Het volk: christen werkmansblad

1169 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 Januar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 02 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vd6nz82592/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

J — Wera-Twmligste Jaar, - N. 9 Goisâlasst — Maispzia—EIpsSo® Zondag, 11, en Maasdag, 12 Januari 1914 AÎIe brlefwîsselînsren vrachtvrlj te scnden aan A. Van Iseghem, ui'gever voor de naaml. maatsrh. « I><"ukkerij Het Voik», Meersteeg. 16, Gent. Bureel v;<n YVest-viaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde (ier Ambaeh-Icn, Korlrijk. Bureel va'i Antwerpen, Br.ibnnt en idmhurg: Vsk<or Kuyl, Minderbroe-flerslrait, 21,Leuven. Bureel voor Fransch-Noorden: £h Vérin, Rued'Angleterre, 15, Lille. HET VOLK E3en sohfiiîî ir?î Op aile postkantoren aan 10 fr. peï jaar. Zesmaanden lr.5,09. Drie maao» den fr. 3,50. Aarikondtsingen i Prijs volgens tarief. Voorop te bS1 laîen. Kechlerlijke herstelling, 2 franS per regel. Onseteekenda brieven worden get weicerd. TELEFOON K' 187, GeaJ. Verseîiijïit 6 maal per week. CHBISTÈN WERKMANSBLÂD 0 CEKTSEHIEM SÎET NUMtâER 3 CENTIEME!! MET BIJi/OEâSEt, De Gemeenschappelijke Beroepsverdragen. net iveizeriijK jtsureei voor StatistieKen te Berlijn liet een werk verschijnen van het allergrootste belang voor de arbeiders-beweging. In een boekdeel van 272 bldz. Wordt de toestand weergegeven van de gemeenschappelijke Berocpsverdragen in December 1912, in Duitschland, Engeland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk. Wij geven hier eenige cijfers weer. In Duitschland waren einde 1912 10.739 gemeenschappelijke beroepsverdragen in voege in 159.930 werkplaatsen : 1.574.285 arbeidende personcn waren er aan onder-worpen.In Engeland bestaan 1696 beroepsverdragen voor 2.400.000 personen. In Zweden 1476 beroepsverdragen in 8547 werkhuizen voor 229.792 personen. In Oostenrijk 696 beroepsverdragen voor 8508 werkhuizen met 118.103 personen.In Frankrijk (in 1911) zijn slechts 202 beroepsverdragen, zonder opgave der be-trokken personen. Uit eene eerste vergelijking der duitsche en cngelsche cijfers, blijkt reeds dat Duitschland meer beroepsverdragen heeft dan Engeland, doch dat in Engeland veel ! meer arbeiders onder de toepassing der 1696 verdragen zijn dan jn Duitschland met zijne 10.736 verdragen. Datiseen be-w'ijs dat in Engeland het gemeenschappe-lijlc beroepsverdrag (collective bargaining) overheerschend in voege is in de groot-nijverheid, terwijl in Duitschland het beroepsverdrag (Tarifvertrag) lioofdzakelijk tôt de kleinnijverheid beperkt blijft. Dit is echter een doorslaande bewijs dat het gemeenschappelijk beroepsverdrag zoo-wel in de grootnijverheid als in de kleinnijverheid toepasselijk en voordeelig is. Vergelijken we nu de verschillende nij-verheidstakken, dan wordt het beeld van den toestand in Duitschland en Engeland nog duidelijker. In Duitschland zijn voor de mijnnijver-heid 3 beroepsverdragen voor 77 arbeiders , in voege ; in Engeland integendeel 56 beroepsverdragen voor 900.000 wcrklieden. In de metaalnnijverheid en machien-konstruktie : Duitschland komt met 129 beroepsverdragen voor 199.156 arbeiders; Engeland heeft 163 verdragen vooi'230.000 personen. De toestand is hier ongeveer dezelfde. In de texlielnijverheid heeft Duitschland 206 beroepsverdragen voor 15.895 personen; Engeland heeft maar 113 ver-! dragen voor 460.000 personen. In Duitschland betreft dus ieder verdrag slechts 77 | personen, m Engeland integendeel 407. In de kleedingsnijverheid zijn in Duitschland 719 beroepsverdragen voor 139.767 personen in voege ; in Engeland 303 verdragen voor 50.000 personen. In de bouwnijverlieid telt Duitschland 2446 beroepsverdragen voor 596.273 personen ; Engeland levert 47 verdragen voor 200.000 personen. In de draknijverheid telt Duitschland 83 verdragen voor 85.319 personen ; in Engeland zijn 47 verdragen voor 40.000 personen. In de vcrvoernijverheid staat Engeland met zijne 92 overeenkomsten voor vijf honderd duizend personen ver boven Duitschland dat 336 verdragen heeft voor slechts 59.595 personen. * * * De cijfers zijn van aard om eenen diepen indruk te maken op al dezen die ernstig nadenken op het vraagstuk van den "Vrede in de nijverheid. Het gemeenschappelijk beroepsverdrag, dat uitteraard zelf een middel is om dien nijverheidsvrede in voege te houden en te bevorderen, heeft in die twee machtige industriel; n len, Engeland en Duitschland, eene geweldige uitbreiding genomen. Men denke slechts op het welzijn dat die vrede aan die vier millioen arbeiders in die twee landen kan en moet verschalïen, al was het slechts met de anarchie te ver-mijden die zonder die beroepsverdragen zeker zou bestaan. En daar staan wij, in België, met bijna ledige handen. Eenerzijds liebben de so-cialisten, door hunne revolutionaire hou-ding, den weg tôt het beroepsverdrag ver-sperd ; anderszijds staan wij dikwijls te-genover patroons die van eene overeen-komst met de vereenigde arbeiders niet willen liooren, uit bekrompen ciger.belang l ofwel uit ongegronde vrees. Hier ligt voor de Chiistene Valcvereéni-gingen een onmetelijk arbeidsveld. Het gemeenschappelijk beroepsverdrag staat op haar programma ; de moeilijkheden zijn groot. Aan 't werk dus om die moeilijkheden uit den weg te ruimen, met im-mer meer bij de werklieden en in de open-bare meening den weldoenden aard en de heilzame werking der beroepsverdragen te doen liennen ; ook nog, waar 't mogelijk is, aile krachten in te spannen om eene gemeenschappelijke beroepsovereenkomst 1 te sluiten. Dat is een werk dat niet alleen aan de arbeiders ten goede zal komen : 't is een nationaal werk. P. Y. C. Buitenlandsche Pelitiek GEEN ZWARTE SQLDATEN. Frankrijk heeft eene proef gedaan met kleurlingen van zijne verschillende be-zittingen, om zijne legers te versterken. De proef is genomen met Senegalezen en met Creolen eu zij is teenemaal mislukt. De Senegalezen zijn te dom om de regel-matige bewegingen te leeren pn de Creolen zijn lichamelijk te zwak om den europee-schen legerdienst vol te houden. De kleurlingen zijn terug ingesclieept naar hun eigen land. HET AMERIKAANSCH LEGER. GeneraalWood overste van den generalen staf van 't amerikaansch leger, heeft aan de parlementaire krijgskommissie ge-vraagd, het krediet van 6 millioen dollar, dat voor de veldartillerie was bestemd, de helft te besteden voor het regelmatig leger en de helft voor de milicie. De meening verwerpend dat hij onder den indruk der mexikaansche omwente-ling zou handelen, welke nogsteeds niet ■ uitgevochlen is, verklaârt generaal Wood : « Moesten onze troepen thans ten oorlog gaan, zij zouden voorzeker verpletterd worden. » Wij bezitten" geen voldoende kanons en scliietvoorraad opdat een onzer gene-raals kans op welsiageii zou hebben, indien hij moeststaan tegenovereene evensterken van degelijk veldgeschut voorzienen vij-and. » Generaal Wood besluit., dat het amerikaansch leger voortdurend over ten minste 500.000 cian troepen moet kunnen be-Bchikketta DE FEITEN VAN ZABERN. Vrlfspraak. Straatsburg, 10 Januari. — Heden mor-gen werden kolonel von Reutter en luitc-nant von Scliadt door het krijgshof vrij-gesproken.VERDIENDE HULDE. De gemeenteraad van Saint-Ouen, in Frankrijk, gaat een denkmaal oprichten ter eere van Robespierre,, den bloediiond der fransche revolutie. Parijzer fcladen geven aan de ontwer-pers voor raad op het voetstuk volger.de ^stalisLiek te beitelen, welke vastgesteid werd door Arsène Houssaye : Te Parijs onthoofd van 1794 tôt 1814. Landbouwers 3.871 Ambachtswerkers 2.212 Burgers 1.273 Priesters en kloosterlingen 767 Soldaten 716 Vrouwen en meisjes 718 Edelen 639 Advokaten en notarissen 585 Dienstboden en herbergiers 156 Geneesheeren 75 Onderwijzers 49 Matrozen en leurders 93 Letterkundigen 40 Samen 11.200 Als dat geen liukle verdient, v.'eien we niet meer wie nog moet gehuldigd worden. GRIEKENLAND EN EUROPA. De grieksche hoofdministcr M. Venize-los is te Rome aangekômen. Hij weigerde er aile interview. Nochtans kon een italiaansch Kamerlid hem vragen, of het waar was dat Grieken-Jan4 ziji»c troepen bevolen had tegen 18 Januari Albanie te ontruimen ». M. Ve-nizelos antwoordde : « Ik weet niet of dienaangaande in mijne ahvezigheid eene beslissing genomen is. Er blijft àitijd eene regeering te Athenen (Griekenlands hoofdstad). Ik ben op dit oogenblik slechts een eenvoudig reiziger. » Tôt anderen sprekend, zegde M. Veni-zelos overtuigd te zijn van Italië's gene-genheid voor Gi'iekenland. De grieksche regeering heeft ook geen ander verlangen dan in overeenlsomst met al de mogend-heden te leveri. Van Rome reist M. Venizelos naar Parijs om er te onderhandelen voor eene leening. MSDWJAAR G1FTÉ' VOOR DM FAIS. De 4e lijst heeft fr. 16.477,50 opge-hraoht VAN ALLES WAT. DE LIBERALE PARTIJ. — Sprekend over den politieken toestand in het arrondissement Doornik-Aath, zegt de libérale Chronique : « Het is betreurenswaardig te moeten » vaststeilen dat het belang van den aan-» staanden welgevçiidciï kiesstrijd in het a doorniksche niet zal loopen over de » kwestic, te weten of de anti-klerikalen » een zetel aan de klerikalen zullen kunnen » ontnemen, maar wel overdeze,te weten » welke van de twee partijen, de libérale » of de socialislisehe, twee zetels zal be-» komen van de drie, welke de cijfers der » voorgaande kiezingen aan de anti-kleri-» kalen toekennen. » In een bijzonder artikel zegt dezelfde Chronique over de libcrale politiek : « Het is dikwijls reeds moeilijk de bel-gische liberalen t'akkoord te stellen. Wat zou het zijn met de liberalen van aile landen ? » Tusschen de liberale partijen der verschillende landen bestaat er geen ènkele baiïd. Zij schijnen elkander niet te be-grijpen, zoodat hètzelfde woord dikwijls gansch het tegenovergestelde wil zeggen. » Zoo het geweldig eombism, dat enkele jaren geleden in Frankrijk woedde en er de huidige katholieke terugwerking r.<'ejt verwekt, niets minder was dan libcralism, de partij die er zich « liberale werking » lieet gelijkt veel meer aan onze klerikale partij dan aan onze oude, zelfs de meest gc-matigde liberale partij. » En de duitsche nationaal-liberalcn, die Bismarck steunden, waren zij werkelijk liberalen? » Waar begint, waar eindigt de liberale leerstelling ? » Ware het niet niittig ze te bepalen en, tegenover de internationale katholieke en de internationale socialistische leerstelling, de internationale liberale leering te stellen ? » Waarom zouden ook wij onze internationale kongressen niet hebben? » Waarom, Chronique? — Omdat gij ze reeds hebt in de internationale kongressen der vriimetselarij, die u, in België gelijk elders, het « geweldig eombism » van Frankrijk en de godsdienstvervolving of Kulturkampf van Bismarck hebben doen toejuichen. BEWIJSSTUKKEN. — Wie tcgenwoor-dig in eene openbare veiling een huis wil koopen, moet voorzien zijn van zijn trouwbOekje of van een ander officieel bewijsstuk. Dat is het gevolg der nieuwe hypotheekwet, die den 13 October laatst gestemd werd en in voege is sinds 1 Jan. 1914. De maatregel werd genomen omdat er vroeger vele vergissingen geschieden in het schrijven der familienamen. BAANWACHT'ESS EN SPOOFîWEG-WERKLISDEN. 4— Het spoorwegbeheer heeft beslisL het loon van baanwachters I en werklieden van 3 fr. 40 op 3 fr. 60 te brengen van af 1 Januari. Wanneer de belanghebbenden vier jaar het loon van 3 fr. 80 hebben genoten, worden ze verhoofgd tôt 4 irank. VOORBEELDIGE KOSPICEBE-STUURDERS. — De brusSelsche Hos-picen vermeerderen aile jaresi hun tekort, en wat doen ze met het geld? We willen van de smulpartijen nu niet spreken, doch ziehier welke jaarwedden zij aan hunne vrienden betalen : Algemeen sekretaris : 9.333 fr. 33, om niets ânders te doen dan de zittirigen van den Raad bij te won en sonder er eenige nota te moeten nenien. Sekretaris van den algemeéhen sekretaris : 6.800 frank. Arçhivist : 8.300 frank ; dienstoverste : 8.000 fr. ; kontroleur van den ontvanger (wiens werk vroeger door de raadsleden gedaan werd) : 5,000 fr. ; een apotheker : 7.500 fr. Aan de arme zieken werden aan genecs-middelen bediend : In 1908—899.816 voorschriften 377.697 fr. » 1909—733.923 » 312.476 » » 1910—681.651 » 296.353 » » 1911—505.030 » 205.262 » Aan wijn kregen de zieken : In 1907 1908 1909 1910 1911 Voor 27.613 26.610 17.275 14.614 10.005 fr. In 1907 kregen de zieken 636.900 eiers ; in 1909 nog 510.000 of 126.900 minder. In 1907 kregen zij 50.000 liters bier, in 1908 nog 20.000 liters en sedert 1909 geen bier meer. De ziekenv.erpleegsters krijgen ver-scheidene dagen per week de beste stukken vleesch ; de rest is voor de arme zieken. En terwijl de zieken aldus langs om i minder krijgen, kosten de Hospicen langs om meer en mag de stad er van jaar tôt jaar langs om meer bijleggen. 't Zijn de radico-socialistische vrienden der armen, die zich « de werkende klasse » noemen. welke dat schoon stelsel inge-voerd hebben. Maar hunne vriendjes, ,familieleden en kiezingklanten zijn toch goed bezorgd. DE AFDEELINGSCOMITEITEN van het Congres tôt verfraaiïng van het land-leven vergaderden gister onder voorzitter-schap van volksvcrtegenwoordiger Max Pastur om de werkzaamheden van het Congres vast, te stellen. In elke proviricie wordt er eerj propagandacomiteit tôt stand gebracht fiât voor ieder der behandelde vraagstukken een kortbondig verslag zal weten te bezorgen. In dit verslag zal de hedendaagsche toestand worden weergegeven en de in te voeren verbeteringen be-sproken. Deze verslagen moeten voor den 1 April, den Algemeenen Schrijver toe-komen en zullen zooveel mogelijk, verge-zeid zijn van teekeningen photographiën, enz., die ter gelegenheid van het Congres zullen tentoongesteld worden. Eere-Comiteiten zijn in vorming, daarin worden aangenomen aile vorname personen die in de zaak van het Congres belang stellen. Programmas en inlichtingen zijn ver-krijgbaar bij M. Giele, landbouwingenieur, Blijde Inkomststraat, 40, Leuven. Het nieuwerwetsche dorp der Gentsche Tentoohstelling, volledige beschrijving van het dorp, wet, plans, uitzichten en bestek-" ken. Luxus-uitgave. Prijs : 15 frank, bij aile boekhandelaars. HET EEUWFEEST DER SIGAAR. — Het is tlians 100 jaar dat de sigaar bij de rookers gedeelteliik de pijp is komen ver-dringen.■ii ■■■ • LEGERNIEUWS De volgende ve^anderingen van garn'ï-zoen zullen volgens den Moniteur op de hierna aangeduide. datums plaats hebben: 13 Januari 1914 : School van het 11e linie, van Ath naar Leuven. 20 Januari 1914 : 2e bataljon van het Ie linie, van Dendermonde naar A_tli. 20 Januari 1914 : School van het 1° linie van Ath naar Dendermonde. 27 Januari 1914 : Staf, 4e en 5e vesting-bataljons, mitrailleurs compagnie van het Ie linie, van Gent naar^h. 31 Januari 1914 : Ie sLdeeling van het 2e artillerie van Beverloo naar Lier. 31 Januari 1914 : Staf, 3e en 4e reserve bereden batterijen van het 2e artillerie van Meclielen naar Lier. De tabel der standplaats der korpsen en inrichtingen van liet leger zal diens-volgens gewijzigd worden. Bovendien zullen aan die tabel de volgende wijzigingen toegebraeht worden : Onder de rubriek : « Regiment Vesting genie » het opschrift « Reservebataljons Antwerpen (fort 6) » onderstrepen. Naast het opschrift « Torpedisten-coni-pagnie » schrijven « Antwerpen (Calloo Fort De Peeri) », in plaats van « Antwerpen (Fort De Peerl) ». Onder de rubriek « Inrichtingen van onderwijs » en tegenover « Hoogeschool-eenheden » schrijven « Luik (12e) » in plaats van « Luik (14°) ». Onder de rubriek « infanterie » aan de verwijzing het volgende toevoegen : « het VIe vestingbataljon van het 1e linie is Le Gent gekazerneerd ». Aan ieder infanterieregiment zal een ! dépôt toegevoegd worden of beter inge-! steld worden, waar de wapenuitrustingen en kleederen der drie jongste miiicieklas-j sen zullen bewaard blijven in plaats van | in de gewone dépôts te berusten. Arbeidersbeweging. DE AUTOGELEIDERS VAN BRUSSEL IN W/SRKSTAKING. Vrijdagmorgen hebben 500 taxisgeleiders , van Brussel de werkstaking uitgeroépen. De reden is de volgende : de essence die ze voortijds moesten betalen aan 18 cen-tiemen de liter was door de auto-maat-schappij tôt 22 verhoogd geworden. Daar-bij komen nog een aantal andere grieven. De geleidcrs ontvangen een miniinumloon van 3 frank daags en 6 % per cent op de gedane ontvangsten. Daarvan, en van hun drinkgeld, moeten zij hunne essence betalen, en ze verbruiken er gemiddeld 20 liter daags. De loonsaftrok met den opslag van 18 tôt 22 centicmen was dus bijna 1 frank daags. Daarbij klagen zij over allerhande af-houdingen. Ze moeten hun uniform zeer duur.belalen, worden afgehouden op de slete van de banden, krijgen 25 fr. boet bij een ongehal, 8 fr. voor 't breken van een glas, 2 fr. om « libre » niet neer te laten 5 fr. voor een dag afwezigheid, enz. Onderhandelingen hadden plaats, waar-bij de verhooging op deessence w erd in-getrokken, doch de stgkers besloten slechts na "t verdwijnen van al de grieven den arbeid te hernemen. De heer burgemeester Max wilde het wel aanvaarden als vrede- stichter op te treden. * ^ * De staking is slechts in eene maatschap-pij uitgeroepen, 't is de Compagnie des Autos-Fiacres, met meer dan 500 rijtuigen. De andere auto-taxis zijn kleine inrichtingen en zeer dikwijls persoonlijke on-dernemingen.Als bij toovcrslag waren vrijdag en zaterdag honderden oude peerde-voituren uit hoeken en kanten gehaald en of ze goede zaken deden. Zoo gaat het : iemands dood, is iemands brood. OP DE STEENBAKKERIJEN ROND BRUSSEL. Gelijk het grootste deel onzer lezers zullen weten had het « Verbond der Tijdelijke .Uitwijkelingen van Oost-Vlaan-deren » over twee jaar een gemeenzaam beroepsverdrag gesloten met het « Syn-dikaat der meesters-steenbakkers van Brussel ». Door dit verdrag werd ook een verzoeningsraad ingericht, die de bepalin-gen van het gemeenzaam en van het per-soonlijk verdrag regelt. In eene vergadering van dien raad, over I eene maand gehouden, hebben de patroons j het ipiiiclit te kennen gegeven, gezien den { f toestand der nijverheid, veranderingen in het verdrag te brengen. De voornaamste van die veranderingen zijn: 1° de zoogenaamde «Campagne* die vroeger begon met 14 April en ein-digde van 1 tôt 8 September, zou in 1914 beginnen op 1 Mei en eindigen van 15 tôt 30 Augustus ; 2° eene loonsvermindering per duizend en den te maken steen. Op 21 en 28 December hielden de af-gevaardigden van het « Verbond der Tijdelijke Uitwijkelingen » bijzondere ver-gaderingen te Gent om de voorstellen der patroons te bespreken. Na grondige be-sprekingen namen de werklieden de be-perking van de « Campagne » aan ; om de overvoortbrengst degelijk te beperken, besloten ze ook het voorstel te doen, dat voortaan elke tafel niet meer dan 14.00G steen per dag zou mogen maken. Wat de voorgestelde loonsvermindering betreft, die werd met eenparigheid van stemmen afgcwezen, en dit om de volgende redenen : 1° Omdat de loonsvermindering niet bij machte is de krisis te verminderenr 2° Omdat daardoor nieuwe en aanhouden-de strijd voor het loon zou worden teweeg gebracht ; 3° Omdat de levensduurte vooi de steenbakkerswerkliedejj. evenals vooi aile anderen nieuwe behoeften heeft ge-schapen en dat de vermindering van voort-brengst reeds eene gevoelige vermindering hunner inkomsten voor gevolg zal hebben. Juist gezien, makkers, en wij wenschen dat, uwe eendracht U, als 't kan, eene vredelievende en als 't moei eene door strijd gewonen voldoening moge geven. SOCIALE STUDIEDAG TE EECLOO. Den 8 Februari wordt in den werk-manskring van Eecloo een studiedag gehouden. De lessen worden gegeven door volksvertegenwoordiger Arthur Verhae-gen, Pater Rutten, E. II. Lambrechts, secretaris der beroepsvereenigiiigen voor Burgerij en René Debruyne. Aile sociale werkers, priesters, burgers,-werklieden, landbouwers (vrouwen en mannen) der omschrijvingen liecloo. As-senede, Caprijcke zijn uilgenoodigd. De studiedag staat onder het eerevoor-zitterschap van zeer eerw. heer kan. Byl, bestuurder der Maatschappelijke Werken van het Bisdom Gent ; zeer eerw. heer De Temmerman, pastoor-deken van Eecloo ; M. René Vermast, voorzitter van den Katholieken Werkmanskring, Eecloo. De lessen worden gegeven in den voor-middag, van af 10 % tôt 12 % ure en 's namiddags van af 2 y2 ure. Verdere inlichtingen zullen volgen en kunnen van

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume