Het volk: christen werkmansblad

710 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 18 September 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w0b53p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZeraTwinligsIeJaar. H ISO Ëoâsdiesst — Bsisiszte — EigBBta Binsdag, 6 M1916 JLBe ftriefwïsselïngM» ttrcM" vrij te renden aan Ang. V«a Isegliem, uitgever voor denaMxit» me«tech. « Drukkerij Het Volk», n ° 16, Genfc. ÎStmecl voor West-VlaandePea* Gaston Bossuyt, ïtccoUçl&m» ctraat, 14, Kortrijlf Bnreel van Antwerpen, Bra-fcant en Limbnrcr : Viktor Kuyl, Va&rtstra&t, 8, Lepven. HET VOLK Bien schrljït Is t Op aile postkantoren aan lOfftt per jaar. Zes maanden £r. 5.01V î>riô maanden fr. 2,50. Aankondigingen t Prija volgens tarie/. Voorop ta fcetalen. Rechterljjka herstelling, 3 M per regel. Ongeteakenda brieven wordM geweigerd. TELEFOON N« 187, Qenft# Vepschîjnt £5 maal per weeîs CHRISTEN WERKMANSBLAD & Cenilemen Siet numrner EEXE GiFT m DEN PAIS. _ Mon raeldt uit Borne dat do Paus aan iisscliOp Dobrocic van An ti va ri een bolang-'i.jk beclrag overgemaakt heeft voor do nood-ijdcndo Serviërs on Montenegrijnen. -, Een Aauslag tegen den Tzar? (Hongaarschc Melding.) BUDAPEST, 3 Juni. — De Internationale Tflegrafenageneie meldt uit Bukarest : Een snelbericht der Dreptatea uit Tulua zegt : Uit Odessa komt het bericht dat tegen den Tzar, bij zijn oponthoud aldaar, een aanslag gepleegd vverd. Aïs de keizerlijke familie zich naar de static beyaf, vuurde een ingénieur naar den Tzar drie revolverschoten af, die weliswaar hun doel mislen, maar waarvan een den Tzarewitch aan àe linker hand trof. De dader werd aangehouden onmiddellijk la de daad, die hij met voile bewustzijn pleegde. OP DE BALKANS. Grlekenland en bet Vlsrvîrbond. Uit Ahtone wordt medegedeeld dat de gezanten van het Vierverbond vrijdag minister Skuludis bezocliten en betoonden hun spijt over de bij-tonderheden der bezetting van het 'Rupelfort tloor de Bulgaren. Zij legden uit dat de Verbon-àenen thans aile maatregels zullen te baat nemen die gevergd worden door den nieuwen toestand der bezetting van dit fort. Uit Saloniki wordt ook gemeld dat de Fransche troepen van het garnizoen van Porro eischten, dat hun de bèzettingen zouden over-gelaten worden. De Grieksclie bezetting trok ïich hierop terug. Bommen- Donderdag wierpen Fransche vliegtuigen bom-men op de Bulgaarséhe, stad Porto Lagos, aan de kusten der Zee van Egeé. Vrijdag werden ook bommen op Betriek geworpcn. De konlcg van Servi?. Eene melding -uit Athene zegt dat de Koning van Servie op een Griekschen torpédo Adipsos heeft verlaten en te Chalkis is aangekomen. HET SUEZKANAAL VERSPEHD. Uit London woitlt gemeld dat van af 2 Juni de postbooton van de Orient Company niet meor door het kanaal van Suoz zirilen varon. Zij zullen langs de Kaap de Goede Hoop moeten rondvaren. TER ZEE. Da Zîssiag aan Skagsrack. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 3 Juni. (W. T. B.) Ambtelijk : Om op voorhand in te gaan tegen het vormen van legenden, wordt nogmaals vastgesteld, dat in den slag aan 't Skagerrak den 31 Mei, de Duitsehe volle-zeestrijdkrachten zich in gevecht bevonden met geheel de moderne Engelsche vloot. Bij de reeds gedane bekendmakingen is toe te voegen, dat volgens ambtclijke Engelsche be-richten nog de slagkruiser Invincible en de pant-serkruiser Warrior vernietigd geworden zijn. Bij ons moest de kleine Icruiser Elbing, die *s nachts tusschen 31 Mei en 1 Juni door botsing met een ander Daitsch oorlogsschip zwaar be-schadigd was, opgeblazen worden, daar hij niet meer ingebracht worden kon. De bemanning werd door torpedobooten opgenomen, behalve de kommandant, twee officieren en achttien man, die aan boord gebleven waren om hetschip te doen springen. Deze laatste manschappen zijn, volgens eene melding uit Nederland, door eenen sleeper naar Ymuiden gebracht en daar geland geworden. De Overste van den Admiraalslaf der Marine. (Engelsche Melding.) LONDEN, 3 Juni. (W. T. B.) De admiraliteit maakt bekend : 's Namiddags van 31 Mei ontspon zich een zeegevecht ter hoogte der Jutlandskusten. De Britsehe schepen die in het gevecht ge-raakten, waren de slagkruisersvloot, eenige paBaHnaaannranNBKHHBBBi» kruisers en lichte kruisers, die door vier snelle elagschepen gesteund werden. Onzerzijds zijn de verliezen zwaar. Het betrokken weder kwam de Duitsehe slag-vloot ter hulp. Zij vermeed een langdurig gevecht met onze hoofdstrijdkrachten. Kort nadat deze ter strijdplaats versehenen waren, keerde de vijand in de h aven terug, niet zonder vooraf vanwege onze slagschepen zware schade ge-leden te hebben. De slagkruisera Queen Mary, Indefatigable, Invincible, de kruisers Defence en BlaçJc Prince zijn gezonken. Warrior, die onstrijdvaardig werd, moest, na op sleeptouw genomen te zijn, door de manschap verlaten worden. Verder wordt gemeld dat de torpédojagers Tipperary, Turbulent, Fortune, Sparrowhawk en Ardent verloren zijn. Van zes andere is nog geen melding ingekomen. Er is geen Britsch linieschip en geen lichte kruiser gezonken. De verliezen des vijands zijn ernstig : voor t minst ziin een slagkruiser vernield en een zwaar beschadigd. Ec wordt bericht dat binst den nacht een siagechip door onze torpedo-jagers verzonken is. Twee lichte kruisers, die onstrijdvaardig werden, zijn waarsehijnlijk gezonken. * Het aantal torpédo jagers, waarover de vijand tijdens het gevecht besehikte, kan niet nauw-keurig opgegeven worden, maar moet ontwijfel-baar groot geweest zijn. NA DEN ZEESLAG. Uit Hoek van Holland wordt gemeld dat de schipper Thomas dam- aankwani met acht man en een doode van den Duitschen kruiser Frauen-lob. De Fraacnlob zonk in zeven minuien tijd. Van het overige gedeeltc der bemanning, tiie 350 mari teldc, is nog nieïs geweîen, ook niet over het lot van den kruiser V>'iesbaden. De Rollerdamschc Qturant zegt dat de Duitsehe matrozen die te Elock van Iïolland aangekomen ?ijn, zullen gcïnterneerd worden. * * * Te Rotterdam kvamen, met den trawler Ymuiden 21 Duilsciie, matrozen, waaronder dne oif citren en drie onderofficieren. Een der onderofficieren verîiaaïde dat zij tôt den Elbing behoorden en dat zij dczen verplicht waren in de lucht te doen \liegen. Van de gevechlen zelf wisten de matrozen weinig of niets, de slag was immers nog in gang. De trawler Ymuiden die op eenen verren afstand de gevechten volgde, zag op zee ver-sciieidene scliipswrakken en lijken drijvcn. 0fficleeleilîeîr3d£8lmgeii fn Ylaandcrca, Fraokrijk en Elzas. (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 3 Juni. (WoMÏ.) — Uit lict groote hoofdkwartier : Gisternoen veroverden Wurtcmbergsche regi-menten den heuvcîrug Zuidoos'elijk van Zilïe-jbeke (Zuidoostclijk van Yper) en de er achter gelegen Engelsche stellingen. Een licht gewonde gcneraal, een overste, dertien andere officieren, alsmede 350 ongewonde en 1GS gewonde Engel-schen werden gevangen genomen. Het aantal gevangenen is gering, wijl de verdediger bijzon-der zware bloedige verliezen leed en bovendien deelen der bezetting uit hunne stelling vluchtten en slechts door ons vuur konden ingehaald worden. 's Nachts ingezette tegenaanvallen werden gemakkelijk afgeslagen. Noordelijk Atrecht en in de streek van Albert duurt de arti'leriestrijd voort. In Champagne, Zuidclijk van Ripont, brachten onze verkenners-afdeelingen bij eene kleine onderneming over de 200 Franschen aïs gevangenen in. Westelijk- de Maas werden vijandelijke bat-terijen en versterkingswerken met zichtbaar succès bestreden. Oostelijk de Maas leden de Franschen eene verdere nederlaag. In de morgenuren werd een sterke aanval tegen onze nieuw gewonnen stellingen Zuidwestelijk het Caillettenwoud afgeslagen. Verder Oostelijk hebben de Franschen gister op den heuvelrug Zuidwestelijk Vaux in zesvoudige aarïstonning getracht in onze graven te dringen. Aile voorstooten mislukten onder de zwaarste vijandelijke verliezen. In de streek Zuidoostelijk Vaux zijn hevige, voor ons gunstige gevechten aan gang. Aan de Oosthelling der Maashoogten bestormden i het sterk aangebouwde dorp Damloup. 520 o gewonde Franschen, waaronder achttien ol cieren, en verscheidene machlengewcren viel in onze handen. Andere gevangenen geraakt bij de afvoering over Dieppe in het vuur v zware Fransche batterijen. — De veldartiilerie haalde over Vaux een Farman-tweedekker neer. — De Westelijk Morchingen neergeschot Fransche tweedekker,!inhet dagbericht van gist vermeld, is het vierde door luitenant Hohndc neergesligen vliegtoestel. — BERLIJN, 4 Juni. (Wolff.) — Uit h groote hoofdkwartier : Tegen de door ons gewonnen stellingen Zuid lijk van Yper richtten de Engelschen verschi dene aanvallen, die zonder meer afgeslagen v/e den. De artilleriestrijd Noordelijk van Atrecht i in de streek van Albert liield ook gister aa Enge'scîie verkennersafdeelingen werden afg wezen. Verscheidene mijndntploffingen vandi vijand Zuidoostelijk van Neuville-St-Vaast w ren zonder uitwerksel. Op den linker Maasoever werd een zwakl vijandelijke aanval Westelijk de hoogte 31 gemakkelijk afgewezen ; een machiengewcer door ons buit gemaakt. Op den Oostoever zijn de harde gevechti gunstig voor ons voortgegaan tusschen het Ca; lettenwoud en Damloup ; er werden gister me dan 500 Eransehen, waaronder drie officiere gevangen genomen en vier machiciîgewerf buitgemaakt. Verscheidene vijandelijke gassenaanvalk Westelijk van îfarkiich blçven zonder de mins uitwerking. Bommcnworpen van vîjandelijke vliegenie doodden in VJaanderen verscheidene Belgei militaire schade was er niet. Bij Hollebeke wei een Engelsch vliegtuig tloor afweerkanonn( neergeschoten. (Fransche Melding.) PAP.IJS, 3 Juni. (Router.) Ambtelijk bericl van vrijdagachternoen : In do Argonnen gevechten met handgranatf in de scctors van Vauquois, Coierte Chaussée c Fille Morte. De Franschen dedqn verscheider pletmijnen springen en bcschadigden onde aardsehe werken der Duitschers. Op den linker Maasoever versehafte een tegei aanval den Franschen eene vorelering van ee honderdtal mst -r in de verbindingsgraven d( Duitschers Zuidelijk het Caurettenwoud. Ee aa.nval der Duitschers tusschen dit woud en Ci mières werd door ons gordijnvuur weerhoude en kon niet vooruitbrelcen. Op den rechter Maasoever duurde de slf gister en in den nacht uiterst verbitterd voo: op gansch het front van Thiamnont en Yav en strekte zich Oostelijk daarvan uit over c vesting Vaux tôt na Damloup. Duitsehe aanvallen in de streek van Thiai mont en Douaumont werden door vuur e tegenaanvallen afgewezen. Zuidoostelijk de vesting Douaumont gelukl het den Duitschers in het Zuidelijk deel van h< Caillettenwoud en in do Zuidelijke toegange tôt den vijver van Vaux binnen te dringen. Op don rechter vleugel bralcen aile Duitscï aanvallen * de orngeving van Vaux e Damloup in >3n. In doze gevf. hten bereilete de gesehutsstrij eene buitengewono hevigheid; hij duurt c gansch het aangeirall?n front voort. Op het overige iront was de nacht rustig. — In luehtstrijd leverden gister Fransel: vliegtxiigeskaders een gevecht met eene groe Duitsehe vliegeniers, die van eenen aanval c Bar-le-Duc terugkeerden, en dwongen eer tweede groep vijandelijke vliegeniers de plaa te ontwijken. Een Duitsch vliegtuig werd bij Etain nee: gehaald. Een door twee vliegtuigen, met eene clubbelmotor aangovallen Fokker moest b Bouonville beneden gaan. — Ambtelijk bericht van vrijdagavond : Op den linker Maasoever heerschte grooi bedrijvigheid der wederzijdsche artilleries i de sectors der hoogte 304 en tusschen Mor homme en de Maas. Op den rechter oever, tegen onze stellinge tusschen den vijver van Vaux en het dorp Dari loup, ondernamen de Duitschers een kracht offensief, dat gansch den dag voortduurde. Voortdurende, met gesloten massa's onde nomen aanvallen volgden elkander in deze stree op. De glansrijke wederstand onzer troepen h£ MENGELWERK 19 Eene Zonderlinge Yerdwilning door A. K. GREEN. Het overwogen antwoord was, «Ja, ze is Btellig vermoord geworden. » M. Gryee's lippen wrongen zich grimmig en be-Elist. a Eene brutalemoord dus, n zogde hij, terwij 1 hij het kleed met zichtbaar bevende hand oplichtte en haar aangezicht met het laken dook. « Wel, » sprak ik, als we de Pier opgingen, i iets is zeker, zij is deze niet welke M. Blacke'e huis ontvluehtte. » « Daar ben ik zoo zeker niet van. » <t Hoe, » riep ik uit, « ge geloofdet Fanny's verliaal over de beschrijving van 't vermiste meisje waarop we dan ook ons onderzoek hebben gericht. » M. Gryee glimtachte, voortgaande naar het dienstbureel dat voor ona stond. « Geef mij de beschrijving » zei hij, « die 'k over enkele dagen aan de Harbourpolicie heb medegedeeld tôt herkenning van zeker persoon, waar ik achter locht. » De man opende zijne vest en bracht een papier voor, behelzende M. Gryee's beschrijving en hij overhandigde het mij. Ze luidde als volgt : « Doe opzoekingon naar dan persoon van een jong meisje, groot en slank, welgevormd, gulden tiaarbos, levendig en schoon van tint, verwittig mij aanstonds als ge ze vindt. » « G. • a Daar verstond ik nu niets meer van » ik tôt mijn eigen. Doch M. Gryce tikte op mijn arm en sprak op beslisten toon : « Binnenkort zult eene kamer onderzoeken, waar iets van heimzinnigen aard voorhanden is, kijk on 't bureelmeubel en verzeker u, vooraleej een besluit neemt, of daar geen kam ligt w , gulden haar aankleeft en of 't verhaal van Fan die van zwart haar gewaagt voor 't meii eeht is. » X. HetgehslmvanM. Blacke's stucîïekair «M. Blaeke is aan't eetmaal, mijnheer, r gezelschap; doch, indien ge 't verlangt, zal u aanmeldden. » « Neen, » weersprak M. Gryce, « bezorg i eene kamer waar we gemak hebben, we zul wachten totdat hij gedaan heeft. » De dienstknecht knikte en ging de voorz t' einde, waar hij de deur opende eener smi gerieflijke kamer met roodgekleurde gordijn tlk zal hem verwittigen dat ge hier zij sprak hij, en hij verdween in de eetzaaL a Ik twijfel er aan dat M. Blaeke zoov plezier zal hebben, gedurende het tweede d van het maal, als gedurende het eerste, » ik, mij neerzettend op een der zetels, die zij i waarts mijn overste stond. « Ik ben nieuwsgie te vernemen of hij zijne genoodigden zal verlal om tôt bij ons te komen. » « Neen; ik zou mij zeer bedriegen, moesl wij in M. Blaeke den man niet zien vol wilskrac Ge zult op zijn wezen geen soier zien vergaai —' —w»—ni) m i u»«—m—■— zeî s Wel, » wedervoer ik, n ik vrees dit ook. M. Gryee onderzocht nu de prachtige murej hij het verouderd rijk behangsel, waarmede ze bi g'j kleed waren, en lachte grimmig. ge- « Uwe vrees is gegrond, » merkte hij op. ier Enkele oogenblikken later, verscheen in h< go deurgat der kamer een dienstknecht met ee iar schenkblad, waar karaf en glazen op flikkerdei f\y, « M. Blaeke brengt uzijne groetenover, »zege ■je» hij, het schenkblad voor ons ter tafel plaatsem « Hij wonscht dat het u hier mag welgevalli wezen, hij zal zoohaast mogelijk bij u zijn. » gj» De « hum! » van M. Gryce, pis de dienstknecl: heenging, en als hij keek naar de prachtij apt Dresdener herderin van 't schouwblad, tei-wijlh ^ zijne hand naar de karaf reikte, liet mij verstaa dat hij geen achterdocht had. 'lla Doch, al met eens trok hij zijne hand terug. len « Ik denk dat we best doen hem zijnen wij alleen te laten drinken, » sprak hij. ™ Een half uur lang zaten[we daar, zonder den wij aan te raken, terwijl de weergalm van 't lawij sn. en 't gelach der eetzaal ons in 't oor sloeg, e ' de tiktak van 't uurwerk dat op 't schouwbla Btond, on3 kwam verstrooien. ceJ De genoodigden verlieten eindelijk de eel ®®* plaats, ze gingen voorbij de opene deur onze J®» kamer tôt de spreekplaats. 't Waren allen heere inderdaad — M. Blaeke noodigde nooit dame "S naar zijn huis — en heeren van welgekend ,eQ faam. Het maal was gegeven ter eere van zeke befaamd staatsman, en al de groetenissen de en gasten kwamen od hem neer. at. l-»I C't XmtigOï de overhand op de inspanningen des vijanc Westelijk de vesting Vaux antwoordden On tegenaanvallen op elken Duitschen aanval < verhinderden iedere vordering van don tege: strever. Vôôr de vesting Vaux, bereikte da strijd eei hevigheid zooals nooit te voreri. In den sector van Damloup, aan den voet d Maashoogten, gelukte het den vijand, binne te dringen in het dorp. De artilleriestrijd gaat op gansch den rechti Maasoever zeer hevig voort. — Bélgisch bericht : Niets bijzonders. — PARUS, 4 Juni. (Reuter.) Ambtelijk b richt van zaterdagachternoen : In Champagne werden Westelijk den Moi Têtu vij andelijke afdeelingen, die in eenen kleine vooruitgeschoven post waren kunnen binnei dringen, door aanvallen met handgranatenwedi verdreven. In de Argonnen werd gister tegen het einc van den dag een Duitsehe aanval op eene vooruitsprong onzer linies Westelijk van I Fille Morte na tamelijk hevig gevecht teruj gewezen. Een tweede aanval, die bij acht tu 's avonds volgde, had eveneens eene volledif mislukking. Op den linker Maasoever -werden onze stellir gen van het punt 304 en de tweede linies hevi besehoten. Op den rechter oever gaat de strij met dezelfde verbittering voort in den secte van het fort Vaux. Aile aanvalspogingen d< vijands op onze graven Westelijk het fort werde afgewezen. Tegen het fort zelven volïedigde de Duitschers hunne woedehde aanvallen. Het gelukte binst den nacht aan eenij vij andelijke afdeelmgen, binnen te dringen i de Noordelijke buitengraven van het fort, — Ambtelijk bericht van zaterdagavond : Op den rechter Maasoever in den loop va den. dag geen infanterie-onderneming. Dearti leriestrijd duurde op zeer hevige wijze voort aa het front Thiaumont-Vaux. In het fort Vaux is de toestand niet veranderc De vijand deed geen poging om het 's nachl bereikte voordeel uit te breiden. Op den linker Maasoever voortgezette b( sebietihg onzer tweede linies. Aan het overige front was de dag rustig evenals aan het Belgisch front. (Engelsche Melding.) LONDEN, 4 Juni. (W. T. B.) Ambtelij oorlogsbericht van zaterdag : De zeer hevige strijd hield onafgebroken aa Zuidoostelijk van Yper, tusschen 't Hoogi Yper en de spoorbaan naar Meenen. I aansluiting met hun succès van gistei arond, onelernamen de Duitschers aanvallen i den nacht. Het gelukte hun, doorheen de vei dedigingslinies op eene diepte van 700 meter i de richting Zillebeke door te stooten. De Kanadezen, die dezen sector bezet houder ondernamen om 7 uiu* 's morgens éenen teger aanval, bij denwellcen het hun gelukte den vijan langzamerhand van een deel van het doc hem gewonnen terrein te verdrijven. De generaals Mercer en Williams van de derde Kanadeesehe divisie, die gister tijdens d beschieting de schutsgraven aan het front b( zichtigden, worden vermist. Op het Oo&telijk Gevechtstep?ein (Duitsehe Melding.) BERLIJN, 3 Juni. (Wolff.) — Uit het groot hoofdkwartier : Behalve patroeljegcvechten, geen gebeurt< nissen. — BERLIJN, 4 Juni. (Wolff.) Uit het groot hoofdkwartier : Er heeft zich niets van beteekenis voorgedaai (Oostenrifksche Melding.) WEENEN, 3 Juni. (Wolff.) — Arnbtelijli mededeeling : Aan het Bessarabisch front en in Wolhyni duren de geschutgevechten onverminderd hevi voort. Aan enkele plaatsen werden ook Russ: sche infanterievoorstooten afgeslagen. — WEENEN, 4 Juni. (Wolff.) Ambtelijk mededeeling : De vijand zette 's morgens zijne artillerie i werking tegenover gansch ons Noord-oostfronl Het Russische geschutvuur groeide aan tôt bi zondere hevigheid aan den Dnjestr en aan d beneden-Strypa, Noordwestelijk van Tamope en in Wolhynië. Het léger van generaaloverste aartsherto Jozef-Ferdinand staat bij Olyka in een frontstu van 25 kilometer breedte onder Russisch trom mei vuur. Een Russische gassenaanval aan den Dnjest verliep zonder schade voor ons. Overal zijn kenteekens bemerkbaar van ee dadelijk te vcrwachten infanterie-aanval. (Russische Melding.) St PETERSBURG, 3 Juni. (W. T. B.) Ami telijk bericht van 2 Juni : De vijandelijke artillerie beschoot met eenig verpozingen het bruggehoofd van Uexkull. Tegen drie uur 's nachts openden de Duitscher plotseling geweer- en machiengeweervuur ei sehoten mot bommenwerpers uit zware en licht' kanonnen op onze stellingen in den sector Zuide lijk de spoorstatie Neuselburg, Westelijk vai Jacobstadt. Onder beschutting van dat vuu verliet de vijandelijke infanterie driemaal hari graven; zij werd echter telkens door ons vuu weder in hare uitgangsgraven teruggedreven nadat zij hare draadversperringen overschredei had. Tegen zeven uur 's morgens viel het vuui aanmerkelijk af. Voor de spoorstatie Nizgal (72 kilometei Noordelijk Dunaburg) ondernamen onze kozak ken eene koene verkenning op den linker Duna oever. De vijandelijke artillerie onderhield een gelijk matig vuur op onze stellingen in den sectoj Dunaburg. In den nacht vôôr 1 Juni viel de vijand, nt hevig artillerie- en geweervuur van korten duuj op onze stellingen, tien kilometer Zuidelijk Smorgon het dorp Suckow aan. Hij werd echtei door ons geweer- en handgranatenvuur terug-gewezen. g. — Een vijandelijk vliegtuig wierp zes bomiaMI s0 op de spoorstatie Bogianowa, tien kilomet* .n Noordoostelijk Wilejka. - St PETERSBURG, 4 Juni. (W. T. B4 Ambtelijk van zaterdag : 10 De vijand beschoot in verscheidene vutB" scharen het vlek Schleck en het bruggehooM 3r Uexkull. .In eenige sectordeelen der stellingea) ,n van Dunaburg ontwikkelde zich eveneenB ee# hevige artilleriestrijd. 3r Tijdens dèn nacht vôôr 2 Juni beschoot dl vijandelijke ^/eld- en zware artillerie uitexrt hevig de stelliagen Noordoostelijk Krewo. De# 1 Juni bij 10 ttur 's avonds, ging de vijand it kolonnen vooniiô tegen den sector van het do^ Bogucze, 16 kilometer Noordoostelijk va* lt Krewo. Hij moest voor ons infanterievuur teruj. n OeOostenpijkseîi-ItaïiaanseiieOorlôg (Oostenrijksche Melding.) ® WEENEN, 3 Juni. (Wolff.) — Ambtelijk» mededeeling ; i r Onze troepen wezen eenen sterken aanval CB ^ verscheidene zwaklce voorstooten der Italiane» 0 tegen den Monte Barco af. Evenzoo mislukten herliaalde aanvallen de* vijands op onze stellingen bij den grenshod* a Oostelijk de hofstede van Mandrielle. 2 — WEENEN, 4 Juni. (Wolff.) Ambtelijlw ,r mededeeling : )3 Daar de Italianen op den hoofdrug Zuidelijfc n het Posinadal en voor ons front Monte Cehgi»-n Asiago met sterke krachten hardnekkigen w&-derstand boden, begonnen zich in deze ruimt» e hevige gevechten te ontwikkelen. n Onze troepen werkten zioh nader bij de vij andelijke stellingen aan. Oostelijk den Mont» Cengio hebben zij aanmerkelijk terrein gewoa-n nen. De plaats Cesuna ligt bereids in ons front. 1 Waar (Je vijand tôt tegenaanvallen opkwam, n werd hij afgewezen. De dag van gister bracht ons 5600 gevangene» I in, waaronder 78 officieren, en een buit van dri* g kanonnen, elf machiengeweren en 126 paardesu (Italiaansche Melding.) ROME, 3 Juni. (W. T. B.) — De slag tusech*» de Efcsch en de Brenta wordt langsom verbitt«r." >' der, bijzonder aan het front der Posinabeek 03 van het gebied der zeven gemeenten Zuide^SI het Assadal. In het Lagarinadal werd gister de hervif^ artilleriestrijd voortgezet. Onze batterijen stooof»'. 1 den de bewegingen van den vijand. (> In het bovendeel van het Branddal ondsr>» Q namen wij eenen aanval en wonnen terrein. Aan 't front van het Posinadal ondernam d» n vijand m den nacht op 1 Jum hevige herhaalde eanvallen tegen de Noordhelling van de Forni Q Alti en in de richting op Quaro, Zuidoostelijk va* Arsiero. Deze aafival werd teruggewezen. In Interrotto riehtte de vijand gister eea«, sterke beschieting uit talrijke batterijen van aH» j kaliber tegen onze linies van Collo di Como tait r aan Rochette. Aan den linker vleugel trok de vijand sterk*; lcrachten samen tusschen Posina en Fusine, em 0 deed inspanningen om in de richting van dea Monte Spin vooruit te rulvken. Op den rechter vleugel gingen 's namiddag»j sterke vijandelijke kolonnen tôt eenen hevigea' aanval op tegen het front van Seghe Schir; u» • den aanval werden zij teruggeslagen. Op de hoogvlakte der zeven gemeenten, heetei verbitterde strijd langs de stellingen Zuidelijk' e het Assadal tôt na Schlegen (Asiago). Ons* troepen, die den top van den Monte Cengio nog immer in handen houden, weerstonden de aan-houdende vij andelijke infanterie-aanvallen, welk« e door uiterst sterke artilleriewerking ondersteun^ waren. '• Op den frontsector, die gelijk loopt met dm straatweg van Schlegen over Gallio en het dat van Campo Mulo, ondernamen wij gisternamSJ dag eenen tegenaanval, die ons eenige vordèrin* g liet doen, ondanks behindering door hevig vijeaj delijk artillerievuur. " In het Suganadal is de toestand onverandeaAf Aan den Isonzo wederzijdsche artilleriewerking op de hoogten Noordwestelijk Gorz en àt e den sector van Monfalcone. Vijandelijke troepenbewegingen aan de spoor. 1 statie van Ovcia Draga werden door ons artiL* • lerievuur doelmatig belemmerd. e — ROME, 4 Juni. (W. T. B.) Ambtelijk bw (j richt : Binst den dag van gister werd de onafgebro-/ „ ken offensiefwerking in Trentino langs gansehi ? het aangevallen front door onze troepen tôt Btaan gebracht. ' In het Lagarinadal artilleriestrijd. De vijan-r delijke artillerie beschoot onze stellingen »»n d* Coni Zugna en aan de Pasubio. De onzen ant-, woordden en verstrooiden vijandelijke infanteri» op de Zugna Torta. Langs de linie aan de Posinabeek hevig vuu», van weerskanten. De vijandelijke infanteri» deed hevige aanvallen in de richting van tien Coi Posina, tusschen den Monte Spin en den Mont» 3 Cogolo, tegen de hoogte tusschen den Mont» Giove en den Monte Brazone en tegen het front 3 Seghe-Schiri. Zij werd overal afgewezen. Op de hoogvlakte van Asiago hield de Sar-dijnsche gernadiersbrigade dapper het torrei* van den Monte Cengio tegen de hardnekkig» aanvallen van den vijand. Noordoostelijk va» Cengio werd de stelling van Belmonte verscheidene malen genomen en verloren en gista* weder heroverd. In den frontsector, welke door het dal van Campomolon trekt, duurt de druk op de vijan» delijke linies voort. In het Suganadal is de toe. stand onveranderd. In Carnia en aan da Isonzo artilleriegevechten met oiidorbrekingcn. Wij besehoten nieuwe waarnemingsstellingea der vijandelijke artillorie op de KoderhoogU (Kronhofdal en Gaildal) en namen den bewogon-den vleugel bij de spoorstatie St Peter (Gorz] onder vuur. — Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommea op Ala, Verona.Vicenza en Schio; de schade i« gering, zeven gewonden in Verona. Onze eskaders van Caproni- en Farmanvliegr, tuigen wierpen bommen op vijandelijke parke® en kampen in de diepte van het AïtaeSKtal, e* keerden oabeechadigd terug.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume