Het volk: christen werkmansblad

327 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/x34mk66r6k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Yier-en-Twinîigsle Jaar, - N. S 2 Godsliegst - Huispzin - EisendoB '•r* •$ ' •*'■> s». * . — • Woensda» 4 Maari 1014 Aile briefwisselingeii vracht-rrîj te zoriden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naatnl. maatsch. « Drukkerij Het Volk », JJeersteeg, n° 16, Genfc. Bui'eel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Miaderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK || Men schrijft in : On aile postkantoren aan 10 f.v. per jaar. Zes maanden fr. 5.00.' Prie maanden fr. 2.50. AanUondigingen. Piijs volgens tarief. Voorop ta betaten. Bechterlijke horetelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worder» geweigerâ. ËaSîl rr\TAT 7^Tj1/-V/-VTVT -VTrt lOT n «-m* "Verseliijnt C maal pei* week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVGEGSEL Vereenigingsbeelden. Herhaaldelijlc en van verschillende kan-ten reeds, na eene of andere voordrachi of toespraak, werd mij gevraagd d< woordbeelden, die ik daarbij gebruikte Voor onze vrienden in schrift te brengen Persoonlijk liechtte ik er te weinig be-lang aan om dat zoo dadelijk te doen, t( min, wijl hetgene op de eene plaats t< pas komt, op een ander soins hoegenaamc niet gepast zou wezen. Voortdurend aan dringen van vrienden heeft mij nu eclitei genoopt het hier toch eens te doen : make er gebruik van die wil, ik zal vooi tne zelven wel wat anders vinden. * * * Na eene voordracht was er een spuiter een welgedaan, in de lenden goed geroiu heerke, dat meende te moeten spottei met wat ik, zonder beeldspraak, gezegc had over de macht der vereeniging. 'k Ga hem even lachend een beeld, dat dadelijl tegen hem keerde. ; — Ge zijt gij nogal rond, menheer, zoo dat ik mag veronderstellen dat ge bretel îen of schouderbroekbanden draagt? ; — Inderdaad, maar wat heeft dat me deze zaak te zien? — Een oogenblik : hoeveel « letsen (lederen knophouders) hebt gij aan u\\< bretellen, vier of zes ? — Zes, geloof ik, maar.... > — Waarom is vier niet voldoende? — Wel, ze zijn met zes gemaakt. i -— Wilt ge weten waarom? — 't Is op dat uwe broek rondom gelijk zou opgehou den blijven, terwijl ze, met slechts vie letsen, in de zijden zou afhangen. Ziedaa tyat vereeniging van letsen u doet. Ei àls er nu maar een enkele lets wezen zou hoe zoudt ge er met uw selioon kostuun uit zien? Elkeen lachte ten koste van het welge daan heerke, doch ik vervolgde : — Dat is nog niet al. Met uwe hretellei zoudt ge niets zijn, waren er geen knoppei aan uwen broekband. Hoe zijn die er aai gchecht ? — Drommels, ze zijn er aan vastge oaaid. — Met ? — Wel, met garen ! — Naaigaren is een sterke draad, ci toch, moest elke knop slechts met eei enkelen draadtrek vast zijn, hoe lang zou' âuren om u in uw liemd t< floen staan ? 't Is de vereeniging van enkel draden naaigaren die u voor dat ongelul .vrijwaart. Bij algemeen gelach moest het heerk grkennen dat de vereeniging werkelijl eene macht is. * * * Dat was nu eene grap ; eens had il çcn ander aventuur. In eene belangrijke plaats, waar ik voo pene voordracht geroepen was, nam ik lie noenmaal bij een vroegeren studievriend Dezes aclitbare vrouw, dochter van eei kleinen fabrikant, oordeelde dat er nie |e veel op vereeniging bij de werkliedei fnoest aangedrongen worclen, ieder werk tnan zelfstandig genoeg zijnde om zijm eigene belangen te verdedigen. 't Was winter. Een lief mollig kindji Jag in zijne wieg onder eene schapenvacht •— Mevrouw, waarom legt ge dat oj uw kind? — Om het tegen tocht en koude te be vrijden. — Dat kondet ge dan ook wel doen me afgesneden wol, ge hadt dan die taaii Jittid niet noodig, waaraan die wol vast *it. ' — Maar dan zonden, bij den minstei tocht, door 't openen eener deur bij voor beeld, de wollekrollen wegwaaien 1 — 'k Weet het wel, maar ge zijt tegei âc vereeniging der zwakkcn. — Oh maar 1 — Ieder wollenhaartje op zich zelf i: picts, mevrouw. Al die wollekrollen samei pjn nog geen gewaarborgd schut voor uv jief kind, tenzij ze met elkander verbonder fijn en blijven aan de gelooidc huid. D( Vereeniging der werklieden is de dekkendc schapenvacht voor den nooddruft vai ft werkmanskind. Mijn vriend lachte vergenoegd : zijne \rouw had begrepen. * * * 'k Ging de feestrede uitspreken bij de Inhuldiging van een nieuw lokaal. Een priester, een hartelijk goede vriend vai] ouden datum, vertelde mij dat de werklieden van ter plaatse tôt zotheid fier waren Over hun lokaal, maar dat het zoo moei-Ifjk ging hen tôt de syndikalevereenigings-gedachte over te halen. 'k Laschte in mijne rede de volgende samenspraak met me zelven : — Met wat is dit lokaal gebouwd? — In meerderheid met hout en steen. — Van waar komt dat hout? , — Van den groei der aarde, die machte-looze cellen samenweeft tôt sterke boomen, waarvan balken en kepers en plan-ken gemaakt werden voor dezen bouw. Die cellen op zich zelve waren tôt niets dienstig ; door den groei vereenigd zijn zij ons een,e kracht En de steen ? : — Van klei gemaakt en gebakken. — Is de klei droog,hij vergaat tôt stof en vervliegt met den wind. Is hij nat, liij wordt een rottige pap, waarin eene pluim : zou verzinken. Maar verstandig samenge-: voegd wordt hij een steen, die de vuur-1 proef weerstaat tôt zulke liardheid, dat hij tegen de sleet van weêr en wind is be-• stand. Doch waartoe kan een steen wel dienen ? — Tôt te bouwen. — Eén alleen? Ha neen, slechts om er in tijd van kiesstrijd onze ruiten mède te 1 , komen uitgooien. Maar vereenigd, vele t steenen samengevoegd, die vormen dezen i schoonen bouw. Het drooge kleistof, de 1 rottige modderpap worden eene vesting, > f waartegen orkanen te vergeefs loeien. ; Dat is de macht der vereeniging De priester schreef mij nadien, dat er . - voor de syndikale vereenigingsgedachte ] - bckeering ter plaatse was, Goddank ! ; * ' * * Wijding en liuldiging van een vandel : -, ; een kunstwerk altijd, al ware 't nog zoo j , nederig. Als beeld der vereenigingsmacht, niets ] zoo schoon als een vaandel. ] Wat is een zijden draad? — Een ver- < loren voorwerp bij den minsten adem- ] tocht.-—Wat is eene lijn?—Een teeken ] zonder bediedenis. — Wat is eene kleur? , Een stralenbreuk in 't water, doorheen ] . de lens, van ons gezichtsorgaan. j ^ Maar wat is een vaandel, bestaande uit i zijden draden van verschillende kleur, , J samcngebraclit naar kundige teekening? — 't Is een levend beeld, dat spreekt door de schakeering van vereenigde kleui en, ge-schikt volgens kunstig bedachte lijnen, • j verwerkt in vereeniging van samenge- i , weven zijden draden. j Een niets wordt aldus, door de vereeni- ' ging, de bediedenis van gansch een volks- ' leven. En des te sterker, wijl het vaandel ' kracht wint door zijne vereeniging met 1 den stok, gelijk de vereeniging der men- ' sclien kracht wint door het samensnoeren j rondom de sterkte van vaste, gemeenzame . beginseleu. * ^ : t * * j Is er voor ons landelijk volk iets schoo-; ner dan de vereenigingskracht der natuur ; te zien? Als ik in 't Noorden van Vlaamsch- ' 3 Bclgië reis, dan ijl ik in den trein groote | i banen voorbij, waar Iangsheen er boomen staan, gekromd, verkrompeld en ver- ' wrongen en zelfs grootendeels bei'ooïd c van hun schoonste sieraad : hunne kruin van takken en twijgen en bladeren. , r Kom ik op eene andere plaats, bij voor-t beeld in den heerlijkschilderachtigendrie- j . lioelt tussclien Kortrijk, Audenaarde en j i Ronse, dan zie ik daar beuken en eiken, ? t esschen en olmen, ipen en sparren zoo ^ i flink rechtop staan en de weelderige kruin - lioog in de lucht verheffen, gelijk reuzen . ; die willen reiken tôt bij den Allerhoogste , om Hem te danken voor de schoonheid, , ; welke Hij hun met de groeikracht der , . aarde heeft laten geven. j > Vanwaar dit verschil? Die boomen langs de banen in ons 1 - Noorden, staan een aantal stappen van elkander verwijderd ; winden en stormen t doen hen bukken en krommen en beroo-; ven hen van aile sierlijkheid, omdat ze < - niet bij- elkander gcschaard zijn tôt weder- < keerigen stut en steun. Maar in de bos- i schen en wouden van ons prachtig zw.it- < - sersch Zuid-Vlaanderen, daar staan die boomen met hunne takken, als met i i vrjendenarmen in elkander gestrengeld ; 1 en komen ev orkanen loeien en 1 winden op hun kop bonzen, elkander s ; schragend staan ze pal en fier als ornvrik-i baar in 't bcwustzijn van de kiacht welke r God hun sclionk ; de stormen en orkanen t i vlieden heen en zij, het sieraad der aarde, i : zij reiken liooger en fierder ten hemel in i ; al hunne.ji'ootheid en kracht i [ Konden aile menschen dat begrijpen.. ! s * * * j Ja, kôildçn aile christene menschen, om <■ met hen te feeginnen, dat goed verstaan, welke stap voorlût zou het niet zijn op de ê baan die ons leiden rtioet naar betere rege A ling der raaatschappéîijke begrippen en t verlioudingen. 1 Beseffend dat we iedei' persoonlijk t slechts een knop zijn aan de kleedij van 't iichaam der geheele menschheid, dat we ' ieder maar een wollenhaar zijn in de î vacht die onzen stand moet beschutten, ^ dat we ieder maar een stofdeel zijn van den -s steen waarmede de bouw der samenleving ^ in Christus moet verniewd worden, dat we sleehtsvoor een weerloozen zijden draad b gelden in de vlag die de bediedenis onzer t beginselen draagt, dat we elk nauwelijks ^ een twijg van de boomen langs de levens- n baan uitmaken, -— dat beseffend en het d steedsalseengrondigbewustzijninons om- dragend, hoeveel zelîzuchtige verwaand- v heid zouden weallçn niet afleggen om onz m beterheid aan onze broeders in de alg( meenheid te geven ! n Dat kunnen we, als we willen. Schoude aan schouder,hand in hand, het is al vee Maar bijzonder allen 't hart kloppend voc jf elkander en reikend naar 't veroveren va ij innig welzijn voor elkander, dan moete n we winnen wat we willen. j. Men heeft mij vereenigingsbee den gevraagd : ik geef er daar enkele voc wat ze waard zijn. Mijne vrienden moge 2_ er ruimschoots gebruik van maken — e e] de tegenstrevers mijner zienswijzen ooï want ernstig gemeende vereeniging leic tôt liefde en liefde is christenscliap. -;r Voor mij zelven zal ik er desgcvallig w< e nog iets anders op vinden. DE?» le — i BuitplaiiËSGhe Politie! a- FRANSCHE KATHOLÏEKE PARTI. n, Het nieuw katholiek pàrtijkomiteit, d: ■ e in Frankrijk tôt stand kwam tegen de zin \ an de meerderheid der Bisschoppei heeft zijne eerste algemeene vergaderin te Parijs gehouden en zijn programm : vastgesteld, dat de Univers als Volgt s; >° menvat : 1) Herstelling der betrekkingèn met de ts H. Stoel ; 2) wettelijkc erkenning van c rechten der Kerk in Frankrijk ; 3) he: stelling van het kerkelijk bezit, in overeei !- komst met Rome ; 4) terugkeer der on :n bonden congregatiën ; 5) heraanstellir " ? der Zusters in de gasthuizen ; 6) âfscha ;n fing der echtscheidingswet ; 7) verded ging der rechten van het katholiek onde ■t wijs en aandeel der katliolieke scholen i r> de begrooting van openbaar oriderwijs. PRUISISCHÈ KNEVELARIJEN. e- In dat deel van hun eigen land, dat do( il, Pruisen werd ingepalmd, zijn de Pôle e- het voorwerp van allerhande knevelarije: Er is zelfs, met ofïicieele begunstigin: ii- eene vereeniging gevormd ojider den naai s- Ostmarkverein, die uitsluitend voor strei el king heeft allen poolschen invloed te br et ken en zoo mogeîiilc aile poolscli volk u- leven te smaclitc-n. :n De poolsche dagbladsclirijver Krysia ie heeft over de kweliende handelingen dezi vereeniging onthuilingen g e daan, welj ^ aile Polen met verontwaardiging vervu! 0_ hebben. u. De pruisische overheid heeft thans d onthuilingen beantwoord met 64 liui i1_ zoekingen in de redacticbureelen vs tc poolsche dagbladen, osn er de haridschri n ten en artikels aan te slaan, welke op c r_ zaak betrekking hebben. kl EEN ERG GRÉNSGESCHIL. 111 Op de oostenrijksch-servische grens een erg nationaliteitsgeschil ontstaan. r" Servisclie boereu waren hout gaan r; c_ pen op een eiland, dat iedereen meenc :n aan Servie te behooren. Zij zijn er gevai gen genomen door oostenrijksch-hoi >° gaarsche wachten. 'n Oostenrijk-Hongarië houdt inderdaa ;n staan, dat liem al de eilanden in de Douai te de Slave en de Drina toebehooren, zel ['' degene welke door aanvoer van servisclic er grond nog gevormd werden na de ona hankelijkheidsverklaring van Servie. De servisclie regeering protesteert he 13 tig tegen die aanmatiging. NATIONALITEITSBESCHERMING. a- In Zuid-Afrika is bij de Kamer een wet te ontwerp aangeboden tôt bescherming va r- den openbaren vrede, s- Het ontwerp wijzigt het strafwetbog t- en de wet tôt beteugeling van oproer. ie Onder meer kent het aan de regeering c 5t macht toe, aile niet in Zuid-Afrika gi [ ; boren personen, die geweld plegen of o ■n het geweld beroep doen, uit het land l »r zetten. OPSTAND IN EPIRUS. ■(' De kommissie van kontrool heeft ee :n telegram ontvangen, geteekend Zografo e, meldend dat de Epiroten weigeren cl n Albaneesche suzereiniteit te erkennen e in Epirus een onafhankelijken staat zulle .! stichten. Indien Griekenîand zijne troc pen wegneemt zal de bevolking zich tege n de Albaneesche gendarmerie verzetten. Uit Janina wordt gemeld dat de a1 [e gevaardigden uit Epirus, te Argyrokastr î vergaderd, de onafhankelijkheid der zu: n delijke provinciën van Albanie uitge roepen en een voorloopig bewind sanier k gesteld hebben. n Een telegram uit Valona aan de e Temps meldt dat op 27 Februari M. Zogrs [e fos, oud-gouverneur van Epirus, aan d , kommissie van kontrool mededeelin; ,j 5tuurde van de proclamatie van onaîhaii g ke'xiikheid van Noord-Epirus. t I-ïet voorloopig bewind zal aan 't rot d blijven tôt wanneer er door de Consti r tuante eene grond Wet is opgemaakt. He s voorloopig bewind smeékt de internatio nâïé kommissie in het- belang van den vre t de in Albanie te beletten dat de Albanee - sche troepen zoudeu optreden tegen de be [- volking. e Mm JILLES WAT. HET BINNENROEPEN DER MILICIE r KLASSEN. — De mannen der klassen vai I 1910, 1911 en 1912 zullen in 1914 teru onder de wapens geroepen worden op d n volgende datums : Klas van 1910. — 1e legerafdeeling, va! 24 Augusti tôt 5 September ; 2e legeral [. deeling, van 25 Maart tôt 10 April ; 3e al ,. deeling, van 1 of 2 Juni tôt 12 Juni ; 4e ai n deeling, van 28 April of 3 of 4 Mei tôt 1 n Mei ; 5e afdeeling, van 24 Augusti to 5 September ; 6e al'deeling, van 26 Augusl t tôt 5 September. Klas van 1911. -— 1° legerafdeeling, va ïj 23 Augusti tôt 5 September ; 2° aïdeelim r van 28 Maart tôt 10 April ; 3e afdeelinf van 24 Mei tôt 12 Juni ; 4° afdeeling, va 14 Mei tôt 1 Juni ; 5e afdeeling, van 3 Augusti tôt 5 September ; 6e afdeelin< [ van 23 of 24 Augusti tôt 5 September. Klas van 1912. — 1e legerafdeeling, va î 30 Augusti tôt 5 September ; 2e aîdeelins ^ van 29 Maart tôt 10 April ; 3e afdéclins n van 31 Mei tôt 12 Juni ; 4e afdeeling, va 30 Augusti tôt 5 September ; 6e afdeeling g van 30 Augusti tôt 5 September. i- HAVENBEWEGING TE ANTWERPE — Gedurende de maand Februari wer II onze haven bezocht door 509 schepen, mi le tende te zamen 996,378 ton — tegen 53 schepen metende samen 1,065,289 ton i 1_ Februari 1913, zijnde dus voor Febr. 191 i-- eene vermindering van 28 schepen en een g vermindering van 68,911 ton. Voor de 2 maanden van het jaar b< i" droeg onze'lotale beweging 1092 scliepëi r" metende 2,199,263 ton, tegen 1127 sch< n pen, metende 2,275,006 ton in 1913, zijne in vergelijking met verleden jaar, eer vermindering van 35 schepen en eene ve: )r mindering van 75,743 ton. HAVENBEWEGING VAN ROTTEÏ / DAM. — De haven van Rotterdam on ^ ving in Februari 1914 het bezoek van 73 c_ schepen, metende 885,340 ton, tegen IL schepen, metende 888.178 ton in Februa T 1913, zijnde dus voor 1914 eene verniii dering van 15 schepen en 2,838 ton. Sedert 1 Januari 1914 kwamen i te Rotterdam 1529 schepen, metenc e 1,885,403 ton tegen 1574 schepen m< (i 1,861,681 ton gedurende hetzelfde tijdpei van 1913, zijnde voor dit jaar eene ve le mindering van -15 schepen en eene ve meerderirig van 23,722 ton. HET LAATSTE BESLUIT VAN M NISTER LEVIE. •— Het laatste beslu L door minister Levie onderteekend, is d welk de kinemavertooningen van den tal ontheft, wanneer de voorstellingen ee is uitsluitend liefdadig doel hebben. l- VRIJHEID DER WERKLIEDEN. ie In een pas verschenen boek van M. Ilenr; i- bestuurder der koolmijn van den «H; i- sarcl », over de mislukte politieke stakin van 1913, treffen we 't voldencle aan : d «Eenzekergetal werklieden van Hasar i, namen regelmatig hun brood bij eene pc Es litieke (socialistische) cooperatieve ; ve: n sclieidene kwamen ons verklaren dat cl f- broodvoerders geweigerd hadden hunn koopwaar te leveien aan de gezinnen d< f- werklieden die voort ar)>eidden ! Om he te voldoen, moesten wij aanstonds, b middel van eene bestaande kleine bakkeri brood doen bakken en er de bestelling va inrichten. «Wij bevonden ons voor deze onveî , waehte gebeurtenis : eene kapitalisiiscl maatscliappij die den nooddruft veisclia: aan stakende werklieden, teiwijl een f socialistische cooperatie brood weigert aa werklieden die arbeiden. -» We stonden voor deze bedroevendi e vaststelling : Er zijn menschen die moete werkstaken om brood te kunnen bekc men. » 11 Dat heet vrijheid bij de rcodjes ! e NIEUWE GOUDSTUKKEN. — 't ] n deze week dat men in de Munt, te Brusse 11 zal beginnen met het slaan der nieuw goudstukken. 't Is geleden van het jas 11 1878 dat men er nog verveerdigd heeft. ô- DE VREEMDE TITELS.—Het Staat' blad kondigt af de wet tôt verlenging va _ het termijn om de vieemde titels te doe stempelen tegen verminderd reclit. il NIEUWE BELGISCHE POSTZEGELS - — Tôt liiertoe waren er 12 verschillend e postzcgels. Voortaan zullen er 13 zijn, daa i men zinnens is den zoo lang gevraagde ■- zegel van 15 centienien in te voeren. Va: die 13 postzegcls zullen er 9 voorzien zij: r der beeltenis van den koning. De vier an - deren zullen de breedte hebben der cou t goleesclie postzegels en als versiering : di - van 5 fr., de drie eerste koningen van Bel - giè ; die van 50 centienien, de veroverinj - onzer nationale onafhankelijkheid; d: - van 1 fr., de vrijmaking der Schelde ; di van 2 fr., de 9\çvname van Congo, > ONZE MISSIONNARISSEN. —" Gistcî vertrokken uit Brussel naar Genua door de Philippijnsche eilanden de volgende heeren 1 missionnarissen van Sclieut 1 de eeiw. I paters Jeroom Moerman, van Rousselare, e Gaston De Clercq, van Loo en Jozef An-seeuw, van Lichtervelde en broedei Ar-î noid Heuben, van Echt, bisclom Rui emon- - den LANDMETERS-EXAMEN. — Het o,a-1 men der personen die verlangen het diplo-t ma van landmeter te verkrijgen, zal plaats i hebben in de maand april aanstaande en in de tweede helft der maand Augusti fi daaropvolgende. ;, De vragen van toelaliiig tôt het bedoeld ;, examen zullen moeten gezonden worden !i aan het Provinciaal Bestuur van Oost- 0 Vlaandeien, behoorlijk gefrankeerd hetzij ;, vôôr den 31 Maart, hetzij vôôr den 31 Juli van het loopend jaar. il Het programma der vereischte kennis S, is opgenomen in het Bestuurlijk Memo-riaal dezer Provincie. deel 61 bl. 1017. De n belanghebbenden zullen mededeeling" van' ;, dit programma kunnen bekomen in het secretariaat van iedere geineente, als-ook in de buieelen der 3e afdeeling van rg het Provinciaal Bestuur. •- HB*|geSii©Psi$©wegis8^ n STAKING BIJ M. VERSTRAETE, TE 4 WONDELGEM. e Gistennorgen werd langdurig onder-handeld..De onderhandeling was ook zeer :- holïelijk. M. Verstraele beweerde dat zijne i, fabriek nooit bekencl stond onder de be-naming die liaai gegeven is, en dat zij die e benaming ook niet ver client. ( e Aan de voorwaai den is deze verande-•- ring gebracht : De ovenmannen, die boven werken, zullen een vast loon hebben van fr. 4,50 per dag", in afwaehting dat het 5- entreprisewerk opnieuw toegepast kunne > worden. ('t Is hetgeen dooi die werklieden 6 was gevraagd.) > 1 De surveillant en, voor dewelke niets i'i gevraagd was, krijgen een vast loon van i- 5 frank per dag. (Deze waren gister per brief uitgenoodigd om het weik te her-:r nëmen.) \ c Kog enkele werklieden krijgen 2 cent, ■t per uur opslag. k De heeren Verstraeten, vader en zoon, r- beweren dat de toestand der nijverheid ■- hun geene meerdere toegevingen toelaat. Zij zullen welwillend onderzoeken of door invoering van een premiestelsel de loonen [- der werklieden niet zouden kunnen ver-it hoogd worden, zonder zich ecliter totiets it bepaalds te verbinden. :s Te vergeefs werd door de werklieden op u eene algemeene loonsverliooging, al ware het slechts eene kleine, aangedrongen. De werklieden hebben den uitslag van die onderhandeling andermaal ernstig . besproken en bij geheime stemming tôt î' de voortzetting der werkstaking besloten. „ Zij liopen nog op eene toegeving, en ver-zoeken de werklieden in geen geval hunne cj plaatsen te gaan innemen. ( Heden vergaderen ze om naar onder-._ standsmidclelen uit te zien. ê SCHILDERSSTAKING TE VERVIERS e De schildersvereeniging had tegen ver-:r leden maandag 5 centienien per uur op-n slag- geviaagd. Eenige patroons gaven toe, ij bij anderen, die weigerden, kwam het toi j, staking. n EEN STAKINGSWET IN ZUID-AFRIKA De Volksiaacl heeft in eerste lezing een wetsontwerp aangenomen, wàarin «bij-!f zondere maatiegelen worden getroffer. voor de openbare veiligheid in tijden var e bestaande of voorziene ernstige stoornis van de openbaie or.de en gewijzigd woxden de wet op oproerige bijëenkomsten en de '' ophefîing daaivan en, op zekerepunten,dt n stiafwet. » Blijkbaar wil de regeering nu in de wel sti afbaar stellen wat zij alleen bij de wet- teloosheid van den staat van beleg heeît kunnen straffen. ,s DE ZUID-AFRIKAANSCHE l> BANNELINGEN. e r Zondagnamiddag heeft een enoime toe-loop van volk in het Hyde-Paik te Lon-ilen plaats gehad, om deel te nemen aan een huldebetooging voor de negen geban-' nen wërkliedenieiders van Zuid-Afrika. 11 Lakende besluiten voor de Zuid-Afri-11 kaansclie regeering zijn aangenomen ge-worden.BISMNENLAND r ANTWERPEN i HOBOKEN. -—- Maandagvoormiddag i werden de gendarnien geroepen naar het 1 ontzilveringsfabriek, waar eenen jonge^ - ling van Terhaegen, zekeien W. kabaal - maakte. Terwijl de gendarnien hem onder s vioegen, nam hij eensklpas de vlucht en - liep 111 de Schelde. Een schipper is ei | in gelukt den drenkeling te redden. Men 2 heeft hem daarna naar het gastliuis over- 3 gebracht waar men het onderzoek voort zette.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume