Het volk: christen werkmansblad

691 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 10 Mai. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h12v40m673/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Alla briefwisselïngen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk»* Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wost-Vlaan derent Gaston Bossuyt, Recolletten» Straat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bratant en Liraburg : Viktar Kuyl, Minderbroederstr., 24, Leuven. HET VOLK Mon sehrîjtt în t Op ail» poatkaiitoren aan 10 fù ■ pet ]nar. 2es maanfow fr. 6.03e Cria maticdsc fr. 2,60. Àankondigingen s Prijs volgens tarief. Vooiop t<| betalen. Rechterlqke herstelling, 2 tb per regeî. Ongeteebende brie von wordea , geweigerd. I TBLBFOON N* 137, Gent. "Verscliljiit 6 maal per week - ■ - • CHRISTEN WERKMANSBLAD S Gentlemen liet nummex* KENNISGEVING. Aile wapens zonder meester, gevonden of buit gemaakt, desgelijks munitie of munitiestukken, stukken van uniformen en gereedschappen van het leger, eender van welken aard, zoowel afkomstig van het eigene, alsook van he't vijandelijke léger, zijn staatseigendom. Deze buit- of ivondstukken zijn af tè leveren aan het 'voorgezette militaire bestuur, hetwelk Zich zal gelasten ze op den voorgeschreven Aveg verder te leiden, over de «Sammel-jstelle Gent » voor het gebied van de Kom-mandantuur Gent. Op onbevoegde wijze toeëigenen van izulke stukken, beschouwd, naar omstan-idigheden, als dieîstal, achterhouding jof eigenmachtig maken van buit, zijn jharde straffen toegepast. Het bovenstaande heeft geldigheid zoo-ïwel voor militairen als voor civil-per-jsonen.Gent, den 3 Mei 1915. DB ETAPPEN-KOMMANDANT. Ons Rivierwater. Wat men aile dagen voorbijkomt, ziet >men op den duur niet roeer. j Zoo zal voor velen een îeit onopgemerkt gebleven zijn, dat nochtans van zeer groot ibelang is voor gansch de bevolking van ["Vlaamsch-België. i Elkeen weet hoe er sinds jaren in allerlei 'bladen, g'elijk in beide Kamers van het : Parlement, gekibbeld en geredeneerd werd over de vuile waters welke onze Schelde en Leie verpestten. 't Gebeurde niet zelden dat die waters ons toekwamen zoo helder als bedorven joud-erwtensoep oî gelijk rioolspoelsel, en met een reukje dat noch aan amber noch aan aloës kon doen denken. Zulks had meer dan een onaangenaam gevolg. Vooreerst kon er sinds jaren geen •visch meer in die waters leven, wat al een iverlies was in opzicht vangenoeglijkheid en van voeding. Daarbij waren onze rivier-'en kanaalwaters volslagen ongeschikt jvoor het verbruik gedurende een geheelen tijd van het jaar. En dan walmden die waters nog menigmaal dusdanige îgassen uit, dat vrees voor aanstekelijke of besmettelijke ziekten niet altijd onge-grond kon geacht worden. Over 't algemeen gesproken, was 't vooral de nijverheid die daar schuld aan had. Het water dat de nijverheidsge-stichten, van in Frankrijk tôt aan Antwerpen, uit onze rivieren trokken, stuur-■den zij er bedorven en besmet in terug. De oorlog heeft de overgroote meer-.derheid dier gestichten geheel of grooten-(deels stilgeiegd — ongelukkig genoeg in aile andere opzichten — en op enkele maanden tijd is het water onzer rivieren [terug zoo helder geworden als het vôôr :veertig, vijftig jaren was. Dat is het, wat wij meest allen nu reeds een tijdje onopmerkzaam voorbij-igaan en dat toch verdient ieders aan-clacht te trekken. Reeds begint er leven in die zuivere ; waters te komen : kleine paling en bliek, i welke er sinds jaren niet meer in te vin-iden waren, zijn er komen in spelemeien jen ailes laat voorzien dat de te dezen [opzichte gunstige toestand van eene >halve eeuw geleden kan terugkeeren. Natuurlijk zal het niemand in 't ge-riaeht komen daarvoor te wenschen, dat 'de oorlog zou blijven voortduren en de labrieken blijven stilliggen. Maar wat de rivierwaters nu vertoonen, zegt ons dat er maatregels kunnen en moeten ge-aiomen worden om in de toekomst paal en perk te stellen aan de verpesting dier waters. Het kan niet onmogelijk zijn, te ma-'ken dat de nijverheidswaters ofwel Iangs andere wegen afgeleid ofwel degelijlc gezuiverd worden om in de rivieren en kan al en te mogen terugkeeren. Daarop dient bij de herneming van liet nijverheidsleven gedacht te worden, ten einde onze schoone waterloopen rein en zuiver te hebben tôt verfrissching en yerlevendiging onzer gouwen. Bl N N EN LAN Q ANTWERPEN ANTWERPEN. — Diefstal. — Tijdens de afwezigheid van M. Spira, zijn onge-kende dieven in zijne woning, Van Eyck-rei, gedrongen en hebben er, Iangs de jfeelderopening verscheidene voorwerpen ontvreemd. Een onderzoek is door de policie ingesteld. Rijwiel gestolen. — In de Schermers-Straat is 't rijwiel gestolen van den heer Goyvaerts, wonende Turnhoutschebaan, 10, Borgerhout. Aardappelen gestolen. — Eene klacht werd bij de policie neergelegd wegens diefstal eener partij aardappelen die zich in den gang van den heer P. Marisse, Lange Pothoekstraat, bevond. De plich-tigen worden opgezocht. ^ " BERCHEM. — Bende inbrekers aan-gehouden. — Eene bijzondere waakzaam-heid werd sinds langen tijd aan den dag gelegd om de inbrekers, die nog maai voortdurend de onbewoonde huizen be-zoeken, te snappen. Een paar malen werden er reeds gevat. Door den adjunel van policie werden rond tien ure 's avonds twee kerels opgemerkt, die op het Frans Van Hombeeckplein twee andere kerels vervoegden. Geholpen door een burgeragent, ge-lukte hij er in, ze aile vier aan te houden Het was eene goede vangst, want in hur bezit werd een volledig stel dievenge-reedschap gevonden : valsche sleutels. koevoeten, beitels, electrieke zaklam-pen, enz. Zooals gewoonlijk hebben de aange-houdenen weer elk een van die pittige bijnamen : Van G. werd bijgenaamd De Kwik ; Al. V. De man van Keeslce : Filiep W., De Vod, en Petrus P., Peei den Hollander. Aile vier werden ter be-schikking van den prokureur des konings opgesloten. Schedel gebroken. — Een droevig on-geval heeft donderdag plaats gehad aar boord van het binnenschip De Twet Gebroeders, op n°36, van 't Kempische dok, De schipper Ceurvelst, 53 jaar, wildc den mast neerhalen om hem te teeren Eensklaps brak de mast af en kwam op het hoofd van den schipper terecht Met eene schedelbreuk werd het slacht-offer naar het Stuyvenbergsgasthuis ge-bracht.BRABANT BRUSSEL.— Onweren.— De onweders. die twee dagen achtereen boven den om-trek zijn losgebarsten en vergezeld waren van zware regens, hebben langshenen de Maalbeek overstroomingen veroorzaakt. De bliksem vernielde een tramkabel. zoodat de dienst Schaarbeek-Bosch ge-schoi-st was. — Op de vischmarkt. — Gedurende de maand April is de vischmijn van Brussel goed voorzien geweest van visch van Hollandsche herkomst. Men verkocht er voor bijna 114,000 fr. Verleden donderdag alleen bracht de ver-koop ruim 11,000 fr. op. De vorige week zag men voor de eerste maal sedert den oorlog kreeften. De 27' stuks die er waren, werden verkocht vooi 140 frank. De tongen golden 4,00 fr. tôt 4,75 fi per kilo ; tarbot 4,00 fr.; elebot 3,50 fr.: zalm 6,50 fr.; kabiljouw 3 tôt 9 fr.; schel-visch 0,75 tôt 2,00 fr. — Assisenhof. — Op aanvraag der ver-dediging is de zaak De Goene, den Aalster-schen bankier, tôt den volgenden zittijd verdaagd. HENEGOUW CHARLEROI. — In de maand Maarl meldden wij dat op den boulevard Pau' Janson, bij eene half lamme dame, de weduwe Van Wetegem, twee kerels me1 zwarte doeken voor het gezicht, binner kwamen, de vrouw deerlîjk sloegen er haar geld en juweelen stolen ter geza-menlijke waarde van 2000 frank. Een der vermoedelijke daders werc aangehouden en met de vrouw gecon-fronteerd.— Herkent gij, vroeg de onderzoeks rechter, in dien man eenen dergenen dit in uwe woning zijn gekomen? — Ja, 't is deze man, die mij sloeg ei met den dood bedreigde. — Waaraan herkent gij hem? — Aan zijnen stap, aan zijne stem. Hi is in huis gebracht door zijne tante, dit op de tweede verdieping woonde en aar wien ik verteld had dat ik geld en ju weelen bezat. Die tante kwam altijd be neden als ik haar riep om mij te helpen dien nacht is zij, ondanks mijn hulpgeroei niet gekomen. — Hoe kunt gij, vroeg de verdachte bewijzen dat ik het was, mits de diever gemaskerd waren? — Toch zijt gij het, bevestigde d< dame, ja gij zijt het. Ik heb nog nooil getuige moeten zijn, of nog nooit vooi het gerecht moeten komen. En ik vraag mij af waarom ik u zou beschuldigen indien ik het niet goed wist 1 De verdachte zegde dat hij een alib: zal bewijzen, namelijk dat hij den nach! bij zijnen vader te Saint-Ghislain heefl doorgebracht. LIMBURG HASSELT. — Het is al heel aardig hoe in tijd van oorlog de markten dalen er stijgen. De bloem, tarwe, koorn, dalec allemaal wel van 10 tôt 20 fr. De kurren stijgen in prijs en dat op ééne markt wel tôt 7 of 8 fr. De boter daalt en wordt verkocht aan 3,20 tôt 3,40 fr. de kilo. Hoe komt nu dit ailes, 't is toch wonder. Zoo gaat het ook met de diefstallen. Vroeger waren het bijzonder de vette varkens die men stool, zelfs haalde men de koeien uit de weide; nu zijn het de aard-appelvelden die het te lijden hebben en ' bijzonder die Iangs de groote steden al St-Truiden, aan Diest, enz. Bij dag plant men de knollen en 's an-derendaags 's morgens kan men 't werk herbeginnen. Maar daartegen hebben de boeren alweer een onfeilbaar middel gevonden.Dus het aardappelen stelen is ook weer bedorven, wat soort zullen ze nu aanvan-gen?— Ailes gaat hier bijna zijnen normalen . gang, uitgenomen wat zwaarmoedigheid, die op de menschen weegt. De landbouw, Limburg's bijzonderste nijverheid, gaat ' als altijd. Juist de suikerbeeten die achter-blijven en vervangen worden door aardappelen of graan. Het kleine stukje grond wordt ook bebouwd. Jammer toch dat de menschen niet kunnen krijgen wat ze , zoozeer verlangen : wat chimische mest-stofïen.L.U1K LUIK. — Een goed werk gelukt. — De inrichting van liet hulpîonds voor handelsreizigers en bedienden is buiten-gewoon goed gelukt. Het staat onder de bescherming van de Nijverheidsbeors en de Handelsltamer r van Luik, en in aile kringen ontmoet het werk steun en aanmoediging. VVEST»VLAANDER£M KORTRIJK. — Woensdagnacht hebben dieven een zak tarwe van 100 kilo uit het magazijn der herberg De Samen-komst, Bruggesteenweg, ontvreemd. De tarwe behoorde toe aan Alfons Dumont, van Bisseghem. — Donderdagnamiddag is er een begin van brand ontstaan nevens de verkens-slachterij in het stedelijk slachthuis. Het vuur kon spoedig met eenige emmers water uitgedoofd worden. Er is slechts geringe schade. — Dinsdag, rond den middag, had Dedonder Julien, handelaar, wonende te Deerlijk, zijn rijwiel geplaatst aan het Café Français, op de Groote Markt.. Een behendige dief is er mede vertrolclcen. — Dieven hebben ten nadeele van de weduwe Herpoel, wonende Muynken-doornstraat, 5 vette konijnen, ter waarde van 15 frank, gestolen. OOST-VLAANDEREN DRONGEN. — Door de zorgen van het Plaatselijk Voedingskomiteit zijn nog eens allerlei voedingsstoffen aangelcocht, die aan de inwoners zullen verkocht worden teg'en de hieronder aangeduide . prijzen : Boonen, 0,75 fr. de kilo; erwten 0,70 fr. de kilo ; maismeel, 0,55 fr. de kilo ; spek, 2,50 fr. de kilo ; smout-, 2, 55 fr. de kilo ; koffie, 1,75 fr. de kilo. Het gemeentelijk magazijn is aile dins-dagen in den namiddag open te beginnen van 3 Duitsch ure. Men weet, dat erwten en boonen zeervoedzame spijzen zijn, die on onze dagen van schaarschheid groote diensten kunnen bewijzen ; maïsmeel ver-vangt zeer wel de bloem bij het bereiden : van pap en kan gebruikt worden bij het bakken van brood : men mag er een vijfde 1 van in het gewoon meel mengelen. ■ LEDEBERG. — BeluiJcen en Blinden. — ■ Bij toepassing van de art. 78 en 90 der ge-meentewet en art. 11 der verordeningen van 6 Augustus 1801 en 8 Juni 1866 ; ! 1. Het witten der huizen, zoo binnen als buiten, der trapzalen, gangen, gemakhuizen, doorgangen, zal, ten koste van wien het be-hoort, moeten geschieden vôôr 31 Mei a. s. : 2. De nalatig geblevenen zullen vervolgd worden, overeenkomgtig voormelde ver-l ordeningen. Ondersteunden mogen zich tôt het Werk der Volksvoeding wenden voor het bekomen j van kalk, om hunne woonsten binnen te rei-; nigen. Reinheid in elke plaats en persoonlijke 1 reinheid zijn geschikt om veelal het ontstaan van smetziekten te voorkomen. Aile eigenaars worden aanzocht de ge-; vels hunner huizen en gebouwen : voorge-i vels, achtergevels, inzonderheid uitgevend op waterloopen, alsmede deze langsheen 's Rijks spoorbanen (Hundelgemschen steen-weg) in behoorlijken staat van reinheid te 1 onderhouden. Ongeminderd de openbare gezondheids- i ' redenen, geldt het een maatregel van aard, op dit oogenblik, bij te dragen om gedeelte- ■ lijk de werklooaheid te keer te gaan. KaEPOKEâlâiHTBiiflG. KOEPOKINENTING. — De voorzitter van het BurgerUjk Beheer van Oost-Vlaanderen, gezien het Provinciaal règlement van 23* November 1894 op de koepokinenting, op- > genomen in het Begtaurlijk Memoriaal der Provincie, Boekdeel 157, bladzijden 482 en , volgende ; Herinnert aan de Gemeentebesturen en» aan de belanghebbenden de hiernavolgende schikkingen : l°De koepokinenting is verpliehtend. 2° Ieder kind zal de koepokinenting gezefc • worden het jaar zijner geboorte, behalve de uitzondermg vooTzieri bij artikel 2 van voonneld reglemeîrt. 3° Ieder kind do koepokinenting gezet" zijnde, moetaan dengeneesheer koepolcinen-ter vertooaid worden, ton vroegste den zesden en ten laatste den achteten dag na'de inenfcing. 4® Al wie gehouden is een kind de koepokinenting te doen zefcten, m03t op het eerste verzoek van het Sehepenencollege of den joer»oon door hefc college aangesteld, de inachtneming dczer verplichtingen, door het vertoon van een getuigschiift, bewaar-haden (art. 5 van gezegd règlement). 5° De Bestiuurders van openbare en bijzondere onderwijsgestichten, buiten de zon-dag- en avondscholen, zullen in gemelde gestichten geen enkel kind mogen aannemen, indien het niet bewezen is dat het de koepokinenting gezet is of de pokken gehad heeft. De vader of de moader, in gebreke de voogd of de voogdes, of is er geen voogd dan de persoon aan wien het kind is toever-trouwd, zullen waken dat de kinderen de koepokinenting herzet worden Linnen hun tiende of elfde jaar (art. 6 van hetzelfde règlement). 6° De overtredingen der schikkingen van artikelen 5 en 6 van voormeld règlement zullen met policiestraffen gestraft worden. De gemeentebesturen worden uitgenoo-digd er de hand aan te houden dat boven-staande schikkingen streng en stipt nage-leefd worden. Gent, 28 April 1915. De Voorzitter van het Burgerlijk Beheer van Oost-Vlaanderen, BOKBR. UIT ©EUT. SCH1ELIJK OVERLIJDEN. — Carolina. De Vos, huishoudster, oud 65 jaar, echtge-i.ote van Emiel De Muyttere, gewezen schipper, wonende Stokersstraat, 98, had zich vrijdagmorgen begeven naar de bureelen van den heer Olieslager, wisselaar, woonach-tig Borluutstraat. Nauwelijks binnen zeeg de vrouw ineen en was een lijk. Geneesheer Van der Steichel stelde het overlijdeii vast. OMGEWORPEN. — De genaamde Marie Vleurick, 34 jaar oud, werd vrijdagmorgen aan den hoek der Zonnestraat en Veldstraat door een tramrijtuig omgeworpen. In eene naburige woning werd de vrouw door invee duitsche geneesheeren verzorgd. De vrouw, die over inwendige pijnen kloeg, is woonachtig Yrouwenstraat, 40. BEURT G. TERRIJN, GENT-BRUSSEL : Brengt ter kennis der belanghobbenden, dat zijne booten Messageries II-IV en Augusla-Maria, de toegelaten waren zullen laden en lossen, op den Dok, hangar J. P. Best en Cle, rechtover de « Hafenkomman-dantur. » * (603s) PASSIE3PEL. — Op maandag 24» Mei (tweede Sinxendag) zal in den Nederland-schen Sohouwburg de volledige uitvoei'ing plaats hebben van het oratoiio Passiespel, fyrisch en symphonisch gedicht in 3 deelen van Lod. Dosfel, getoonzet door Mauritz Henderick. De volgende kunstzangers en kunstzangeressen zullen in dit werk optre-den : Mevr. Henderick-Lavaut (Myriam van Magdala ) ; Mej. Valérie Périn (Maria) ; Mej. De Veirman (Veronica) ; H. Jozef Verniers (Jezus-CIiïistus); H. Dupon, (Johan-nés) ; H. Van der Brugge (Nicodemus) ; H. Feïdinande (Petrus), enz. Koren en orkest zullen voor die uitvoering versterkt worden. We doen een beroep op de koorzangers en zangeressen die hunne batelooze medewer-king willen schenken voor de uitvoering van dit Passiespel, zij kunnen zich wenden tôt den Heer Henderick, heden maandag om 7 ure (Belfort) in den Nederlandschen Sohouwburg (ingang Iangs den Achtersikkel); hunne medewerking zal met dank aanvaard worden. Inschrijvingslijsten tôt het dekken der onkosten zullentenhuizeaangeboden worden. Men kan van heden af kaarten bekomen in het locatiebureel van den Nederlandschen Schouwburg, alwaar de plaatsen kosteloos genummerd worden. Prijzen der plaatsen aan verminderden prijs : Loge l°rang, 2 fr.; Balkon, 1.50 fr. -, Staïlen en parket, 1 fr. ; Parterre, 0.75 fr. ; 2° rang, 0.50 fr. ; Galerij, 25 centimen. De volledige tekst met uitleg van Passiespel wordt verkocht ten voordeele van het steunfonds en is te verkrijgen bij den heer Rogiers, Korte Kruisstraat, 1, aan 25 cent. WERKBEURS, PEPERSTRAAT, 17. — Bureelen open van 10 tôt 1 en van 4 tôt 7 ure (Belfort.) — Wordt gevraagd zeer deftige meid, gehuwd of ongehuwd, 30 tôt 40 jaar oud, zeer net, de keuken kennende, voor stille dienst. VQGELTEELTMAATSCHAPPIJ « HET NEERHOF ». — Het is den leden dringend aanbevolen, al de duiven van welk ras ook, op te houden en de pennen van eenen vleugel af te snijden. (Medegedeeld.) VEE-HERVERZEKERING. — Elken vrijdag, van 12 tôt 1 uur (Belfort) kunnen de belanghebbenden, den heer Van Snick, sekretaris der Veeherverzekering, komen spreken in het Landbouwershuis, te Gent. ZWEMSCHOGL AKKERGEM « OVER-ZET ». — Opening op zaterdag 15e Mei l'915. — De zondag, maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 's morgens en den dinsdagnamid-dag is de bassijn ten uitsluitelijke gebruike der damen. — De heeren zijn in de rivier aile dagen toegelaten. PrlestsrlUke bonoomlsgen. BISDOM GENT. Zijne Hoogw. de Bisschop van Gent "heeft pastoor-deken benoemd te St-Gillis-"Waas, denZ. E. H. Van Bogaert,pastoor te Vlierzele. RECMTEBLME KRONIJR. KOHREKTIONNEELE RECHTBANK VAN GENT. VuUaard. — Jozef Sakesyn, 54 jaar, van Geht, voor zedenaanslagen met ge-weld op minderjarige meisjes gepleegd, wordt verwezen tôt 5 maal 6 maand ge-vang. Zijne onmiddellijke aanhouding wordt bevolen. ^ A. Woestaard. t— Willem Ceupens? Vga Gent, voor slagen en kwetsuren werkonbekwaamheid, toegebracht aan| Beulens Elisabeth, wordt veroordeèld ts* 2 maal 1 maand en tweemaal 26 frans boet. Voor vernieling van afsluiting ten nsl deele derzelfde, 15 dagen gevang. Altroggelarij. — Julieime Rollé, vaS Gent, voor aftroggelarij van koopwarea ten nadeele van Mathilde Geerlant, vas Ledeberg, 1 maand en 26 frank boet. Voor het ontvreemden van een kiew dingstuk ten nadeele van vrouw Schoe» kaert, van Gent, 1 maand gevang eO 26 frank boet. Voorwaardelijk voor 6 jaa^ Slagen. — Vanderhaegen Emiel, va^ Sleidinge, die slagen en kwetsuren toç| bracht aan Verhamme Jan, derzelfde gft» meente, wordt verwezen tôt 1 maan^i voorwaardelijk voot v^f jaar. Diefstal van meubels. — Theodoor Vas' Steenberge, van Gent, voor diefstal va» meubels b^ middel van bakJimming o| braak, ten nadeele van Golpaert Emie^ wordt veroordeeld tôt 2 jaar gevana en 5 jaar bewaakzaa -heid deT poiiciœ Zijne onmiddeHijke aanhouding wordl bevolen. Konijnendief. — René Kneuvels, v&d Nevele, die bij middel van braak aldaag konijnen stal ten nadeele van eenlandsl bouwer, krijgt 3 maand gevang. Velodiefstal. — Vandevelde Léo, va# Gent, wordt beschuldigd een velo gestolenç te hebben ten nadeele van een been^j houwersjongen. Twee maand en 26 franîj boet. j Vechtpartij. t- De drie gebroeders Goethyn August, Gustaaf en René, eii vader en zoon Van HeSe, allen van Neveleg worden beschuldigd elkander wederzijcW sche slagen te hebben toegebracht. De Goethyn's worden vrijgesproken* Van Hese August krijgt 1 maand en zijn zoon Karel 15 dagen. Voor dezen laatsta is de straf voorwaardelijk. Yragen en IolichtingeD, De weduwe Terryn, wonende S' Eligius» straat, 30, Gentbrugge-Zuid, vraagt in-lichtingen over haren zoon : Adiel Terryn< vrijwilliger in het Belgisch leger, 22 jaar oud» laatste nieuws ontvangen den 14 November 1914. — Laatste adres : Ie regiment forterea» 1° bataljon, Ie comp., 5° sectie, 5° divisie# Havre Ste Adresse (Frankrijk). (576) — De familie Hauters Jozef, Judith Meire verblijvende in de Schoolstraat t» Gent en beiden gezond, vragen inlichtingen, over hun broeder Pieter Hauters en huisge-zin, brigadier der douanen, laatst gewoond hebbende te Heyst-aan-zee, Noordstraat, 12. (580) — Men vraagt hoe het gaat met Maria en Corahe Van Roelens-Pit, te Rousselaera (Meiboom). Anlwoopilen. — Zuster Alphonsine is welvarend in het klooster te Meenen, S' Jozef; Zusteï Hélène ook welvarend in Le Bizet (Ploeg^ steert). Niets vernomen van de familie van Yper sedert October. — Sefreda Blorome, Marie en Clara en de familie Hermans zijn in Coxyde wel en gezond. Hilaire Blomme. — Jules Martens-Tremmery en familie» uit Meenen, laten weten aan do familie Gustaaf Martens-Stroobandt, uit Gent, dat zij allen welvarend zijn. — Aan de familie Beaufort-Handsaeme, van Oostende, dat hunne familie Handsaeme en Egels nog allen welvarend zijn tôt Cuerne, nog geen nieuws van Valère. — René Vallayes en zijne dochter Augusta met de kinderen Theofiel en Maurice be-vinden zich te Rousselaere, Molenstraat, 51 en zijn in goede gezondheid. Florent en Léon Vallayes zijn over den IJzer gevlucht op 16 October. Wij weten niet waar Gabrielle is ? Wat Louise Lanssen betreft, wij denken dat zij te Ichteghem is, want daar zijn veel gevluchte Vladsloonaren. — Emma Vandoolaeghe, van Bexelaere, verblijvende te Ceurne bij" Kortrijk, Laat weten aan Henri Deraedt, van Zonnebeke, dat Gaston zijn broeder soldaat-kanonnie* te voet, Waver S'0 Katharina, fort artillerie, krijgsgevangen is in Holland, te Zeist. — Geheel de familie Vandenbroucke ia welvarend te Zarren, en vraagt naar Edmond, Remy en Aimé Vandenbroucke en Romain Vandenbroucke en kinderen. OMeelelsMselliigeii In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) GENT, 8 Mei. — Ofïicieele mededeeling van de kommandantuur : Bij gevolglooze aanvallen op den heuveï 60 ten Zuidoosten van Zillebeke leden de Engelschen zware verliezen. Wij wonnen verder terrein in de richting van Yper. Tusschen Maas en Moezel bevestigden wij de gewonnen stellingen ten Zuidwesten en ten Zuiden van het Aillywoud. M Flirey houden de Franschen nog een klein stuk loopgraaf van onze stelling. Buiten dat zijn hunne aanvallen overal mislukt, Eene vijandelijke aanvalspoging ten Noorden van Steinabruck mislukte in ons vuur. jVijfen-TwinligsIe Jaar. — N. 129 Wsâieost — Htslspan — Eigendom Maandag. 10 lei 19IS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume