slag vaaodige tong van Dahnous stokte. DegenthS iie .tegenover hem stond, zag hem getroffei nan. — Wist ^ij dat Karsten ,kwam? vroee hi lacht. Dahnous lachte ecnigszins gedwongen en zeî -—Beste Koert, gij schijnt de schooiiheid uwe: residentie weinia te waardeéren, wijl gîj zulk< fleine gebeurterîissen tell. Karsten was dezer winter in het geheel niet te B.. doch meer in hel Sîoorden. — Eu daarom zoekt gij hem hier op, riep eer a —f—am — \ derhçeren. Wie weet-, misschien wegens de schoi ne paarden. Doch men zegt, dat Karsten een wonderschoone dochter heêft, die in den zom< en den herfst aan den Rijn aller oogen trok. I hoop, dat hij ze ons zal vertoonen. — Nora Karsten vertoont zieh in het gehe ' niet, sprak Lilly met kalme stem ; zij is nog noo in het openbaar opgetreden en zal dit ook noo - doen. a Verbluft zagen allen Lilly aan. , — Wat weet gij daarvan? Hoe kent gij haa - Lilly? vroeg gravin Iledwig. — Ik ken Nora Karsten zeer goed en ik he i haar lief, zegde Lilly op denzelfden kalmen toiji 1 Ik ben bijnà een jaar met haar in 't pensionaa t geweest waar zij tien jaren doorgebracht heêfl - Zij was de schoonste en liefste van al de pêi: 3 sionarissen en bijzonder minzaam voor de nieu welingen. 1 — Maar, Lilly, dat is toch eene vreemde ver ; binding, zegde gràvin Hedwig, eene schoon kunstrijdster, die in het klooster komt. 3 —.Zij rijdt jiieî, verzekerde Lilly hartjneklyij, t hare moeder wiltte het niet, en daarom liegi hàaï vader, die schatrijk is, haw in het kîoosÇe - doen opvoeden. Wij wisteû tQen niet, dat ha| vader bestuurder vaa eèn kunslrij^erséezeTscIia; i was, doch ik liéb dit later gëhôord van onze] ! kapelaan, die haar ook kent. — Hoe is zij dan en w^ar woont zij ? vroei : gravin Hedwig niguwsgiprig. — Zij is scliooner dari allç damen, die ik ke$ ! antwoordde Lilly wraaj^juçhtig. V'aar zij ni i woont weet ik niet, doch ik geloof bij h^rei vader. Sleclits dit weet ik, dat zij nooit iets doçt zal, dat wij niet zoudçtj doen ; daarvoor is éii ti braaf en te welopgcvoed. voerd. 9 IIIMIII | - | Il UN M III )- Gravin Hedwig bloosde bij Lilly's verdediging. e Voor de eerste maal biikte Koert met bélang-:r stelling op zijne plecgzuster ; het was als wilde k hij elk woord van hare lippen opvangen. Voor het eerst bemerkte hij den lieven trek om den ;1 mond, waarvan Dahnops gesproken had. t Kort daarna stond hij achtcr liaren stç>el en vroeg: t — Indien gij den cotillon nog vrij hebt, zusje, wilt gij mij dien dan geven? Lilly werd pijrper-rood. Zij kgn van blijde -, verrassing sleclits ja knikken, want hare stoutstp verwachtingen hadden dit niet durven hopen. b Weldra werd de colillon gedanst. De gràvin i. wist niet of zij hare oogen mocht gelooven, toçii t zij het jonge paar tegenover zieh bemerkte. Zoô :. ijverig was Koert met zijne danseres in gesprek, - zoo innig gelukkig zag deze er uit. De gravin hoorde evenwel niet dat het slechts pensionaatsgeschiedenissen waren, waarover zij spraken, do cl) was over dieu veranderdep e staat van zaken in de wolken ; zij bégree^ njeï hoe hçt kwam dat zij zulks niet vroeger ha"fl bemerkt en von& het dwaas dé dradén af fê t brejien, diç thafts aangeknoopt schenên. Zjj r zocht dus de opde excellentié op, die zieh niet r ver van deî krin| %r damen bevond e'5 vroê'g , hem met een \'riendélijke'ii lach : i ■— Mag ik gebrijîk maken van het recht der vrouw eh wispeltufig zijn? y — Een weinig wankelmoedigheid zal u sleclits meer op ons, zwjikjfe stérvelingen doen gelijkenl , zegde de oude hèér galant, i — De MuzeMahsche lipQfdstad ligt ver van i hier en hèt kllriyi^t mgakt mjj bezorgd. Geef i den be^gtei) \yenk pp de îgpjité plaais en ver- , . krijg eènig uitstel, gij alvermo^çnd iha'n. ffjL Vervoio-i> » ■. OfficieeleMededeelingen in VlaandcrcD, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprins Rupprechl van Beieren. — In het geveehtsgebied der Somme hield de levendige wederzijdsche vuurbedrijvig-heid den dag door aan. Eon Engelsche vooruit-stoot Noordoostelijk van Gueudecourt drong op geringe breedte in onze voorste graven, welke in tegenaanval volkomen teruggenomen werden. De Franschen vielen 's morgens en 's avonda de stellingen Westelijk van Sailly aan en werden Zuidwestelijk het dorp door verschen tegenstoot afgewezen. — Legergroep van den Duilschen kroonprins. — In de Argonnen en op de beide Maasoevers leefde het artillerievuur bijtijds op. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, zondag 15 October. — Officieel ; De Duitscheis hebbon gisteravond ten No®r-den van de Somme verscheidene tegenaanvallen beproefd op de stellingen waarvan de Franschen zieh tijdens den dag hadden meester gomaakt. Allen werden verstrooid doOr het geschutvuur der Franschen vooraleer de linies te kunnen bereiken. De andere werden aile gebroken door de Fransche aanvalskrachteft, die al hun terrein-winst beliielden en versterkten. Betrekkelijk kalme naeht op het overige deel van het front. — PARIJS, zondag 15 October. — Officieel : In het vak Ablaincourt-Belloy hebberi wij gister 1100 gevangenen gemaakt. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 15 October. — Officieel : Vanochtend hebben wij tengevolge vah eene geslaagde plaatselijke ondememing onze linie ten Noordoosten van Gueudecourt eenigszinê vooruitgebracht. De vijandelijke artillerie is werkzaam geweest tussehen Les Boeufs en Coureelétfè, zoomedç in den omtrelc van de Schwabensehans en in het dal van de Ancre. De vijand heeft vanochtend vroeg eene mijn tôt ontploffing gebracht ten Noorden van Nieuw-Kapelle, zonder schade aart te richten. In het laatste etmalen zijn 47 gevangenen ge-nomen, waarbij 2 officieren. Op het Oostelijk Gevechtsteppein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beiren. — Westelijk van Luzk, in den sector Zubilno-Zaturey, brakçp doçir hevig artillerievuur voorbereide sterks àan-vallen onder zware verliezen voor den vijand ineen. Deels voorstooten Zuidelijk de baaû Brody-Lemberg en in de Graberka-vallei mis-lukten eveneens. Aanzienlijke Russische krach-ten werden ingezet tôt eenen diepgeleiden maar vruchteloozen aanval aan de Narajewka, tys-schen Lipnica Dolma en Skomorocliy. Ook hier konden wij den vijand zware verliezen toebreû-gen.— Front van cavaleriegeneraal aartshertog Karel. — In de Karpathèn wezen Duitsche bataillons, in uitbreiding van hun succès aan de Smotrec, tegenaanvallen af en namen 3 officieren, 381 man gevangen. Aan de Coma» namen Beiersche troepen in storm verscheidene Russische graven. Oostelijk Kirlibaba zijn bij de aanvalsgeveeh-ten van Oostenrijkseh-Hongaarsphe regimenten, Russische tegenaanvallen teruggewezen geworden. Het aantal ingebrachte gevangenen be-draagt meer dan 1000. Zuidwestelijk van Dorna Watra drongen de verbonden troepen den vijand ovèr het Neagra-dal terug. — Op het oorlogstooneel in Zevenburgen duurden de gevechten voort aan de Roemeensche grens. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 16 October. — Ambtelijke mede-deeling : — Front van cavaleriegeneraal aartshertog Karel. — Aan de Hongaarêch-Roemeensche grens geen wezenlijke verandering in den toe-stand. Er wordt voort gevochten. In den drielandshoek Zuidelijk Dorna Watra drongen wij de Russen over Negraback terug, waarbij zij eenen officier, 217 man en 2 ma-chiengeweren in onze haiiden lieten, — bij Kirlibaba in de laatste gevechten 5 officieren, 1097 man en 5 machiengeweren. Op de Smotrec werden 3 officieren en 381 Russen ingebracht. In beide seetors mislukten gister Russische tegenstooten. In het Ludowa-gebied bemachtigden Beiersche bataillons eene vijandelijke stelling. — Front van generaal-veldmaarschalk prins Leopold van Beieren. — Aan dè Narâjewka, aan de boven-Sereth en Zuidwestelijk Brody had de legergroep van. generaal-overste vô'n Bqljm-Ermolli sterke aanvallen af te weren. De vijaftd werd overal onzer zware verliezea verworpen. Het leger vaja generaal-oveyste von Terzstyansky s{ond gansch den dag door ônder zwaar Rus-sisch artillerievuur. Beid'erzijds Zaturcy brak ook de vijandelijke infanterie ten aanval vooruit, die namelijk ten Noordeu van gënoemde plaats onder aanwen-ding van groo'te massa's meermaâls herhaald werd. De vijand leed andermaal eene zware mislukking. (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 14 October. - Amb-telijk : Front in Qalicië : Onze troepen ondernamen s nachts vôôj lâ October overv^llen op ver-soheidenè deelen van bèf vijandelijk front, eene ruoiiigts wapens buit ën vernielden i'ija^dé^kë gra,v^à. (RUSSISCHE MELDING.) ST-PETERSBURG, zondag 15 October. — Officieel : In den avond van 13 dezer heeft de vijand, na eene beschieting van onze legerplaatsen in de streek van Skrobof, het offensief ondernomen tegen onze voorste loopgraven. Door eenen tegenaanval met de bajonet is hij met zware verliezen teruggeworpen. In het gebied ten Noorden van Korytnitz# hebben onze troepen zieh na een verwoed g»i vecht meester gemaakt van vijandelijke loopgraven, twee machiengeweren genomen en gevangenen gemaakt. Vijf achtereenvolgende hard-nekkige tegenaanvallen zijn met de bajonet tôt staan gebracht, waarbij de vijand gevoelige ver» liezen leed. Herhaalde vijandelijke pogingen om onze stellingen bij Kirlibaba en Dorna-Watra aan te val« len, zijn verijdeld. De Ooslenrijksch-ïtaliaaHSche Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 16 October. — Ambtelijke mede. deeling : In de gevechten bij Sobor vingen onze troepen 2 officieren, 21 mannen maakten drie machiengeweren buit. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zondag 15 October. — Officieel : Op de hellingen van den Monte Pasubio zijn nieuwe vijandelijke aanvallen afgeweerd. Onzf troepen zijn in eenen kraehtigen tegenaanval vooruitgekomen in de rienting van de Boite. ! In het gebied van Cosmagnon is eene heele vijandelijke batterij van 4 bergkanonnen meï overvloedige munitie in onze handen gevallen. In het Posina-dal hebben vijandelijke strijd-krachten onze voorposten ten Westen van Tovo overrompeld. Toegesnelde versterkingen wierpeO' den vijand terug. Langs het overige front artilleriegevechten. Onze artillerie heeft militaire punten in Predazzo (Avisio) beschoten. De vijandelijke artillerie heeft eenige granaten op Gorz géwor--pen.OP DE BALKANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van generaal-veldmaarschalk von Maekensen : Geen verandering in den toestand. — Maceclonisch front. — In den Cerna-sectof beiderzijds Brod, hadden hevige, 's nachts herhaalde aanvallen van Servische troepen geen gevolg. Ook deelsvoorstooten bij Gruniste en Noordelijk de Nidzeplanina werden onder aan-merkelijke verliezen des vijands afgewezen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 14 October. — Ambtelijk : — Macedonisch front. — Geen verandering in den toestand. Tussehen het Prespa-meer en de Cerna levendige artilleriebedrijvigheid. Aan het front in de Cerna-bocht het gewone artillerievuur. Verscheidene zwakke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. In den nacht vôôr 14 October ondernamen de Serven met beduidende krachten eenen aanval Noordelijk het dorp Slevika, maar zij werden' onder bloedige verliezen voor hen teruggeslagen. In het Moglonitzadal zwakke artilleriebedrij-i vigheid. Wij wezen eenen aanval op de hoogte: Behovo gemakkelijk terug. Beiderzijds de War-, dar bijtijds zwak artillerievuur. Rust aan den voet der Belazitzaplanina. Aan het Stroema-' front gevechten tussehen verkennersafdeelingen' en hier en c' a ir zwak artillerievuur. Aan de kust der Egeïsehe-Zee levendig kruisen.1 De vijandelijke vloot beschoot de hoogten bij Orfano. — Roemeensch front. — Geen yerandering. Langs den Donau rust. In de Dobroedschà, Oostelijk de spoorbaan Dobric-Madjidin, zwak artillerievuur. Rust aan de kust der Zwarte-Zee. — SOFIA, 15 October. — Ambtelijk : Een kraehtige aanval, door den vijand met: naar sehatting een divisie ondernomen op het' vak tussehen den weg Bitolia (Monastir)-Klebh-' tural en de spoorlijn, is met zware verliezen voor' hem afgeslagen. De aanval is 's nachts tôt twee-maal toe vergeefs hervat. Ten Oosten van den spoorweg is eene aanvals-poging van vijandelijke infanterie door ons artillerievuur in de kiem verstikt. In de bocht van de Tserna zijn verbitterde gevechten ontstaan. Aile vijandelijke aanvallen zijn met handgranaten afgeslagen. In het Moglenitza-dal het gewone geschutvuur.Zwakke plaatselijke vijandelijke aanvallen op de hoogte ten Zuiden van Tarnowo, op de Bahowo en de Boejoektasj zijn afgeslagen. Op beide oevers van de Wardar zwak geschutvuur.Aan den voet van de Belasiha-planina rust. Aan den Stroema hier en daar zwak geschutvuur.Aan de kust der Egeïsehe Zee rust. DardaueilenKaukasus en Kleïn-Azi© (TURKSCHE MELDING.) KONSTANTINOPEL, 14 October. — Ambtelijk : Kaukasusfront : Op den rechter vleugel artillerievuur, op den linker vleugel schermut-seling t'onzer gunste. Van de andere fronten geen gewichtige gebeurtenis. — KONSTANTINOPEL, 15 October. - Uit het hoofdkwartier : Perziscli front : Drie sehadroens vijandelijke cavalerie, die van alîé zijden trachten Bidseher te naderen, werden afgewezen. Kaukasusfront : Op den rechter vleugel schermutselin^-. Eene vijandelijke afdeoling die in dichte rangen trachtte vooruit te dringen, werd door doeltreffend vuur verstrooid. Eon vijandelijke overval cp een deel onzer stellingen aan den linker vleugel, werd door ons vuur opgehouden en door tegenaanval gestuit. Op • dezen vleugel liepen patroeljebotsingen voor-deelig voor ons af. Geen gewichtige veorvallen aan de andere frontea. <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers|Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume