Het volk: christen werkmansblad

931 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7d2q52gm2d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Esven-eaTwmtfgste Jaar. MM——»—" ■ S. 189 Goistast — Haisgeiii — Elgendom Zondag, 8, co iaandag, 9 Juli 1931 Afle brîefwîssel&gên vracht» vrij te ren den e-an Aug. Van tse ghem, uitgeve r voor dé naamj» Riaatsch. «Drukkerij Het Volk^ Heeretccg, n° 16, Gent. Bure si voor West-Vtaan de rem flftston Bossuyt, Rceollettea* Kortrijk, HET VOLK Msn scMJlt la t Opalle p.ostkantoreûaap lOtgj per jaar. Zes maanden fr. 5.OS Drie maanden fr. 2,50. Aankondiglngen : Prijs volgens tarief. Voorott betalen» Rechterljjï» herstelling, 9 fêi per regel. Ongeteekende brieven v?c?doJ| jeweigerd. ÏELEFOON N* 137, Oeafe Verscli^at & maal per vsreeïs CHRISTEN WERKMANSBLAD © Côsitlemeia het numme? OailselielHededeelinieD en Verordeningen. Ï51. — VERORDENING betreffende de ver-lenjing van het voorrecht, aan de Société Générale de Belgique verleend, om bankbrieven uitte geven. Het bij verordeningen van 22 Deoembar 1914 en van 14. December 1915 (Wet- en Verorde-ningsblad) voor de bezette streken van België Nr 24 van 24 D eember 1914 en Nr 154 vai 18 Ducember 1915) aan de « Société Générale de Belgique» tôt 22 Deoember 1916 veileend uit. Bluitelijk réélit om bankbrieven uit te geven. worJt hierbij opnieuw voor don duur van één jaar, tôt 22 December 1917, verlongd, Brussel, den 17 December 1916. Der Generaalgouvernew in Bilgien. I. V. Freiherr von Huene, Generaalder Infanterie. Bovenstaande verordening wordt met betrek-king tôt do verordeningen van 22 Juli 19! 5 (Verordeningsblsd voor bat Etappengebied blz. 12.13 n. 8, 9), van 31 D ;cember 1915 (Verorde-ningsblad voor het Etappengebied bis. 148 n. 113) en van 15 Juni 1917 (Ve ordoningsblad voor het Etappengebied blz. 696 n. 349) voor de bij hstgebkd van het 4"leger bahoorenda ged el-ten der Belgisebe provinciès Oost- en West-Vlaanderen in werking gesteld. A. H. Q. den 16 Juai 1917, Sixt von Armin, General der Infanterie. 352. — Verordening betreffende verbod van betaling tegenover Portugal. Do bepalingen der Verordening van 3 Novembre 1914« betrakkalijk verbod van betaling tegen E gel nd en Frankrijk », in de bewoording der Veroidening van 12 Augustes 1915 (Wet- en Verordeningshlad voor de belette streken van België, nrs 10 eh 109) Wcrden, bij wijzo van ver-gelding oolc toepasselijk verlîlaard op Portugal, zijn coloniën en buitenlandsehe bezittingen. De toepsssing is aan volgende beperkingen onderworpen ; 1) Voor de vraag, of het verbod van betaling en de sehorsing tegen den ovornemer ge'.dt of niet (artikel 2, 2e alinéa der Verordening), komt niet in aanmerking de wconpiaata of de zetel des Oiidernemers, maar enkel of de overdraging aa of vôôr dea 9 M..art 1916 plaats gehad hec-f d. 2) De aanduidingen omirent de tijdsbepaling van hetinkracht tred n der Verordening van 3 November 1914, worden v.rvangon door de tijdsbepaling van het inwerliingtreden dezer Verordening. Brussel, den 16 Mei 1916. Der Generalgouverncur in Belgien, Freiherr von BISSING, Generaloberst. Bovenstaande verordening wordt met betrek-king tôt de verordeningen van 22 Juli 1915 ( Verordeningsbls d voor het Etappengebied van het 4e leger blz. 4 nr4 en blz. 65 nr46), alsook van 15 Juli 1917 (Verordeningsblad voer het Etappengebied van het 4e léger blz. 596 nr 349) voor do bij het gebied van liet 4° leger behoo-rende gedeelten der Belgisehe provinciès Oosten Westvlaand ren in werking gesteld. A. H. Q.,den 16 Juni 1917. Sixt von ARMIN, Gen?r.al der Infanterie. 353. — TERORDËNING. Tôt pandb leggingen van om het even welke 8oort, beslag bij uitvoeriag, beslag onderderden, tischen en vertoogen to't f ailli>3omontvorklu-fingen van vermogens, d'ie krachtens de Ver-Drdeningen van 17 Februari 1915 en van 18 Fe-bïuari 1916 (Wet- ea Verordeningsblad voor de bezette streken van België, en 181) onder uwfngbeheer zijn geplfatfci/alsook / van onder-aemingen, voor de welke op grond derVerordenins van 26 November 1914,Uoofdstuk VI (Wet- en V7erordeningsblad voor de bszette streken von België, Nr 16) een vertegonwoordiger is aan-ge^teld, mag slechts ove gegaan worden met de toelating van de Dnitsehe overheid, die het dwangbeheer of|de vertegenwoord'ging bevolen heeffc. Biussel, d-m 26 April 1917. Der Generaalgouverneur in Belgien, I. V. von ZWEHL, General der Infanterie. Bovenstaande uerordening wordt met betrek-fang tôt de verordeningen van 22 Juli 1915 IVerordemngsWad yoor het Etappengebied van w v 1^°' îto ,2" i0)' 6Sîaart 1916 (Ver. b z n. 133, 2^ Juli 19;5 (Ver. bl. blz. 8 n. /) en van 15 Juni 1917 (Ver. bl. blz, 696 n. o49) voor de bij het gebied van 't4* leger behoorende gedeelten der Belgisehe provinciès Oost- en \i est-Vlaanderen m werking gesteld. A. H. Q., 16 Juni 1917. Sixt van ARMIN, General der Infanterie. IN DUITSCHLAND. Us Uultsciis Rijksdag. De g-oote politieke algemeene bespreking ir den Rijksdag zal, volgens de bekendmakingor en maeningen, zooal3 deze van het » Berl. Taga-blat », masndag beginnen. Men dênlvt in de Rijka-dag8middens nog altijd dat do Rijkskanseliei zelf deze besprekingen zal inleiden met lange redevoeringen. Over de kwestia der wyziging yan 't kiesrecht verwachtto men voor viijdag in d9 grondwettelijke eommissie of in de algemeene vergadering eene verk'aring van den staatssekretaris Dr Helfferieh. • * * Volgens rmn zegt is het te veronderstellen dat de Kanselier ia zijno aangekondi ,de Rijks-dagsrede ook zijno houding zal lat-en kennen over den nicuwi n tO'Stand, teweeg gebraclft door het Russiseh offensief, wat niet zondei politielco Leteekenis kan zijn. Deze uilleggingen worden met bijzondere htzorgdheid te gemoet gezien. De RijksdagzItUng van vrijflag. De zitting van viijdag werd om 2 % ure ge-ox>end, door Dr Kaempf, voorzitter. Eerst wer-dan eenige kleine aanvragen spoedig afgehandeld en daarna begon men met het verslag van de grondwettelijke eommissie, over de kwestie ven het veranderen van 't kiesreeht in den Rijksdag. Afgev. Muller-M'einingeu verzo kt namens de commissie de besliut elen aan te nemen. Staatssekretaris Dr Heluerich verklaart dat de Verbondon regeeringen van meening zija dat de kiesomschrijvingen moeten g jwijzigd worden. Eone vermeerdering van de mandalea voor den Rijksdag is voorzien en zulks voor de toekomen-de kiezingen. Afgev Dr Gradnauer (s. d.) eischfc \rouwen-Btemrecht en kiezingen op zondagen. Verschillend" sprekers zijn van meening de bas uitselen van de commissie te kuanen bij. treden en bestrijden het voorstel van vrouwen-stemrecht.Dit voorstel wordt dan ook verworpen en dat der commissie aangenomen. Daarna wordt, tegen de socialistische stemmen, het verlengcn van het wetgevend mandaat voor een jaar aangenorren. Aanstaande zitting maandag, om 3 ure, met dagorde : Verslag der hoofdkommissie ov r buiten- en binnenlandsche politiek en krediet voorstellcn. IN GRIEKEM LAN D. Algsmeens strafkwijîscli8ïdiag. Gcneve, 6 Juli. — Volgens de « Temps » uit Athonen m-4dt, heeft kôning Alexander een genadebêvél onderteeker.d over de gestraften voor Majesteitsbeleedigingen, opetand en derge-lijke overtredingen, voor zooveel zij gericht w&ron tegen kening Koustantiju of leden zijner familie. Een verder bevel verzekerb deze personen efcrafvrijheid, met uitzondering van dezen, die tôt den vijand zijn gaga n. * * * Athenen, 5 Juli.— Generaal Sarrail is gis er. avond laat vertrokken. * Amsterdam, 6 Juliî— Uit Athenen wordt ga-meld dat de regeering gisteravond besloot 15000 ton graan te geven, voortkomende van den oo^st in Thessalie, aan het Verboadsl -tor in Saloniki. i.».—t-—aenimi,» IN RUSLAND. Stockholm, 6 Juli. — Volgens « Aitonbladet» bezit de arbJder- en soldatenraad in Xome.i, het draadfcerieht dat h t offensif der Russen niet min dan negen afd elingen gekost heeft. St-Petersbu' g, 6 Juli. — Birechewija Wjedo-mosti berieht dat op midden Russiseh Westfront verBchillende troepen weigeren deel te neme.i aan het oiïensicf. Malmo, 6 Juli. — Birsohivijen Wjedowosti ontvangt een berieht uit het Russiseh hoofd-kwartier over de stormloopen van 1 en 2 Juli : Daarin wordt voornamehjk den etrijd afge-sohilderd omhet bosch van Licheny, die biiiten-mate lloedig was. Da 2 en 3 Transumur-afdeelingen wcrden volledig uiteengereten. Het 41e le„erkorps moest driema;il door reserven aangevuld worden, en het gelukted n verdediger hem in bijgevecht achteruit|te werpen enhem stap voorstap uit-hetboschtedringen. Delijkenlagen hier letterlijk op hoopen, rond de boomvor-sohan singea. Wanneor de Russen het bosch in bezit ge-nomen hadden en in het vrije Veld wilden vooruitdringen werden zij, door vijandelijk or-tillerievuur tôt staan gebraeht en moest. n zich spoedig ingraven. De Oostenrijksche-Hongaar-sche artillerie had hier, te oordeelen naar het berieht, een gruwzaam werk te verrichten. A. yerdere russiseiie pogingen den vooruitsto îeraan te vatten, werden reeds in de loopgrav irerstikt. De Ruasische stelling was tengevolge van di westend bekwaam in te zetten en koa eindeli liet gehouden worden. Volgens allen sehijn iran do eerate drie Tartzrische afdeelingen na TOlijks iets overgebleven. Het berieht bespree ■'ooral de ontzettelijke weikingvan 't vijandeli rnur. De Gooferenîis der Vgrbonsîra3n. Berlijn, 6 Juli. — De niouv e Ententeconfere sie ter bespreking van het oorlogsdoel zal, vc ;ens men zegt, niet te Parijs, maar te Lond. jlaats hebben. Van Russisehe zijde zullen waa iehijnlijk Kerenski o-. Terostschenko koman. 3e AfflsrlkaansGlîô zendlng In Hiislam Berlijn, 6 Ju'i. — Den leider der Amerikaa: :ohe zending voor Rusland, kwam in het gro wofdkwarlier van cenpraal Brucsilow, toe. IN NEDERLAND, D3 opstanâ te Amsterdam. Hcmburg, 6 Juli. — Uit Amsterdam wor< ;emeld : Amsterdam neemt lang/amerhand het ui ;ie lit van een bewapend kamp. Op aile pîaatse: 'oor aile maga^ijnen, langs do vele grachw itaan militaire posten met geladen goweer f iteeds meer troepen, infanterie en ruiter lomen toe uit het omliggonde. De politie vree lat de naeht van heden het hoogste punt V£ len opstand zal medebrengen. Eenen der ion; nannen, die gister bij do moeilijkheden op c îroentenmarkt zwaar gokwetst werd, is hede iverleden. * * * Berlijn, 6 Juli. — De rust zou hersteld zijn Amsterdam. De staking in de munitiefabrieke ran Hembrug is, volgens het «Berl. Ta^eblatl oçldt, aan 't afnemea. T-, Nisowe oniusten* Amsterdam, 6 Juli. — Nieuwe onlusten Zv n Amsterdam uitgebroken, wanneer dezen d •lijven werk n waren, in de munitieinrichtinge ran Hembrus terugketrden van Amsterdam. 2 rerden door de stakers ontvangen, hetgeen aai eiding gaf tôt opstooten en massabijeenkomste: lie zich uitstrekten over het Haarlemmerplei lar.rl mmerkaai en de naburiga straten. I iif 'ntorie moest verschillende malen vuroi vaardoor een man gedood ea elf personen g :wetst werden. IN CHÏNA 08 Veranflerinffi Amsterdam, 6 Juli. — Reuter maldt uit P :ing : De strijd is begonnan in Langfang, dat g 8|:en is aan de Peking-Tientsinstreek midden c wee voornoemde steden. Lo dan, 6 Juli. — Hier kwam en telegrafisc «rieht toe dat het inr.'o'iten meldt eener voo oopige regeering in Nanting. IN DE LUCHT, (DUITSCHE MELDING.) Berlijn, 6 Juli. — De Duitsche Iuchtstrij( rachten hebben de Engelsch; lirachtbronnc enon nieuwen zwar. nslag toegebracht. De a ai al gold deze maal eene der hoofdsteuapuutc au onderkomst der Engel che groote vloot. C Juiivoormiddag om § ure Vi rsoheî-en Duitscl liegtuigeskaders oser Hanvich en belegds estihg en oorlogshaven overvloedig met bram n ootplofbommen. De grootvliegtuigen behaa en verschillende voltreffers in de arsenalei arakken, kampen, dokken, werven en op ee liet,plein en verschillige oorlogschepen. H( laar weder liet toe duidelijk waar te nemea. 1 e dokken ontstond een groote brand, die tijdei ;en terugtocht over zee r.og lang te zien wa e schade den vijer.d aangedaan is beduidoni >.n nieuwadienst van den vij sud werkte des laal bâter. Reeds vcorde Theemsmonding on* ing het vliegtuigeskader een stork afweervuu tn de britsche zeestrijdkrachten, die vôôr d i03tkusten liggen. De vijand volgdemet vuur g< urent'.e het gansch verder verloop. Bij / o d< rke tegenwerking kwam over Harwich. Ov< e vesting kwam het met vijandelijke vliegers at afweren ingericht, tôt tairijke luchtgeveel; 3ii. Zij verliepen zonder uit lag voor den vijanc en fcerugtoeht voeide in juiste lijn 150 kilometei ver zee. In de omgeving van Zeebrugge wachfcte ieuwe vijandelijke strijdvliegers der stati •uinkerden hetbommeneskader af. Ook deze ai 3 :■ der lij ke ge vec h t en bcachten den vijand geene itslag. De Duitsche vliegtuigen zijn volledi CAPITOLA . ""J omzagiijic ieed, zegde zii, dat n'ef , 1:oodlSe toebareidselen tôt uwo ont-vangst Icon maken, maar mon verkoos van de komst van mevrouw zulk een gehaim te maken dat !k er g en vermoeden van had. Mevrouw gelieve dus met kwalijk te nemen dat er vZ movrouw geen kamer in gereedheid is. — Movrouw ? Is die oude totebel riet goed bii haair verstand ? bromde de majoor. Dit kind voor eene getrouwde vtouw aan te zien I Zeg eens lufvrouw Codiment, gij hebfc hfer juffrouw Blaek roor u; jufvronw CapitolaBlack, mijne pupil.de ^rm"70 ûoobter van een overleden vriend — Neem mij niet kwaKjk, juffrcuw... dat kon k natuurlijk met weten, antwoordde juffer Codunont. Maar als ge zoo goed wilt zijn mij te rolgen, dan zal ik u op uwe kamer breng^n Capitola volgde de huishoudster, die op'den langen tocht over verscheidene smalle gangen ?,lnawCKrappen ^ genoeS kon verzekeren. toe het haar speet, dat het oude kasteel zoo Vreinig gemakken bood voor eer.e jongodame. . ..meesto vertrekken zijn niet gemeubald zii, en staan ro^rls son lanM» ^ i . — ^ ------ " — —- — —~ v~-Wi» lewoonbare kamer, die ik u kan aanbieden, is de kamer met den valkuil, veronderstold, dat gi niet huive ig daarvoor zijt. — Da kamer met den valkuil, riep Capitol! vêrrast. Welk een wreede naam! Dat klinkt ver bazend romantisch! Maar waarom zou ik daai bang voor zijn? Ikgeloof iutegendeel, dat ik haai juist om dien valkuil de voorkeur zou gever boven tien ander'e, als ik kiezen kon. — Ik zal u haar laten zien, jufvrouw, en ocl vertellen, welke geschiedenis c'aaraan verbonder is. Als zij u bevalt, des te bet' r; zoo niet, dat zou ik waarlijkin groote verlegenheid verkeeren daar ik niet weet, w,sar u anders te herbargen — Gij ziet dus wel, dat zij mij bovallen moet, antwoordde Capitola lachend, doeli wees onbe-zorgd; ik ban, wat woningen aaabelangt, ge-makkelijk fcsvxeden te stellen. Ondar dit gesprek kwamen zij eindelijk in een ofgelegen gedeelte van het kas'eel bij eene deœ welke jufvrouw Codiment opende, terwijl zij het meisje z<gde,dat zij op hare bestamming was. Capitola trad binnen, doch kon in het eerste oogenblik niets orderscheidan, oîsehoon de huishoudster eene bramlpnde kaars in de liand liield. In hetruimo en Eombere varferek zag zij slechti zware schaduwen, die de grootbe der kamer on-matelijk deden fchijnen. Eerst toea juffouw CodimeDt hc-f licht op den VC«|/t«VKIZiiVlt Cli het halfduister gewend had, was hat haar mog lijk eene vluchtige beschouwing over de meub Ion te houden; die tornauwernood voldoende w ren, om hier en daar do naaktheid der vier m ren gedeeltelijk te be'ekken. Op den achte grond dor kamer vlak bij de deur, e. n gro ledekant met vier kolommen en zware goi\i nen van roode stof ; ver volgens juist tr-ganov dit bed, tussehen de twee ramen, eveneena mi roode gordijnen bahai'gen, eeiie ouderwet cl latafel met grooten toilotepiegel, di-n men doi middeî van een sehroef naar willekeur voor achtorwaarts kon stellen, eindelijk eene wasc tafel links van den schoorsteenmantel, vormde mit een Amerikaanschen sohommelstoel en vi rieten stoslen, het geheele moubilair. — Deze kamer, jufvrouw, is de besta van c vreemdelingenvertrekkon in het goheel kaste en ten minsté dreog, zegde jufvr. Codimen Zooals gij ziet, bahoeffc het vuur maar aai gestoken te worden, daar het hout daartoe, vo< het geval van onverwachto gasten, reeds in dt haard ligt. Gij zult u dadelijk kunnen verwarmei voegde zijer bij, terwijl zij een papier aan ha: kaars aanstak, hefwelk zij ouder de dro< spanen legdc, dio oogenblikKelijk b gonnen t branden. Toen echo f zij den leuningstoel nadf bij den haard en veraoeht Capitola plaats nemen, terwijl zij voork ipar.d h-t jong mois «Mn an c. V\ o ytr 1 ï/i n .. i V «er;ijn, o jum. — AmDtelijk, — ueJJuitsc. vliegtuigeskaders ondernamen in de laats nachten ta:rijke vluchten. In den naoht v; 3 Juli viel een eskader, Engelseha munitiekai pen aan bij Aire, met 3600 k lo bomman. I uitslag was doorslaande. Alhoewel het aa gevallene doel 30 k lometers van on-; front lig konden enze troepen in hunne stsllingen vi groote op elka der volgende ontploffingen < eenen brand, die tôt 's morgens aanhield, waa nemen. 'e Namiddags van 3 Juliwierpen ande eskaders 2500 kilo boœmen op de sta(iën vt Chauny en Tergnier, evena's op Fransciie tro penkampen in het Aisnedal, verder 800 ki bommen op vijandelijka woUtlkam;ien t Craonne. In den nacbt van 4 Juli viel een vlie. tuigeskader de rijverheidsinrichtingen aan vt l'ompey in het Nancyb ldceii en wierpen toia 6500 kilo springmunitie op het doel. In den ti, van 11 tôt 3 ure 's naehts volgda de eene aanv op den andere. D iarb j gingen de vliegtuigen t' op weinige honderd meters b neden. TalrijI doeltreffers werden ontogensprekelijk vastgeste en verschillende ontpkffingen met groeno vuu verschijningvas(gosteld.Aih)eweldeaai) vallien< vliegtuigen in het licht der tairijke liohtwerpe klaar bcschenen werden en door de afwce kanonnen hevig beachoten wsrden, keerdan al vliegtuig n in hunne vertiekplaats terug. Ook c vijandelijke vliegtuigen, tut afweer ingezet, ko: den het doorvoeren ven den aanval niet belette; De aanval had beduidend schade aangericht a £ de z 'er gewiohtige ijzo en fmeltinrichtingen d Fransche oorlogsvoering. Den slag ) eeft < vijindelijke oorlogsfc<drijven des te harder g troffon gezien de bedrijvon in het nijverheid bekken van Nancy reeds' dikwijls werden st: gelegd door de Duitsche vliegeraanvallen. Amsterdam, 5 Juli? — *Een plaatsalijk blî verneomt uit Londen dat de Verbandenen, as hetWeeterfront indemaand Juni HOvliegtuig verloren hebben. OfficieeleMedriesliflge; ïa VlaandereB, Fraiîkrijk en Elzas (DUITSCHE iîELDING.) Berlijn, 5 Juli. — Uit hat groote hoofdkwartie Bij mist en regen hearschte, den da g doc Bleehtsdegewonestellingsstrijdigheid. 's Avon: leefde het vuur bij beter zi( ht veelvuldig o 's Nachta waren er ver cheidene veikenning gevechten. Dicht Noordelijk de Aisne haaldi stootstroepen van een Wurtenbergsch r^gimen na vcibitterde lijfsgevechten, een groct aant Franschen uit hunne graven. — Berlijn, 6 Juli, 's avan&s. — Uit hefcgroo hoofdkwartier : Niets nieuws. (FRANSCHE MELDING.) Parijs, woensdag 4 Juli. — OSicieel avon berieht : Ai-tilleriestrijd Ncordelijk de Aisne, evens in de etreek van het Hurtebise-mouument en ; 't Noordelijk deel van het wond Beau-Marais,' Champagne, in de streek van den Çornilletbei en op don linker Maasoever, in dè streek di hoogte- 304. Reims kroeg 400 sohoten. Op h overigo fr n'niât» temelden. — Parijs, vrijdag 6 Juli. — Offioieel : De geschutstrijd is bij paOzen tamelijk lever dig gewee t tussehen de Miete en de Aisne. Dr overvalspogingen ven de Suitschers op de kleii Fransche posten in die streek zijn onder h; Franseh vuur mislukt. In Ch-ampagne, afgetei kende bedrijvigheid der wederzijdsehe artilleri namelijk aan den Gaf qu en den Teton. De Frai sehen hebban de Duitsche pogingen gemakkelij varijdeld ten W es ton den Cornillet en bezuit oostan Tahure. Op den linker oe ver van de Mas hebben de Fransche batterijon vernietigerid vut gerieht op de Duitsche inrioht ingen ten Noorde en ten Westen van heuvel 304. Patroeljeson moetingen naar Louvemont op en op den recl ter oever. De Franschen namen gevangenei Niets te vermelden op het overige front. (ENGELSCHE MELDING.) Londen, woensdag 4 Juli. — Officiel avonc berieht : Heden vroeg viel de vijand een onzer poste aan ten Zuiden van Yper en beproefde ee vooruitstoot ten Oosten van Loos. De vijandelijli artillerie was bedrijvig Noordelijk de Scarpe, i de nabijheid van Yper en van Meesen. — Londen, donderdag 5 Ju i. — Officieel: Zuidwestelij k van Hollebeke schoven wij ons linie wat vooruit op oone linie van 540 meter. I den laats ten nacht deden wij gavolgrijke voorui' stooten in do nabijheid van Wieltje en Nieuv poort, waarbij wij verscheidene gevangene namen. — Avondberieht : Buiten wederzijdsehe art! leriebedrijvigheid aan verscheidene froatpunte i3 er niets te berithten. Op het Oosteltik Ge?echlslerrcîa (DUITSCHE MELDING.) Berlijn, 6 Juli. — Uit het groote hoofdkwai bior: — Front van generaal-veldmaarschalk prin Leopold van Beieren. — Tussehen Zborow e: Srzezany nam de artilleriestrijd gister groot sterkte aan. 's Na hts nam liij af en met do; lageraad is h j weer gestegen. Ook bij Zwyzyr: 3rody en Smorgon was de vuurbedrijviglieii bijwijien zeer levendig. — Front van generaal-overste aartsherto, Jozef. — Erkende gereed^tellingen van Roe meensohe infanterie ten aanval iegen eenige doo ms gehouden hjogten Zuidelijk het Casinu-dal «■ rden door vermttigings'vuur verstrooid. — Lagergroep van goneraal-vo'.dmaarschall roa Maokensen. — Aan den beneden-Donau wa le vija. donrustiger dan in den laatsten tijd. — Berlijn, 6 Juli,'s avonds. — Uit het groot loofdkwarticr : In Oost-Galicië is de slag opniouw o.-tbrand ilassa-aanstormen der Russen lussehen Zboroï m Koniuehy en bij Brzezany zijn eamengebrokei >nder de zwaaïete verlieaen voor den viiand. ^ v vw i iVit) Weenen, 6 Juli. — Ambtelijke mededeeling : Zuidelijk hetCasinu-dal werden gereedgesteldë RoemoeiiSche aanvalstroepen door ons artillerie-vunr verstrooid. In den Galicisehen kampsector nam het vijandelijk arrillerievuur gisternamiddag en heden vroeg weer toe. Westelijk van Zborow werd heden een aanval afgewezen. (BULGAARSCHE MELDING.) Sofia, 5 Juli. — Van dan generaalstaf : Tussehen Tulcea en Mahmudia geschut-, m3> chiengeweer- en geweervuur. (RUSSISCHE MELDING.) St-Petersburg, Woensdag 4 Juli. — Officieel 3 In de riebting van Kowol geschutstrijd. In de rielitin»; van Zloozow habiaen onze ver-kenr.ingsafdeelingen bij hetdorpGodowll Duitsche machinegeweren buitgeroaakt. Een Duitsche gepantscide auto, die in de streek van Wyscliky trachtte vooiuit tekomen, is door onze arti'lerie base ho ton, Ten Oosten en ten Zuid-oosten vanBrzezany geschut trijd van wisselende kraeht. Onze storm-troopen liebben vandaag geen aanval.engedaan. Met geweer- en m_xbiengeweervuur hebben wij vijandelijke tegenaanvalfcn van den kant van het dorp Miecayszezow afgeslagen. OF OE 8ALK&HS. (DUITSCHE MELDING.) Berlijn, 6 Juli. — Uit hefc groote Iioofd-kwartier : Geen groote goveehtshandelingen. (BULGAARSCHE MELDING.) Sofia, 5 Juli. — Van den generaalstaf : In de Cerna-boeht en Westelijk het Doiran-meer levendig vijandelijk artillerievuur. Een stootstroepdcedindeCerna-bochteengeslaagden aanval op de vijandelijke echutsgraven en bracht Fransche gevangenen weg. Aan het overige front alechta zw akke ge ve cht sbedrij vi gheid. DeOostenrijksch-îtaliaanscheCopïog (OOSTENRIJICSCHE MELDING.) Weenen, 6 Juli. — Ambtelijke mededeeling : Geen bijzondera gebturtenissen. (ITALIAANSCHE MELDING.) Rome, donderdag 5 Juli. — Offioieel £ Gister werd den geheelen dag vrq h-vig artillerievuur onderhouden langa het geheele front. Op de Asiago-hoogvlakte werden oprnkkende vijandelijke kolonnes, die door de Go'rriarara-vallei trokken, op doeltieffende wijze onder-gé-scliutvuuv genonaen. ïen Noordeh en Oosten van Gorz oefenden onze patroeljes druk uit op de vijandelijke linie:' Zij bra<h'en 6chade en onrust teweeg. Ten Zuiden van Castagnevizza werd een aan-valspoging van den vijand, die door een hevfgo geschutvoorbareid ng was vo rafgegaan, vol-komen afgeslagen. Kîein-Azië, Kaukasus en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) Konstantinopel, 5 Juli. — Uit het hoofdkwartier : Aan de Perzische grens Noordooatelijk van Suleimrn dwongea onze vooruitgaande bataillons vijf Russisehe cavalerioregimenten tôt haas-tigen terugtocht. Serdescht aan de Perzische grens werd weer door onze troepen bezet. Aan het Kaukasusfront, buiten wederzijdsch infanterie-en artillerievuur, geen gewichtige ge-vechtsbedrijvïgheid.S in aï-front : De vijandelijke artillerie deed een vuuroverval van 15 min ut an op Gaza, zonder een noemenswaardigen uitslag te bereiken. TER ZEE. Berlijn, 6 Juli. — Ambtelijk. — Door onze duikbooten zijn in den Atlani isehen Oceaan- en in de Noordzee 13 nieuwe booten, 6 zeiLrs en 3 visschersvaartuigen met 53.600 B. R. T. verzonken. Onder de verzonkenschepen bevonden zich : de Engelsche bewap nde boot « Isle of Jura », 3809 ton met 2000 ton munitie en 3197 ton cockes vanMiddlesb- ro ngs naar Devona, ciHuntstrick », 3151 ton,met 10.000 ton stukgoed van Plymouth naar Gibraltar, « Seraptirs », 1932 ton, metkolen van Glasgow naar Marseille, kapitein en stuurman gevang n ; de Engelsche driemaster «Bielet », de Italiaansche bewap.nde boot « Baldiek », 4630 ton met 0 ,00 ton mu. itie van New-Orleans naar Genua, de Portugeesche boot « Espinbo », met gorst en mout en zaer veel zwijnen van Cam-Blanca naar Lis-abon, do russisehe sehoomr «Wera », met 702 ton van Foeny naar Cadix, « Gaiton », met 600 ton zout naar Livland, verder twee booten met Engeland-koers, die, in torpedodubb lschot, uit een konvooi geschoten werden, een middelmatige zwaarbe'aden boot, uit torpedojagersverzekering geschoton en een bewapende gs ooto boot mot kolen van Amerika naar Dahao. De ladiug der ovorige schepen b stc.nd, voor zoaver hot kon vastgesteld worden, voornamelijkuit kolen, stukgoed en wol. Deoverstevan denadmiraalstafder marine. BUITENLAND AMERIKA.— Nieuwe lecninr/en. — Was? .' aington, 6 Juli. — De Vereenigde Staten hebban îieuweletniDgentoegestaan, 100 millioen dollar, lan Engelar.d en 60 millioen dollar aan Italie. — Uit .New-York wordt berieht dat Jame3 Larkin, bij gebrek aan bewijzen, vrijgosprokon îverd. Il BELGIË. BRUSSEL — Nu depaling. — « Echo da a Presse » deelt m-ide dat men deze week 15 kisti.n paling elk van 70 kilo gewichi, al sSj ,aam voor esne waarde van 20.000 fr. hcoffc* noe ea veruietigen. De paling was bedorveOJ Icorclien het verkoojiea te trcui^ wa» gegaaa, ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers|Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume